Goudsche Courant, woensdag 3 maart 1920

No 14254 kVOOH het J S iI 1ï JDEvnm0 KOKO ecD tulvere heldere en niet vettc vloclilof bevordert den haargroei versterkt klieren en baar wortcb voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdtecr en toos verdwijnen nadat ineo KOKO A MD paar maten heeft gebruikt men sprenkelt cenvou dig KOKO op het baar dan wrijft men b l Mcht ta aederwaartKbfr richting en borstelt flink Vcrwaarlooa nooit Uw Haar f Wit stellen geen dwaze of onmogelijke cbchcn aan KOKO maar wij zeggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO als en ulv r getMeamlodtl voor net H ar kan evenaren WAARSCHUWINGI Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomeade op clkc flescb KOKO wordt nooit los rtfoder verze gelde buiten verpakking met Handelsmerk verkocht Prffa tJ klalnt 2 20nil4d n 3 M mtaflaKli KOKO Shjimpoo Pocdtra f 0 16 per pakje VtefcrU b tf m Afolkakara Dao iitaa a Pai nriafciBJiliw Redactie Telef Inters 545 Oe toestand E n woord tot de arbeiderB Wy willen m dtft artikel de urtdrikking fn het hegrvo vf iBoae cirkel vermijóen en Vonder die tradttea aan te gevea wattf MUI het m den tegenwoonligen ecjaomi aahfln en daofdoor podltiAken toestaitd hapert alKnedd wat daarvoor een geneesnuddel zou kunnen i n iDoor de Iooiiweri etenneem looïioplryrmgen Jieggea veian van de laatste jaren is de financieele pOMtie van edk die zich rbeidcr kan noemen enorm veAeterd Er wordt wel bewie nd dat dde verbertjer iig lOg onvoildoende rekenurg houdt met wat inen wan dio zyde meent te kunnen elBchdp doch wanneer men de procetita evttyie verbetering bewAouwd voor arbeiders en voor andere jftanden d c maatschapp ion znd nwöten worden toegegieven dat de levensatR ndaa rd van die andeire stamden minder j estegen is inteffendeW lo verreweg de ne tF gevallen belangr k g aaia da4 l ft giïval js voor den werkman Dat Me ffenniddelde oi esohoalde arbeider thans t n inkomen hee£t dat g l Uk ataaL met of grooter is dan dat waarop vele ondei u Z6I1B hoog re onderofficieren lagere offi eieren een groot deel der middenstamlera kan rekenen moet toch zeker een e eirent van betrekkei ulbe tevredenheid vormen voor den nij veren hand ai4 eaicler Door de nieuwe regeling van den werk ttfd siet hü stdh een m mum art eid uur v n 7H UUT per dag veraokeni Wie van de inte ieetueele werkers wie van d leider an iaduKtaüle oip po M ttek of Weteiisvliappelyk gebaed kan zich beroemf n op mat en ontspannin Mozen van X6 uur per etmaal De j ng üite atakiiiig in het haivenbedruf heeift eder eens duidelijk doen blydten hoo weinig ernstig de gneven der stakers zyn wien een dagloon wordt aangeboden Jat menig middenstamder die voor Aoning kteedmg enz zooveel meer moet uitgeven dan de arbeider hun bemyden lal Ook is daaifcU gébJeken hoe de party die een verDo gen politieke beteököils aan het cotflict Pilde geven juiat ook dóór het verbergen t van haar streven de groote massa rot deze Btakang die een ramp voor het geheele volk dredigt te worden wnst over te halen Ben uiterst voorname factor bi ai Ie ar beiriaoonfUctMi die in vroeiger jaren hebben plaats gehad m geweest de meerdere of mindere mate van flympatftue wiaarop de betrokkenen dat waren dan byna aitlfd de irtneiders üléén bi het groote publiek konden rekenen En die ymipa 3ue gaan zi bedemkelyk verspelen wanneer het publiek heeft u tgem akt dat de anbeader wat heIwoning en weriotijd betreft niet zoo ongutwtig boert ala velen die iheer en har H N0CL3MEaR VerJirggbaar te Gouda bi ANTON OOOPS Wqditraat en te Sahoonhnven bq A N VAN ZEStREN Meobelkoopjesü Trouwen Soltede Salon sn Huiikamemieubeleiiall Tafeli Sloeleu Llnneokatten Spiegel Schilderijaa Theelafcl Bikeahau ea Buf feiten Boekenka len Clubfauteuil Zi deapluche Ameublementen Leerameublementeu Kapükmatraaaen Wollao enSatijndekena Stroomairaaaen eoa enz 5396 9POTKOOPJES 111 20 BESTE vkDRBS VOOR JONGELUI MET BUWELUtSPLANNEN SIII0IISTBUT44II bo tDliuls D li dsSchiekade ROTTERDAM Telefoon 12800 Dans en Feesttenten te HUUR of te KOoip Voordeehj adres COHEN Co ARNHEM Fabriek vaa Rollullisn Markiezin Zonnaioliarmsn Tanisn Oskkiisdan na 36 Aganl voar floutfi mi aiastrakan H J VAN SCHALEN WIJDSTRAAT 21 GOUDA Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A B O O M Berkenwoude voor Berkenwoude Achterhoek door J N O O M E N Beiersche Stolwijk Heeren Rookers Bezoekt Turfmarkt 54 OPRUIMING van 20000 fijne stevig gevulde 7 et Sigaren merk Ida Lo S i at ki i ei van 100 S 2S SOO enmeer f S per honderd 1356 15 Teven meer dan 40 vcr chlllende merken van af 4 tot 18 et Groote voorraad TABAK van af SO cl tot f4 per pond Holl en Eotf Sigaratt n U ge prigren DE WINKEL IS WOENSDAG GESLOTEN f i SNNER miN J OQW HET OCBRUIK 853 37 Verkrijgbaar bij ANTON COOPS Wijdstraat en S H VAN LOON Markt UAVIJJ LÏAIi éautonsMrda M vr j r mMBKbiifk T uotwm JUufeük wmAmi £ J A AGENDA 4 Maart Soc de K6uilic L zb Vtljs H r orjndeii 4 Maail lOS uur V m 3oo On GflOlMffeii Ledon a gadeTlIl iCa aaDltl41a atatKn Zuil ollaDü Maan 8 uur Boa de kaaol L Ing Adarn Boahoff uk ZaU Aklka 1 Maart 8 uur Nieuwe Sahoawbupff HalItouwiiH ster Tooneel Maaia 8 uur OMouw OanM Oom EHBO 8 Haart 7S uur Nfèuwa Sahoowtni AbonnMiienteivooiatelUDC Beledd varsoelian wij gereaald MJdls iiKded allDg t mogen oBtvan en vaa Ttf aderiii ini aaaaartao TannakaKlkkaAaa eau om d M la aoaa affaada la ▼ iDalöaa ËleoblMba OruU i A BBIMEIUll ft KOOM jj nae ew vejrfaii d over haar ellgen harli vwvihtwaardigdü gwdaohitea Duirhaiii Iwd den erHtwt nunelap In zija huwelijks Il Vf gvd n i i iiAftitCap dlu zeer aa tuurlijk wa voor een luoui ia zijne poHitlt Tot uu toi tied hij ieui naar uïei bfliOeM n te ragelen dan iraar zijn dgen gfiuak L nitar hetgeen zijil weri van Uoui iwht en daardoor wae liij te geodgd de ouMne verantwoordefijljibeld die Uj op zioh Ud genoiuen te veroaaditzameD I rin geheim ZondajitDorgen wae Ajpies oiitBfceiJrf thigeveor liaU elf iniaakie zij ich reed en g t met het voarmts k naar de k rk te gaan o ohoon zlj nliït het flsuw Ktp idee liad iinar welke Zij waate trotsch oni het Anmie te vmgan die bet factotum in htite wa De koikklokkea lufddra niet piïffige vrooiijkp klanlcwi toen aij m de h tóH ¥ vrieïendp buitenhicöii trad Het ehid ka H e le haar wat Zij had teroaa w rnood verwaotkt ketHdOokken tn bet hei deLsc Londen te hooren Zij H naar ii ry leboD ij de b j de fladerstreeten s daar aan ee poUtUagwot dn oaM a w g uMr k kerk St Oasrga M aal 1 HET BtSTE J Vooralle ZÓÓ ZIET EEN BUSJE BESTE HETAALPOETS ER UIT 1372 33 HAASTRECHT Abonnementen en advertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHT8CHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J aCHEER teHaaatneht AUVKKI ICNTMN Geboren CORNELIS LOUIS nwn van L DE GROOT W DE GKOOT BEZEMER Gouda 8 Maart Markt 22 1381 11 of Wei kvpouw OEVRAACD Adm Café HET SCHAAKBORD Kleiweg 11 117a 11 INOENIEaR b b h h zoekt tegen 1 April goed liiiiliilsiriiB 2it m Slupkimer Bonder PENSION op goedeo itand Dfth heid Oemeente Lichtfabrieken liflfit allef n inwonende Br no 1377 OEBRS van BREDEROüE Boekhandel Haarlem 13 VERHUISD naar Crabethstraat 48 N A VAN OER REE Itn 10 Klal Iir m Wm hmmiii OONDERDAB 4 MAART I ir êfr kt In DE R£UNIE Os H Cannegieter Dz pnl te mtli OMDEBWSBP iJnllM wIJ nog godtdimttlgzijn Leden met hou geiin vrge toeging op vertoon van diploma 1371 20 Niet leden 25 et Oaleri 10 et NIEUWE SCHOUWBURG QOUOA HET BOUWMEESTER TOONEEL nnaeiir ABOLF BOUWMEESTER VRUPAa I MAART i ar INTIBMK KUNST De é otcteri HIT ailOOTI naD u oiisr i iiir ii T zioH OLMtailKI LOUD an t K Javaaaaeba aa Saaaaaaha Daaaaa alM n rd donr RAMU TAGILINI ERNË VAN VRUIEHGHE op CONINCH Optrcdsa n Sari H l lll n Ja BaHWiiwaHar Mli Uaraaa ASell laaarmnatir H 1 WwH Mli laaif I Prljitn dar ptMIieR Sulln au La a NUI laden li M Ladeo f I Balcoa fl TS I1 U Ollerli f 0 7i Alia pr1 Ma varbooid net 10 o voor auteuri racbtaa Plaalibaaprekiol drin and aanbavolea vaa9 l2 an T a 2 4 uur op dan daf der aor Ulllal l 379 30 AANBESTEDING VAN DK StkiolbeiiBeften en Sciiiolsiiirjftiii t a bahca a Tai da Openbare Scholen te GOUDA op DINSD 4616 MAART 1920 0 voorwaarden en de monsteri hggBn ter Secretarie Kamer 1 ter leaiiiK on bezichtiginf 1380 17 SCmteEVEHDIMillEIS S cent ILEEmKEN acent Kleiweg 67 Gouda 1373 10 mendriksenS Zonen Wti üiaraif r Ttlif 324 laao 80 GROENTEZADEN BLOEHZADEN GKASEN KLAVEHZADBN VOGELZADEN BLOEMBOLLEN KUNSHE8T RIETMATTEN BLOEMPOTTEN RAFFIA ENTWAa HANGEN STEEK TIQUETTEN BOONENSTOKKEN PL0EMENHANDJE8 KIPPENVOER OCHTENDVOBH GEREEDSCHAPPEN POOTAAHDAPPELI sf wn f V i i TBR OVERNAMB een zaak In Aard Oroerten en Fruit op nette stand Haar per week f 8 Mooie woning geen woniogruil Bev van omz voorh Ontvangsten p w t 500 Brievan onder lettere O V B 1061 Adv Bur VAN STAAL 4 Co Scniekade 180 Rotterdam 1376 U Sluit Uw LEVENS en ONGEVALLENVERZEKERINQ bij H G COillJli in Assurmtièn 30 1374 T l foon No SI Van Blankensfein Goudriaan De Ha Effecten Deposito s Vreemde Wissels GOFDA KLEIWEG 84 Talafaon latarooaim IM KOTTEBDAM NIEUWE HAVEN 70b Tal laiara 1 171 aa Itl7 5099 T il ar m Adp i KXTINSO Vleeschhouwerq GOED en GOEDKOOP steeds grooter wordt deomzetbg M J VERZiJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 ten eerste wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage prezen PplaiB Blaak KalffaalaaaoH per 5 omKALFSFILET f 1 20 par 5 ooa f 090 S47 30 LAPPEN GEHAKT O SO 110 I 1 0 90 1 40 KALFSSCHIJF POLET en GEHAKT KALFSLAPPEN KARBONADE KALFSOESTERS Zla aa Clalaga POLET I ROLLAOE of RIB 1 20 ROSBlEF I 20 BIEFSTUK of HAAS 1 25 KOEVET 1 20 Zia aa Italaga THUERE s THEE ia frisch van smaak en f jn van geur zij is goed waterboudend schenkt helder af en laat geen drabbig bezinksel achter Prya per K G ƒ 1 46 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden bvi L P HOOGENDUK Hoogstraat 24 Tel 19 N V v h GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C nCKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 46 Tel 649 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF ïroenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Turfmarkt 101 6828 50 Een goede raad Van de groote voortreffelijkheid in kwaliteit der Maggi a Bouiilonbiokjea in verhouding tot de verschillende nainaak producten overtuigt U zich het best door een vergelijkenden proef Eik Maggi s Bouiilonblokje draagt op het omhulsel den naam Maggi U doet goad bij inkoop nauwkeurig rtiarop te letten 76 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1798 627 Voedert n Vee mat 84 LIÜNZAADKOEKEN m rk ster en w l L l l N M E B L merk STER in geplombeerde zakken SOYABpONENKOEKEN mark wl Alias gegarandeerd Zuiver en oitraantande door groote Voedingswaarde EereDipioma Parös 1900 Negen Gouden Medailles Advspfsspt In dit blad s 58e Jaargang Donderdag 4 ïaart 1920 riOWHE COÜRAOT 3Srie u ws 9 ci A a Tr©rt©aa tTeTDla a v oor Gf o a cLeu xl 03aa atr©lce aa TERSCHUNT DAGELUKS BKHALVK ZON N FBRSTOAGKÜ ABONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per mdc 17 eeat met Zondaisblad par kwartaal f 2 M par week 22 cent overal waar de bazorfiag per looper yeacbiedt Fraaco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ S 4S AboanemeDten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 81 jOUDA bij onie agenten den bgekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda ea omstreken behoorende tot den basorgkring 1 5 lagels ƒ 1 05 alkan regal meer ƒ tJO Vaa buiten Gouda en den bexorgkring 2 1 ngü 1 80 elke regal meer ƒ 9 25 Advertentiën van publieke vermakeltikhadea UVi eaal par i el AdTertantiSn Ia het Zatetdagnummer 20 büslag op den prlja INeazONDBN MBOBOUiUNORNt 1 4 laiala IM afea n al maar tJ Op da Toerpagiaa M 1b Iwogar Gawaaa admrtaatiia aa iagaaoadaa nadadaaUagaa bU eoatnet tot saar oaardaa prijs Groote latlars aa raadaa woidea baiakaad naar pUatsralmta AdvartentlliD koaoia wwdaa Ivasoadea la r tusaehsakaitl vaa dalazaa AdTarteatlabiuaaax aa aaaa I AffMtaau BoreaniMARKTi i l GOUDA B 4 mm A4aiai tnUi i Tdtf I t TW W H der moeten werken en the xooals de uibtruikking luidt op zwaarder Lasten uttea Daarby komt nog een zé voorname fac tor de vermindende arbeidalust de daarvoor m de plaats getreden arbeid riiuwbield Nog grooter loonen dan than reed worden toegekend oudra kunnen woi dea uMigefccerd wanneer de aAeader weikelyk doet datgene waarvoor hy js aan nomen aAeidenl Reeds worden tal van wernpiaat sen in bunnen en buitenland gesloten om dat de eigenaars by de zoo hoog ge t gcio oonen en de zoo laag gezodcen arbai i uat nog sleohta met verUee aouden kunnen wericen Deze teekenen mog i ook door ome Werkera worden verstaan en hen tot nadenken brengen over de vraag of zy met bi Kiltaee en ItjntreMoen wel op het juiste paid z Jn Zy mogen dan eens zien naar den commi metiiècihen hMlstiaait Sovjat iïuHiand aar df IS iunige arbeidadaig de zeve doatfache werkweek en het stukloon weiler met yzeren dwang z jn ingevoerd naai de ocialist Bch denwcrtrtiflche republiak DujtichI ld waar de werkliaden uit zichzplf tot de overtuiging zyn gekomen dat SiCcht liardei arbeiden en moer yver hen uit i e teodvai en kunnen i edden waar zy bereud zyn gevonden tot langer werituren en U t eigen beweging het stukloon wieder lebhen loefl nvoereo OoL voor Nödeiland kan het heil j tthts1 gigen n méér arbeid en méér yve Eenflink pn eerUjk werkman zal zicK o nu hampn wtuineer hü aaet dat andereiijjngeopend en gwnakzuchtig door slecw en angcaum werken een even hooig loon Jnalcn lie h aelf met groote to wüdtng erf ï verweet te bemachtigen WA4r bljrfft zoofloendeue prikkel voor de nootfeakel ke vertiWgiiw fer prodfuotie j Slecht wanneer de arbeidei ook rafet hart en iie met volle toewijding en yre zich geeft aan de zaak waarin h zyrfbt staan ndit wwnneer h dus van zyn jtanc dezelfde arbelüsvoorwaairyen aanb e Jt als naarorder de verantwoordelyke leid d die het geneele nsico van het bedryf dragen rbewlen dfin kan hy ook aanarpraak gaan mafcen op een aandeed m de behaalde w jn sten Wanneer zyn looneisohen zoo hoog gaan n z jn werïcwilLigiheid zoover daalt oat een groot deel der bedrijven met omlergang bedreigd wordt is het den lemcr der staand geftileiven bedryven met euvel te duilen dat zy het met moeite gewonnen a do voor rch be houden otvertuigd ala zn zyn dat het ihooge iloon reeds een ruim © belooiing 1 geweest voor het weimge werk Wy Bohryven dit alleen met het oog op die we klieden die werkeltfk aóó zyn al Inervoren wend aangenomen Tienduuenden z n er gelukkig nog die een betere opvattng van hun plioht lieftiben d e erkennen da er naoat rechten ook plichten n oeten zyn die geen belooning verlangen dan wanneer sy overtuiglil aya die verdiend te hefaben Maar boe knit kiua hM oog lujren oi ook de e fe d B wDnIan aangeatuken dooB het noodkittiff i ooriMaUI hanner arbaidascdHiwe kanwiaden die op zooveed g i kkeliirk r w jae aa even hoog looa verdienen Kn ai £ x dan niet kiadenm zun moeten zy inzuut dat i hun ei fdn graf graven dat by onvojdoeode ariwukipresta tie en hoog loonen gwM enkede sa k kaa ölyivetn beataan Mien kan sich voorstellaii dat Jn een aaak edderj opsichtvoerendMt en anbeidern lulea aandeel in de wmst hellbea doch i t kan alléén wanneer ook alloa met goeden uit iKfzieUi zyn om de prodMefeie an ds win t üooveei mogel op te voeren Wanneer de yver en de aiiwidaki acM van den een tot hoojren trap c gevoerd gedeeltelyji rerlamd en vemietJgïi wordt door gebrek aan yver en a in arbeadakraflht van de andere purty kan niemand het aU billijk voorstellen dat winsten gelijk op gedeeld zullen v rd n In de toekomst zal oncatwyfeld d arba der d el hetxben aan de bcduiude wiatiten luch dm toestand kan slechts verkregen 1 orden wanneer h wc al geheel volwaar iige factor tn bet bedryf kan preeenteeren Door artMadaaehuwe werkera kan de e ook voor Lten arbeuler en ten slotte eviuuser vxM r den weri ge ver die r avenacus wèl by zal varen begeertykw teastand a mmer vorkregen worden Welk badbijf aul het eerst met gewilitee kundlfe aiMdern z n productie op voer t en i e d e r e n me lowerk r aandael in de winst v aaiHI0T HJerby zal voorwaarde kunnett x a dat het eiigpnlyke loon tot bescheiddrer proporties wordt teruiggebracht het winotaaiidecl zal er te rooter om worden en het ehecle jaurlyksche inkomen met alleen beter kunnen zijn dan tot nu toe maar ook een afijpiege ing van de toew ding en ver die voor slagen alttjd en overal hoolSdvoo waardeik zyn Een goed werkman i zyn loon waard zegt eon oud spreekwomvl Maar let ap h t De vredA met Turkije Vreuffde in TurkUc SultaiTa nfllit b perlEt G ii Turiuch vlotfl meer De Honffaarsche delegatie aK nJet mondeÜng pMUa De b voeKdheJd van den regent Aandair op FHedrkh Vervolging der bchuldigen DuitaclUaiid s haadei Na de spoot wegataUng Suc ccsje voor CaUlaux Zwitserland en de Volkeaboad 1 800 000 heih gerende Itindereo ONS ovKioicirr da Turks4 deitiatJa laanlan nwifcaadlgd inlujMohcn zijn enkele bepalingen ttltcelekt Naar verUiidt aai vulgen d kaldlfc vImiuen de vermiDilenng van Turkacdi fêWed een virmiodenng der bevolking ma 31 miljoen tot op d niiUioen met zich brmgva Van de van Turkye aügeaomea landztrekea zou worden gebiecht dat slj een fet eelt dar Turksohe schuld op sidi aenaa Kauter verneemt met bctrelüuag tot de be luuiing die de vredeeconferentie Dtn dttg in zake de rurkache vloot genunwa haa dat die vloot zal worden Mitboodn Ër mag wel bynmder den nadntk worden ta agd op het huidige plaanw vy zigingea zlJn zeker met uitgasloten Lb l raiikrljk dat al heeft weten gedaan te krlfgen dat de Sultan niet uit Eluropa gebaónen w ordt is een beweging oatataan em mikler tegenover Turkije te ztjn t rwtfl daarentegen Ltoyd George s landgeabotea op den Britechen prenuer preeale u loafelen ont le bepaliag dat de liake hmm Da zefeal te Konataatlnopal bahoudt la har Ëïen kindeHuuHl ia gauw gwvuld i a een zieke beeft aomu evenmin veel noodtg m ifieke van f ropa da fiuJtaa van Turklfe i met weinig vertteugd ilo meiledeeUngen dat ti i in ivonstantinopel aal mogen blijven hdh ben duwlamg zljn blijdschap ge we £t nat hlJ den lael ken kant van de zaak met ziet De lurk 4ie nunutar van btinnenlandMsha zaken tieeft toen hem de voorioopige beblii Etins van d VrajdaBeDn erentie over UK lot van Konstuattnopel bereikte het volgends telegram aan de provinciale autoritet ii goftondan Het is my aangenaam u ta kutmea benohten dat krsohtens een bealuit tan deVredefconferantie Konstantmopel de hoofd tad zal l ljven van het Kalifaat en Sultanaat Wy moeten God dank i omdM door deze beslias ng oov vungat wenseh vervuld in en onzr rMiten worden gehandhaafd n beveiligd De Opverate Raad ia vanlaagd omdat Milterttnd nog niet naar Londen Is terug gedteerd en Nlt niet lai rer In Rngcland fl hoofdMad kan blijven D eonfereatle dar minieterz van buiten landaehe lakea tal aebter baar sittangm in hat ministeria vaa buitenlandscdie zalken voortzetten en aick beatg iiouflen met de voltooiing vaa krt l urkache verdrag alnnede met da kaageade zaken in vertwod met het Hoagaaraeke verdrag De Daily Telegrajdi vemaenït dat de tqp perste raad bij z n oorspronketyk luit hiyri en den Hongaren ntet lal toaataan te Parlie of loonden hun plt dooé aioadeliag te houden De geeantenraad I lal het antwoord der GealUeerdn oveiheadiiren De binnenlandaefae aangelegenheivn houdt voorloop de Hongaarsfhe regeering ernstiger bea dan de vredeakweetie Me weet dat Horthy gekoiien is tot rcgaat wiens reehten en plichten evenwel oog met nauwkeurig geregvld is Dit iz oonuuk dat d vorming vaa aan nieuw kabinet vartrag n ondervintH aangeaien men zich mv H t ia titans uw plicht allea in het werk te fltelien 6n ali maatregelen te nemen om liaada n peeiaal faana all fcefcwiiwina vaardige inddenten tegen niet Mol ame lanen te voorkomen daar deze inck onten tVBaraohlJniijk klachten zoudan feroorzuken on ongunstigm invloed zcHiden kunnen heb ben op de welwillende houding die de Vre desconferentie op dit oog enbJik tegenover JUS aanneemt Dit blad wordt ook door vele ontwik ïceUie aiftieKlerg geleB i Het Is iroorramelijk tot hen dat w dit gemoedelijk woord hébben wlilen spreken Bn als zy dit willen overdenken en met hun kamerade l be reken is mlaachlen al een begin geonaakiti Een üogin wellicht ook voor wdiMtberech tigde deelnemUQg van ariwiderB Jn de i ed rijven Feuilleton De mediedeelinff in de Kamer van bi llasing der gealtleerden verwekte otormachttgft toejuiohingea luemand twijfelt er dus aan of Turkije zal het vredeavcrdrag accepieerffli Intuseohen beeft meldt de correspondent van de Temp de aankomst van het Bntache smahlee te K on tantno pel groeten indruk op de b volktng ge maakt Men beigon toen miaadhien a te beseffen dat de vrede mat v o heel gunst g zal zlfn en dat is hij voI r ui het vi oroopig ontwerp ook niet De aieke man blyft t £ Koofltantlnopel maar wordt zoo in zljn macht beperkt dat bet de vraajir Is it yn egeenng tegenover de onderdanen vot berde prestige zal beAiouden om z ch to laten geUten De gedeelten van het vtrlrag waamer de Opperste Raad reeds overeenstemming heeft trereikt zouden met wor c en gepubliceerd voor alle Tredewoorwaa den zDn geredigeerd en opeiA aar worti n gemaakt vetmoedellfk zal bet 22 dezer aan noortUle haar m hpt Schotó en doeH haar tegelijkertijd uiedi litt hij en zijne familio daar ook altijd heenKiogen Agno8 glimlacbit d vi Agonie too nam Hs re lertüjke rokKpn ii haar Iniul tii slak Jf tr at over 1 iwi iiiiiunjii linK do r Ixtpc n Iwacht haai naar hi i gr oi tet neii gebouw iiiet loor ulleii gndragwn in Röiig riat een van de iiieif t mv ot drijke Prosbvterlaajiaciw kerken an do stadwas Toen ZIJ aan dp deur nair eene liplaaitK vroeg Wen haar dadi iijk oen aanigeweAii vlak voor de ptreeknttei d1 litgenOtj bi OJii ti n goed geziclit op den predikiint i het b u Uet origèl Hpf Idt zaelit de kt rk uld zieh lou l iii oe goMl t leede eer l iedige menigte Zi olinJ even tioeo ile Uwtir naaw de dt ur der coaatetorle kamer op zij giQ0 en een pretii iant doorlW Eit t wan Jim Loriiiier Agnee dit wtet i l Tim tot deo taf an St Cïcorgi behoorde had tiet giodaoht rlat hij daar dikwijls pren k im het verwanali haar Ij rt zijn vriende Ink bekend g lcbt t ion Zij had z i wn eenzaam ooH zoo wltengesloten bet was atleol zij pk lHrfin thua was ge komea Het waiw e i wam gewjel niet te verdrijven door oabekeode g eangen dfe t et waireD op vreon df melotboMi doch door bet li de gtrtnen van hef orttel da haar toescbeeo de fliMnnrK n van de gWneen fl to vi rawelg i Tiet v ooriracn an Mm wan he fl duidelijk en eev ïsdi n de preek die voi de bezigde Vgntw nSettegenstaabde zij In eeoo ffl tksohe éetaarts was fhn had intesofalea geea groote gaven ala kan selredeiiAAfe maar ewi tnnemende wlJie vaa spreken a Jn manier ws o Vea wektf belanggfdiltny en wat Mj wÉfo tn MÜ lidj op tdigeUjkiwh bven terug Aan t Mnde iui d prtvk £ tt hi ptoiseUng stljnnlahl Pil i mwkle dat hij haar zag Na dprefk ga hit den lOOeti FsalRi op de p i cMigo melodie wekte duizend hennnerln t ii lit het iMrt vaiir AgMW Durbu en rlj wa erbafiwl on ijMfOhuuDit te vo 4en dat haar oiïgen plitaHlug VMKMsten werlen iloor trajiwi Ilm zag fl tranon en Vroeg icl af wat zi t 70iid i liett ekenon Aan 1 e nd V an Aen Hea t zond hlJ en k rkf k a je itiM toen ik gelcoinen wa aan 1 a etlorte bfDedrTS zei M i met 7iii zonniigen laoh a woa goed dat ik j ni rf vWM or sAg iVoor lm blowl vorwasiten preekt men niet op aijn bwt l s de reien waarom IK t not aan mijn moeder z ala flc v oorga in de S 0 B i Bfrk Hoe maakt Hoas het H el fBOed Ik heb hem vaatteag nog idet gozien antwoordde zij kalm H n xamlMig n nl gpzleo Tk var oii l ratel dat dat wil zegge ï dat hij t ontzett ad druk hee De mefl zeker wef mot jp naar bïifc wandeleny 0 ja kom bij mil Innohen tk zal waar schijnlijk aWétn xtfn Row fc naiu battee gegaan voot een operatfe O ftnne oude Jcerel t Ta buil voor hei hij kan 0eea Zoodaff zijn tgan noe men 0 flt denk dal MJ dat wel prvttfg v iidt zei Aigam oavarvadUi OlaterM had UJ t bM zoo heal drok UJ ted zuil een pubiMi Ik moet aaa Ml KlU Hfthetb sobrljvett en baar le zoo nitvo rift ni08 éijk verte ea Hij lioUe eenWteztna op aljn JoafHMMktige manier Ik mo9 dat ietuA plaaaeea kuKbsOMi In de St Qeoive kerk Rt ben er elf me dikwgkh maar Ik zo het nret nn den ïe voelen dU je benoort Ik weel niM wM we zuHea doea Ham boffi W geen woord ever jcez roKen fntuwivhea geel blJ nergatie tieeft Kr WwaA ent zohaduw over baerfelaat Wel daar moet je aiec otver lotdbea ol j t ovec verbazen loe weMfm vaa bea ik bedoel vra zijn ecilegae gaaa naar d kerk Haar daar lob Vk jnlat onrer Ik rfai 1 het oulselteod om e kmven alMrf er j een God A mei wae O maar Roae gekMrft Je moet alHaoo doordniven over dat deokjheeil zei Jtib leveodlfl Ik d Mik oM t blJ oaie gekKtfsbeUjdenU zou kunnen KkmbbrM v n maar In hooMualt Is atlM tn ord Jf roopt dmkeii hfj In i b we msolMppr lijk eert die natuurlijk alle vonwn ver weepl Vlet iMJd i t kaa aaa mei w te t eb f peHJk man hJJroorbee4 te tOinhurg denken die atewipUaren d r kerk ztJn Ik beboef hen aim Ie noemen en leteD we er nu niet iwrder over apnrceo Boe Boakee aij bet ailea to Hampeieady Ik zat er deae weak eeos baen raoeteaitaaB Ik heb oon Janm In At o 11 kiiiuieA tfxi ROSS DURHAM Naar kat Ku Uiii Wf ddo l3b In grooto verbazing o n i n kotik zijn nwbt in het gelaat HiJ had 1 ar dien nKn EW toen hij haar za z er lewtfttdonl de mooie achthcM van haar k Mttlia n Meail4Lin mantel en iie tlkjo oranje saa iiaar hoed tftond4 n tiaar bultea a n toil goed Maar oooh liaar woorden iimh Itaar tooa bevielen hem ff ij vindt het beter iï oote nperatlea dp ii ag te doen zoodat htj er ziob gebe t aan kan geven Dat heb ik bent drkwli hooren ic ffgen zt4 blj ernstig Hij HKh i er verschrfdooe op andere da g ii tloofh antwootdde zij en bij uierkt liaat son r gelaal op t wm Jbn s zaak n4et om die sonriierheld te venneerdBreo flarom verandftde bij wijselijk van on rlerwerp Ho ood e de preek vauiuorgeaV I Spijl mij dat Je HilroM vtei hebt go lioord Hij beeft vandaai Vrij tkevtg lu flut4iza gebragea ik boorde pas te negen uur dat Ik zmi loMteo pre ken Ik zou Jou op w ken dag ook rmi lifver hoon n Jk on e bv vo J vooruiit evpaan sinds ik je in d kerx la Portbaven hfb geboopd t O daiir km 4k olef preeCen Agnes zo hij opeo vHc 0n te begAnnen hwtt oom Celob ni J nooit vg m dat ik t i A S Af eectheiden SohotsObt K hoAoor on keurt het af oèa tk Id d kuk te Port hsven erMDhiJo De atuioalfln 1 er zelf nog een graad vfmteenendgr dan die Ie Huupstead Wm Vaar k zou er heel wa om gevae lB l0n tuj Je vandaig hed gehoont Jtm ia dl f groote pfaiaMie k k n v U w