Goudsche Courant, vrijdag 20 februari 1920

No 14244 1 M 68e Jaargang ROMANSCHRIJVER flis gc mtt het hoofd wilt wcrkrn Dort dan net m dr Bilsac Qir dronk veertig koppen koffie En hij schreef op zifn gemak Zooveel hebben wif met noodig Van der Vijver zorgt er voor Met zijn tweede kopie koffie Schrijft ge zeven uren door SPEEHHOPF S enhofT Set e No 18 Nn 19 11 n a t Vnidug Hof Stoomkoffiebranderii en Theehandel HENÜKJKVflN DER VIJVER ROTTEKDflM i RtAaetie Telef latere 545 Administratie Telef Intere O Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Kindercourant Eerste Blad Russiiohe toettanden en mogelijfcfaedea Eea héél kleine bedrage tot het Rusai he vraagstuk Vandaag had ik gelegenheid helaas i slechts zéér kort iemand te spreken die kort geleden uit Rusland gekomen was en wiens mededeeüngen loy belangryk genoeg voorkwamen om er den lezers van de Gouddche Courant mededeeling vaik doen Hij verklaarde vooreerst het aanvankelyk groote succes der bolajewiki onder de bree de massa van het Russische volk uit twee oorzaken lo na de revolutie die het Czarenbewind omverwierp kwam het gematigde Kerens ki régime aan het roer Met democratiache het gematigde was echter mets voor de uasen die altyd gewend een gieren 4uiBt te gevoelen uit den band sprongen ei het regeeren aan het nieuwe bewind on mogelyk maakten De bolajewiki maakten zich van de macht meestei en vervingen het gematigd bestuur weder door een uze ren greep op het volk onder de dwang maatregelen en harde wetten voelde het BuBsische volk zich weer beter thuis Pan onder een regeermg die met zachtheid en vaderlgkheid het vertrapte volk had willen tegemoet komen 2o De overgroote massa van het Russi 3che volk bestaat uit totaal ezitloozen een vorm van bestaan dien vnj in West iuropamet meer kennen Tegenover den Ruesischen proletaner die letterlek niets andersbezat dan de kleeren aan zün lichaam eenpaar ikona a hedigcnbeeldjes en eenportret van den Czaar was de slechts gesitueerde arbeider uit het werkelyke Furopanog een bourgeois een kapitalist omdatdeze zich toch kan verheugen in h t bezitvan eenig zy het bescheiden meubilair wat meer kleeren enz alles voor denproletaner in Rusland tot voor koit onbe reikbare heerlijkheden Dat deze personen door de bolsjewlati sche revolutie in staat gesteld om zich door plundering en moord m het bezit te stellen van ongedroomde weelde de zjjde der bol sjewiki kozen valt ten slotte met te zeer te verwonderen l n rem had nog aanwezig kunnen zijn de godsdienst en de vereering voor den Czaar Deze tw begrippen hingen echter ten nauwste Samen en toen eenmaal de revolutionairen kwamen en de portretten van den Czaar uit de woningen verwijderden kostte het niet veel moeite de ikona a den zelfden weg te doen opgaan zulks te min der omdat de Russische geestelykheid ge dwongen om haar bestaan te vinden in de bydragen der gemeenteleden zich weinig bemind had weten te maken en veelal als u tzu gers te boek stond Geleidelyk aan begint echter ook al wat Rus 18 in te zien dat met het bolsjewis tisch regime de hemel op aarde nog met heeft aangevangen Zelfs de arbeiders zyn gedupeerd en in met geringe mate my wei d bevestigd dat de 12 unge arbeidsdag ie aevendaagsche weikweek was ingevoerd en daarnaast nog overal het stukloon Het werken naar vaste loonen gaf aanleiding tot een zoodanig Imeren dat zelfs de bolsjewi ki regeering daarmede geen genoegen kon nemen Tegenover de inderdaatl buitensporig hoo ge loonen echter nog met zoo byzonder hoog wanneer men m aanmerking neemt van een wethoudei zetel Hy red aun dea nlachen frohen Kriajr met a le burgerlyke partyen in den raafl te bagumen UU noemde de gesloten overeenkomat met de hurgeilyke paiftjan onhoudbaar ook te Al nwM weldra zouden ook daar Bocia i dtt mocraien uit hat college van B en W tl Van de oii veer 600 leden warttt er IIB ter ver pulerin r Üvcr het al of met bezetten van wethouidersxetels staakten de stem men Voor samenwerking met reoiit verklaarden zich U loden daartegen 4 Voor samenwerking met Unka Üti daartegea 32 Uit deze mtaiacen coBCludeenIe het beittuur dat de afdeel pg ziali uitgesproken had tegen iet bezetten van wcthouder zeteia watke bost ssiujr an de amiere kenbaar gemaakt zou wolden PIJN IN DEN RUG Rheumathlek LendcpIJn steen en andere Nier en Blaaskwalen DE WITT S PILLEN zijo bet eeni£e werkelijk onfeilbare Geneesmiddel i B nnen 24 uur voelt ge reeda de heil ame werlung J on eimie de n eiicwaal te geneen moet het vei gifti ge urinezuur wor den verw dent hetgeen bere kt wor It doordat ons geneesmiddel üoor de meren en blaas gaat en met xuodis by alle andere pillen dooi lo m gewandeni Indien Uw ur ne na het gebruik dezer pillen oen blauw of gi oen achtigc kleur aan neemt behoeft gy U n et ongeiudt te maken Hierdoor wordt aangetoond lat een der be standdeelen der p Hen hetwe k uit nuntende ant septisdhe eigenschAp pen bezit zyn werking verridit Dit kenmerk onderscheidt de UF WITTS PILLEN van alle aniere n erpillen Het i tevens een bevvys voor U dat ze hun genezende kracht oip de nieren en blaas uitoefenen Het mid lel is beslist onschad iJk en brengt bijna altyd een vol naakte eneznng tot stand Vtwiwee bü d ditwU belairtuigM Op de vragen van mevrouw droeneweg betreflenöa Ue benoeminiT van vi ouwen tut tydeiyK adjunct accountant by den dienit der directe heiastingen zond de Minuter van tinancièn het volgende antwoord bti de Kamer in hen boekenonderzoek by een belaatincplicntigo dient doeltreitend te zyn ook daa wanneer hetgeen maar al te dikwyis ftet geval 18 het tieiang van den beiaatiogpuchtige zich tegen dat onderzoek verzat Uaartoe is het noodig dat het verrififtt wordt door iemand die niet alteen een dl pioma bezit maar die vooral ook een krach tige peisoonlykheid ia loen indertyd de hccountantsdienvt der directe belastingen was Ingesteld en weldra ook enkele vrouwelijke candidaten zich a a meldden rees er ernstige twytel of voor dien dienst vrouwen in het algemeen wel geschfltt konden worden geacht Daar men echter meende deze vraa met ontkennend te moeten beantwoorden zoo lang dienaangaande geen ervaring waa opgedaan zyn verscheidene vrouwelyke aotü citanten berioemd Na eenige jaren van proetneming kon et voldoende zekerheid word aangenomen dat het met m het belang der zaak zou zyn daarmede voort te gaan vandaar de bedoelde mededeeling aan een vrouwelyke sollicitante De Minister meent hierby ook te moetan opmerken dat de ph 8ieke gesteklheid der vrouw haar ungcsvhikt mauit op bepaalde tydien het Inspanning vaceiachende bueiun onderzoek tt verrichtan welk ontierzuek meesUl op vooraf vastgesteUle dagen waarin geen verandering ia te brengen dient te geschieden Het zou inderdaad beter zyn geweest in dien m de oproeping ware vermeld dat zÜ alleen tot mannelyke gegadigden werd gericht Het verzmm is hierdoor te verklaren dat by vroegere gelegenheden de vrouwalyke sollicitanten weimg talryk waren ge weest De derde vraag schynt reeds met het bovenstaande te zyn beantwoord hen uittreksel uit rapporten van aecoun tants waaruit moge blyken dat de hoof den der bureau s over het algemeen tegen aanstelling zyn van vrouwelyke accouo tunta wordt hiernevens overgelegd In de open vakken dient geacht te wor den de standplaats van den adviaeerenden accountant DE WITT S PILLEN Dl Wirffi N ei en BlaaöpHea z n verknjgbaai bg de voornaam te Dtognsten in Nederland in do07en fa n ƒ 1 75 en n doooen van ƒ 2 o elke laatste veel voordeeltgrer zyn laar zy 2Va maal zoov el bevattens Ie kleine Te Gou la b j A COOPS Wiidstiaal 29 Mej S I VAN IiOON Mai t W lai net veikiyffbaai wende ni i z c tot I firma J C 1 B WIT1 Co Din Haag 1176 136 ISMi Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon hen conjuctuur belasting aangekondigd in een brief van den Minister van I lnan cien aan de Iweede Kamer waarin deze aamlringt op de voortzetting der behandeling van het wetsontwerp tto afschatfing der oorlogswinstbelasting deelt de Minister mede het geraden te achten een conjune tuurbeiasting in te voeren zyode een bekisting op buitengewone winsten imm Feuilleton Wille M ook alti oriisl beeohouweO QiJ bt ro p du opvattiug zijner moedei ToUtonieu AkMid r Ik giek of dat u bozorfd Ie naar dat l wtrktltj nkt uoodl Hel Tiiii IkwI aardig meaioheu Ik kan met vec l zegigi van ii vroiiw bl de tk ben tr z ker van üai zlj zoo dkbc blJ da uliiawiühtil I al4 tvui Dat kan zij niet mijn zoon want dan Kui zlj net toelaun dat hare doontJU t o ictlbpiH lsfeT wordt z ild mevrouw ho timer koel ij bt sl n do dingen andera Zlj bew gtn ztoh m ariMtuken fn letterkundigen Inii Voor tM 1 ii all kunst z 4 Jim tijn btMt doemli eene MrKlartnf to g Maar lul zou iietlgieatf toe dleded ik weiiHcb nMm tegtni tien tt zeggen Jun of Itifdedoo tt w 4 zeil OimI hecfb ona al it n gwwliapi n Hat Ik zeg in dat ij gpvn vrifiiden zijn voor jou en zooals Ik van daag tegen Agnm zeidf vitt hei nUJ mo hjk Kien u trg ven dat hij i me ben m Lt iiiUi hwft gi ett d tr im t al een roo4 t Liündtiilt l rbiaaÉi want itrt utebje sprak 1é w vrijporfig vwi ja al Jlm L riiier Ik bt n op ztvr vriandmtl ilten o t ima bon voora met haar broer loi HIj kdiut tww maal tn de week d Jongen Bri idfl on Ia mijn beet ttond guioot Ik wikle dat u er mc4 ml ia btzoek glu bron eu moeder da mdt u he4i beier hegrllpea ROSS DURHAM Naar Mei J in ol ch van DAVID i iAli Gmutorteeerde Veit Aof Mti Mevr I I WFfohELINK v KÜS SI U Nadlruic varbo lea 27 Heni kennen zeide mevrjuw Jjorimer M eetn snufj i ben zjne moeder O zt Mamie geroiii dat wist ik niot U Went hem Ihjkbair zei mei rouw Loniiior scherp O jft antwoordde ilaiiiie achtc 000 vnj oed flj ae giöilwa oud tut over ell I bj ons Ma i i zeide ii l zoo ouveirsohliUg moge k on frwaohfiie met dat iiar woorden 01 nto rnuw l iocrtmer de uitwerk ng ybh n Ijoni zoi hebijen Wer lijk Koiui hj dkwijls m uwc onlng Als lij iijd heeJt zien wij liem vnj Jil WjW M het Qb t JuoeJartiei Wij hoiJrti wl vaa hm zefctfAnjL la om haar kalme ernflt e Mem Het is liijdepiii gtwogui hem te zion Maar hij rlrt zoo hard dat wij het genoegien nlot o dJüwijiafeflitbben als wij wel zouden weiHiehen Hij ia vriwidd jk voor Uftooi jn zoon geww t Ik döiit dat hij u er i vctteld heeft Noen daL heelt hij met zeid mevrouw Utimr stijfies Ik vr ea dal de moder KAN AatBJ Muf NOG HaFE TFCEN HUN SPIT RMEUfMTIEM i Verkrijgbaar bij A COOPS Wfldstraat en S H VAN LOON Mstkt Electnaohe Drukkerij A BUINKUAN ft ZOON dOml ® € fe rtuid poit een w moeer 5 L jp gW old ikf 9itUipA 9 üilak zó d perpak e Q leJi er Huiduitslag genezen Concurreerende Advocaatfabrlek VRAAGT voor GOUDA of Omgeving een ijverige Agent Wij n hun del aars of zl die in deze brancho btkend zijn genieten de voorkeorBr fr onder no U74 Bureau GOÜDSCHE COURANT Markt 31 22 Stop dien Hoest Mleieen h eft wel eens van iNieiekte gehoord doch het is n trk waamli hoe weinig menschPH Ie symptomen vandeze noodlottigekwaal kennen Ja Dt beioemde nieuwe Uitvinding D D D geeft Li onmiddelluk veil chting en geneeat volkomen Huiduitslag zeeie Beenen Rmg worm Jeuk en Branding Insectenbeeten uitslag puisten Psoiiasis en alle huHtziek ten OnmiddeUok na gebruik van het wasch muldel neemt de genezing een aanvang Ree i8 de eerste druppelb van deze ie mgtn de verzachtende vloeistof brengen veifich ting aan én doen de jeuk veidwynen Her laten wy ereen ge voig n lie vge pijnen id de armen beenen sp ei en en gewrohten zv olhngen onder de oogen troebel I urine hoofdpü b echten smaak m den mond ha dly D D D Stel U met bloot aan oeu langdurige bronc hitta G bruik direct de krachtig workondo TjlAta biet ten welke Uw ontstoken keel zullen ge nezen zuiverend en verzachtend werken on torh nooit schaden IlJil Waichmlddel voor Huldziokten Het geheim van dit nieuwe geneesmiddel schuilt daarin dat he doordringt in de huid Het iB een vloeistof en alleen een vloeiitof kan werkelyk tot in de ponen doordringen D D D 13 een eenvoudig anti sept sch preparaat dat de ziektekiemen in de hu d doodt en wegspoelt Het dringt door tot in de ponen zooals water in een spons doo lt de ziektekiemen en geneest de huid Walgelyke dranken om in te nemen werken niets uit evenmin zyn vette zalven aan te raden daar deze slechts de proien ver stoppen en het kwaad zoodoende vererge ren D D D reinigt daarentegen de po rien en spoelt ze als het ware schoon Hebt ge een brandend jeukende nuKPWacht dan niet ermede maar begin onmiddellgk met het gebruik van D D D Vraag veneena naar D D D zeep en de gratis D D D biochure 1145 70 6 Prij3 van een proefflesch ƒ O 75 en van en groote flesch Inhoud 6 maal zooveel Q dui veel voordeehger ƒ 2 IB Verkrijg baar bij alle apothekers en drogisten Waar Qiet verkr gbaar wende men zich tot de al U nv ertegen woo rdigers firma B Mein denina Den Haag Sneek Te GOUDA by ANT COOPS Wyd straat A9 S VAN LOON Markt ghe d en eei al geheel gevoel van zwakte en pnkKoI baaihed terviyl h ei verschillende kwalen het gevolg an kunnen zijnah RheumdLickJicht Lendepyn Priis 75 cent per doos Keu j cht Steen en Graveel Hop gevaarlek Niei zirfrte dan ook behoeven wij U met te zeggen tn jm 11 te vcwrkomen s slechts een ik UIH goed en wol De W tt s N or il Blaaapillen Het gehe m van dit wwnderbai e eneejjmidde ia dat het doordringt I t ten wortel van U w kwail ei fechtstreeks op de nieren nweiKt ss mSi H nOH tabletten I N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMt RVEtR OPGLRICUr 1765 627 Voodei t uw Vee met 34 LIJNZAADKOEKEN merk ster n w l Lb Iv I In IE £ L mtik STER in goplombeor Ie zikken SOYABOONENKOEKEN muk wl Alles gegarandeerd Zuiver en uitmnutinde door groote VoedingswaardeEereDfploma Parijs 1900 Negen Oouden Medailles AdvePteert in dit Blad aDdpomp mei ië l een VoelpoDip mei slaoi 141 eeii Kleiweg 67 Gouda 1143 10 ANTON COOPS Drocist Wljdiitraat 29 Qumnnlsponsan Toliataponaan Haapboratals ii3i Haarkamman m BOSKOOP Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WEI LFR 7i dowe t 72 r ULTANE ZEEP ULTANB f EEPPOEDBR SODBXd ZAGHTB ZBBP MERK PB VL A G NVVEBEENKSCe 2EEPI5 BI31EKBN ♦ lm ZWS NDDBCHT £ iiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiuiiiiiuiuiiliyiiiiii MeulieliioDpjes Trouwen WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE SoliedeSnlon en Hunk mcrmcubelenalaTafdi Stoelen Linnenksiten SpiegelsSchilder jen Thectifels E kenh u ea Bu feiten BoekenkiBten Ctubfauteuili ZijdcQpluche Ameublemeoieo LeerameublementcD Ka pok mal ra Men Wollen eaSalijndekena Siroomatraaian eaz ens5396 SPOTKOOPJESÜI 20 DEZE CHOCOUDt MET OCN NATUURLUKEN CEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOIOON HEirT EEN HOO C VOEDINOSWAARDC BN VEROORZAAKT OEEN DORST BK8TB ADRKfl VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlimiUIT44t boveDliuis iNeScl ieki ile WKSft INDISCHE IMPMITCCMRAMSTERIMM ROTTERDAM Telefoon 12800 Abonneert U op dit Blad w v txl m l mlmm mv u r r l Zaterdag 21 Februari 1920 ir i ö T I 11 iiiii ii I Bureau MA BKT 31 GOUDA haar te steunen en een nrfk dat de ware bflvrUders als één man xat toejuk M Of het siMediff zat ffeMbiedm HANS heki dan reageert het publiek door onthou dmg of groote vermindering WaarachUolUk geldt dit op het oogenbiik voor heel veel uiken vooral nu allerwege ia aangekondigd dat er een crisisEnaantocht ia waaM U de preien lesr zullen vallen Over het algenuui ben ik niet pessimistisch ten opzichte van die befaamde crisis Vermofldelük be staat die in de eerste plaats Jü n dat de fabrikanten de tusschenpersoifcn en dt de taiihaMtelaren luUen moeten afslen van de abnormale winsten die z eenige Jaren hebben gemaakt en weer tevreden zullen moe ten zyn met een gewone winst Dit al ook veihand houden met de valuta Er moet daarin verbetering komm de verhouding tusschen mark on gulden zal gunstiger moeten worden voor de eerste en dus on gunstiger voor de laatste Deie laatste om standigheid noemt men economlüche crisis Toen de wapenstilstand werd gesloten stond fle mark ongeveer op 20 cents Iedereen verwachtte nu dat deze koers spoedig zou stijgen en m df verwachting IH heel wat gekocht In plaats van stoffen was het dalen en nog eens dalen Het kan niet uitbHiven of velen H bben dflarby verloren Nu moet er een oogenbiik van stygen komen en dan z n er anderen die winnen Alweer economische crisis hiciln bestaande dat er geld verplaatst wordt Zoon crisis beteekont niet and s dan dat de hoog opgestapelde kapitalen in weinig handen weer moeten vervloeien en terugkeeren tot hen die verloren hebben Het is nu alleen de vraag wie het het langst uithoudt Die propvolle pakhuizen moeten weer leeg wor den maar hetzij met geringe winst hetzy met verlies en dit laatste beteekent alweer winst voor anderen Hier in den Haag zitten mlllioenen maiken Men houdt ze vaat en vele kunnen datdoen omdat z het geld niet onmiddellijknoodig hebben gen prysdaling moet erkomen en de luxe artikelen zullen het eerstaan de beurt komen Den Haag is tot opzekere hoogte een luxe stad en het is daarom te begrÜpen dat men hier op dit oogenblik gereserveerd is Het pybliek is ftodom ntet als de groote handelaren het welachten Als het op de duurte aan komt Isieder flim Het publiek mist alleen het or gaan om zich te uiten en het uit zich alleenin z n daden Het verwondert m nietadat de tearooms klagen zy zullen alleenherleven als zy hun prijzen weer brengenbinnen de perken van behooriyka betaïütffHet fop element moet er uit Fen voor beeld Dezer dagen werd aangekondigd een populaire vooratelhng van een tooneelstuk Pryzen 75 200 cent fchter bleekdat daar op kwam 20 Vc vermakelykheidsbelasting 10 auteursrecht en 20 centper plaatfi bespreekgeld In wtffïcël heidwaren de pryzen dus ƒ 1 25 tot r2 80 Veischillende gegadigden verlieten de queuevoor de plaatsbespreking toen ky dit ver I namen fï Men krijgt nu eenmaal het gevoel dat men wordt afgezet Fn dit werkt ont houding n de hand Als de plukkers van de publieke beurs dat gaan inzien zullen zy wel andere maatregelen nemen Fn daarvoor is het thans tyd want het publiek werkt georganiseerd at vormt het geen organisatie Dat merkt men het meest m een stad als den Haag waar men beu IS van het geptunder HAGFNAAR BINNENLAND Een wethoiiderazetel De afdee ing ZrwoUe van ie S D A P heeft g ffteravond vergadeni over dt wet houdfei squaostie De oc dem propagandist oor Uverysel de heer Van der bus te Almelo was sterit voor het met bezPtten BRIKVEN UIT DK i OFSTAD ccccxcui In Ie dagen toen de oorlog nog ia al liin verschrikkingen woedde en lefilateen van dag tot dag met spanning het HlRselen der kanseu gauesioeg was liet aantal Kamer strategen buitengewoon groot Vóór de bul letms stonden zy steeds in groeten getale en zy gaven hun wyshetd giatis aan ieder die ei naar luisteren Wilde in de tram en in de kapperswinkels hielde deze geleerden hun ongevraagde redevoeringen en wee dengene die zich verstoutte met hen an raeening te verschillen Uet genus stra teeg heeft thans afgedaaa l erst hebben wy daarna de diplomaten i la suite gekre gen die ons dagt lyks pi ecies wisten te ver tellen wat de t ntente zou doen die s mor gena al omstandig uiteenietten wat 01e menceau of Lloyd Ueorge dien dag zouden doen Nu de vrede er is Ü dit diplomaten corps ook weer veixlwenen n thans hebben wy gekregen de crisis sociologen Vtrmoe delyk zyn het dezelfde veelsyüig ontwikkel de geleerden die eerst strateeg toen diplo maat en nu souoloog xyn menschen die jongejannen in weretdwU hokl e zyn er en dagelyks vertellen ze ons thans dat er een economische crisis voor de deur ataat an deren beweren dat we er al midden in zitten Do verhalen over de volgepropte pakhuizen diepzinnige beapiegeiinfen over de valuta sombere voorspellingen ovei do waarde van den Iguiden we krygen ze thans lederen dag te gemeten lal van aaken staan aan den rand van den afgi ond heet bet andere ontslaan morgen ol overmorgen al hun perso neei en zoo gaat het voort Uet aantal ren teniera is in den Haag biïOnder groot en het schynt een aangenaam vermaak te zyn om gewichtige onderwerpen te behandelen vooral wanneer de groote raeoning daar over ietwat naar het pessimistische neigt iemand die met tot het renteniers corps behoort verzekerde my dezer dagen dat de handelaren in luxe artikelen h t op dit oogenbiik zoo slecht hebben Het publiek koopt mets Zelfs de soozeer geliefde tea rooms hebben het thana alapjes Om dit laatste eens te constatMreMfMbai ik op stap gegaan en werkelyk het was er in het drie tal van den eersten rang zeer stil op het uur waarop de meeste drukte daar placht te heersenen Wat echter ontwaarde ik te vens i en kopje thee kost er vyftlg cents Len gebakje twintigl Waarlijk het wordt daardoor wel duideiyk waarom het bezoek er IS afgenomen Dit is met alleen afzet tery maar men heeft vergeten dat het met dergelyke pryzen met doenlyk is om van deze aangename verpoozingen een ge regeld gebruiK te maken Wanneer mama met haar kinderen gaat winkelen is het een prettige afwisseling om een kwaitier 1 tje uit te rusten in de tearoom Nu echter dat grapje t veemaal zoo duur ia geworden en de pryzen die daar betaald worden in geen vergelyk meer staan tot de werkelyke waarde van het genotene denkt men er an ders over Voor het zelfde bedrag kan men zich thuis waar een kopje tliee een paar centen kost zich heel wat meer verma ken Zóó dachten vele Haagache huiamoe ders wier oordeel ik vroeg over dit punt Het opdryven van de pryzen heeft een grens die hier ligt waar de overweging dat het nu te duur wordt ze gelegd heeft Het IS zoo verleidelyk gemakkelyk om prU zen te verhoogen waarvoor het publiek min of meer ongevoelig fs geworden Maar op eens is het echter uit met die ongevoelig dat de Cxarenroebel nog maar S cent waard is en de ryke buit uit plunderingen waar mee de pltulderoars echter weinig kunnen uitrichten staat het absoluut gebrek aan voedingsmiddelen het oude verhaal van den man die van honger en dorst ver smachtte op zya goudhoop De boeren ver bouwen mets of weinig meei dan xij voor eigen gebruik noodig hebben want z we ten dat het geld dat ze vooi hun producten zouden krygen reeds waardeloos is of het spoedig zal worden Als teekenend staaltje van de wyze waarop het geld reeds lang geleden in Rusland beschouwd werd werd mü verteld hoe de boeren hun aanwezig geld gingen beleggen door willekeunge en noodelooze voorwerpen aan te koopen in de overtuiging dat die hun wöarde behielden maar dat het geld met den dag in waarde achteruitging Zy kochten wat los en vast was twaalf parapluies zes kin derwagenfi door een boer zonder sleine kinderen enz want zy redeneerdei iat z voor die artikelen alt d wel andere zou 1 den kunnMi ruilen hetgeen vaa de r bels zéér kwestieus was De jfschuwelyke wi ecdheden der bolsie waki waarvan reeds zeer treffende ver4ia en g edaan zyn werden eveneens bevest gd echter meende inyn zegsman dat dit met geiueulde met goeilkeurinfl uer MoskjUoche legeierinj hetgeeoi van andere zydft weer wèl beweerd wordt Hy vertelde nui o a van een man die by het naderen tier roode troe ier in een bepaald de l van Rusland nog juist had kunnen vluohten zyn loch t rtjo was echtei m het door de roouon bezette gebied achtergebleven De man ü aag de er in lanffd allerlei sluupwegen eveneens n dat gebied te komen om te trachten zyn jund teruig te vinden Hy vertrouwde zyn piannftn t e aan een anderen Rus d o liein verklaarde te weten waar ïyn kinu zien bevonl en die hem opdroeg op een bepjalde plaats te wachten dan zou hy het meisje 6y hem brengen Inplaata daarvan w lafsdiuMua hu ós hol jewiki dat hy een hin nsr teftenstaiwlert had ontdekt De imn wetxl door de roodon gevangen geno men naaJct uitgekleed aan een slede gebonden en zóó 15 KJA ver doo een barre keu ge lwon en achter bet voertuig aan te dra ven On lerweig werd de man krank nn g Op de plaats van bestemmiuig aangckon en werd de krankzinnige met uitgespieide ar men aun een balk vasbgespyateiid en zoo aan het volk tentoon estekl ais afschrk i eblkend voonbeeld tot er eindelyik e laiict kwam die iham uit genade een kom uoor het hoofd joeg hwi aaniier was tot straf by een baire koude langzaam met water over zyn n aitte iohaam begoten leLkene Herd gtiWiacht tot een hoeveeiheüd water bevroren was en tlaarna een m iwe begietmg toegepast zoo at de man uiterst laivgzaam en by vo be wufitzyn een akekg pymyken dood vuu be vreainjï en verstikking stierf tot et een ormelüoize yskJiomp vaa hem over was De regeeiinacht is nog veel meer tcei tialjseerd dan onder het Czarenbewin een 1 yaeren owverbddelyke diaoipline dwmsrt leger en aml teaaren tot het doen van war de bolsjewiki hun als hun pi cht voorschiyven Tooh zal welioht juiet hier èn dool e KToote u tbi ediinx lie de bolsjewik macht nu ovci Rutriand en Siberië heeft geiregeu het e nde der roode heerschappy piot elin rer en volmaakter komen dan onder ou lere omstindigiheden het gtval kon zyn lltt Russi Jie volk wordt nog slechts dooi untfbt en vrees onder het roode uk gehou en de organ satie as op zichzelt prachtig maar net meerendeel van ambtenaren en oU c e ren craikt naar een beter bewind Len staatsgreep dus en de meuwe regeei ng V ndt ie onganisatie gereed een korpt amb tenaren en officieren volkomen bereid om Ie zijfle kiuiHirfl voor hem Éioonj hij maak tt H inorgeoa zijn eigen ontbijt gon ed op een gwttonifoor en gtbrylWo zijne andere ntaallijdön buUemshuia Het waaoeneeoige zhi SpurtaanecU Itven maar Jun voelde ur zich to dor ik hen eotit bij u te zlem goed dat ik juist ihius ben zei hij op giruinid wam hij held opreoüt veel van z jr inoftdof Me roiw Lorlu er kon tabak ruiken la be kleiQo ksJu zitkiin er en s nuff d toen nj e Tï stoel bij de taftf nam Ih b jo g n niur Jim H t is toch zoo n bitter koude dia h c gi U 4 iiioedii4 ik zal het au j opdraaiiefi Ik iiieb ulet veel hinder van dl koutlc andit is heb haodiget als iU laat tliuiekoin Hij fi4a eek oen liiotfer a ak bet gas ka h lij aan en Nee dank jt ik hol thet gedronken bj do Uirhai Oft is de Dntvan dn van f Tie ik dacht dal jij tr muwwhiMi ook zo Kit 7ljn Hnopitje ik hüb bet geheel en hl ver gïfcn anders zou V er heen zijngegiaan maar rk dwUc dat zij t el wat be Oek gehad Ik za hen gist w ond ik b mti ben gvdineerdL Hat to een praiohtlg paiw McKViDuw Lwfcier taitfcta twUfeltub tigeit zucht Ik boa met gcru over dat hul Jun ja elgE ulijk heol oigerust Agnes zal onzo gelden noodl g tiobbeD Waarom niwd r Ziel ZJJ e niet getut ki uit Ik vond haair gisteravond b paiild Kirakmd Zij U xeKer eem beel nooie r utv ni tot ni toe lio ilt zij nooit gdiell Dat kan h dwr i i zie Ik Ipiwjld hrt echttr oi naariog n woordg lev n m haar duurzaam geluk zil dici n H t schju niij tot dat de za ligh d van ha ir ziot in de weegeobaai Inli 1 r htt ft wno yiftfniUt godde oozt fjendo 0 zi h lunn verzameld 4n ht i rtuidoIijh da4 hij vïTwa hl dat zj éön zal wor hl imt h n h ilgcii er v im war n v in t 11 twsohouwd l rwijl 7ij sprak luell zij hareoogcn Ht N rp op h t gteinat va i Jini gi vewttgd Lil ZM xTglflito zich ni t Uu krix gi t n kl r Jp h t gieter i Wj de Diirhanw gegel t iiflftr laarn gin je ook nw t rgtn AiuittTH heen naar de fiimltt lyde en bleef daar lot eM uur Mij hinkt dal dl 11 avond niet goed b Meed bibt Jiin lx maak tmj zeer ong rust over n t ndleit me deze n ©n cheii e dat inoet ik il zef gea Zlj zullen Ji in g m enkct opztoitt lielpea dasr ben ik zeker van 1 zuilen zeer zBker nem Itad etlgen n vIoe 1 bebbMi ép je geestê i e ontwlkke kg KiJ pnüt me ovmvï g m Jlm n joiigic invn zijne moeder met tot ver troLittde intw t Ho ui nemend k jiioerter ouk luogt iijn i fitüiid op t rwjl JJ sprak do Jr eene pl tMl nge opwelling tatvto aaogtzet Ag nes begWi idde hare tante zttr verrioJw Euar de deur van d4 n siloi lie je moogt uijne giroeteu d uu aan Hom Ilij moet etua bij iiuj 10 tl impsluad do lunoli komen gel r i vn ik voel n i zeer bedroefd over je Toon ZIJ naar Ixneden gto z g Dux Iiain die uuiac thuis Masi giLKomea baaren ondtr on indruk v n he oogeublikvcTdween hj in te conwiltaJi ica ner Naar huis mt vrouw vroe zlj ter wijl zij htt porfier van hot rlj u g Hloot Ja neen zeg hem te nj Ion naar 1 I aneoiirt Mangione Marj leibone Koad dat was hH adte v k m6re au Jim H t Imu zjn dit 7 j ht n juist aan de thee trol en eoa v ooJvQo te0en hem kon zeffgeu ij wan rneigor virontm t dan id m I 1 w h goweeHt eri nïiiende vag an ffl hadden zuch in liaw gwnoed genpfl et I 11 i bord ba til dp deur gal nan dat irneer Lorimer thiiiB vtkh en zij no moeder grii in do Mft naar de vijfde Venlieping Uil Itewoonde t n appartenieut van twee kamer tn oeu badkamer heei in de hoog tf óó diclit hIj h t uit anael dM hij ter n uwernood htH gegons van do adraatltoor tu III £ a t aan de thee ea IM olt een dik boek dat htj tegen het bnvod had aange t toon zijn moeder brtde Jlmbaig en dlenstmewje de oowierge va hetlau maak