Goudsche Courant, dinsdag 2 maart 1920

m 14253 i licten te voorkomen in het b Jnnder door wvUohte arlii r e Dat Is dus al de derde M ti ran nr Irouwtn die MiUterand in sUb kioiit bastH ab premier heeft gekrogMi In feonunlge Fnim lte brbifai hMrtwU eenwe ofnvinding over het aceoond tuudun Wilson en Ltoyd George vo immi wmk tVankruk de tOOuOOO ton DulUebe achsvia die h t onder syn barustdog Itarft maat lentgReven Ka tei s machinisten admiai tnttMni en eheepaddktera van de groote Taan hubban te MaraeUte vergaderd en uynen aaa motie aan waarin tie onblIiyUteid tas dea Engelschen eisch wordt sangetootad aa wordt gezegd dat man licb met alle middelen tegen de terugvav wnetten aal Weer m punt dus waarover Mtderaad die na regeling der zaken ia Krankryk wel M ar naar Londen lal terugikrersn mat Uojnd Gaoiga no gadachteo moet wla teint Tydena MiUerand a afwezJfliaid htaft d Üppemte Raad de kwestie vaa da aaonaa priJsatyglBg in alle landen etaatlg beatutieerd Niet alleen de centrale landan hebOen met den geweldige duurte te kampMk Naar aanleiding van de bes reikingeB ui den Oppersten Raad lyn eemge cyfcrs gapubüceerd die voor zich lelf prcdken Ia Kraakryit lün de grootbaadelapryzen h dert 1914 met 300 in Ttaliü mei mear dia 300 ia Engelaml met 170 in Japan m t 160 en in Amerika met 120 procent geategan Geen wonder dat de ta Uodan dende staafsliaden met eenige onganittheid leze iti iitg aanzien te meer omdal daaj nee de stakingen en allerlei woelingen t n nauwste rertiand Jtouden Als de maag hMigeiig lü verliest het hoofd alle bezinning Ie ruien vinden dan gemakkeiyk werk De Petit Journal weet te vertalen dat de Opperste Raad een rtekm positieve mi ldeten ter beotryding van de duurte heeft iwaproken Men kwam tot een overeenstentnung ii u gaunde de algememe lynen Echtur met het oog op het feit dat de aangenomen be tuiten met uitsluitend van econonnschea aard ayn maar ook pt itieke gevolgen meebrengen moeten ly in elk geval nas de goedkeuring van Millerand onderworpaa vorden GelUk de Kmr aehe bladen vtriilinm liroutten de genomen beslissingen n ge zaraenlUks actie vaa de geslUeerden in eei Hrer zuilen zy ten gevolige hebben at gezameniyke inkoo Mn of Inkoopen ia t v rl g met eUcaar weer in swang suUen komen om de ooucurrentie op de wereldmarkt t vermyden f De officier van juttitia door de Dulta a t reer ng uai ewaxan ter vervolging van le oortogamiadadigers heeft de aerate stip g oda ti Hy heeft n l aan oproep gtnrht nj er ov gedaohl oaKt weUe kerk xlj Hamen zouden g an ï IJ hatl zioh voorgefA M vrs rerMohilloide kerken te btnsoe tvCfi voordat ztj doh o ee vaal ker bt i ld Zij was al bijna tot tM tHt iiU gokomon den inoiwwltewn In I t por e IJ tit wonen dat de kerk vaa waar tor he4 senki ihiils Ie X Anmm araT waar Jim wer tte tMhoofde maar hoe droev om er alW n heen te gasn BHJk ar hadden een kcrktUmst en twi gpwone IpvMi gi on plaatfl hl hn a itftlebODkJs van hav man tfe Zmujag was voor hen at eiken anderen lai misM ien nog ieta IriJtker Vat iifoeel zij doen E a levoe vaa op fttanti kwam even In haar Imrt t rwij s J Irh kk diU Al de wawflnhuwtnide woorilen v n taole Lorimer kwantni hiar voor deu 9B en de waarh4d er viin dra ig onwet rataaiibaar tot haar door iM Hiw niet goed Mei ifl an Durhant haar soo li behandelott op laiaeer tPii Zondag ifiiiiti In fxHlden UiJktiaiir hft zijne bi doeüng oio dat baar te Kii oonbghdt hl huis hei tarintfst vsrfichlf zoti makeii in i Jna levanswfjae laclfrn WJ er a over dach tou l ij waa fiehrnlijlv oordeeleii dat sij maar altobtu muHw tljn dr d o en te hHdifceo aooals hij xe zsg Maar btj zou ifm Al Uj tch vpffW had n t partij op bondig tn h H hult van den looda 4ien makelaar tn eKacten Wjv daariieen ou zij zeker nti4f an Zi motwt f a Ifjn tre kaa en waaneer al dl H ed moeal zij dia aadettjk en heel fcherp nangereQ UAVIU 1 ÏAJX ewito rt eii rj V fu Mm r wtmtuWL r immvu llactat Tarkaha K Zoo zou hij hebben kunnen redeneeren indien de kwestie hem wae voorgeiesii Maar t en gelukkig man redeneert lUet iiij Jeett eenvoudig Maar Agnes wae veraohtllend Uok i bad een leve i op zWhielf geleefd te vee op zkohzei geetMUi de gewoonte om ti le tp analyeeeren en er zioh rekenaühap lan te geve a waa Ie zeef tn haar ooitwHS keld in hare eenzame uren die in Lon den nieoigFvuldijpM wareo dan zij zichlisd worge tekl plocbt zij ierugt te gB4n naar dal onderhoud in de duinen te fortliaven GQ elk wo u d dat Uocw had gesproken na te gutt er nieuwe beteeKenlsi aangwend seiic beteekenlK die hij nooSt bedoeld had Uet la waar dat Durham niet voldoende dachi aan de uren die zij atleeti zou nioe leit ten foorbr ngen evenmin dat ze Jiel CWtls aan bezi beden moest voelen de liehoefte aan afuteren te denken K e daten wa rü0t awii eowtn mftar daarna t e Di ledlg h U te drukken Ledigheid bad nilli een solMUUrAelM plaol In het levM n UtfbMB dM MJ fdat KoD twfriJpMi Adverteert li l dit Eltail LAWD EN TUINBOUW Dto vMéliigairaarde vati Aardappelen On de vraar te beantwoordeD of de aardappelen veel voedinKtwaarde hebben moeten wjj weten wat de bestanddeelen itjn Schrik niet flchr ft De Gezondheid mnneer men u tegt dat ijj voor driekwart uit water en voor Mn kwart uit vaate atof Hierin komen sü overeen met maffer vleeaeh dat ook 8fi pCt water bevat De vaate stof in den aardappel bestaat uit 18 tot 20 pet meel dat teer makkeiyk verteerbaar en voadzaam ifi omdat het vrij ia VBO cellulose een stof die uit onverteerbare houtvezeU best at 2n den aardappel zit 1 tot S pCt eiwitstof gemiddeld 2 pCt De gemiddelde verhoudiOK van eiwitstof tot meelstof van den aardappel kan men op 10 pCt stellen Dit verklaart waarom een arbeider zou kunnen teven van aardappelen met boter of margarina Het Is onjuist om te denken dat de mensch een ffroote hoeveelheid eiwitstof noodlg heeft looala vleeaeh eieren en melk Het teveel schaadt en er z n voorbeelden van dat ctj die weinig eiwitstoffen gebruiken gexonder zUn en minder aan jicht en rheumatiek 1 dan dan diegenen die een sterk eiwit dieet volgen Men moet dus de voedingswaarde van den aardappelen niet gering schatten Droge grond na veel regen Iedereen die aan tuinieren doet zal opgemerkt hebben dat na langdurige droogte by regen of begieten bet water slechts langlaam in den bodem dringt Sommige natuuronderaoekers meenden dat vettigheid van dan grond het water verminderde door te siepelen Hen nam kort geleden proeven met bumtuaarde die bewerkt werd met allMr om het vet of da aanwezige oliehoudende baatanddeelen uit te toogen Na deze behandeling werd de humusaarde gedroogd en met water bespoten Hoewel deze grond ontvet was bleek dat het water slechts zeer langzaam door dezen grond opgenomen werd Nauwkeurige onderzoekingen leidden tot de ontdekking dat tusschen de verschillende aardkorreltjes kleine luchtlagen voorkwamen en dat Juist deze luchtlagen weerstand boden aan het naar binnen dringende water Hare Hoogheid de Melkkoe Veehouders kunnen niet te zorgvuldig toezien dat hun personeel de koelen met de uiterste zorg behandelt en er voor zor S n dat de dieren geen p fn wordt aangean of ruw worden behandeld Er behoeft wel niet lang over de schade teweeggebracht door een ruwen melkknecht te worden gesproken Hoe eerder zoo iemand zUn conffé krUgt hoe beter want hy kost veel geld Het varliea in de melkproductie door een ruwe behandeling van het dier kan niet door andere hoedanigheden wordu vergoed Geduld en zorg zyn twee eigenschappen die tii moeten bezitten die bet vee moeten melken en verzorgen De heer Hoard heeft eens in een artikel gezegd dat w niet de wonderlijke betrekking kunnen begrepen die er bestaat tusschen het zenuwstelsel en de werking der melkklier wanneer de menachen dit beter konden begrepen zouden zjj deze moeder de koe beter behandelen Laat het personeel op de boerder begrijpen dat de koe een moeder is en dat zy de zorgen en de behandeling van een moeder noodig heeft wil xti haar beat kunnen doen Op rijen saaien Dat geeft een regelmatige stand Een krachtig gewas dat niet gauw leg rt gelegenheid tot hakken en wieden ook machinaal een groote opbrongst een aanzienl ke besparing aan zaaizaad Met de machine zaait een goede boer niet meer dan 100 kilo rogge per hectare De duurzaamheid van boter bereid uit gezuurde en uit ongezuurde room Bij onderzoekingen aan het Rijkslaboratorium te Hango in Finland ia het volgende gdileken Ie De duurzaamheid van gezouten boter uit gezuurde room bereidt IcAn ook bÜ bewaring bij hooge temperatuur 15 tot 18 gr C goed zijn 2e Ongezouten boter uit gezuurde room kan onafhankelü k van de temperatuur van de bewaarplaats even goed blijven als gezouten Boter van J epasteuriseerde zoet gekamde room met e radiator bereide boter kan bü 10 ft 12 gr C voortreffeiyk bewaard biyven 4e Boter van verhitte zoete room schimmelt minder dan boter van gezuurde room Giftigheid van caeaodoppen In Juli 1919 stierven te Mans 7 troepen paarden onder verschijnselen van coffeinevergiftiglng nadat z j gedurende 5 dagen 1 6 K G gemalen caeaodoppen per dag in plaats van haver gekregen hadden Naar aanleiding daarvan waarschuwen Marchadier en Goujon Joum Pharm Chim 1919 XX 209 om geen waarde te hechten aan de aanbeveling van verschillende zijden om caeaodoppen als onschuldig veevoeder t gebniiken Z j wijzen er op dat zoowel de caeaodoppen als zoodanig al of niet gemalen als ook de van extractiefstoffen bevr de doppen vervoederd worden De eerste bevatten volgens M en G hoeveelheden coffeine van 0 18 tot 0 26 pCt en theobromine van 0 66 tot 0 70 pCt en zijn door hun fehalte aan alkaloïden vooral coffoine ongeschikt voor veevoeder De uitgetrokken doppen hebben totaal geen voedingswaarde en ziJn uit dien hoofde evenzeer als veevoede te verwerpen U VBRTENTIgN Voor de vele bewyzen van beUnffH elHog oDdervonden bcj het o erl den van onze lieve Moeder Beba d Grootmoeder Zuster en Behuwd Zuster 1 1 filiTiiaii Htiliiiliai m Siijodrijil betuigen wij oozen hartelijkea daok üit tllxr num F N GLAVIMAN8 Oond a MMrt 1920 1866 16 Nette DIENSTBODE gsvraagd goed kunneade koken cd wrrk n Loon f 300 Zondar gocdt get ona sicb meldaa Mevr 8CHOONEVELDT Gr Heriog l 107 den Haag 1361 6 TE HUUR voor eon of 2dRmeB oen lemeuiiileenleZit SlaapbiDerio of ZIT 0u SLAAPKAMER met geliraik van keuken Brieven onder no 1364 burean Goudsche Courant MONOHARMONICA S pracht geluld cent Kleiweg 67 Gouda 1362 10 Heeren Rookeps Bezoekt Turfmarkt 54 OPRUIMING v n 20000 fijne stevig gevulde 7 et Sigaren merk Ida Lol 5 kiiilei van 100 S 2S 500 ncDeer f 5 per honderd 1356 15 Teveoi meer dan 40 verachillandc m rk n van af 4 tot 15 et Groote voorraad TABAK van af 10 et tot f 4 per pond Holl en EnA Sigaretten iaafic prijzen DE WINKEL IS WOENSDAG GESLOTEN Bii de HOLLANDIA DRUKKERIJ te BAAKNveracheen 2501 10 DE SPIJSVERTERING door Dr B F TEN GATE Speciaal arm Rotterdam 3e herxiene druk f 3 ingen f 3 7B geb plu 20 o loeiiag Behandelt Maag d rinen leveraiekten met inbegrip Galaieeaeo Vetsuchl Suikcniekte Jicht Nier iekte Bteekzucht Populair geschreven Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP VoordeRÜg adree COHEN Co ARNHEM Fa brisk van Rollulkin MarklizBR Zonn tfihtrman Tantsn Dekklafldan na 36 A nt rMf Otuili tn omttrtltn H J VAN SCHALEN k WUDSTRAAT 21 OOUDA I Vraagt HET BESTE TEOEN DE LAAB8TE NOTEERINO lOftl BS3 ADRES TE ROTTERDAM Sobwpmiktrtliavtn 80 CAMMlAN S TH ES Op mi n tiW fd Hcci rwktc ik m §f THUERE S THEE 1 frlsch van smaak en fUn van geur zy is goed waterhoudend schenkthelder af en laat geen drabbig bezinksel achter Prüs per y K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bü L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V v h GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 i C FICKWEILEB v h L v d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CKEBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJBS Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EUK Turfmarkt 101 5828 60 Zeer oude GENEVER 4 30 per Liter S incl Kruik o OVERAL VERKRIJGBAAR Abonneert l op riit Hl d ZIJT GE BEKEND MET DE KENTEEKENEN VAN NIERZIEKTE den paeseeren maar recht doordringen tot de meren en de blaas het dtwdelyke verjift verwijderen de nierea versterken en ze in staat stellen hun werk te verrichten Wees niet tevreden met de gewone nier of rugPUnpiUen omdat ge niet weet of Uw nieren wel fijn aangetaat U ault indiem U het weiifelijk aan de meren hebt reeds na 24 uur een al eheele verlichting constateeren omdat de DE WITT s Pillen direct werken en het veiyiftigde zuur verwijderen Indden Uw urine na het gebruik lezer pillen een blauw of groenachtige kleur aanneemt behoeft gy U n et ongerust te maJken Hierdoor wordt aangetoond dat een der beftanddeelen der pillen hetwelk uitmuntende antiaeptieahe eigen rhappen bezit z n werking verricht Dit kenmerk onderscheidt de DE WITT e PILLEN van alle an lere nierpillen Het is tevens een bev voor U dat ze hun genezende kracht op de nieren en de blaas ultoefenGO Ket middel is beslist onachadel jk en brengt b na altijd een volmaaJcte genezing tot Iedereen heeft wel eenfi gohoora van Nierzjekte dooh het 18 merkwaartliig hoe weinig tnesschen do symptomen van d ze kwaa kennen Kent gjj Kunt e xeffcen of ge aan deze kwaal lydt of niet Wg jaillen er hier eenige Oioenaen te wwten Folteringen en pijnen m de armen bcenen spieren en gewrichten BwelUngen onder de oogen troebele urine hoofdpijn slechte smaak dea Donifeaa in den mond gesjwollen en pijflUJke voeteo algeheel gevoel van zwakte en lichtgeraaktheid en een slaperig zwaar gevoel den geheelen dag l dieo ge een dezer symptomen bemerkt dan Irunt ge er ni t te gauw bÜ zijn want het w doorgaans een voorbode van eniBtige auekten ala Rheumut ek Ru pUn Jjcht Heupjicht LendcpUn Graveel en Steen Ze zeggen U dat Dw Dier n swak zijn en versterking onmiddelUjk noodig iiebben Nu weet ti waarom uitstel gevaarlijk is Koopt U direct een dooaj Dfi WITT s Nieren Blaajpillen Deze wofrdertiaariiike pilletjcB worden voornamelUk bereid voor Nierzieirte en het fiucces is te danken aan het feit dat eenvoudig door de iivewan 2 1279 DE WITT S PILLEN WITT s Nier en BlaaïpUlen Un Terkrflgtur bil voomairarte Dn 8 iiUii in Nederland io dooien ven ƒ 1 76 en in dooim TOn ƒ 2 76 wellie laatje Teel TOordeelign züd dsar lii 2M mu K oneI berstten ato de Tr oOUDA W ANTON OOOPS Wi lstr at 2B S VAN LOON MaAt Waar niet Tericrjcbaar mnila nn aich tot de firm E C D £ WITT A Co Oen Haac HAASTRECHT Abonnementen en adrertentUt voor de GOUDSCHE COURANT de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomaa door onzen Agent J SCHEER te Haastrecht Lijders aan H ziekten Indien grü onmJddelUJke verlichting wenscht van die jeukende p n koopt dan nog heden een flesch D D D De meuwe uitvinding op t gebied van Huidziekten D D D ia een wetenschappelijke samenstelling van Chlorbutol de stof welke voor huidziekten zoo bijzonder geneeskrachtige eigenschappen bezit en welke dooi huid specialiteiten erkend wordt als wellicht de grootste ontdekking qi het gebied van de behandeling der huidziekten Verder bestaat het middel uit de verzachtende genezende oliën van wintergroen en thymol Bü de eerste verkoelende aanraking van D D D zult ge onmiddell k verlichting bespeuren onverschillig hoe lang gil reeds lijdende zijt aan huiduitslag D D D IIKT Waachmiddol voor Hulttziakten D D D is een vloeibaar waschmiddel Integenstelling van zalven welke alle de poriën vei stoppen dringt D D D tot diep in de huid en de zich daarin bevindendeaiektekiemen door Het doodt deze ziektekiemen spoedig en verwijdert ze tevens Deverzachtende oliën van wintergroen en thymol komen de natuur te hulp teneinde eenvolkomen genezing van de aangetaste weefsels te bespoedigen Kleine ongemakken zooals puiaten jeuk schilfers enz genezen vaak in ééne nacht en één flesch D D D is vaak voldoende om hevige gevallen van huiduitslag zeere beenen ringworm of psoriasis te genezen 1280 94 7 Afdoend Geneesmiddel Een D D D kuur is afdoende ZU neemt de oorzaak weg Ü roeit de ziektekiemen uit zoodat van een terugkeer der ziekte geen sprake kan zijn Vraag eveneens naar D D I zeep en de gratis D D D brochure Prijs van een proef flesch ƒ 0 76 en van een groote flesch Inhoud 5 maal zooveel eo dus veel voordeeliger ƒ 2 15 Verkrygbaar bü alle apothekers en drogisten Wadr niet verkrijgbaar wende men 7 ch tot de alleen vertegenwoordigers firm B Meindersma Den Haag Sneek Te GOUDA by ANTON COOPfl W jdstraat 29 S VAN LOON Markt Argon NE HET NIEUWT MODEL ARROW form fit Verkrydbaor bn Vw ipn rffldt n IrVfraficier a 5 ft s M ra 30 p t dozijn Imp Mftv N ich in M enJam AGENDA 4 Maart Soc de Réunie Lözlngt Vryi Hernormden 1 Maart tOJj uur v in Soo On tlenoefft D Ijf4eiLv rgadering KA sfcntröle stalion 7uil HoHand Maari uur Boe de Iteunl h zing Adam Bofihoff uU Zotd Akika Maart 8 uur Geboiiw Dantól Cuxau E H B O H Maart 7H uur Nleum 8 awburg Abon munerUBVoore telling Beleeld verzoeken wij ereceld Hjdlc mededeeling te mogen oatvangm ras witaderiagea ooooarten verntakeUJkMtea eoAz om deze ki oiue agenda u viroielden ElectrlMlM Drukkflvlj A BRINEVAN ZOOM OOOIU 58e Jaargang Woensdag 3 Eaart 1920 GOllMHE COÜRAM TERSCHUNT DAeSLUKS BSHALTK ZONIN riKSTDAOaM I t I ABONNEMENTSPRIJS per kw rtul flMl par eek IT eoit mat Z nid abUd jtW kwart l ƒ 2 M per dek tS eant o ral waer da beaorcing par looper feMhladt Ftuieo par poat per kvartwil 2 W mei Zoii gat l d ƒ J M Aboimementen worden dsffelü ks aangenomen aan one Bureau Markt SI GOUDA b onse agenten den boaUwndel en de postkantoren ADVEBTENTIKPRIJS Uft Gouda en bmrtMken Mhoorende ot den bnorgkling 1 6 regeU ƒ l fö eiken regel meer ƒ OJÜ Van buften Gouda en den beiorgkrlng 1 rafela l 0 etke regel meer ƒ 0 25 Adve ntiën van publieke verraakeljjkhadan tlVi eeat pet régvl AdTerteatilhi tti ketlZateniagnummer 20 b llag op den pr js INGBZONDKN MBDRDIIUNOBNl li l ngda kt éfH t Of 4m Toerpagjn 60 hoog r t Gem adnrtentlin en ingeniBdea nededaaUnien b wntraet tot taar MMleaardan prtla Groota lettere en randen oMen betakead naar pla t raiata AdT rtentUln kunnen wordan ingeaondan ideor tiiaafhankamat van aoliada lial M dalarafli AdTartantlebureaiu an aaaa Agant AdariiMimUti TW r laMn Bnraio HAKKTSl dOUDA I I uil II Rfdaetie Telef Interc 545 en act risme en deoe wordt gMteuad door bekende Nederludera Het is waar dat er ooJc Nederiaaders tjjn dio de acblviabai veroordteïiao en hen verraders noemen zooals prof H3or Vwi Hamel en het dagblad De Telegraaf welfloB edelmoedige houding fftdurende den geiheaien oorlog een too gunctige uitzondei ng jieeft gemaaikit in Nedeiiand Dezer daigeo sdireef dit blad J a actavUtLsch centrum te s Graventiage door Hollanders gesdieuTid biyfit een gevaar voor de vriendhdhappeiyjce Nederlawfacfa Bcdgiaohe betrekkingen Daartegenover noemde iireker bekende pers oniyikfaeden als den heer Simons en dr A Kuyper die in zyn bbd schreef s t de oorlog niet kon eindigen voor dv vryheid van Vlaanderen zou zyn geproclamcterd Ook be taat er aldus ervolgde Piérard een btreven nAar economlache ovtrheerHchlng van Nederland in Vlaanderen Elout ftfhryft dat Nederland economische expani i in Vlaanderen moet zoedien Huysmans Dat is geen Nederland ch betang maar een twlang van h t Icapitslisme Piérard Het Nede ljuidschfi geld oiverstroomt liet Vlaamsche gebied Het wil Vlaanderen koopen Hoe is nu de houding van de olficieele kringen in Nederland de houding de regeering Spr gaf toe dat daaaioirer met VOTPzichtdgheid moet worden gewpr iken maar hy meende het recht te hebben te tierinneren a n de zand en grintkwestle en liet doortfeadwn tib bet tfragtrekkendt Duitsche leger cnner Nederludedh gebied Wat ket telegram van Koningin Wilhel mina betreft daamver zal sprf cer het met meer h ben doch het is reeds door de geheele Belgisch pei gepuhlicerd hü wil er cvemvel op wyizen dat dit telegram door honderden intellectu elen in Nedenund ts afgeèeurd Piérard gaat dus nog uit van üe Bctheeve voorstel l ing die aan die telegrammetikwflstie is gegeven Red Ten slotte herinnerde hy san de ontvangst die vx n Lettow Vorbeck te Rotteraaan ten deel vieL De re ie van Piérard werd door de Waal cihie socialisten en de liberalen luide t egejuJcht Al zyn Waalsche partyganoot i kwamen hem geUiikwenBchen Hierna veiddaarde Helleiputte dat het Vlaamsche Katholieke programma niets met dal der frontparty gemeen heeft De Fransche Kamer he t eveneens een vry beiangwekdoende zitting beleefd m verband met ie spoorwegstaking die zooals gebleken is inderdaad tot het verleden behoort De beweging ie niet meer dan een storm m een glas w ter geweest De ehejninots heibben hun eigen ruiten ingegooid iKK r te veel te willen ze proclameerden de atgemeene staddog evenwel de tyu wa daarvoor met ryp Ze konden goed roclRmeeren hst bevel werd eenvoudig mat opgevolgd en het bestuur van de Cimfedvratlun Cieaeral du Trwrait wa zoo handtif aich meester te maken van de leiding doch tevens door aanmaningen tot kaln da regeering t beduiden d t het voor een chilcki g gemakkeiyjt zou zyn te vinden Dank zy deze dipiomataeke houddng u orereesbtansning bereikt tuüschen de direetiei der dpoorweganaat ohajfpyKn n den apoorwegarbewderabond onqEttnt de volgende punten 1 Ëenbiediging van oe valcvereeiuginsrccht p en toepassing in groote lynen vtui de ontworpen loonsahalen en de statuten der fede ratie De apoorwfgparbeidara en de spoorwegmaatschaippyen aanvaarden verder de bemidueUng van de reeds bestaande arb tnigeconuniseie voor de oplossing der Itweaties waaromtreni nog meeningaverschil be dtsJVt L n Daiidet heeft gisteren In de iCamer geïnterpeHeerd over het verloop der ffeor vegBtaKlng Op z n gewone heftige wt e iel l j de socialdsteD en ii het byzonder Caehin aan en weea w o dai de staking een refvolutionnair kar fater droeg en dat de regeering afdoende maatregelen moet nenwn om een henhaling van een dergeiyk revolutionnair experiment te beletten De rede van Daudet gaf de iinketaflde aanleiding tot heftige interruptie i Toen Daudet zeide dot deze staking een uiiMlaad WAS riep e der socialisten iüe moordenaar van Jaurès heeft met het recht orar miadaad te spreken Deze uitroep dead en gefweklig tumult ontataaa Na DaudM voerde de k tholiek democraat Sancrme rhet woord Hy drong aan op nation isatie van de openbare dirasten en vroeg voor de 8 oorwefen de Uutelling van een ibestuur waarin zoowel aroeiders jla ingenieuirs vertegenwoonligd zouden zya Daarna biArad Milleriuid de tribune n gaf een overzicht van het verloop van het cmifïlct Dat de staking zoo i poedlg geeandigu is zeide hy is te dankMi aan het geoKKul verstand en de vaderlandsliefde van de groote maissa der apoorwegariwulers Uft deze crisis moeten wy echter leermg trekken Wy moeten aan de toekomst denken Het publiek moet nt t voortdurend tyden nder de dictatuur van de minderheid in conflicten waaraan hcA vreemd ia varklaarde Millerand nadrukkeiyit Men kan dus een wetsvoorstel Jn diea un verwachten De Kamer nam met 603 tegen 75 stemmen een motie van vertnrawen aan waari y de maatregelen door de regeering genomen om een einde aan de sjïoorwegvtaking te miJoen lemed om het ecoDomiachc ievan gaande te houden werden goedgekeurd Zy sprak haar vertrouwen uit dat de regeering speciaifwetten zou tot stand brengen in taat om een hèitialing van dengeiyjte cao Hubin 8 interpellatie Huysmana rerd ljgt Ned r ajid Pjerard critiseert Nederlandsche bladen en achievers Den Haag centrum der activistische beweging Spoorwegstaking geëindigd Interpellatie in de Fransche Kamer Motie van vertrouwen Tegen teruggave der Duitsche schepen Economische besprekingen te Londen Adressen der oorlogsmisdadigers gevraagd De ex kroonprins verdedigd ONS OVIERZICHT Hubin fliee met zijn interpelAatir de betro kken miniateirs en de Belgisdie Kamer t n levisre hrok te venduwen gegeven die niet één twee drie was te verwerken De heeren xijn er nog niet over uitgepraat Vorig week heeft minister Delacroi v daarover al t een en ander gezegd en heeft de sociaialdemocraat Camille Huysmun zijn cotI g3i i verwieten dat sommigien Nederland a weldaden wat al te veel vergeten inaar daarmee had hy zijn geheelt vcrontwaariJiging over de aantijgingien die Nederland naar t hoofd zijn geslingerd nog met gelucht Ons land heeft een krachtig pledtibezor pr in hem Gasteren zette hij n Ie Kamer zyn rede voort De Verdedigers van de Vlaamfiöhe eischen zeide spieker zijn nooit voofstaiUleVs van het separatisme gew ee3t Tydens den oorlog wa het separatisme geen doel maar een nuadel De DuitschiTri dte het steunden wilden lansLuiting van Vlaanderen by Duitjciiland Deze beweging is door alle Vlamingen die 2ic h in Nederland bevonden verfoeid Niemand van hen wilde iate met de Vlaamsche HMgcedtoel te G nt te ntaken heibben 21iöh tot deze twirti Wendend wees spreker er op dat de vredesconferentie de taalkiwestie niet kon oplossen Men schijnt mett ajle geiweld het grondgebied van België te willen wyrigen De een wil een koninkrijk Vlaanderen of een republiek Walloae de ander annexatie van Luxembui Zct land Nederlandsen Limburg en een deel van den linker Rtjnoever van Franstdi Vlaanderen eta Doch er bestaat geen pan Neerlandis me in territorialen ran Ik heb veridaarde spreker teveigeefs ycBiocht naar voorwtanders van een aansluiting van Vlaanderen by Nederland WM besitaat er een streven naar aansluiting op cuJ ureel gebied Er is een tydsehrift Groot Nederland waarvan Cynel Buyase de broer van den afgevaardigde voor Gent redacteur i Hubin D e heeft het activisme waar hy kon bestreden Huysmans Juist Dit is ooik de strekking van myn betoog dat er geen territoriaal panNeerlandi sme bestaat Spreker verzette zich tegen de opvatt ng dSit Vlaanderen tnveet lig zou yn E zyn in Vlaanderen driehonderdduizend monsehen die tiwce talen sptcJMn tegen drie müüoen Vlaniingea Fguiilgton ROSS DURHAM Huysmang emdictle met aan jpeecimisti ch overzicht over den aVgemicenen Europeesdheca toostand dien hü zeer ongunstig acditte Bedglë wondt niet bec relgd door activisme of orangisme maar door veel reëelere machten Daarna was Aiet woord aan Piérarl dae verklaarde dat hij yp objectieve w ze een aanvulling zal geven vaji de intierpoLatieHifbin ami de hand van documenten die hy voorajttneiyk in Nederland heeft verzameld Hy verkiaandfl geen a anvtisme te wil len en verTolgeuB citeerde hÜ mu uitlating van het in Den Kaag verac üsend orgaan Vlaanderen waarin de activist i zien op Van Cauiw laert beroeipen Deze proï steerde en zeide dait hetiEelfde blad hem den erg ten vijand van Vlaanderen heeft geuocmii Spreker wenschte geen herstel van ile censuiir Hy la daarop een artikel van den afgevaardigde Bonglnon in Oas Vaderland voor waarin deze zeidet dot als de eiaohen der Vlamingen niet worden ingewuUiigd Viawiijleren z n toevluehit tot Sinn Fein zou nerilen Hg vroeg Bopgïnon of hy hiermede een revoJutionnaire beweging Dedoelt aooaU die in lerlajid gaande S dcxdh Bonginon aweeg Ten slotte kwam Piérard op de kwestie van het OranglSbe en zedde dat Huoin zioh vecgist heeft met het woord oran sme te gebruiken Er liin inderdaad geen orangisten meer in Belgié echiter wei een panNeerlandiatische beweging Huy mans Wel neeoi Piérard zaide vervolgens dat hy een riuideiyk ondeiiacheid wit maken tusschen itterair en politiek Neetiand tnne Hy erkenae het i eoht dea Vlamingen om in Nederland letterkundige D artistieke aansluiting te ooekem zooals Cyriel Buysse d t duet Hetzelfde rwht bedong hy voor de Wulen dJe zich tx t de Fransche beschaviag aangetrokken gevoelen Niemand meer dan ik vervolgde spreker wcnscht dat er betrekkingen van goede nabuurschafp tusschen Nederland wi België beetaatn België 15 Nederland veel dank verschuldigd nwar VTfendiuöhap tusschen Noord en Zuid ia niet mojreluk zonder enhartagiheid Dan moet worden geconstateerd dat er eem pan Neerlandistische politiek beetaat die zich tegen de belangen van België richt In Den Haag beataat een haaixJ van pan Neeilundtsme boeltje sohreef er wat op deed 1m toe UI gaf hec aan liet TTleDmineisje Is alles er AtUliey Neen oe kleine t u ii broD inij dte loop giauw wautel k iiriiiuut is koetbaar iOn heb je opge Iti ol Hsiraon hl de auto zHV DailJon was de asüistent tle de narci Ëu toediende 011 die Durham altijd bij i iafi operatie vergezelde Ja u en er hJj is er antwoordde zij terwijl zIj rdigi niet de Kleine tadcte kwam aün loepen Aruiit wa hot die h n mei al aljMln8lrui ent n h elp Mij had has geleerd ze Ie slerylise en nn ze in votiiift i lt or Ie la houilcn en had oiïlervooden da hlj haar daarin vjlkomini kon vsrUouwen Dt auto iecd zaoht weg in den roodflii gloed van den mooten vrtezeOden morgen ruii 9 s4oot d deur terwijl ze dH itetd hoorde zij boven do bei Het wasd taaK van bet blanem eis e naar bov n te aan maar toen Annle baar op de trap l 4 nkwa n seide zij dat zij zou flaan omda zij een boodschap voor nterrou had Agnee die pan waitker was hoonle hoi 9oraaa van d n motor fcten de auto voor de deur keerde en ziJ oih1 op om iiy het raam v kijken ZIj z haar man aan het tuur iumM flera een ander en fien onauffGUr aehterin i fio ij Weurde non weinig hij had baar niet fpi e dat hij zoo vroew zou uitgaan Annie Klop e naii de deur en kwam blnoea Movroaw Mer s een hrte ▼ me nf er Hij i juist nwt de Mlo nMr Kleit iMmnrortfi gou in mokmanBircvtb Vaar I 1 t teveel daaraan erger kon worden dan i dood Hiwt iiij er oen over Kunnen dtJiikcn dan zou hij aileeii hebben goz£ U blij te ziijn dat zij koa rugfcn dal 7 i te lang vooorldurend klaar had gestaan uis anJcreii haar rSepen niiar baj daotit er niet aan zijn werk najn hem weer geheel hi beklag men hij In l onden teriigiAeerde on reeds vroeg tn haar hnwe Do kleine gKMpli veracheen heel spoedig m het leveo van Agoe l e eersie Zondag van hun buweiij ksl ven waa bi Pari doongabraoht te zee umf inorgean o den votgeodea ZoMla ztt Uurfiam tteor sis gewoonlijk aan zijn tesêenaar Oni acht uur reed een auto zaetti voor de deur en Ai niei klopte aan om zegigen lat deze voomtond Alle stmid giereedln de veeöhule de sonibere InefcumenWi d e hit noocMg held voor ziijn werk Ik ml niet naar hoven gaan Annle Vfcrvrouw mocM eens nog lapen Wij waren gtotfravoiid laat in dten schouwburgen zii wa moe Zeg haar dat ik naar H ckmnmrworth ben gegaan voor eene operatie en dat zifj indien fic voor de lunch niet tsfug ben niet moet waohten Waebt Ik zal butr een w ordte MotnljTnR Hy eheunle een Uaadlault Ijnopaebrijr KrgeiiH bullen mevrouw Ik denk dat i iwg l ver is waot de dokter zeide d U het eeu goed uur wa voonkul hij pr Ktm zijn 0 b t daö je 1 iiu M r wift u het inthljt hebben vroeg be m i lf rwi l zij nog oen oogeii l1k draalde Hrt komt er niet zoo precies op aan over een laJf uur cvf zoo kan Ik ptroiMl ijit Hf4rft ttuzttii itet bad jpvuld Ja mevrouw ÖM t Annie tk he niett meer noodig ril nnm opende het ej b jHïde blaadj ti t het op ohrijfbot je Licivei luKlde hel Ik hen naar tickiiHinaiii orth In Hartu voor een opera dl Hk la eim eriMtlg evai en het kan zi n dot Ik lAvt UJtlJ voor de lunch Ihtdft ben Vergeet niet dat wij mevrouw RuJus belooU hcOiben TsomfMag wge veer 4 uur op hare pMtij Ip komen Ncpfii het Hjtu nav GW vea Ourt Bav water en Ik zal e dwur ontmoeten maar het k i itjn dat Ik oerder thtdff ben Ik hoop dal Je eeo goc den naoht bt hl g had Jt sAp raaroop zoo vast dai K Je niet wlld 4orMl Koa AII4W 0ued ea wet tww hoe zimi ij haar dag doorbrBn nn Rmi Ittnge Kondag i n M wax pant acht uur Tot nu lor uaA eeu Zondi r oor haar Itijd ffellM gevuld gewoe 4t hare pliohten In buis na het ootbijt de keriï morgMi ha F 7 on IhxfwnhDol infddagB en s wlnl rs de kerk s avonds Wat soort van Kondag zou dei zijn haar eerste m baar aifen hut Voordat ilj In slaap wat evaUen had