Goudsche Courant, dinsdag 24 februari 1920

K s if r beschouwd worden al4 een ctmetig can lidaat gezien de po iulariteit ran het Belgiache koningf uia in Frankrijk en En eland In geval dexe candidatuur raocht worden verwecEeniyiot 2ou de jonge Belgiache prini nog een Hongaarsche opvoeding kunnen ontrangen en vertrouwd kunnen worden gemaakt met de geachiedenia en de ie len van het land waarover hij gAwipen xou x jn te regeeren In afwachting rvan ouden een regent en een rfgentschapsraad de Hongaarsche aangelegenheden kunnen leiden BUIÏKWLAWDSCH WUWE lUV J f l g 3 r M i U K o IIH lU Ut iliuijljurgcr Nm luicnUHi ijcwour ilut hratjeFstr do rijKMnUiU itT van r manciai ciaizijii iiuuiu ii voor t i iK anUiiig Ie iHtvg uw t BKUiguA 11 l la l i l uotf uailtTn ouinumifn doen oiiilreai do uikiiiiwU ii van k u ratnlHti r V o II 11 I r K y U f e 1 l o r o o r il i o i l mï U rsflifai l uii lris dk op hrzutTgicr ticWi t M ttou i m wcjjtTiH h t foe yn ugi ii an f iitJJ liclituiiflijk Uisel v oor€U Ul tot aiyL rha t jaar gevaiigoiiiafUnil i e umiti waa tw e aar bij tiet Vüiuus wenUii verza liteiidii oiubtanUlgituiU ii III nantitt i kliig genam4 ii BELGIB K 110 e 1 or ij t j iHulcn bü va4tL i liet t i hl dat Uaspuisl iliroc eurgi nera U ven liet DiuuHl rie vnii lfvensiiïitdt li avüurzicaiii $ li lit ChUHa 18 geitomeii alBtiAxlu twtHi L keiide induHü KK loii uit liar ii Doytui vader oa zoon ik aariliouüiiix staat in lit lieck ijftspard b reedw uH üMn auihi onl JmfD 1 teruggave der k iiii itvoorwerpen liiiiwuliort zal te U fl el wn l iittwhe ijimnlr le aan ionien l elast inet d rogc in i dier biJzondoriuiU Q o it de teru icave de kuiwtvoorwpriM n aan üelgië lHi r i niiiiUinr lX tr6e zich niar lierliji Ingeven in verljaiid met U teniRgBve ai Ue iMToeinde piim i Agneftu inyntiqii waarvan de teru giu m liet vre ttv onlrttg wordt Ko ctil IIINNKNLAND NederUnd en België De K V K te Maastricht heeft a in v e R eering een aidrea gezonden waarm sij zegt mei groote ongcnuatheid kenn t genomen te hebben van hetigeen zouvastjj efteld ïun of 7ast este t ortien te Parjs ten aanzien van de regeling dei vvaterverkeerswegee tut schen Beligië en LdnVburg n het bijzonder en deel uitmakende van uo herzi n ng van liet verdrag van 1836 Uit hetgeen ic K v K van nietcffici eele zijde v rnomen heeft blijkt dat de n ogeiykheid schijnt t bestaan dal de btNangen van Zuid Limburg op oniierroepeiijke vvijze verwairloostl ureigee te w orden Ailr meent dat indien met geheei Zu d L irbLirg dan fch zeker Maastricht economisch ten loode opgeachrevcn dreigt te zün als dt oerichten juist zyn Zconlf de ons bekend geworden benenten iu den wordt plolsetmg ge heel afge ien vun ce bevaart aarmak ng van d Maas vanai Eysfien tot Maasbracht een bevaiirbaarmaking di volgens hertiaalde officietie toezegtfing vaststond Hetgeen daartegenover als eQUivalent m het vooruitzicht gesteld wordt Htrookt in geenen deele me onze levensbelangen Het graven van een kanaal Antwerpen Venio Ituhrort in stede van een kanaal AnCWerpen Hasselt Maastricht Heerieii Midder Ryn zou voor Zuid Limburg benevens voor het Lrnïburgsche kolenbekken aldus vfor Neilerland een ramp heteekenen tei wijl hetgeen verder voorgeatcM wordt met betrekking tot verbetering van liet kanaal Liiik Maastricht voor een vervoe van schepen met slechts 600 ton alsmede van de Zu dWillcniavaa rt en van een kanaal Neeroeteren Bootiolt Maasbracht vojrgoed de bevaarbaanriaking van onze biven Maas uitsluit en aldub ipso facto de belangen vi n ona gewest doodt Pe levensdroomen van eiken Limburger n l bevaarbaarmuknng der Maas veiigaat aiuu in rook Waar in zeer invloedrijke Bel ri8che kringen eveneens stemmen opgaan te en de voopgeatelde regeling zal het den Netierlandscben Verteigenwoordigeiis makke lk vallen tot overeenstemming te geraken en daarbü onze l elangen te redden veivolgt het adtes Maastrickt verwaoht thana dat le Regeer iig zal inloBsen het woord v n de Koningen die bij haar laatste bezoek aan Maastncht tydens den watersnood dt belofte deed dat zy de plannen van het Gemeen tfbestuur van Maastricht zou doen onderzoeken opdat de huidide Maasrainpen voor dfl stad zouden veranderd worden m al de zegaViingen die de gemeente van den natuurlijtn waterweg mag verwachten De OorlofBwinatbelaiitlng Ingekomen U een Nota van Wijzig ngen in het wetsontwerp tot wyzigii de Wet op de OorlogBwinstibelastlng 1916 De wijzigingen hebben ten doel den in pecteur der directe belastingen de bevoegdheid te verteenen een voorloopigen aanslag op te legven tot een bedrag dat de aangever zelf eft te kennen gegever v r ehukligd te zUn waarna de regeling van 4en definitieven aanelag op de gewone wü Ü e pla it vindt Het bedrag van den voorLooptiren aanslag wordt intuAAchen op de gewKsne vnj7 ingevorderd en van den deflnitieven aanslag wordt een bedrag met dat van den vooiloopigen aanalag overeenkomende buiten invordering gelaten De groote omvang welken de werkzaamheden van de m eGteurfl in den huidigen tyd genomen hetiben heeft tot genroig dat de aanslagen in de oorlogswinstbelMtng later plegen te worden geregeld dan met de belangen van de adtatkiet en ook met die der be astingplichtigen overeenstemt De geweien DuUeche keizer In ln t l PLS Jie IjvgorhuL iieeft volg nw eeir lUut irlK r l ü BriHal i mivraagvl oi So lerlaiKi had buHioieu den gewezen keizer m I iir n ao te imenieeren Itonar 1 antwoorJde dal de brit olio ri L HT ü lot nu toe gi en me IeOeeUng omiri ui f iK wlU mj dtu Ni lerUndsohe re leeHnn nd ontvangen Bnuw van middenatandswoningen r ii ticM h kAïiig an d yi iinn ter an Vrlx id la aan do r mcnte hrmeki een l ndrage u t n lüjk kas ii e ekeiid van Icti lioogMe 1 73r2 00 ten l elioeve van dei l Oinv Min 2 iniddenatandBwoniiip eti t Nun vt ai gP neen ewa e De vierde Roode Kruistrein De hoofdigel eider van den vierden Kocdt Kruist ein seint aan het hoofdbestuur van het Netlerlandsche Boode Kruis dat de trein te Simbaoh aap de Oostenrijksche grens op 21 Februari is aangekomen en 2 dezer door zal r den naar Weenen Het traject Regensburg Pasrsau dat gewnonlyk door de Roode Kruistreinen gevolgtl wordt is door spoorwegmaten aai verstopt Alles wel Woningnood in Deventer 1 ii t Vi van j vonler stelieii den Itaad Mi u r vi ur H iii iiH m dtMi womnguooil en om oiiLfuin iiig van krotwoningen op grooti hia inogedjk U ma en ziilloii 11 eti W den raad M ö JJlen lüü awniper nuuerile h uun eii te tjeii Ijouweu op een icireiu aau den Kielerweg Deventer en de over troomingen Il lel © rne inil dni Blappcii wonleft Ihhii om d ii bij iJeii joii ttii waterwnooi be wecten dijk om den rtiLp olten kki pulder te vorhüo en en Ln aansliullngi rfuiriinH ook den dijk üe tiil i e on1er j ilh li elle de Hoven bosehennC Ned Journalistenkring Zondag heeft te s Gravenhage in De Kroon de jaarlijksche algemeene vergadering van den Ned Journalistenkring pUdW gehad Mr Plemp van D iveland die voui de laatate maal presitieerde herinnerde er u n hoe h gedurende 25 jaar op zoo aaJigename wjjze met bestuur en leden haj samengewerkt Op voorstel van het becftuur werd daarna bij acclamatie de heer P emp van Diiiveland benoemd tot eere vooiTiiter Na goedkeuring der jaarverslagen vai secretaris en penningmeester werd n de pJaata van den afgetreden voorzitter jftkozen de heer D Hans te 8 GraJvenhagi de afgetreden bestuiur leden de heeren vV N van der Hout en J J de Roode werden herik oz n terwijl in twee vacatures werd vooizien door de benoeming van den heer P H Rjtter te Utrecht en G Polak Dan fcls te s K Jnavenhage Tot re iacteur van het orgaan J e Journalist werd gekozen den heer W N v d Hout en tot plaatsvervangend redactejr tie heer G Polak Daniels Ned Unie voor Vrouwenbelangcn De Ned Unie voor Vrouwenbelaii5 en houdt Zondag 14 Maart haar constitueerende vergadering te Amsteniam m het gebouw oer Imlustrieele Club Vygendan te Amsterdam Op de agenda staan de volgende punten Befiandeling van de ontworpen statuten Behandeling van het ontworpen huiahoudeijk reglement Voorste tot machtiging van he bestuur om rechtspersoonlijkheid aan te vragen Verkiezing van bestuursleden De commissie die de opriohting van het nieuwe Lichaam heeft voorbereid deelt mede dat overeentitemming is bereikt tusjchcn Bond en Rechtstoestand en deelt de ontwerip Btatuiten mede Deze comntmissie beataat uit dr M J Baale mevrouw B Boisaevain Pij nappe U prof mr J E Heeres mevrouw M Cohen Tervaert Israels mr E Fokker prof mr W L P A Molengraaff Georganiseerd overleg n ambtenaarb aken In de C ntral oniailHiIe voor geoivjaiii ecrd oviTl g in inl lenaar zaken ziju li eru eriwoorbigers aangewezen door liet JVnnancnt oniiiA nii de bij het hri tfJijls Nalionartl Vakverbond aange lillen ürgariiMHii w aii p r oneil m pul lu ki 1 dieiiiHt de ntrale van Hoogere l ijknnnd tenaren het f oJiAtA ter tehartiginf vm do algemeene bo ang l van erheidspersoru ni den Ne i ederatleven l iind an I ersoncel in Openbaren dï nat do tt K f mtrale van Uurgerlijk Uverheidf perso nwl At Centrale van VereentgingiMi van porflon ei m s Kijkfl dleflst Jus I onité van Neutraal v n ldHper8o nefl Sern tari i de heer H W l ilanua te Vil iiaa HTwIjl al a tjunctsecrptanB Sftn o ptr le n mr H H Blok Kijswijk mr E G van IJiflSoilnok te Wra venha io on F K pat te IJtreeht D vitrdt Ntëtriandseht Jaarbeurs II De eertte dag Met een heitneluke vreutfde ette ik gisteren de voet op Utrecht B bodem Kindfl uk zou ik dan toch ook J aai beurs indrukkon itumien opdoen want en k schaam mo httaat deze leemte m m n ervarininreekd td bekennen immers t is du t D één of meer nuüua ren in de üiasohopaLoü te he 4j€n rundcezworven wanneer de zaï en reuen daar hun tenten hatklea opgeslagen e vjren had iit nooit kans K nad ae Ncderl Jaarbeurs te bezoeken Maar nu Gouuu me oatier haar burgers telt zou niets of niemand me kunnen weerhouden even over te wippen Nu of nooit Wie de beun nog in haar oorspronkeiyken vorm wil mceiuaken moet de geiegeaneid tihans waarnemen t voigendfl jaar al ze wa r8Chynlyk andera zijn sells ai Is het varte Jaarbeurogebouw nog niet gereed Vennoedeiui kan men volgende maat niet meer spreken van een Neaerlandsche Jaarbeurs KeeiU m Januari 1919 heelt de VereeniKing tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland Zioh met grooite meerderheid v an stemjren uitgesproken voor internationaiiseeriug en bij een plebisciet na atioop van de d rae Jaarbeurs onder de deelnemers gehoudew fcprak een kle ne manüeHhe d zich uit voui handlhavii van bet zuiver nationaat kalakter bovendien valt een toeuiemenue belangstelling van t buitenland voor den t oire d Utrecht waar te nemen zoodot de international iseennK nabij schynt De eerste indruk van Utrecht in Jaar beurskleed Een liohte teleurstelLnir Het aanzien der stad week op t eerste gei cht wein i van t gewone af Alleen enkeic btisohiklerde banieren die de straat overspanden en den weg wezen naar de terreinen of tot reclame dieniden er en daa snoradisch een vlag op het trottoir een man die recaanekaiartjes uitdeelde waarvoor de jeugd zich nog t meest interesseerde loonden aan dat er iets bijxonders gaande wa Op de straten een gezellige drukte m ar ook niet meer dan dat Geen opgepakte menscbenmenigte alsof half Nederland in t centnim waa saantgestroomd zelfjü voor den ingang van de expositie op t Vre burg geen filé of gedrang van belangstellenden af en toe glipte er iemand door den ingang voor deelnemers de controleur vour doorloopende kaarten had geruft een Jutie kunnen doen er passeerde toch niemand en binnen de afsJuitinw waa het vrediff en stjl als in een tentendorp van Belgische viuc telin en op een zona gen lentemiddatr Of nee ge heel juist is die vergelyking met want door de breede ballen tusschen de monsterkamers wandelend herleefde je opeens den dag uit je jeugd voor t bejg n der kermis wanneer je nieuwsgierig giurend langs de kramen slenterde vol intereB e voor uen kramer die haastig de laatate hand legde aan zyn houten woning terwyl andereu in t rustige besef gereed te i yi den tijd met genoegiyk geJiout kortten Zoo ook op t Vreeburg Hier kreeg de vloer nog een verfje ginds was een exposant uo beaig z n waren uit te pakken en te etuleeren terwijl enkele tentjes nog leoK würen Sommigen deelnemers heeft het irage transport partéh gespeeid eldera groepten enkelen by elkaar rookten een sjiïaartje en b eöpraiken de komende dingen éen had heel gemoedelyk midden op den weg een zitje ingeridht en zat ztoh op z n gemuit in t zonnetje te koesteren alsof er gecu werk besbond in één wooi d men hield zich met alies bezig behalve met zaken doen Op de Maliebaan Janskerkhof iNeude etc overal iieerschte dezelfde blapte overal was t even saai Weinig bezoekeis en onder hen byna geen enkeic jlrieuee zakenman De exposanten stonden vüor de deur een luchtje te soheppen of be loerden als n euwsgieriige doiTfajuffcrijes vam achter de oud Holiamlsoüe gurdtiQ jos lederen voortiyganger Slechts in enline monsterkajners had men beet zag je levendige geanimeerde gesprakken voeren üi werdem koopen gesloten t Is nog ie vrxHw verzekerden enkele aptJmls chc deelnemers le eerste dagen komt biii 4k niemand dat was vorige jaren even jo Aaderen waren minder gerust We tieiien de menschen die binnenkomen jammenle een exposant in een der gebouwen waarin een groot aantal zjg monatertafels ziJn ondergebracht In aansluiting met die kiaciL werd de vrees geuit dat de Jaarbeurs dezen keer geen succes zou opleveren De tydcn zyn er niet naar vond deze zegsman Wc moeten het van export heibben en die ia in de huidige omstandigheden onmogelijk er is dan ook geen belangistelling uJt het buitenland Evenwel de feiten weerlegigen deze bewering weliswaar zullen minder Duit el Ars de Jaarbeurs beooeken doch daai te enover is de belangstetlmg in andere landen z iis in Tajeoho Slowakije byaonder groot R e y zyn 1000 toeiyngakaarten door buitenlanders aangevraagd terwyl er t vorige jaa slechts 400 kaarten aan niet Nederlartu m werden uitgereikt De veronderstelling dat het nog te vroe f was om al veel be aijrsteliiny te trekken zal dus wet de iai te zyn wat verschillende exposanten had ien voorzien Tal van stands waren ree i geheel op orde doch nog met geopend yoals o a de monsterkamer van de Goudi che Kaarsenfabriek die haar tenten op de Maliebaan heeft opgeslagen ZooaU gczegd deze stand was nog gesloten maur de etalage van fraaie kandeltars waar n de ranke witte kaarsen zoo fraai doen trok de aandacht Gouda komt goed voor den itag Behalve de inzending van de Kaarsenfabriek etaleert de Papïerhande M A Cats eveneens op de Maliebaan en in fivoli Dank zij de voortreffelijke schtkk ng van de verschillende kleurige papierpioduoten lyn zelfs met dit eenvoudig matertaal hoekjes gevormd die wel zullen opvai en reven j vintlt men op de Maliebaan een mvnstcrkamer van de Goudsche Garenspinnery en een in een knuf winkeltje herschapen gebouwtje van Edmund Brinkman Confecti e fa b i i e k Gouda waarin verschillende stukken stof de planken vullem en een collect e gemaakte goederen pleit voor de goede waar die in onze veste vervaardigd wordt Verwonderlijk is het op hoeveel verschillende manieren de monsterkamers zijn ingericht Sommige deelnemers hebben ze blijkbaar zoo sober mogelük willen behouden ze ontvangen hun clientele op den kalen planken vloer en bieden een matten stoel tot zetel anderen met meer gevoel voor stemming paarden vernuft aan ener J gie om een prettig huiselyk interieur dikwyi met oud Hotlandsche ameublementen te scheppen nu eens kom Je binnen in een eenvoudige tentoonstellingsiaaltje waarin volgeladen tafels langa den wand zyn ingericht en vlak er naast heeft men de numte met enkele schotten in een miniatuur café gemctamorphoseerd enkelen heöben voor hun raampjes een étalage ingericht waaruit je leeren kunt dat zelfs kunstig gemaakte schotels worst en dergelyk materiaal tot versiering Jnmnen dienen en weer anderen houden de gordyntjes gesloten zoodat je mojl binnengaan om je nieuwsgierigheid te bevredigen Merkwaardig is het ook hoeveel verschillende houdingen de deelnemers tegenover het publiek aannemen Daar zijn er die ieder voorbyganger aanklampen met de vraag of hy zich ook voor hun artikel interesseert een tweede categorie kylst kalm uit ziet onverstoorbaar de dames en heeren passeeren doch toont zich beleefd tegenover elk die uit eigen beweging zijn stand nader wenacht te bezichtigen er is nog een derde type van deelnemer n l de man die bang is voor nieuwsgierigen voor wien alleen winkeliers en andere eventueele afnemers bestaan en die ieder ander met een hautam gebaar den toegang ontaegt zonder zelfs voor de pers een uitzondering te maken Voor de deur van eeji monsterkamer waarvoor ieder Gouwenaar zich bijzonder zou interesseeren trof ik een e q 08ant werkeioos Beleefdelyk vroeg ik toegang Nee alleen voor winkeliers luidde t welwillend antwoord M n functie kon hem niets schelen de cerberus week niet en k had niets te doen dan rechtsomkeert te maken Mogelyk heeft hy droeve ervaring opgedaan in vorige jaren toen naar geklaagd werd de toeloop van belangstellenden die niet tevens belanghebbende waren wel eens wat heel groot was Maar toch la het stan ipunt alleen koopers toe te laten wel juist De volgende anecdote wordt voor waar verteld Toen een fabrikant was het Korff de nu algemeen bekende Kosco in den handel wilde brengen ondernamen z n zoons en een aantal bekenden een fietstocht By ieder café of restaurant stapten ze af verzochten een glas fosco en toonden zich ten hoogste verbaasd wanneer de kellner zeide deze drank niet te kennen Enkele dagen daarna verscheen een reiziger en offreerde fosco dat de eigenaar van t café haastte te bestellen De leverancier betrekt van den fabrikant of grossier nu eenmaal hetgeen het publiek vraagt Zoodoende kunnen kykers op de Jaarbeurs indirect koopers worden wat vooral voor dame geldt In de bladen is wel eens gespot over de vrouwen die nieuwsgierig langs de stands trippelden alsof het een expositie gold en geen beurs Inderdaad is er op huishou ie iJk gebied toilet etc heel veel te zien waarnaar den winkelier later allicht z al worden gevraagd wanneer zyn clientele het op de Jaarbeurs heeft gezien By een nadere bespreking vande inzendingen vinden we misschien gelegenheid hierover nog iets te zeggwi Voor één rubriek geldt de opvatting kykers worden koopers niet n l voor de afdeeling Vliegwezen die voor da eerste maal dit jaar ia vertegenwoordigd De N V Ned Vliegtuigenfabriek Fokker heeft op de Neude een hangar waarin een aantal kleine en groote één en tweedekkers De directie zal wel niet de bedoeling hebben vliegtuigen aan handelaars te verkoopen doch het moet wel haar streven zyn te demonstieeren dat vliegtuigen voor den handel van praktisch belang zijn In een hoek van het gebouw is een verkleind model voor een hangar opgesteld tegen den wand zijn enkele onderdeelen van vliegmachines bevestigd en tevens wordt de aandacht gevestigd op het feit dat de fabriek ook kano s construeert Deze zullen vermoedelyk meer aftrek vinden dan de vliegtiugen hoewel deze gisteren meer belangstelling wekten Overigens is Fokker s inzending niet de eenige actueele Hierover evenwel later Op de Jaarbeursterreinen is volop gelegenheid zich te verkwikken Elk der terreinen heeft een restaurant en of buffetten waar een strijkje voor verstrooiing zorgt De vreemdelingen die genoodzaakt zyn inUtreijhc te overnachten vonden bovendien a avonds gelegenheid tot ontspanning inden Schouwburg worden tooneel enoperavoorstellingen gegeven verder zijner concerten cabaret en bioscoopvoorstel ggen B lucht vaart Vliegtocht Rome Töidö Uit Parijs wordt geseind dat twee vl egtoeste len bestuurd door de luitenante Ferarria en Masiero op den tocht Rome Tokio 21 dezer te Adalia zyn aangekomen Luitenant ter Zee 2e kl A Scheffelaar t NHii geilen wordt heeti gd terimdlag bij i ii iiiarmc heRdH nst weder on eriLStlg ug Uik p aiiLs g bad en wel ln liet ióuiliTfronlicr iiab j het v iegkanip Veere t rhi lU luitenant ler M 2c klasse A ic iffidiar oj iwodlouiige wijze om het f v uck iiiycn ifi ih liiit iinnt Sclu Slelnar wiiw goleta Icerl lil he vti gkainp Vtirri LANDBOUW Kool naar Duitwhland Men meldt uit Broek op Laiigendijk aan de Ms Men is hier begonnen met de verzending van kool naar Duitschiand Duitschland heeft een voorloopige overeenkomst met de veilingcorgani saties getroffen waarbij geleverd zullen Vorden ongeveer 200 wagons roode kool a l 17 500 mark per 10 000 K C 400 tct 1000 wagons gele kool ad lO JUU mark per 10 000 KXi en 400 k 600 wagons witte kool ad lO OOO mark per 10 000 K G Betaling 1 April 1921 KUNST Subsidies aan Residentie Orkest en Nationale Opera i ionierntiTaad van Uravenhage h s It itren het milwilie bedra voor het K e Hi d e nt ie O rkefft van f HOUUU op f 45 000 v erhojgd cti aan de Nationale Opero en ibftidie toegekend van f tó OUU per JaoT GKHINGPE BBWCHTKW De taking ln de havfo Te Rotterdam l t toeH tniid in do RotteiPiamsche havea Wil girtterco ongewijzji Er werd aan ei kcle ö icpoii guwerkt dte door eigen beu i nin weidien geloM n 1 de om Venn ro in de tfaeihaven en de s Jtsteren Juno n OMenberg in de idjnhaven llt i Fraoflolift as Lro Vertrok naar z f terwlil de Hoogilaiid en NöOrdil dlaiidj niel stukgoederen en de Qaast rland niet kolen voor de gftftfalïriek te Feiieno nl Wimenllepwi De V iitpilo üomi vauTraiMporlarbeMew hre l girtu jenavond vergaderd GoeagèVond n werd ax hd meel Ver voer zad plaats h l bein a H 6ór hel uitbrekon van de staklng inits onder toozièht van een comur s ie uit de stnkerfl te benoeJaeq Hu het vervoer vali li ensmkfileltiii voor Weenen en Boedalpeet betre t do vergaöenu heeft go dj oiird dat zej wagOiMt v I on de lading van hel rtloomtwijip K vuro golofti uilen worden 0 k U lor rft e gefiomen een v züi k van di Kinkaul Centrale an leVenBl niidlel n vï or de milnworker iadeRtfn Filfrefk t Uden l dier zAke ZulW Mt l stakiTf een oonHn4swe van toettcht m ii eoiranhwie Kir lU uitvoering aange wp fi worlen I e2e oomnilsaleb zuTien d it neoiien aanwijzen duo het werk vofriehten wiarvoor de E mkftul CotWralo a dagloon van Ö öO mwt behalen bovendien zal ZH r 1 0 per man oa p6r dag depo iiiM Mi Mi hr beetuur van den Central Imd 11 werd vn uit de vergader 4 mir vor ni gebracht voorstel gin allt i nlieiidH loonen in de taMncjBkiiB te storwn iMi gelijk 4ijk onder al e leden tover deek JV liKlic 41 do Nederl ród jrtitio in haar ledi nM nïail r ng niet dezo voorstolJon m t iii lif opt men Woensiagi luet deie wiTlszaaJi hi lvn to kuhnwi beghineo Niiar de lei v rneeaiH mmi de vertelt invoordliger dor t ui ftaii © Kegeerïng tfoh lok wen len tot de iNed Uegeeringon i i de a 1 gelf 7t nheidl der iXUtsoiie voed Loorr ieiüiiK l enüddelend op te treden Naar het oordeel van rle bestuuiTders der h tieriuie kan een mginjpen der Nederlandi cho Keget ruig niet lang meer op zioii iHit i wacnt n daar li Nedertan SM ie voedH l t raietiini tm gevolge der etakingmet sth iiitie wordt bedreigd Do stakerff zel 7im nift i ereió ter wille der voedfleivourziciung van Nedorlanö een mtzwiderifi i te iiiHitiwi en zien hierin oen reden te me i oiT de Kegeerir ï oiii de ti eep i iilVereeiufïïiVit tol onOerbmJelingi te noptii nU rzl itl vTwacht inen dftt deüe i rini do benojtU ile goederen JOr t ireii latt low er daar inon ge n be iii liiehi g jil willea ftjunbiedeji jjoolapgde S litM p tar Vereoniging daar zoo beeü J lil 1 ing tegen noemt I iiKo olKe van d alje iedtj staking bij lic ti LkolpnhajideJsvOToen iiigl is do Itorinüoraiwiing van Frankrijk i Kotier 1 lui t üpgif et De vergadering der FederMic te Amsterdam i en ii üi onrf ml iiuoifrdaju De üe i uu ti i i i iraiwpurLarbi Uöra haa igistor IV 1 111 Ui ik gri ut iOMi aui üti I iaiUvUit ijtiirwil U LT s erKaüeaag oeie ii üie II uil eiiatiing do r onguveer AiMj naveutirjeiUi rt wan tje ociit jii üorKil er l osthuma protesteerde leg 1 K t tiet M üiie door h t Handeiaolao iM liei vui wordi g kweokt öpr wow ir op dat al is er er CJul van meoniag lU iiKKlerneii zijn niot atkeering vaa f i li ldnkif s ttajv ingen Het ando Bla den 14 rijd Kjiii el eii ddj worrlen verKregea ilour it p itrooitó uidien zij de geeWfti Li j lien inwit jen Ook zonder uiCKeering UKU d HaMirs voliiKJUUOd tot düovefwldf i i beauftld Het aantal etaJter van ÜL ledTjae wdraagt thaUrt 43tÖ 0 w 12 clu vleJi be 1 odcrata Voorziuer liounun gal een lil leen zetluig an het verloop def eetWe öLaiving perii de üpr bra i een saluut fMUi Ic kat ioiieii e aj belderM voor de vorwerpi ig MUI Hit ad ie3 van hun hoeIibe iUur mil dfii aroeirt U hervatten Nu iie stedüng mtiTiiaiionail giaa worden zal hall ol drieuvan Nelerldiid bimi an oirt vauaell sH k iii ea Ie bgigon Etoor deze staking nwei r rttatsnuiie komen aii ht gelieele eooaoij iwjii hnen van Ncierlami Vui iLogcui dan ook de meest schorpo kamen van de staking niet afnemen door oijv lott te staao 6t naar Oostenrijk U zenden en net graan door Noderlandi te vervoeren De staiting inoet zoo voUomen im lijk zijn on daa zal zij niet langer diiji tww ol drie wnKcn duren Ook de spoonnanuen zul en ui het eoaflici iKtrokken woardon al wil froelatr 7iilks niet t pr had in den trein gehoord dl de leidang van den C nt Bond lun van do S ilioe artkapa aJi9Hea heelt ü iuang n onder voorwaarde dat deze i diii zieh losmaakt van de Federatie Spr p ide dat de strijd niet alleeft gevo ird wordft legen liet ransport kapilaHsnw dinli legen liet kapitaüflme in algemeen Daarna sprak de heer Sneevllet en betoog Ie dat h4 t dwingend karanter dezer rtsliing hoc ohorpet naar voren moet komen Dii fltrijd Is rijk aan gewHd eoon iniseiie conriict n en de strijd naai zuÜle Komen luUen het reeds vl rz akt knpitalwune ten onder f ron ien Do vskbewegiinfl heeft altijd revolutioaeerend gewerkf ouniat zij de loaatMtoppelijke ontevredenlt Ü heeft weekt Ln deze werjiiiig onden indt ook de moderne vaicbeweg St f uitvoerig en scfccrp bestreed wairbij Wj voornamelijk gen mr P J Troetelja te velde tro i v ven aderii ag Idern kalmmteen tUnoeolcort a er oen opotUuohboeéttng ii et de stikeniTrouwen la de Ainsterdamacho hiven werd gisteren op twee plaatsen gewerkt Er werd L eii JapMisoho boot met tabak gelost aan ei uniatralud en aan het s h V deetrooin Hord met M man gewrfkt j Akingflleiding melWt dat de etikiajf 1 de haven zloli heeft uitgebre doordat Je anthraoietbrckcirö in dTieneti bij de bcheepvwart en St onkolen Mij zieb gistwen bij li atakerft bobben aangeeloton an de zijde der directio van de Nieuwe Rijnvaart MJJ vwnewn het HWtt I ondanks bet staklngaadviee vrijwrf Aetgehi l perfloneol aon den arbeid is gebleven Het ertrek van de Frinaes JuUana van do MaalflOhappiJ Nederland dat op 28 de er wm bepaald is tot nader oüdor uitgesteld De binncnbeartvaart De werkgevers in de binnenbeurtveart de sleep en passagserarvaaFt o a de ZaMeraeelijnen hebben aan hiun personeel het volgende schryven gezonden De invloed w lk e de taking der havenarbeidei te Amaterdam en Rotterdam op de hinnenbeurtvaart uiboefent heeft ons doen besluiiten de dienstbetrekking met ons personeel tegen Zaterdag 28 Februari op te zeggen WfJ zijn dan beread na d en datum het personeel in leasen dienst te houden all de gang van ons bedryf d t noodig xal maken Deze kennisgeving dient teven tot opzegging van uiw dienstbetrekking tegen S Pehruuri waarvan u g oede nota gelieve te Werving vm werkwilüfen Ie HarK rwijk üeöben zion niL ier dan öU vkhch aan ieli om ln vasten dieorii Ih iMHjtwer ier te AmsLordam to wortteu De weriCwKli en uit lorseie die zich op rood van de daar hcorsoheode wurkloonliuid hadlieu aangemeld voor Amflierdaiu liobben uch ilour de basturen der transpoTtarueidersoi nlaatied Jaien jverreden van iuin ooirnemeui af te zien Agitatie bU de Rott £ Ieetr Tramvreg My JU dea aii iwloopt u oaolit lieelt te uoKera ui jn het erkojplokaal een bijoeakcuiMi plaats gtaiad waar de mogelijKheiJ fiier tftujn i beflprokeft daar liet purSüueel zeer ontevreden iB over de wijze waupü p d idpuw arbeilHVoorwaarlen zjjn Iflteev WKi ti i bietituur dor Nai Ver van t ooren 1 rainiweg per n el zal nog niot tutsti irt g dvn ren Stakingen t Koog a d Zaan Aan de ti r e Nod L i luioidwarenIabriek ie Koo aan de Zian tiobben de ajb dirs gif teriiK r en hel werit neergelegd t ok j ji dt gemcionr Iijkt werkversch ll ii ziju de tewex ge telden meli aan den tiit eul f 4 iaan Ernstig ongevaL icogevolgtt van e n on vaJ waarttoor luj o p de tt onrngjinegracuu in den Haa oudw een trajurijtuig raaito is gis ori fl akUi v op n jiTigon JeeJujd overl6 don de gep V ce iftimirai t K llin eioreoht di in 1002 na pt i ruim lO jarixvn oöi cier iloopbaan bij de Iton Nt derl Manno dun zefxi eiMH attH pensioen liifJi er aten i e creinat o van hef arof eüjk oversobot zal vfi ijdai nainidUag te l rieJmizen plaats heljben De gemeenteveldwaehter van Haaksbergen LH vroojvrouw va i Vïalejrliigwi die n staal bleen een spoeUeïsohendei raadavorga dcring te doen bijeenroepen heeft haar vegoniiaJ er gevofiden m den geinoenl eUi w£chier van Haak bergen Uezo toch wa beuMHind tot njkïiveildwachteFr te Hon eio 0 f gesiMwnio Knorieryen met regeeringabroodgrond atoften Ain het Haagnche jorr Jlur y öX medegedeeld daJalfi gjevolg van plaat gehad liobbenden ongeoorlooMen verkoop van regecringl aneel tloor bakkere een aantal bakkers en regeenngstnoienaars door den directeur van het Kijltsbureau voor irain frn Ueel zijn uitgefloten van het betrekken vmi reg ringa JrondPto fwi voor oe brood en nieelberelditng Po t en Verkeer RcchtstreekJKhe verbinding Amatenla n Bazel Op een de vorig week te ürzbuiig gehouden oonl renti © van ftpojrwe utoriteit ii uh veregdÜende landen is besloten tot Vt inleggen eener recïitfilreoksohe verWm diog AnMWdamBaizet vla Ouitsohland fiei i i de bedoeling dagelijks en treinin beilo rteWngen te doen loopen te be ïtiióen nw 5 April a a CH STADSNIEUWS GOUDA H Ftibruari löïtO Uitvoer van kaas De N V Maatschawi j Kaas en Exporthandel v h J C Keg Co gevestigd te Zaandam heeft zich per adres tot iL M de Ko iingin gewend met verzoek liea minister van LantUouw N vertieid en Handel in overweging te geven Ie Algemeene opheffing van aUc bepei tende bepalingen voor den export van kaaa 2e ontslag van alle verplichtingen tegenover het auivelkantoor en het zuiveikantoor onmiddellijk te liquideeren 3e beëindiging van de opgedrongen speculatie door de overneming door de regeerimg van de voor binnenlandsoh gebruik opgeslagen hoeveelheden kaas op b llijke voorwaarden terwijl aan die exporteurs die bereid zyn die kaaa zelf te exporteeren verlof zou moeten worden gegeven 4e intrekking van alle heffingen door de Ned Uitvoer M j daar deze in de tegenwoordige omstandigheden te bezwarend zün Georganiseerd overleg in Ambtenaarszaken Door de Centrale van Hoogere RyksdTnbtenaren is o a als plaatsvervangend verte genwoordiger aangewezen voor de Centrale Commissie voor georganiseerd oveWpg de iheer W Zuij lam te Reeuwijk leciaar aan de R H B S alhier Rector H J M Verzijl f Na een kortstondige ziekte is Zondag te Rotterdam aan longontsteking en Spaansohe Griep overleden onze oud sta lgtnoot de Zeereerw heer H J M Verzyl rtctor aan het St Franciscus Gasthuis aidaar Rector Verzijl werd 8 Juli 1879 te Gouda geborer en 15 Augustus 1904 tot pr escer gewüd Van 1904 tot 1910 was de overi dene kapelaan te Beverwük tot 1913 rector van het St Elisabetih s Gesticht te Alkmaar tot 19 November 1918 kapelaan te Amsterdam en vanaf dden tijd in zijn tegenwoordige functie te Rotterdam werkzaam Pri eeterf eest Te Heer Hugowaard vierde Zomiag de WelEerw heer C S Dessing zyn twaalf en een halfjarig priesterfeest In Volendam herdacht gelijktydig zijn broeder de Wel Eerw heer W C Dessing eveneens zijn koperen prieirterfeest Beide feestelijke gebeurtenissen werden door de paroch ancn n de gemeenten herdacht en kostbare cadeaux werden de juibilarissen aangei H en Spaanache Griep De Centrale Gezondheidsraad meldt ons iMet het oog op de mogelijke uitbreiding van dt Spaansdhe griep in ons land ie het denkbaar dat zich evenals dit in sterke nate het geva was in 1918 en in het begin van J 919 groote behoefte zal ontstaan aan Geneeakumlige hulp en aan behooriijke verpleging en verzorging der zieken Ten einde hierin zooveel mogelyk te voorzien heeft de Centrale Ge ondheiü radd daartoe in staat gesteld daar zün Excellentie den Minister van Arbeid zich in verbinding gesteld met den Koninklijken Nationalen Bond voor Reddinsvvezen en Forste hulp tij ongeluikken Het Oranje Krus ten einde legelingen te treffen om zoo nüo lig zoowei door doelmatige verdeeling der beschikbare werkkrachten als op andere wy e bijstand te verleenen De Bond Het Oranje Kruis kan h eibij vooral rekenen otp de medewerking Vtin dn bü her aangesloten ve reen i gin gen in ie eerste plaats van de Algemeen Neder andsche Vereeniging Het Groene Kruis weiop hanr beurt besdhJcken kan over d halp van de Provinciale Vereenigingen en van de talryke plaatselijke afdeelingen Gemeentöbesturen als ook Gen6e6ki ndigen die hulp behoeven kunnen daartoe aanvrage doen bil het Centraal Bureau van 3et Oranje Kruis Keizersgracht 114 te Ams terdam telefoonnummer 5268 a ochtends tuBschen 10 en 12 en s midda r =i tusschen 2 en 5 uur Zoo eenigszins mogelyk zal dan aan de aanvrage het verlangde gevolg worden gegeven STOLWIJK Inde gehouden vergadering der Loccruvereenigmg Hoop op Winst is bot oorzjtter benoem l de heer J Molenaar terwyl tot penningmeester werd herkozen de heer F C Boaaberg Door de melkslijters ia de prys der me k gebracJit op 16 cent TELEGRAFISCH WEERBERICHT lioog vt htand i i y te KreUau l aagwte ntajid iöy f te Se diafjord Vervvachiing tot den voIgea k ii du Matige Zmlooötelijko tot Zuidelijke wltU littu lot h ilf b4 V olAt w uir8chijnlÈjk nog droog weer aanvankelijk letsi zaohter BURGERLIJKE STAND t t ÜDA pKBOdtEiN 13 Fohr Uendrlca l leternellii d V A O van V Jl t en F 1 l lak 1 0 Febr Wt lom z v J E Foeriiik en 7 A llojgcndijk van Japi lIcn M tchr Adrt ana Uatharlna d v G r nVFlt EDE N 19 iebr Nioolaa D ir iv Meijn 10 w lohannei rouw 44 j 20 Fohr Jan C Alblas b7 j 5lir itini Kilkman 10 w T2 hebr Joham C de Beun m j Hermanus K M i otterdam 28 j OBMi ikrud vm dlouda van DJnMiag 24 Febnuri 1910 dta nam 1 nur in de hedeimami kla onder voorzitterschap van Burgemeester Müa gehouden vergadering van den Gemeenteraad werden ue volgende medeKleelingen gedaan Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd a het R3 van 27 Januari 1920 no 136 tot vei huring van den voormaligen Beukmolen tmn M J A Endenburg alhier b het R B van 27 Jamiari 1920 no 13991919 tot overneming van een toep aan ücRaam van de Plateelbakkerü J uiuHol land gevestigd te Gouda c het R B van 27 Januari 1920 no U82 1919 bot wyzigng der gemeentebegroot ngdienst 1919 in verband met de verhoogingder subsidie aan de Vereeniging De AmbachtsBchool voor Gouda en Omstreken d idem in verband nwt de toekenn ngvan een extra maand salaris aan de leeraren van het Gymnasium e i lem in verband met den Jïouw der2e Burgerschool voor Jongens f idem in verband met verhooging vanhet subsidie aan het Cmnité tot steun aannoodlijdenden door de mobüUsatie g het R B van 27 Januari 1920 no 215 tot verhooging van het bedrag uit de gemeentekas besohikbaar geateld bjj R B van 1 Maart 1918 voor den bouw van 120 woningen schrijven van Ged States houdende niet goedkeuring van het R B van 27 Januari 1920 no 216 tot wijziging der gemeintebegrooting dienst 1920 in verband met toekenning van presentiegeld aan raadsleden voor het bijwonen van commissievergaderingen Bii Koninklijk Besluit van 14 Januan 1920 no 26 is beslist dat voor andere veiya ieringen dan die van den Raad ai n Raadsieden geen presentiegeld mag worvlen toegekend Opaterland In verband met deze beslissing ten aanzien van de gemeente Opsterland deelde de Voorzitter mede dat het thana geen nut heeft in beroep te gaan b de Kroon waartoe de Raad in een vorige vergadering besloot Schrijven van Gedeputeerde Staten tot toezending van hun door de Kroon goedgekeurd besluit tot verhooging der jaarwedden van de wethouders ontvangstbericht van Ged Staten betreffende de verordening tot wijziging der algemeene politieverordening plaatsing van borden schrijven van C J A Twigt dankbetuiging voor benoeming tot gaarder van de kaai of liggelden en marktmeeater van de groenten turfen aardappelmarkt schrijven van L D Martens aanneming benoeming tot lid van het scheidsgerecht voor gemeentewerklieden schrijven van C van Kooten aanneming benoeming tot plaatsvervangend lid van het scheiilsgerecht voor gemeente werklieden schrijven van M Cohen aanneming benoeming tijdelijk leeraar in de Hebreeuwsche taal en letterkunde aan het Gymnasium schrijven van het hoofd der openbare school voor voortgezet L O infunctietreding van T G Zijlstra a onderwijzer aan die school Burgemeester en Wethouders hebben met ingang van 9 Februari j l eervol ontslag verleend aan den klerk ter secretarie A H Vermeulen en benüem i tot adjunct commies ter secretarie C J van As thana ambtenaar ter secretarie te Leimuiden Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen Burgemeester en Wethouders verzoeken den Raad machtiging tot ondcrhand schen verhuur aan de Drandatoffencommissie district Gouda die uit haar tegenwoordige wonmg aan de Oosthaven wordt verdreven van een ge lee te der bovenlokalen van het Waaggebouw en wel tot weder opzeggens toe voor een huurprij s berekend naar ƒ 600 s jaara De gevraagde machtiging werd verleend Burgemeester en Wethouders stellen den Raad voor het R B van 7 Maart 1919 no 275 betreffende opname en storting van kasgeld in rekening courant in dien zin tb wijzigen lat voor de Handels en l andbouwbank gevestigd te Gouda in de plaat t komt eene door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen Bankinstelling Daartoe werd besloten Behalve de aan de orde gestelde stukken waren ingekomen Een voorstel tot verhooging van het schoolgeld voor de Stads Muziekschool Wordt nader aan de orde gesteld Een vooistel tot levering van electriciteit aan de gemeente Schoonhoven Schryven van a de R K Mid lenatand svereeniging deHanze afd Gouda b de afdeeling Gouda van den Nederl Bond van Koffiehuis Restauranthoudersen slijters en c denR K Bond van Hotel KoffiehuLs Restauranthouders en Slytera Sint Joseph afd Gouda houdende verzoek het voorstel betreffende gecieeltelijke drooglegging van de kermis niet aan te nemen Schryven van de Vereeniging t Goudsch Kruisverbond houdende verxoek genoemd voorstel w e t aan te nemen Deze brieven zullen by het betreffende punt worden behandeld Schryven van J M de Weger alhier betreffende het maken van een balcon aan de achterzijde van de perceelen Nieuwe Markt nQ 16 en 17 In handen van B en W om praeadvies Ontalagname ala lid van de commissie van Toezicht op het lager onderwijs ingaande 1 Maart a s door Dr S S Hoogstra Voor kennisgeving aangenomen Verzoek om ontslag als onderwijzer aan de O L S no 4 van N J van Mu jlwök Wordt eervol verleend tegen 1 April 1920 Verslag van de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool over 1919 Ter visie Jaarverslag omtrent den Handelscuraus over 1919 Ter visie Verzoek van L v Ryswijk e a allen bewoners van den Ridder van Catsweg maatregelen te willen nemen tot overbrugging van het water langs genoemden weg In handen gesteld van B en W om prae Schrijven van de afd Goada van De Al gm iLJh bten Vere n en don Ned kTa Bond van personeel ln dienit van openbare lichamen en bedreven St Paulus houdende dankbetuiging voor de toegekende extra uitkeering aan het gemeenteperaoneel Voor kennisgeving aangenomtn Scbr vsn van a M Buth oud opsichter h i len gem woningbouw b J F Overkamp oudgemeentewerk maa c G J Gerritsen en M P Garritsen v d Berg reip binnen vader en binnon moeder van het bestedellngenhuis L Roele enJ Roele Padding reap binnen vader enbinnenmoeder van het Weeihuis A Beausar huismeestereg in het Oude Vrouwenhuis en d D C de Goederen oud ambtanaar aanhet Levensmiddelenbed r f en het van Iter8on Ziekenhuia houdende versoek alanog inaanmerking te mogen komen voor de extrauitkeering in 1919 toegekend aan het personeel in dienst der gemeente In handen van B en W om praaedvlel Schreven van het Bestuur der Vere üging van Gasfabrieken in Nederland d d 18 Februari 1920 betreffende regeling van tarieven voor gaaverbruik Wordt gesteld in handen der Commiaaie van Bijstand voor de Lichtfabrieken Benoemd werden tot adjunct directeur der Gemeen toLicht Lichtfabrieken W J W C Bakker electrotech nisch ingenieur bü de Kon HandelMaat schappü üoeke en Huidekoper te Haariem met algemeene stemmen tot slulsknecht aan de IJsselhavensluls W Rademaker besteller by de Volharding met 14 St B W Werkhoven 5 st tot twee curatoren bij het Gymnasium vac ü J M B en vac Mr K N Hengeveld Mr K N Hengeveld met 10 st ut A Montagne verkreeg 8 st en P de Voa met 14 at Dr Montagne verkreeg 6 st Aan de benoemingen voor den sluiswachter en de curatoren voor het Gymnasium ging een breedvoerige discussie vooraf naar aanleiding van de voordracht en de aanbevelingen welke naar de meening van meerdere raadsleden niet waren samengesteld zooals dit door de uitspraak van den Raad mocht Worden verlangd Deze discussie die w j morgen zullentrachten weer te geven verliep ten slotte ineen kort scherp debat tusschen de wethouders Dr Hoffman en Van Galen over helstandpunt dezer heeren ten aanzien van be noemingen in het College van B en W De zitting duurt voort FINANCIEËLE BKRICHTBN WISSELKOERSEN Officieele noteering te Amsterdam 24 Februari 1920 23 Febr 24 Febr Londen 9 22 9 19 Berlün 2 86 2 80 Parys 19 90 19 40 Bniasel 14 76 20 26 20 20 50 Zwitserland 43 50 43 70 Weenen 1 1 Kopenhagen 60 76 40 46 Stockholm 40 60 60 60 Cihrii tiania 46 90 46 S0 WlaeeilkoerMn PARIJS 23 P br V D Londen 47 98 New York 14 30 BeLgie 103 60 Spa rje 240 76 ZwitseHan l 224 60 Fransche r nte 3 69 10 4 1017 71 70 4 1918 a 36 ö 87 80 Een nieuwe DuiUche leenlng Naar het Hbld uit Berlyn veineenit ih oestert de rykfaregeering het plan voor nun dag te komen met een groote buitcnlandeche leening Men hoopt dat niettegenstaande de onderhandelingen met Ne Ierland o zooveel moeilijkheden zyn gejtuit in de eerste plaats ile neutrale ijken deel zjllen nemen aan deze leemng Een voorstel tot het aangaan eenei ged ong n leenirvg bou volgens een mededeeLng van zekere zyde die nftet of f cieele kringen m relatie moet taan niet wjnicn bishjmdelt daar le ryksminister van Fint ncien ePTst w nscht af te wachU n hoeveel le vermogensen andere belasÜngen zullen opbrengen Oostenrijk Het Korr Bui te Weenen meldt dul n de zitt ng van den ministerraa i da utaatj secretarissen Reisoh en Ixwwenfelditr Hüss verslag hebben uatgebraflht over hun t P rys gevoerde onderhandelingen De thans aan te wyzen liquidateur der Oo Uenryksun Hongaarsche Bank zat een verstel moeten doen met betrekking tot het Nei rlaiMtscjij gul lencr l et van ƒ 6 a mil oen De in Oostenryk en in de neutrale staten zich bevindende Amerikaanscte en neu rile fondsen zullen aan Oostenrijk ter vrye beschikking worden gegeven De ondertiandclingen over de verpaclitiag van het tabakumonopolie zyn nO g niot geeindigl De itaabssecretaris der volkavoefU heeft op grond van het beloofde crediet tracten afgesloten voor levering van 2oB 0 ton tarwe 20 000 ton rogge en 20 000 tM u lappelen Voorts zyn onderhandelinftn begonnen over de levering van lOp mals ONBEHWIJSl Onderwij en anderen De Bode schryft dat de onderw j f 1 aanvangswedde ƒ 1600 nieuwe wet ge yk gesteld zal zyn met a een kok in een evangeniaof rykswerkinrioht ng b een zaalopziener in Veenholzen c een provisie juf f TOUW in de kliniekender Ryksuniveraiteit te Utrecht d een roeier by ket loodswezen e een stoker bij de It jkakustveriichting f een concierge porti r aan de Cen ulemagazynen van militaire kleedinjE n uitrusting g ie jkuLpsluJsmeetfter van de Mal gatsluis h de brugwscihter te Burgervk tJtiru i oe atalbaas un h t Rtikahengttendefidt J de machinut atoker aan de Zuidene werite 1 Ic rondeiv bode bü veielUllnida Ukt ken van di Mt i I amanuenaia bU veraeHllciuW oad rwijft in richtingen m kantoorknecht b J poat bi tealgmfi Het blad vvrrolft dan 4ndien het ie Kamer modkt geiuklMn Miniater de Viisaer te overtuigen dat hier nu toch niet geaprok B kan worden van Mn ijuiste verboudir der aalariiaen ondarling w lliciht komen wfj dan op hooger plan Wanneer de Minister zoo grootmotdig Ls om ona aanvangssalaria m t ƒ l 0 t verhoogen dan zouden wQ xelf gtlük ff liteUi worden met een Ri kaveUlwackt rorigadier hoofdbewaarder der gevan cnia sen hoofdzaaloptiener Veenhuiïen riiineester Rykaopvoedingageatiehten hoifd van de broedertafel tie Woenael kmokainnigengeaticht amanuenaiaconcjerge bjJ de K jarige H B S kommiei 2e kl Mai havenm Hter macliini t b j de gemaUui gtzagvoeretKl pontiwachter kanaaiiwachtci te Zwwllc en ft erd de aanvan ESwedde 200 hooger en dus ƒ 1700 maar zooveol verkwiatlnff is haapt ondenkbaar I dan xou onze arbeid gelijkwaardig worden aan dif van Mii kantoorbediende telegrafist of telaftnist errset klasse b j pc it en televrafi Helu zouden wy ook dan z fa nog niet tevre ii n zyn want dan bleven wU aog f 100 beneden een pedel bij de universiteit of een concierge en ambtenaar van admln stratie bU hei Koninklijk Katfainet van BchiMerüen MARKTBEIUCHTËN KetterdamMtae Veemarkt 24 Februari 1920 Aahvoer 203 paarden 18 veulene 1 qmI 622 mager erunderen 928 vette runuareB i3T vette gruakalvoren 1047 ttucfatere kalveren 7 scnapan of lammeren 83 va rkeu li 5 biggen 10 bokken en gei ten Pryzen Vette koeien Ie kw ƒ l fl0 1 1 4 2e kw ƒ 1 76 1 86 3e kw ƒ i 56 l 6 üaaen Ie kw ƒ 1 86 1 95 2e kw ƒ 1 70 1 80 3e kw ƒ 1 60 1 60 Stieren lo kw J l O 1 60 2e lew ƒ 1 30 1 40 3e k ƒ 1 20 Kalveren Ie kw f 2 76 3 00 2 kw f 2 25 2 60 3e kw f l 5 2 06 haüdel wer algemeen redelÜk prima soort prü Jtomlend ruime aanvoer Melkkoe en ƒ 296 660 Xalfkoaiea f 800 676 St eren ƒ 150 675 Overloopera f 40 100 Pinken ƒ 25 175 Vaarzen f 150226 Werkpaatxlen 300 700 Slachtpaardan ƒ 126 276 Nuchtere Kalveren 14 26 Fokkalveren ƒ 18 86 Hitten ƒ 160 276 Bw en ƒ 16 36 handel over t algemeen nut g retielyike aanvoer KAASMARKT OUDEWATER Op de kaaamai was gisteren geen aanvoer i i i K li VFN 24 Fobr litJO Aanvoer ii panijiMi wanrontler 1 met Rijknnerit 1 tukrt gpwlont lo 7H i KiO Prijs 0 UiltK4n Kaas lo o rt 1 OU flfi ld 2e flwrt f r 4i fiH lliutdcl matfcf ONZE ORAADLÓOZK DIENST Deschanel naar Belgiï PARIJS 24 Febr Uit Brussel wordt gameid in officteele kringen gelooft men dat Deschanel een bezoek zal brengen aan den koning der Belgen en dat h te dien einde zich naar de verwoeste streeken lal Ingaven Tydens deze excursie zal de praaidcnt der republiek de gast van den koning op het Chalet van Ostende zyn Japansche miasle in Franltrijk PARIJS 24 Febr Uit Marseille wordt geseind De ontvangst der Japanache admiraal Horiuchi 18 zeer schitterend geweest Tydens een dejeuner door den Japanschen consul aangeboden zjjn hartelijke toasten gewisseld Maandag a s vertrekt het eerste deel der Japanache delegatie naar i arys en vervolgens naar t front CoBferentie Ie Warachau PARUS 24 Febr Berichten uit Warschau mehlen dat in deze stad een conferentie zal worden gehouden door gedelegeerden van Polen Finland en Katland teneinde gemeenschappelyke belangen der dria landen tegenover Rusland te onderzoeken Tegelykertyd heeft Finland doen weten dat het geen deel zal nemen aan de Baltiache conferentie waartoe de conferentie te Helsingfors besloten was G4 zant in Polen PARIJS 24 Febr De Panaviau oudge ant van Franrbk te Sofia ia tot buitengewoon gezant en gevolmacht gtle der ral ubUek te Wai achau benoemd ter venvaa ging van De Saint Aulaire die tot am bastyail ur te Madnd is benoemd Opatand in Moennanak PARIJS 24 F r De Rua Uche ccnaul te Vardoe meldt dat Moermansk s ch in Handen van opstandelingen bevindt Miniater afgetreden OTTAWA 24 Febr De Minister on lar portefeuille Maclean ia afgetreden Hü lal de oppost tl e part u steunen LAATSTE BJSKICHTIN De Amerikaanache apoonraian WASHINGTON 24 Febr Oe Sfnuat heeft het wetsontwerp om de poor geft weer over te doen aan de eigenaars aangenomen De havenarbeideraataldng Naar we vernetnen beeft de Centrale Bond van havenarbeiders aan zijn leden ta Rotterdwn een bedrag tuaachen de f 56t f0 en 60000 uitbetaald De ultkeerinc t Amsterdam bedraagt ongeveer ƒ 17000 In de haven te Rotterdam ia weinl nieuwj Aan boord van het ato much n Winnebofra ia het werk neergelegd Onder de lej b nQengekomen achepen zyn twee Nederl andadte belde eladen mat graan onder de uitgaaade ia gem nücal Keiarlandach rautulc