Goudsche Courant, vrijdag 27 februari 1920

4 Meiilieliioopjes Trii 0 Sollede Salon an HtuiltaiAn alaTafeli Sioelen Linnenkaito Schilderijen Tbeetafela EikenSn feilen Boekenkaaten CluWggïiJBjLT pluche Aroeublemeolen L ra menten Kapokmairaiieii HTnii Satijndekeni Stroomatraien 5396 SPOTKOOPJESIii BESTE ADRES VOOH JOn MKT HIJWELUïSPLaK Sm iTRilil 441 o eiil üfMb h L ROTTERDAM Telefoonl2 Ondertrouwd 1271 13 TEUNIS BROUWER DE KONING Woensdag in InuikHJk uitgebroken wertf geproclameerd Is tamelijk nietig De directie van den spoorweg Parijs I yon Hid dellandache Zee had aan don vakvereenl gingsafgavaardigde Campanaut verlof ge weigerd om zich naar een vakvereenigingavergadenng te Djjon te l egeven Csrapa naut had hoewel h er geen verlof toe had gekregen verlof genomen en is onmid dellÜlc ontslagen wegens het wegblijven zonJer verlof Dit was voor zijn kameraden voldoende reden om t werk neer te leggen terwjjl uit pure solidariteit ook op sommige andere iii nen de arbeiders n staking begonnen Hat ia nog wet geen algemeene spoorwegstaking maar de opwinding is overal groot meldt de correspondent van de N R Ct In sommige stations van Parijs legden nog itechts enkele aibiiders en beambten het werk neer maar in andere stations ontbreekt de helft van het gewone personeel Aan het Ljon station IS één trein naar Marsedle vertrok ken en zijn twee treinen uit de voorsteden van Par s aangekomen Die twee trel nen waren stampvol en op de treeplanken zaten en hingen trossen menschen Aan het station van den Qual d Orsay on aan het Oosterspoor was niet veel te merken mur de opwinding onder hel personeel doet vree zen dat elk oogenblik ook laar de staking kan uitbreken Aan hot Montpamassestati on zijn wol vc I stakers maar de dianM gaat nog zijn gang Aan het Noorderat tion en aan het Invaliden station iê het vr kalm Maar op het staatanot is de toestand veel ernstiger Zoo is aan het ata tion 8t Lazaire de staking vrijwel volledig i r kon slechts één trein vertrekken en w l naar Cherbourg omdat da machinist daar toevallig i4 9onae Hot algemeen verbond der spoorwegliedon heeft met den minister van Openbare Werken beraadslaagd De directie van de Pt M wtl niut toegeven Ze heeft in het station te Lyon laten aanplakken dat ij genoodzaakt is de stakende beambten dooi andoren te doen vervangen ÜUAiJtJNLAjNDÜCM JOÜUWaL DUnSUiLAND Het yroeee firxbcrger Helfferich In bvt proces ii nibergar Heiffer cb waa het gi tttea een btlangryOie ddg Op ie g riibflnlr naBu v6 f de mttuag eju 4e vroegere rükaiuuuiaJier von Betmoann Hoi w de vroegere minister Spuhn de onder staatssecretaris wn Lewaid en de roonu uge preamena van den Hanzebond Geucini rat üieffer pitste Uhaus kwam de laak der oorlogje inet belast ng ter epralcK Veel tyd werd iU te s ag genomen iioor de bespi kjig rau oen onueruoud tusscben den vroegeNn ryiLikun oeiier von Bebhmann HoUw k l rzber ger dat In Januari 1910 plaats vonfi DvaH s had Ji rzbenger zyn ontweiy ooilogs winetbe asting aongokondigd en Uelffench sou den R jkakuneJier heuben voorge i d ter wille van den landevrede het ont jy terug Ie ntmen Bfj dit punt woidt ook ae vroegeie Rykakanselier von BeUmuuin UeJ weg a s getuige omferoepco Hij legila uutvot r gi venuaringen af die echter n au seuMtioneels bevatten en uitvoerig de be sprcdungen weeigaven welke er aon er da cuuJsfaen plaate vonden om ter wn e van oen land vrede een wijsigi Jn de bttna tingvoorstelien te verkrijgen By bet verlaten van het gerediti ebouw werd Helffenoh kwr Duitscb nabonaie aan wngeiz en oratie gebracht loan de tsf gere staatseecretaris met zijn verdediger Dans eji Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adres COHEN Co ARNHEM Pabrlvk rma Rolluliitii Markltzin Imm icharmen Tgoton OalililtdM BERENDINA VAN BOVEN Haastrec ht B 13 Qouda AViIleos A 28 Voor de vele bewijzen van belaogstelling ontvanpeD bij het overlijdeo van onz lieve Moeder Mbj P SMIT geb DE Hooo betuigen wij onzon hartelijken dank H W SMIT A R SM T 1269 11 W P SMIT Kleermakers Basliat eerata kina vakman 6EVRAAGO die wckelijki eenije paatt oaa ot veilen kan maken extra beialmg boven he hoojila lanef Brieven ondar oo 1267 bureau Goudache Courant 8 ER BIEDT ZICH AAN e n nette Burgerdochter als hu p In de huishouding met huiselijk verkeer Brieven onder no1236 bureau van dit blad S Agmt roor ütui in omitrakM I H J VAN SCHALEI WUDSTRAAT 21 OOUD i 1N SCHUDDEN liefst met bediening Brieven met pniiop aaf onder no 1232 Bureau Goudache Courant Markt 31 10 INSCHRIJVING Openbare Scholen Nos 1 4 School voor voortgezet Lager Onderwijs en Bewaarscholen Ds insohrijwing van nieuwe learlingen zal gehouden wordan op 0III8OAC 2 MAART 1920 BV Zit dt atnpislibiljsttsn ZÓÓ ZIET EEN BUSJE BESTS 1 METAALPOETS ER urr Zeiiuwzwitl Algemeeni verslaptnog In alle gevallen van blocdarinoedl zcniiwzwakte of aljemeenc alapletai l landen is de Saaguinoi bet middtl dat enel en afdoende veranderiajbres t Een jroot voordeel van de ian NiBaHl 1 dat ZIJ ook door de zwakste catelln verdragen wordt en geea icbad l t bifwerkiDgen vertoont Nee erdepntd van Maar zorg dat gij de aofate 8W guinoe hebt WACHT U VOOR NAMAAK SANGUINOSE koit per fliconf 6 fl H 12 fl f 21 Met duidelijke gebruikHanwijunt Bij alle eer e Apotheker en Drogisten VAN DAM CO De Rlemerstraat 2c 4 Deo Ha t Fleaichen worden teruggenomen fc J117 VLEESCHHAL op STOLWIJKERSLUIS VRIJDAG en ZATERDAG verltrygbaar leesGli 0 61 per zijn orgHt t waa Vabton dia gedurende 11 Iaati t aj ea haar geesi duizendiualen na l gewoói wei overlegd en londer wiMogung Z OU aeoig beroep op zgn T dtjija gov oei van nut aijnl rfm Mj het ouii begrijpen Zou jo wol zoo vnendollj wUlenzijn uuj liet kiiveiaohe te varklsreo dat op dflii bodom hiervan llttt zed hij terwijl ZIJP dtitt toenanx in bib blijkbaar meer reden dan tk wUt om verontwaan gd t aijB over eb veranderlnj in jo vtraag wat be e6kent net Jij en d e koMelijke beiKkï waardoor je nü op alecg tjuw boni guiiomenl Ik lal hen en jou voor aM gvreclit dagjani Zij giag plot i ling zitten o Mtfuxm niet lil t miatH bovrewd Asliton had zelfs n zijni toornigxte ougienb tkk in baar altijd volmaakt kalm gelaten tKj waa niet lo staal dch tol een dnH op ttr voereo Ue ali e i oiuneodoogende zee alles voorsio i uiijaagt Hij zullen vw terug moeten gaan Aah n Indien je tot op den bodm ran wilt doordring Ver terug tot het begto lotw ik Vftn Ierland kwam en jlj een gDuvornonientsaiiibienaar wae dh juUtzIjn ei rato boek had geeohrevMl Haar kalme toon deed hem oMiIsMtne bedaren ofaohoon hJj Inwendig Soor woo do 1eerd wenT ff rom tenigi aan Wij moeten vooruitzien wij hebben nu een mooie oekonuiJf bebt relet alleen mijn meeotarwerk veem a d dat II M mlnate maar dat wsarmee wij one brood moeten koc en Ik wMMdMe dat Ik de ware redM ven dit ftUee M Venu verrvliB WADDINXVEEN Advertentiën en abonnementen dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxvn Aanbevelend A M V d HEK AGENDA 2u febr 8 uur Oalé boöatóbord a oni WïakpUerevereeni ta i Februari 7 4 uur Soo 1 Ledng HBS Vepeeul M mXJLÏI IJKL ib tBbruM i 7 uur Onlé StoppeWW Vei Afd Stolwljt BOMl T KM ducenten X Fobnioltl 8 uur Soo do Réunie K avond Mara de Haan van Gem Scholten j 4 Maart Soc de Réun l l Haraormdea 8 Iftiart 7 4 uur Nieuwe SOboawtm AboniwmenWvoorsteUln Belerfd TOTioekMi wIJ 0M roededeello te mogoo oirtTBiuten f gMlelln n oonmrtai TwmÜMW iuz om d M la oom fM meld o ElectrtudH DnUUril BiuNsiuii a xw QOO WK M T Jï u B wn het eindexamen ffjonnuium of SttittFexamen Gymnasiwten die van plan zfjn rechten te studeeren kunnen das m het vervolg na de vierde klasise zoon el de A alh de B afdeelIng kiezen By bet eind exBin n biyven de bepalingan om nt nc verelachta voldoende cyfers voor hflit verkrygen van elk der diploma s bestaan Op de wyziging van eindexamen reg 1ing die noodig gewoiden Is door de verandering van het leerplan loopt dit besluit met vooruit Sprtiker huMlelde over de ByaÜMft ho4 Vtf aan zich laat bedenken de Mlfgreaoes sawnfjteid de eensaamheid d majcfaCe te Itjkbe 4 de RujmlheJd de mateloosheid Ds elfgmoQfrzaainhaM lnat zidi onmid OftltuJc door de volhoié der ynthese beriÜ pee want wat yöf la heeft njeta niiudijr vi at t ai aiet faMft tf Is ADVEKTENTHN Kin de ayntiteae laat zich ia haar onmici dellüioheid bogrUpen la laa dJt i haar mlhoud Za heeft deze inhoud nog n e wiUr jfemaiüct of vertoond daarom ti haar lo ihoud ianoff onmiddellijk en zoo due no on bepaai Maar toch is dit alJes 1 a Ie omniddellifk de inhoud der synthese Zloo beeft zy dus niet noodig en is daar mee dufl zelf cnoejpzaam Aan te behoefte vertoont zich de amioe de en te leegte Dat Ues ia is boveoi de behoefte uit 26 Febr 19 0 Aan deae ieJfgflnoeigrïaamheid laat aich begnjpen de eenzaamheid der a n these Omdat de sjmtheae aUes ia er m t mè r en is er met minder dan iIp jyn theae Zoo staat er dua mets tegenover haar wat zij niet zou zyn 04 staut er niets nAA t haar wat zü niet zélf u En ut mets nkèst en luets tegwiover zich heeft ie eenzaam I it dient echter niet te worden begrepen ala veratakkenng als verlatenheid De e n these k n niet verlaten zun omdat ei niet 1 wat baar verlaten kin want zu heeft mets naaat nch noch teyanover zich Aan deze eenzaamheid laat zich de 11 aje BtejtetyJcheid be rypen De majeateittluk haid der eenzaamheid vind b v haar ai spiegeling m de monaroh De monarch Jieeft raan uiteriyJcHgelÜien om Kch Dit noemt met v eg dat de kamerdMnaar voor zch nnerlyk jna asteiteiyiker kan zyn dao zyn monarch Doch luterluk nwet de moujirch ue ma ewteatelykhfiid vertoonesn De mo naiwh Ae met t publiek meedoet verliest ziJn majestaiteHjlcheud En t publiek auUt dit ook niet De mensch wil iemand heüben waarttig en hy opziet zoolang hy m g gecu M pect heeft voor zichzelf Om respect te hetó en voor ziobzelf moet de raanach c rst aan sichzelf toekomcBu ECHTPAAR van goeden hui e onder deren ZOEKT zoo poedif mogelijk Re menacih die aan zich ia toeigrekomen la tevna toegevallen aan de eenzaamhf d n de majeatöitelijkheid der petrsoonlykili id De ndïvidu la nog met pw soonlykheid hü is nog maar t aparte Deze apartheid Iwft h j dadelyk weer op door toe te va icn aan z n buurman Hier is de gerc lig Iwid en t banale Eemt wiar de mdividu toevalt aan zich TWiheft hij mch tot pereoonljjildieitl en komt zoo toe aan de eenzaamheid d de maJeBicjtelykheid aan zich heeft want de venhevenhejd Zoo iaat ook de ynthesA aan ae eenzaamheid van haar volheid de na iMteitei lcheid begrepen D individu zonder mmi voelt Zich m d eenfaamheid met op z yn gemak Zoo oekt hu vliitf de gtszeliigüujid En aan de maJeBteiteiykiieid laat zlJi besTiÜpen de ruimheid Dit its niet de luim te De ynthese ia met m de Bmmte maar da ilujmte js in haar y ant ook de roimte ia synthetiKh BR lEKVEERENperpaar7cent SOLUTION 14 cent OLIEKANNKN 16 cent COMSTANGEN 39 cent LAK prima KWASTJES 39 cent 4 cent KLEIWEG 67 I26S GOUDA 15 Wje eniiel nog maar in d ruimte jb s Jicg net aan de roimheid boe want de numf heeft aan ziob de moiat en zoo Jus de grrens En de grens laat aan zich be frtjpen de engheid want de begrenzinf We aprelten wel van een oniomdige ruim te IC universeeie ruimt beet oneindig Oneina ge ruamte bete fcent echter onbc paalde ruimte Haar rena ia als zooaanig Orog met ge teld doch zy laat de greni aan zch begrypen De Ruimheiil a echter boven de Huimte want boven de jTeaifi on begrenang uit En de Ruimheid laat aan alcJi begrypen de mateloosheid De aynthes on 200 Goc is to betgrypen als de mateloo Ee oD dat z de numte n et aan zich laat begrijpen uoch de m mheid In de De eynthieBe nj valt nn t binnen een be paalde of oiubepaalde maait alle maat valt bgnnen haar want alle miiat is synthetisch Zoo gaat zjij alle maat t buiten De matelooflbeid der synthese of van GoJ u haar grootheid Aile frrootheid in e Kui van meetbaanheid Is kt aan zich beden xen 1 kleinheid Want z laat aan zich ibedenken de nuat dus de ffrenii t Grootst op de wyze der meetbaarheid heeft de k leinheid aan ich Al klein vertoont t 2 n ivezen waar t aan x n grens toont t Eén overtreft in inet bare grootl cjd t ander doch zoowel t éin als t ander is klem owKiat beide aan hun grèna koiaen Want h erdoor en hiejaan vertoonen zy hun hegrensdhe d Dit jegrypen de menschen veelal niet daarom achten zij zich dar ook 00 r66t en duf a o wlanifryk te en over e kanrfer Di echter déze grootheid der monschMi b gr pt be rypt haar aJs een belachelijkh tid In him meetbare grootiïted ve rtoonen de menschen jïdst Iwn stumperif jd Hun belarii iukihe d en stumpcrigheid zien df men tien veelal echter met in om dat xi met begrypen t üogriffptn f en 00 t begnp alleen is niet ddein a t ja ook niet groot op de w ze dtr iMeetbaaillieid t Is mateloos en ilt i de ware groc theid Daarom komt t begrip want t begr ijpen alleen tot God of de eynlaeaa omdat de mateleoze grootheid der Bynth 6 of de grootheid die ich als mateloodïeM i laat b egr pen zich dooi de niatelAosieid van t 1 fcegrip op de wUxe vva t andere v eervlndt Dit Is de amor intet lectual s D ei waarva a Spinoza spreekt 0 £DERFW£RENd Diploma B poor jnrivtea fSfaa tablad No 49 bevat eea K B wartij de toegang f ot d examen ook m d taai Itelt der rech tm wordt opengesteld VlMsclihe w Hij OOED en OOeDKOOP stevdv grooter wordt deomzëtbQ M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON ZfB ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage prQzen 847 30 5 oot 1 Primii Blaak Kalfawluaah LAPPEN f 0 90 per 5 om GEHAKT OSO KALFSFILET f120 POLET 1 KALFSSCHIJF 110 ROLLADE o RIB 1 20 POLET co GEHAKT I R08BIEF 120 KALFSLAPPEN 1 BIEFSTUK o HAAS 125 KARBONADE 090 KOEVET 120 KALFSOESTERS 140 ZU da Ets a Zi lla Italaga ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 29 Tel 328 Hoestsiroop Abdijsiroop Druivenborsthoning Thijmsiroop Maagpoeder Asthmapoeder Paln Expeller Sloans Liniment Thermogène Watten Sanatogen Haemoferrln Sanguinose Kinadruppels Dr de Vrij Wincarnis Haematogen Califig Scott s Emulsion Aromatische Staal 1262 Rols Zeer oude GENEVER 4 30 per Liter inct Kruik OVjERAL VERKRIJGBAAR THUERE s THEE is friscli van smaalt en fqn van geur zi is goed waterlioudend schenict lielder af en laat geen drabbig bezinltsel aciiter Prvjs per V4 K G ƒ 1 45 f 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 vooilianden b i L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V V h GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C WCKWEILER vh L v d Beeli Langs Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel B12 VAN EIJK Turfmarkt 101 5828 50 kVOOR HET V KOKO ccn mivcre heldere en met vette vlocUtof bevordert den haargroei versterkt klieren en haar wortels voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdzecr en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt cenvow dig KOKO op het haar dan wnjft men het ucht in oedcrwaArtichb richting en borstelt flink f Verwaarloos nooit Uw Haarl Wij stellen geen dwaze of onmogelijke etschcn an KOKO maar wij ze gcn en houden vol dat eccn ander preparaat KOKO ala een zuiver gcDccamiad voor het Haar kan evenaren WAARSCHUWING Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit los tonder vcrzc gelde buJtenverpakkiQg met Handebmcrk verkocht P r U 1 OS kltlnt 2 20 lalddM S W grooti flwck KOKO Shampoo Pocden f 0 18 per pakje VtikriJibuu bij Apothikcra DrogUlea a FarfuwHahwdtfUm KflND0L3MEB Verkr gbaar te Gonda bu ANTÖN OOOPS Wnditraat en ta SoboonhovnQ bq A K VAN ZESSEN Advai lasnl In dil blad 9 58e Jaargang Vrpag 27 Ifruad If2 T l GOÜDSCHE WRAIVT l Tie v L wrs eaa d v ©xt©33 t © TolD d voor Q 0 u d SL © an Oaao ©t ©lc©aa Admiiibtntie Telef bit re tt Redactie Telef Interc 545 Bureau HARKT SI GOUDA Home Rule voor Ierland Asquith s verkiezing Het Home Rule ontwerp ingediend Lloyd George ovei Tnrkue Wilson staat op z n stuk Tegen uitlevering DuitschRussische besprekingen Commuqistisch congres in Arnhem De spoorwegstaking in Fi ankr k ONS OVERZICHT den Deze poorten zoyétan ninuuer ineer voor den mès der Britache oorlogwchepen door de i Tken mogen worden diciht ge gooid Deze verklanngeii a n tameiyk vaag Uoyd Geoige heeft niet meer gezegd danieder al wist Volgena bet oorspronkelijkplan lou de Sultan in Koaatantinopel mogen blyven maar kiar sou hjj weinig meerdan een verblyfplaats nsden zifn machtzou oanzienlyk wordal beperkt en metname over de DaidaneUes xou hy nieta te zeggen hebben De geadledMen zouden toe zidht op de scibcepvaart Mfanen Sedert leze bijzonderheden belnjid werden heeft de oppositie der Engel cfa n zich geu t en vernam men geruchten ver een herzieningder regeling m a w het heette nog langmet seker te zijn dat de sultan inderuaud in Europa zou tdiiinen t ScJiijnt dat do Londoiadhe conferentlA Mlf nog niet wee walt ei gebeuren mo t Met de pabi catte van het vredeacvei dirag fttt da regeeriug te IConstuntinopel zal J rden voorgelegd draalt de Opperste Raat Om het weet ntge publiek tevreden te stdtUtn i er nu een communiqué bekend gam ilt jhet de irodeüeelmg dat men hoopt Vrjjdag gereed tezyn met de algel Mée lynen van hetfurksche vredeavM af zoodat de definitieve redactie van het Nnig aan den raadvan anvbRBsadeurs kan orden voorgelegdDe hoofden ran de d Mrtemenien van handel en financial der geallieerde regeenngendie de Anancieele conferentie zullen rormen hebben rftwls vele dfokudigcn geraad pleegd en tij hëibsn nwds eea void leniiehoeveelheid nrateriaal ter beiKhikking Delime meldt dat de ecoa sche en f man cieeie bepalingen wan heflsTuriEsohe vprdrug reeds zyn vastgesteld Paann wordt gesproken over de mogaU UWd van hel m voeren van een zuive ikVilnomisciie en f nanciecle contwle ovMFNifelurksohe bronnen van inkomsten jDe e Iingen betref fende de b q ftpcningen jjuljen aeer Waar Bchynlfjfe wolden xaSMg naar ilitaire con useie tMK fÊm i de 6 Nwrdoosteltike graaüachappen van Ulster Antnm Down Armagh Lon donderry Fermanagh en Tyrone De twee parlementen zwllen volledige comatituti ne e bevoegdiheden hebben welke hen in staat Ptellen één enkel lersch parlement te scheppen De lersohe viertegenwoordig ng dn het Lageilhuis te Weatnunster sal worden teruggebracht tot 42 leden voor alle doolein den Op voligende bevoegdlheden zullen aan de lersohe parl nenten worden veroeni onderwijs plaatselyk bstuur lanu land bouw wegen en puhlieke werken onder domspeuKioenen verzekering gemeen btza ken transportwezen pLaatselyke rechupra ken z ekenhuizen terwyl z venler ouk wetgeving op arbeidsgebied en woiuiigge bied krygen Pofftwezen muntwezen han delamerken vuurtorens en de hoogere leohtspraaJc zullen worden voortrehouden t L de twee lerschfl parlementen tot overeenstem nung zyn gekomen Het blad vervolgt dat ie lersche regeenngen de infkom ten uit invioerrechten en belastingen zullen hebben welke in Ierland word i g iheven na aftrek van een beiboorlykis bedrage aan de uikti aienatau P r zal een vr je gift van 1 nul lioen pond w i rden gedaan aan elke ler che regeering om de eerste kosten te deJiken by de inwerkingstelling van de nieuwe regeenngsnuichine De landannuitettt n in lerlani een 3 milkoen pond per jaar zul len als vrye gift aan de lersche regeer ngcn worden geschonken voor ontwjkkelings en verbetenngBdoeleinden on zullen van iie b drage worden afgelrokken Elk lersch parlement zal de bcvoegdheKl hebben om belasting te heffen op dezelfde wijze als de sbaat wetigeving in Amenka Er zal een Raad van Ierland worden Ingealud be staanie uit 20 vertegenwoordigers die door eik dei twM jwrlamentea wanÜtL séla0BR AkiuiB de h c4itlng en v n de Times Het wetsontwerp is nog met officieel wkend gemaakt Vooralsnog houdt het Lagarihuis ztcb Ie vendig bszig met de furkflche kweslie Ttj dens het debat over deze aangelegenheid verkJaarde I Ioyd George dat hy met w st of iemand den Indruk zou hebben gekregen dat een mogeiyk besluit om de Turken uit Konstantinoptl te verdreven den toe taOti vo komen op zou he tferen Natuur yk wa ren daaraan zoowel voor als nadee en ver bonden Na een langdurige en zorgvuld goverweging van alle feiten was de confe rentie der verbondenen tot het besluit ge komen dat de beste weg was om de I ur ken te Konstantinoped te laten blyvcn Lloyd George zeide dat de Russische re volutic en de vrede van Brest L tofsk een eind gemaakt hadden aan de eerste over eenkomat inzake Konatantinopel De bolof te we ke b die overeenkomst was afgc legd was met goedvin êa van beide partyen dwaasheid zijn om de wacht by deze door gangen opnieuw toe te vertrouwisn aan hot volk dat het m hem gestelde vertrouwen beschaamd had Dat zou nimmer geschie t Moet gezegd Lloyd Georg hoiutt ich groot OU xyn tegeiuitaDder Asqwtih weer in t Lagerhuis zal Jcomen dank zO de over winnmg die deze ba de tuascheatiü Uche venkiezing te Peasly bahaokle Af it toe Ji bbeD we letiB aangeliaald uit zyQ verk e zingsredevoenngen waarin hjj zich nu joist met deed kennen itU een vung bewonderaar van Liojnd George s buitenlandache polttieJc het VTedesveTdrag van Voraaillofl heeft hy aem üelie oritiek onderwoti en en nietirnia en op herziening aangedrongen De premier itai itt hun een Ldbgerhuialid vinden dat het liem Ustif genoeg kan maikea temeer daar Lloyd Geoive z lf niot altud precies weet wat h wit aan de eene zgde staan de Pranschen die lang niet één Tan zin ztfn met hun Bntache bondgenooten en djo hÜ wel leU moet toegeven aan den anderen kant moet hy relkeninf houden met ue M en bohen det Eojgelsohe onderdanen Het zal hem daarom wel eens moeilgk vaXtca Aü quitih a lastige via en en dat ze lastig zul lan lyn daarop kan men wal r dcenea te beantwoorden de mogelylöheid hem vïlko men te berrediigen lykt uit eidoten loch houdt zooalB gezegd Lloyrt George zich groot Zijn lüfblad de Daily Ohronic e ver zekeiTi dat alle liberalen van den eerhten mimster af Asquiths terugkeer in het Lagerfiuis ïuUen toejuichen Het blad ia zoo knap geweest te ontdokicen dat door len ujtalflg der verkiezing te Paiflly de oa üc geen nederlaag heeft geleden Zooals wu reeds by de opening dei vei kiezringscampagne xeiden toen w de hoop Uitdrukten dat Asquttb zou slagen gcioo ven vy dat er thans jn de politiek mats zoo z er noodig is als een hereewg ag in de liberale partij zegt de Daily Chronicle verder Laat ona hopen dtat hü In staat zaï wezen zyn overwinning te gebruiken m den zelfden geeet aU tot haar mm De overwinning als zoodanig is een be Jan frilke persoon Jke zegepraal zelfd voor een staatsman die zulk e a groot verleden achter zich heeft Asquith zou zijn pas verworven zetel reeds Maandag innemen zoodot hy jui t nog zyn stem kan doen gelden inzake de kweetie van Home Rule voor de Ieren die hy no £ al gunstig gezimd is naar uit vijn vertoezmgaredevoennigen moet worden af gelejd Woensdag la de Home Rule wet formeel by t Lage 4iuJa Ingediend en men gt lo ft dat ze nog voor Paachen m tweede ti zinff aal komen Volgens de Tanea kan woitlsn aangenomen d t er twee parlementen zul len zün een voor Znid Ierland Ie nster Munster en Coimaughfcen de 3 Ulsteria men Cavan Monaghan en Donegal en een voor Noord Ierland de overblyvende 8 graafschappen van Uigter De parlementen zullen respectievelyk te I iibUn en Btl aat zetelen Het blad voegt er aan boe dat de sfeer van de Noordel ke wetgeving slechts op het laatste oogenblik is vas estetd Een voorgestelde rrenscommiasie is losgelaten ea h t kahinet besloot toi losmaking van zult zien dat ze het verdere verdrag dan ook met uitvoert betoogden ze en afgezien van het feit dat de bepaling omtrent ae bestraffing onultvoei Huir is beva die Idaoht wel een xivond van waarheid LiJkt nu of de Op n te Raad wi terugkrabbe len ze ne nt een houding aan die Dultsoh land er van moet overtuigen dat do uitle vermg kweatie niet van de baan is en men iioucH er te Berlijn dan ook nog rekening mee Gistermiddag hebben de op do uitlevenngslijst voorkomende generaals en afl mirual te Berlijn vergaderd en met alge meene stemmen een motie aangenomen waarin zy nogmaals verklaren zidh nooit noch thans noch in de toekomst ter be bchiMung der Ebrtente te zuUen stel en Zii gevoelen zioh daatiby gesteund door de Mkerheid dat de groote meerdeiïieid van het Dui tschc volk met hen de opvatting dfelt dat dl niet in overeeenatemming xou zijn met de Duitscho eer noch mift de wldaten eer Naar de Vcea Ztg van bHmuwbare zyde verneemt z jn de oaderhandelfngen tusschcn de Dattsche regeering m den ge volmachUgde der Russische sovjet repu bliek Kopp over de uitwmaeling der gevsn genen begonnen Kopp beeft in naam zyner regeenng rerscJullendo voorstellen gedaan De sovjetregeerng xou om benad zyn twaemaal per week eem pereoneutroin T n 25 wagons brect tusBchen Moskou en Berlijn ta at n loopen om Duitsche krygngevang en uit Rusland naar hier en krygsgevangen Ruskien n ar hun vaderland terug te broogen Ook 14 zy vDomemens en scbaepvaartverbioding tusscben Hamburg en Od tsa in te stellen die echter niet voor de u twis seling der gevangenen zal dienen doch allen het goederenverkeer tU8 ch n Rusland en l oltschland zou vergenuUckeiifiken ITuMKJiland zou landbouwmadilne en werktuigen naar Rusland uitvoert o en daarvoor van Rusland graan terugkrijgen Tot duiver la men echter nog niet tot e n positief bei ult gekomen De AdriaHsche kt WOèSjfe Londen even Vt M P iMt ioPti i mlMa Wiiaon heeft 2ftlB üntwoopci op de jongste nota van den 0j per8ten Riaad naar Londen gekabeid De pit S dent blyft op z n stuk staan wat Vüigens de Daily lelegraph in itnogen de vredesconferentie aldus wonit uitge dnikt Wilson s an woond is met guntt g voor een spoedige regeling van de Adriatische kwest e Het heet dat het antwoord in ver zoenenden geeet ia gesteld dat het geen dreigementen bevat maar dat het stand punt er in wordt gehandhaafd ontwikkeld n de ÏLngelsoh Pransch AmenkaansLhe no ta aan Italië van 9 December Men staat dus op het doode punt waar van Nitti zich al byzonder weinig aantiokt Italit behoudt immens toch bezet wat hel wenscht zegt de Matm zeer tereclit maar ie opmeriang pleit met voor t hoog gezag der VT lesconferentie Als t zoo voortgaat zullen de landen die zich eerst hebben moe ten buigen onder de macht der entente hoofden een loopje met hen nemen en den ken Als je maar volhoudt doen ze je niks Hieivoor waren vooral de Fransche bla oen bing toen Duitschland op bet stuk van de uitlevering nets w rd toegegeven Je Ja zeer Th maa uH New York hij he t Pbinea i uyor t klinkt bepaald Puriteinsoh viait je nHi sohljnt een uiMekemto keral te zijn £ r wa niemand anders het donl aa I dmer waa onu in kennu met eUaar k oreagen en eene over MMiKojnet te UHUen over hot nieuwe boes reoiea zooala ik je ge egd holt t M h Jnt dat Ik daar nda een gooden naam ürijg Wo Zullen een bertje later eeiw moe tuD ovcprtcikim Piivor ttfgl dat Bt veel goed 7al doen Wij hebben ons te lang la teil ondf rdrukkm Angela we moeien een bt Hji incor uitgaan ea ieta nieuw zioo OL iiKM r vertoonen Ik zou Amerika aag zien zd ze kelm al do faimllf van inijae moeder HYion Bil I tunt l aniö Nu JIJ zou he n hunnen gawn opzoeken t rwijl ik mjn nut trek uit Pu or lirt hctUi fc a we de zaak lo wJleu najtpacken zo reed morgen ondcrhandtm to nomen Ik heb bet e n paar keer wil leu doen maar zonder jou iidibeen m len mnó niet te hebben Je zlot voegde hij er niet een tcfxleren klank m zijii stom bij o iet jp bent zoolang mnjn gtda wijflgeep en vrlMid gewewti dat ik zonder Joi verloren beo Chd dia haar aandaohtigt gadesloeg verlwftfldo zioh over de uitdrukking van haar gelaat die h j niet kon ontcijferen Je voelt Je beter i het viti üev Je ziet er atelli heel 3ed uil en bebt blijk baar kraoht voor aUetihande dlogen l it ten on0 werk ift ik boa vobiMnftt vel anlwooirdde ztj zonder bsm s i te leik WKt s 4mwU er ilaa aanr Wur to ld Kopp is met de eenige bolsjewisten lei dalv 4i a aptuU oogenblik te Bert verto ft integendeel de Duitsche hoofdstad schynt de laatste dagen met buitenlandsche bol sjewiki te zyn overstroomd o a is daar aangekomen de vroegere Hongaarsche volkscommissaris Alexander Garbay die volgens een ander bcncht te Boedapest aangehouden zou zijn Red Barbay a reis staat in verband met de internationale bolsjewistische organisatie welke te Ber lyn een centiale wU inrichten Garbay heeft van Klausenburg een reis naar Fiume en Milaan gemaakt en is in het bezit van een Italiaanschen reispas Te Berlijn heeft h reeds een samenkomst gehad met de lel deri der onafhankeHjken en communisten Ztjn doel ia de tegenwoortHge Hongaar sche regeering ten val te brengen en to werken voor de gemeenschappeiyke inter nationale propaganda terwijl tevens toebe reidselcn worden getroffen voor een syn dicalistisch congres dat begin April te Arnhem zal worden gehouden Aangezien ook Victor Kopp de vertegenwoordiger van Sovjet Rusland te Berlijn is Ii t het voor Ie hand allerlei combinaties te maken Vol gens der Abend trachten de leiders der links radicale Duitsche groepen langs den weg van overleg met buitenlandsche agita toren hun plannen te verwezenlyken De reden waarom de spoorwegstaking Feuilleton fcr VroegM wa U gewoonweg ver irikkelMk ik bon aai aardig moe ik loHv daj jk gauw naair bed ga heel goed mijn jongen Je kuU zien da Scipio in do eetkamer Tofa aar je hpe t fi aargozet Ik weriseH jo een ge ïJöndon fiiiap en aatigenatuo dwomen luijn joiigenT Liltou dio er gelukkig onbewust van was dal zijne rooqder geheel andere din g eJ in de godoohton had kuMe haar en ging ULiit nd door do in lood gov atte gla ztn deur Nog ppn h t uur van eenzoaniJieid gnig Ik geloof dat we zonder mtwIjI een verdejUü giaiig van liet H il naar nttr nioe jeft jalon makwi Angela Uit loopi n il het doQKtr vooral alt t er voclMigls pwtoort dy i iuflie Vergeet niet om mor gen naar Adam te zenden om r oier Ie sproken Zij zGide niot wat zij dacht dat een njfr glaa bedekte wi door den tuin al tiet mooie er van zoo wegnemen maar per eloi van reKonIng waw het maar een zepr orbeduidend Iets Zi koek h u scherp aan loen hij naar voren trad ia den oed dio V nil den haard op het oude 1 ersiaohe kleo dat aan hare voeten ailgespreid laK viel f n maaku uit dv idWrukklng a zi n etaetit en zijn klour op dat hlj eene tamelIjKe hoevedheld ohainpagne tud gedronken Clyde waa een zeer mattgi KnnJcetlt zijo t mperiunent waa liotat door aangetast Hftilt jQ ean preltigén R oiidv vron zIJ 9 bwr ggwonao toon ROSS DURHAM Maar tot i ncvlMli VMI DAVIU L XAl £ autorlMerde Vmtaêmg Mevr j p mee iuimk w Homr m SéOnt rmr dm oude belaiigMtelling en goestdrlfJ die onze wn kuren oö heerlijk miakten Ik ver zpkoT je dat IV door goniis daaraan mij voei atti een gekweld man Z dal wij iriorg nochtend preoifö t tien uur ïullon Ixtfinnon t Is vorlbazeiid wat wij in oen pafir wckeii zullen kunnen doen 1 uyor denkt nog en w©ek of drie in Engeland te blijven Ik zou t prettig vlndMi lat alleH 7O 0r klaar ww da hij oonn du p o copie kon mpencjn©n om op di fpfc te Wen 32 Zou Jlm kheel prettigi vinden i Vroeg Bij laohwui terwijl zij naar zijn e endig gelaat keek i on laataton tijd wafl er n euw leven in Jjftou gïijKomen de iustploozo onverechll lipjlioid wa vwdweoen Ond r de leUlng vftn Durham en roet boUuIp ati een on düTwijzer die door doztii was aanbevolen werkte IJj oin ami de un i erMteU te wor n toi gelaten en had nu en bepaald Ie Pnsdoel voor oogtto Ja natuurlijk zou Jim t prettig v dep zeidie Liïtooi inovrouw Durhajn hprff ook beloofd om een r te komea Hm hpo t het mij Dat ben Jh blijkbaar ooic antwoordde ij nog aiteods illmlachend Ik ben öllj Jai ie belangrtell ng In het leven fioOt ge fregpii Tlffey je z ot er veel geluKkiger uit QeJukkiger uMatiel Pat ni Ik ae geii JMf Ut Ad ewi uieow wcnidvir 7i slond pljtirteling op en hlejd hare hamd n zeniifwachlCg In elkaar gml gen voop z oh 7lj kedt h iii oao wi ant woorddw kftilin fmr lat kunnen wij iii Asbtoii i ImI het iiwiuuBCxIpt verbrand on t ke re en blubijle ftl ala ascli m den wind W0g fin w anid Hij taande haftr aan zouJer te begrijpwi Jo liobt t verbrand herhaaldp hij verbluli In Oolsnaaoi waarom V Her je krank innigi goword n ol wat chetlt er aan V oor het oogenblik cliwn hij meer ver ij liTd dm vt riooriMi hij kr nleteent e vi klmir Ik wafl nooit in mijn leven helderder V 11 hoofdL Aflhton dan nu antwoordde zij kalm Het boek waa onwaardig hel iiwest vernietigd worden Al l et lapwerk dt r Vff ebl zou nooU hthhw kunnen ma ken iat t er mee door ng Je zult een nieuw boek sohnjven Daar aobtdk meef aoi er dao men zoo ziH Ailln 1 tot een crislx gekameo Ik wacht op den v genden zat mnmmmmam aijn toon wa vfeed t tta Aafatoaop