Goudsche Courant, woensdag 18 februari 1920

f r ira BWfwp j nmvw frw irw H p iXVf VERTR0KK8NBN f 4m w i A C COSIJN in Assurantiën GOUDA Telefoon No 81 No 14242 C O tl Bode uit Willens 28 naar Gou iltrik A van Vliet uit Gr Ploriiiweii 8 naar Mimmda HaWierlM Wad J van ËUk Verdoold uit Veit 86 naai ReeuwUk ZMartewog H 18 M W van der Want uit FluHoel neingfll 86 naar BrGraveniuige iluiwlaelltroat 110 P A Bmlle uit R van CatHWejr fi4 naai Waddinxveen Bloamen daal 86 G J Hux uit I TiendeweK 8 naar Winaehoten Fnifeltjctietttraat K T J Keurentje uit K liondt weir I a naar Apei doom Moileniiiiaan O D J Koetn uit W TombergHtroat 68 naar Vaere A H Ver meulen uit I Tiendeweg 76 naar Schoonh en Koeütraat 67 C W Boer uit Vierde lude 87 naar Waddinxytcn Nuorileinde 226a M J Rerteia uit Kleiweg I naar Gravcnhage Vaillantlaan 384 P Woord meUer en getin uit Vont 38 naarMoor drecht V M A Harinxma de Vriee uit Cronjéatraat 37 nlui Middelburg J J de Jong uit Groenendaai 90 naar Haarlem Kennemerpiein 8 G Adelaar uit Naaieratraat 5 naar Utrecht Meidoomstraat 12 CCS Welling uit Spienngitraat 63 naar a Oravenhage Waldeck Pyrmontkado 84 W van Waaa uit Boomgaurdstraat 1 naar Voorburg Vooihofatraat 3 C M F de Haaa uit Markt 40 naar Rottenlam Berg weg 166a B Boom uit Cronjó traal 88 naf Delft J Broekhuiaen uit van Persen Btr t 17 naar Alkmaar Oudegracht 167 ANTON COOPS DoDderdag 19 Mniarl 1920 58e Jaargang Drogist WUdatraat 2 GOUpHE GOlRAfT VERSC HUND DA Et K8 i BEHALVE ZON EN FEKSTBAOEN Ems rpastilla EmaerzoMt Emaapwalap 1106 It Ilntilliiiipiu Tinnigll Soliede Salon tn Huitkamermeubelen UTafeli Sloelen LInnenkailea SpieaeliSchildertjon Thactlfcli Eikenhauien Buifetlcn BoekeDkeiten Clubleuteuili Zijdenpluche Amcuhlemealcn I ecremeublemeoteo KapokmelrCHcn Wolten enSalijndckeni Siroomatraaaen eox na5396 SI OIKOOPJESIII 20 BKSTK ADRE8 VOOR JONOKLUI MET riUWEUJKKPLANNPN MMSpTWIilioKibolMNeUsMe ROTTERDAM Tele oon 12800 Van Blankenstein Goudriaan De Haan 17 cent met Zondagsblad Iging per looper geschiedt ireaii Markt 31 GOiy A nde tot den betorgkring i en den beiprgkring 1 t ïublieke vormnkeH kh len O b jslag op dei prijs Deposito s Vreemde Wissfels Feiten op t gebied van Huidziekten 1 PosIkantoMP Qauda Poatkantoor Ie G Kida Ly t van onbeatelbare brieven eo brief kaarten van welke de afxeodera onbokend Sn Terufrontvaneen in de Ie helft der maa id FiAruail IMO Binnenland Brieven Ccsntrale HypoUieekbank Bottardam M c Dammlaaie Vluuin en W Holskm R tterdajn Aiiuterdani Fa Gebra fk Jong Amaterdam Mej A KammeNud UtreohtlSchoon hoven D N Meyer Str n Mej W Smit Den Haa J van Neen Rijswijli Briefkaarten Mej Weii Benning Gouda UeJ M D Haeaeiaere Uendm M J M ï Heykoop Rotterdam W V Kerabergen Den Haag A V d Klein Boskoop A Valkenburg Hillegeraberg Mevr W Hulahoff f 1 zonder adrea Buitenland Briefluarten Ml A V d Kloot Chicaj Bureau 1 AR KT 31 GOUDA ilet cl üu aanüachlA lIo illu6tiatie ffeeft een zieke in doorsnee te Hienn wordt kauK toond op welke vL Ie ciektekiemen la e huid werken hoe g ieze vergiftigen Ln tioe xiu de wetfÉ U iat sten en soodote Ie dl hevige pya Sn orandende jeuk Mr orïak6n Het toJnt U te en iduidefyk aan hoe y beproeven taak etn xti ike pei oonlUkit eid te v nd n he voiortitterichap te biWtieeden an Ie imi ie VOOI herstel al opvolger van mart Millerand heeft den post aan Tara8ng boden die bedwjkit Men ver it nu tlat Millerand aan den aftrt t en president Poincar aal verzoeker het r tteühfchap te aanvaarden maar alge m Ii tit de otpva tmg dat ook deze lankpft tal Naar verluidt xni MiUeraml iiia gfsviïl nog net ¥ hem en op Du den oud secretaris v n de al fjemeene i4 erenti € In erictfiiliemie kringen len vu meening dat deie niet krachtig locg t voor het iMUuitJe en zyn boaoe I tf sleohf toe bÖdragen om de h het kaMnet MdUeïana nog eei mMakken Jonnart is als hoofd jimmiHBic va herstel vMt het be jotiflict geww st met derfJraad v m mi heeft felfc critiok uitgeoefend laad wi t tt wat h i i emde de ippelyk t toegeeflyk Jhou ng f nt vet DuitscAtand en OoBtenrtJk Len aniere n len voor z JiH aftreden zou naar men beweert zijn jtöSogen in h feit uat de Emgi tsehe en j ertinaDBehe leden dei commUsie het dikiwyis niet eens vaaren mot de rest lei commisaie anöiaafd fzUn evrted nheidWer de M mini r p sireijlchtinlffliitinKeii gtk met rGr d 3 W ewo en w uL fteijJHin verbafti mtt f vertrouwen tke in Inde daa l hei De n eeien MtjlerardJe den m i s jer GOUDA KLEIWEO 84 T l foaB Intaroomm li t 5SigSs 80 In een fabriek van ONOEROOEOEREN worden togen hoog la iriBOEVRAAGI eeni e b kwame IG KNIPSTERS Brieven mot opgave van vorign botrokkiiigon ondoi no U19 bur ud Blad hun vergift lutai de oppervlakte van dehuid te stuwen aldus zweren korstien sctiilvers en puisten veroorzakende Lc d eens opde dikte van de opperste huidlaan Om nude tjektekiemen welke in de huid anwe zig zyn te bereiken moet het ntieeamid del die dikke bui ens laag gSleol kunrnen dooidringen Vandtiar dat zalven geheelongeschikt z n ter bsstrydrng wtn huidziekten Zy kunnen de Mikke laag lïi doordnngen en verstoppen slechts de ponen waardoor de groei dri ziektekiemen nogbevorderd wordt De Doctoren zyn het erdan ook alle over ee dat slechts eenvloeibaar geneesmiddiftj het gewenschte reBUtlaat kan brengen D bebte Huidspeciahteiten schijven dan ook een vloeibaar geneeanuddel voor Len floeistof dnngt sneldoor tot de ponen wel e rechtstreeks naarde ziektekiemen leiden zie de fotografie Dit iH de eemge manier waarop het geneesmuldel heilzaam kan werken Huid uitslaKzeere Beenen Rmgworm Psotiasis Pui ten Schilfers of jeuk en alle meer of mmder hevige huidziekten vereischen de aanwending van een vloeibaar geneesmiddelAlle andeie gcneeswyzen zullen vruchteloosfalen 11 21 85 5 D D D UJil Watclmiidild voor Huldzioktin IS het meest wetenschappelijkt geneesmid del dat bekend is Het geeft onmiddellyk Piys van een proefflesch ƒ 0 75 en van n groote fleach Inhoud 5 maal zooveel n dus veel voordeeliger ƒ 215 Verkryg baar by alle apothekeis en drogisten Waar met veikrggbasr wende men sich tot de all anvertegenwoordigera finna B Mem dvrama DÜi Haag Suaek T GOUDA bU ANT COOPS W jd itraat 20 6 VAN LOON Markt Imed werkers fU t t Mill rand toe tél g mt isteriöel lev n Kan inie worden voorspel I Éwnl jk goed ingt ichte j Mi lerand a val meer k di rvan moet worden nekeo dien de pol tieV tegenover Opib chtojid heeft ondergaan waarmee in Engeland Itehtelyk vioi it ge fapot mtar waarivei de jhranschen veiont aard gd zyn Jonnait de voorzitter van he con missie van herstel vond op deze mu mei geen genoeigen meei m zyn arbeid hij ha l al te kennen gegeven dat de hoa ng van t en Opipeisten Raad tegen Du tsch land by het aandimgen op de uitvotnng van het verdrag z j te slap was en nu hebben plotseling gezomïheidaredenen hem genioopt zyn functie neer te leig n Tege lüfcert id lê hei a ook van een groot DuitscTi leger INRICHTING VAN BOEKHOUDINGEN coniröle bijhouden op zeer billijke condilicn Nieuwei enwoudiga OVerzicht ll ll mathodei loepa e li op efk bedri f Opmaken van Balansen Belaatmi adv Inticbl enprijiopl zonder verbintenii Sohrift aan Ie vragen 1088 14 RottBrd Adinlnlstr KantoDr HERMANS i Co Q J Muiderstr 60b ADVERTENTItN De verzachtiag Vjan de bestraffiiigs eiBoh 18 duB een muis e dat voor Mineiand ten leelyk staartje kan h bben waarvooi hy Lloyd George die hem overhaahjc tot mildiheid niet dankftwar zal zyn Intusschen hoe erkentelyk vel oM unen uit ue door ons geciteerde persstemmen heeft bemerkt met alle Ihiitsohe bladen Lloyd George zyn gelooft men toch met dat het afzien van de uitlevenng alleen te danken is aun den Britschen premier In sommige knagen meent men de haml van WiJson hioriu te kunnen bespeuren De Berlynsche coiies pt ndent van de Basler Nachriahten ver neemt uit betrouiwbare bron dat de Ver eenigde btaten tegelyk met de nota tver de Aitnatische kwestie inzake de uitleve ring een nota geaomlen hebben waarin de Vereentgtle Staten den eiach stellen ó t er voor moet wonien gezorgd dat de b anen landiache polatieke toestanden m Du trfch lantt met nog veiergeitl werden Op te jongste nota der geallieerden zal de Du isc he regeering een antwooiu zen di n ei tevens inlichtingen vragen Ecnter wonit veiwacht dat dit noig geruimeii ty 1 zal moeten uibblyven daar voor tie door voering der pi ocedure voor het ryksge lechtalof te Leipzig nog een groot aarta punter betrekking hebbemi op de u tleve ingsKwestie tusschen DuitacWand en de Entente moeten WH rden opgehelderd Zoo Aal duidelyk gemaakt moeten worden wt k standpLint de fcntente inneemt betrefleiule de door haar besohoildigide Dujtsohers liie lilijkena akln sp 23 Januari 1920 voor ondiireeiofikenden notaria vor leden is WIJZIGING gebracht m de akte vau opriohtiny der Naamlooz VeoDOotscbap Naanilooze Vennootschap bashanilel Maatscliippjj GOÜOil geventigd te GOUDA welko akte if op ünomen iri hi t bijTOttgsel tof do Nedfdlancische Staatscourant rau 13 14 Fobruan 1920no ai 1113 2 NaniPiis partijen N F CAMI3IER VAN NOOPKN Notaris te Gouda De vraag of Wilson zich itwlerdaad be moeid heeft met de uitIevennige weotie vormt een naeuw omlerwerp voor giH8inj en logensj raken enz Ook de juiste inhoud van 2Un Adnuti h nota ligt nog in t du nter niemami weet er het rechte van yp letidre itz mg volgt een dementi welke laatste ook weer wonit tegengesproken Het dementi uit Ameiika zeggende dat Wilsoi met zim heibben gedreiigd zich ge heel leru f te trekken wordt uitdruike ylt tegiengesproken Sauerwein de corr pon dent van de Matin seint uii Londen Ut lik gwtoof diU hij ïiondiir kleeren II iiilifrtMi als Ik or niet op lotto Da I tniot wat i btMiool Agnes Int weel e ook weJ Wawom Is Ho i hier vanmll Iniï iiiet om je te lielpen met he4 omvan nm d r bozooW u Jllj Ik m üot zeJioQhuis tsWit lane Hij mS nat oor vijf uur huifl zijn Hu OU vooï e u mWtl i tooh wp heb lm Kuimwi we ï tlijgen J ez iL efvie keer hu lii t geiïwoor iig mo en ijn f ady ffiokhflin lnjvüorlMekl Is iine vrundiii n pl 1 Ml JOU i Lcn i Iti o oiKl damt iJ v te zoo Vuvroiw U rtiwr 7 Me haar kopjo Uu e Ktr e rohtte fitti Op voor den strijd D gelfgt iKfitTi vftu wngraoofit gekjmeii of fiCliooii Iki yr wfi wft8 itt Ij zich OiT iioiiifn had U rnakpii It zult ia iK tfln voefipdii on zUUm ie ve iiti jo tl gip egt iiheid mbt hen U iw ren k innt n Volgcis li vwüïJmi vfui Jiiu 711 z een vrij vrecmdi troepje Vgnt H bloostte enn U t nife diM iK b h ontinoel iijn meiwr un mevrouw Hulue Itezen xljn aller ituKiiMMids HlUib Pta iB He Todmtaniflio lift is on wgtflijk dat e liMlom hUnt iljn mpt jodfu Br zijn of éübtoodm in Huupt tfa i lu ar wi deakeii er nlei over mei ben te coin iffwMjrea Agaea xweeg bur aa4 be WitoM w t verhoog klwir a a aüüi weoMtiend dat er UO0 Iemand zou bïimtnKoiaeo Bim fe Vuurwerkers Bankwerkers en Halfwassen OEVRAAOD vooi vasl weik Acire Rotterdamsche Wagenfabriek Slot traui 1 Rotterdam 1120 1 Bloembollen groota sorteering 1122 1 4 voor binnen en bulten A Hendriicsen Zonen Westhaven 31 Tel 324 iram Il Kleiweg 67 F euilleton ROSS DURHAM Htifu het bngolstl van DA 1D L ALA Geautorweerdo VertUlng ovr I I nfcfafc KUI JKv KOShLM Nadrut 25 Rttei alH je dat wiht er i m hm K lKHl gfpu rwltii toe plechstalanmV Il t dtt n i nh ik weet aU a 8 1 Jt iun w rkthjk weJopgevoed di ii9t t nuaakt ondertiteld J 1 ntavTHiw zffl I aapdlfeii rofih tiiit n m dtii hsiIoii w l reWdm ii fcitnood wie n gjan o er knmor m w oogeiiblik iikm nd me l i i r n g hot4 nieuw Uinieii HTieiit tt Ion iia r 7ij merite dadelIjJt luiii Iki tï mi goMü Dat verwoont een man liove La nu over de dvnfllhodtw iijn dio ook vodmaakl Het schijnt mijloe dat die Arni Johnstoiw zwh nogaii wa4 gaal ver iHtlden Te motl haar hwir plaats toonei igfliee ij la g woon een schat zoo zon jzaain wi altijd VTiendplijk lit trijj oonjoigini nen mtisje ito e staat er op ik vreee d i ik nvijzeif com ze ir nletsdoMWle rrouw zH V 11 U n NieitslotiKl m zo n groot hu en met vier Ik gilool uut dal do on in hert iijn Zij wt loi h lar w rk t ti Toen h t i o 8 heefi io 1gt nMchap de tteste hulp te knigü ii tn roch ontziw iu haar I ohB I ook voTmaaJctl zeJdo movrouw I ormit r drooglfcc Dat Is de inee t na tmiriijke o nfttting van ne pas gr trouw dt Op dat oOR iil hk Itwam A nnit Mnnwi uxt Iwt theeblad dat zii naar mevrouw I urimep braoh im wüii rtt e zloh van imlk tm suiker pdiendp inaricfe de gioede vrouw de mooh row i l tïrhj iopjee op n do koalban riivwen leprftgoa r htfb nooit een miut mtl werkelijk goodi hersenen gekemd die zlth met d © l eu ö ftc iijge bijzonderheden v u een hula bezsp luel i zrfdw movKHiw iArhuer tweu zij weer ahoen waren Ik het altijd on der or TwlkKeHOT geeMen geieefci VcHTgMit oom JaiiM nog Altijd uit I giMii DlU z n hoed viof Ajpes m t eenvrooUjIten ImA ft ilai tto waairop ei i nvxAe zih ren kom mot ilWJeH mn dah öt iut g u kwam naar T an H v vu van a nMuurij J Iröt liiwn 1 hare o gwi wouïriff t iiien omv a iim j dixK oon alli LtlT dlo Jmar engiwooj gortf fttOHri ktin ul Kwkon n al ik maar f l c M it tantó i oriiwr lt rwiil J Imr omholed Je he t mij iet veel y vm Anriwm zou ik oolc een onde ParliT knnnon h etl ii UH AGENDA 1 l ihriari 7Jj unr Nwi ScRouwburg p t oniH iiK Hl vooreteltinip liott 1 Done r ruari V ur S H de lt unl i cjinB U I Vemulgiiig i art Sk lt Htfüau Leziii Vrfjz rternornidcMi Advei fentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen roor Bei kenwoude Dorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door J N O o H E N Belersche StoiwUk ElMtrUek DrnUeit A BUMUAN t nXW OOODA Opinbari I ffiwilliii Virkoipiii Notaris J VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d Ilasel m vnnrn mens op WOENSDAGEN 2 FEBRUARI en 3 MAART 1920 tilkcns l s moigpn ton 10 ure in bet Ko iio hui van P STOPPl J KNBURG lo STOLWIJK lil hef openbanr lo v i koopen eene Oouwmaflswooino met Sf HÜUH en KUh in d n Achterbtoek ondm BERKENWOUOE m den voormalig n boozera van Htolwijk en verschillondu danrby bB hoorende peiceulen WEI en HOOILAND BOUWLAND W a on WATERING gelegen oadar OOUOERAK samen root 27 Hectaren 43 Aren 12 Centlaren ROTTERDAM NIEUWE HAVEN 70a T l l l o Itl7t III Te aanvaarden de gehouwen met Erf 1 Mei 1920 en de I anderijen bij de toewyaiDg Breeder omiehreven id veiling boekjes die verkrijgbaar Ei n ten kantore van den Notaris 1115 49 Heei en Rookers D i ü oordeel c boorki TURFMitRKT 14 T l opam A lr a BXTKNSO iiiya 1121 5 In het bijzonder wordt Uwe aandacht gevestigd op de niauvira malanga DORLAS THEE a 20 ct per ons Alom verkrijgbaar Vraagt Uwen winkelier Winkel en Kantoor g eopend Z lHH lz Z ei In alle gevallen van bloedarmoede aenuwzwakle of aijemeene tlapieloe alanden ia de Sandulnoae faet middel dal inel en afdoende verandering brengl Ben groot voordeel van de Sanguiaoae it dal II ook door de iwakitc geaiellen verdragen wordl en geea ichadflijke bijwerkingen vertooni Neeoi er de proef van Maar zorg dal gi de ohte Sangulnoaa hebt WACHT U VOOR NAMAAK SANGUINOSE koil per flacon t 6 fl I 11 12 fl f 21 Mei duidelijke gebruikaaaDwijzing Bi alle eerilc Apotheken en voorname Ürogiaten VAN DAM CODt Riemeretraat 2c 4 Den Haag Fietachcn worden teruggenomen 1117 30 M Bloeilarnioeili Zenuwzwakte Groole roorraad fijae SIGAREN betli t telen duf ea laiandkch Tri VKoaf de oed kooptte tol de duuratc Kloeke ligsreo Pniieo tijn 4 4 5 Vi i 10 ia eo IS Cl TABAK T nif SS cl per pond voorridit B Z K Dobbelmio No 9 YO Nelle Zware Pruim B Philipi Heeree ban Porlorlco en Varinii SIGARETTEN Eoleliche The Three Ctille 1 leycr Tip Commander Thomlon Suleiman Hurlldhim Cepilan Gold Fieke Mild geparfumeerd PUyer Blu Bow Pirate Cow Bow Fevoritla eat Holl Jolly Joker Llbeiljl Whiil Ron lelle N V B clflal Bridfe N V B liie klu N V B Copper Couvel can enz Allei le en de icberpit concurreerende prlji Vleeschhouwer GOED en GOEDKOOP steeds erooter wordt de omzet bij IVI J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 847 30 LAPPEN GEHAKT POLET ROLLADE of RIB ROSBIPP BIEFSTUK ol HAAS KOEVET Zia da Etalaga per 5 on f 0 90 OJO 1 1 20 1 20 1 25 120 ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage prfjzen rrima Blank KallaWaaaoh per 5 on KALFSHLET 1 20 KALFSSCHIJF 1 10 POLET en GEHAKT 1 KALFSLAPPEN 1 KARBONADE 0 90 KALFSOESTERS 140 Zie da Etalaga THUERE s THEE Gouda 1114 10 is frisch van smaak en fyn van geur z is goed waterhoudend schenkt helder af en laat geen drabbig bezinksel achtei Pr s per V K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bij L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoogstiaat en Westhaven Tel 91 92 Geneest Uwkeelpijn met d L IA tabletten leien Hoest Heeschheid Verkoudheid ilie heerlijk verzachtend werken op deonlatoken keel en amandelen Vrij van schadelijke lofTen Or rnlA75nt p dooi J C FICKWEILER vh L v d Beek Lange Tiendevreg 45 Tel 549 P rma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGBAAF Groenendaai 62 G J DE BRUYN Karnemelkaloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Turfmarkt 101 5828 50 iiW9 W S9 jichtJ SPIT SPiji LI 1 I ZWd ku INVVKUVi b mf ANKER PAIN M jrtflr aloj 95cl n n40 HH nPOTHEKERS nDROQi TLN 1 üd 1 ICHTER C EOTTEk An 100 SS Verkrsgb arabg A 000P3 Wöditraat eu S H VAN lüOS M kt ABONNrMF T U RIJ S eTkwartoal 2 2S per wef p r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bm Franco pei post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondafrablad ƒ I Abonnementen worden dagelUka aangenomen aan ona 1 b onze agenten den boekhandel en de poatkantoren ADVERIENTI PKIJS Uit G ada on omstreken behgj 1 regels ƒ 1 OS eiken regel meer ƒ OJO Van bulten GcU I egels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 29 AdVertentiM vj £ UV cent per regel Advertentlün in et Ztterdagnlmm lf Redactie Telef nterc S45 Illlerand s jjosltie noilo OJ rdracht rap het pi etdde it ch p MUIerindjl piiilie toch wankel j Jbnna t neemt antslat j linKIheid tegen I uit l Jand 4 Btiithoa streeft n dJItschap Dé uitle er pEalii estie Oultmthl d ie VredesMspUui YE ilCirr T h taedhtfrtiinjUlil op we on an tweodi motte va was Woaomehj oei hieyin een f l lont I k bl v t BveH l lUer r htegetj JinngtP dan ooii gezocht wiaon i nota 0pr 4 n Flil I i ü f 1 biddb gii eien is iJ et int$i r incat Ü IhsA iel pres 4fent JU hr M TtM iot Hen laatsteA d t heaft Phi m aohvll nde reizen gei lÉakt t hujjljg i iitaden die ic m demooi U heOjlben tri en Hu t iet al zlk Mfc wdarOi eit een ii sdhetiéMk of duurdoot Iveel iji hben i I en iMihe fft loinearl y zooal tevor n attl t iaa den iSen ru Ii l jn held overgedragen aitti zyn oï voiflr ni ille ceremonieel il t do7 plecii£ij ip 1 pleegt te vergoïellen i Om twee uui haalde dd mmii ei ipflÉU lent MJIeiand den htfer Deaohanel jj WOi het hui dut hy geduÜ nde vele jaiMi Ws voorzHtei der li amef had bewoomi en tï ge eido heirf naar het Elyaée Hucr heeft m tetgenwoordigheid van alle m nistejh tn van het bureau van benaat en Kamer tic overdracht van het presi kn t Aap plaats gehad I oincai É sprak Descha ael toe en zeuic dat ten zwme taak ho tn HftchLti u tvoeung van het vretle verdiag conttruitet van de Piamgche buiten anf sche jKilitiek de bondgenooticJiappen n stami houden leven geven aan den Defichanel verklaanle dat hy het vooi beeld 2al n ivolgen van Poincaré die Plank ryk met een bewomieienswaaHiige valer landsiafde vpitegenwooidiigiil heeft Hy zal itievtn naar de giiSotheid van tianktyk tn van i republ ek Dcbclianel wenl luain i tor aanwLzigen ge ulcgewensdit jtne laal Dubail i Pikte hem het halösnocr van het l6 otn van eer over waarvan De iCna ml gront meeatei wordt Dooi 21 kanonwhoten wenl aan het pu blek aanigokondigHl dat de o pn arht I laats göhad he ft De nieuwe en de afgetwdtn pu lei t btgav n 7 ch ven olgens toegeju cht bt de menigte naai het stadhui van Faiy w lai e n receptie plaats had Na afloop btge Lidde Defachanel Po ncaié naar ün n ouwe lonn in de Rue Mirabeaux Üe rag f niet zoo belangr k geworlt n lit eeriii e weken geleden vermoei we i wegene de weinig vriendelijke ontvang t he Milleidntl in de Kamer had ondervon en werd toen viij algemeen aangenomen dat wannefii Milleiand na dt overdrai ht van hp f pipsKlentscihap volgens ge4 ru k het ontslag van zyn kabinet by Desahane in t endp dit bou worden aanvaard Sjnii = I en ij tii ki twar luwd wat kff ijde oven ah een v o iM om gOed te Kiumwu optie I jign ö iJnoiile lianelijli J Kot B Ikooti zoovM vook nuj ge koiht l larij 4 Oe wlubk l zijn daar zoo moot iaiirit Juiit Soo hebben wiJ zo n 11 lil hugtiand lil Aroo B üaiuui litve Bixlen tooli Iwe etr V ooms er aan hi teii dat i ngt Ijfld nu i alJeö ov wheeiwoht Nu e nitr irtut koiiinn wonen moot ji maken lal nitn vüil dat n oeiie SkJliol tjlie bt it iaat llv je ni nujuo v r l arm j g nftn over jf oom famtw Ik oii Iioi om drieuur zHii gk woebl nmar ik waohltt op hem flu gting van morale naar lui ItriteCki Mnaoum en ver gal ihuJ r küdn n koJNedrnKen ofschoon i er houi nog op Iwt I latsle oogi nbliK m dnikkelijk asib hirinrurU dat u jo eon l e oek iiKKst lnri en lli btxto tdt niet tw bfiieefti tit zi n jt won hoo jp oom ia tHMbig uevoogMig eou groote piano Ik zoui pr met over duiken te oom J nis onUIcWd K vuultn aiitwoonldt A mt Lu ik zal Iw t niot pr ti g vnid ini M liii hiiiisit i t konil h b itofW ook ihum ii il miiaikl nosH hol It ziet tr uilatt ktnl uw Je hp il zekHT tt P iri fl gipnotwii Ja dat lieb ik im wafl ontzettend koud nitai ik h van elk oogienbKk gpnoten Ko kont Pairije zoo goed hi waa de aJliirbeste glde Fn ben jo al lii he hiiï gewend T Wel kt V epamdejüiMton ht b jo glpmoakt Gefd enkpl hel hu U volmaakt tante Jam ea i wil bet wvclea zoo hebban 1b l é H er 11 beeft gewoofÜ Mevrouw Lorimet twiaide tear nene op en wuerp hMr sabedbont wai terug Eeua vio xw mm haftr flttfeo alMnpel kNOKZONPRN MKDEDRELINOENi 1 4 r gels Itt elke regel meer ftM Op de voorpagina 60 hooger Üawone advertentifin en ingeionden mededeellagen biJ contract tot leer gereduewnlen prüi Groote letten en nuKfen worden bej kend naar plaaUnilmte Adrarteatilin kunnen wonien in elonden door tiuKhenkomit van Kllade BmUumdelaren Advertentleburaaux en onaa Agentem i J Admi ntotratte Telef IntoK M lich öp het oogenbllk noff op haar g ïko 1 beriiMi n want t n einde d procedure te gen dfl e personen voor het r kfgerecht hof moselo te maken moeten st eemt door de entente aan Duitsehlattd orden u tge kvera ToJ dexe pentonen bedioorm o a de Duitsctw ff bard ments vUev nI rfl waarvan e noli een groot aantal in Fraukr k gwantun nlen geihowdsli Ook bet tie DuitscJi r ff rinf de En i ijt i veiso en om nadere toeliditing vtui K beafbuUlIgingen tegen vjale der op e lult vooïittmonde personen Itt bevoegde kiin cu iiotit men de teffsn Von Hlndenburg liUidendofi en Von Tii lts gaftitmu ecHe besahuldtg g n in hun tafenwoordigen Heti verloop aA prooadure sal plaats hebbeii volf ens d hieromtrent m Du tbch land bestainde wetten dwz de beklaagden ullen een HCihriftelu k dagrvaard ng ontvangen waarfcÜ zj j voor het ef rtoht vvoi den ged agd Wanneer zij daaraan geen govoig geven ebI hun arrestatie plaats i ebben waarop zy gedwongen zuilen nor ien ter terechtwitting te verachünen De probe lure maakt de opheffing der bestaan de amnestiewetten noodzakelijk in roo verie dexe wetten betiekkmg hebb n op peiaonen wiei namen fïp de uitlever nga i st voorkomen en van wie mocht o ijken dat z zich inderdaad aan vergr l en tegen re oorlogswetten heibben scivutd g gemaakt Reeds vooi het overhandigen van de uit levermgelijfit hadden naar de Bbnsenkurier herinnert de nunMtttk van tautwUtottticihe zaïken landsverdediging oorlog en dr admiraliteit samengewerkt om documrmten te verzamelen napena de lieilen wier be atraffing vermoedelyk door de entente ge e scht zou viordeoi Hiermee is het rechts gotliiLg voorbereid Toch valt er op diploma tiek i rrein nog veel te doen voordat het iijkagereohtshof tot de behandeling over Kan guan daar de eiachen welke m üe nota der entenle vervat zyn zoodanig in t Di i sdhe rechtswezen ingrupen dat het nood a kelijk Bchynt dat de nationale vergac ering en dl lylosrawi zich met de kwestie béng lullen houden hij lelf het poütcnptum gezien heeft waarin deze bedreiging werd geuit Men begrüpt diu met goed het doel van het dementi utt Waihuigton tensU Wilaon thans oordeelt dat hij te ver ib gegaan Ten ovenrloode meldt Eeuter dat bü de besprcJcinyen van de greiur geUn uoor ue Vredenconferentie gebleken ia dat het bericht volgena hetwelk Wilaon in ilfn bri f aan do Geallieerden veiklaard heeft dat nij hot vredesvenirag van den Senaat zal teirugnemen en de overeenkomst met trankrtjk niet zal bekrachti en jubt a Wanneer WiUon daartoe werkvlUk hetplan heeft toni hU toch m een vr zonderUnge poaitie komen te taan herat he fthy mei den Senaat overlioop ged en on latlieze hfit verdrag niet wilde ratifioeeren ennu detv de overeeDkomtt van Versailles paiopnieuv m behandeling heeft genotnen zoude preiident iu t wenichen dat het vorderbesproken v erd Ëen Franach blaci vindtlilt zoo londerling dat het den pre id ntder Vereemgxie Staten doodeenvoudig voorontoenkenbaar verklaart Het is mtu henniet uit te maken of het antwoord der geallieer en al verbonden Is of niet Vogeni le Petit Pansten is het wet volgens deEcho de Paria no met naar Washmgtonvemtuurd Carson vroeff in h Lacerhule of het waar waa dat ten oohvronkel k weinig tegwnoetkomend antwooixl op Wilsoni boodschap waa gewijzigd naar aanleiding van uiteenzetbingen van Giey Cecil en Chamberlain Bonar Leiw an otmlde dat er in hek minst geen grontl was voor een tergelOice veromieretellang H zeule Naar mijne meeniiw i het ternauwernood noodig nog te segyen t at geen enkele vertegenwoordiirer iKr gealli oenie mogeiKÖioden op de conferentie ia oie met hft buitengewone belang van een goede verstandhouding met de regeering en het volk der Vercenig ie Staten mzlet Met dit al ie en bl jft de Adnati rhe bwestic onopgelost en resideert d Annunx o nog te Fmme Volgens een bericht od lie Matan is hier dezer dagen een ematig muf tair oproer uitgobroken De ongade Se la dto van d AnnunztO be vel had ontvangen om een andere kizeme te bet oloken weiigerde haar vroeger vti blyf to verlaten en dreigde zich gewapea derihand te sullen verztttCJi intlien mtn an dere ttoepen zou willen gebruiken om haa te ver Cl ry ven d Annunzio heeft de officieren laten ar resteeron maar hy moeet hen weer ut vnj held stellen om erger te voorkomen De DuitBctie regeering onderhandelt op t oogonblik met den vertegenwoord ger van rtkt g Ml rflk met tmte lx itiiier op dizen vutit vi Sie etib tHJZOe Ing cbo wat vc aii haar owohto en waarvoor zij mot a rte lttimiiing w Dan zijn er Qo Blydes de lam lie vnn dit tl fC lJVGT u tAiito Jauo u vergoet éM uov r HHi van do iiioeHt g vutnlo inanimn van tlf zou tIj 1 epreekt Nu dot kon ijn orzfii kriug Agnee ailitd ttc goJutJiJg t e en sntig bepaten rimer wal onzettor mooir zij M utn bull m vn dp memwhen ijn al ZIJ ziioft tot hun R uit mevrouw IM Nataurlij 1 hij een btkiud man on wij lezen zijn t oe on graig tj kooprtn zo zelf al wij het kunnen tk taitD maair met zulke men chen gaan wij Utcyi iitf4 om Ik Um er zweer van dst jo oom en tant KnoX de eor ïtera zouden zim om je dat te vortedlen Vflrt0ohien is M bel DMte tante Jaoe liot w j ovtv i tii onijfirtt spreken Ik e predt de vrlenUtm van mijn mta t nernie in u L zult zijn giwwhispunt nooit Hun IKI begrijiwn MÏ MïMtm itfat ZeHo mevrouw lywimer hoogjes Natuiirllik Maat bet jo niet aan WW IV zt mw Bc weet iets onKrona de velMrtkUri van het Lomleiwche en AgnfH en Ik zou mdjn pUoht niet doen indioa Ik je nl t wnnwefiuwdo Mijn man is er goed tn ait mijn g d te zMn zewle Agtu lrot oh loe tent Jam laten wij over leb and pn en CVordt vervoign