Goudsche Courant, donderdag 26 februari 1920

Op Hnndels OD FabrUtcHkantnoi kan een aeoupaal Jongmensch geplaatst worHtm iigenhandig t P ichrfV n briGVun met volledige inlichtingun in opcavo vau verlangd salüiii otidt r No 12 jM aa het bureau van Hit blad U Mtti M t BelpalM toliG iawTll De gewone lg me na varaadariHg van aandaalhourtera zat gebonden wor den op Oonilcrdag II Maart de voormiddafi ten II i uur ten kantore der Vennootichap A ndrcKioudfrB worden vcrzochf hunne ann declen iiige¥ol e ari 2 I der slalulen Icn kaD or der Vennootichap te depnneerenDe Directie 1248 J C C DE BHEIJ 15 F P F THIJSSKN VERSCHIJNT DAGfiLUKS ABONNEMENTSPRIJS p r Jnrartaal 2 25 per wook 17 oent met ZoodagBhlad par kwartaal ƒ 2 90 per week 22 ent overal waar de hezorgmg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad f3A0 AbonoeoieDteii worden dagft jks aanffenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA bii onxe agenten den boekhaqdel en de postkantoreo ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 5 regels ƒ 105 eiken regel imeer ƒ 0 20 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 fi regels ƒ 1 30 eUce regel me r ƒ 0 26 Advertentlen van publieke vermakelukheden 12 cent per regel Advertentlën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys Redactie Tel ef Interc 545 op ZATERDA8 28 FEBR a 8 In de zaal van de Sociëteit DE RÉUNIE Bureau MAtRKT 31 GOUDA De Turksche en Russische kwestie n Konsta t nopeI no onzeker Bntsoh eskader naar den Bospor Ontevredenheid n Frankrijk MUlerand spreekt van camouflage Polen s antwoord aan Rusland De bolsiewikiTwl nansk Onthulling van de Timee Hongarne Lmfr Ji steUen af CaUlaux voor n r ZT Zuul Z Z ONS OVERZICHT met mgewiüigd het blad uit ilfMmende dat Milleiand toegetreden is ttft een verzoeaungspo lUtSc die ze zoo haJSÉMAklg bestreden hebhen Engeland heeft Mt sljn xin en soo men niet verwacht dat hat dien ook in de kwestie van Konstantmopt aal krygen dan i dat omda om de Tnlfcen uit Konatuitinopel te rerwyderen een nieuwe oorlog noodig zou zyn en niemand daaraan dankt Ook in bngeland vat man het bee uit van den oppersten raad op ala een duio IOke wenk voor de randstaten om vrede te bIui t i met de sorjcrtregeenng en de hanJels betreMnngen roet inland te hervatten 6 de lietroicketten bstoat hiertoe veel neiging Polen heeft zyn aanvankelijk af wyasende houding laten varen na de vroe gere wenk die Lloyd George gegeTen had en by de commiasje van Buite landsche Zaken in den Landdag is thans een nota in ondenzoek die na goedkeuring aan de en tente zal worden meegedeeld Ze be at de volgende vyf punten Ie Polen verlangt uat Rusland zal afzaen van de geb eden ten Westen van de grenzen van 1772 op oat de violken d l in die gebieden wonen z oh vry kunnen uitspreken over hun po i tieloe toekomst 2e Rusland zal de onaf hankelyklheid van de Oostzeestat i erken nen en hun volkomen vr heid laten om met Polen soodanige overeenikomsten aan te gaan als zü wenschen 3e Polen za ziUi blyven interesseeren voor de Oekraane mits een hechte nationale regeenng er het landsbestuur weet te oigamseeren en door de Entente wordt erkend 4e Polen za vftn de boi jewi u voljBoen wMrttorgen terTifi gen tegen pogingen om communiel thp propaganda op Pooisch gebied te mak n 5e Poien verlangt van Rusland een schade vergoeding voor de vernielingen door Rus iusdhe egers aangencht en voor de schade aan Poolsche buigers In Rusland onder het bolsjewistische bewind berokkend De bolsjewilel hefbiten mmddels hun po s tie weer versterkt door de innenung van Moermaesk Zaterdag begon in de stad een revoiutio naire Oewegmg De bolsjewiki bezetten de stad en namen de schepen in de haven uit gezon icrd 8 vaartuigen welke bytyds wit t n weg te komeo hoewel veracheidemfi per wnen aan boord door machinegeweervuur gewond waren Geheel Noord Ruslant i nu in hanlen der Sovjets Libw nof heeft naar Wolff uit Kopcn ia gön Hcint aan een Journalist verKiasrd dat de bolsjewiki door de inneming van 1 Moemmnsk de besohiJtkmg kragen over een yspvrye ihaven voor den hande met West Europa Sind de overheid van Moer manak naar Archangel was ver iuisd heeft generaa MiUer toenadering tot de s v ets gesocht en een capitulatie met de troepen MARA DE HAAN Van Gennep en Schollen M t Hollsnd che o d bek ad Maria licdjea TMn Sobolieo Frantohe Duitaahe o Bo aUah liodorea n ahaDi oi btj de piaso Tlwufel eo luit Aanvang 8 uur nam Entree f 1 50 Kaarten Ie bekomen b Mevrouw BÜUMAN Dubbele Buurt en voor zoover voorradig lavondi aan de zaal De Sicinwar a el Ja uit de matfaBÜnand r firma RIJKEN A DE LANGE teRotterdam 1252 30 OBtftTvredentold oreraJ In Franxrylt neemt men geen ganoegen met de oplooSiflg der Ruse ache kwestie m Engelache fcrin gen wordt hrt plan Konfltantmopel aan de Turken te laten afgekeurd de Hongaren zyn verre van mgeoomen met de vredefl voorwaarden dje de entente hun l op ieggen en de Duitache bladen protest eren heftig tegen het denkbeeld dat het Ge rechtsbof te I pwg eerst een v fƒta oor logsecfiuldjgen ial mogen verrolgen aLvo rene definitief wordt bealiflt of het de be straffing van alle miadadiigere dxe de en bènte heeft aangewezen op zich zal mo ffen nemen X e benohten hebben de laatste dagen ge trdcht te doen geuoovea dat ovcTeeni tem ming tussdien Frankryk en Engeland v ei kregen was de werkelijkheiid m eohter an ders Üe reg erinig hoofden m gen een nul hebben aangegaan en beidw iets van hun eieohen hebben laten vallen de re6pe t eive bevolkingen zyn het daarmee met eena De hewflg ng m Fngeland tegen het bealuit om trent Konstan tl nopel wordt met den dag krachtiger en heeft zuJike afmetingen aan genomen dat Lloyd George ihet geraden acht aan te dringen op herziening van de plannen omtrent Turicue a toekOnfflt Het Lagerbuis krijgt Donderdag gelegen iheüd e debatteeren over de kwest e of Konstantinopel al of met in het bez l der Turken zal blyven Lloyd George zal zelf het standpunt ier Engeïsche regeerin en wellidit dat van den Oppersten Raad iien aangaande uiteenzetten Om den Turken er al vaat op voor te be reiden dat ze zich welhcht verblud hebben over een doode musch heeft Engeland een eskader naar Konatanfmopei gezonden De Bntisclie ragpenng heeft hiertoe uifislu tend het in tiatief genomen zegt de Echo de Pans ten einde den Porte er met nadruk op te wyfflen dat het besluit om de Turken te Konstantinopel te handhaven s echts voorloopig IS en veranderd kan wor en wanneer meuwe moordpartuen voorvallen De regeering van Frankryk en Italic heb ben ook schepen in de Bo poru gehouden londei dat zu mtusBchen deelnemen i am het in tiat ef vaji Engeland maar slecht om hun vlag te vertoonen met een uctge I uk doel IntURScihen bestaat er groote kans dat de Franschen tenslotte zelfs op dit ééne punt Konstantinopel voor de Turken him wensch zien Want ten aanzien van Rusland heelt Lloyd George ook geoeigevierd De tooiaijering tot 1 t ran be eumawgse in zake Rualand is be toogen de Iranstihe bladen maar sduin Zelfa Millerand erkende m een geftpr ic met Fransche journalisten dat de formule waarin het 9taad uiii van den Opperaten liaad ts vervat slechts camouflage was Men weet dat de bewuste formule is geeTt d plomatieke betrekkingen met Rualanid aan MJioopen doch de handel toestaan v elite formule Saint Brice van het Jouma ont leed in een besohouwinig waarboven hu plaatst De conferentie te Londen b uit onderhandelingen met Sovjet Rusland aan te knoopen immers zegt hu al8 men in wal duidelyker taal samenvat wat er nu eigenlijk besLoten ts dan komt het hierop neer Ie Er 16 besloten dat men voorgoPü za ophouden met het verschaffen van wapens en gelo aan de partyen die tegen het bvl fijoHisme stryden 2e Men zal aan Polen laten weten dat de geal ieerden het aanraden zich zorgïul dig te onHhouden van elike offensiftve actie tegen de bolsiswAï 3e Er zal steun toegezegd wordcr aan de randstaten indien zy sJaahtoffi r zouden zyn van een bolsjewiatischen aanval 4e Er is besloten dat men met de ag n ten vao de Sovjet rogeenng zal onderhan delen over het hervatten der handelffbekrek kingen door bemiddel ng van d coopera tieve vreeeniigingen 5e Men zal bü die onderhande ingen wermyden de kweet e van de officieelc er kenning van de Sovjet regeering aan te roeren OGrady sal naar Kopenhagen teru kee ren on de onderhandelingen met Litwmof op deze grondslagen te hervatten Om Kort te gaan men onderiiandeit met de Sovjets ze beschouwend als een feite ijke regeenng zonder hen officieel te er kennen Het is gemsJtkeiyk te zien dat by deze dJihtoelzinnige c loasmg de Fransche regeer ag een voldoening krygt vooi den vorm maar dat Engeland m den grond der zaAk toldoemng krygt tengevolge van de gezamenlyke benMeiingen van Engeland en Itahe L Oeuvre schryft evenmm heej vnenclelyk over het jongste besluit Wat rullen Cle memreau en die arme Pichon zeggen roept Ben zegtere met met name genaemde en tente mogendlhewi zou naar de Tones ont hult pogingen heibben gedaan om Honffarye over te halen iot een krachtige bestryding der bolsjewiki De Weensche correepon lent van he firitacÈe blad maakt meld ng van ondenhandelingen welke onlangs tusjwhen de Magyaareche regeenng en de verlegen u oord gers van een geallieerde mogen Lheid zouden xyn gevoerd In do flïgeloopen maand aklue de coinw poedent deed admiraal Horthy de Hon gaarsche oppertwvelhebber een vertrtuwelyk r pport aan het Hongaarscha kabinat toekomen over onderhandelingen welxc hfj met een vertegenwoordiger van een geol lieerde mogendheid gevoard had De voorsAeiien welke door admiraal Horth aan de bedoelde geallieerde mo cosnm dat aan Hongarije een soort man iaat zou worden verleend om het bolsjewisme met de hulp van Polen of veutueel van Roemenie te vernietigen dat verder Hongarije een leger van 100 000 man tou oproepen dat als een expeditie orp8 zou worden uitgerust op kosten va de ge albeerdc mogendheid en dat het commando van Ioze anti bolsjewistische propagand van deze antl bolsiewistlsche strydkrachten en oojC van het Poolsche of Roemeensche Ie ger aan Hongarfje zou worden gegeven on der algemeene controle van geallieerde offi eieren In ruil voor dit alles sou de geall eerde mogendheid haar steun verleenen aan de Magywirsche eischen van een plebisciet in ie gleden welke door het vredesverdrag aan Roemenie Joego Slaviü en Tajecho fclo wftkyp zyn toegewezen en verder zou in dien d t onmogolyk was de geallieerae mogendheid haar uiterste t est doen om a thans voor Hongarije de steden Presburg Koma rom Kas ihau Nagyvarad Temeavir en Lopron t verkrygen benoveM de zoJtmy nen welke vroeger aan Hongartje be hoorden Daarbij m de geallieerde mogendheid oe anuere geaUieepd i traditen over e ha BE RICHT I Hat filiaal der N V MiJ SANITAS 1250 i vanaf heden gevMfigd 15 KORTETIENDEWEGIO GOUDA O r Hst beite adret Toor Patent G nc imiddcl n r rrumcri n Ver bsDd Verplefiali Toilctarlikelen ar VRAAG PRIJSCOURANT prima kwalitait Iets beschadigd 398 cent Zoolang de voorraad strekt KLEIWEG 67 GOUDA Meubelkoopjesü Trouwen Soliede Salon n Hu ikamcrmcubclen alsTalelu Stoelen 1 mnenkatien Spie ekSch Ideriicn Theeufcl E kenhau en Bu reiiea Boekenkaiten GlubfauieuiU Z denpluche Ameublementen 1 eerameublementen KapoUmairaaten Wollen enSatijndekcni Stroomal aaien enz enz 53 SFOTKOOPJESIM 20 BESTE ADRF8 VOOR JONGI LUI MFT HUWFIIJKSPI ANNEN SIKmA 44 lioventiuisiibileSGliiel aiie ROTTERDAM Telefoon 12800 Feuilleton ik mtt hom kaïi doen tuizij ik het n enst opvat iioudt u dal goedvinden Zij atti te de vraag mM lachende oogrn iiiaer mduin me rouw Tijd met met nare eisoii gedachten be ig wfl geweest zou j e e tfiimg van onruet in da etom au hol iiiowje oiwdékt hebbe L at zou natuuriijK onmo ltjk zijn Da wa ZIJ HO moeder vandaag bij niovrmiw Ja een a sohuwelijk mensob zoo eer bitd w aardig men zou iets heel vre eelijks Ui hare tBgenwoordi h wiWen do n Ik deed al genoeg toem ik nwj aaninatigdo lioar ttiVf 1 ng Jim tft noemen Hebt u Jen versteenden blik van i aar gezi n k Heb er met op gwlet ik wilde tat jo wa meer lette op d gevoelen vaa anderen l Junle Wat zeg je van me rouw Durham i eoe heilige vmi gtpt dokter Durham hai eon vrouw van vltM b en b jed uiooton hobbeo ik denk dat zij hein ooil r de plok zal krijgen of dU tenmüwte zal beproeven t Kan ilia dat zij he4 probeert zei Angela penzende Ze wfUe iat Mamie wat Dl uder soherp van tong wi a ea dsoiM eo aan hoe H l zo wa gmreest al een I klem meS e dat aan hare knieën peelde Ai gelfl die m ne atemnilQg wat om zlchaelve rtreng te onderzoeken vroag zich af in hoeverre zij zelve aansprakelijk WBB voor dh bairde sobepaetöe bal metsje faalt vrouw dat ImileA zIj beminaeiljk d osehappen bezat die niet voor dm huL mltjkeo kiringf bewaarde Joffroow Usmle het rijtuig to voor Mi Soipio w 4lelend want bet diner wa iiüg slfjohl hall gebruikt Uamiy qppoog op k Heb genoeg gehad maat e Heeft Vla rv mijn taata lOaarV Ja juHrouw Mauiie ng ta vergBZelde haar tot aan de vee i Ëiulti waar Mary MuUoon de oiule km I dirmcid atond die met Angela van Bat y a tle waa gekoJnon va uu Majttie vergezfldo alH ZIJ naar dea aoliouwburg ging Manie vartrok met eeo vrooiijken laoti al of £ getii zorg ter wweld l ad Ik zaï nlot meer j i ruik n puo 7ei mevrouw Hyde toen zij van ie voor leur teirugiwam Leg het v mr aan ii d stuleerkanier in den tuin en bnng donr wija kome Deoki er aan ttat ik oor oiomand ie epratCMi ben Ht el goed mevrouw Anjïola sloeg een laal ovw haar hooïd en fep den doukeren twn door tot aar d in lood gevatte ruiqe een rfraai ge kleunl hoht op het gras wierpen iiij hield vac dien koelen doorgang huwohen hei huia en het neuwe efeideervertrek il govoei van ktgoHoten en alleen Ie zijn alü zij daar wa ij wasd deerde dit voor al van avond k Zal bellen a s I iet iioodig beb Scipo zei ze tegen den neger toeo iij h koAebiid bracht Maar kom in geen geval A a in niet bel Je tiehoeft niet op meneer te wsohten ik ibeb allee wal hij noodig heelt eu weet dot hij t j hier zal vmdea I e kneebt die met hart n zlf l aan haar duHiat wa gewijd keek haar ter sluiks bezorgd aaa Uaar bij waagOe bet niet leb te letfnan De deur w üaaaAg aohter hem gesloten pn zij wan allo n ge laten ZiJ dfonk haar kotfio laiigzivj iu c vj rtJ stjriier dan gewoonlijk toon zIj naar tweede ik o e gebruikt bM Mond zij op on opmite lb oikIo fi öntioiiien bureau lm t gnin 41 n mu ir van dt langt galerij ie iiall a l had gestam en Mn wa 4 gLVordcn nut baar leven in bt hut vsn har 1 vTvler I 11 on van do b nenladiji nam zij een oiiv ngrijk inamirtcrlp lat met eoii hrw I rood lint was aaiiig bond ging T iiKf ziilen en hegon t l z € werd er on mild IDjti gfsheel door m Ixwlag genomen n baar gelaat was eent atudat van uit druhkinigt ii t rwij ze Wft t na hlad om xp rdf Maar er was geem ertJurm ig n hin oogen zooats In baar hart ioenzIJ gino K gflezen had duwde zij bet van ziet af zooilot hel gedei JtoJIjk in Iohw bladMi op den grood viel Haar ffnaalbid die hirde lijnen van verrooeddbelri aange nq en die Dnrhwn bIj hunne eersie ontirHK4niï hadden geirotlen In bet halve Iioht zig Bij er voor hot oogenblik al m oude Vrouw uU t o i nn wijzer pilaat v in do oude LngelArhe xtok het ge sclienk van Blarga t n de nieuwe kamer pt rlniuu de hM3 ajm de voor ijAiand uren ZIj bad geen lijd te verliezM Zij bukte rifh nam de verspreide hJadon st vx In de hand en naderJo het v mr Hw ftcteen haar em verEoeieiijk fets dat nti het BOht vwwijderd moest worden Uv I begferig vlam ntaa t kort werk met de brozf bta ifD Mn voir ééa proflf n ij op in h I rosslgP licht ei stierven weg totdat n veriweoen vareo eav A ts een boopje veikooid papt op h ttot ROSS DURHAM N M tot bn l ▼ aa 0 iutort rd V wia M rr J p WEeSEHIti t Koasi M 31 Vsnarond mot ladorCje tk ga niet da famiUa Travis mee UeHnnert u u niet riat ntevrouw iradars vanavoul eem souper gutiH bij Putney om Geon V io o o O best zoolang als je moetler het goad vindi zei tiij en gaf haar ouder het hceogaa een vlochitigeo kus ttaar is Idtfeyr vroeg Mamie toea Scfpio de soep biauenhraoht Naar deu beer Lorimer om daar de thee of bet avondetMi oi welken maaltijd deze op dit uur ook gebmikt met hem te nemon t Ifl de Brl ade vond ij ia eagenlijk bespottelijk met Jim ingenomen Sk kau me niet begrijpen dal hij die afaohuweltjke Jongen m deUrovofi ku n uitstaan ffat is Jun toch een vreem de o n zijQ leven aan zalk een aoort dingen e geven En hij ia knap vtndt u met moailae Hij Is een Keer goede Jonge man Je p aagt hem alleronbarmlwrtlgBt Mamle 4Tij IR VCTÜeld op mij mut e cslMam e kalm terwijl xtj haar soeplepet tn veawioht UeU t Ia h t enlga wat TWEEDE KAMER Uitroer T n sua ppdoi Op te vTdtf i aii tui iHoodo Kaïnoflul iftt i Kfluv betreteode l uitvoer vaiiaanl ll pü ja luiai liet aitwooM van tiea aii H t iJ dfln mioidlor Iwi Od dat Ue iurplus aM regeeruitfÉ iuirjup i ol a oor a4r IJi s liöfimjU s verfcüotit oaa Ua i rnouHiiDtS MD cipotleurt an Ve nki lOulale Aaxiiaipp9en voorzitter de iioer V J Ucrwiif te Veötilai zoDder scü V oor ittOuA aoiiüuiat It wtu toua eeai bruUi wiiia guiiuiakt vsii 4 por 1ÜI U Ku ijiuU m t UJ L i vi tjt vijlltjiuerdm ziiui ga don uuurüij oiiX H r Ito p tr uno di jt nH iUgit vvu f L i £i i haddw daarvoor du aardajipu Ilu vaa vtiTjouwere tu oa vaiitjü op Ju H iw te ladcii Lb rforttort oii to ov P U t rea Zij iiioo tt lu vaortiolioi vuor lAQt I IJK de aardappUtu aii Uuwaarljontu aJH de lajull ouffdrü b alon terwijl Uu verte iSiiig de r itü vadi Ue aiuomiu cQ btUl lig door Ko jptrs uioeftt Jra ou ÜtJurcnat UI geOee e 11 ku Ak n t ering aarduppoj n zjq vour d ii2li n pnjs eerst rfcn str hn dJin d IhuiMiiH rt eoiti f aui DoUeïi dlo ctiiOf a i ao aaiibioulQ gem georuiN we ibcJi Ij tl iiuik n llot lag m de Iju dor tlour iii 1 oeTiüg lil it cn 4 area guai iu u tiuuUnitpJ ü om loder zoüvivd inu Ja u d goJa iaitei d k st ea zjji baorijl voort e Zdi CU oiQ de ajrdappeen ke vwitoöpeu aau lit uöü uij van aou vori oop ua Jon uxpuil van aardappoleu rttaeJi liu i ge regujd OKliTjf haodeu gotnaa t Het wud u t diea lioo de nUiMioel dat buduo d ftopiippeleo an de ejijKtrloaiaveirnaa giiig ttrOeu varltooüt d u iaar lllintoer Kn og ieder fX wrieur ooji aan dw n vivJiöiMÜii lol uou vrogiLfiu i vaag van njn bedriji toit de Jamlbouw Ofci oisui 1 tjiD lUi net ox uil iia d 6 ziii e mUoft hei rjeti liiar ttiuJetl eiml I I 1 iLWuiuiig aii liet centrum i r uva lig gLtioiiJen mot lit t ueiaiig Lem r y ii ti eA p vl u aoiigi eii dez Un iS4 iiJ aootli v ofi mat het oog op de Uwiurluuluo uie v Aii vvaeh kK eJ tiooger r n me Jut oog o p Ii t in hel vour euiUi endi Liuderï Ui do JuirJapptitU vu eeu V ugge expodiüe Kon öii aJl en TiJTZiktjd ujQ door gebnuk ve makeo vuu lauUotUw orgttijisiüe w vo s dert jartiü yp J ed wern zaam w Uf aiJdu rJuppt t ü vau den oogritlJlJ d 1b j jj t nii 11 üttvt ov ra iut n u il NüorJiljho proviiickJi zjh s de 11 Kh v eJtr VtóTkooIjt uai de Vcrcugug van hxporteu vaa Veciiku ouialo Vardap p ec til v m dti mhu t r beOtiiiU dat oor Iwi overgroote deel der nardappgiLd 1 ol h eeu tin i e rojleo ut iiajjii rhioykwuiii wajir i voi L dat t j een pu lie © eiUug AitQ eéne reifOtADt I ieljk rto laol t lad d a prijs te dicie n tr werd daarom d voorkeur gegev lu lau eoii gtwoujlau delhlransOip wu airl ij kooper en verkoo per i fcjer voor z cu hpbbtu geirachl h beM ie bereiken il il oJiiulil dal aau eiportveretiug n fcfP werd b taid gieiiiaj t la rogwrin fcirdjp H ii züiuUn wordui verzeilt üo wt UudbouwLre aU expurieurA kouden we eii dat tr een Hurptlu was De expor teuM m Willi icli aai om dt Huri lua te koppen Tan landt ouwerflA jde l daiW e mil 1 lor eeiitgo pog iig gelftan Ih aarduppolen z jn verkocht aai de BX porteiirs voor den prj vai iWo plu levKiarloon zoodal Ie prijK oor d x pc t arH ld na li Nov 10 j pw lU IWU K n vAnjii l olïfuart lm ö t Druap t 0 per IQUÜÜ KG van al J f e hrnnri t m 15 tebruart IbJO per lU IWU K fï van ui 16 l otuiiaT t ni 22 fcDrua rl f 9 50 per 10 ÜOO K tr van aJ 3 i e hiiiir t m 29 ttOruan f 0 per lO 000 K C rm van af 1 Mttart i m 7 Maart IVISW per lOOOy K ooalsi bj alle verkooi n gnhrukelijk i wo n l vn de export aar lappolen Irniico pT spoor of in het Kchip hetwek de anUppil i naar het buteijind breag gr Ir vrrd iieo p l tiekoslrn van Ion ver bouwnr tot In wago i of Kdiip wori n door den vpTltoo r gt dragen Ueoe bedrs gen f40 per 10 000 H j ook vjor de gevallen w arbj overlad og uit eoo lich trr In wo on o notup n odzakaijk n TVïo rapftlkie is lUwr de rext nngWMim DH uinsH Hi aan dm laagsten Inachrijver npg frflg n IJr minister kan aM de toe7egK iwf doen In 1 j ftventneele verttoopen een wideTP Wf lan de tf ana gerolgde 7fit imr flla en wordf n Bit hem kan nÜP n df o Twe tl ng wMen p wt lke w j7e de ♦ lat het nin nier loopt en d hoogflte prijzen y m I edlugen vDVKRTFNTIeN DONOEROAB an volgende dagen OROOTE AANVOER van ZEE en RIVIERVISCH Oroote en kleine In alle goorten Zia da priizaa kwalitait DONDERDAG OROOTE MARKT IWht over de Groeoendaal P G SCHARLEMAN ZOON NIKUWK MARKT 12tl 16 pkanci DE 01DS HE BESTUll RÜERSBO I DONDERDAG en ZATERDAGAVOND van 6 tot 8 uur IE SCHOENEN erkriiobaar tegen een prijs van f 11 80 per paar in de Melksalon van den Heer ALOENHUiSEN Markt 1256 36 HET BESTUUR A C COSIIN in Assufafltièn GOIIOII 30 1246 Talafoon No BI Brand Transport Molest Levens Ongevallen Ziekte en Bedrijfsverzekering Verzekering tegen aansprakelijkheid tegenover derden Automobielen motorrijwielverzekering TE rPVPN lOOH PONISCHOOL JUveii 51 Goyda COPIEËR en CALLIGRAFEERINRICHTING CLUB EN PRIVAATONDERWIJS MACHINESCHRIJVEN OPIEIDING TOT DIPLOMA Ntderlandsche taal en schrijven In clubjot Kasten f 3 par maand OPLEIDING TOT STENO TYPIST E Duur 3 maanden A leen voor pera aen die MULO genoten hebben SPOED EN QEWONE CURSUSSEN DAGCURSUSSEN in Handverbsteran Kostan f 15 par curaua GRATIS PLAATSINGBUREAU DO DERDVU 20 I LBR a ns hrijTing van 10 12 v m 2 4 en 6 10 om 12+9 50 ProapeoiuB en inliohtlngaH gratis Vleeschhouwerij QOED en GOEDKOOP steeds grooter wordt öe omzet b M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage pryzen 847 30 LAPPEN GEHAKT POLET Rül LADE of RIB RObBIH BIbFbrUK ol HAAb KÜbVET Zie de Etalage per 5 ons f 0 90 50 1 201 20 1 251 20 Prima Blank Kalfsalaaach per 5 onsKALFSFILfcT f120 KALFSSrHIJF 1 10 POLFT en GFHAKT 1 KALFSIAPPFN 1 KAKBÜNADE ü 90 KALFSOESTERS I 40 Zie de Etalaoa THUERE s THEE IS fiisch van smaak en fyn van peui zy is goed waterhoudend schenkt heldei af en Iaat geen drabbig bezinksei achter Prys per i j K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bu L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V V h GEBR DERCKSEN Hoogbtraat en Westh aven Tel 91 92 J C nCKWElLER V h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemeiksloot 84 D BIOMMENDAAL Tui f markt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Turfmarkt 101 5828 50 PR BIEDT ZICH AN o n nette Burgerdoctiter aU hulp in de huishouding m t huiselijk vtjrkeer Brieven onder no 123f bnrenu van dit hhd 8 Damas Denk er om last even 1 ons CHINAMELANGE THEÏ Pi 2 en 25 cl pef on halen de fijne smaak van vroeger vind U nlieae Tbee terng Overl eerli ke KOFFIE S5 cl per pond 1257 8 TURFMARKT S4 BELANGRIJK Geeft zoo vroegtijdig mogelijk Uw Vooriaarsen Schoonmaakgoederen om te STOOMEN of to VERVEN door da groote vo rjaflrsftr iklo lihet onmogeliik zoo vlug af te levRren al8 wi gewoonzi n de goederen worden behandeld in de volgorde waarin wi ze ontvangen allt en spoedbestellingengaan voor 1245 160 Wij stoomen en verven o a alle soorten Gordijnen Dekens Tafelkleeden Tapijten Karpetten loopers Kussens Overgordijnen Draperies Dames Heeren en Kinderkleeding enz enZs Rouwgoederen binnen 2a uur gereed DE PELIKAAN Stoom Wasscliapil Ververij en Chemisclie Wasscherl GOUDA Talafoan Kantoor en Fabriek no 196 latere Winkel Markt 41 Winkel Telef no 2S3 yendrikseo ZofleR Telef 324 Westhaven 31 1 0 GROENTEZADEN BLOEMZADEN GRAS EN KLAVERZADEN VOGELZADEN BLOEMBOLLEN KUNSMEST RIETMATTEN BLOEMPOTTEN RAFPIA ENTWAS HANG EN STEEKéTIQUETTEN BOONENSTOKKBN BLOEMENMANDJES KIPPENVOER OCHTENDVOER GEREEDSCHAPPEN POOTAARDAPPELEN ANTON C00P8 DROGIST WUDSTRAAT 1 Eau de Cologne 4711 2 Eau de Cologne Imperiale Geneest Uw hoest motdükric tigwf r ken U I IA tiblet ten welke de hoest pnkkd ttö nemon en toch geen ver doövencie bestand deelen bevatten Koop dus Idddijk voor U T Keelpijn Heeschheid Verkoudheid OPRUIMING van Parfumerlen Toiletartikelen gr ZIE ETALAGE W ODI ITRS 20 c nt 10J1I1ZEM 19 1 AU n rOIOaNH vanaf 68 IRHIUATORIV 2j vRouwi NSPi mn bi IU VBLOKK V i POUDHE DP RIZ 17 FANDRASrA U lAVDPNBORsrELS 11 SMINK 4 SCIIM RZFFP iS SPONSIN io IKARNEITLN 13 BRILI N1INF 19 1251 Biac ens enz enx 30 N V Mlf SANITAS KORTE TIENDEWEG 10 GOUDA Liefhebbers eener fijne Sigaar Uw adres s TURFMARKT S4 Ntem een proef mci onze Sericmerken TURFMARK r 54 No 1 pr 7 et TURFMARKT 54 No 2 pr 6 cl TURFMARKT 54 No 3 pr 5 et TURFMARKT 54 No 4 pr 4 et Verder groota sor1e nBj ROoKTABAK 1258 Grootc voorratd La É prijzen 12 SIGARETTEN Eog en Hoil Ruim kcuM ElecfriBcbe Drukkerij A BRINKMAN A iSOON QCfCOA Pijpen Tabakzakkcn Sigarenaanitekera eoi BBHALVB ZON BN PBBSTOA6BN 1 4 nc t 2 ai ft agri mett fM INOBZONDBN BIEDBDEEUK6BN Op iti Toerpagina 60 hooger Gewone adverteatiSs en ingsfondeo madedatUiigvn btf eontrMtt tot aear eeerden prQs Oroote lettert en randen worden brnkead naar plaatanilmta Advartentitfn kunnen woiden logasondan door nMebankMnM van aoUad dalaren Advertentlebureaux en nee Agntaa Admiiitrtnitieï Telef latart O aangobodoi De sovjet regeeni g o loht ec4iter volledige ontwapening an fgiftf van alle m Iitaire voorraden Alleen op deie vywrwaarden wjudén x het leveti van den beveihew er en van de andere officieren wuarbjrgen en hun toestond h t lau te verlaten indien zy zulks wensehtan MiUcr s plannen zyn intuasGhflti dour de gebeui teniseen lege ia UI en h i is op een jjaibreker gevlucht acfatema exet door een anderen yabreker met welken uitelag is nog onb cend Volgens Utwinof zal bet feit da haif Rusland thans in bandeoi der aovjet regee r ng IS ook Finland biykbaar wei geneigl tot vrede madcen len om baar sadedgiken steun te varieanat aan d huidige Hoogaarsche regeenag hm har teJ van oen MagyMarsobe mouucbif met in den weg staan een groot DonM baven te Uoada peat te boun en ao cLa stM tot bet centrum wan de Donau scheapraar be maken aan Uoag4u ye aen groota leentlA toe t staan an grondatoffen aan de Hait Aaaroobe UKluatria te verachaXfeo Admiraal Horthy gaf m bet kabinat m drukking aan z ja overtuiging dat de gaai beerde mogeodhoid in i4n fcweatie readi ais vorbonden met HoogMia loon wonl beschouwd Tenalfdartijd vroag dan minUtar vaa Oorlog Bersevioiy iwm ta maebfciffe tat oproep ng van de JaarklaMan 1880 1887 m 1888 voor een berhaiinguafaniAg va twee maanden Het was sbeoluat noodz lM lUk zaïde hy om een oorlogzucbtigen d i m het land te houden op l t Hongar r tj goed geoefend leger sou baHttan f bat oogenb uk kwam dat het toe moest jiaaa Het Hongaarscha kabinat maoutig la aaama admraal HolCby oiA da onderfaaa oeUngon met de gesiheerdMi voort te aaitee en gaf dan miniater van Oorlog a t om da dne genoemde Jaaikia aen van r cniten op te roepen Hy kreag echter beval hen mot door plaickaten of andere opas bare aaakoubgingen op ta roi an muW ben ieder persooniuk te latra a aiag eiw dat z twe nuuuuian endar de wapanaa moes ben ikoman Hee waaivchiJalUk klinkt dau onthiilling met boew l In diit verband toch wal opmerkelUk a d grooto hadmkkighebi warmoe Hongftrye de vrede voorw i nEiaB blyft afwi zen en de Jaakmoedighe a 4i de tentente tegenover de re eariaqr te Boa uapeet bezit Nu ook bat tweede uitstal byaa verloopen Is heeft de HongaAmcè regeel ng gisteren haar antwoord vanaai oen Het Iwdt ongeveer aldus Het vredeaverdrag van St Germain ba vat aooveei emirtige fouten dat wy moctnconclu eeren tot een algebaale verwerping De induatrieele gebieden zyn van de t keBgescheden vanwaar zU hun grondetoffeabetrekken De ethnografiacbe samenhang iaop wi ekounga w ze verbroken By de hui d ge verdeeling is er een even gameng a bt volking als in het oorspronkelyke Hosg 1 ye Dpie wyiiging in het Hongaarscha gebied IS met in bet nunat in overeenttaaiI ming met d n wil van de betrokken bavat I kingen gesoh ed welke mbiatoaa voor 4ahelft Magyaren en Duitaehen t n i In het antwoord worden verder de bjilchnschö rechten van Hoi ar e op de afga scheidene gebieden uiteengecet en voorstal Len tot het houden van volkaBtemmingea al laar gedaan i Het proces tegen Caillaux w rd giat Tflo voortgcMt De béachuWigde weitl oodar vraaga met betnkiking tot zün ratsen naar i Italië n verband mat hat heratal der g landLoiio togolfi bleef üggt otn ftel ver haal van bun werk te doen een re tnd laobje op haar lippen bukt atj ach mun de a oh op de l lensobop tMp naar én def ramen en wierp i naar Ottl Un De wind va opgeetoken bewodf da grooif tat on van de ntakbe booraen m m vtroorsaakte e n kreunend geluU In da f lut t Haar armv bloot tot aan den elletMog tv JM u tgeetrekt m den voohtrgen avond Ie wind die de vprkoosdip bladen g p trrmprctdde lie vroaijk door de ruhnie a t pr lUfts van overbleef In een oogen olik was hot vwM bij bi raa werr g H oU a de haan HOhooogeveeBcI sleoMi de pookaobfige nieladleèo van rien wfcrt vw krmdlgdtn wat zij had gedaan Maar d arnd waa oog niet voortlj HOOFDerUK K Ia de tvliduMT De deur werd geopend en LIAod kwam bliH n om goedennaebt ta eggen I Brandt er iets maai ef zei hlj tor wfji bij muffeimd op dm Ar ö itoed en aobterdoobdg naar de bouten wanden I keek Nit dan wat oude papieren tteeteion rr antwoordBe zljw moeder kalm Hrt i een prMttgen avond gf ui 7a tfljn aani1g klaf kweitje ie zijn soo laveodMl Ik won dat n eena C4D avond kwam kijken moeder Ik ban er aeker van dat bet u belang zon wbiM zeaiea en Jbn zon bet al beel pretticvtadaa