Goudsche Courant, donderdag 19 februari 1920

F y i rvsrfWti TfTi¥ft w W ir füiw wsfUi Uo 14243 h Aanbtireland MULLER LANGE TIENDEWEG 74 a Zeer oude GENEVER 4 30 per Liter Nntana MAHLSTEDE te Bergambacht IR oornemi na WOENSDAO 25 FEBRUARI 1920 dos avonds hall acht precies in hot Koffiehuis van den heer T VAN ZOEST aldaar In het openbaar te verhuren voor den tijd van 4 Jaren In perceelen en In maisa Eene partij Tuinland Krijot 6 91 32 H60taren golegen ondor de Gemoente BEROJmiBAOHT aan don Lekdijk in do onniiddell jko nabijheid van het Stoombootonhoofd en van het Hpoorwogstation Tevens zal alsdan in het openbaar worden verkocht ongpvoer 800 schouwen Grond met Mest vermengd op gemeld percopl gelegen Nadere inliohtingen geeft genoemde Notaris 1127 47 TUINLAND TB HUUR Ainfeboden cenijfe perceelen Tuin of Bouwland Ideeën lan i den Goudicfaewel e Stolwijk T bevrMes bl W L VERWAAL T BEIERSCHB 1129 10 Grendelsloten 79 et Hangsloten 9 et Kleiweg 67 Gouda 1126 10 ANTON COOPS Drogist W jdstraat29 Kalod Pin OAiina oréme Haxeline snaw 1124 to incl Kruik OVERAL VERKRIJGBAAR Het fkigrelBche publiek is er met bUster goed irer te spreken dat het zoo slecht op I de ho gte woikU gtdiouden over hetgeen in oe eonlerentie der staatshoofden verhanucld u B de be Uuten die genomen woiuen hoeft het dJr ot of indirect belang en uu fidiynwi de achaarsohe communiqué door hun baknoiptett inhoud ironiach te zegigen By u over u zonder u wat met opgaat awo men teredht meent Geen wondei dut Uoyd George to n Ih guteren weer m het LttgerlnuiB verKheesi met vragen wenl bestonma dtie 1U lutuurl k met al tf u t voeri bean dWW É Wid e op z ne wyze an ie antwioordfui fa liet volgende ontleonu H t La ttit la krygt Maandag ovei et n wfteOi ffelegenheid tat debatten over hel bc eluit om KvuBtantinapel in het be it van de l irken te laten De bezetting van zekeie dwrfen van het Turkfiche ryk kost 754 oJ6 fiond st per neek waarvan de aanwez ge fitr kradhten der vloot 4 36 pond st ko i ten De Ëngeleohe regeerjng beeft het aan l u en alleszins duidelijk gemaakt geen inil twren geldel ken of materieelen steuu te rfunneo geven vooi een Poolsch offenstf op Rutisiisclh geA ied Van de zü ® g ï alilieeroen wordt hoegenaamd geen d jk uitjgeoefend op Roemeaiie of Polen or i den mjlitaii en steun der tanden te verkt jseu togen tie Rttssiödhe radenregeenng Op de lust der Duitvche oorlogsmisdadi Kers komen ook de namen van eenige over tredera voor die zjoh thans m handc er geall eerdan bevinden Of deze voor een go jlheerd gerechtshof ziuilen worden gelaagd al afJiangen van het antwoord door de r uitsche regeerin op de jongste nota te geven Tot z oover Lloyd Geoi e Zooals gisteren reeds werd meegedeeld kan hrt antwoord van Duitschland nog gei uiraen tyd op zich laten wachten maar m tusschcn wonden te Beilyn allerlei maat legelen genomen die er op wyzen uat het t e lt voorstel dei entente wordt aan vuard pn het proces met den noodigen ernst ia wonlen gevoend De eerste rAJk3ad taat dl Zwetgert js naar Berlyn onbb len teneinde met de regeering te o ei e gen T naai Wolff temt heeft hy ij te kennen gegeven dj t de lyst tengevolge van liet gebrekkige bei fcemateriaal ten 4i r te onvöliioende is 7 i zal het geding Vi o jte noeilykhead meet ngen daar de Afebte gevallen al vanjar her dateeren ei be trekt ng hebben o gebeurtenissen in het Ijuiten and In ledë geval echter zal het ryksg j echtehof tie e vouidige en dmde yke gevallen spoedig afh eJen en aar mee a n de wereld toonen dat het zyn taak met de gixwtste eerlyikheid nakomt Naai het Berliner Tageblatt meldt zal het stiafgedmg over het algemeen plawts vinden volgens de bepaJ ngen van het Daitsche procesrecht Het is echter mogaiyk lat tengevolge van de door de entente ge scilte redhtjswiaarborgen m het beiang Qtr beklaagiden zelf eenige veranderingen zul Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Een goede raad Van de groote voortreffelijktieid in kwaliteit der Maggi s Bouillonblokjes m verhouding tot de verschillende namaak producten overtuigt U zich het best door een vergelijkenden proef Elk Maggi s Bouillonblokje draagt op het omhulsel den naam Maggi U doet goed bij inkoop nauwkeurig hierop te letten 9 3 76 Fen wnndervol eneesmiddel voor eo Jicht Meubellioopjts Trouwen Solicde SuJoil on Huiikamermeuboicnals Tafels Stoelen Linnenkasten SpiegelsSchilderijen Tbcctsfela Eikenh u en Bulfeiten BockenkaHten Clubfauieuih Zjdcnpluche Ameubtetnenicn I eeramcublemenlen Kapokmalrassen Wollen enSatigndckcnB Stroom at rata en enz enz 5396 SPOTKOOPJES lt 20 BESTE ADRES VOOR JONGFLIJI MET HUWELIJKSPJ ANNEN SIMONSTRMTMb liovenltüis it Ii deScl ik ROTTERDAM Telefoon 12800 1 Indien gy lijdende zijt aan Rheumathiek oi Jicht gebraik dan Gloria Tonic Tabletten Geen genee mid lel A zoo afdoende ge bleken als Gloria To nic Het geneest Rheuntatiek en Jicht zelfsin gevallen welke 50 jaar oud zijn Bedenklat dit geneesmiddelduizenden genezenheeft welke in Ziekenhuizen en doordoktoren waren opgegeven Het heefthonderden genezenwelke op krukken he pen en nimmer dachten weder goed te kunnen loopen 1082 60 Personen van 70 jaar en zelfs ouder waarvan sommiMn niet meer in staat wa ren zichzehe te toeden of te kleeden zijn gehetl door dit woniiervoUe geneesmiddel genezen Dit IB geen groot spraak of bedrog maar een feit wat ik kan bewuzen met dankbetuigingen van duizenden lijders Het heeft een man van 74 jaar genezen welke gedurende 30 jaren lydcnde was en wel ke door de doktoren was opgegeven Glona Tonic bevat geen opium kwik of amicre schadelijke be fitanddeelen Bestel het nog heden I ijdt niet langer aan deze vreeselyke ziekte GLORIA TONIC is ƒ 2 50 per doos verkrygbaar bij Firma A COOPS Wyd straat 29 Gouda Waar niet ilil Groote Prjsafslag TVybed laUeüten te i Hom Heeuhiulil KeelpIJn üln nW mear In oartomarpakking maar wedetvffl tl blikken doezen vMém lnhoutf n 000 l b a n I 8t fk verminderde prija MiSO canta ICT B 8A2a FILIAAL HlLVaiSU 1 k aeM n pe li t aanl ROSS DURHAM NiMir ket Ümgelsch van DAVIO UlhiA Q iuton eMdo Vertatli n M vr V WESSEJ INH v KOöW M Nadtuk verbo ten 2b l Ik miju plicht gedaan heb mat eer dtr zei mevrouw Lorliner b t ü t Nu ia nt tijd tat spire uQ Jk zeid nog dep rgi Ti iugvui jü ooiu dat liet lude gek gpnlefd oor je us la x be M tsonover osfl to zijn jo vool II zetten op dat wat met gewonsbM iS em elniio te ma io i aa JKzoekt n m dincre op Zondag Ik weo 1 hij Zonia e op dinow aat want ik h zijn naam in dü nieuw t a len gezien en Jim hwft mit vertedd ebt hij de ineea an zjn operatifW op Zondagoa doet t en inan die mi t opzet den Sabbatdag oat hpiligt x met bepaald doel kan met vw achten dut hot hem op den duur goed g a De Heer Iieoft iang dnlJ inaar lor Mw ted zal Hij ori straffen al wii jii heilige etten tarten 4Sne zaïde mets Er wa eeage waai i d 111 de woorden van Imw tanti vol oind oiu haare eigen odaohteii te verhit r B Zij veclangde wmt dat er iemand wra zou binnenkomeu et valt aaij uK eüljk Üoee te vergeven luj Jlm n et ïuJce Ii t hi a iinJuii Bloedarinoeiie Zeiivwzwalite Algemeent verslappiiig In alle j evallen van hloednrmoede zeiiuwzwakle of alfjcmcenc laplcloe Hlnnien ia de Santfufnnae het middel dHt tnvl en afdoende verandering brengt V n Kroot voordeel van de San uiaoae u del iij ook door de waktte eatcllen vt Iragea wordt en geen achadFlijkc h werkingen vertoont Neean er d proef vHti Maar zorg dat gij de hta Sao urno h bl WACHT U VOOR NAMAAK I SANGUINOSE ko l per fl eonfJ 6 11 f 11 12 f 21 Met duidelitke gebruikM nwiJiiaa llij alle eerale Apotheken en voorname Uroji len VAN DAM h CO De Riemerntraat 2c 4 Deo Haag Fleeacheo worden teru enomen 1117 30 Abonneert U op dit Blad AGENDA I fcl r S uur ArÜ Legt Vergatlanng van Ie Kiuinr van ArMd ow df HonHl frtrin n 1 ebruan imr Soc de H unle 1 t ing HBS Verwniging 4 Maart c de Réunie Lwing Vrui RfflTtorradeii Belcrfd verzookon vrij gsreneld lijdia mpdedeeling te mogea ontvangen van ver g dorin en ooaoerten vermskdiJldKiibB vru om deze ta ara agoiid to ver melden Elcctrisoh DrokteriJ A BRINEUAN ZOON SmOK HAASTRECHT Abonnementen en advertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aang enomen door onzen Agent J SCHEER te Haiistrccht VOORJAARSIIOEDEII VOILES en REGENHOEDEII Openbare Verhuring V Tuifl of Op aan FABRIEKSKANTOOR hlar tar stada kan geplaatst wordan a n VAN JONGSTE BEDIENDE bakand mat Machln schrllven ZIJ dia raeda aanigan tijd ep aan liantoar werkzaam zijn gawaaat ganlatan da vnerkaur n VleeschhouwerIJ OOED en GOEDKOOP steeds greater wordt deomzetbij M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 3 9 ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage prijzen fiJ7 an Brisirsn ondsr nuinmsr ItZt sin hst Bureau van di Boudteha Courant 847 30 p 5 on LAPPEN t O 90 KALF8F1LET KALP8SCHUF POLET D GEHAKT KALFSLAPPEN KARBONADE KALFSOPSTERS GEHAKT 0 50 POLET 1 ROLLADK of RIB 1 20 ROSBIEF 1 20 BIBFSTUK of HAAS 1 25 KOEVET 1 20 Zi d Elalag THUERE s THEE is frisch van smaak en f n van geui z is goed waterhoudend schenkt helder af en laat geen drabbig bezinksel achter Pr s per i K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bu L P HOOGENDUK Hoogstraat 24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BEUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES TienSeweg 44 Tel 512 flans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeptig adres COHEN Co ARNHEM Fabri k aa Rsllulkan Markiszan Zonnaacharman Tanlan Dakklaadsn 36 Agsnt voor Baudt en omttrthM H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA Verkrggbsar te Gouda bn ANTON 000P8 Wgd trMt en te SohoonhoveD biJ A N VAN ZESSEN VAN EIJK Turfmarkt 101 5828 60 yt mi iMHWi tfaiHN i t j wv 58e Jaargang Vrijdag 20 Februari 1920 GOIIDSCHE COIMIT Hadactla W tar 545 Bureau MARKT GOUD A Mr Tf Duitschland en de Entente VervolffiOK der oorlogsmisdadigers Verklaring van dr Zweigeit Opvoering van de kolenproductie Voorstel tot regeling der valuta De Belgische bladen over de beleedlgmg aan Nederland Het Duitsche leger Wilson s gezondheidstoestand Finsch Noorsch geschil ONS OVERZICHT len wwiiden aangebracht Loo ia het inoge lyk dat het mBtellen dei vervolging u et van het openbaar niBiuittene uit zal gaan maar van h t hof self Hiervoor xun vM ttt lijke inaatre l D noodi kelijk Het biad meldt voort dat p grond van de wet van 18 Decemlber 1919 muke oorlogenusJaaen Admlnlutratle Telef InttK O ken tet discontauring kunnen aangeUouei Horden het eouden cre U t a nlen van den Uereeraten rang xUn IM ctaten welke goud te veel Ihefadben xoudw daar na mede kunnen kxMpen ten oinde hun uitvoer te he vordeien Dit ontwerp JB f na maand ge eden aan de Engelflche en de Fransche regeenng Awrgetegd op hun tegen erpln n ia reeda geantwoord Het ontweiy utl ook aan de financeele conferentie worden voorgeijgt De mimater sprak de hoop uit dat d eliet zou goedkeuren De Belgische binden wtftten voorts hoofu zakielyk tootojnmenlan e iikelen aan Uu bma interpellatie in de Klmier waarï Ne derUnd een veeg uit de ptn kreee Hetgeen de bladen hierover ttohr vta is uerkelyk Ie zcnawiaaixl en met onvesknakelijk Nation Behge vindt dat Hubin de m n echen en dnngen b j hun naam heeft gt noem l Ministei Delacroix mocht ol e en zalf ameren op de krabbtf die aan NeUei tand waron toegebracM xy waren toon raak yedane z iken nenfRi geen kter en NederliflJMl zyn vrienden xjn bondigenoo ten zyn medeplidhtigen stevig aan ien tfchandpaal genag eld zullen geruimeu tijd an dr verachtung en de vcrontwaaruiging van a Ie goetle burgers blootgesteld b Ijven De Indópendance Beige beziet de ziken v at nuchterder dan de annexionist va de Nation va i vooi het orallg iflme zoo bau ft et De Vliuii ngen zijn niet 8o op Neder an i gesteUi Kwiam van hun z de in ISl i niiet het meeste vertet tegen de vereen ging Dt houding der rchterzyde boezemt iiet bla meei vi ces m Verkiezjngbbereke ningen vertioehelen het taalvraagsUik De lec terayde die by elke verkiezing den na druk legt op de Vlaamsclie zyde van haat progiam durft zidh nu Ifa al met meer tegen de activistiadhe bedreiging verzetten Dat 1 volgens het blad heel ernot g en heel verontrustend Het blad van de Vlaiunsche frontparty wijdt een afzonderlyk artikeltje aan l bt leedtgingen aan het adroi van Nederland wartMwen het schrijft On eihooid bcban aal in de Bel l8che Karn Ned0rl lkd grof beleedigid Het blad is vooral verbolgtr dat Hijmana le minister van buitenlan I sdhe zjken niet dadeiyk verzet aanteeken de Mies de frontman sprong telkens op Fe eöht verontwaartiigd heèben wt hem hoeren roepen Maar is er hier dan geen minister van buitenlandaciie zaken o i te gen die Bchandelyke lastertaal op te ko men Maar mynheer Hymane verroerde met en de lasteraar gmg voort Maes dan weer Minietcr Hymaiip zult gl dan toelaten dat een edele naburige na tie zoo voort beleedagd wordt En welgevallig kalm bleef ons immens je zitten luisteren Dan eindelyk heeft de TOormtter een onbedjidend vermaninkje gesproken Fi ae hoofdnumfiter Delacroix een flaww protest ie laten hooren Men zag het wel duidf lök zonder oveiiuiiging alleen maar j ro for ma Moefai men zoo eens Frankrjk hebben aangevallen itfelke storm van verontwaar dging zou er van de ministersbanken op gegaan zyn Om nog ov n terug tt komen op ie ver houding tui schen Du tuchland en de enten te hierin valt voortdurend oen grooter t gemoftkomendheld van de gealli trden waar te nemen o a ook tan aansien van dn ontwapening Naar Heuter ednt heeft net het oog op de mocliyklheden waarmede Duitithlan I zou hebben te kampen wan neer I geallieerden bleven aandringen op d vermindering van het l or tot J onderd duizend man togen 11 Maart 1920 d Op perste Raad den Dultsc en ualnrelaf tlgde te 1a u len me l gedeeld dat hU be lot n heeft een verjihindenng tot tweohonderl uulzend man tegen 10 Juli 1920 toe te staan Een uitvoenger lesing die t Bur V D van 11 b icht geeft bevat ottk een feite IJk verschil Duitschland wu zlJn leger mot 10 April op 200 000 man moeten btengtn en met 10 Julj op 100 000 man In dnt uitnroeriger beridht staat ook nog dat de brief dien lioyd George als voor E ttei van den Oppersten Raad aan den Duitschen zuakgelasbjgde te Londen heeft gerief zegt dat men bÜ de vaatstiJhng van art 160 ran het vredesverdrag uat de te erstenkte op hoogstens 100 000 nion bepaalt wolgens art 159 lou die ven n dering twee maanden na het van kracht vvorder van het verdrag uitgevoerd moeten zijn was uitgegaan van de onderstell ng dat het verdrag veel eerder van kracht xou zUn geworden By deze tegemoetkoming zal weUcht eenig eigenibeüang in t spel ztjn immers uit het Oosten dreigt nog altUd het boUJewastifloh gevaar en een flink Dujtsch cger zou daarom in dia opsleht voor de wesbir ecihe mogendheden een stevige bescherming beteewenon Of moet men ook hierin de hand van Wilson zen Simfa de pioteehnge Adriati johe nota die geleerd heeft dat do president der Veieen gde Staten nog invloed heeft op de zaken in Buropa is men si oedig ge negïi nieuwe veiraasende inmenging te vvadhten een inmenging die wel een meer tian verraseend zou kunnen z n en mis sdiJen xelfB itadeelig De uitspraak van het Fran i he blad dat Wildon niet toer enbaar 18 moge hard klinken en grootendeeli on Juiat zyn een ge waarheid steekt er wel In waarop de New Yoritsche corrospi ndent van de Manchester Guanlian in een zeoi be zadigd artikel w jst in verband met het i ztnbaiend ontslag van Lansing Volgens hem is de zaak Lansing m veel meeniere mate een incident dat alt piet l lent WiLoona ueJcte voortspruit dan en liplomatcke gebeurtenis van beteekens Oe prea dent whs n ie nog m een al erge vaarUjkfiten toestand want hem te dwarfi boomen en te irrlteercn is zijn even lu ge vaar te brengen Zyn humeur is er daaruoor niet gemakkelijker op geworden Toen hem de praatjea wenien overgebriefd over wat Ijansing in een ministerraad had gezeg t ïver dp ongeadhiktheid om te regeeren van den pres dent nam die kwestie in het brein van den zieke reusachtige afmet ngen jian Hij zag het zoo ongeveer ala een sa inenuwenng om hem te verdringen De Lit barsting van woede m de correspondent e met Lansing behoort tot deze featenreiMs Er eerscht te New Yoi groote onj e i ustfveiri over het feit dat in zekerin i n Ie en ooriogiBmaatreKelen b het rylcsgerecat Ikof r d ongev er 10 vervolgingen nga diend i4l I e besprekin ren der Duitsche regeet ng over het tuibwoond aan de entente heeft beUngrylke vertiag ng ondervonden door de afiwcfflagheid van president Bauer dio ccn tooht beeft ondernMnen naar het Roerbek ken teneinde de mynwerkera tot grootere krachtsJBspiinning ovei te halen 7yn ioü 18 me geheel vengeefsdi geweest de beambten en arbeiders hebeen zich berei i vei klaard op eiken werkityd van diie uur een half uur over te werken Natuurlyk moeten ze voor deze geweidage ariaeidspreatatie duW eJ en dw ars worden schadeloos geste d ei aal n 1 inpdaats van de vastgestelde 25 een b j lag van 100 voor het weik onder en van 50 voor werk boventivn s woWen gegeven Het wekelyksch vetiuit ocn VOOI de mynwenlters wordt verhoogd met i KG het bioodiantsoon met 28 h u De overige bevolking kry t 100 Gf vet en 2 K G fcrood Alle vfit en brood w idt lan de mynweiicrs t en den prys vt oi geraretsopneerde levensmwldolen gel vpi i De overeenkomst geldt tot 14 Maaxt In de tweede week van Mftart zullen nieuwe on Jerhandelingen plaats vinden De kolenproductie zal nu dus iets worden opigevoerd wat voor Duitschland meer lan noodzakelijk ia hooge kolenpro tUL tje vormt een levenakwestie voor het annc ex keIaer k De vwhita kan niet vei beteren zonder uitvoer naar het boiitenland en het eenige protluct dat op t oogenbLik n ai de weate yke buren Kian worden rezon en ie steenkool bovendien ia voor het herat I er ndiustiie erveneens brandstof noadnr De lage tand der valuta begmt by de ge aUjeerten meer en meer zorg te baren de koeis van de franc blyft ongeveer gel k maai stygt met en ook de waarde van het Lngelsche pond iakt De Belgisdhe eeiste ministei heeft aan de conferentie te Lon den een ontwerp voor een valuta regeling vooi gelegd waarover hy aan de Libre üel gique de voligende mededeeLingen he ft gt daan Het ontwerp voorziet in de stichting lan een internationaal emissie matituut at bons zou uitgeven welke op reeele ward öteunen Da ataten welke bons ont vangen zouden waarborgen moeten geven en zich aan zekere controle ondei werpen Dit stelsel zou de va uta markt vry laten maar er zou een styging komen zoodat er gpoote zaken zouden worden afgealoten oor üe bemiddeling van het emissie insti tuut De bone webke gebruikt worden voor en aankoop van grondstoffen zoutlen oour hen die ze onbvangen by particuliere bar daden san den president mot van te vorMi te voorspellen zijn Het in oarermydelÜk dat htl meer dan ooit af gesonderd zal hty ven UcAomeltjk is hU niet in staat tegen kantung te verdragen dientenvevoJffe ont i eert hU het normale correctief van Ua ngen op onvoldoende InllchUngen berus tentle opwellingen NiettwUn oefent hi twg gedurende oen gefaeel Jaar aijn reusachüge maciLt uit Hi oefent die macfiit niet uit door de bemiddeling van vertrouwde undergescshikten lo A eenvoudig docr te bevelen Ken voorbeeld ctearran ui het geeehJl inzake e Adriatlschc kwestie Plotseling op een goeden Maandag komen de couranten uit inert sensationeele opschriften en verhaiM over d i Adriataiaohe kwestie ofschoon men er van te voren geen aanduiding hocgenaam voor had gekregen dat de prosi sot nog a tn die regeling meeweikte Het zou onder de geven omstandighMtW be potielyk eijn om te verondenteUeD M er hier een gevaetlxde opinie bestaat over de Adriattiach kw atie In den aanvang waren de sympatUetk van de meeste menaohen t en de ttaJlaon sdie lani iraken op uime en tegen de geheele opvntting van het TrakUat van Lon uen De symputhiebn m dien lin zouden opnieuAv kunnen worden gewekt indiee niet n den tuasctientUd se r krachtig de opvat ting had postgevat dat d President zich met niiuïht verwt tegen het opslokken an een mug da eerst eene kameel te hebben verzwolgen Het publiek begrijipt uet waarom deze iffweeiie nu juist het eenige ddi daal ïi van den vrede Hen redeneert zoo df de Ver Staten moeten onafgebroken belang stellen la de detail der gesohllien in Eung Af sÜ mee n zirh met die detaUs in h t geheel niet inlaten Fr xijn er flflftar weinigen die geooven dat vrede M vriendachap zullen wonleu gebaat door Italië op een plek in de Adnatieche Zee aan een bagjnasl te bin den terwÜl datioLftle i e8iineet vrü TolMIg vrondt genegeerd op tat van and ra punten n gehpel Centraal EuroiM besluit de ci r respon lent Terwijl men het in Amerika met Mni ongerjstheiri aaiulet dat een mn als WHtxm nog een Jaar lang invloed uitoefent ep de binnentamiiKche aangelegenheden is het nog meer af te keulin dat hU den wederopbouw van I uropa krachtig sou beln lQ enceeren De antwoottl nota van Ie ge I 1 eerden is naar Waalmngiton veraonden ie moet n welwillende bewoordingen zijn gesteld tn de taal der diplomaten bcteekeat welwillend gewooniyk dat geen instem mng wowlt betuigd De tijd zal loeren of lie Opperste Raad Wilson s invloed op de tXiropeesdhe zaken heeft b erkt Een gen tUd geleden hebben de i nnen de stieek van Petsjenga aan de Moerman kust bezet Deze bezetting dreigt een grenagesfAil tusschen Noorwegen en ï n land op te werpen Finland heeft volgens K ude Hiffleiache beloften van 18 4 recht op deze streek Noonnegen wil echter lijn grenzen wyxigen en de gemeenten Bor s gJeb en het dal van Paeweg inly ven De Noorsche n ecrlng heeft besloten om voorioopig de wacht welloe ter bescher ming van de onz J iigheid aan do Fmsche grenzen was geplaatst niet terug te trek ken Feuilleton leroohe en atholiek De balmain U vlak ovf r hen wonen in de AvMue Hoad zegden lat het in han huis op viond ig toe gaft als op pon yonnui en dat de pastoor er dikwijls komt indien g j mij m oom Ion OH peil waren dlenM wÜ bewijzen it V dan moot o beproeven de inli itWeit tifwolim d Uyttee en Jtm te verbreken H fe beepottoUJ H ingenomen met Jt mj lioudt moer v n jou dan vau zljoezuffters ca iMi1 Iui8tire4i naar wit j zege i dein werd geopend on Vnnie Oiwida neMOivv AsMon f lyde san Agi e stond op terwijl eim blos haar g t ligi gthat o tnle te Mevrouw 1 iorl mer l oojf oh naar oren niet een tloht ge 80 lil af van t n oorlog wfcard AL m sn ztif dit 711 vortiyml werJ door oen gcwol digo n tuw gncngihi l rtniit dat maar zwak haar gi iiiot d io tAnd uit liet xi wat int rouH Ijor iikr trof wa de siAt on ti Kleiir lan Ic kleereu van mevrouw yde ioen 7 f IfttöT Iw aohri f aan haar lar Ik heet u welkom In Londen zelde zij UK hare iafle heidere stem sooais V len he zullen doen lerwllle van uwen man Mi vrouH lyirimor sniïfelde hoorbanr I u i o woord n dif zl aN onb fl hnniiid tie i cbouwdt iSi efl antwoordde niet ftiUetljk maar met e n or vui l evftlllghoid en p rtu zich daürna om ti iii uto haOir tin iiari tint voor w Hftlh Mevrouw Lorihk r Ifoog Umi Htlll Ik dac dat mijne dochter hitr zou zijR ziLde mevrouw U do ij hoil iie d lunorgen oeue rppeUi t in hit iravln iteatrp Vll ACtuen liaiM mevrouw Kiüuh naar la ii o rouw KuIUd hlar nog ufetge WtVWtl Nog 11 t mevrouw ij dp aiUwoonWo A i rt llt ta l a vnWiloijk vanuatlen I tij zoo pocdig welkom ie heeteii to J od dei ij Hpriti nut e nige t4rug gotrokkonh id dJt igeift olkoiiH u Ivegivtp Het Moolfe IiLar nitt nf ti MrtttgHii trot tclit houding i ia v lioofd t t v iel haar vcdit he tik guuclKr e dat bij e n aouler oittiandtg zou httl hfci gfhiken Ondw dit all 4 om lok e Angela i s diE nieniiKfiplijkn ileltollgs loen zj er kUer met Viaig nt liiitiiflov r flpral z iii ZIJ dat ihirhsjo zipi maat I 1 1 g Mondf u M vrouw Ijoruikr v 9 een vijsn ttlljk il DW nt dl kamer waarvan d tWf o aii4 r ii acfli volfcomtHi twwuWi w r Mi Vgn a hooptt dit £ ij zou opMiat om tu tHi te goai ntaar mevrouw L irlimr liod daar voMrt t geen pltui op Dl verlegeiUkeld w a1 emt oogenblHc ver die en dotmlat Artfile voor de tweede maal bezoek aAndJeadn nisVTouw KaillteKutus tn oHbuffrouw de Atargarot liep de a t o e kamer door roet Ul gerl l von zJJde tenrij bsro mooie pt rwoonlIjkheid wi een vrooUjken tfans vfimpr ltde ZIJ nam do honden van Af iu do horo en gaf ha v op foetlewsa g tl H n kutf lo iitoet mij vergeven lieve Je men en ik zijn Ijcete vriundeu Hij zijn zoo bhj In te loonden weUoom Ie tteeten zelde sij met groote hartL lijkh daurua ging zij lervM d 0111 Mamie te laten Kpreken zag Hl heel Üef uit al ww het ook cngfnian vormooUi giu A keek haar met d groolrito IxUiitp tiilliog aan en hvl eon prfttig hartoillk woord voor bealeo zonik r de vivif enMI waarmwip zij do t o pro i itfl vaii Aii ili hml ontvangen Ik ben zoo moe riep Afatfnle teelt ijl IJ In een utoel notrviol iweit aren ZIJT wij bexiff gtfwueMt met dte afgrtjsellj k reptitilio ma ir meneer I ravte wa9 vannn daig ImhI ttvreltn over mIj moedertle Mij Ut amUn worta uitgetekend t rf nsklapH wphdd © zij 4ch tet mevrouw Lorimer ofeohoon zij x nd dat diwe f nl h H l elai wekkend uitzag Een ontzett nr koude dag vlwft u niet l aarna boog zij z4 etmlgsWns voorover naar een portret ten voile uU en ein jongfD tnon in geeBt lijk gewaad dat op een kK Uii taft ltje sfoni Dst een heel mOk A portret v ao Jtm Lorimer vindt u iileT VtteeotUen kmt u heil If lif fi tbracht 1 btn er bijna zoker an dat hij bij lo bl defi aan huis konM Jk ooi mij don laaien t4jd zeer oo lukklg over heiiï Agiot nij ia nltA uieor do goe di6 gehojrzftine longen mu hij piaolu Ie ijV en zjn vader en ïk iiiaken ous ernsug bPiOrgnJ o ei iijnt tooKon O tinte Jane Jan I i een Uov goede jon i Iwlerwon houdt v an hem on Hood w dat hij eeqj kra ht k m Liaison Gro vo Besohouw Ulee tocUi nlei zoo hard en bel Tomi en L maak uze I ooüooJj el hj lüUH I oruiitr schudde érovng haur boofd Agues au weet wat ik icg Jim Hiel on i tolwir lig M If zijn tnMsoh oietinde trikliüee en d wt lor tuiiUio zooals bij h niot t dOm i rie maJou was t ii Ja I Loriiiier doctor in de godj tlo r fli i I hw warm r voorzj terö uil ktrkvcrga dtrin en hUn leer in de tbeologt en huu if poisilip waren zonder blaam Jliu hooft flilorhatulo Imi tengiew one öotraie deiikbtel den in zioli opglBnoiiien en praat alsof Ie flrint schepptelB in het zendingi lokaal wer k hjti zijne biwdere wi znfltdr wartn J osh h Wt met zijne on fod lieristige muu Fit en nwdwrnn deiw beeldei den jongen g on goett gKMlaan en mij lopen diat he luel U aat voor Je zfti zijn Je man weer terug te winnt n op de patlen van vrede Me uw LoPijner drukte zich roet eene ftline wWnpreJiondt woordipnktLis uit ntr tl mot aian t twijfelen dat7i rtulgd ai van het en xij z 4de Agmes wiac nJ i gojd wat haar te aiitwoonten 1 1 Mtiwöheu ala de Uytief piAn nooHi naar de kerk mnvrouw Ashton Hvde is eeiio