Goudsche Courant, zaterdag 14 februari 1920

dpvwijfr n ie hüiondere plantkunde rn plantengeoKiaphie alsmeile voor de ph rtopatholf e De ReKeering heeft bericht dat zU zoodra de gelden voor de exploitatie benoodigd door de Ststen GeneraAl lulleo zUn toegestaan zeer rne jijt bijzonder belangrijke en door haar hoog gewaardeerde geschenk zal aanvaarden voor het R k In dit verband vernemen wy nog dat een tot dit doel DtrekkeoÜe zuppletoJre onderwij Hbegroeting binnenkort In bewerking zai wonlen genomen IJ tHitiKjirdt ztcji viin h iri reKt n van fl ei i KJi dcji Aij Ih gfFhcoi oviTwrilu iiMU de Itaw gJgfv xju otKiiWJilt fuj tt i iii ii Wlnig vwi Jiaar ontwerp uttgttguau i de tToiii rritea iig dat d i vnjiwwi IjeJiooit Ie WPkii otig keal fu Jiw lt oo i i K Mii i vrtu JoeXïbiHwS m dien pwlwhieii diif $ op üa fbl zonit r dnarbij mxiui ozudiiig Vïiii vïgKa nandpuni u illeo JU tte üiU erp u H oor lu d wet j fieiule Ie o tócfaoing d T genveiskoiisi o III iij ïa vot igtiu aan rtiktil i u Het J aau li lt r ilie fuet m het l czn l i van eoa l owijft van be V CigdlKil volgietbs de wet verliocltMi u Mirgitten en R d ue jiK 4ulv iiA jldedeD r b HOOrijVi ii I de Vftrlor vundc uil te i efc uiii iJuii UHieii to dotMi I hwlTutiligf opi ratit ii U verriclrteu 1 Hvpli jl goiiorr ioe o zodlitea i janker e ÏM ltaiM i fn Ari Kel 17 i Auièiwre gMUwe of Iheelkiuidige raod of bijntand kan zoodv bewijs n H A OLifpb Kld wMUeu verleeod Zn it o daar au oen l edrij weiwciifu e jiiiik i zijn nirpli fli bij dm iiii i oateur lf ouwgii oiid ieid 1 Imii utuiiif 1 voorwuun aUuU de dag i ei cniiii t ii laat i huoAer tw rrte li d fi oiiin an ï airin wj b bedrijl meueoliwi iiU te oeieiwn t ie voorlioreW a die zij haervoor öeb be tl gifiotm i i iüwin ti ur ei ïi vimi ie inlevering doZk erJ lurii een door fiem ffixl gtec ie d t ii o lderUi end I ewij9 ai IJ imon aciit dflgicii dsiaraa gwl de verkrijger van de vt ritiariu onder oot log giiig dawTVHii a til dt Ixir iiiiit oater zijner woo 4 ila l eüi aan dien dijr plML waarin hij 7 ijn praixfiijk u toe ent keuitls dat hlj haar IxWt oaiivnard Artik l 17e Ziij zijn omlerw irp Mn il verpl olninigtiii Idj de artt O e n S aan de g iieiowkin tiSiiL op P k Zij gi ven ma de aiHtoSMiaireo van het Htii tsioezirlvt oi d i oUietgio7 oiv u kl Alle lUwr hen git raaiffie inUoitongHi oiiwrent lie ulïoeiltaiiiiïf van hun i edrij Artikei n Zij gevfn van hot iv Ix li iih ing neinon ViHi p t i n n van when zij ttivn of rodelijktrwijze kunnen verüKuxd ii W zi i deii ilt eftlj va L aohitien roa iiiig hl ln lrfwiii h ereJI i1J tunnen Ï4 urcii Iccnnifi ajin den iiispoc r van ue yilvS i z o MMip l l in IioÉ flif ri of waairtii zij WOIi l Artiiet l7e Zi ijn bij de iiitoetening ii hiiii lieJrlJil virplkltii te himd lcnniar hui bfistn wettiii n Vcrn io cn Zij auilea tor ii iluiilii van him bur n clwelijk © on wtratred ite lijke vwaotwïkjnlelijkliead wegont de ffevoieipn Vati Ifrtt door lucai verlooiKien rind ot Iwjstand lUt ii IjeKVp iTiinru do j jfciden ap giB ni=i if p tiNot wWK l ttz t van de vote Mi8 de wet vitii cniiecJkjin IlKliMi gevonlt rde kennis of OeltwfiHjidiitvJrxn STADSNIEUWS zyn en die daarom behooren tot de inwendig afscheidende organen Wegneming van de alvleeachktier veroorzaakt suikerziekte Spr merkte op dat glucose en druivuusuiker een by uitstek waardevol voedingsmiddel zyn Tenslotte behandelde opr de hypophyse en de epihpyse beide aanhan ets van de hersens Werkt de hypophyge overmatig dan worden de uit kende deelen van het lichaam kin ooren neus vingers voeten buitengewoon groot Wegneming vin de hypophyse heeft hetzelfde gevolg als wegneming van de geslacht sklieren Van de werking van de epiphyse weet men nog weinig alteen is bekend dat ze invloed uitoefent op het geslachtsleven Prof Barge besloot zyn mededeeiingen met het vertoonen van een reeks lichtbeelden projecties van verschillende klieren en van slachtoffers der door hem aangehaalde ziekten Witte Bioscoop Over het hoogste ideaal dat een menwh bereiken kan zullen de meeningen nog al uiteenloopen een der hoofdpersonen uit De Goddelyke g ve vindt dat vroomheid en zelfopoffering tot dit hoogste ideaal behoort Hy heeft natuurtyk zyn redenen voor die opvatting welke in de zeer bezienswaardige film zyn verwerkt Het pi ogramma bevat voorts twee komische nummers Het korreltje zout een trucje van een koopman vertoont heel aardig voor een film maar minder plezierig wanneer je er het slachtoffer van bent Schilderyendieven is hoewel de titel een tragedie doet vermoeden eveneens een grappige opname waarom de vele bezoekers gisteravond smaketyk moesten lachen Natuurlijk ontbreekt het Wereldnieuws evenmin als n fraaie atuuropname en het strykje zorgt voor vei der amusement OUi v 1 1 Fübrnnri 1920 Hinderwet Doof Burgemeester en Wethouders is vergunning verleend aan J de Jong alhier en zyne rechtvericrijgenl n tot het oprichten van een slachtplaats anne t rookerij van vleesch en spek in een te bouwen perceel in de Jan Kottensteeg Het bo wen van een sehuUlui W V Veendery Zunderdorp is aan de firma J Verstoep en H Zanen alhier voor 79 800 opgedragen het maken v n een schutsluiïi en een ophaalbrug Gouda Vooryit Wie deze week eens i ht hartelyk wil lachen verzuime niet Gtnida Vooruit eens te bezoeken Om de hoofdfilm De Oesterprinses wordt gebruld Het is dan ook wet een vermakeiyke historie die door den film regisseur knap in elkaar is gezet Behalve dit nummer wonlen er nog een tweetal komische films vertoond en een mooie opname uit verschillende tanden Zoo n avond an echt gezonden humor doet weldadig aan na al de programma s met Icvunsdrama s tendenzbeelden etc De Directie deed nog de mededeeting dat zy gedurende de eerste weken de hand heeft weten te leggen op een aantal kunstfilms zoodat ook de programma s van de eerst volgende weken wel verwachtingen wekken 1 Veremigjng van gemeenten Ged Staten van Zuid Holland hebben aan te gemeentebsturen in hun gewent bet volgende schrijven gericht De uitbreiding welke de taak der gemeenten Sinds de invoering der gemeentewet en niet het minst in de latere jaren heeft ondergaan zoowel op het stuk van dè uitvoering der rijkswetten ata wat betreft de behartiging van de belangen der ingezetenen op Velerlei gebied doet do vraag rijzen of de tegenwoordige gemeentelijke indeeling wel overal aan haar doel Iseantwoordt Een goede uitvoering van de gemeentelijke taak toch vereischt ook in de kleinste gemeenten de aanwezigheid van speciaal opgeleid personeel aan hetwelk een behoorlijke bezoldiging moet worden verzekerd Al gevolg van den gestegen levensstandaard tijn vele gemeenten mintler dan vroeger in staat om aan dezen eisch te voldoen De voorziening m vele behoeften gas water electrischen stroom wegen en verkeersmiddelen ouwtoezicht kan voorts ten platte lande slechtH economisch geschieden wanneer zu ter hand wordt genomen voor een geheele streek Daartoe i dus bü de huidige indeeling dezer provincie vaak de samenwerking van tal van gemeenten noodig Licht stuit de totstandkoming van nuttige maatregelen af op de weigering van enkele gemeentebesturen om mede te werken en in ieder geval is de veelheid van besturen een bron van wigving en vertraging Van zelJf dreigt zich dus het denkbeeld op of niet door samensmelting van de kleine gemeenten tot grootere getracht moet worden krachtige gemeenten te scheppen beter toegerust voor haar huidige en toekomstige taak Hiervoor pleit voorts ook dat de vereenvoudiging in de administratie welke als gevolg van den maatregel verwaijht mag worden stellig ook tot bezuiniging zal kunnen leiden Het ware wel gewenscht indien het initiatiei tot zoodanige samensmelting van de gemeentebesturen zelf uitging Beter dan wij ziJn zij op de hoogte van de omHtendigheden van hun eigen en van naburige gemeenten xoodat zy ook beter kunnen beoordeclen met welke gemeenten de hunne t best vereenigd zou kunnen worden Wy noodigen dan ook hierbij de besturen der daarvoor in Mnmerking komende gemeenten uit om ons dienaangaande eventueel hun bcnchouwingen on vportitellen kenbaar te maken t Natuurkundig Genaotschap I rof dr J A Barge hoogleeraar in de faculteit der gesweskunde aan de Ryksuniversiteit te Leiden heeft gisterenavond in de Réunie voor leden en geintroduceerden van het Natuu ndig Genootschap een lezing gehouden over Klierstof met inwendige afscheiding In den aanvang wees spr er op dat af scheiding een verrichting is van het levende lichaam dus een werking is die altyd van liet levend wezen uitgaat I e byzondere kenmerken van een levend wezen zyn stofwisseling groei prikkelbaarheid voortplanting en zelftieweging Het levend wezen verricht rfüs arbeid waarvoor noodig is arbeidsvermogen n l scheikundige arbeidsvermogen die vriJ komt door spiitaing v n stoffen die deel uitmaken van het levend individu Tenein4e te voorkomen dat door de voortdurende ontleding het levende individu te gronde gaat moeten bepaald itoffen wonlen toegevoegd voeding die door het levende lichaam worden opgenomen aan het levende lichaam worden getyk gemaakt daarin gelykmatig wonlen gedistribueerd en tenslotte heeft nieuwe splitsing plaat in afbraakproducten waarby arbeiflsverraogen worc ontwikkeld Spr ging nu na dat Jjet chaam van hooger wezens in casu yan den mensch opgebouwd is uit ceH waardoor de functies van het menscheiyk lichaam de som vormen van de functies vap één cel die bestaat uit een eiwitatof protoplasma en een kern Deze ééne cel nu heeft het vermogen om stoffen te produceeren lie het opgenomen voedsel jicheikundig vervormen zoodat het geschikt is door het protoplasma te worden opgenomen ze heeft nu de formafeieve functie en deze afscheiding geschiedt met nuttig effect Tevens is ze in staat tftoffen die geen dienst aan het lichaam meer kunnen bewyzen uit te scheiden In het samengestelde lichaam vormen zich groepen van celten die zich tot een bepaalde functie beperken en voor deze functie een byzondere geschiktheid krygen Hierdoor ontstaan weefsels steunweefsel beenweefsel Wierweefsel etc terwyl by Ie nog hoogere ontwikkelde lichamen de weefselzak weer groepeeren tot organen De klierweefsels zjn dus opgebouwd uit cellen die in staat jpi in zeer sterke mate in staat zyn tot afÉcheiding van stoffen die zich ophoopen zidf verzamelen in een buisje welke in een lwofdbuis uitkomen Men moet zich voorsMllen dat een klier is samengesteld uit ftiisjes bekleed met cellen dat de cellen oifneTling zoowel als buisjes onderiing met elkaar een geheel vormen en dat alle buisjes in een hoofdhuis uitkomen Tot de klieren die er aldus uitzien behooren de speekselklieren de klieren die BOSKOOP De Staats Crt no 30 bevat de Koninklyk goedgekeurde statuten der R K Woon en Bouwvereeniging St Joseph gevestigd alhier Zy stelt zich uitsluitend ten doel in het belang van de verbetering der volkshuisvesting werkzaam te zyn in deze gemeente Het gemeentebestuur heeft de beschikking gekregen over 120 paren militaire schoenen Deze schoenen zullen Maandag en Dinadagavond tusschen 7 9 uur verkocht worden in het gymnastieklokaal der openbare school tegen ƒ 8 per paar HAASTRECHT Voor deze gemeente is als deskundig schatter voor de personeele belasting aangewezen den heer D Keneman Donderdagavond vergaderde de afdeeling Haasti echt van den Alg Ned Geh Onth Bond om maatregelen te nemen voor de Tooneelavond welken op Zondagavond om 7 uur gehouden zal worden dor de tooneelvereeniging Kun st en Strijd te sGravenha fre i e secr de heer de Graaf deelde mede dat van alle kanten medewerking wordt geboden VerachÜlende functies werdne verdeeld Na rondvraag werd de vergadering gesloten LAATSTE BERÏCHTBN I K STAKING TEGEN VANMIDDAG AANGEKONDIGD Hedenmorgen ia per manifest aan de havenarbeiders te Amsterdam bekend gemaakt dat de staking in de haven hedenmiddag te één uur zat aanvangen eveneens in de haven te Rotterdam lËen stap der neutralen BAZEL 14 Febr De Presse Informatio verneemt uit Parys In politieke kringen verzekert men dat de neutrale staten ondersteund door Amerika en Japan op de Engelsche en Fransche regeeringen een zekeren druk hebben uitgeoefend om van de uitlevering der Duitsche oorlogsschuldigen af te zien Zwitserland Holland Sjianje en de Scandinavische landen hebben meegedeeld dat ze berechting der pchutdigen voor een neutraat gerechtshof goedkeuren t Is heden feest aan den Kattensingel Jiet gulden feest van de N V KaaahandelMaatschappy Gouda en van den Presi dentDirecteur dier vennootschap Jan Leendert van Eyk Van het hoofdgebouw waait de vlag vry uit en een schat van bloemen toont aan in welk een byzondere i etangstetting deze maatschappy en de jubileerende directeur zich mogen verheugen Een halve eeuw geleden wy wezen er gisteren reeds met een enkel woord op is door den vader van den hutdigen presi dentdirecteur nu wylen den heer C van Kyk aan de Naaierstraat alhier op zeer bescheiden voet een kaashandet begonnen die zich aanvankotyk bepaaUte tot den handel in het binnenland In dat aanvangsjaftr 187D zal zeker de toenmalige stichter der zaak en zyn terstond mede daarin werkzaam gestelde zoon niet hebben kunnen droomen welk een enorme vlucht dat heet kleine bedrijf zou nemen hoe na verloop van een halve eeuw het zaakje van 1870 zou zyn uitgegroeid tot een onderneming die een leidende positie in den kaashandet inneemt Die niet gedroomde verwachting is thans werketykheid geworden De kaashandel C van Eyk heeft zich onder de leiding van den stichter dier onderneming reeds vry spoedig ontwikkeld tot een belangryk be lryf dat naast een flinken binnenlandbchen handel een export afdeeting van beteekenis verkreeg Toen in 1889 de heer C van Eyk zich uit zaken terugti ok en het bedryf onder de persoonlyk leiding van den heer J L van Eyk werd voortgezet namen de zaken nog hooger vlucht en toen weder een periode tater in 1912 de onderneming werd omgezet in de Neamtooze Vennootschap KaashandelMaatschappy Gouda waarin ook e kaasafdeefhig van He bekende Rotterdamsche firma Van Kekem en Heusrle werd opgenomen en andere belangen daarby werden betrokken brak voor dezen grooten kaashandel een tydperk aan van nieuwen bloai van krachtige ontplooiing van het bedryf naar alle zyden In de oorlogsjaren toen de kaashandel geheel aan banden is gelegd heeft deze groote maatschappij getoond en eerste plaats op het gebied van den kaashandel in te nemeii De grootheid van het bedryf en het organiaatorisch vermogen harer Directie hebben deze maatschappy verschaft de lellende positie waarop zy thans kan bogen Zy heeft het vertrouwen verkregen van de collega s in den kaashandel zoowel als van hare talryke afnemers binnen de grenzen en daarbuiten in alle werelddeeten waar zy hare uitgebreide relaties heeft gevestigd Het is voor het bestuur dezer Maatschappij zeker een groote voldoening na een halve eeuw van het bestaAn harer zaken een dergelyfce vertrouwenspositie te mogen constateeren En het is i n ook geen wonder dat daarvan op dezen heugelyken gulden gedenkdag daarvan met vreugde gewa woidt gemaakt Jun leendert van Eyk is heden 60 jaren in zaken AU jon fen is hy by zyn vadsr n het vak gekomen en hy i8 er in opgegroeid Hy heeft de relation der zaak zien geboren o tlen hy heeft ze doen toenemen in steeds grooter aantal hy kent ze alle niet ailean by naam docb o M de firmanten zelve ijn hJ persoonlyk bekend zelfs in meer dan é geslacht En natuuriyk kent nok ieder Van Eyk Van Eyk leeft in den kaashandel en de kaashandet leeft thet Van Kyic Zoo wa het jaren her en zoo is het i og De heer J L van Eyk heeft de geheele ontwikkelinif der zaken meegemaakt hy heeft er lyn sahouders onder gezet om deze tot grooten bloei te brengen niet groote voortvarendheid en energie en met doortastend beleid is hy voortgeschreden op len wög die de Mitwikkeling zyner han iei8beiaD 46i in de toekomst hem iw et I itoefening van de geneeskunst t en ontwerp van wel vour vrüe geneeakunde V crHolKiM ii m ht Ver iag vfl ili Stmais L onwiUftaie Httii wi iKe i opgod pftwii tt on dfcrzoeke v l d woikjllj c iM üiigü Iwtfc ft ridi di t uitót ciitnx vu dtyg piirt kim i uii lftji iiVN tott lutiitHi l vd liiu lo tK Vottad Ip iI tM luMi iito ilt iu H VAu dlü kunüt iiii tiiw 4 r tii ïimUi4i iU wjd f ri li4it v n tieinr liiploma V wrKitit iUt ooimiiHf io 1 W Min IIouWk iiKt iidiiwt T v n ItliirViilaiulmüi y iknii u frfiVf n ifigt lede jlirr mr 1 W M Il i di vftii ii LAjiM fiBW H rd prenldciil v ii l Hrr r rf i41 aiK W i tr ht d dtw l r lii Kamer U Ctrviiht mr X A viiak Flaiih l oul liM 9leer iar aaii dogeii i e A Ujkn ii jiv rviiit4 U Aiin i rdftm Sir iiir 1 O VHii Iloilltn lot f li xi madfr JM i T ïii M tjri cJilslK V lTttVt nlia ïii mr J Sln o ifl lkOoi ie r a r oaii de lüjMBimiiveffNlteH te Uirciohit Al stOTcUirU wppd tMti do comiui dt tOiiffi voe i mr H l iHiPHlktini fldvomat en prü ureiir fc Mica dll lie üoiraiiiNitie liueft geni iMt e4 ii oritwttr i tne Mentorta vm ToeiÈOimjiK Het VredeMpaleis lÜ Februari gesloten itsliiremie de ti M Alaandjiigi l i Kobr In II r vlii fl1el iiwwoheji daurtcw door de NfdiirleïKlfwjhe IX en rhe NooTMChe 2 weed alie en Zw t rHClie nigooriii®Mi anji te vtii i jeii i e r Kiifli ien en door de oort on ll iiiK Min een inoniiijg oiilwt rp ain j re nnflneiiit Hol van IimL rnaW iifliP Iiiwitie u hei vn dt ftpaiei Icrt n i l r order voor lwi inli6i iiig door tiel pii ilidi Hloleii zijfli Jaarbeurs De ufficieele opening der Vierde NederTandscbe Jaarbeurs zal geschieden door denMinister van Landbouw Nijverheid en Han lel op Maandag 23 Februari i fltapte de eetzaal binnen waar zooals immer zün sober tmtbijt drie boterhammen een bordje vleesch en een gekookt ei gereed stonden terwijl de koffiepot zyn Hterken geur verspreidde Hongerig at hü de boterliummcn op tfchonk z jn grooten wit porseleinen kop nog eens vol en schelde at wist hy dat de oude er niet naar luisterde t l eek hem echter of aUes verandenl was allét n reeds door zün moedig besluit Als om zijn waan te bevestigen hoorde hij t sloffen der dienstbare in de hoofdingang van het kasteel waarop de eetzaal uitkwam Norsch kwam zü binnen en mompelde Waren ze niet goed genoeg m er de kleeren van vader Hij stond op en leunde met zjjn rechterhand op den hoogen rug van zijn zetel terwijl hü haar trak aan keek PlotR iloeg zij de oogen eer Toen begon hij t Heeft nu lang genoeg geduurd Mins ik ben man geworden en voel me heer en meester hier op mUn kasteel De dagen van je macht over me zün oorby Ik zat me voortaan kleeden looals ik dat goed vind ook zal ik t kasteel laten herstellen ik zal de schuren laten opbouwen het parlt in orde makqp in een woord vanaf heden zal ik te meester zijn Ge kunt gaan of bleven t laatste op één voorwaarde dat je je verstaat met de jonge nieuwe booien die ilc fn dienst zal nemen en dat ge t onderscheid leert begrijpen tusBchen heer en diehstbare De opgewondenh d van dón jongen meester was angstwekkend De aderen lagen dikgezyirotlen op zijn vooriioofd en telkens sloeg hy liJn hand krachtiger om d£n leeuwenkop die t bovendeel van tien stoelrug vflVai rde Met gebalde vuisten en een duivelschen glimlach kwam de oude nader en schreeuw de als in waanzin Van dat alles zal niets gebeuren het kasteel blijft doodsch zooals t nu is niemand zat hier bij mün teven een voet zetten zyn geest waart hier zyn wil geschiedt tachte ze Philip aarzelde een oogenblik toen hij haar oude wezen als een furie zag rijzen om t volgende los te barsten met lang verbeten woede In t vervolg zat myn oord hier wet zijn sprak hy terwyi zUn neusvleugels trilden en zün oogen vol schittering waren wie niet gehoorzaamt laat ik esnoods met sterken arm verwijderen I Dsn zfli hy me wreken schreidde ze plots in iuld snikken dan zal hU hier komen om je te herinneren Philip heer van Aldenghoir tegen wie je geweld pleegt 2wyg vrouw sprak hy toen ga heen uit myn gezelschap en tracht me niet door l edriegen mild te stemmen Ik zal myn woord gestand doen hed n nog Daar moet verandering komen Hy wilde de kamer verlaten zijn drift niet langer meester Zy plaatgte zich voor de deur baar armen uit strekt en hoonde hem in t aangezicht Oy heer Philip van Aldenghoir laatste afstammeling der machtige heren zyt myn zoon Ontzet week de baron terug denkend mtft een krankzinnige te doen te hebben Kalm vervolgde xe Gevloekt is t geslacht van Aldenghoir neem gy dien vloek mee in t graf Uit een dienstbare zyt gy geboren uw vader heeft gewild dat ik tzwygen sou indien ge u mÜQ wil onderwieiipt dat ik spreken zou als ge dat ooit weigerde Hy heeft my bemind Jaren tfutg toen zyn vrouw nog leefde tydena haar ziekte zy t gy geboren en zy is gestorven van hartzeer terwjjl de boeren haar dood aan uwe geboorte toeschreven En nu heer van Aldenghoir Philip was op een der zetels neergevallen die bil de tafel stond en bedekte zyn gelaat met de handen Zyne gedachten waren plotseling geheel weg en pas na eenigen tyd kwam t gehoorde in zyn volte beteekenis voav zyn geest Slechts even twyfelde hy aan de waarde barer woorden zy kon hem willen lïedriegen Red Uw vader fluistenle ze naderby getreden o w rp geen blaam op zyne nagedachtenis wees gy de laatste heer van 1 Aldenghoir Een siddering ging door zyn leden toenhy de oude zoo di t by zich voelde en meteen sprong verliet hy de eetzaal en vluchtte naar de toretikaïner waar hy zich gekleed op het bed wierp Hy kon zyn tranenniet weerhouden o God waaraan had hydat verdiend Af huweiyke onthulling die z n dagen voortaan zou verbitteren hem het teven ondragetyk zou maken Nubegreep hij waarom zy vanaf het oogenblik dat hy Volwassen op t kasteel teruggekeerd hem had Jcunnen gebieden zonder dat them ooit gelukt was zich tos temaken Die vrouw zyne moeder eene dienstbare Hy herinnerde zich de woorden van zUn stervende vader Wees haar gehoorzaaib Philip als ik ben heengegaan at je dagen laat haar by je biyven op tkasteel de trouwe Mlna Het kwam hem b gi peiyk voo dat droeg hy haar in zyne armen naar de pronkzaat van Aldenghoir Arm in arm traden ze Voor de beeltenissen der adetyke voorouders als wilden ze hun erkenning vragen voor hóór moederschap In hun aanzyn ook zwoer Philip dat hy de laatste heer zöu zijn van Aldenghoir Veranderingen bracht deze gebeurtenisniet op het kasteel De oude moeder wildetot haar dood blyven voortdoen zelf zorgen Voor haar zoon die er ten slotte genoegen meenam Met meer angstvalIIgWld nog dan vroeger werden bezoekers geweerd Aanvankelyk kostte t moeite aan beiden hun veranderde gezindheid in alles te toonen maar lieverlede ging dat beter Eenige jaren veriiepen toen stierf de oude en werd in den grafkelder der heeren van Aldenghoir bygezet Het heele dorp praatte er over niepiand begreep waaraan ze die eer dankte Philip veriiet het kasteel zoo spoedig mogeiyk na haar doo f om er nooit meer terug te keeren Na zÖn dood ging t eigencftmsrecht over aan een neef van moederskant die de bezetting in perceelen verkoopen liet Den inboedel van het kasteel bracht bÜ over naar Provence en bladerend in de aanteekeningen die in een groot foliant door zyne voorouders waren opgeteekend vond hy ook eenige woonien van Philip den laatsten heer van Aldenghoir die o a aangeteekend had Sic transit gloria mundi Phitippus abAldenghoir castelium palnim reliquit post mortem matris quae In nobilltate cordis quam in nobüitafce nomfnus supenor erat I het maagsap afscheiden de lever e a Be halve klieren die speciaal afscheiding tot taak hebben heeft het menschêtyk lichaam klieren die belast zyn met uitschetding van stoffen die niet nuttig meer ziJn Tot deze soort van klieren behooren de nieren die alle afbraakprodÜcten uit het bloed verzamelen en vervelens met de urine verwijderen De afscheidende klieren die buisjes en eeh hoofdbuia hebben verrichten een plaatselijke functie waartegenover men klieren heeft met een niet plaatselyke functie de z g klieren met inwendige afscheiding Deze hebben geen buisjes en een hoofdhuis waarin de gevormde stoffen zich verzamelen waar ze zyn aamengesteld uit klompjes van cellen die hetgeen wordt afgescheiden direct in het bloed brengen en daarvan op deze wyze het geheele lichaam voorzien Tot de cellen met inwendige afscheiding moeten gerekend worden de schüdklier de byschildklieren de alvleesch klier hypophyse en epiphyse welker beteekenis men eei M in den jongstetv tyd is gaan begrijpen Allereer it behandelde spr nu de a JRildklier een betrekketyk groot orgaan aan de voorzijde van de hals by liet strottenhoofd Langen tyd heeft men van de werking van deze klier aböoluut niet geweten In de jai en 1K6Ü 1860 nam Schiff proeven op honden hy nam operatief de schildjclier weg en bemerkte nu dat de meeste honden alö gevolg van deze operatie stierven terwyl de dieren die wel in t leven bleveti veranderingen ondergingen de huid werd dik schilfenie af de gezondheidstoestand ging achteruit en in t algemeen vertoonden de proefdieren minder levenslust De onderzoekingen geraakten op den achtergrond doch later kwamen ze weer in herinnering De schüdklier vertoont by den mensch n I vaak afwykingen en toen de wetenschap zich voldoeiute gevorderd achtte ging men chirurgisch ingrypen De schüdklier werd weggenomen en nu deden zich by de geopereenlen dezelfde verschijnselen voor als Schiff by zyn proefdieren gevonden had Hieruit was dus de conclusie te trekken dat de schüdklier op de dierlijke constitutie een zeer gewichtigen invloed uitoefent Verdere onderzoekingen leerden dat wanneer niet de geheele schüdklier werd weggenomen of ergens op een wülekeurige plaats in t lichaam een stukje schüdklier wei d inge plant nadat de klier zelf was weggenomen de bovengenoemde verschynselen zich niet voordeden en eveneens levei den infecties met schüdklier extract een gunstig resultaat op Ziekten van de schüdklier zyn Ie te geringe en 2e te sterke activiteit waardoor reap te weinig en te veel stof wordt afgescheiden De toestand waarin de patiënt in t eerste gevat geraakt komt veel overeen met het ziektebeeld dat de mensch vertoont wanneer de klier geheet is weggenomen Is dit z g mixodeeren aangeboren dan groeit het kind traag het is ook geesteiyk abnommat ert steift meestal vroeg la Tiet mixodeeren door uitwendige omstandigheden ontstaan dan treedt in het individu een verandering op hy krijgt een constitutie die van de norm afwykt wat o a in Zwitserland en in de Pyreneeën vaak voorkomt de z g Cretins Geheet verschillend met dezen zyn de menschen wier schüdklier te krachtig werkt Ze zyn groot hebben levendige oogen een sanguinisch temperament en hebben in één woord een te intense stofwisseling De bijachüdkliertje i kunnen eveneen s door ziekte wonien aangetast Studies hierover hebben tot de ontdekking geleid dat het uteiven van Schiff s honden niet moet worden toegeschreven aan het wegnemen van de schüdklier maar door het feit dat met Ie schüdklier de by schüdkliertjes wenien verwyderd Kven belangryk voor het leven aln do by schildklieren zyn de by nieren wier verwijdering den dood onder spierverlamming en daling van den bloeddruk tengevolge heeft By ge ieeltetyke wegnsming volgt slechts een ziekte van voorbygaanden aard Uit de by nieren is een stof geproduceerd de adrenatine die in de praktyk toepassing vindt De stof wordt n I samen met cocaine inge spoten om een langdurige plaatselyke verdooving te verkrygen by een operatie De aivleeschklier bezit wel een hoofdhuis doA bevat tevens gedeelten die anders gebouwd de oude waanzinnig van smart by lyk had zitten schreien de drie volle dagen dat zUn vad r boven aarde had gelegen zy had hem liefgehad Ëen huivering greep hem aan Met haar blyven leven I hier voelde hy als onmogelyk Uren had hy liggen denken toen aan zyne deur geklopt werd en ean gewoontegevoel hem deed opspringen Langzaam ging de deur open en de oude trad binnen met roodgeschreide oogen Zy had hare dienstplunje haar witte kapje en grooten boezelaar afgelegd en de zwarte rouWkleeren aangiptrokken die z gedragen had by de begrafenis van Philips vader Met gebogen hoofd en zonder een woord te spreken trad ze nader en stak werktuigelyk haar hand utb om die van Philip te grypen die angstig terugweek Een zware droefgeestigheid lag in hare oogen ondieper gebogen nog dan anders staarde ze voor zich uit telkens weer hare hand uitstekend Teeder klonk hare anders zoo harde stem toen ze hem tegemoet voerde Arme jonge kind der schande t Was Philip niet mogeiyk haar I weg te stooten toen ze opnieuw haar oude 1 beenige hand naar hem uitstrekte Hand in hand stonden ze daar zonder te spreken Toen deed de natuur haar geheimzinnig werk in beider ziet en met hartstocht drukte de fiere afstammeling der heeren van Aldenghoir het oude moedertje aan zyn hart en kuste haar cjorre wangen tWfts of door die tecdere aanraking een ongekend geluk hun beider lichaam doQrzinderde De oude wondere warmte straalde uit haar wezen De afkeer dien de baron üteedfl gevoeld had voor de knorrige dienstbode wa overwonnen en met innigheid JAN LEENDERT VAN EUK an de Kaaèhandel Maatschappij GOUQA 1870 14 FEBRUARI 1920 1 1 Il z lf J J u p n JAN LEENDERT VAN EUK Geboren op 23 Nov 1856 kwam hij op 13 i ri en leeftijd bij zijn vidor nu wijlen den Heer C vaN Euk in d xssk Na het uituedcn vu den Heer C van Euk uit Hkcn in 188 J setle de Heer 3 L VAN EuK het bedrijf onder de oude firma voort tot 1912 toen de firma C van Euk met de KMsaldeeling van de firma van Kekem ea Heuhdkni te Rotierdam en andere belanffen werden vereenigd in de N V KaaihandelMaalichappij Gouda De heer J L van Enk viert heden ali PreaideatDirecteur dier Vennooticbap aijn Gouden zaken jubileum Daardoor is hy ondanks het klimmen zyner jaren in zyn wyze van zaken doen jong gebleven en heeft hy op den huiidigen dag nog hftt voorrecht de zftken te kunnen bezien in het licht van dem tyjd Het moet den jubilaris wet een groote vreugde zyn na een halve eeuw van stoeren arbelfl den president commisearis zyner vennootschap te hooren aprefeen zooals deze het aan den feestmaaltyd te Amsterdam heeft gedaan Dat is met recht de kroon op het werk De mededirecteuren van den jubilaris hebben ter gelegenheid van dit gouden feest en ter herinnering aan dezen gedenkdag als een hulde aan den heer J L van Eyk een gedenkboek uitgegeven waarin het ontstaan ó n ontwikkelingsgang en den groei van den kaashandel C van Eyk tot de onderneming der Kaaahandel Maatischappy Oowii in ww rd en beeSd zyn vastgelegd En in dit gedenkboek is een eere plaaia ingeruimd voor hem die yu gansohe leven aan deze zaak heeft gewyd aan deoi jubi larisvan he f n die op de en dag de glorie van zyr arbeid oogst Het Gedenkboek der N V KaashanoelMaabs appy Gouda is een interessant werk Het opent met een korte biografische sdhets van het leven van den jubilaris waarby diens portret op een aJzond rIyke bylage in fraaien rand met Initia len is gevoegd Dan geeft het in woord en beeld aan hoe en waar de kaaahandel C van BUk is begonnen het eenvoudige perceel aan de Naaierstraat en hoe allengs deae saak zich snel ontwikkelde Een goe l portret van den stichter der zaak nu wyien den heer C van Eyk n ert deze baldzyden Ook is hierby de jubilaris van heden als jongeling afgebeeld In de volgende bladzyden wordt de ontwikkeling der zaak beschreven waarby afbeeldingen van de gebouwen hier en elders den tekst illustreeren De merkwaardige gevel van het pakhuia te Oudewater trewt ilaarbii zeftf de aandacht Verschilt ende kantoren en pakhuizen zyn te samen op é n plant gehracht waalxioor het groot aantal Her vestigingen zeer ovexziohteiyk is gemankt De beschryvimg van de firma C van Eyk vormt een geheel daarna volgt als een afzonder ijik en wel het meest belangrijke deelte eea overaicht van de naamlooze vennootschap vanaf hare opriohting in 1912 tot op deti huidigen dag Dit laatste gedeelt is verlucht met vele iUustratiën van de filialen en pakhuizen in Zuid HolUnd Noord Holland en Groiüngen en ook de weigsteUe Hamburg interieurs van de kantoren der Directie en de personeelk n torem verder van de kistenmakery en uitnemend geslaagde iiinenkieken uit de akhuizen in Gowla eenige handelamericen fraaie opnamen van de kaasfabriek OudHolland te Bodeeraven met verschillen le interieurs daarvan Portretten zyn dsarby opgenomen van den eersten presidentcom missari nu wyien den heer H J Necerhorst Sr de directeuraa adjunct directeuren e a oproicer de ComoaiaaariaHen van thans Een groote p1a t geeft ook een beeld van de vloot waarover de Maatechappy beschikt en als twee merkwaaixliige afbeeldingen mogen nog wonden geaouad de platt pooden van de gebouwen aan den Kattensingel zooals die waren in 188f en zooale tflians de toestand ia Deze beide geven een Juizt beek van de reuaachtige vergrooting van het gebouwencomplex vanaf 1889 tot heden Tal van by ondeiheden worden tuntrent de ontwikkeling der Maatschappij vanaf haar oprichting tot heden medegedeeld Het gedenkboek dat 76 pagina s beslaat is dioor de Drukke q A Brinkman Zoon in royaal foni t oitgwoerd op xwaip kunsédrukpapier waardoor de illufltratiea goed M hun recht kooHU Het ii in een fraaien stenqwlbaad von bntine Hof de bandteekening toont in het midden m een met goud omiy t oraal den hoofdingang aan den Kattensingel en daaronder het In de juiste kleuren uitgevoerde wapen van Gouda ter zyden waarvan in aleriyke tynen de jaartallen 1870 en 192Xt zijn gc plaatst met den datum van het jubileum daaronder De geheele bandte Ecning is rat in een kader van goud wel om den irihoud al otn de uitvoerink ut dit gedenkboek gaarne worden g zi en ter hand genomen de Kaaa Maatscihappy legt ei eer mede in Hedenmorgen is de jubileerende Directeur Van Eyk door zijn roede Directeuren in de Directiekamer gehuldigd De heer Ws Heuadens sprak den jubllaris op hartetyke en zeer waardeerende wyze toe en overhandigde hem een precieuse uitgave van het hierboven genoemde Gedenkboek der N V Kaashandel Maatachuppy va welker samenstelling de heer Van Eijk geheet onkundig was gebleven Deze pracht editie U gebonden in geheel perkamenten band waai P met kunstenaarshand de hoofdingang van het gebouw het Ooudsche wapen fraaie motieven en den tekst zUn geschildetd Het geheel ia vervat in een étui van bruine stof waarop ook allerlei motieven aan de KaaahandelHaatachappy Gouda ontleend zyn aangebracht Voorta richtte de heer J J Stuyt namuns het ollege van Dirwteuren woorb tot den jubilaris om hwn dank te brengen vo iiP hetgeen in en voor de Maatschappy door hem s tot stand gebracht Teneinde het goede voorbeeld van den jubilaris Van Fijk steeds voor oogen te houden ook aan hen die na de tegenwoordige IHrectie de leiding zullen hebben te voeren hebeen Directeuren besloten den heer Van Eyk uit te noodigen te willen poaeeren tene nde een oüpverfportret van hem te kunnen laten maken De jubilaris dankte beide Directeuren voor hunne hartetyke woorden en gaf de verzekering hunne btyken van groote belangstelling zeer op prys te stellen Even voor deze huldiging had de Diiecteur Vaa Eyk een andere ia ontvangst genomen In het achtergedeelte van hethoofdmogazyn was het geheele personeel zoowel van de pakhuizen als van do kantelen In Gouda en Rotterdam byeen metheeren Directeuren en hunne dames Daarsprak de oudste procuratidiouder da heerA Elshout den jubilaris toe op een wijpewaaruit respect en vriendschap sprak amena het geheeld personeel booil de h erElshout den jubilaris zyn borstbeeld inbrons aan waarvan een gipsmodel aanwezig was De heer Van Eyk dankte den heer EUhout voor diens waardeerende woorden c4 het personeel voor het vertrouwen dat mt dit huldebiyk sprak Hy riep ook voor le toekomst aller medewerkHig in om gemeenschappetyk personeel met direttic voor de belangen der Maatachappy ldie ieders persoonlyke betangeA zyn te wtucen Ten iotte weid de Jubilaria en zyn yéchtgenoote door het gtóeele pereonee pe toonlyk gecomplimenteerd f Hedennamiddag van 2 4 uur is pr i ceptie len kantore der Maatschappy GEMMNtiPE BEKICHTKJ Het conflict In het havenbedrUf p It t iu tfl li hi vragm vftii IkA ld t itti ile K uiitir uu liftir Oiith yewt rt lu dcii iiHiiiMlfr tui ATïj i luklfiuT aldu I If iiiiit i i r tx n ut iiH li u dccii U 0 Il j nKMUPn voifertie wvUu ijn I x lUnitt ftrtft dt onwilm jntórw iti tui önM if lr ji l e w wk 4ii g hwr ui g iKKii n ki II KTtlttllUI IILg MlUllCi iiJM zijif o i i + tjuti h X Uöa ï d n ooK uei i kI im ii ie dwtoji of Uezo benéJdiiling 1 laavaHtrdi ol UiM Oii ilk uo t erttto tfuvm w tiioH nog giftii govoï Is W crcWuiid fii W QtliHtï iiii ft geWH imli iiiAniKicr ll het w K4 iide iktt raardl inigiOiMMilien hi nW zijn opiped m hjM nJLuMer van iiitll Iwrtl o lci gie Iüe twfcJe dkiaoa regel tulftki dal lüj luet ui iijk ixuniidioUng ot art i4ïnx lu fn o i Jft ii oonïi c inoent H MiIüediM liidiion hij niet oorai ifo iik r tli zefct riwid htd gn i aggan dat dit lumIH l door iteim pirti e i zou wordou aan yjood Ik ïlit feit dat lul op dm oogecfcUk nog riii U lieiiUdilttlaair i opgetreleo bewijst dit dio v KMVaairdp nog niet vervuld i N Crt vumet dt nu weer dat di ittukii K Maania a met ultbrokan za nrW ii l ire lHjzondM iiMlen evmwf 1 n hr t e üint mH iiilg doteti dat vmx olie I toiddfÜQgHiKMp Ito OMK wfaoeft Ie titm vrr n Ot oatt van atboU M © lijde fel iiiMnog verraaöungien to wacbteo t ao i M P ahKokite zckflrtieM Me te e gw In IIl git M vam beden d txstand ki d iMven zeer tgtiKIpêmoeB en paat batkM t ln rwtTk ia de havent onM getMro £en vo rt oHii no aoomtei a too mttfi nnogetijks 1 n r Hchnpeti preg te wer n lipx lilad veraam dat df taken té t voaiii if€W aijn do vtMCMut pea raian t t f tttydhmmgnR h M blad WH ti elMtic aan zuilMide ar K idt rw die M jiandaN uq g vi naar fmn w k gHMi u ordco nanfSf lMmdim int4 tit t viTzoêtc ïioh t l e iM i vAar tirtTfrkooplokaal Ami de OondtrtW n SIngieJ alw Mr dan Mlf H i o vrRHdiariiig zal worden TWEEDE KAMER Vergadering van 13 Februari Toetreding tot het Volkcabondaverdrag De heer Dresselhuys t l acntto het ontwerp het gewichtigste dat ooit de Staten Genermal heeft bereikt Met zorg en aarzeling zal de stap tot toetreding worden gezet Wat ons wordt vooivelegd ia oi volmaakt onbevredigend en diep t leur t l wl Spr is echter ondank zyn beswaren voor toetreeing Het bezwaar is niet dat wij een deel van onze souvereinlteit aouden prijsgeven deze aolit apr niet aangetast We zou de mogelijkheid dat w zullen wwden gedrongen tot pryageven van onze neutraliteit sj reker uit nationaal oogpunt doen aaroelen tot toetreding mede te merken Mnar daaregenover staan hooger overwegingen Volkenbond beteekent een groote vooruitgang op internationaal reehte yk gebied en is bovendien voor verbetering vatbau Spr dringt er daarom op aan dat de regeennrf kiachtig bare verplichte art itra epoliticJ zal voortzetten en zal yveren voor de totttandkoming van een permanent mtemaUonaal hof van justitie Bovendien moet te regeering rekening houden met algemeenen wensch dat de Volkenbond vermindering van bewapening lat brengen VenFer zal de regeering moeten aatv rin gen op spoedig opnunen der thans ultgeslotenen Spr dient de volgende motie in welke mede door de heeren Treub Rutgers Kooleu en Schokking onderteekend is 4 e Kamer van oordeel dat de Volkenbond van zyn tegenwoordigen onvol maakten vorm zioh zoo apoedig mogeiyiÈ zal moeten ontwikkelen in de richting van een op het recht gebouwde samenleiving en Ut dientengervolge op den voorgrond moeten staan a verplichting tot vreedzame beeleohting van alle internationale geschillen en in v rt and daarmede de inste ïlng Tan een permanent hof van intemattonala justitie b vermindering van bewapening kradhtens internationale regeling c toelating tot den volkenbond van alle bescKaafde staten die den wensoh daartoe te kennen geven noodigt de regeering uit by de deelneming van Nederland aan den Volkenbond kraohtig in deoc riohting weriouuun te zyn Spi laat aan de regeering het oordeel over of de motie eventueel aan de ItJen van tien VolkenJbond zal wnrdcn mwlegedeeld De heer Rutgers cii betoogde dat de Volkenbond niet zyn plechtanker moot zoeken In het socialisme Ook hy Is van oonleel dat aansluiting gewenscht is In het belang van ons land en van het recht Volgens spr moet er liever een Wejt en Mldden Europeesohe Statenbond komen g ericht tegen het gevaar der Rusidscho overrompeling Hy zal tegenstemmen De heer Van Doo rn u l was van meening dat in den Volkenbond tot uiting komt een waasch voor da toekomst d toch met vervuld zal worden Onaangcmime lanten worden ons bovendien opgele I Intlien de Regeering die de toestand beier kun beuordeelen echter toetreding wenscJ t zal spr zich niet verzetten De verga lering werd daarop verdaagd tot Dinwlag 1 uur PREDIKBEURTEN ZIONDAG 13 FEBRUARI GOUDA Hejn Kerk 10 u v m Da H v A sendeilt St Janskerk 10 u v m Ds J E Byi 2 u n m Ds B J Steenbeek te Waddinxveen 6 u n m Ds J J v Oostenee van Stuip wyk Kerk Peperstraat 10 u vm De heer J Visi r JoDgeliedcnkcrk Luthertche Kerk 10 u vjm Ds Th Schar ten Soc 1g Réunie 6 u n m De hftr H Ververs te Waddinxveen voor het Rel Soc Verbond BOSKOOP Rem Kerk 10 u v m Ds A Jager Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Nieuwburg WADDINXVEEN Rem Keik 10 u v m Ds Lvnte uit Leiden Ned Herv Kerk 9H u v m en 6 u n m Ds Steenbeek MOORDRECHT Ned Herv Keik 6H u njn Dn Kniphuyten GOUDBKAK Neil Herv Kerit 9H u vjn Ds v d Hey den uit Berkeawottde 2 u n m en 6H u n m Ob V K ot B te Zerenhuixen STOLWUK Ned H rv Kerk 10 u v Ds B J Kania Evanga iaatlegebouw 9Hr u rjra en éVj u m De heer Muller te Bodegraven HAA£TREOHT Ned Herv Kerk 10 u v m De E v d Broek Geref Ketk 9 a v m en 6H ujn Ds J L T J Wolf AMMERSTOL Ned Herv Keric 9H u v m Ds PkuiVnr uit Bergambacht BERGAMfiACia Nad Hcnr Kerk 6H u nj D 0 VU tlnga BERKENWOUDIS Ned Herv Kerk U u n m Di J H v d Heyden WOBNSDAG 18 FEBRUASL ftOUDA St Ja Mketk 12 u m Ds J E BUU Uu wetykslnxegeadag Kleine Ketk 8 u lun Sk S vttt Dof tdt Rottantera BURGERUJKE STAND GOUDA GEBOREN 10 Febr I wlert z v J van den Heuvel en N P vaa der Zaan U Johuioa Carolina Maria d v A H Dikhooff en 31 C M Portland 12 Maria Wilhetmina d v A H Kulik en P A de Haas Popke Francis z v J Aten en L Janssen 13 ComeHs Teunls i v C J van Wyngaarden en A P Versehot Hendrika Wittemina Cornelia Maria d v F Verkerk en A C Duyts ONDERTROUWD P C Willis en E M van Mastrtgt J A VriJeahoek en H M van der Steen A de Weger e A Tuinbergen J H A van Tok en M M van Duuren OVERLEDEN 13 Febr Oyebertha Graafland 1 j ADVEBTKNTIKNi lllKSNORMIiULESSEII TE BIODi Tegen 1 Mei a s kunnen weer KWEEKELINGEN geplaatst worden Aanmeliling by den Directeur ulteriyk 2S FEBRUARI a s onder overiegging van lo een gebt orteakte 2o e n opgaaf van de whool of tie Hchulen waar de cantlidaat onderwys ontving 3o een verklaring van ouder of voogden dat xU hun kijul pupil vtwr het onderwys bestemmen Veretschte leeftyd U jaar op 1 April 1920 1050 20 De Dinwteur B P VAN CITTERT DeFa l ll C ileGoeij OARAOE KLEIWEQ tOI Heiast EJoli met de Aan en Verkoop ÏO van LUXE AUTOMOBIEIEN 1068 VRACHTAUTO S Slalling van Sutomobleian i n Motorrijiwialan i BoellmisteVlist om contant cld op WOENSDAG 3 MAART 1920 Ie 9Vi uur an de Houwmanswoning van d n Heer M Soiiitp lo Vliat No 61 en overstaan van Nötapis J KOBMAN van ao kilHragdidt ol gikilM htbtMte KOEIEN a PInkan 1 Sliar anls Kalv p n 1 AHanda Marpla pmmni Riltuigen ichouwcn party hooi groote party brandhout mtt Bouw eg Melkoeneiltchippii M ul l n mn Hulsra lt waarunder k tbinet tnMi stiwlen bedden un httUdeiigoi d ïins Vi iiSr de vi ikooping U limi A n dl woning iM iji golfgftihfidTOOI uftppaoninj 870 42 1053 10 Schrale ciproa en of m M wiBiarhsodsB en wiatervoMcs PtJROL De nieuwste talen tsa Japonstofftn Costuumstoffsn Fantaisi Katoanan tisook ccn iccr root wrteetiei COURANTE MANUFACTUREN worden voor voortdurend ebrolkUflATlS e FRANCO uiuluiund ssn Wedervcrkoopcrt en Wtder crkoop l is oor den crkoop ssa psrliculicrce vmoaitca Op d se collectie ksa nea Ike nssl s n c Bedenreep elk quantum lc enEnireapri scn erkriitesven een EafroiPirMtieenwinkel 1069 36 Brieven fr nel QM ve van beroep oadcr motto Stelen No 2t7 Al Ad 8 r D Y Al TA Wsrmoeeett T IO AsMferdeiB Adverteert In dit Bl d