Goudsche Courant, maandag 1 maart 1920

M 14251 KCTTVUla Utl DbUIUVCU ncq CiaB illUl lUI r WIDlIl i iWl au aiu a Ji ia a iw i wt hend kunnen w daaruit slechts het vïwr onaflianioelyike statat onder toezicht van den Volkenbond De logika luer verre te zue ken Eerst wordt beweerd dat de vrye staat tiume veniPwyixt en een regel verdei heei het dat Fiume onafhAnJcelyk wordt Ho ue Feuilleton ROSS DURHAM Naar tel lUKgehaM TUI DAVIU UXK JL iu or Mrd V tiaac vu Mevr P ITEeGELimL r HOSttl U AMfevli tm imAm U Hij keek haar wtey aan ia de aan dacht die ol r nian voor iets heeft dat WA nieuws aan zijn gi daclitemiiorbio komt Denk j e zelde hij met zaobte overredt nde slem dat ate wij sAUK a eim Isn ge vattaoüe nemeni je weet dat je vriend Diirhajii w op doelde er bijna oip a i drong toen ik terug Icwaini aji l onitere Erin toen zag f er de noodzakelijk hei i nlel van In inaar ongetwijfeld heeft iuj geliii eem lange mooW vacaWle Angela in igQirte of In ItaliA of aan de ttniera wij 1 dtant soudMt zijn dever scheurde draden weer op te ueiDMt en nog ofii tweedwi vitteUrooftetajd zouden kunne i h beni Zij gjimlochte maar adhter dien laobtn hare oogeo waren tranen Wij zullen gaan beMe antwoordde tlj als wBj het geld er oor vonttend hebbeii door het boek dat je morgien zolt begfnneo e eigen boek wvarop dew r ld zoo ang gewacht heett Je weet hoe iur na de boeikiUgMrt m vennhi 4nd Q dec da Mol Ihw4JL i op m Comité tot wederinvoering der Kermis Wie helpt ons de Kermis weer terug te icrijgen ZIJ moet en asal droog zijn Waardoor ze van zelf veredelt 1271 SO LOEMHUrJSEII VooriiMw VLIET Saoratapia Lijders aan Huidziekten MeuNkoopjesü Treywenü SoliedeSfllo co HuiikaroermeubQleaall Tafelt Sioelen Lmaenkinlen SpietfeliSchilderijen Theetafels Bikcnhcuiea Boffetiea BoekeDkasten Clubfauteuili Zijdenpluche Ameuhlenieatea Lceraineublementen Rapokiuatraitea Wollen ta SfltijndekenB Stroomalraiien enz cq 5396 SPOTKOOPJES lil 20 BESTE AJ RES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlllieifSTRjlilT44b bovenhuJM NeSMidfi ROTTERDAM Telefoon 12800 0i Jku ngeMwnl Indien fltiai ên ai tuj gt Vraagt GAMMAN a KOFFIE JTHEB yii tdoéUng ofi Mak ik laat er VhUip kofi hccrefv y niU omgaan to et per fok e fftJ onmiddeU ke rerllchtliiff WMWcht ran die jeuicende p n koopt dan non heden een fiescfa Ü D D Wegens VERBOUWiHG en VERGROOTIMG onzer Magezijnen PRINCE Tel 4428 KIPSTRAAT 34 36 ROTTERDAM GROOTE OPRUIMING van alle Haarden Kachels Fornuizen Lampen Kinderwagens Petroleumkachels en Huishoudelijke Artikelen aCXIAMMAN ZWOLLE OPoemOiT 1820 HET BESTE TEGEN DE LAAGSTE NOTEERINQ 1001 Ta ADRES TE ROTTERDAM Schcapmakarsliaven 60 De oituwe uitvinding op t gebied vsd Huidziekten l D D ia een wetenschap peigke iuunetutelling van Chlorbutoi de Uit welke voor huidziekten zoo byzonder geneeskrachtige eigenschappen bezit en weike door huid specialiteiten erkend wordt Wellicht de grootste ontdekking op het gebie l van de behandeling der huidziekten Verder bestaat het nijri l uit de verzach tende genezende ohen vafr wintergroen en thymol bu de eerste verkoelende aanra king van l D ï xult ge onmiddellijk ver lichting bespeuren onverschillig hoe tang Cl rettdt ladende lyt aan huiduitslag ZIJT GE BEKEND MET DE KENTEEKENEN VAN NIERZIEKTE N V Scheepvaaptmaatschappij TRAJECTUM Hoofdkantoor I UTECHT DagalIJksche Motordiensten tubsclien ALKMAAR ZAANüAM Z aNSTREEK AMSTLEDAM HAAHLLM HILLFGOM BUsSÜM UTRJSOllT ZFIST WOI HDrN ALr llIIV BOSKOOP BODKOEA VEN OUDl WAIFR OOÜDA LEIDEN DEN H4AG DELiT SCHIB DAM ROTTERDAM 487 Alwaar allen kantoran 50 Kantoor SOUO RESEMTESSEPLIIIITSOEII t Taioloon 96 UBT MTMohmiddel voor Nuldilekttn Iedereen heeft wel C ï h jrehooiü vaii N eiaiekte looh het 18 merkw aar dug hoe ue nig inenschen ilt symptomen van lese kwaal tfen nen Kent gu ze Kunt ge 7 gig n of ge aan deze kwaal ludt of met Wyzul fn ei hierten gL nocmen teweten lu tcnngen n pune n inde armen beenenbpnf reft en g urine hoofdpyn slechte bniaak des moi ffens in den den passeeren maai recht door dr ng£n tot dt niL ren en do bVaa het loodelyKC ver fift vCPwudTen Ie n er i veiotcr ken en 2e m taat e tellen hun Vterk te vei richten Wees niet tevn len met de c o ne nier of riiyf pynpillen jni lat ge met weet jf Uw nipien wel Un aangetast U uit indien l hft werkelijk aan d 1 ei en hebt ree Is tia l uur een al plieele veriith t ng conatateeren omdat de DK WITTs Pillen direct werken en het eigftigde zuur verwyderen Indien Uw unne jia het gebru k lezer pillen een blauw of groen rht ge kleur aanneemt behoeft gy 1 n el ong erList te maken Hiei onT wordt iang etoond dat een de bc tamicleeltn der pallen hetwelk uit muntende antiseptjisohe e gen = chaprpen bezit zyn werking ver cht Dit kenmerk onderscheidt de DE WnT s PILLEN van alle andere nierpiUen liet is tevens een bo ys voor U dat ze hun genezende kracht p de meren en de blaas uitoefenen Het middel ta beslist onscbadelyk en brengt bijna altyd een volmaakte ge c ing tot atand D D D iB een vloeibaar waschmiddel In tegenstelling van zalven welke alle de ponen veistoppen dringt Ü D D tot diep in de huid en de lEich daarin bevindende ktekiemen door Het doodt deze ziekte kiemen spoedig en verwydert ze tevens Deverzaclitende ohen van wintergroeil en thy mol komen de natuur te hulp teneinde een volkomen genezmg van de aangetaste weef mIb te bespoedigen Kleine ongemakken looaU puisten jeuk schilfers enz genezenvaak in ééne nac t en één flesch D D D is vaak voldoende om hevige gevallen van huiduitslag zeere beenen ringworm of psoriasis te genezen 1280 94 7 iCfdoend Geneesmiddel l en D D D kuut is afdoende Zy ncenit de oorzaak weg Z i roeit de ziekte kiemen uit zoodat van een terugkeer der ziekte geen sprake kan zgn Vraag eveneens naar D D D zeep en de gratis D D D brochure HOEST NIET neem Pr 4 van een proefflesch ƒ O 75 en van MD groote flesch Inhoud maal zooveel n dus veel voordeeliger ƒ 2 15 Verkryg baar by alle apothekers en drogisten Waar niet verkrijgbaar wende men 7 ch tot de alteanvertegcnwoerdigers firm B Mem derama Den Uaag bneek pyniyikc weten Te GOUDA bü ANTON COOPS Wyd straat 29 S VAN LOON Markt LIAtabletten bet aangewezen middel bij 1277 58 Hoest verkoudheid keelpijn zonder opium of morphine bereid eo toch terstond helpend Haal dadelijk een doosje bij Uw apotheker of drogist 75 cent UNION DE WITT S PILLEN 2 127 144 DE WITTs Niei en Blaafipillen zyn verkiyg bair bij de voornaamste Dro gisten in Nederland m doozen van ƒ l 75 en in doozen van ƒ 2 75 welke laatste veel voordefliger zyn daar zy 2 k maa zooveel bevatten ala de k eine tabl e 11 en iis sfflj ttlkavaftamr in dit Blad Te GOUDA by ANTON OOOPS Wyd straat 29 S VAN LOON Maitt Waar met verkrijgbaar v ende men b ch tot de firma F C DF WITT Co Den Haag WEST INDISCHE CACAO EN CHOCOLADE N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken 627 34 WORMERVEER OPGERICHT 1765 Voedert nw Vee met LMNZAADKOEKEN merk ster e W L wêm L i J N Ml EEL merk STER m geplombeerde zakken DUt CHOCOUUMI KUT DEN NATUURLUKIN OEURIOEN SMAAK VAN DE CACAOBOON HtCPT CEN HOOGE VOCDINGSWAAROI N VKROORZAAKT GEEN DORST SOYABOONENKOEKEN merk wl WEST INDISCHE IMPORT 0OMP AMSTERIMM Alles gegarandeerd Zuiver en aitmantende door groote VoedingswaardeEereDiploma ParQi 1900 Negen Gouden Medaillei Abonneert ü op dit Blad it Êttlif = e Wlft K p 58e Jaargang ïaandag 1 ïaart 1920 GoiiDSCHE wmm VKRSCHUNT OAGELUKS BBHALTE ZON SN rBBSTDAGRN INGBZONDBN MEDBDKEUNGENi li 4 n ala LM elke regel meer 1 M Op de Toerpaglaa 60 hooger Gewone advertestifin en ingeaondea medsdeeliagea btf eoatraet t t lear gw a fc eeoideB prya Groote letters en nudea wonlen berakeod naar plaatamimta Advertentiibi kulUMB wordea iagesoadea deor tuasehenkemst Tas aoliede delansi AdTertentlebnreaux en oase Agenten ABONNBMENTSPRUS per kwartaal 1 p r week 17 cent met Zondagriilad p r kwartaal ƒ I W per w ek SJ eeat ovekal waar de beiorem per looper geKhi it Fraaco per port per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagriilad ƒ 8 4 AbonnementeD worden dagelljka aangenomeD aan ona Bureau Markt SI GOUDA jbü ODKe agenten den boekhaAdel en de postkantoren ADVERTENTIEPBIJS Uit Gouda en olnstreken behoorende tot den betorarkring lii regels ƒ 1 05 eiken regel Meer ƒ OJO Van buiten Gouda en den beiorgkrmg 1 ngels IJO elke regel meer ƒ 0 25 Adverteobén van publieke vermakaltfkheden 1 H eenl per re cl AdTertentiin m het ïaterdagmumner 20 bijslag op den prijs Admlniatntit Tdtf bita Bureau HARKT 11 GOUDA 4 Redactie TeM Interc 545 Uruttannie spieën h un anutig vertrouwen utt dat hoe ook het geuditjipunt aei Vei eenigdc Staten over het Adnatiscbe vraag atuk moge zyn zy mot het gaheele laiiti tuut Jat zich bezig zal uden Kiei inter i ationale geaohiUen zat doen iniSiokkMi tioor zich terug te traMken van de vsr rageo van 19X9 omdai haar gaaichtspunt IQ het byzondere geval met m luinvaard President Wilson die Jderop op Iq Ie bruan antwoordde zegt d lt hy in oe huulige omstaiMiiigheden geen aapere keiute beeft Oian zyn standpunt te hWndhaveD hetwelk ny reads sinds lang ut 4iz kwestie beoft aangenonnen Hy heriiuifllid aan Jut b gjn sel van volk iesteimminKBsecht waarvoor Amer ka ui den oorlog is gegaan en merkt op dat vyf groote mogeofilhedai nuai z ja neening met meer recKi heèben d n de Oostenryksche regeering om t bobobik ken o er de vrye volken van Zuud blavc zonder toestemming en jnedewerking van dese volken De preaident nuni bareid z o een overeen stemming iusscben Italiri an Zuld Slav e lo aanvaarden gebaseerd op onderhandelin gen alleen tusschen beide tanden Ind en directe ondeihandelingen met tot het ge wenschte resultaat souden leiden suik an beide partyen genoegen moeten nemen met de bi UBAingen v de regeeringen van GrootBnttannie Frankr k en de Vere nig te Staten De premiers van Frankr k em Engeland geven president Wilson in kun anttvourU van 2fi Fébr toe dat dit md ideaie oplossing van de kiwiestie zou wijn Z ver klaaiideii aioii beraid hun kut 4e énm em dergelyke overeeokMnst te bereïken Om hiertoe te geraken zyn zy bereid hun belde voorstellen van 9 December en 20 Januari n te trekken De Fransche en Bntsche minli ter pioii tent noodtgen president Wilaon in veruand hiermede uit dat hy zal deelnemen dan een vooretel aan Italië en Zmd S avie waann zy aangespoord worden onderling te oode 4iendelen op den grondalag van e n intrekking van alle vpoegere voorstelUn lu men evenwel deze poging motiht mislukken dan zyn de Fransche en Bntsche mimster presidenten t er over eens dat de Ve eenig ue Staten Groot Bnttanniè en Frankryk opnieuw dese kwAstie moeten overwegen De I ranuiehe en Bri teehe mimster t reiii denten zeggen venier overtuigd te zyn dat by een mouwe overweging van de lba neesche kwestie een overeenkomst kar wor den bereikt welke voldoemi aal geven aan de aepiraties van het AlbanMsche volk voor onallhankelyk zelfbestuur en tegelijker tyd aan de noodzakelykheid om Zuid Slavic m de omgemng van Skoetan een u tweg naar e Adnatische Zee te verleenen Zy zyn bereid er b de belanghebbende regee nngen op aian te dringen dat deze hun wen gelagwhaid gebruik ta maken om oh ta verrt km Van een tarugkaer tot goadkoopa ttfdaa kan gf ftn sprak s n aoolang de heai war M niet num van alle artikelen voonieo ia UaarriHir ui noodig tèat Dultaehland Huoland en geheel Ivuropa wner aan do voortbrenging maawarken 7 oolang dat mat ge e iedt kan ar naar JMkUob meaning g B eind kom i aan de ohaartMiita Dedw Bienew xe is wlmaakt la graraao stamming met hat Britoeke ataadpuot waarvoor Millerand heeft mèatan nriehtan hoowei hy Haver niaCs te makan k met ie bol a riki utt vraea veer kat i l ahiN i xmkt apMik sohai lullen brengen in ovaraanatenunutg met het Amerikaanache geuèhUpunt Voorts wyxen de numster presidenten er op d it wanneer de onderitnga oiide handelingen motditen miidukken en dui het ver diug Van Londen in werking wi moeten tradei eie mogelykheid met m uvtgejloten dat et meuwe overeeaokomst met Ital b sou cunnen wonlen getroffen welke voldoening zal achenkea aan Italië en Zuld Slavie Dat zulk Mn overeenkomst zou wonden bereikt hopen elLe geallieerde regeermgen van harte een hoop waarvan zy wetm dat u door president Wilson gedeeld wond Der lange Ketle kurzur Sinn van deze briefwisseling u dat president WilaoH die na We krachtuispanning moet yn inge stort de geallieerden heeft kunnen Uewe gen hun vooirstellen m te trekken waarmee berw a en Is dat hoewel h ver weg is zijn in vloei ni t gering te schatten ka He utei meldt dat de vredeecoaferentie besloten lieeft den oppemten raad m twee gedeelten te splitsen De eerste mhuateis zul en de financieele kweatiee behawMlen ter wyt de nunjaters vaa buiteailandache ken en de geoanten zich blijven beooghouden met het gereedmaken van het lu isehe vredesTwdraig De hnandeela aangalegenheden spMiaal ie wLsselkoers en de duurte wofttt thans ernstig door den U jereten Raiul onder oogen gezien I e vergadering van Vrydag waarin het onderwerp voor het erst erutaC ter sprake is gekonïen wem MJlrai obad door tal van iepar metenshoofdeai i financieele des kundigen uit de betrokken landen Dl vol gende punten wenden besproken de wissel lorers het gebrek aan noodzakelyke levens behoeften vertiooging van de voorthrcagst transportweoen het werk van ringen otn Ie pr zen hoog te houden belasting en het herstel van vreedzame toestanden in gehee F upopa In de veigadenng van Vrydag echten i heeft sir Auckland Geudu tie Brltsche mimster van handel een mUoeri g e uILeencetting van het Bnt sofae stand punt gegevens Na hem prak Marcel na mens iVankr jk en s middags voerde Bene luce de financieele deskundige van Ital i het woord De mogelykheid beetaat dat befaalve Ie officieel toc evoei le deo judi gen ook nog andere deBlcundigen zullen wonden uitgenoodugd om de verdere beraad ülag ngen by te wonen Ais voornaamste oorsaken voor de duur te zei Auckland Geddes moeten ongetwy feld beechouwid worden ten Ie de stand van de wisselkoersen ten ie de algemeene hohaarschte ten 8e het gebrek aan special arttke en misschien met verkoopamonopolie samengaand in sommige gevallen met fuidelyk uitgesproken pogingen om van de Gewisselde nota s gepubliceerd De correspondentie tusschen WUson n de entente Amerika s medeKeggingschap Het zeWbeatemmingtirecht Fi ankHjk en Engeland trekken hun voorgteüen in Finan rieele bespreldngen De algemeene spoorwegstaking uitgeroepen Hei wobUisatiebevel niet opgevolgd Besprekingen over levolutie te Straatsburg Nieuw vredesaanbod Rood offensief voorbereid Erzbcfger s wankele positie Caillaux bttitenlan sche politiek ONS OVERZICHT D dichte sluier waarooder de cuiresIMMtdeniie tiuuschen Waahingtoii en Ljnden gflheimzinniig verborgen was waanloot men adeen giesen kon dat r visa enutig mee ningSvrrscMI tuasotien de geaUieerden e i president Wilson bestond ia eindelyk op gelicht De Vere kigde Staten Siebben aor geBt ld de oiderMiliOLdcane nota s te publi ceeren vraiaraaB te loonden gevolg ü ge geven De etulcAen wegens hun uttgi bretd veranderin n zyit stellig m hat voordeel van 2u d btavie Ten eerste de vrue dtaat lume die 200 000 Zuid Siaven van hun Madenand zou hebban loagenikt veruwynt üjU al moet Zuid Stavie op zyn beu t ge bied aan Italië ovetigeveoi waarby mbe groipen izyn ongeveer 60 000 Zuid SiJ ven naast die inbegrepen m ihet voorstt van vVilson het coaipromis blykt dus n hut voord e van Zuid Slavie Fiume tu rt een Dit wu l la FnwkrOk 1 nwi H t gaat daar iuuti tegen haad b t naufm te aaustippen vtwrpen wel een eigen aandtg licht op de verhouding tusscnen de KtaatBhoofdeo d e op t opgenblik in de Bntsciie hoofdisiad de zaken bedravseien en hst afH ezige Amerika dat hoewel met ver tageawooHiigd toch ter A e e wil woi uen gekend m cie belangrykste aange 200 000 Zuid laven dian worden a t op op deze maiuer mat van hun vaderlajt I los gerukt iled G Crt De geAllieerden betuigen dan veixiei te streven naar een bevredigende regeling van Albanie s toekomst en verzekeren Wilson teagilotte dat het hun er heusch niut om te doen is de geringste onheleefdheiu tegen Amerutfl te toonen De eemige bedoeling waa mï oo vlui nug k voort te maken met de onderhandelmgen en de resuttaten aan de Vereenigde Staten over te le fgen UMKlra een eindibeslissing was genomen In een nota djd 10 tebr merkt pre 1 lent Wiisom op dat hy met bevredig ng er kennis van heeft genomen dait de Frarache Sngelsche en Italiaansche regeermgen noo t van plan zyn geweeet een besUiSsing te vel len in bet Axjnatiache vraagstuk zonUfr d Amerikaansohe regeering te hebben geraad pleegt in net antwoord op deze nota we eo oe Cjeallieerdem op de voornaamste moeiiyk heden waarmedte de hoofden der re terin gen gedurende de VTedeaonderbanae mgen hadidtit te kampen en betoogden ze at de regeenngen van Frankryik en Groo Brit tannie met ontzetting den stap van ie re geenng van de Vereenigde Staten bcactiou wen ini zich terug te trekjcen uit het con cert dtr natiën omdat zy niet instemt met üe hu dige clausules bereffende de Adna tiBohe overeenkomst Dat ethnowrafische re denen met uitsluitend een roi enk iiiat kunnen beheerschen is erkend door ue delegatie van de Vereemgde Staten in de kweetie o a betreff Kie Polen De regcoringen van Prankrük n Groot In het eersite documeat d d 20 Januari vruaigt de toenmalige staatssecretaris van Huitetvtandsche Zaiken Lansing met eco tiaeer of de Fransche en Bntsche regee rlnflen soma van plan zyn over versch 1jieade m Europa haogeiide vraAgdtukkea In de toekomst te besohikken en de reiialtdten aan de regeering der Vereemigde Staten mede te deelen Er zyn kanten aan d voorgestelde Fiume regeling waarvan Lloyd George en Clemenceau moesten we ten dat de president Wilson ze mt kan aanvainidea Clemenceau en Lloyd Geonge haastten zich h erop 22 Jan te antwoorden dat de af A ezigheid van de Vereenigde Staten door hen nooit an lerB beschouwd is dan al van tydelyk karakter en dat zij het Amenkaaneche gezicKtepunt omtrent de Adiriatische kwestie iiQ oLt uit het oog ver loren hebben De Fransche Bntsche en Ita laansche regeenngem zyn nooit van plan geweekt om óe gerezen vraagstukken de nnitief te regelen zonder kennis te heb ben genomen van de gezichtspunten van de Amerikaansche regeering Dam wordt verwezen naar Nitti o voor stellen en wordt gewag gemaakt van de verkregen oplossing die het is der Fiar eche en Bntsche regeenng aangenaam dit te constateercn feitelyTc ieder beUngryk punt van het memorandum van 9 December onaangenoerd heeft gelaten Slechts twee punten ondergaan verandering en beide gearing handhaaft haar kraohU a k udiqg ectfeqover de spuorwt lieden wat sojimaaa Leyengestetde wtfwerttrag heeft daa daarmee wordt beoogd De chMnmots aya raa meenmg dat door de wei ertng aan ampalUMul om hat vakwereemgingscongraa bv ta wonen hun federatie floor de regearing t nuakerAl tenrans verbitterd door dtf imvarhiddelyke houding van MiUeraud dia da spoorMegan onmiddeliyk heeft geni 1 aun Keenl en de mobtlisutie heeft aangekondigd en bovendien ten hoogste veroatwa inltgd over lie arreataite van 3U0 collega s kwAohuld gd van revolutionnaira agttatia kdkben gcyverd voor uitbreiding der beweg ag Ue Nationale tederatie van de ChMnmuu hafCt i f alaaisaaiu ataluag vcHur da j hmt wegen ft J i digd wrft volgens Uavao althans m t ibivtn van den nuddag nog t invloeit had t Kan zyn maar ook he mooilisatiebevel werkte nieta uit Naar Uoular u t MnrseiUe aemde bad i h Zaterdag om 10 uur nog ntemaad van t geniobh Marda pooiwegpentoneal walk bevel lUOOO ma DetiTeft voor hat werk aangeboden £ vaBwet iTf aake de raohiitaatie ie a a adwiBl i tratiev fout begai daar man to onlar toor bLisBohenkomst van de MMrwagmaatftchappyen hoid venonden d order wunit tihans joor gandannei ovengataracht lOon leel ü teeken voor de rt eanog to dut d C G T d algetuMiia v vereenigïngsoigianiaatie die zich venala de aattolale f 4Uirati anvankel k gaheai tHiitaa ie beweging hisl i zich op het oog b Uc ook met de staking begint t bemoaMu Gadurende tken gahealen namiddag u op hal tuwfdhureau van de C T veigaderd Maa vreeat dat de bewaring aich zal uitfcretdaa tot het groote kartel waartoe oji de m n werkers d metaaihewerkera en de teelia uen behoom Varder had hat hoofdbui eau van de C G T ean vergadering plaau van de dh ectouran dar linka ataaade bladen Volgaae da 4njforaaation sou kat putn bestaan om de bladoii dia vliaadtf J Bg gyi üBlBi 5B l UL I I Ii Jl l J P eS gg gewchoidtn hebt omdat zij te ko waren tt gtnadig wanii ij braken het werk nici ai omdai dt meeeten jo I ntuasühoii gaapt Ii t wortchuiH onsaan zeide hij omber Hot was een mis d dig dwaasheid om ttel werk te erbran den Je htidt mdj althans de kans kun npn iH en he aog een door te Jezon en r Pen on wider van te schrappen Zoo Ifta liein ik niet gezonken dat ik daar me toe m staat zou zijn t kon ïw du 5eval van schipperen giwn sprakt zijn II laat me met een mooie nachtinerrli achter Naar bed Ik heb een gevoel alsof ik nooit lüeer ia kunnen sïapen Ikiiuet een wWekj hebben Ua je nu goedl n iiflotó Meen ik Kadi je geen kus g en Haaroro zoa ik dat ook doen Het thpelp gevai m eene beepotlingl ndi i e 0 leee wijze denkt door te gwo awiïTtoet allea tusisetwin ons voorbij zijn likan niet goed inzien hoe w ij samen verder zullen leven volgen het etoe dat ijvilt en per skM an rekenEng hoewel jemi hiebl getoontf welke piaaU ik In jeachting Inneem ben y nOgi meeflteree tnn ijn huis Zijn sleasning d e zii zoo ipoed kende mawkte etk verder spreken onmogelijk ij gn stillet e0 heen hIooI de deur ractil achter acfr eo liet he a Iteeti U hUf te anDea op rekl stab uit w chti Hij dtn hemel zij te handig ver Itjvtld tmn iig eii l nweiit tiet ookI Ik n bi uieuwd wat de volgende zet zal zijn Ui opende ea Rfci ksetje m den lioek en uun de whleicy er uit Maar de eersui sluk t rhe u t iiem zteit Uü ifioine a iSoooJa uu vrouw tCufUM naar vaarheld zeule bij bt zaï getn oiioeti n Hen wa0 tiean met tiKigi Jijk vt rgeteUie d voor onaangemune g lachten t vinlen in zulK een vergeten an lottZLil Hl ijéopiti Kijn pMp inoar de eerste trek liB eefi bitt n n Auaak fci ziju mond ach ifr Daarna kt ek Hj luilpelooM rond Na dat de r paniimg voorbij wat voeUe liij la wat niet he n wad gebeurd tiemnwr hiu aang sjripen dan bij wist Hei ve I u g n iiauo inevieobelijke kameraadsohap u ar ttene vnendiictiappelijlce stem in de Witrerril werd zoo driogeod dat hij er utHij weer k nd aan kou bl4 len HIj ver ÜGT de tuinkamer en g tiet tuil tn nen waar hij zij n st pen hoed en Hooglarxisohen mint v o tton kapstok naiik waarna hij de voondetir ultgin Het ffioeg jm t mHidemaolW toen bij de deur ffhMt In haar eigipn kleedkamer een klein ver trflv aan de itnden zijde vao he portasi wa pefl kl Hii altaar Ij ging er heen Si oot de deur en knielde neer hllj veer alleen te zija om tl li Ie Kannen over geven oao bet Mliiftn oai bolp daar vna vlttweh U zwak ht la taeh nM aMU i ordej Ik het het laad attiit te dèii en laat i iis sUa naar boven gMa I Iydt waa thius in de wontqg ea l k buween Wi lUHOe ffost tlniuhaitUlustMer U ttjdHdiHflMi en Irde kenle rwm raed Kutért liet tH Ni van zijn k tortunUvt liopbaa i Hij had ook venRbeldene van j ijit tioekrn g 4Kustreenl en er oesfeond een vtnrnw vr ndMohap tiiSHehen de twee tl de had vciMolulleodu goed vrtliten Hij iTia hl i ti op zijn b At ertQ0o4 lefea o er vrouwen wa hij gend l oeefbulfend t zijn waarvan et üi en flteer had dt 1 en wasroiu andemj hem vwtuH ds vtrti a inljad n IV enkiMe edhto viiendea die tdj beaat waren onder d maonffD te viti leii en dat atekle AogiHa attljd gnnLii Maakt je vn nw hdt ffiedV rpoeg Kr ihatt te4 wlj Mj hem Ijn eifeo waakksnieff Mnn nnt t die er onMellcal ooor lit lijk uihMg maar twh tnltengewoon fe relllg en doortrok xen an den geur van rkm tihak was Zij maakt het heel goed ii Ik hti ntpt HMMiam 1 KuMelri uaregvdine rd om liinand uk ew Tork t ontmoeten Ik het ge4ioord dot bJj logeerde Wj ileRFih m hij heet Puyor en K aao uHftcver x vi waar Ofde knikte toeetecmnend n nimplaala 1i een krakenden atoel Zij wikten dat Ik een eoiitr r dMkev de voor he n euwe boek utaar lad aan iiie4 bet verwartMc gt r lg heMian wujir oher hulp zou komen K Ivde stah Iti do Avenue Koad z jn pijp M r aan n wmh bll do kalin lurïit om ici heen c voeliMi heti njtulg ging neiii voorbij lut e n paar naar hul luid gf l ra lit Nadat lie voorbij ww stak bij ie I w4t over i n Uop langhaam venfe r KI i i den Itoek van Aoaoia Koad dien lii als van et liMloeg L ntge metm ver dei op dm top van een kleinen h ivel luiid len iKineiihiiiflje iifet 0roeiu lilken nu iiid leTUg van dm weg In een lan p X siDttlK u tuin till guiii iiet tiek binnf i jn Mep over Il l 0 J8 naar d n voorgiVf4 om t Km of tr irgetv itog liclit as h en uitdruk kiiiK van voldoen tig gleed over rtjn ge iBi tofi hij bet we t eK TMb Mihijnael zag il Imk oudepwetsche mam dat uJtxtaU over dt i turn HQ nsiu e n bindvoi gnnt ril w t omhoog Hei raam werd on tni idulHjk geopend Itll V ik ben I Ashtoo koin onmld UHijk iiaar beneden en iU mij Muien Fis hooH met dikken kaarlkOM t i iH ed Bd Mnrüg gezicht groote o en vwtiorgm Jitb er eon Usiiwem bril verdween oiunid dfllijk Ln dadelijk da na koo Aahton lie eeklepper van muilen hoeren en werl It leur Reapend Wal iM er gaaiKli AaMoo Het Is over twaalf ik was jnt t van plan fn nkfjn bed knilpen 1 H kan e nog nW dowi k moet een t h lairtjp t4nnen kome Up vtounr u k nasr t l u Vtfil K tang Ik mopM eMcer dtngea ktiar nHiJfm voor de OrapMo l MiHjK moe k bet oog we 4 r figea vannAiA matr bet i fwi A é