Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1920

sef f sWf V i i ï i w SK f s f TW M 14237 T l foonnunnmaps l e 883 mn 73 Stoomwassclierjj DE PELIKAAII GOUDA STOOMEN VERVEN REINIGEN ALLES OP HET GEBIED VAN KLEEDING EN MEUBILEERING ROUWVERVEN IN 24 UUR WINKEL MARKT 41 Sanguinose VINUM SANGUINOSUM IN VACUO Baiflit balts middel ttgvn Bloidariiioeda n Zanuwzwakta Sanguinose is een zuiver plantaaKÜg tomcum en een degelyk verateriungsmiddel voor zwakken en herstellenden Het wordt met vracht toegepaat by bloedarmen by zenuw hoofdpijn en zenuw zwakte bu jonge moeders by klierachtige kinderen by hei stellenden van typheusc koort sen en in alle die gevallen waar de normale btoedvorming geleden heeft 7y werkt degelyk en geleidetyk en zonder schadelyke by werking De Sanguinose ia het middel voor alle gevallen van uitputting en algemeene verslappingstoestanden Prys per ftesch met gebruiksaan wyzing ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl f21 Verkrygbaar by Apothekers en Drogisten VAN DAM CO De Biemerstraat 2c 4 Den Haag 974 40 Adverteert in dit Blad Jeuk Jeuk stel U eens voor wat het zeggen wil na de hevigste jeuk die een gevoel geeft of de huid m brand sta t plotseling een koele huid te hebben en te voelen dat de jeuk b tooverslag verdwynt Onmiddellijke Verzachting geven een paar druppels van deae nieuwe medische ontdekking D D D genaamd ïeen slapelooze nachten meer Geen dagen vol kwelling I Waarom zult ge nog verder lyden en Uwe gezondheid op deze wyze on riermynen D D D irj r Waschmlddal tegen Huidziekten het nieuwe vloeibare geneesmiddel is eenwetenschappelijk antiseptisch waschmiddelHet wordt uitwendig aangewend en welonmiddellxjk op de aangetaste plaatsen enl et is zindel k en aangenaam m het gebnuk Het dringt onmiddellgk tot de ponen door doodt de ziektekiemen en spoeltdeze weg terwyl het de huid zacht en reinmaakt en geschikt ter volkomen genezingDuizenden zyn reeds door dit middel genezen en doktoren en hospitalen wenden hetaan B het eerste gebruik houdt het gevoel van jeuk en pyn reeds op In 30 seconden voelt men al in t geheel geen behoeftemeer om te krabben Open zweren genezenspoedig 858 77 4 Waarom zoudt ge nog langer wachten Begm nog heden Uselve te genezenl Vraag eveneenB naar D D D zeep en de gratis D D D brochure Prtjd van een proeffleach ƒ 0 76 en van een groote flesch Inhoud 6 maal zooveel tt dus veel T GOUDA bÜ ANT COOPS Wfld trwt a 8 VAN LOON Hufct 20 Agnm je vindt maj hard miaaoMen ben hrt ook wel Ik leef m eeu amJere Wtrtld dan ij Jiev m een wereld waar roensdhen d dmgen bij hua waren ani noemen Mtja leven wertl tJoorg fach in Jiet uEnndeti an dt ware oor ïMii vn iraagcJiieö J mijn gieo rfitsrve d wat heWeotlor damt dttt van oii Ik wqnscdi lei hord te zijn vooiT jb tante oIswlKMm mg V oordpeild htnefy toi zeveit nmg jartu lo Londen die vette hadUwi nntn zijn Maar zij Jieeft w ikelijk gePft kwaal Zij Js twei ii Jaar oud het kan zijn dfi atj r nog Üen leelt raiNsohnen zelts twwitt Alleo wat i nu WMBOh to wetwi ol WIJ altijd zuUeii oor 8ja n met wachten op het eiad Daar kon hBt op neer Ik iram ait t deiikegx ik voel raij el luidïg ttTa aJIm wat zij fmtwooraile Je m o e t teokwi IJW te alhjd de moei njiheid fcxsschen oa g nveeat Je hpbtal Vis aciilec je geplaatst beha e jo oom en tante die In jou oogai i lioht v r t ettwoonilgöa Piot met eea ïoote P V Anvrnk mm lieve je hetA ook een Een Huis te koop in het oentrum der staii Brieven onder no 987 bureau GoudvoheCoarant TE KOOPi CH BLEEKEBSSINGLL 1 990 10 TE KOOP Ben MUILEZEL een b il VEULKN rAABD en een MESTVAALT B r J ZWANENBURG Kerkwet W ddlu ee 991 6 Rentezegels volgens de Invalldlteltswet zyn ook verkrijgbaar bQ 0 J VANBURK lllik tf iöthoud r dwr Pa t rlia i M9 KLEIWEG 39 is In de ut ootil op J Adrai verkrygbaar per pond Prim RUNDVLEE8CH f O 50 PAARDFNVLEESCH 0 50 GEKOOKTE WORST 0 60 CORNED BIEF O BO VARKENSVLEESOH 0 80 GEKOOKTE HAM 0 80 AanbeToUnd A M V d HEK Natuurlijke Medicinale BRONWATER verkrggb ar bij M M BELONJE Jr KEIZERSTRAAT 83 85 891 18 Telephoon 148 BoelliuisteVlist om oontaat ield op WOENSDAG 3 MAART 1920 te 9 i uur aan de Bou wmanswooing van den Hoer M Sohpp te Vlist No 61 t n overataan van Not rl J KOKMAN van SO kilfdriganils of gskslfd hsbbanda KOEIEN Mnkan 1 Sllap nis Kalv p n I Aftands M ppl paard Ryiulgen schouwen party hooi groote party brandhout enz Bouw en Melkgereeilschappefi M ul lttn n Huisraad waai onder kabinet tafels stoelen bedden en beddengoed enz Vóór de verkoopmg te aien Ann do woning IS geen gelegenheid toot uitspanning 870 42 In de j l gehouden vergadering der Melkveeboudersbond is met algemeene stemmen besloten dan winlapprijs dar malk tot I April a a ta handhawan zooals zij is vastgesteld voor consumptieroelk n l 16 ets af boerderij 17 Vi ets franco Inrichting Het Bestuur 3 24 A VISSER Secretaris Prima ROOMBOTER f3 00 per K G EIEREN m cent Aanbevelend 92 loo Fa J C m BOER Wz Telef 258 Groenendaal 13 Vleeschhouwery GOED en GOEDKOOP steeds grooter wordt de omzet by M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 1 Prima Blank llsulanoli f 0 90 per 5 on 0 50 KALFSFILET f 120 1 KALFSSCHIJF 1 10 1 20 POLET en GEHAKT 1 1 20 KALFSLAPPEN 1 1 25 KARBONADE 0 90 120 KALFSOESTERS Zla da Etalags 140 ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage pryzen 847 30 LAPPEN GEHAKT POLET ROLLADE of RIB ROSBIEF BIEFSTUK ol HAAS KOEVET Zl d Etalaa ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 29 Tel 328 Hoestsiroop Abdijsiroop Druivenborsthoning Thijmsiroop Maagpoeder Asthmapoeder Pain Expeller Sloans Liniment Thermogène Watten Sanatogen Haemoferrin Sanguinose Kinadruppels Dr de Vrij Wincarnis Haematogi n Califig Scott s Emulsion Aromatische Staal 98 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LIJINZAADKOEKEN m rk STER en W L L lü N M E E L merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl Alles gegarandeerd Zuiver en uitmantende door groote VoedingswaardeEereDIploma ParQs 1900 Negen Gouden Medailles MNtlielkoopjis Treuwenü Soliflde Salon au Muiikamerine ubelen laTafflIa Sloelon Linoenkcatea Spie oliScbilderijeo Thectafela Eikcnhauiaa BuffflUan Boekeokaflten Clubfauieuila Zijdenpluche Ameubtcmeatea Leerainetiblementvn Kapokmatraaien Wollen oa Satijodekeni Stroomatraaien enx enz 5396 SPOTKOOPJES I 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI HET HUWELIJKSPLANNEN SHST8m44titioviiiiliuialideSGtiiel 8ile ROTTERDAM Telefoon 12800 N V DE TIJDQEEST Tnkking van 1000 nummers ten ovcntssn van Notaril fl G MUblE Donderdag 12 Februari 1930 I van I 13C0O m premK t 30000 72l I lOOU 8383 18H7 I 400 245 364 4035 4793 tOI 7036 7876 H455 200 761 4594 6723 6793 8193 S6 10998 t 100 262 2386 2904 4128 ttÜ 5153 6379 7669 ni68 11427 15006 15098 1575 18637 20637 Prijzen van 190 etgen geld 3S 2202 4249 7261 9649 11396 1407 I6IIM ISU 113 97 4464 7408 9731 63 1 B IIMe 28 98 2335 4046 7353 9626 11619 144 8 16960 45 208 2606 99 9 31 I2lï 14549 9718901 72 57 4768 7721 9960 Wi 1464017005 92 2720 91 7998I XI09122 91471 7219133 373 59 5087 8026 35 92 14999 17179 19249 412 63 5145 60 79 12ii4415lb5 1731119302 602 94 521 85 101 0 02 15134 1740519528 22 2829 5470 8I 6 6013615 97 41 19691 67 31715010 8314 81 r 156451784419718 96 3253 40 10212 41 70 5219801 714 94 51 851 10343 S 93 8919949 82 3313 5 64 14 8212 15794 17724 6t 840 e7 Ml K S osl3 0115821 18O6220123 52 3119 1072 St 4112934 23 18 3520215 917 3i 6 10 86 98 1106315917 69 65 1155 72 24 8821 10666 irDl 3518313 67 1362 1C42 45 i2 91 1J56I 1601 4420408 1601 44 93 8981 1086013729 7918430 17 1809 6394 9 46 10976 81 96 4020544 7 i JS 99 73 11189 1806 16106 4820ljei I9J 6895 929211237 21 22 5320725 Jl 0967 SS 1380 4B 152 2 87 68 2ltP i 1 92 93011417 11965 1 13581862420845 19 10e 8 41 I11 J 2 4320910 41 4r 1J7 o 17 95 73 16405 8786 90 Later adosbaar 77 1211 5060 94 il I 88 02 68 9 22 5 5108 58 ffi bl 222 2747 12 37 90 4 53 2826 93 79 62 520 83 2928 43 3 2 60 47 49 3049 86 52 03 97 8 3 02 JU5 467 4U 35 79 32 0 52 5 3 74 73 36 33 8 9 48 i9 54 2 52 82 96 60 34 0 99 64 5339 64 32 55 6 76 36 3 734 96 14 68 33 0 99 90 50 3748 8 4 3610 3 19 3797 83 57 3861 5806 77 65 17 S02 66 86 27 71 JJ79 51 3937 98 74 50 41 96 53 51 1106 1 0 17 64 91 76 1213 4005 6112 23 23 6070 4119 592 39 7099 96 0270 1330 4210 77 1413 57 82 33 430 6 66 1530 59 68 68 94 70 6465 96 4440 7983 47 6507 1605 53 ai 13 63 6623 7503 9460 11713 11692 1622218436 11 9303 95 13807 23 56 29 28 11MB 20 67 69 87 78 91 4916309 75 7619 8 J5 51 2718597 22 9610 11919 I390J 1644018634 41 13 73 12 44 3S 63 74 12 JO 43 501872 79 83 73 48 16S fij 7 16 93 83 53 66111831 17 9709 86 14042 8518905 59 10 95 1414016621 13 9 33 12114 91 89 51 7SJ4 45 96 14266 97 64 6012210 6716707 76 94 26 77 62 19010 i06 53 90 67 40 J008 16 28 30 56 9956 70 1431016810 77 78 4 24 SI 71 71 6912306 73 1167 79 1214501 6910043 9510162 8206 10245 46 27 191 45 1 57 3T 72 31 92 55 94 19219 ii 16927 45 61 83 1244014610 40 56 82 8300 10371 72 13 81 51 10422 18 17004 24 84 19365 0 1 86 81 6617101 96 3919405 82 38 33 12505 14736 77 83 33 48 87 4 8910502 31 87 99 JO 94 24 32 1483917215 56 8403 32 7o 51 6 87 6 42 12643 64 1737719520 47 90 1 87 87 54 51 10661 127J5 1497617402 O 98 1070512802 91 819602 8505 10834 24 15062 33 S2 81 39 615102 50 68 8623 95 76 69 75 83 3110903 J2 7417556155 47 9 97 15215 751ilKn 51 3912914 60 78 48 8782 11022 58 66 8619930 8663 29 61 1531517831 65 35 68 R5 49 47 79 48 1302715416 8020068 87 52 39 38 86 78 40 77 90 m 46 7617720201 8918 15 89 41 37 1781 4506 1836 8 6736 44 21 6828 77 82 63 84 96 58 1929 4681 66 69 91 6921 82 4736 29 aOOl 49 65 16 64 8U 80 87 4903 7000 68 33 19 83 70 9 2160 90 710 2220 4913 59 24 15 8 34 69 72U9 79 74 76 2320 5007 84 15 7307 38 33 2478 38 2502 10 43 7430 49 39 37 96 85 84 91 11119 13117 15503 54 13 mi 71 18 l Wl 28 11200 8 31 98 29 l 56 71 17848 61 liN 79 61 51 75 91 15612 0020217 7311123 92 14 8 1 90 313219 4317938 91 59 M 55 56 94 11419 29 82 6520335 9101 21 97I570O hl 42 8 55 6215932 8320428 27 11517 80 4518020 M 26 99 56 28 87 66 13409 7 31 99 1 1616014 9270 11835 2 54 18144 68 91 9420591 84 90 701611118214 2064 9307 11714 13516 a 25 50 27 7020101 02 24 54 51 2 58 12 25 94 61 1810 9433 44 13624 16217 209892091721101 AGENDA 13 Febnian 8 uur Soc de Réunie Lezing voor de Afd GoiuU Nat Genoot Bdiap 16 Fetauan 80e Ooa a Do a Bal UaequA Je InibruM i lii mr SDCleteit deKéuaw I tla QwidBol Has VereeiugWl 4 Mjaait Sadeteit de Réunie ijBa j yUt 1 H CauiuigletGr Ika voor d Var v ao Vrijz üurvonudec Bwlltaka Dnkkn A wmmi Mi locui oodim 58e Jaargang tt t immt i v w i Wi i i r Yrijdag 18 Februari im 60VMHE COVRMT 3 Le u Txrs eaa d ve3rte3 a tie blsLd troox G o cuda eaa Oaan stxelceara Bedactie Telef Interc 545 Bmui MARKT GOUDA Adndnistratie Telef latere U Conferentie te Londen Overeenstemming in zake Duitschland Millei and s kolennota Ouit gche weerlefi fring De overeenkomst met België opgezegd Uitslag van het referendum in Noord Sleesw jk Zuid Slavisch Fransch bondge nootschap ONS OTERZICirr productie van 9 mlHio i ton steenkool per maand een boeveeUieid Iran 1 660000 ton per maand een de entante zou lenrereo en wel tot dO Apnl 1920 Dik is een ee sydige TerkJanag van de geaUiftide mogendheden waandoor een venntndellftg van de ia het vredesverdrag bedoelde Ivtale hoeveelheid tot 30 Apnl 19Ü0 aou weiden gewftatiKirgd De comnuaaie van heiwttt heeft dese ver klaring pas in een note van 30 Januari 1920 aan de l uitsche Hfeenng bevestigd Volgens de bepalingen TCu het Vredeb vor drag bestaat er voor DuteDhland geen ver plichtiag tot het leveren van bepaaJde hoe veelheden VermeerdeiJAt van de leveran ttee moet dua geheel vrflwiUig worden be acbouMri en er kan du geen verwet aan Duitschdaod worden gw an dat ibepaalde boeveA h n met geleyeid z n Wanneer DuitsdUand deze vrijwillige leveringen met op £ ich had genomen daii hau het de tot dusver aan dé atente gelevcïde steenkool aan i a eigen tMchokt6 mdustne ten goede kunnen laitM loetnen In steJe daarvan heeft het zich deae zeer belang ruke kolenvoorraden otttHbgd ter wille van het he stellingewerfc IH ie riijwrilige pre tatie waartegen emetlj b bedenkingen ge maakt zyn uit de knngea der Duitsche ntj verheul 9iad eigenlyk wiardeenng van de zi de der Entente ventimd Ten slotle moet er ook op wordeir gewezen dat een dreigen met vergeLdingmaatregelen waarvan volgens het verdrag alechts bij een up zettelijk niet nakomen n de verbinten sen sprake kan z n ontwgrtipeiUk schynt Ook tei beoordeeling daarvan alsjnede van een wyziging der bepalingen omtrent de termynen van de ontniinlag van bet be zette gebiedt m met d f wnaohe regeenng bevoegd maar de comndaiie voor het her stel Het 18 niet dutdeluk waarin dece com miAsie aanleiüing xou innen vindm der gelyke maatregelen te overwegen De uitweg die M lleraRKl beeft gezoen om Rynland toch to blüvitn bezetten nu de houding van Emreland de mogelykheiJ dat ontruiming kon wonden lutgesteld wegem de met mtlevenng uiteloot bUjkt met bys ter gelukkig gekozetu De kansen iat Frankrijlc het RUngal i d kan blyven bezet ten worden hoe Ungei luiM wrhBg fc êSm zijn meening te kennen gegeven dai de eisch der Entente nuur al te rechtvaa ig is Hy aoht bet slechts maehinatiee dar re geering de uftlevormg onmogelijk te noemen De aer van het I uitaQbe volk wordt er in bet minst niet door gekrenSct Het gaat ifmnen toch maar om nuumen van laag moreel gehalte en boe eer deze men chenaladhtoi en maaaa moordeoaars uit Duitsdhlaad venlnv nen hoe beter In verÉMtnd hiermede hennnert tie Vor wttrte er aan dat de tiüctiak der uilMhe onafihankeliiken op het bobijewuitiach oon gree te Moskou in Mei 1919 gequalificeerd Mwrd ais likken van de bloedige laanten der I ntente eneraala Deze woorden bab ben nog niets vad bun waarheid verloren eJttdigt het blad Het Berliner Tagebiabt bervat opmeritln gwi weUce von Leranar na a n terugkeer uit PartJtf over de monsterachtigtteid van de uitleveringel et gemaakt heeft Ongehooni Vindt by t algemeene voor relden der Le ai beerden om binnen bun landen taliooze beweerde vergrijn ran Dultadie staats burgers tegen het oorlogtredit en de ooi logsgehruiken ten aJlen tijde te kunnen vei volgen Daardoor zou het verblijf van een Duitscher dte m den oorlog betmkkan was tientallen van jaren lang in ïranknJk £ n geland België Itall Roenenlë Polen en Zuid blavte een niet te ondersdiatten te venegovaar worden De onbevredigde roofzucht van enkele chauvinJaten zou ailtyd Dutteohera kunnen laten arreateeren en vonniuten zonder dat bet Oujitadie r k leta daarte n ni kunnen doen In verband met de mtleveringskweatie had Wolff meegedeeld dat nu ook België een lyet bati ingediend de fmanciMle ovtr eenkomst die Duitschland met de regeering te Brusael had gesloten feitelijk ongeldig was In de zitting van de Belgiaebe Kamer Is hieiover geïnterpelleerd Op een vraug van Mechelynck of België zidh inderdaad verbonden had geen lijet van beac ldiguen in te dienen antwooidde minliter Vande velde Uit naam van de ri eenring ant wioord lk neen PergelUke voorwaarden peraat imen gehoord maar apoedig sullen ze in versduUuiden toonaard weerklinken spreken wat Clemenceau vioeiend deel Millerand ui by de beraadslagingen over de kwesties met DuitschUuiid naar alle waarachynjykheid flink ag de vingers ge tikt wegens zyn zelfstandigen stap b j de Duitsche regeennjp aan wie hy meedeelde dat wegens met uitvoering der verplichte kolenloermg de ontruiming van Rynland was u tgesteM Millerand is daarbij leelijk zyn büek e tè buitem goga ui want hoewel de hrandfltot aan Irankryk moet woiden geleveid is toch uitsluitend de conuni ie van herstel bevnegri de steenkoo leve nnig te behandedën Niet allew m dit op ziciht heeft de nieuiwe Fraoscbe prenuer zich vergaloppeerd ook in een ander opzicht heeft hy zich deerlyk veiigiat In z n nota aan Duitschdand schreef hy o a Volgens de bepaünigen van heit Vrede verdrag van Versailles heeft Ihutschlanï zich veribonden jaariyks aan Frankryk ze ven miltioen ton steenkool te leveren Bo Teodien moet Duibsohiand ieder jaar aac frankryk leveren een steenkoolvoorraad overeenkomende met het verachJl der jaar lykaohe productie der door den oorlog ver melde mynen in de departementen Nord en Pas de CaJai vóÓr en na den oorlog Daar entegen zyn de mogendheden voorloop g overeuigekomen niet onmiddellyk na het in weikmg treden vmi het verdrag ue vol ledige levering te eischen IVuitaohlaiid heeft zich verbonden tot 30 Vpnl 1920 maande lyiks aan de Geallieerden 660 000 ton te leveren Thane conetateeren onweerlegbare documenten dat Duitaohland in den loop van December j 1 10 460 000 ton steenkool heeft geproduceerd Het had dus aan Je Geallieerde mjogeadheden 2 milUoen ton koten moeten levereö terwyl het slechts 600 OOü ton geleverd hfloft In d n voTm v a eu ultteiatimi dnngt Mülennd op volledige levering aian Wanneer op 1 Maart 1920 DaiitschJand voortgaande met het opzettelijk met na komen van zyn verplichtingen aan Frank ryk n et de achterstallige leveranties en het volle kwantum oiver Februan gelevenl heeft dan zal de regeenng der republiek ztdh genoodzaakt zien economische en fi nancieeie blokkade en veigeldingamaatre gelen te nemen Nu wyat men er van bevoeg le Duitsche zijde op dat Duitsctiland alle l phalve ver plicht IS kolen te leveren In het veidrag van VeraaillQa heeft i uitachJand alleen maar verklaard met de levering van steen kool aan de geallieerde en geasaociesrde mogendheden dadelijk te willen beginnen De lovermg van bepaaJde hoeveelheden heeft Duitschland met beloofd Als tegen praeatatie voor deze geèeel vrywiUige e vering van steenkool heeft het coanité van organisatie destyds m uitzioht gesteld de commissie voor het herstel na haar optre den dus na het m werking treden van het vredesverdrag voor te steiien dat Duftsch land op de haats van een totale Duitsche Nog is de Amerikaansche Senaat aan het delibereeren over den vrede Lodge heeft pas weer 14 punten van vooAehoui ingedicml namens de republiekeinen en nu begint men ook in het Bntsche Lagerhuis z jn afkeujnng te uiten over den inhoud van de overeenkomfit van Versailles Oiste ren werd het liberale amendement op heï adres van antwoond op de troonrede behan deld waarin gewezen wordt op de ouuit Toertuiarheid van tal van termen van het vwdesverdraig Mac Lean verklaAnie at Ie voorwaarden van het verdrag moesten aangepast worden hy den stand van zaken rea thiajii Er moest een vaste som gestel worden voor de Duutsohe soluulieliooBStell ng De groote omvang van de lyat van oorlogs mJ aidigertj braiOht dte heele zaaJc buiten het gebied dei practische uitvoerbaar he d Indien deze zaken ibehoorlyk behandeld wjI len worden zou het internationale proces jaren moeten duren Dttze stem geeft uitnemend de opin e weer die in Engeland heerscht en me de kJoof den laatsten tij i tuseohen Frankryk en Engeland ontstaan aanmeritelyk leeft verwy 1 al wordt officieel veraekerti dat het misverstand was byge egd By de oespie king van dit mifverstand ihebben we ei op gewezen dat tie cwiferentie te Londen oen sohooi e gelgenheld zou bieden om noig eens over die kwestie te praten Dit ia ook ge beunl Het reeda opgelheliderde mjavei stand beiioord tot de pujiten die het eerst aan de oude kwopien en Lloyd Georee M I lenami Nitti en Curzon kwamen zegt Reu ter to volledige overeenstemming nopen 4 de verdere stappen jegens Duitschland Dit ia alicd wat het officieiise Britsche pera agentschap ona o rer dit belangryke o der werp heeft te vertellen het is weimg ju t genoeg om te gissen dat het er warm is toegegaan en dmt MiUw mbnI welhgiht 10 moeten zwichten voor Lloyd Geoi ge a oipratb ng Lloyd George kan m deze niet toegeven hij heeft eenmaal gezegd dat hy de lysten niet had goedgekeurd en bovendnen moet hy re kening houden roet de atrooming tegen de uitievenng die m zijn land groote kracht heeft gekregen Millerand zynerzyds neeft andere wensohen te bevredigen maai toch ook in Frankryk komt men terug van tie lust tot berechting der misdiadigers w haalden gisteren een toegeeflyke stem van de Temps aan Uit Reuters korte mede leeïing is misschien ook af te leiden iat het antwoord op de Duitische nota van 25 Januari nu defimtief geredigeerd is en e n dei jk naar Berlyn zal wiopden gezonden Ook df Turksche kwestie is besproken over welke onjderihandelmgen wft m t geheel mets te hooren krygen We weten a leen dat The big three gLstiePen zes uur lang vergalerd heeft In welingelichte krngen verluult thans dat de byeenkomst te I on den veertien dagen aal duren De bespre kinge 1 schieten minder vlug op dan te Pa fya tengevolge van de moeilykheden met de taal daar Nitti noah Millerand Bngelsch Woensdagmiddag om 5 uur was het defi nitteve resultaat van de volkaatemmliig m de eemte zone van Sleeawjjk bekend Het gebied van de rate one is 390 OOO H V groot In 1910 telde het 167 000 tnwoaera vervpieid onr 3M gemeenten Er xijn 2304 pftdddtoercB die over mAer daa fiO H A land baachikdcen 67 van den bodem bouwland 12 weiland en SH boa jKdum Vandaag reeda uU een gnxA aaaUl Ihooge Deenache ambtnuuva naar SHecMW k vertrekken om iwt aviemonMA vaa het ba stuur voor te bereiden De bladen melden dat de Duitaoba bvntking der gemeenten Toodem en Hoyftr Uf gan de stemming en bloc m de arst aona befaöen geprotesteerd In dit protMt heat het dut de beide gemeenten eigenlijk t t de tweede zone beiioorea maar bü de eerata zyn Ingeiyfld door dan invloed van de Deenschen graaf Sebai dia tuaaeheu To deni en Hoyer een groot aantal Denen 041 zijn bezittingen beeft neergeaet en aldw e n Deens he enclave in het Duitaeha g bied heeft hekpen ontataan De bovolk b der beide atedeo jkoopt dat de Mitente by d ratificatie van de reaultaten van bet redf rendumt en minate Tondem aa Hoy r aaa DuitaohleAd aaJ laten De stemmiog in da tweeale loiw vu Sleeawvjk is tot 14 Maart mttgesteld Dln nenkort zal ook in Slietfë een volkarefereadum worden gehodden Bij den Intocht der geallicertte bezettingitro ten hebben inci denten plute gehatl naar aanleiding waarvan de autonteitm te Op eln alle apenbare vergadenngen verboden bet mi Aanplak biljetten met politieleen ioboud moeten aan de leiders der volkaatwnming ter goedkeu ring worden voongaleffd De heer Cnck Heeft de Dnltedie regee nng de overeenkomt betreffende verreke ning ihr marken opgezegd Minister Vandevelde AI de heer Cnck een antiwoord op die vraag wenocht kan hO den miniatw van Financiën daaronder mter pelleeren zotxlra deze uit Londen Is terug gekeerd Vk kan antwoorden op de vraag van den heer Mechelynck die van den beer Cnck kan ik niet beantwoorden Beweg ng op talrijke banken In de wandelgangen van d Kamer leidde men uit dit antwoord af dat de Dultache regeenng de overeenkomst heeft opgezegd Het Vad verneemt vam welingelich e zyde dat de Belgische ondetüiandelaar Francoui deatyde nameiu zUn regeenng Duitachland mondeling beeft beloofd geen uitleveringaltjst te zullen indienen als tegenprestatie voor den dienst die Duitsch land bewees door zic t verpdiohten het bedrag van 6 1 miilioen marie dat nog n België m omloop was in een leening van 5 aflofibaar m 40 Jaar te converteeren Ove den uitslag der votkeatemmitiK n Noord Sleeawljk worden nog geen Duitsche De Britsche miniater van tinanciJfB Cham beiiain heeft m het Lagerhuis medegweelt dat met het oog op de dringende noouia kei Dikheid van hulp aan Midden Europa de Ettgelsche regeenng bereid w om behalve de l2Mi millioen pond sterilng di reeds x jn ingewimcd een som bU te dragen wtl h da helft mm d bttdaag 4mmV m mi9i Staten niet te boven gaat en de 10 miUioea niet overeciirljdt Lit Duitflchland komen byna nog al een verontwaardigde stemmen over de uit levenng enkelen uilgeaonderd Het spreeik oonl oat uitzoudenngen den regel bevef tigen gaat tn deze nog op Wonder boven wonder worden er Duitacherg gevomdeu d e de algemeene verontwaardigii niet begru pen die met injien waarom men zich eigen lyk warm maakt Zoo heeft de sociaiietii che fractie uit den gemeenteraad van Freiburg geweigerd in to at nmen met een door den burgemeester voorgesteld protest te gen d uitlevering Zy vendetügt deoe hou ding met de bewenng dat de conservatieven en al Ihiitaciiers met hun proteeten niet anders bedogen dan een nieuwe oorogs Hetae waarby zy dan toch uit het oog verliezen dat de protesten uit andere lan genoetnde kringen ook uit aoc detnocrati bohe r et minder talryk en scherp zyn De Vopwdrats deelt onder het opachrift Een iukei der Entente een nog krasser staaltje mede Zekei Theodor Alfers onafhankelyk h I van den gemeenteraad van Crefeld heeft Ovengena wil Fngeland wel op uitnoodi gmg van een onx jdigen staat of van lan Volkenbond aan een financleele conferentie dec lnemen doch vwnaoht officieel nlai meer mee doen aan het varliMoea van later nationale credieten Het exchange telagraafagentachap ver neemt uit Rome dat de Idea Naaloaala twee documenten openbaar maakt Het eerste gedagteekend van 30 September ia een voorstel van de Zuid Slavische rtgee ring te Belgrado voor een biHidgenootseliap met Frankrijk Aan Frankrijk wordt ia geval van een oorlog met Itatiï het gebruik vul havens In DaUnatië aangeboden en eon centrstie van een aantel Zuid SIavischa dl viaLee b Itatiaanscdie beloofd Het FranKbe iintwoord versoekt om eenige opbed deringen en merkt op dat een Franteh Zuul Slaviscti bondgenootaohap ook eeoaorniadh voordeet zou moeten meeft rdng n Verder wordt het aanbotnven van oorlogn scdiepcii door Zuid SUvIÜ g weig rtl en blifkt uit het anbwoord dat Frmidcrijk de Fouilleton over de toeltoiiiwit preken idolen wijl rugigaan en zal lk md Je m de pastori konicn ea d n leeuw la zija hol aanpak toMiy lk beo nu Jij ie mu nnjo xyrie liebt geMekk moedig gMw e wgaouver ben atJeo I Noen zeUe alj kadm Hf a l M ea lenigigaan Ik zal het hun laU vtvfaUen 9 Kunt later komen ovlat oo r Knox het middagynaal hwH gebruit j Uan zal lk het aio beidon verteld hebben i gingim f auii terug en Uop u den weg dH ii zilj gekomen waren bijna iwU g nd at Oo zoo had haar gjm verioe n n broiiinde t gen do kust I MT JM iMbchi deatdi flondW neer plioh teginover jfwell ook teg nover 111 I inuar vajral te noier jezaf inden ik g kik moe koopeii voormij t Lm koste vaa hen ou Jiot aUl du ren Jioue ik heb T Iwmdeïden keffen o tl najgwlaoiit en hoi hetJt mSj naBhtei wakker doen liggen Dat op zie wdi had jp al moeli ii waar öcjtuw m Wij worden aJleen h djuoIiIm eyb tenaüsoh waKitor gehouden door om gewit ten zetde hij Htreig tMbnar wij zuil len den oom © n do lianto etoe builen be ühouwing iioudui on allcxjii oaji ta zelj d nken Ik um liceloteii llaao oageti waiKn groot en vöiwciiirikt op zijn gelaat gericht Uij aprak in zulk m ernst bijna ii et hairtóÉoottL dat zij w ikt aa kon twljlele of do woofden kwa m iimt het diepflt zijaor ziel aJlt soheen we f te allen kiein m onihe ee4Een nd te w idiii oUeen ij beidea de num ea lo vnouw roet de groote uraafe tu hen hef Waven Bn zij wlW waXiüj nad gtdaan lii heb e noodig Agned g ojg Dor liwn vooirt Geloof mij ik heb e alUJd noodig gültad maar de jd Is gekiotnen da ik mja leven op een vaaCt ba fo moet At len Het gaat er au om met mi of zonderiau Dbtlsde vraa Öf ik beu komec doen 7jj Ittgif haar haacfeti voor JiMroeciehi lerdlepen Agnm Wij zijia tot hfl hoold punli giiktmien Vil je nrijn vrouw wor dtrfiP ZIi stond op en op haar gnlau lageMi iU uwp uiitlrukkii Ja dat wtl kk Maaai niet teigen je zin zetde Uj wsa trouwind lk weiwh je alleen t bezit ton als jp nilj nog llefhebt Üïr mm vrbattifig te lezen in d oog n die h i ROKfOfien O Kom lk had nooÉt gpdacdM dat J dat tgva inij zoudt z fQgiw orgm f iite ale bh j pijn Mi ge daiar z 4 le hl M kar ittuvr het n J loe scl n im d kltffi zoo hroml gowo rden lit 11 laabA fi tijd dat ik nrt wt boe di t a erbrugtTen Z n j hofi gevaar mot i vel iig van den dien wij bel Ien zijn iftga ia want ik bak miJzeHf even goed niti Jou leder wordt to ona ionkelfjk van tk n onder fij badt d ziel en brH tnidlen puoi eiL te gfdn van doco jaren mofien ZIJ114 dl iarftn die de f rinkhMn beeft op gingiten H v4r biitverde zIJ alsof zij op deb ruid van httt onitekenute etond Zóó h€v ik bet niet besten Ik heb atijd ntMT vsrTiwo ooi te Londen to ko iixn RoAt maar tit lefat alleen dat Goit d n vv g zou tUnam alft de tijd er lu zijn zeide zij OféAetig Ik zie an h dat het leven uit veel pVfllilen k n beft lan die vroeg of laaÉ fai hotrilag kompD n dat de perMOonlIjke Ifljd het laatste woOTd becA Je bebt nog ddoH eett woord gM r k a dal meer waar W HevoUng maar laten wij het nu tie am kant MtteneQ ROSS DURHAM taar het EngiJuuh rm DAVID I YAI4L Gesutkorueerde Vntaliag I Mevr J P WESSELÏNK v ROfiSUM Nadmt v a fci I w n ril jng voor door haar laden Hijd ld gKVin 8uht €dv naar haar toe maar Mf kuUii wiaclhteu dan zij ou spreken n langua Ujd keek zdj bom weer aan iMUere kleur was van iioar gelaai vardweun i de Ljnen eCT vtan vrairem baider gewor dK Q zij iog er au vod peiis baar jarenutt li wtndciht vaudttf een aoiwoord Ie iieblwaï Jahioreunu Ikbea bifr alaohto voor vitr MirtwHiög uren Aiee moet gereg ld zijn vióóiviac Uu ibeeoga XieteCe kiJk iinj iiui nvel Lu ooffeu aan alaof ik 9 v üorteUe alle op te gavmi ea mee te gaan naior h44 een of andere Inferno Zoo w lleri w onH bet levea aimen niet voor I iJoorrernK vi De botatag Zij namen Auhmd m de eromMwiinnii rin ain he4 hek van d OJd iisaam en iJurbiro vero tAp aüeen lijn w Toen hij El n we g aodbt door de druk ke moa van eeu Zaterda ivaab voel de hij xioh vreemd ioa vma de p a ta bijna Av geMt tuüwtieB haar bedr4j vir le i Zijn adanbten waren WJ Agnm en d vuurproef die zij moMt doorataan O dituT Kt httt nieil Ik denk er over of ik al di aniii vtirkeerd heb gehanJoW t i U 21J bijna tüOtuidleod Ik Aelr er ultedw on gebeJen om afiehó te woorden n M iWttoen mg aCld toe ditdtveoudo nu ii clie Q iiti I liet meest noodig Itodden II I Mihuiklx bet bpold i at wiui if a verkeerde gevoigtreftknig wai at zijn zij oud se zijn met arm ij kunoeu voor liulp hdaiea en zij heb iK i dift ook behalve aiUe wat ij aUtWde do41 J tvoet dat Dttlrymple de dienstix dc m waiarheél de tueeaterep van naar nnH ttrea iib 11 óbt jIj al hee weMghebt 11 U4 bremsen Lk zeg je opendutrt g dat iK lutvrouw Kunc nooit zM vergeven at zij giifaan heeft T Zij in vriond ijfr en goed voor a ij 3 ij b dikwijle viieodeMjk n er fa zo veel dat ik voor baar la bcib fcawwa e ttooet doen XMen vq ocw flM u UJ aaa 4i 4n ir ïiÜ r few Mv ti if séèHiïlf