Goudsche Courant, donderdag 26 februari 1920

Of iomlhtid van mevrouw iiill lux dtc noi de gebeurtenibMn te Vichy wa fea hok Caiilaux verkla irdt dat hy het TioodjiE ïièd geoonïeeld ëen deel van ün vcnro sen ei z n papieren naar Ztttbe ovei te brengen omdat zi n vrouw m Itaiie ble f en hy voorUiuren l tusMchen P tts en Kome heen er weer apacie Cail lUx ht agóe dat de volken met zon der elkatufewfien evcsi en zeide da het hem ir het eind van 1916 verontrustte te zien lat Fraakrtjk de Khuldenaar wen van de £ eihe Ie nereld Italië en frankr k £ OU i onderling tot overeenstemming Kin oen knmes aonder uit het vert and dei entMUe te treden CaiUaux gai een uiteenzet Ung van den financieeJen toestanji van Frankrijk en ItriUë die met elkaar vei eeniffd ri in betere conditie voor het her Bte zouden bevinden Ceil aux tfhtkende gezegd te hrf ben dat men Rusland m den steefc moest la tn en zich van fngeland moest afscheiden en t verweerde zidh tegen het lasterpraatje dat hu anti bngeboh zou z n daar hij Jui fri fcympaUiie koestert voor ijigeland CailiBux zeide flat hu op dat tijdstip vbn meeniiy was dat al en in het werk moe t orden gesteld om het lente offpnaief van 1917 Lp doen slagen doch hij uas genoodtaukt ook aan den toestand te denken die jfe cliapwt ziou wx rden wanneer het otten Rief m slukte Oail H ux zeide dat hy in al zyn gesprek ken met Maitiiu overeenstemde die eerst van houdlïig veranderde toen Caiüaux in staat an beBohuUbging uas gesteld Daaiop protesteerde Caiilaux tegtn de bewering van de Fransche ambaseadi dat hu z oh mat de regeenngssocialisten m venbindmg gesteld en zich naar het Vati oaan begeven zou hebben Asqiiith fl felle verkieainffscampagne heeft suceea gpha l By de tusschwitydachs verk e aing tre I amley is h gekozen t t u van ihet Lagerhuis met 14 TSSstemmen tegen 11002 op den artwiderscamiidaat B g ar en slechlU H 796 op den unionist Mac Kean Van de 38 507 k ezers bnacüiten 3T4J Ihun htem uit Afcquith ontving du 48 J Bterrwnen mindiBr dan de helft Jer uita e braohte stemmen Zyn Bteimmenaan 3 is 7294 eer dan de vorge afgevaardigde voor Paisley by de verlnezingen van Decembrr 1918 behaald e BUITBNLANDSCH NIBUWS BELGIË Vrouwen kiesrech t De Kamer heeft fifateren de behanaeiing geopend van het wetsontwerp waarbij a i de vrouwen het gemeentelyk kiesrech ge gcrven wordt Het ontwerp zal zeker en groote meerdrfieid kr jgen Van de liheiaie groep IS burgemeester Max de eenigc d e er zich mee vereenlgd heeft Stakingen In het steenltoolgebied zyn stakihgen uit gebröl en veroorzaakt door de verho g ng van d broo tpryzen De stakers eischer te enkele kwaliteit brood en het mvoei en an een nationaal brood ENGELAND Lady Actor s maidenspeech Voor het eerst m de gefichieden a heeft Dinsdag een vrouw m het I a orh ui3 het woord gevoerd Lady Astor lid vooi Piy mouth heeft haar maidenspeech gehouden voor de vooftzett njr van de controle van d irnnkhandel welke tydens den ooi log IS ingfvoerfl Zy behandelde de kwestie van ihet standpunt dei vrouw en zy aprauc 40 minuten vloeend zonder eeniige blyk van xenuwacht gheid In de loge der Peert at haar edhtgerwot dien zy by 7yn overgung naur het Ho gei iuis is opgevolgd llad Astor pree dt uitwerking van beperkingen in den oorlogstyd welke haara inzienrf van groot voordeel voor de nationale kracJit en voor de kinderen was geweest Gront Brit tannie is nog niet voor een drankveibod zei zy hoewei zy het ale haar doe be cliouwde DENEMARK f N Afschaffing van dienstplicht De parlementaire commissie aie in De n mariten de hervormmg van het leger on derzoekt houdt zich thans bezi met de vraag of de dienstplioht niet zal kunnen worden afgesöhaft om plaats te mattn voor een huurlingloger Er werd een t ub eomnueeie benoemid om deze zaak te or ier zoeken Militaire deskundigen z uJlëi asn de werkzaamheden van deze sub conim af ie deelnemen nc INNINLAND BELGIË NEDERLAND Aankoop van vee t ïtnnliuird veriipeiii dat d4s regtt II Iff er iaaRw aan do p ian1elaren p nil lofwtpitiu Iti rn gevf ii iii op de zt IHe wi aj dit i eni e inartnden gi lefn cliit ddi w voor HoIgU in N d rh id ie gaan koopen Nederiandern in Rujtiand Hou terugkeer spoedig te wachten p tie vragifn van iiol l weedi KamerÜd Rriiyt bt treïi nde omkrhanileli rg m tUH s hen de ISrilricfio de itt l ohe f n Ned r larJ ehe K g nni n in zx p d repniH f ring van h d i Utohi Nt Ifrlinds ho en lNi Kliioh oud rdnnen luidu hot antwoortl var den Mtninter van Ittilh nin rtdHCti i za kf f n voigi 1p dtn minrtM b eiid fait H zprdfl on dl liPH ircki igMi welke te Kopi nhngr 1 plail bcWM lu hen e n nlif aftr i glle rlfr Ürifcwhe fwtecringi en een fgfVtóiMS de an fmt HusrtfiChp Sovjt hewmdgf leid b hei tot o cre Mi t innitni 4D zaken pfttHeeriiiff itui Itrttaclie n Hn nl hi onderdanen In K r tHi n f door Hi Snlerla dt4thr r img iiiit il Mri lip regering ge pk ts o e ic ihiih de hiirbo ea Iwdouldti Bui uffip lanli f op 7icli genoiiKn Il f d n ulg 1 iie ft r t n lanleilinig i8taan om II di lïriir 1 r fiiolng aii gotlaehtui I wwHiliii i I d rppalniH rlng van in ItTjöiuV erMi tiidL Huwwn aliei ii w Hl 1 11 ItfËMldi afgi vaarligde te Kop n hu i n II oleigfiiLP 1 ifat Ugeu deze repatrL rhp lnj il NMl f aiulwcl rigt rliu gwn f iiivi 1 I zwjHr tH HtoiiiJ lil lit kbpenlngim oiilvang n Ijercht n i n di 1 iiiuiiistiT Ifcoop dat luH So je I tupd binih iikort aan df Ntfhrlinder dn u ipl Ij lü Hlnaii lat ii ui ti VBr a 1 tl De Hollanders te Archangel Niiir 1 i Utpirl iiititt aii lUi t nlündflcJip aki II birioJit hevimien blijkcna iniïled t Éin van dun Ned i taruiBt txeii oonwi te h rigt I till N I r II itrs Haar zich In 11 loTi lotifijin Bezoldiging RiJkBambtensren Kosten 32 milliom gulden I lil I IwniU K iiinr dijii iii Hiuiïdrtup pLtf D ljtigirooting 1 oor 1920 voor ih ha I iiJ V ril Of llg aii Kij kiMUiibti nareu n I 1111 llall liiuri ixrtkiniig van II f I 11 uu Klit n Tl a ii tenaar to komt lis aii lf Bprtikt nog mei oor allil I t ftkkin iiciil plaatH gcvoiltn m Uüd in diiL ontwerp ii uug troiv vi n biHlraQ 11 lU fi aat UU tii i vormen a ii ce l oordi i I üdilreiit lu tgei u uit I rt iuUi l ü worddi gtvorl rj 1 tr i t iiH nl M r looging ït naar de e I iJiiM Kjud g lil loiii van 1 2 H jH j i H 1 kinder üOMlagiin 198 tO ur ijl wl inH It iP fO iinsm urzake V4ii httgtinil i i r Ing uud n U I tn p t lot een Miiiiiiii aii f tOOO giriaii i n i 000 ülTU II iifl f 0 K li 11 ndfiP nijf Idtrvati 4 tt brinp n lil I Irag littt wfflon horJn vim r iigfa p n o n volgoiiR do tlnns goldi niio wetgi vinf on r I niidd Jen xil worden pr 11 Iwoonf iiu i ooïl an dp oreiiljwloeJIe Iriik n iit rhoo in ii Wteit iikn dit bo irap op roni f S jOO 00 J dan zou de ni iwi t alctnii ituroi pl n o r hit jiar I M in nipprleri iilgaM onl Ten an m r f 12 1S2 O Nieuwe Zilverbtms By K B la het uiteriyk van een tweede oort z Iverbon van ƒ 1 vastigesteld De u terlyke vorm van de zilverbon dertweedf soort ia de volgende Voorzyde Serie No Wsltig Belaalnudilel Xonlskryk der NeMiideii ZILVERBON Groot EEN GULDEN Woivit ter ibetalinig aangenomen ioor ue NeJerl Bank en aan aLle Rykaitantoi n law seibaar in ZiLver na afkondig vg Gerégjstreend 19 De Agent vJi Miniatene De Min v tiv Financien nancien De woorden Wettig betaalmiódel Ko ninkry der Nederlandeai 7itveibod Grooi een giilden wordt ter bet aling aangpi omen door de Nederlandsche Bank en aan alle Rykskantoren Inwisselbaar jn zilver na aankondiging worden in bram ie overige voormelde woorden in zwart en het nummer in rood gedrukt Om dezen tekst bevindt zich een in ht en ilorkerbrum paars en groen godrukten geguiilocÉeenjen rand waann voorkomt aan den linkerkant m een zeshoek de beet tenis van de Koningm en in reciiter boven en onderhoek 1 Dit allee is gedrukt op een lidhtblauwen ondergronjd met groen vignet en EEN OULDFN m blokJetters Achterzyde De adhterzyde vertoont in het nuddcn in bruin op een paar vignet en een groen Ne derlan Isch wapen de woorden Hpt nama ken 01 vervalsohen van zilverbons met he oogmerk om die als echt en onveiT ücht uil te geven of te doen uitgeven worat ge straft met gevangemsstraf van ten hoogste negen jaren Dit alles ifl omgeven door een rand m de kleuren als aan de voorzjuc met m alle hoeken een 1 terwyi onTt de aohterzyde is gedrukt op een lichtblauwen ondergrond De bons worden gedrukt op waardcpa pier van ten naastenby 13 by 7 8 cen imc ters In de witte papierstof wordt een groe ne ve e verwer4rt De bons worden voorzien van den stem pel der haniiteekening van den Min ster van Financien en van dien der handLeeke ning van den Agent van het Miaister e van Financien te Amaterdam Invaliditnts en ouderdomsrente voor verpleegde krankzinmgen In veritand met de omstandiglieid uct zich m de krankzinni en swakzinnigenge stdhten tal van patiënten bevinder Jie recht hebben op een renteuitlceenng icr ch tens I e Invaliditeitswet en krachtens de Ouderdom wet is naar Ged Staten van Zuid Holland onlangs gebleken ie de vraag gerezen of deze rentebedragen ten goede mogwi komen aan de betrokken gemeenten Het komt Ged Staten m het alg i cen billyk voor en ook in overeonetenunina inet den geest van de Armenwet dat de inva Iiditeite of de ouderdomsrente waarop een voor rekening van een gemeente in een ge fctjcht verpleegde krankzjnnige of twakzinmge aanspraak heeft in mindering worvit gehraeht van de kosten van deze verp e ng met d en verstande dat die bate volgens de voorwaarden der sabaulieregelingei van Flik en pronncie naar de in die re un n aangegeven verhouding toaachen rjjJc pro vmcie en gemeente wordt verdeeld Intusschen zou er naar het Ged Statf n wil voorkomen wel geen beoiwaar tegvn bc fltaan om in overleg met de gestichtsbcutu ren een deel van de rente b v een bedra r van ƒ O 25 of ƒ 0 60 per week aan de vnr pleegyle rentetrekkers tot het koopen van veranapenneren enz ten goede te laten komen Zy heibben mitsdien B en W der gemeenten in Zud oUand uitffenoodt d in voorkomende gevallen maatregelen m bedoelden zin te nemen Het inkomen van den kroonprins Gcdopiiteerrip Siaieii dii proviniie Noord tijliand hebben ffïel keurd het auppletoir Kohjtr ftu de Hoofdc ijki n Oinöia der h e nl Ifipr ng n w aarop de Kroonprins V oorKDin mi pcn nafiBlaig gesohat naar I n inkunieii van HOOiWD De leepoat gestaakt I virljand itei li tuiifig m b i üa VII l irljf w do verbinding per z post 11 oaiii itt piiindp BtuKkpji m postpakkii lil naar NederlandseU Uofit en rtpai IihIil ivvtiaki voorw do reoM itreeKeohe v Cifbin I ii f II iVinrfinlam en Kottirlani vanril i n lil pjkkttpoHt naar 7 1 AiiiiTika tit aii pakkrtposi naar i i II markm Zwedi n i i Noorwigeo naair in ovi r Spunjt cil l orlug l Het koel en kalkverliod van eieren ingetrcdcken Mpt infca iii van 25 tottr m hi t kool en kilkvirbüd aii PUr n dioor den ramister i 1 I indtiouw lugetrokk ii Diensten van staat provinciën rn gemeenten aan particulieren nit uJtii aa uiüllülluid huljljtn aan I lil ft van du g iiw iiim in lit pro ii i iOöii oiwitn PBO afdjuk van etn i rcuhini door Acaii iiuiii 4f r ari Öin ift H hiidnUii Za on aan hii t jlltgt Lrcii l ptrflli nl verhoiging an dtu prijs van dm i door op U ir Ifctianu n aan l r i II ijiTOe ap Il dii rcuaire wordt or Ie aandttcJitop n i Sïigd iIh htl iiüt tttreveu all deioigiirmjc h dt pnjz n van dïeiisilen i Or den Siaat ii pirt ul i reii bewezen t H iioo injgfijk üp tt votrtii hetguenridi a II i ging i idï m di aljent one stij mfe uj hit pr sniviau dto met deu ardejaliiifi an lui gold gopa ixt w gegaan Ijivp reeht aaniigïn zpgt di iijiist r gftldl g iijk vaii elf prei a ojir oen opvo ring van do pnjzpn V 11 duor provmonjn en gi meenltn aanir il iiliyrtii ftiz II isenihteiL In ntwftolit ijg I 1 een pr j inoi n i iieltuAinf Krenzi n zutitu de pro V uüi i II gtwcmttn Ioor aoodanigo op I Mrt fiK m hopverrp in l OvenrH f op fen Il IS i ttiftiijijj 7 il vo i dp regeering liiiliiiiiï 7i n bij dp hpoordpeiing van V r km onk leu i m wt Ai n vorm ooktil s Kijks HUhatkint I K op 01 riiLg binnen Ie weit elijfi gestel r nypfli van di prijzen van diwisten I t emiiwittn pv ntut el door i rovindtin a I partioiili ren bpwez n lijkt dm nu r 1 l r V ril m di givaEoiv waarin attori Hi i k III nfit n OOH door het njk worden I wezi ft van belang oo al hH h lil iiigiikaal nipi iiK gpli k znjn het mchooi Rild nan dl riikssoliolen op tt voeren al err ns tiel HOhoiDiigi ld lan o vpcei nkomnti n 1 iijJohl igy n IS prhoogd I i iirtnisdi r vppAOoltt fïpri it n tP vril 11 pvo leri i d t tpn aan ien an retri cfi t n f phopvp Vin de provi nci ile ka aan hel voreiiHtaflmdi yoovpi l inoi ellik ge i f grt cv 0 1 wordt e i levens oin dp giriip nil lM tliren uit Ie nondigen oor zoo 1 dp gipuni en ii IWrelt in den iifden in workzanni tp zijn De Vvij UlMrale Kamer candidatuur Sh I a inl idiirg v an de bericl t a volgene wilko de door het bedanken van den heer Si me pr op ukwnondo IVeode KaïnerzeteJ 1 worlin bezet Ioor lie oudKamerlil il heer IMon omdat door het oud KaII t rl d lp heor MerHtraaa twewel deze I het procftsvprbftal van den uiuilatg dor rkii7ing n van l JIH als opvolger van ilpn ii er Niemoyor staat aangiNgieven het aiiMrUtm ai oha p moti wonocht te aan V lardi II nïaakt men er opmerkyaam op dal ingi olgc de bopaliit en van de Kies Hl dl hier Nilrutrasz toch ïii loder ge door hit iitraail s teinburo au eeret ftli g ko en moit worden verkflaard berst daar 1 1 zil d hoer Nlewi rasz voor het Ka iiii rlirtwhip kunnen bedanken wfta p dan II r d heer Di on ala diemt opvolger door het ontraal Bureau verkozen zalkunnen worden verklaard Democratiseering van de GfxmdwcL 1 0 door hot Hoofdheetuur der lioerale I jiip l enoi nHti romumeme welke van ad tf i 70U dienot lo4i aanzien van de deinofrati oniig der Grondwet zooals ijat In hot niajiife t v Ul Nov 11 18 s vaat t hte i tliana haar rapport gereed IV comiiusHip waartn zitting hadden de h 1 ren II P J iHoemers r ü A Hoon Dr Lely Mr E E n ha l I M r Dr H J Hwnedjn m A Smit tir i l voor het hootdbe tuur Mr P Hink de Iwraadfllagingpn volgde kwam na breed vuerige uiteenzeltm van haar fftandpunt tol deze oonoIjsfiB Ilii de a sL herzientoff die demoeratlWn r p van Hl Trpondwet heeft U tMM ogen wurte lo tcj nalero ri eÜng van de troonsop vülging litl ttJse van erlopvolging er I t n nit alloeii wat de ijlime maar nt di trooub1 eWijging vaji Prinses Juliana ook wai de reohte lijn betreJl on detrooitopvoiligeT in het o dl F rsie Kimer aJgescliaft htial giii i roiiwinkii flrecht In de Grondweti ütrigdd op gdjkp wyzL als liet mannen ku r o il d groniwettelijke leoHiidsgrena Voor I ki bevoeglhoid be aalj op 21 jajK til het aafltal Iwlen er ttiUjteneraul gebrielit op tweehoiderd t r jHifiitrt kensohniamg dpr verliou II lusstlion Kroon en I arleiiipnt uitJiiikkp iiik n de j mdw t op monion datdt VI niMiirs door den Knmng wlechtswor 1 II bm tl lilt lit heJï die geaoltt nwetenHoriip lut 10 rliuurt gfdurende htt g lieel vierjarigidp rk leJiouItns ontljindins bepaald j ih iit de dotr de Staten Oeiieraal aan K iiüiiuii WLirtvoorsrtelltn door dit aannt iiiii hruolii u ttp krijgen zoodat dp koiinkljki UwiUigUng tenauj ti n aanzie i 1 niuat f vüorKi Ilm nl t langer word V rtisüit tn lul vpto ui onze Riaal nfilclliiitfi L viirdwijfii en het fonnuiher vanafKun ii4 iiig w iflru het subjectief olemcnib hoort te vtr aJkn uil di Grondwet ver ijdtp 1 4o h fitartipunt aa nvaaTdi dat inwermj va Kt lïinndiim als in wtrki iijKhii ion cnijcri nth tn net m overeeisttUMiungIK 1 uii e parjoiuent iJri insteflingen nitt 1 a 11 u be eien m veti iindtr nog HitW IsïrjtiuiLl maar de inttltjdo voor liot 1 1 ngm m vé randt p n pn n de Grond V inimvoiiligil iiL dnr voigt d t m iiir a aaiwtonds feu imnslf y van hei iiantal ludoit vtnariiii dp Nt tt n Gineraal imj 7icli vjor de Mrandering ver kl ai t Kaïnirortlbuidiing iiH Ijngti wordt 1 ri Jit 5t U ii iirtn Jen an de huilen andsche Im II k iiigcn de iiistplUnij fpiier wimniRaie Ioor en oil dt Slati n Oenoraal in di Grondwe g vbfe Ipn l voorgtsöh ev en bepaald dai oortop nip wordt verklaanl on vred niet witten geslott 1 laii krachtens bpehut vaii I Mitii ntr al en dat getn enkpil trac 11 l niiH nigi bjit nlan Uich inogKiidlioidworlt II krachtigd dan na gof keuriniff v an tU n GtintraaJ zonder we ki goedkeuring oodan traotaat nc ch voor denSI UI II th oor zi n ondprda ien bandend u n Uf i vt dl r defpiwie is bepaald dat p 1 w ennaoil zal zijn maar de rege 11 n jii a RM o V or r op wlragi n aan d K woiii Wit I dt pa hii in omtrent di fuhtiat zoo iLg V jzigiTug gebriwiht döt dp wet ook iwi rin la i lo rochtt rllj e maiciht het leij I Imieit tot d liercohli aig vansonmwge in iri tl fedot ld gehn on kan roe I u vv 1 de kolomen mper bepaald Ned Dom hi liè betre lerWMl I9 de fJTondwtt ml J ng T pratp mag zijn van r eyit lin n voor in ovpruït op dit moment nairop V or i ndioale w ij Zigiiis der groiilwiltilijkp erhoudtng tuseohtn mie lorlaii t en koSonio de bouwstof noig mei aainvizig w het aanbrdgen van zult een wl li l ig aan p n volgende Jierzienng V oorbohoiLlen Oo de loeki nnlitg van w ntigpvendo be oi gdiieid ook aan anderi organeai dan daarmede thans zajn bekleed In de Grond wil uidrukjkeiijk inoRioluk gomaakt o m i MrekAing tot die JompenMiPfltii ril ondoip hanlhaviiig van het befjinw tlïil lp Kaïd H aa £ aan iirt hoofd dt o in puti 1p hlota hnpa van artïkei 14T al dut wortii giwijziRd dat ton aanpienvan dl pj ifii van dm hu rgenwestor de ro p 1 og in volte vniheid aan den gspwonen w tg pver vprblipp SCHEEPVAARTBERICHTEN STOOMVAART MIJ NEDERLAND Boepoc amveerde gistermorgen c a 9 aur van Batavia te IJmuiden KON NBD STOOMB MLT Hermes van Lossabon naar Constantmopel amveiTde 23 Febr te Malta ROTTERDAMSCHE LLOYD Birma uitreis vertrok 24 Febr van Ant Djocja uitreis amveerde 19 Fefcr te Sa bang Walis amveerde 26 Febr van Batavia te Rotterdapi KON WEST IND MAILDIENST Jan van Nassau van W Indie naar Ara sterdam vertrok 19 Febr van lassabon JAVA BENGALEN LUN GoTontalo amveerde 16 Febr van Ca cutta te Sabang STOOMVAAKT IJ OCEAAN Asapenor van Ja an naar Amsterdam ar riveerde 14 Febr te Singapore Polypiheniua van Shanghai naar Rotterdam amveerde 18 Febr te S n apore TelrefliRs van Japen naar Amsberdain pa seerde 21 Febr Gibraltar Of vlerda Naderfandscha Jaarbaari IV De eerste steenlegging Den 2Ben Febr zal in de herinnering ga denkwaardig blyven èn voor den Raad Beheer en anderen die met de Jaarbeuri h nauw verband staan èn voor prinses Jg liana De eerste steenlegging beteekcit voor het bestuur den inzet van nieuwe periode in het leven van de Vereeniging tot het houden van Jaariteur zen en wat Juliana betreft zelfs voor eei Koninkiyke ideuter moet het gisteren ea dag ïyn geweest om nooit te vergeten Voor de eerste maal heeft ze een officieels Aui verricht onder de oogen van vele belao stellenden terwyl WiUy Mullens de £ op hadr iueld gericht maar noch don één noch door t ander het ze zich uit t veld ataan ze heeft het er kramg afifc bracht Ons kort verslagje van gisteren verdient eenige aanvulling De Koningin en de Prinses werden out vangen in de vergaderz l van den Raad van Beheer door alle leden en den architect van het Jaarbeursgebouiy den heer de Ble Leuvehng Tjeenk Prinses Juliana teekende met een ganzepen de oorkonde vervaardigd door den cal ligraaf T van der Laars waarna het gezel schap zich begaf naar de plek waar de eerste steenlegging zou plaats hebben Hier sprak de vice voorzitter zyn rede mt w a p na prmses Juliana op leuk echt JOpderl lca wyze het moeilyk metselwerk verrichtte Het pubUek hief het Wilhelmus aan Op den gedenksteen staat gebeitald Deze eerste steen werd gelegd door H K H Prinses Juliana der Nederlanden 26 t 1920 Hierna stapte de Koningin met faur dochtertje in een aute teneinde een loit bezoek aan de Jaarbeursterreinen te bren gen die aangezien dit plan te voren bekend was natuurlyk volgestroomd aren Menigeen die zich overigens met om de Jaarbeurs bekommert had zich voqf deze extra gelegenheid een dagkaart verschaft Ëen groote politiemacht zorgde voor de or de en hield den weg waarlangs de Kon Fa milie zou wandelen vr t Prinsesje werd by haar aankomst hartelijk toegejuicht en vriendelyk dankend neeg ze naar links en rechts Drie monsterkamers werden be zocht o a die van de N V E H vaa Vught s Weeg Meet en Ma twerkenfi briek waar H K H zich bet wegen De schaal toonde een gewicht van 6 6 K G Land s een omweg reed d Kon auto naar de Maliebaan t leek een zegexoht Het hartelyk hoera uit honderden iceeleo plantte zicfa voort langs de straten waar door de auto reed voor den ingang van de af ieeling VoedingB en Genotouddelen stond een diiclite menschenmenigte om de priniset te begroeten en ondfr de expoean ten heerschte eenige spanninor wie de eer van een be oek te be urt kou vallen Na tuurlyk werden de meestfm teleuwesteld maar men troostte zioh met de geciachte dat de Komnigin vandaag terugjceert voor een nadere bezichtiging Men had dus nog kans op hoog bezoek Teiuitotte mocftit JuUana W k een kyikje nemen in den Dom en om hali vijf vertrokken moeder en dochter naar Den HWM De vermoeiende dag voor t kl ding wM vooriay vandaag komt Konin m Wilhel mina alleen terug InlichtSn gendieost De gpoote belaoffstelüng van peapeenag zyde voor de Jaart eurs doeit prettig aun en het feit dat de regeertng zelve voorgaat door zjch met verschillende monsterkamers te doen vertej emwoordigen is een hoomrol teeken Het a antal officieele en off Cieuse atand waanin met direct relaties worden aangeknoopit maar die hoofdzakeluk gele genheid bieden tot het vericryigen van in Jflohtingen iii bijzonder groot Op het Vre denburg vindt men dne departementen LandboUfw Handel en Nuverheid Koloa Stt Arbeid en voorts treft men aan een stand over d n Portoheque en Giiwdienst Jto onien bftschikt over twee gebouwtjes waar van één n t het paviljoen dat oodc naar de Foire de Lyon is geweest een bezoek ten volle verdient In een onthaar aantai gis zen stopblesschen en vitrines zün de producten uit Nederlandsch Indié wist men wel dat onze kolomen zooveel opleveren Suriname en Curacao ondergebracht Waar lyk Ie overzeesche bezittingen kunnen nog veel meer voedingrs en genotmiddelen versohaffen dan op t oogenbhk het geral ia Zoo vyiiJt men in een vitnne eenige i naaae ppelen prachtige goudgele vruthten vier maanden geleden m onze West ge uVt maar nog gawS van schil en sapryk V aar om vinden die hier geen afzetgebied n plaats van de Spoansche die om ddzen tiid van t Jaar alle geur en fnaohheid hebbcm verloren Verder zyn lang den wand daidelük t prejtende grafisol voorstellingen aangebrachi en een kaan van Indie die tevens eeniff denkbeeld geeft van de grootte Men kan daarpp zien dat ons landie maar eea zeer klein stukw van t eiland Borneo m neemt Enkele mooie sciierpe photo s volmaken deze leeraame inzending In het evengebou wtje zetelt een ambtenaar van Kolomen die alle mogelyke inlichiiaïTcn geeft o a kunnen degenen die zakei oP Indie willen doen hier adresli tem van f ma s aldaar ter inzage knjgen natuurmk zonder dat een bepaald handelshuis 01 iBdustneel speciaal wordt aanbevoi EEKST C K AMEa Zitting an 2b i ebr 19 I wgirooting vftn buriname Dl hptr Van Kol ed bepleit iafl liing van oen ftwt Indieohen Koloola I n lUad ia NeJerlajïd p 8Mle erWt n VI or de ambteiDajon het neimen van i rig len ter vetbelenng der hygiWnieabe tncf taniea on inzako toevoer van arbeids rachi Mi Voor de kolonie geachlkte 1 tuien moetij worden bevorderd Ultzon lin ï an bcfcïwJjime annMenaren en opW din van inbooi Bngen is noodig Spr klaagt tover tegeawerUm vran d Koloniale Vatrt i rloor het departement vaa Kolonaën De heer De ffwa Male IJ t J Dit nt dit pfitiBto der becroo hl Siinnanw vaftt te eielien i ï j raming on en alleen door NederlaoavW tlitri aiiieuK enf begroo ing botemgen iu chen nioederlind on Kolonie zal Kuii Q a voorkomen Hij wijet erop dat hot oiiiwerp voor eoa lUoutto aubauJi rte l voor tiel bijzonder onderwijs dil onder ttifr Inanfattl al doen aohteruitgaan i f Minister he t nog gne UtM n It studie van We JiuiiHOtie vraagaWiUttn kuantn atai cn hi kan du goui iiepaal Il loezeW iiiSPn tl en rteJ heeft Iwj een ytvofltigde op inaaüo de fltnancaei Ie ver lio S tlel nwedyriand mot uaohtlg tlielijK hteunen H de Kolouniin m t de grootst inu ilijit ztllslandigilieid op agetx uüciitn kan staau De begroot g wordi zonder stemnuiHI uuiganomin jjo reoung van Oura ao Ut heer K r a u s ui vraagt liestuurs Hiding tu tHohea de Itoven en lieiiedtiiHindache eiandeu MttAtregeie iiiooleu giUOiiK n worden tor verbttering van don L omomisolien toeJiand der Kolomen UiJ IV laraohuwt inehter legen U kortbare niaau nagelen i e heer V a n K o 1 e J diringi aan op V erRohillendL inaatregolon in het belang dor Külontön VoeraJ vefliigt hl aandaolit o d hoeJenvlpchtenj en Ie struisvogel nel D HB ooii tcHiug van den Kolomalui itaad 1 ailenniust cvuircdii aan tic virhouiJingen onder de bovottang Pe Minister zeyL overweging dor er M Ji 11 ndo wen olien tot Do begrooting wordt 7 h st aangenojncn Ih bLigroolmg van het d part tnenit an kcijni word ftveneene z h st aange noniea nadal de Minister den beer Van Kok lippft toogezegd met tiei Indi cli bi tiiur miJeir ovtrl g te plegen over de upleiding van lapan otie t l en G£MBNGD £ B£R1CBTKN De staking in Ae havens In di icrajvond te Uoittriaiii geliou dm virgalei n van den Lin trakn Uond an 1 ran portirbi derö tó besloti n dat h t Ijc tuur lk l verzoek vau de i inKauf l m irah om lev t nsniicMelLU U los cn voor do mi awerKers in de Kljiistreok nadtr onder Ie ooigffa ill zien omdat bierbj pr spra kl moet Konien oï de werkgi vers Itet ver r tliten van do daarv oor beinoo ligde wtrk zaainjiidc n op hu n terreiJion 7 u lli a tot litaan prder i btviloten mt een op i agjplaa zi wagon vet voor Weentn tt larlpi V aar voor vrijwilligers uit de verfe ddinn wirdiMi ipiitróipeii dnii Ich t r tond m vol oeudt aantal htbben opgegevm Dit wtrJv 7 1 zondt r loon vemclii ivorien oiuler dt JoidiiLg van het b stuu Fjeii eii cwinlvg ba m van it Holla id AnieriikaJlijII lubbcii Dins lag liun werk verlaten ongisTeriyi bobben ir nog dr 1 dat voorbeeld gevolgd h r nvn t ii eeiiige aalii g e 1 worden var haait o m moest tr imcor ilmtt wor diP gKMiiaBilit voor dt luw Tndir de e niensohen bevindt zioh zelfs w n hoofdbaa eeflO man die mÜn MitJ pir wee vurtüent oita zulke venüenaien worden prijs g gtvon door inenfietun dn toch zeer v r inoedolijk vvolen waarom het do l eltra 110 tp dom itf loöh laton zij zljh door dii i ederaiii dio zioh v trdir aivf an hen aanin it op c n onkelo na ib mt liiiiid van dit personeel bij haair aangeslo iinj lilt huu brood stooten Do vreee voor zekere elementen in de haven omijnt bi hot grojtste gedeelte der hdv enarbtHerH tot nu tot do ovetrband te ht4 ien Htt tietnokken personeel dor Hollan 1 Amerika Ijn Is geechorsi N K t ir IS een kle ne strooining ondltr ie Kotlerdainaoue ropdert om tt Koinen tot af Hchaff ng van uo liavtnriwerve en opbol hn vdn de pensioonregdanig Ltn vorelaggiever van hei i epft iureau Vaz Üioa heelt gisteren noegjinaals een boottooht door do Ainsterdvnsctte haven ge ntaekt JvoraI heeradlite dweJfde stilte De Jeep Iwoien vaji don torpixiodnnflt btlK even nau welljJC di ii8i te doen hetgnxn werd alge ioirl UK het feit dat op dezf it toclrt d t ciria vij icwarlier duurde 80h er t een en tel tfhip onCinoot word Al een vanuit de Verte z g niert de inHtrudtle kanonne rboot dp Bulj a naderen Thane werd da res met onderbroken zooa de vorige woek door de aanhouding van de persboot ulkn kon trou wpiiB n et gjeeohieden m df eerate piaata oipda verlof bekomen wa lot Jiet maken vm den hoottooht en vtrmofdelijk m de Iveede plaal v ij de luittnant d4e de vorijfp maai be teold boot nsd opgpi racht K teren dior den stMImgoonunendaot g9 neraal Overduyn in verband met deze aan hoKJmfl gehoord werf Het rtoonwehip Nlckerie vanden Kom W Ind M i dienwit lat Zaterdag a e van Ameienlam naar Paiwmarfbo zou vertrek ken al dien rtiig ni t varen Hirigens zullen tengevolge van Se ta tl nv de afvaarten van Ameterdaip en Ko i rdam in de vorw iilleniïe hjnmi dwer ludirij altfiupde dio dor Koit Ncd Stoom iKKji VUj tot nader berSont mol plaat vin lltM H I V raoirt whip Uoerot v au dt Stoom vai rt Mij Nedirland i fitter vun Java iiipl i iul goi leriMi aan de SunMtrakadp te A T f tcnlani giarnveerd l i A msit r lainwcho 1 tdi ratio v an perwo iti in openbare dienst heelt aan luiar e dt n H n iniiufest gerictU waann do v raag wordt gpstelJ trf d gtineentuwirkilpdoö Ie Anwti rdüJiii do transponarbeiders zullen leunen Ioor iiudJel van de eolidariteils staking Hedm wordt een vergiaderu g ge htudm van de leden tor bespreking van dt aian tu numm liouiUiijg Aan de OoeLthjicu aiidelskade te Amsttr dam heeft do Kon Hoil Lloyd eon aantal wonfngtn waarm personeel woont in bt irtkking bij i Maa aohapjMj 1 nktli va n d woningtn 7ijn betrokivtu door pwrsontil dat aan de uakiug nucduet Aan de 71 HtjJvers iH door de M a atsohappij bericht dat dl woningen luiiinen veortlen dageu nio I vinlattn wortleiv Het goederenvervoer S lur WIJ vinuiiitn door dt Nt di r laiidstho tJpoorw ig a rpciit opiiratlit gogi V 11 ll aii ivoiials naair ICot erdatn ook 1111 r V iiisti rUiam geen goodi ren ton tr voir aan to neiiM n iimien d Zt l tHtonid zi ii voor virder traiwporl ovir pe Dreigend conflict in de bouw atckeu Ui corri w poiid n v lu hl ad tt IJevm li 1 nieijiifc E r droigl liiLr ttu tonliiti m It Ijonw viikn 11 iMoc intandtn gt t den liebluiüt tn ft a rgaii Fvi lts htt contract dat 1 vliait moet worden htraituwd opgezt l lot duavirrt lediroeg htt loon i cent or iiitUtluarft m tinniK rhiden U Cent Vüui grüidwtrKtrs oi uppenn d 11 plu ó c nt dmrlttoiHlag alleh nitt deu y urigon w rktjüig iM i regeling wtiL ioli n de dr I j idyrh mei tt voritn tii gt ei ot t wordt tlt iirigt wir Uig etii uurloon van tl lil voor voWigtu kriotiten 11 vun J i lil voor opperii dtn tn mttóelaatri la Hl atlUing van de in Mei tot 8 and ko niiiiiu landtlijke rogollng is van pa rooni ju aai4 obod n 64 en j1 etnt met bt hon l van den y irigea werkdug weike voor Uiventir dio plaatS ljKe verhju lingoii in aiiiiurKii g noiieii gtwiii ülitir thteu Dil aanbod werd ook door de It K on ir orgaiüwa lea van do hand gewezen Ovirleg tiiel hun hoofJbosiüiur geajk de i mttr aauneraerd in overwpg n gaven lujtnikn 11 or 4nis ti e dde ile kweHüe lilKbaar pJaatsolijJv wild n regeJen noo dl looze tijdvirspUiimg ij liieldtn aan Hun iiH liin vaat Oj advipM va n liet Inofdbeslaur van den Hond V ill 1 alroonavoreen gini eii tiebbeii Imjir p dl Üin i nter aannemer atg Zitn van dtti ktrtndaig ui totgi teiiiid in een H 111 nr u arbridadag niet oen uurloon van rthp i 5 til bg ceiW Naar aanleiding van diAi aanbiedlngi r b Ui de plaat pi l ke orga ni a lesisticlh tot hun 1 ff eïtinir giwuil alttiauM gisteren is dioor lil If h van din Alg Mwl Ifouwarbei Tf ilond l ndpljki hpderatie vaftUouv vakirbeal r Ide iaftsoh om pin oonleren virzooJU Dov nier wenscbf echter niet op dm u t noo i4 iin ii te gaan m Hciii d KTUg 1 ittrst nöfibmhi edain ffmd u t t H II1 l aflttonsivereenlgdngien Dl kaïih he taat nu dat Maandaif 1 Maart hl wpïk iH dl tiouv vakkin komt stil te I SK 1 Een automoI ieUbrandspait t 1 I id chip iwnientiTaad ntoiid een ere Il Vin f21000 aan Burg m en Wdb 1 voor ten aiiK nip van een autoiaaldil inoKirbram tuit 111 t bijlMhooreml ntatenaal 1 eui crclipi van f 20 IRlO voor len aan JeppBIp BJl lIqonio llv u i iiD d o j Oud Wassenaar M 11 meldt aan lo r üi Naiinl ea I f V Jonlti re en Lo Mij Éot pixpoiljatae van l nd edertii tP WA senaar heeft iiv oomtjlnarti me ppii in rterdoiiificfip fnanTed groi p aan lo ht hel kaste 1 Oud WasstnaNr iiurt aan il origp bof iolien Lev smiddelentrein naar Weenen Het R K Huisvesitingscomité te a He togenlbosoh zendt den 2Sen Februari a s een extra trein bestaande uit 44 wagens met levensmiddelen naar Weenen Goed nieuws voor bierdrinkers IV Itoiid van Nedi ri Itrouwtnjm st It ziel V p binnenkort U lierirhti n dat va i 2 Maart af de kwaJiieit d r hüeren op ni iiw aamnerk lijk verbetpul zal worlen De biirwi 7UlKji dan weder van dezelfde kwaWiJt on heïzeltde g ehate zijn als vroe Xir en un vorgiüikimg nut het hu ttn laidwob bmr gi a wrijk kunnen doorstaan tegenover d ze kwa iiteiij4v rbeterin gstaB g en pniOT rhoo nn Mifprgeiidpi di prijs oor het Pilfienor en Mttnchener bier wordt hflangnjk verlaagd STADSNIEUWS GOUDA 26 Febraan 1920 Vertrek uitgesteld De commiesie waarvan o a onze stauge noot de heer C H W Heusdens Wzn dee uitmtiakt die vandaag naar Brussel Panjs eni zou vertrdoken teneinde over dei ver koop van kaas te onderhandelen heeft haar reis met kunnen aanvangen aangezien de Fmnsche regeenng nog geen pas v um heeft willen verleenen De h ren heUïen hun vertrek hierom moeten uitstellen BERGAMBACHT Het gemeentebestuur alhier heeft bcilii ten om eep leening aan te gaan groot ƒ 246 000 welk kspitaal benoodlgd is voor de eJettnficatie Door de melkboeren in deM gemeente U de volle hielk met 2 cent per titer verlaagd en alzüO gebracht op 16 cent per liter ttODEGRAVEN Op oitnoodiigiiw van de Aid Volkso nler wys sprak de heer H Oroenewout van Sant poort dezer dagen in openbare vergaiiering over 4e nieuwe wet op het lager ondet wiJs Op de beende wÜk dat is in gjede woorden keuze besprak de heer Gi dit dnoge onderwerp Met buitengewoon veel aandacht heeft men naar deze rede geluts terd De zaal was matiff bezet Onder de aanwezigen waren ditmaal a a veel oudere van schoolgaande Idnderen an de gelegenheid tot debat maakte niemand gi bruik Vooi een vry tairyk publiek sprak DsPoot van Noordwykerhout in een der lokalen van de Verhoeff Kolmann school opuitnoodigmg van de Ciii Jongelingsvpreenitffiug Thimotius Het wa een mooierede waarover men vrij algemeen ten zeerete voldaan was De LOOp verbrudtBvereeniging DêTltop alhier opende j 1 Vrijdafianrond een winkel in de Pnns Hendrikstraat Naar wil ver namen zyn reede meer dan 100 perwonen als bd dezer vereeniging toeg etreden = HAASTRECHT Zonoiigavond is iemand komende uit Gouderak op zyn doorreis naar huus 1 IJ selsteiii op de Haastrechtsohe duk naby Stolwykersluis aaiwehiouden door een twee tal net gekleede jongelui De jongeman die op de fiets was kttair een slag in het geoaciit en werd schade toeigebrarht door het stuksnijden van beide banden zyner fiets Of de aanvallers daar mede bedoelden schade toe te brengen of wel een vervolging te bemoeilyken is niet bekend By de politie te Gouda ia antpfte gedaan en deze traciht te baldtidax cp be sptren OUDEWATKR Met het bouwen der Rotterdamschc fa briek van melkproducten te dezer plaatse IS heden een aanvang gemaakt Den heer M de Jonfre ambtenaar der rykdbelastingen alhier is metjufnyang van 1 Apr as benoemd tot anwtenaar der directe belastingen te Amsterdam STOLWUK Cris ennorgen omatieeks half zes were en de bewoners van ons dorp opgeschrikt door het luiden der klok In een oogenblijc wias alles m de weer om te vernemen biJ wien de brand was Ai spoediic bleek dat oor onlbekende oorzaak brand was ontstaan m de woning van den heer Dekker waarvan het voorste pedeelte bewoond wordt ioor den burgemeester Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse was mocht het niet ge Juikken de brand meester te worden De beiite inboedels zijn g deeltel k gered De InvaliditeiUiwet i iigipiwiiri V 1 11 uüor di n Ajg Lai i en I 1 nuo iwloiid trdl gi leravond als sprtKIT il h t to van dt Wed u dorvhei dl Immt I 1 Kloijn ynd bui peiiiepH UI voai Wonlinigg i oi ie er v fgMle ril wa n ii loen etting dir InvaJidi II it w t en te i iw e n priHe t ti gtn hareUJlVüiring Spr bi on met ze fgin dat dtooiziuik der ipopuiarMt der wek in hooit oiik tl Mnl n in iu de egolp ikki nj i al do laatste ijn om tt aivimt r 11 Uit tt pla A u Hoi onaaiiginaauii di z vut ook w ZIJ in or a bijxovolg h leilir orJtlijk bur ir vfU plioIri dt wti iia t Itvin Ook £ 011 dt oVer u Ut g m over Il 1 ijn wamnitr zi do mt nil zou Iniiitha m I ooii w inn lilir g re hligd laiigt oni iiiken vttg varlnUriiif 1i trlj g n Pr w om dezt wt t gt vraagd n h t to j aMrti u wd8 hoog nooilig Voor dpiiou du wtikman inotwt gezorg 1 worritii Wiar jiii L dior dp we in zijn tiguiwoonligen Vorii I 1 voenn zljii gro Ht onirt ohtvaarvligJuil 11 l pg aan W 11 i4ng f wrdienti de elptekkertj 1 1 i dl Wit ijn twpp zekdi aan t Ikaar f k ppol i li jnihi goechmdiii hadden mop t 1 bli v n tn wil arbrtd r on wwkgcver pi vindt het iH ler den arbeider zoll vooi zJjn pensfCien l lalen zorgpn Mis el 1 n Jjkl hrt wreei doi h het 1 dp Pil 1 wpg anl ipn rIoU aj de wbet der de premu wd op zijn patroon verba in 01 Ix hotvtn g n zigilH gi plakt t wunl u Hft pJakkpn voor lom arhtilerw et l ook het grootste onginiak ivonzoo oor Inwonend kinderen Kt p t lor two ronzooiiiH in dichters yn 111 pigen hetirijT w ik aaiii om laiir ht t ij groot of klem i H li hedriif uit Ie oftoen H prrift wee pr op di iiuvoirlng iir wol Hii iiwn vooruit gczjen dal de g iietlt 11 voorinuf zou beriiBien hij het Hijk e 11 b ni af ii had ini n dnn gpvoerd Doch im n iH opti dat art 40 oegepast 7 ïu kuiini n w ordun waar ioor de werkg 11 im JU rsoneel kon virzikeren hij par I Cl 11 n miflt diappijin l och d tynehen do n II w p geelt ld w an n zoo hoog dat nii t t n partcu iore virz kt ring dïe ri po op ziob wijidf nemen fiopwel dit voor f 1h rokvnien goodkooiier had geweeel inmiir do omfilig had nie zoo groot ge wit n h geheel nt t zoo hiir aiiora um h Vi onH de onRcvai env orzpkering toe gipi het 7al ivenzoo jfian lit ver rh llnidc gejrfViiiH bUjRt dat dun door den w rg v r zal tietaald Pi4 n worl n van f m lom en priMnh v n f Ji tot 1 4ti IfWijl particuliere v erzeker UtSpen bereke nen van f tot 1 7 de hwgB e van f lUfl fn daarbij het geheel beter on tutgehroit r len Jo vreKti pr op te tpiekenenop hel protftsf en Hd k worden van dea en irnl n tionrt FINANCIËËLE BERICHTEN WIHSbLKOKKAUN Offici ele noteering te Amsterdam 26 Febniari 1920 26 Fe6r 26 FebrLonden 9£ZM 9 7 U Bentin 2 0 2 72 Parys 11 40 17 30 BruMBcl 20 1 90 20 30 Zwitserland 43 76 43 70 Weenen 106 1 O Mi Kopenha ren 40 40 4U 60 Stockholm 60 75 jtf 70 Chrstiuia 46 80 46 70 5 pel NederL Indische leening IKl De minister vun kolomen maakt m de Stcrt bekeml dat bU de op 23 Febiuar gehouOtn loting serie J der krachten c Nederlandscih Indische leenmgwet ISli ait gegeven schuldbewyzen ter aflossing i p 1 April 1920 IS aangevX ezeiL De aflossing van e tot genoemde aene bohoorende huid bewyjien voor zoover sy in Nederland wor den aangeboden geschiedt van bovengcmel len datum af te Amsterdam ten kantore van de Nederlandsche Bank de Nedcrlun t bohe HandelmaabsohappiJ de Nederlan isch Imhscne Handelsbank en de NederlandschItulische Fscompto Moatschappl Uit dm iioudscheii Kami 1 Wat er aan benoemmgen vasten Wethouder Roffman contra Wethou der Van Galen De geest in het college De Khoolstryd in den Kaad Het zwakzmnige kmd wordt de dupe Het was Dinsdag ten Raadszitting vol beroering Zoodra de discussie over de aan de orde gestelde benoemingen was geopend voelde men dat er wat broeide In de politieke at mosfeer die door de vergadering der vroede mannen wordt geschapen De inzet der bespreking was van heel on schuldigen aard de gemeente motst een siuiswachter hebben Üver dat ftittlyke werd ook niet gesproken wel echter ovei de wyze waarop deze benoeming er moest ko men Ln daarover is heel wat te doen ge weest Van soc democratische zijde werd er een verwyt van gemaakt dat by het op maken dezer voordracht vóór alles was ge zien naar de godsdienstige gezindheid van den sollicitant in plaats van naar de ver eiaehte bekwaamheid al gold het ook een seer eenvoudige betrekking Is dit verwyt juist en een tegenspraak der bewering van den heer Sanders dat met de bekwaamste sollicitant op de voor a dracht werd geplaatst hebben wy niet g boord dan mag dit zeker als een waar achuwing gelden Overigens was het geval werkelyk niet waard dat er zooveel drukte over werd gemaakt Ken decgeiyke discussie maar op geheel anderen urond gebaseerd had plaats naar aanleiding van de aanbeveling van twee curatoren vat het Gymnasium Kr ta daarbij een formeele politieke geloofabeHjdenis af gelegd zooals men in het verslag gisteren heeft kunnen lezen Dat een dergelyke diaruasie helaas noo lig bleek in den Kaad teekent den toestand Verheffend is ze zeker niet Maar heel veil hoop dat wat thans is geschied zich niet moer zal herhalen koesteren we toch niet By deze benoemingen heeft een onver kwikkeiyk debat plaats gehad tusschen de beide rechtschc Wethouders een debat dat wel aantoont dat het college van B en W alles behalve homogeen is Dit nu op zich zelf beschouwd is niet zoo erg en xai zeker wel in tal van deze colleges voorkomen Maar wat in deze wel bedenkclyk is is het ontbreken van respect ten opzichte van elkanders meeningen Wanneer men ilen wethouder Van Galen zyn collega Dr Hoff man zoo maar kortweg hoort toevoegen dat hy niet zooveel praatjes maakt als de ze zyn eenmaal gegeven woord houdt en niet elke minuut omdraait dan is dat een teeken dat het vertrouwen in elkander ont breekt en waar dit het gev is is samen werking óf uiterst moeilUk Óf geheel uit gesloten i r waren trouwens in de raads zitting van Dinailag meer teekenen aanwe zig die er op wezen dat het in het college lang met altyd van een leien dakje gaat Het IS heet goed dit zich die vcrhoudin gen naar buiten openbaren Men dient te weten wat men aan elkander heeft De schoolstr d die zoolang de gemoederen in beroering heeft gebracht en waar van men meende dat deze thans vrijwel was geëindigd 1 a niet geëindigd Men heeft het aan de discussie over het voor stel tot oprichting van een school voor zwakzinnige kinderen goed kunnen hoo ren De oude motieven die tegen het openbaar onderwys van rechtsche z jde steeds zyn gehoord zijn than opnieuw op het tapyt gebracht nu het gold onderwas aan zwaitzinnige kinderen te geven Waar men van rechtsche zyde weet uit het in gestelde onderzoek dat alleen hii amen werking van allen één gemeenschappeiyke school 18 te krygen tiaar is t wel uitermate bedroevend dat op prmcipieelen grond medewerking wordt geweigerd Het is vol komen juist wat de wethouder van onderwijs heeft gezegd dat van de confession neele opvattingen het zwakainnige kind nu de dupe wordt Want het argument dat men van r k zoowel als van anti revolu tlonnaire zUde zelf voor die kinderen zorgt gaat niet op daar de aanwezigheid der zwakzinnige kinderen ook op de byzondere scholen het tegenbew JB levert dat er dan toch velen van die byzondere verzorging zyn uitgesloten Het standpunt van den rechtschen wethouder Van Galen fn deze was byzonder sympathiek Het gaat hier niet om een opeiü are aehodl of een byzondere schooi in den zin zooals w j die kennen het gaat alleen om een school waarin het met normale kind door speciale onderwyskrachten kan worden gevormd opdat het niet wordt een verworpeling in de maatschappy Dat dit idee by lie meerderheid der rechtsche leden niet den voorrang boven de pHncipieete bezwaren heeft kunnen krygen ia leer te betreuren Het voorstel ia nu om een onderzoek m te stellen naar de bezwaren voorloopig van de baan En t zal ons zeer verwonderen of het ooft weer op de agenda van den Raad zal terugkeeren BfARKTUEKICHTEN Gouda 26 1 ebr 1920 CH AN SN Voor alle artikelen heerschte een utc stemming Vooral peulvniehten belangrflV hooger Tarwe 306O 31 50 Kogge 26 ƒ 27 60 GeVH chev ƒ 26 f28 Haver ƒ 24 ƒ25 BO Xrwten ƒ 28 ƒ SO Bruine boonen 2 80 r 100 KG KAAS Aangevoeta 7 partyen Handel flauw Ie kW ƒ 58 ƒ 84 2e kW ƒ 52 ƒ67 BOTI R Red aanvotr ÏUndel vlug Goeboter ƒ 1 6a ƒ 1 60 Weiboter 1 45 ƒ 1 66 Vl bMARKT Mtlkvee gee aanvoer Vette Varkens goede aanvoer hantUit vlug 72 76 et per half KG Magere Varkens ared aanvoer handel flauw 60 66 et j r half KG Magere Biggen red aanvoer ha del matig ƒ 3 50 ƒ4 per week Vette Schapen weinig aanvoer handel traag ƒ 26 ƒ 40 lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel flauw ƒ 14 ƒ 20 Graskalvi ren geen aanvoer Fokkai veren ƒ 20 ƒ 26 tli RtN Goede aanvoer handel vlug p lüO stuks ƒ 9 ONZE DRAABLOOZE DIENST Ouitschland en Polen LYON 26 febr Uit Warschau won t ge meUl Delbrück afgevaardigde van de Duitsch i oolsche conventie van October be treffende de gevangenen bevindt nth op t ooigunblik in Warschau De uitwibseling van de gevangenen zal apoedig getindigd zyn Op het ministerie van Buiten amUclie aken zyn onderhantlelingen begonnen be treffende de regeling der spoorwegverbin ding post en telegrafie en pauwen tmschen Polen m Duitachland de vrüe stad Dant zig en het gebieil waar een plebisciet moet plaats hebben Handelsbetrekkingen 1 YON 2b i tbr Omierhandehngen zyn naar uit Rome wordt gemtld gaandt tus sclien Kome en Par s over de mogeiykheid handelstractattn te sluiten LAAISTE BERICHTEN SpoorweKstaking in l rankrUk lAUUh 2b l ebi V D lengevolge van de staking der Hpourwegarbeiuers is het spourwtgveikeer van Puiys naar het ui den stilgelegd Hedenmorgen tusschen 6 en I uur was lie totaband aan de Parysche ata tiuiyi angstwekkend Van htt Lyonstution mocht geen enkele trtin vertrokken han trtm uit Marseille welke gistertn moest ayn gearriveerd kwam eerst hedenmorgen aan Up het station Ut Lavére hebben de apoorwegartwiders eveneens aan het bevel van het Üyndicaut gehoor gegeven Kr IS geen enkele trein vertrokken Ook du gewone personentreinen z n niet aange komtn Op de andere stations was de toe stand vry normaal Wilson B antwoord lONDKN 26 l ebr V D Het antwooid van President Wilson nopens de Adriatische kwestie is hedtn door den Amtrikaunschen Anibaasadeur te Londen David aan de Untsciie hegeenng overhandigd Personen die kennis genomen hebben van den inhoud van het ailtwoord veriUaren dat deze zeer gematigd gesteld is voor wat de inhoud aangaat hi ewtl de president van de Ver tattn zich aan het voorstel betreffende aflossing van de Adriatische Jtweatie zooals die door de Vereenigde btaten Kngeland en i rankriik oottiprwnkelyk aan de goedkeu ring van de Itaiiaansche Kegeermg is on Uerworpen De transche en Kngelsche premiera tot wie het antwoord gerieht is zullen heden byeenkomen om hun houding in deia kwes tie te bepalen Polen en Rnaland tïKXhVK 26 Febr VD De heer Pane lemeki die op t oogenbhk m Zwitwjrlaml verbleerf is plotseling naar Londen vetrokken om voor den Oppersten ftaa f het I ooiacne standpunt te verdedigen in i kwestie van den vreiie met Rusland Hy btelt z üh voor den geaUieerden de n Hl ne v aarbjrgen te vragen Finaneleele conferentie 1X NDKN 2ft l ebr V D De financieele tonferentie ttki heden BUeenkomen onii r Marsiii hransch minister van financiën Da conferentie zal Zich womameiyk bêzjthou den met de wisselkoersen De Velkenbmulsraad IX NDEW 2 tebr V Ü In t bejfin n n Maart zal de Raad van den VoUtcibonl vermoedeitik in buitetypewone zittii btjeen komen Deze zitting zal zich beziirnoudeai met dt benoeming van leden van ueifom missie welke een onderzoek zal inbtellen naar den toestand in Kuatand Aanslag I ÜG ANO 26 P ebr V D De Trieetej Pic colo maakt meUiing van een aanaiag die op den prins regent en den minuter presi deiït vün Servië zou ti n g Ie d Bellen zoutten gewond zyn TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste baromcterstaiKl 767 9 te MÜD chen LuKite barometerabuid 742 U StljiUifjord VerwBchtinff tot den volKenden dag Mmtige later tudeltjke afnemende westeluke tot luidwestelyke wUid xwaar tbt half bewolkt WBimg of geen regen lalfde tem pe ra tuur BURtiERLIJKE STANa GOUDA OfcaORtN 28 Febr Oerril t D van Wdligen en N Pol Pieter i v P Nu velatiin en D van der Kle i Marcel v A Samuel en A Simon 24 Martinua AnIhomm V H Laurier en J C Everling Johanna d v C A van der Klif en C H Verboom 25 Hemlrik Johannei en AlUa Hendnka i en d van J Verblaauw an E A den Braber GETROUWD 2 Febr P C Willi en fc M van Mulrigt J A Vrilmihoek en H M van der Steen A de Weger tn A Tirabergen J M A van Tok en M M van Duuren OVERLEDFN 24 Pebr Ja b Bik M j y é