Goudsche Courant, dinsdag 24 februari 1920

tiS BSUmims r W W SANATOGEN 1211 bil 10 ANTON COOPS BOSKOOP Adrertentien en abonnementen op dit blad worden aang enomen door P A WELLER Zudeweg 72 Met bl diohap geven wy kenni van de geboorie van onsen zoon Mapc l M en M A SAMUEL OEVRAAOI op handelskBntoor Keni e bekendheid met de moderne talen strekt tot aanbeveling Sollicpatios worden ingewacht onder no 1206 bureau G ondsohe Coarant Markt 31 13 OEVRAAOD een Jongmeusch ± 17 jaar voor licht kantoorwerk Uneven onder no 1227 burean Ooodsohe Courant 10 TE HUUR ÖEVRAAGD ingenieuliilserile zit en slaiphmer mat k ukttn door twee damos 1230 10 Brieven onder no 250 Bureau Qoudsohe Courant Markt 31 Iemand BIEOT ZICH AAN edurende 4 ila a per woek 6 voor pakhuis of loopwerk Br onder no 1229 bur Goudiche CoumDl ECHTPAAR v a goeden huiz looder kin deren ZOEKT loo po di moicltjk liitgliiteiirileoloigsDieoliileerililllMfllS liefst met bediening Brie ren met pnjiop eaf onder no 1232Bureau Goudacbe Courani Markt 31 10 üaarllifcsche Aigemeene Vergadering rt IG dor statiiton SAN laodtellioailers iler Coiiiliicliii Ckoselalirieli op VRIiOAQ 27 FEBRUAR1 1920 tn morgant tt ilf uur Ir h l Ktntoor iltr Fabriek Namens Commissarissen 122f 19 O JONKER ged comm Zóó ZIET EEN DOOSJE BESTE POETSPOMADE 1222 ER UIT Dans en Feestt nten te HUUR of te KOOP V ouleoljg adren COHEN Co ARNHEM FsbrJek ▼ Rollulkan Marklaian Zonnaacliarman Tanten Dekklaadan Agsnt vMr aouds sn offlltrskln H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA i ITIWiiielÉgMceol MMFniilÉglireeii KLEIWEG 67 GOUDA 1231 12 WADDINXVEBN AdvertentiSn en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM BoelüumdeL Waddinxveen In eene courante MANUFACTUURZAAK te Rotterdam wordt tegen zeer hoog lalarii eene flinke Verkoopster GEVRAAGD Brieven met volledige inlichtingen onderNo 1226 bureau Goudsohe Courant 28 Plaatselijke Agenten gevraagd voor een nieuw practisch artikel op rijwiel en motorgebied waarmede roime verdiensten te behalen zijn Brieven onder Nr 197 MORKS ADVBUREAU Dpn Ha4 1202 16 Braadstoien Haastrecbt Vlist Als WINTERRANTSOEN wordt op de CWItta Kaart verkrijgbaar gesteld 1 Eenheid 2 H L Gascokes grof f 4 60 of 1 Eenlieid 2 H L geklopt f 4 80 Degenen die geklopte Cokes wenschen te ontvangen moeten zulks uitdrukkelijk op de kaart vermelden Dit IS de lOe EENHEID die beschikbaar wordt gesteld Kaarten ingevuld te bezorgen op of voor ZATERDAG 28 FEBR 1920 1228 54 D RENEMAN Secretaris B C RUSSISCH POOLSCH LESSEN n VERTALINBeM THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES StationsiMvg S ROTTERÖVm HUISHOUDGOED DOROnCCHTSCHt META LWAfteNf BRIEH I voorbaan Wed J BEKKERS i ZOOIVDCmDRECHT 1 M J TOEMAN Hoogstraat 294 ROTTERDAM Telef 8920 Spuistraat 67 DEN HAAG Telef 2009 H Berichten do on vangst van zurruimo sorteenngon nu uwsIimIc ssins Immitatie en echte Kanten alle soorten Festons Kinderstrooken en Damesrobes oowni afgepiialü als per ui 1 24 bO Lingerieën gewone tot de fijnste soorten Onze collectie KLEED IES is wederom enorm aangevuld met het allernieuwste zoowel machinale als handgewerkle Verder Kousen Hanilsclioeflen Sjaals Zaidloekei enz inz n0 ZIE ONZE ETIILABES S TIMMERMANS na H OIESTELHORST Biljart en Mauballabrlak 37 Tilifoon tSS eOUDA DiV£Jfö Ë 2620 46 THUERE s THEE is fiisch van smaak en fyn van geur zy is goed waterlioudend schenktheldei af en laat geen drabbig bezinksel achter Prys per j K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorlv nden bu L P HOOGENDIJK Hoogstiaat24 Tel 19 N V vb GEBR DERCKSEN Hoogstiaat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 4fi Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buuit Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Karnemelksloot 84 D BLOMMENDAAJL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Turfmarkt 101 B828 50 Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon 8 DEvmo ii 0 s jsS KOKO een tulwcrc heldere en niet velte vloeistof bevordert deo haargroei versterkt klieren en haar worteb voorkomt het spliitcn en Dilvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heett uebruikt men sprenkelt ccnvouf dig kOKO op het haar dan wrijft men het zacht lo nederwaartsctifc richting en borstelt flink Verwaarloos pooit Vy Haarl Wtr stellen geen dwaze of onmogelijke eischen aan KOKO maar wij zeggen er houden vol dat geen ander preparaat KOKO als een sulver geneeaidlddél voor het naar kan cvcnirtn WAARSCIIUWINGI Lef op onderstaand Hjodclsmetk voorkomende op elke flesch KOKO wordf nooit los zónder verze gelde f uitenverpakking nitt Handelsmerk verkocht P r U s 1 08 UslRt 2 p infdilan 3 90 gmoti flesch KOKO Shampoo Poedert f O 18 per pakje VerkrlJgbMT bU Apolhekc I DrogUlea en FarfomcrU hand laren 5 VOOR HCT S KflNDEl SMERir Vorkni liaar te Gouda l i AfïTON OOPS V r drt rtü tp Schonij io j hl A V VVV P Fen wnndervol treneenmi ldet voor Rheumalieli en Jiclit Indien ij lydende zijt mn Kheumathiekof Jicht gebruik dan 1082 27 Drogist W jd traat 29 Gloria Tonic Tabletten JSjL Groote f Ptjsafslag § Wybed ïabletfen te n Hoett Heaechhsld Koalplln lf n nltt mer In ca lonverpakklng murwedirom kt bllkkan dooian wWUim lahDud n 1100 titrMten 6tori verminderde piija nu 80 c iils KTOABMAZEL FILIAAL Hn VEA8UH h aotdtn Apetfial utl Geen g eneesmiddel ia zoQ afdoende ge bleken ah Gloria To nic Het geneest Kheumatiek en Jicht zelfsin gevallen wetke 60 jaar oud zyn Bedenkdat dit geneesmiddelduizenden genezen he ft Htt heeft hoiideiden genezen vfelke op krukken lie pen en nimmer ddcli ttn we ler goed tc kunnen loopen Peisonen van 70 jaar en zelfs ouder waarvan sommigen niet meer in btaat wa ren zichzelve te voeden of te kleeden zijn gthee door dit wonder olie geneesmiddel genezen y Oloedarnioeile Zenuwzwalite Aigemeene verslappino lu alle gevallen van bloedarmoede zenuwzwaktfl of aigemeene alapieloe landen is de SaD ulaoa het middel dat inel en afdoende verandering breD l Een jroot voordeel van de Sangainoie II dal 21 ook door do zwakste geaielleD verdragen wordt en geea tchadrlifke bijwerkingen vertoont Neem er de proef ven Maar zorg dat gij de aohic San gutaoie hebt WACHT U VOOR NAMAAK 1 SANGUINOSE kost per flacon f26 fl Ml 12 fl f 21 Met duidelijke gebrmkaaanwijztog Bij alle eerste Apothekers en voorname Drogisten VAN DAM CO De Riemerstraat 2c 4 Den HaagFlcsBcben worden teruggenomen 1117 30 Dit ia geen groot spraak of bedrog mafti cm ftit wat ik kan bewyzen met iankbetuigingen van iuizenden lyders Het beeft een man van 74 jaa genezen welke gedurende 30 jaren lij lende was Gloria lunic bevat cen opium kwik of andere schadelijke be standdeelen Bestel hot nog he len I ydt niet langei aan deze vreeselyke ziekte t Moei aan groote klok GLOKI TONIC 18 è ƒ 2 50 per doos verkiugbaar by ANTON COOPS Wyd straat 29 Gouda Waar niet verkrijgbaar volgt toezending na ontvangst van post wissel plus ƒ 0 20 voor porto JOHN A SMITH N Voorburgwal Amsterdam AGENDA I I 11 H uur Art Le Vergad eria Mil it Kftimr van Md voor Ó Hoinv HHlrij Mi 1 I bniuiri 8 niir Bo ie Mt Vrodebeat Xt JWaifrlig AM fouda Ned Ver tO lio oh vun Dieren februari 7 i uur Soo 4e Kéunle LvaU g H n S Vtrptnlffinff 1 Maart Soc d RAunIe I liitf Vnje Ittdoozen i SOenOOcenl bij Apoih en Srogislen HeirtiorindiMiBeloerd verzooken wij geregiM i Üt mededeeling te niogen oatvangeD tui vsTgnderiagen ooooerten vc inal KjUMAu eoz t om daz ia odz kendt tt ▼ iiMld n M Eleetriaoh DrukkM j A BKINEUAN A ZOON OOOIU t No 14246 58e Jaargang Btnsdag 24 februari 1920 GOllMHE COÜMIVT 3 Tie a wrs © za v ooa G o u d 3 © aa A d v©a t©XLtï©T3l© cL Oaao stxelcean VBRSCHUNT DAGELIJKS ABONNEMSNTSPRIJS per kwartaal 2 2S per wwk IT mnt met Zondagablad p r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de beiorpngr per looper geKhledt Praaeo per put per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad 3 40 Abonnementen worden dageluka aangenomen aan on Bureau Markt 21 QOW by osxe agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIBFRMSi Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 06 elk regel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en den bezorgkrjng 1 6 rafels f 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Advertentiën van publieke vermakelUkh len 12 cent per legel Adverteoitièn In het Zatenlagnummer 20 bjjstag op den pr a BEHALVE ZON EN FEE8TUA0BN 1 4 regels 2 0S elke regel meer OM INGEZONDEN MBDEDEEUNGKN Op 4e voerpagina 60 hooger Gewone advertentiën en Ingexooden mededeellngen b j contract tot aeer geredaceerden prtjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsmlmte Advartentltfn kunnen worden Ingezonden door tusseheakomat van eolieda BmUwidelarw Advertentiebureaux en ense Agenten Tdef Interc 546 Redactie es Bi9ma M A R Kj 6 OUP A Adndnlstnitle Tdef Intec I Loos alarm thaw iieoft b van Milieriuut gedaan weten te krygen dat d fcwettie van het opschor ten dei teitnUnen over de ontruindac vu net Rijnliand door de conuoiMie van harate zal wordfln bealist wat trouwens do ag LI door het vredeBverdmg aiuigegevon IMtflehland heeft daar litjiienEjjda noff a aan henmten Vennoede4i 4i staaè het ootalag vaa Jonnart ais voorxitber dier coninusaie da rmee tn verband In de boeaem dor eoninU sie Eou nameiyk verzet gerenum K n tegon Jtfillemnd s aankomligirtg dat d term fnaa ouden worden opgeschort Nu ba Poincaré tot voorzitter dier ooraraiiiBie beiKienid Van IransoheD kant verwacht man biyutbaar dot de oud president der republiek doe lya g dng on x n invloed de commisaie op H1I lerand B hand mI weten t breng n In ieder geval heeft sooais de Duitsehe pcr al heeft opgemerkit Duitachilaad vtui den national etiachen Poincaré w nig meer luet mmder te hopen dan van Jonnart In tranjiryk heeft het basluit dat do bedreiging tot Duitschland gencht nu toch weer krachteloos is gemaakt ongerusthaid gewcAct Dit doet de Weitminste Gasette op merekijn dat trankrylk weJimaar recht heeft op schadebwDstelling voor de vernieling dei mynen doch er tevens op wuien iftt Duitschland belangr ke m neii heaft verloren en dat de mijnwerkera door uitputting minder productievermogen beait ten Hierdoor kan het met zoowel de vre leavoorwaarden tagenovtr FrankrUk uakomen en bovendien zyn eigen mduatrie tnw É iwideB Duitachlaod t$tt w i hel vredesverdrag onderteekend N Atuurlyk ou het viyttei ieder verdrag onderteekend hebben daar het met langer in staat was aich tgen de Geallieenien te verzetten maar het verdrag bevat vele bepalingen in het bgsi rier l welke betrekking hebben 99 do sohwk vergoeding die naar algemeen wontt toegegeven met kunnen worden doorgevoerd Het zal moeten worden heriiea en hoe eerder men met dezen arbeid een begin maok £ dtg te beter voor Europa Het ia ia ge n nkel opzioht een tegemoctkomiug Legtn ver Duitschland De zaak ia cenvwi lig Zie dat het economiadie teven vjtn Furopa wcdci op de gesonde basis moet worden gebracht en dat de economische be palingen van het vred svertlrag met op iie basis ïyn opgebouwd Volgens de A ir wordt in welingehchtc kringen te ijonden verzekerd dat m ver band met het veto tegen de diplomatie en I n teiugkeer der Habsburgers invloeiryki perwnen in Hongar j er over denken voor hot bezetten van den troon een beroep t doen op de BeOgische tlynaatie De tmeedti trweede zoon van tien koning dar Buigen prins harlea die eerst 17 Jaar oud ia sou dat Ubt het voontdureiï van den hui ligen toestand zal voortsiirulten Indaen er Keen RuasiBch koren veckr jiilbaaT vrordt gcdtdd komt Lr hongersnood e owt cdiaos ten Oos ten van den Rijn Dat het beate middct ter vei sprexUng van hit holsjewiame t n De eerite ondertcekenattf ia generaal Gough die hooJjd der BntBCh miBSie m NooidWestelyk Rusland ia goiveeat Naai aanleiding v b dit memorandum hrengf de Daily Quoniele een hoofdartikel waann o a gezegd wonüi De vraag ib nu niet wy op de aovjeta gesteld zijn en of w Nnvondertng hebben voor Lenin en Trotnky Het is de vraag of wij wenschen in staait van oorlog te Ziin met Rutland of dat w in vredertoeatand met d t land willen z ot miischien het etn novh het ander maar m een ifoort in directe goede wretancftiouding Geen dtr geallieerUo regeermgM wenscht in staat van oorlog met Riusland ie z n Noch G ootBnttannie noch FrifRkTtik noch Ita o nooh Amer a verlangt fewapentle It gera naar Russisch grondgeW d te zenden Het zou veei betei zyn m vredestoestand met Rusland te zijn aU men vrede zou kunnen vtikiugen op de voorgestelde voorwaarden Deze vooiwaanden zoudto inhouden ve 1 g heid voor en erkenning van de randsie+en v aai borging van de vwsöhiUende groHe belaBi n in Azie behoorH ke bepalingen bt tl effende de aftloening van de Russische BchuMen aan de Gealliee len en geschiPte handelsovereenkomsten Pit alles is r e B iiioor de Bo vjet regcering a ngeboden Kan ei jets gewonoen wordeiudoor te volharden b f de w i prhiif om het fiiboft der stf legeei ng m overweging te nemen vraagt het biad In het menwrandiim wordt dt na druk pelegd op de waarde en byna de on misbaarheid van het voeder openstellen vau de Russisöhe voorraadschuur voor ae be volk ng van Mwitlen Europa Wat verleden jaar in den weg stond was de eereuch ild der Gtalljeenden tegenover Wit Rjs and De Ge allieerden zyn iloor de fout vin Ie witter zelf en meit door hun eigen toedoen ontslagen van deze schuld nu het witte leger IS neengestort en wy kunnen met ets bluven steunen dat met langer bestaat Ook n Duitschland begint men de vraag van hfi stel der economische betrekk ngen net Rusland te overwegen i en veitegenwoonkger der eovjet regeenng kopp bevindt zich te Berlun met het I oei tp beraadslagen over de uitwisaeUiig ler gevangenen Men veronderstelt dat hy pogingen zi ii loen m de ntditiag van her trtel d r betrekkingen in welk verbani het Keil ner Tag latt tot voorzichtighei 1 maant Het IS op het oogenblik de tactiek lei Russen zoo schryft het blad om hoog i te geven over de eoonomisohe voordeelen van Lodge s voorstel aangenomen Amenlu geen Volkenbondalid Viede met Duit chland als hersteld vetfilaard De betrekkingen met Rusbind Oppositie tegen de regeling tui Turlqje s toekomst De ontiiiiming an Rijnland Pleidooi vdor herziemng ren t vredesverdrag Een Belgische prina iqi jden Hongaarschnn troon ONS OYERZICHT Ëindeiyk c lpt de Se aat tooh eea dU iuti ve besllfising in sake de rredefi of e ter de Volkenbondskwastie te hebben geno Dissen in de Vereen Lvde Staten vaodaag n den Opperaten Geallieerden Kaad ter sprake uilen worden gefcwicht wxar de drie taatBboofden de bealiasingen w lke thans moetwn w ïiden genomen ondei de oogen rullen zien Het staat vast dat de hou mg der Vereenigde Staten de besprekingen m den Oupersten Haad geheel zal beheer chen We weten niet of dit jtiist ia tiberhaupt 1 het met uit te jtnoken en daarop willen Hö vooral den nadruk leggen of lolgeS worstel warkeHjk is aangenomen of lat men luer te doen heeft met Iooa alarm De telegraiiunen o rer de beaprekiiiKen te I ondeu gewagen alleen van de orKleman delingen over Rusland en Turinje Vooral ue bedchouwiïig der betrekkingen tot Rus and vergden geruimen tyd bdh tot ei n oeaits ng kwam men met Zooals bektnd loelt IJojd George veel vooi toenad 1 ng tot Rusland hy wenscht goed te keuren dut handel Aetrekltingen worden herateld met RusBisrhe coöperatieve vereenigiBgea waardoor eitelijk indireirt k indelsrela e i met tie sovjet wordön angelcnoopt want seiiert een le elmatig verkeer met Rusland men hoopt te Moskou blykbaar op dis w jze een wedfitiijd tusschen de mogendheden te zien tot stantl kiomen wie t eerst onder hen da Wti ekkingen met Rusland weder zal hebben aangtïknwpt DultschJand kan echter lustiff wachten tot de aivdei e voorgaan nwn inoet niet v e oxen dat er dan geen plaats t ieer za zgn voor de l uit cheiB Hu and heeft zoovec kracAiten noodig dat het gevaar van t laat te kiomen voorioopig niet be fitaat men Het bericht is na het Iang d alen dtr Senaatsleden te vel iassend om het voebs ootft aah te nemen en boYeruüen Jcunktj het mei stellig gfenoeg om het voor abSo luut waar te houden Voigent een ben ht uit Washington aan het persa renbscnup ts Iiond ii sou de aenaat m t 4S tegen 20 atem men 481 is met de verewdite meerderheid van 2 3 der at niinen de motie van Lod e hebbeii aanyr omen betreffende t niH toe treden van de Vereenigde Staten tot ten Volkenbond In ew motie wordt verklaai d dat ii vredeat oetitand tuaschen de Vereetaigdc Sta ten en DuUschland 13 herateld en wortit ter vervanging van den VolJcenbond de tn f hog Vun een volksiaad aanbevolen nient taak et zal z jn verschillende vraagstuk ken te onderzoeken die verband hoadea met het ilierstel van de verschillende lanlen na den oorlog Amerika zou dos niet toetreden tot nen Wat betreet de Turkadie kw i dead houdt de gemoederen in Engeland nog 11 beroer ng Naar aanleiding van een mei iorandum van voorname personages waann tegen het besluit om de Turken te Konfltant nopel te aten wordt geprotesteerd bevat de Times een hoofdartikel waarin da wyxe w arop de beaUsBlng getkomen i wordt gecritiseerd De Times mean dat de conferentie en de Engelsche regne f ring nog moeite zullen twibben om hun beshasing door de domt cnatieen te laten gva 1keuren geloown dat de slag indeidaa i gWjïj Ien is j e rpmnmefe yeté irfin m e e i 4 1 men inderdaad een VolkenÊon 1 7al hebben zorhler Amerika jesmettem n Jicef de tudtng ernstige ongerustheid ve wekt Men zou de niet toetredmg van Am ku pen botreurenawaaixlig feit achten e des te betieurenswaardiger door de verklaring dat dt vredestoestand met Duitu iljjul Hoixit hersteld waardoor de gealuet k en met a leen het Volkenbondsontwerp zorder de Vereen g ie Staten zouden moeten u t voeren maai ook de toepassing van het vr Ieaverdrag zomder steun uit Was i ng ton moeten bewerken Fen tngelsch dipAP maat vreest naar hy aan den coiresjjCWdent an het Petit Journal mee i c ite lat de vroegere vyamien deze gelegenheid zullen aangrijpen om de entente nieuv a moeilyklhedien in den ueg te leggen De eyentueele terugtrekking dei er tenigot Maten zal de regeling van dei ai geme nen to tand bemoeiluken want Luropa zal met alleen de politieke roei lykheden moeten regelen doch het zal vo ral zonder hoilp van de Vereenigde Staten ric economi8c ie moeilijkheden te boven moeten bomen Dp correspondent van het Petit Journal voegt hieraan toe dat de gobcurte geeni p iioiganen genonlen Het is maai een Btap van t hei stel der handels naa d e der diplomat eke betrekkingen Nu wu het gena irdig geval dat naar de Matin ver lektrl Milleiand met gekant is tegen den ruil van handelswaren met sovjet Rus aud hij ver et zich echt i tegen het aan aan van bttrekbingen met de regeertng te Vlot kou en het voomaamste doel van zijn eu fte itiq naar I onden zou zyn ht stanlpunt uiteen te zetten Wellicht weet Lloyd Geor ge hem dan aan t verstand te brenger t al hij precies l zelfde wil als dt meeid rhei i dei Hntsche bevolking In fngeland is een meuwe bewegit g op touw gezet voor een vrede met de sovjet Den premiei is een verzoeksohrift toege niden onderteekend door personen dit n den loop der laatste t ee jaar in off ciee e hoeilai igheid in Rusland werkzaam zyn ge woest In dezen bnef wordt gevraag 1 de sovjet regeenng te erkennen De m si a ien n het verleden door de Russische regeermg gepleegd mogen die erkenning nu niet be letten De niet bolsjewistiache regeei ngen n Siberië zyn niet humaner dan de bjUjo wiki geweest Het gevaar van Kun propa gaada zal met giwoter zyn dan het gevaar De Eciho de Patia heeft nog eemge b sonderheiden vernomen over de wiJze waMtop Tuïlt je zal worden bestuurd n i dooi een gemeng lc oommiwie waarin Fngeland I rankiyk en Italië saitting auUen hebben in afwachting dat Amenkta en Ruslana ent vertegenwoordfgd zyn Deiw leommisa e ral naar de landen die onder rechtatreekdch be stmir vjin de Turken bUjven ambtenare afvaiurdlg n om toezicht te oefenen m som mige taten z oa la Cicihe De streek van Smyrna HeufinevtlritABeJi MfUleiwhutlH geplaiTjit wordt zal een bjzonder bestuur krygien De volkenbond zal zich met Arme n e bezighouden l e bepalingen nopens schadevergOLd ng vidgen van de Turken heel weinig i ge ven aanleiding tot byzondere moeiUjithe den het tractaat van Versailles is btjvo r beeld 00 ingekleed dat het zonder medewerking van Amerika moeiHj zal zyn om van d DuitaoheiB teiuggaaf te verk ygen van H reserves van de Ottomaab che sehultl dit de Duitscht ryksbank te I erlyn bewaart De Petit 1 analen verneemt uit Kon tan t nopel dat lewffk pasja tot voorzjtter van d VI e lcis lelegat e is benoemd B j alle kwesties die op de confeii nte behamield zyn is het Turksche vraagstuk l et een ge punt waarop de Fransche ena wijze heeft ge egevierd Aanvankelyk werd verontler rteld lat Lloyd George zich had neeigelegd bij de Iransclie boo Lschap aan Duitschlan l lat in veitban l met de onvoltloende kolenleven ig ie ontruiming van het Ryngebied wjn u t gesttiti I loyd George heeft zyn iytl afge wacht hu i met beleid te weri gegaan en lubt u ook iu t ni uu iku v i rhi irmg gooi daarvoor benIl vandaag gJ jnien ik j on n a txi Ko 1 niotv t iti erhtiiid htbbtai Kom lai n wij evtmilrt vTOtget uiiui i L kopjf iiKt drin en Ik titul e wu oiu lUndui uag een van die dagen Jiu lil dnikkt n waan Ie tj ainigtJt v an tiMi ig iagen bohijnen vyreenigl Ddl iiiHEkt dm Ib iiie wat inoe voel UoKler ijiiiöbtsler lia l lo dru uUx eene operai o CU ii jiii rt varorokk tfi ik an ir dni hxiMi ijd bij l weet lat ik zijno p L ticiiUn plHobi e v r eigeu en hij va wacw dut rk h 111 hier illijd lu lp Wig la k h kte Ntm daiu u naar kijkon l ot u tl dt Durham tbi la Ik lH b nu 1 bwii iidt gaan ih kou iiamurijk iiur uhgeaii uiaar dokter iAirham üörfi liiai op rt n avond na liai dinor toen ij ne wantfeling dedt a lue r gobraoiit Ie Ij nUt Unkoorliikf i werkeliik mooi die iwr sohoon Iit ü dh blijft Ik heb het me r gmien 1 11 vTouweii dSe uit het Noorden komen I ll uzelf biivoorbeeld lane Maok Ilar Iftohte terwijl aij hare bami naar haaif gelaat bracbt Ik Maar hel U nioclluk w ztM iWe n gei tivwijl n peüizeiid aotrttrover 1 ua óf Mi ai Ilea navragien bet naadje Ne 11 aji de koiifi van alljé wilitn weten m dun il tdiimnHti gotid op t n ge aaJ kmi liv ea Jj zal bi spiageiefld iin en tev ns tleuohend O m en i btvit H nt groote mate in gt oud vermand ziide julfttmw Alatkeltir oi igLnimhi VtirUl mij m waftroin ik zoo bc iiiiKkl I btn tn vfaar het nteuw8 oviru betitJt alu etn doretigi ziel m een droog I imi 1 11 gehouden Jk nioent waohtMi herhaaitU Angels Mair waaroii In óez k inicr mankten V t ffyrtt o roeiikomst her niiorf nu m me elkiiai li ht pen waar wi koii U ii d h niuur ik mij jrtloof nul dal ik gttn Vixirval o w ortl v in dw wtkdi lutb v eteu nuaar lot u IknwMt vvtvbton tot ik alleen kon statu lane Alaok Uar t t3greep haar sletJlit ge depHtliik Maar zi kon wachten t i i groot gfdeolto van liaar leven had bestaan 111 he waohtiu op h t goette dat niet al Ijd kwam III den loop der tgdeii tbod Il gtle udi tevreden te zjjn met datffen w at Ms iiad t ge n per Alot van rekening h innertitkflt geh im w v an een g Iuk kic leven Ik merk dat ik ver terug iiM r gaan l Aiif da KAlni aot u is nu eeninial V at tbe Ioteii om ml Ie doen spreken Ik zi t aan we oogt n die dwingjende oogrn dite ieder In uwe handpo toC was n U Het t dokter Durham toen Ik bier kwal lett am u gesegtt over d © oortaak aii trtimt Blokte Htnt tu meJ it eei dat zou t allerlaatHt wezen wat hij zou iloea U1J gebruikt geen overl odlgH woorden Hij Aoai mij eenvoudig eeu brUQe W me ta dwlM Viypla laolrte maar er klonk gean vroo lijltlieid ia JJ zijn aan iiet punt gekomen vaar Qp Ik hoi Item zui tntietea zeggen U ben lilt 1 mei om i aad Ie vrogiMi Luiator U bei 41e vrouw met dio ooit uut noodhg lotll uMwr vtel een betye aanmofldjgjog l ktnt iiiijne vtfoiwlni iiH vrouw Uuiu dtzi ktiiit dö inOfiTlijko oangalegenneden v an UHjii bven en nujn tohuto zoo goed d t et mg built iMtaander dn maar kan k tL iitii üV r Ut heb ik uoo4t t haar t ro en Zij zou mij geen eWJjke kana gfven ZIJ zou nlltjd aan iiHjne zijde taan II tr moti Mjk U rt voor hem gmogü 11 nmi niooHt iterk genoeg zijn om alleen k Mla n zet Juffrouw Ma fc tlar op tn duidtlijkeo toon vat vooroorI t t A Ut bij liei nitt k dan brmgt hij al It 111 it war Xngtia gl inlAchtti over Itui eenvoudife uilfprtktn van eii grottte waarMd Hai gt leek Ut t dte vrouw die In tlag NJk wht aanraking k met de groole ultiMi ffia van lev en ioo t en die noolt aar zti de ih ten bij huu waren Doant te n tin i I en V emndenle plotttellng baar UMUer en er kwaui t n emeekeode pixtitm in haar oogen I herintiert u wol dat toen ik heel wak naar t tiohoam watt uwe nleade lljlx ImihI op tmjn MCbouder u lj la ataay tb tii vaUtn Hedra b mijn ztel ttok a trlan naar uwe genuaewle aaaraking Da la de redeji waarom ik lUer bni Wordl v rvoi i d I op len bepaoilUii tijd n Uk iiKn iu ik van 1 v M M ik van u zeil V 111 iioii A Imb 11 V ertekl dal nwj n man o vzig I HU m nu bot k tt sohrliven tm dat I I luns ifuji i zijn ajri hij uit wlUor I hl iirii kwaï om lui 1 te helpt 1 tiet I volt M nn Il dal h bt u iiilj vcrttld on èk lieb i gt gd Inl I op zijn iuiii t gislurend maan l n ete van da aWva mag d I danrui w i iokU 1 IHir wm liit mei t U w e iiuiantU n gleden en langer I 1 lit II nog te tt gulaan Itearovtrkom 1 11 I iprikpn i lit juffrouw Jklat ttlar in t be i tliug Ik vtvouders kl dat iiMneer II andit hulp bt ft r fen Jilin M liit 11 iHii fmTTetarlfi zooal zoovek lolU rkutidigtti ge irui teii r goln i4t liu lde haar tioofd t Wan n ot precfcw dal werk wat Ik vi or hem dt i d oIhc4iooii tKt er bijkwam IJii hal tn vt el op mij vi r rouwd Hij yii in dat ojateht nooit meer op imj uun iH r r kenen Ik heli imj tBruggetrokkon dfpouw Uijn inzicltt La verftnilefd Ik beaef du dut door z ilk een zwaar deel van zijn In te Irani n ik verkeerd dt ed t jcenover inij zetf R tefienover hem In de 100kotiiHt zal hij 7iju elgipu boeken jnoeten schrijven Maar hij kan iit en al er eker Uhj om zijn waaijrie juffrouw MaokeÉlar tt p gen dl gtHTi groot vraaffsAik In don toefttud vond Feuilleton ROSS DURHA 1 Naar li t tmgelAsh ma DAVID LXAGl rT RiiborWfl rri VarnBng v n Mevi I iCHSLUIfV t KObbt M Aadrulf TM hodMi 29 oor thef I zal er or V a genuMi 1 k lieb t jpöbruikt al afgiovraagd of u ij lifld 4o iiaaweriiood lijd om rond te l Un naar tik b kfoul voor trp toe 1 jut frouw Ik dactht diat u uooi udt kotneii tlivc zeadt 7ij terwijl 7ij elkaar eenkua ga n Maar lut viel iiio moeilijt oiu dat tl ge ooven t Ik btb b pr fd dlokt r l urham de ver UüTinig te g en Ueef bij u het niet vir t kt Ik knu al nüjn lioh o er het lev©n luet ii doater Durham neiiieri antwoord Ie Ji trouw Miackollar oDi irwaeht kaï aln hl hier fs zijn er te ved anders dingen U bespreken J a t Ik u nu eens b©kii kftij 7 Ij legde ha po vaato luooie handen op dl sciiouderw au Angela met de krachügo niiMide ijku awiratónsf die ontstaan was ui len imiemercn otneaag inel gekwetste zielen Hfj heeft qrf verteW hoe goed u er uUzlet Maap tk vin dat ik gMn nieuws uit de tw ed haad fa b rmU Ml Ueve