Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1920

58e Jaargang Adminiatntie Telif latMlW prueu reu r generaar ae iu fiiin l p wwwn te hbCben op de hémk Hls van d aa igi voeiM befttjagrondett Icg i de beklaag 1 HelÜePieh wegims bel H lifcliw een gi ldltotU wttiWlil van WÜ nittrk iiM i toekenning asn dan klafper vaa h i redrt wu iKt vonnés openbaar Ie m 111 tl vundetiging of lo be la nemtag ii do brochure en van de daarvoor liniiKle cliahért i it vornwn B NJSWLAND Invoarredit a tabak m fe r Ken zaivere biitc vaa tirlaüg üUioe IiikmIii ik I e ii deaer da fen reeA daar 0 aa geaiMidi d w Httiwi rp tot bt nw utui vaa het mvoiTTeüht op libak e ap i de Memorie vao l ieikHHl bartoaeit I ii f4 van f insnotw dil re b dela 11 i IngtMit ldn eonuMiiale vfa attvk ia ikt iV bt Ang tventr oofaeUag op tabak uiHud itHi vertkwiM iuvoecTMM ep labaa 111 p t u 4uHipBpier te iiioi tea voareleJju ht v n dit toor dea toeofleaf 4i MuiIxtiT van HlisndM onvotdoeaile t hl oodai h J u kennen ga In dft pi iii loiri Mtrditr kn willen gaan m lo el IJhing van MRinmv d e uoQuntiHiie weaeeM Mil Sigaren wn neU ad M pC van u gjinitmi en reuht ed SO pOi der waanie van gepl ti ttoleo een reebt ad f par Mn K van gekorvtn labak nuilf eÉ ui I aftdert girfattriMurdo tabak een rtoM ai f k t i ion HU t ulfien vmtrNM 1 it t oiiHiii it ir intUMMihivi ka bii ba 10 iükinf an den Minlat r van S Maart i l t la iiigerttelid meent lo itaieo aof T r Ji itUiMuli vuor tlftllen te moeten 4e a I li i HiN de duür liaar ge feven loellebttagSilil i hi t noodlg M tnvoerreoM op f koi Vi ii initaU Urrtteii anuH tst W pVt ilir Hsurlo van dgaren ev enowne t t Wp 1 der wajirjt m van sigarettea tot iap I der waarde Ie helAnn In plaate vaaii biMiuuutt reoJtt naar Ivot ntvloM 1 t t Itec oog pp de sedert f914 v jOffiv ktiiiiin i t rie priiaMhuwuH4tii en van tabak if t r Inderdaad reii tot vsirvautiliig vaa invotrreold naar het gezwicht door eean i ait valorem dat WUijier weral Wat d I V lorgwdeldesn jM rotHiiagiw belrA Wiartl tnv i r votimtQulMk I Maat uit fljaal iiitt iilandiinlte NMileii pijptabak Haraaa H irtii en dure idgaretlen lu Ui goed aaIl uiiifi om u luifeiMl tooriue r gt pTodetitl onIin ip rookt sdtijn ilete nK ovw It tn lioog Opdrljvlng der pi Jien hier II hndt zal daarvloar nltt worden veroorzHuki inm t nt er bestaat aau du div ntInhak HMwrtwi hier ie lande eeu overprodiui 1 iHt oük hij ü oerlng vaa het voorg itjdo ï it jff prijzen zai bUJ veu druk kan tH voor r We porcenttgen zijn üiii Ie konueiUot v a op reit die na itfir li lier k H ii vaa Vtvikftxt bwHHJdtng m f rktoowlnVd m inviwring der wtrt Of 1 1 ftiifo le Atï tvK haf van JU mil loes gi U n tip i 4ik HiaKi ng op tibak zal over h ht kig op Mgaretiiitpapler Beoogt ie tH rkoaN n ial een ïxx er die u ïtja hunnMtrn vorvaanligt minder aan aeefjaK i u bi jiien dan en aailer dieoMMtiUin U g la lc rde IgirWien gBi ru rt Op Sloltfijkersluis VRIJDAG en ZATERdVg till er naar Ze weiv kwijt te pt i ouen suilen v anavond gi I titikete r van be 4i aen atÊO Ht u iiKM Ie waan U Diirhain gtimladbte Maar voordat u sfaohekl van Itoaoiwau uilen alj lOMnMa dat IJ tela WaaM aUa ti t 1 uw lOóli r mevrouw Kufu ia frraom n die m looailljkb leo rerkeerea 11 haa4to W belpeeu IletH u kort g led ie i van de Clf dit gemerkt Ik ver aoht hea elk oagn blik Ik kan ityj niet vwMMtelIeo W iuH ehwh Wij bfbbeii Jkaar Ami 1V maar Um gezien en dat as la in bulii tMO tes ia lij weer aan bel wark Mk jr ia i st4 lAu ham MttMohlen maar Ik h h er oMa Vaa V wd antwoordde zij Jloe bwaltbM im V rouw DtirhvD te idn i f Ik had varit i ji Hotawiag gean enket geligeahe d u ziggea hoeuHv ik ftaar bewowler ty U aUerbe boHljkMt vin t u kMT Ja Ik gvtaat dat U dat ook tinU l RekK ft dat a gelMel de koel blortfge weum ihippelljke anatoorol s l zij gekwfcvcad alaol tt nlyt opvefato en van iroW waart o erTiei grocttte b zr dat wereM ooit hftA geilett Wi nu ge lt 11 maar het aterkleiBata edvabe van OW awdanht fw ao zijn al v ge ta eld aan de trap Wwliea gaat tl M KeM naar b i i om ia de ha op haar Ir vMbten Kttty la beoMlaa ea daar kaat a M riofea heat flM hootaft 9mm tmttim V f T It mie LeELltf MtiRft uur So de lleufito lezing Maafi 8 uur U kimw Oaid CfügÉfi EHBO ÜMsk 7 uur Nieuwe B bouwbarff lx Q oéiiieutevooreteilinc BeleeM verzoekea vtj g mtt tM DededeeJinc te mogen oiUransea ra val gaderlngea oocMMrieo vermakemkbatei nnz t oon d M In wm ettda t W Riekiw ËleoIrtMiM DroUutq k BRiNiXAfi A tacm manau Vooi de talrq ke blaken van belangüteUing ontvangen bu het overlgden van onzen besten Man Vader Behuvd en Grootvader den Heer Jilii Uriiliiu fai in Timi betuigen w j onzen hartelyken dank 1 C VAN DER TORREN OPPËLAAR Oalft E J VAN DER BURGVAN DER TORREN W L VAN DER BURG en Kind K VAN DER TORREN J C C VAN DER TORREN Weateremden F T VEENDORP Verloofde Gouda 4 Maart 1920 1392 26 Voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen by liet overlijden van onzen besten Broeder en Zwager den He r Jilui Elirjillui m dir Timi betuigen wu onzen hJirtelukib dank Waddinxveen C M VAN DORT KROON VAN DER TORREN G VAN DORT KROON Gouda 1 H VAN DER TORREN Kzn P J C VAN DER TORRENOOSTHOEK M C SPRUIT VAN DER TORREN A H SPRUUT Leiden H OPPËLAAR VAN DER TORREN J OPPËLAAR a Gravenhage H J VAN DER TORREN BEGT i Maart 1920 1393 ir Voor de vele bewezen vun deft neming ondervonden by het overliiden van onBe geliefde Vrouw Moeder en Behawdmoeder JiUINiaJE JOHAHIIA BOER betuigen wg onzen hartelyken dank J VERSTOEP D VERSTOEP JzM TMurtf M K VERSTOEP Hil LINO G A VERSTOEP W C VERSTOEP O VERSTOEP Oonderak 4 Maart 1920 1387 21 OEVRAAOO m hotel Dx Zalu eeo dienstboile van 7 1 uur Donderdags den gebeelen dag 1391 12 verlorëIm Goud gemonteerde bioedkoralen Broche Tngen hnlooning terug te bezorgenGOUWE 147 1388 10 BETS ROSEMBAOH EDIPL PRAAKLEEMIIC8 Fketert alle Spraaageliralieii m tomelorlagea 1316 6 VUVERHOFtTKAT Ml RpnERDAH NIEUWE SCHOUWBURG OOUDA HET BOUWMEESTER TOONEEL Dlrteiiut ABOLP BOUWMEESTER VnjOAa 5 MAART ei INTIBMK KUNST D é4a ct ri NIT aHOSTK O Dt V MT ailVWLT ZIOH BOL J l IKI LOUP PLUM JaraaMONa mm Saaaaaoba Oaaaaa iili o rd door RAMM TAGILINI m ERNÉ VAN VRIJEEKOHE DE CONINGH Opit d n T n Sin Hilblim Ji Beawmniiir y Ê Ikmu AMIiai iminilH H WM4f leeV Ji tr Prljcn d r pU tirn Slillu aii Logt Nl l l d n f I M Udio 1 1 M f1 7 tr ss Q lerij t 0 71 AlU prl s a thaald ia l 10 oor auMati rccbieo PUsubMprrfcial drinlend a Db rol ii vaa 9 12 0 VBB Z 4 uur op daa da l der vaorMallial 137 3 UNSTERS 12 Kilo 29 ot UNSTERS 2S Kilo 63 et UNSTERS ISO Kilo 112 et Kleiweg 67 Gouda 1M5 10 BOSKOOP Advertentlën en abonnementtn op dit bli4 worden aangenomen door P A WBUJEB Zlldeweg 72 4 Voor directe indiensttreding GEVRAAGD EEN DRUKKER jonggezel van goede getuigen voorzien Aanmelding Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA De BrandstoffeO CoininJssJe Jislrict Gouda m ahl bekand d t vanaf I MAART J l de prijzen van alle soorten Industriekolen met ongeveer 10 lo zijn verhoogd Brandotoffen Comniiaaie Dietrict Gouda 1390 40 STADHOUDER Directeur VlecBChhouweriJ OOED en OOCDKOOP sterds grooter wordt de omzet bQ M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 ten eertte wegens eerste kwaliteit en ten tweede om de zeer lage prezen 847 30 per S oni 1 Prima Blaak Kalfe loa oh LAPPEN f 090 p r S on GEHAKT 0 50 KALF8PILET f 120 POLET 1 KALF8SCHIJF 1 10 ROLLADE of RIB 120 POLET en GEHAKT I ROSBIEP J 20 KAJ FSLAPPFN 1 BIEFSTUK of HAAS 1 2S KAKUONADE 090 KOEVET 120 KALFSOESTERS 140 Zla ém Ktalaga 1 Zla aa Ctalaga E C WfE DE SCHOEN PAST TREKKE HEM AAN DOCH NIET VOORDAT HU MET E M SCHOENCBEME GEPOETST IS GEEPT ZELFS BIJ REGEN NIET At Wacht U voor woardelooze namaak Let op de 3 letters Cia 44 THUERE s THEE is frisch van emaak en tijn van geur nj is goed waterhoudend schenkt helder af en laat geen drabbig bezinksel achter Frvis per g K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 B0 en ƒ 3 voorhanden bti L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V ï h GEj R DEECKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWBILER v h L v d Beek Lange Tiepdeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelk8loot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 i G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EIJK Turfmaikt 101 5828 50 kVOOR HET KOKO een culverc heldere en nletsvctte vloditef bevordert den hajrgroei versterkt klieren en bur rorteU voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdtcer en roos verdwijnen nadat men KOKO e o paar malen heeft gebruikt men sprenkelt ecnTOu dig KOKO op het haar dan wrijft mea bet udit In oederwaartKhe rlchtlnK en bontelt flink Verwaarloos nooit Uw Haart WH itcllen jcen dwaie of onmogelijke clKhen aan KOKCr maar wlj leggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO U een xulvet dmabM I voor Mt H ar kan c WAARSCHUWINGI Let op ondentaand HandcUmeik voorfcoramde Op elke flcKh KOKO wordt nooit lot tonder vcnc gelde bulIcBverpakkiDg met Handelsmerk verkocht Prtls r 1 05 klalni 2 20 mIMM tM rsftf flM k KOKO Slunpoo Poadtn f 0 18 per pêki Verkr Kbiuir te Goad bu ANTON COOPS Wod 4trsAr an te Sofaoonhovin bg A N VAN ZESSEN ZUT GE BEKEND MET DE KENTEEKENEN VAN NIERZIEKTE den paaaeeren maar recM doordni en tot de me rm on de bl aa het doodelujce ver fift verwy deren ie meren v r ter kien en se in jtaait teilen hun werk te verrichten Wees mat tevre den met de gewone nierof ru fpynpillen omdat ge met weet of Uw meren wei ïyn aangetajl U itlt indien U het werkelyk aati de nienen heJït reed na ii uur een aljeJieele verlichting constatearen omdat de DE WITT b Pilteu direct werken en net veïigifturde ruur verwijderen Indien Uw unne na het gebruik tieier pillen een blauw f groen achttge kleur aanneemt behoeft gij L niet ontrust te maken Hierdoor wordt aai etoond dat een dei betanddeelen der pillen hetwelk uitmuntende ontiseptiaohe e gen chappen bezit zyn werking ver rcht Dit kenmerk onderscheidt de I F WITT S PILLEN van alle aniJere nierpiUen Het if tevens een bowys voor U dat ze hun genezende kracht op de meren en de blaas uitoefenen let middel is besliet onschadelufc en brengt byna altod een volmaakte ge iwmg tot stand Iedereen heeft wel eeiw fehoonl van Nienuekte doek het iM raerknuir dvg hoe weinig inenfichen de symptomen yan lese Icwaal ken nen Kent gg se Kunt ge zegtgen of ge aan tleze kwaal ludt of met W zullen er bier eenige noemen te weten Foitenng en en p joen lo de armen beenea ï Meren en g wnchtan xffelïmf en onder de oogen troebele urme hoofdpijn slechte Bmaak de morffens in den mond g BwoIIen en p JBlyfce voeten dlgeheel gevoel van zwakte en licht geraaJctheid en een slapeng zwaar gevoel den geheelen dag Imlien ge een rleser symiptomeii bemerkt dan kunt ge er met te yauw by zijn want het w doorgaans een voo bode van ernstige stekten als Itheumittiek Ruspjjn Jjcht Heupjicht LeWcpjJn Graveel en Steen Ze zeggen V dat Uw nieren swak zijn en verstel kiog nnmiddellyk noodig hebben Nu weet ie waarom uitstel gevaarlyk ts Koopt U direct een dooeje DB WITT a Nier en Blaaapilleai Deze wovder boarlijke pilletjee worden voorname lyk bTeid voor Nierziekte en het succes 18 te danten aan het feit dat ze met eenvoudig door de Ingewan DE WITT 1279 144 PILLEN DE WITT S Nier en Blaaspillfln zi verkrtiffbaii bg de voomaanMte Dro gisten m Nederlaml in dooien van ƒ 1 75 en in doozsn an ƒ i 5 elke laatste veel voonieeliger zijn daar m 2 maa zooveel bevatten ala de Kieine Te GOUDA bu ANTON OOOPS Wort straat 2 S VAN LOON Mar t Waar met verkry baar wende men zich tot de fiima E C DE WITT Co Den Haar WADDINXVEEN Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen dooi A NOTEBOOM noefchardel Waddiniveeli verkrijgbaar Uoer I Aanbevelend A M V d HEK ▲▲▲ Gfoote f Pnjsafslag 9 Arrow Wybead TabiUMen togen HoMt Heatchheld KeelpIJn PUNT Boorden ¥ erkt i gbaaf MJ uw II 9 gêrêgaldëo ianrutclar Imfi MAX BIOCM Ain9tBrdam l ii nul meer in canonveriiiliking maarwtdamn k MIkkan dooian nrinyaia IniMUd aoO lltlatiM 6 ark vami derde prija iHi SO cants T aiSMAZEL FIUAAL HILVEIISUII 927 45 en AGENDA i Mam f iinr Vrijy HiMvormdpl Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeelig adres COHEN Co ARNHEM rakriek tu RollulkiR Markigm Zaaaaiiharaian Tantan Dakklaadan t AgMt rMf Buiiê wt nttrllmi fl J VAN SCHALEN WUOSTRAAT 21 OOUDA ii pfsik No 14255 Trijdag 5 laart 1920 3 Tïe a v rs eto i cL v ertexa t © bla voor S o o d © exi Redacti e Telcf Interc 545 De Opperste Raad uiteen Weinig bereikt De Opperst Raad in een impasse Hulp aan Daitschland Nitti verlangt revisie Het lot van TurkUe leger en vloot Betrekkingen met Rusland Revolutie in Portugal Het proces Caillaux ONS ovESZicirr ütrolten van Fian4 k en Belgé net at en een kwe tie van nationaal belang 13 maar Bureftu M A RKT n GOU D A en bu vwa Het gamiaoea kon ten alotte orde hintellen Volgew e weinig betrouwbaar bericht zou he b i wla e in Portugal hebbeg geaegevierd Voor de Juistheid kan mef wop den ingestaan maar in ieder geiral zIjd eègroote dingw aan den gang m Portugal Blykerte de laatate betrouwbaar kilnkendie benchien was er een ftpoorwegat kiiig uittgebro en Miieciiien heU en reUctjej db aaart i plaats hadden aanleiding ifegeveft tot de geruc ten over een revolutie mitiachien ook is er inderdaad een opstand tutgebroKen nricar is dat de telegrafiache gomeeniohap met Spanje vert roken is w A el vrat te denken geeft Havaa jieint ik Madrid De PoJ tugeeaehe telegrafiaten van dl centra e te Lissabon hebben gisteravond Of h uur afacheid genomen van hun SpAanaehp vollega s te Madnd en geaegd dat st n uiaten wanneer y terug zouden keerc Alle pogingen otn met Portt al t telegr feeren ziJn vergeefs gebleven De kabel V igo IJ H on geeft geen aansmitiné meer met Lisaabon Het Portugeetwhe gesantschap te Madrid he rft suula dne dageii gbenerlei bericht utt Portogal ontvangeit De gemeenaediBp per epoor met I rtuKa ib veneen geheel verbroken Gisteren is de ondervraging vaa CaiDauJi door den procureur eifpraal ten einde g biacht en het getuigen verhoor ia bt jnnea De getugen die gehoord werden wareti Wiiliam Martin onder I oincar oliet vai het protokol Oian transche geaant te 1 1 sabon en Paleoloque intiem viiend vun Poincaré die een t d lang gezant n Hut land was en thana secretaris generaal aali buiten anidsche zaken is Martin verklaarde dat bU m 1911 ofi wQg van Londen naar Parijs te Madrid loor den koning van Spanje ontboden waK d e hem mededeelde daï iemand di e d i namen Caillaux te koenen hem Met dea dood bedreigd had De naam vtm dien peiiaoon was echter niet genoemtl Palcoftue sprak een betoog uit tegm d politieke beaehAuwingen van Caillaux H vengeleek Caillaux noet den RiualacHen m nister Sturmer die vol s ffetutga ooK door lieden als Bolo AimueUda Lajidaa omnngd was De getuige rVei klaar4e met klem dat het niet waar mis dat Poinear bij a jn reis naar Ruslamr49 lOi den tsaar tot m biiiaatie aangezet had Er was toeè ook geen geheim veidrag gesloten De geeprekken w ren vun hoogst vrede 1ievend n aard geweest jtte ie 1 I Milleriund s talmen met het teru keeien naar Londen ia nu verklaard de f ranscha premier kan voorloopig te Parus bluven de Qiwenrte Raad 1 u teengff aan Tameluk omrerwa At want in geen enkele kwestie die de staatchooftlen nut een xouden beschouwen IS een definitieve oploaaing ver kre en en veraeiullende berichten deden gelooven dat de onderhandelingen nog deze heele maand zouden voortduren De premiera h M eo het echter beter geoorüeeW de gedachtenwi Belin enkele weken op te bcborteu het plan m ze begin Apni te San Bemo te hervatten tezelfder tyd als d intenwtionaJe conferentie te Rome d e zich met t grfieale probleem der Europeebche solidante t op financiet en econom 8ch gebaad eal beï ig4roudc4i b ieenk nt U tteni Aan was weUiaht t venstandig et wdt de Opperste Baad m de huidige oirioLand ghcclen kon doen misschien t de to Itet brem van de heeren verhelderen en meuwt mogeiükjbedeil tot overeenstemming = cY p pen want eenagwmdheid was op de nteste p unt B verre te zodten De Times meent dat de Vredescoafemtle m een impasse wae geraakt en ttit een doodloopend straat Je kun je moeilyk anders onbvluchteit uaA door terug te gaan langs denzeKden weg al je gekomen nt wat niet aityil toé gemakkelijk is ala t lykt en dat deze t Londen nog slechter heeft gewerkt dai t PwiJb en voor een enkele maal is de Fiansche perB het met haar Briteche zuster eens Ook zy ia ontevreden cwer den gan van zafeen ter vredesconferen tie GcrLcb ei ilie over een veranderde zienswijze der ge allleertjen inzake de economisOhe vraag stukken da ronde doen Verwekken by voorèiaat eenig misnoegen Men is verontwaitr uigd Steeds is volgehouden dat Du tschland zou moeten bloedien voor t ont titiail van ótn oorlof het zou flink hHNben v be jilen en nU begint ju st het omigekeTde te zullen gebreuren Niet Duitachland za de entente financieel helpen doch deze a cn ex vyand b jsprmgen om weer op de been te knimen aldufl de geruchten maar aniere voegen er bij dat het plan daartoe we heeft beetaan heeft maar dat het ook reetia weer ia afgewimpeld De Echo de Paris meldt Nitti haJ v or ge teld Duitschland t machtigen tot het uitgeven van e n internationale leening om aan I u tachland grondstoffen te Icvpren Bepaalde Duitsohe hulipbionnen zouden aan de teeiung dienatbaar worden gema ikt en dua onttrokken aan het beheer de cmm missie van herstel Een oommisgie benoemd door neutralen zou die operaties leiden Dit plan 18 erenn el ingetro4cken Tocfi Bchunt hulpverleening aan Duitschtand in eemger ei vorm met geheel van de baan a leen vul men Duitschland met op gel ke wijze helpen als de bondgenooten ïhe gaete zou al te mooi zuni Naar het Pe tit JotiraaJ meldt heeft de opperst raad zich bez g gehouden met de definit éve redactie van de ectmomistihe nota welke erkent dat de wederopbouw van de verwoeste dat z een mt mationaal karakter heeft an dat hei van belang ia dat alle Geallieerden bii dit werk byatand verleenen Ze verklaart ook dat het economisch even wieilit op het vaabeland alleen heivteld kan worden als d Fraoscha en Dpitiehe Industrieën herle ven met emnveel Icracht aU voor den oorlog Deze kwestie is afhankel k van het zenden van grondetoffen in grooter hoeveelheden naar Frankr k en Duitschland Het gedeelte deoer nota waann aprake van DuibadilaDd ia 10 evenwel gendugd want het heeft onrechtvaardig geleken dat Duitschland dat verantwoordelijk is voor de ruïnaa veUie In zoo groote matt ont staan z op voet van gellfkheid worat ge P aatrt met n slaolitaffers Het Uveede deel der nota der Geallieerden dat dt conclude ven de t eraad üii dngen van Jon op pereten intergeallieerdeoi raad uitmaakt houdt Bi Ai bezig met den goederenrui en doet eenige aanbevelingen om de stabl i atie van den ruil dowr cred et door leeningeS t doen ontstaan Voligena deze niet officieele beriohteS wordt dus el dcyeluk hulpverleentng aa Duitoüiland overwogen een bittere pil vooral voor de onverzoenlijke FranScht n clie ook reeds met leede oogen hebben inoeten aanzien diat de strafvervolging der oorlogam xiad geis met zoo n schoone coined lb geworden ais ze wel wenschten Of dat alles nog niet genoeg je meldt de Irank forttr Zeitaag dat d ItaliaanMha m tf ter ïesjdent Nitti te loonden zeer vnendsohap peiijk doch besUat is opgekomen v oi een politiclce en econonuacbe herziening van het verdrag van Veraaillea waarmee de neallieerden pHacipWl zouden h rhl en ingestemd Hert bericiit kcHnt one zeer ongetooft waardig Voor JiUster t de mededeel ng an den correspondent van de Echo de Pans volgens wien Nitti den Opperaten Raal formee zou hettben verzocht het verdrag met Hongarije te Niet minder diep zyn de meeniagiiver fldiitlen ten uaozien van de lurkaciie kwestie De veivadennrftn van den Üppeisten Raad waren Woenadaff fewtjd aan de bespreku m bet rapport van maar M halk Fooh over de militaire MaaUegelan welke Turkije moeten worden opgelegd VolgMii den LondeiWG en correapondent van het Pe tit Joumai achr ven das maairecelan voor ea iBtei aUtMTde nuUtaire bezetting van een gebied bl renad door den Bo wiu de Zee VSA Marmora en de Pardanellen en ontxegveit het toekomstig Tnric e de mogelijkheid wn een leger te beaitten dat een n eu we daad van varrnad KM kunnen trachten te piegen De Raad heeft uet alle c nclu siea aanvaand van m a l ohalk Foch en ie kere tedhnitcbe kiweetiei naar hem gezon oen OW adriea Bl Uwar wilde Fwrh a et alleen de vloot maar eok het Turfcsthe leger afocOuffenJI De Pebt Pariaien inaklt Nadat do con ferenü Dinadaff tot afrchaffing van de Turkache vioot had batJoten veraet e ze zioh gisteren tegen het voorstel der milt taire eoaimiaaw oiader lai ng van toch mi heftseftfde te doe mot het geregelde Turk sciie leger en aleehts handhaving van tc darmerie toe te Btaan Het Turkache kabmat heeft lijn ï nt Iag ir gedaend De sultan heeCt maarat aik Iz zet Ppi ja b j cddi ontboden HoiMel de opperste Raad li uiteengcgaan wordt aan verwchiliende vMagetukkea ver iier gewerkt door de minster van Üuiten landbohe Za en en de Geaulten confi rtnt e Op U Maart kamt te Parys de Raau van den Volkenbond btjeen om de commit e aan te wyren die in opdracht van den 0 per aten Raad een onderzoek naar den toedtund in Rusland zal gaan insielleii Naai beweerd wordt u Lloytl George verder willen gaan dan het hervattfn van d n handel met de coöperatie Hü zou wel geneigu z Jn herstel der diplwnatieke be tredücingen te oveoiAeg waarvan zyn cul iega Milierand natuurlijk mets welen wi DuitBchland ral met he regelen dei handelafaelrekkingen met RiUluid de geall eerden vermoedelijk v6ór i iJD Naar alle waarschijn ukbeid zuiiei deze spoedag tot staod küonen Te Berlgn ik gisteren eeo Rufai a ta conmusaie van 6 personen aargekomen om buatenlandsdhe ondetfuindelingen a te knoopeib BiriTENLANDSCH NIHUWi ENGELAND OMtendi en o derkru1penite jeugd h ülKK talti 10 te Tikoniie Neatft 1 Ik l nMiwt hoofd H tn voile gang iii i t iu mcpue vormden p4Ketten en ed tfiflui It andtre jonfferia tlle naaraclMMi Miiitt ii H n or k mtiffjca tnan ofi wat ht lil pki m t i M hOüI Ih h t gkTing i 1 tuK o kil rk iiliwrw tUiH pUITSCHLAND lie p oh tegen Moifteri iii 11 oewt l V h van Helflpr h bi wt rwigen u I aan iien van É zber ï r als jiilstv zijfl ifij de ondeiihandelingien die t Herlijn tuij chtn de Duitsche regeering en Kopp cien vectegenwoordiiger der Rueaische iov jet regeering itjik gevoerd is er ooit sprake gewee t van het organiafteren van een vlieg dienst tuaschen Berlyn en Moskou De e a enst zal voor het transport van postiendmgen worden gabtruikt o misBohiein ree li in den loop van deze maand wor en begonnen Overigens is men in DuitecbLao I nog ge n vriend van boisjewiame ea kommunis me wat te Paasau weer eens tot uit Dg IS gekomen In den Stad86chouwbu g zou Woend lagavond het drama Kurt Eisner w order op revoerd Voor de vooratell ng koU beginjien versohenen er regeenngfcioldaten en tw enten m den Sdiouwburg d e ondtr het ro en van we f met Elaner weg n et ie joden stinkjïonunen in de zaai wierpen Fr vieicn zelfs schoten Op atraa tanani het Lot hiit ge vechtpartijen tuaacban loUlatea Feuillefbn oi het pi tloolbrieJic had aangegeven eo n er to n 1 uur lo een rijtuigje he i L 4ondta njtuigen en auto voor den icni zina ovtid revia m t Bolwerk verelar t1i r ingang van Gravto l ourl waardoor b dukleHJk vtas dat mevrouw HuIuh BailHe op 3 j te sultaal oot lnff Haar aw fo Zondagun w den drul bfjtool zoo w door haar eigen vrietiuon al door A ftuailieiedea van haar inan umh wit 7i op don JHi e t yrieBdsQhwpHÜjkeri voet storwi Durham zood zijn ri hiig aan defl o f rkant van de weg been en atak de iraul ov r Toeu hij het hub ilnoen pjiiig droivg aaag vsft de bovenverdieping tot heui door Mevrouw Rutti wai ie I iniiDtidige beaoherffl vrouwe van wor Ai inde niusioi en meiitg j Hiftplig arti i ha jjn dt buut in haar hm gcuiaaki In de hal zaten versflhwden pereooen op d g fniaickelijk niMhaiik n maar Durhain kfudt Kvtm vaa al en De gloed van eeti hfi rlijk houtvuur vfcl op de rijk geide It JoodeoB © uiatFbneu eeulffen er van wau H ii Q h t oogiloQpeiid üMtai m versamet don zkih in gnvpjes om huiselijke aan Kf Ie enhoden te besipreken Durham zag nien and de hem kende en na een vioch i en blik in het rood Itep hij de trap op De Hj van deooratie en nwubUeartttg uaf in Uraven Court wal te vol Er wa te vhI van ellea groet beeld n en zwa te sebitderljen geplaatst tegen vergulden iicMergrond modern ull asnedf4 eil Mi me i b len en veel verguldVel en llcb betgem veel bijbracht tot de vrooiljkheld roaardn n el paste bij Durham a If twat HpartaaniK hen en k lenkearlgen wnaai Uatrgarel waa er in bet bkg n eetdfanlBa 4o V afga Ingeven r om half drie v rhetcn zj aa 11 fn wfer hL i huis en toen zij bar ev Si nt t Mj Iiot Marj lebon d erlteU a rm de auto van Dujpham de straat jutst in van hot Cavondi b Sfjuare Daar hij in do buurt woa had hij een bnzoeK af g hgU blj eeo cuUei van tul hortprtaal t n ivn huis had gebouwd op dt twogti dic NorlhwiKKi ov frzag en was daar iie luncli Wijven ga niiken llij was nu ecli i eer had haar uitKaanMlaff est hèt bli II liiiiH i je kwam toeii hij IH Idt VenetT inefvroiiw is mlgtigaan met me n er Lorïmer Hij was liler op de luncl O be t fUi votlde zJch verlicht Hat zij den gplH oleA da if niet aJleep was geVeetft loeu hij laar op zijn weg naar huto over étrh hegTifV hij lotselltag dat het niet goed vaii bem wa md hair den eereton ondng te Londwj geheed nHeen te laten lil waff zoo4ani gewoon geweeet zijn leven naar zijn eigen zim in te richten zoiuler zeS aan Iemand te storen dat de novisakelijkh ld om daarin verander fag te l n it en hem niet hal getroffen Zlja dfioiten aan haar waren zeer teedwr ter J de partij kleedde H i 2oc4Hb ar uitleggen en baar zeffreo du üjl ap een aad m dag allee Miders zoi inrii rfïteo Hij twijfilde t r iJnt nan of hij sou haar te Bavswater ontnxKleB xooaie bij baar ROSS DURHAM Naar Ju t il n elecb vao DAVID hïAiA Geautoriseerde VerUtiiig Mevr J P TESeELimi v KOaSl M 5ladruif Mooi n maar hi t lag ai in haar aard om df geJieMf hi4 0oden van den min II haar ttn gtliiifHiv i en wtfltierig iHiaita hati gMotunken uaiianltfe xft te behaqdilen Zij had nergefU randering tn gebrachi ütaar h i Hieohl aan a lf i wn grooler g rle llJkMd en hiW ijkh id gegeVeti d e ittir waarnam al trif dei drempel lar Mil ilnjr ovcrgiing 88 Die baste oude vadert Je zult geen verandering in hem opmerken zei Jini t TWijl wjn gelaat virheldcrtie door op rechte gont nh iJ Op dit ooRenhlIk waren zij In de fltailoj Hlre t en ondeii voor de deur van Durham Hij wa nog nl t terxiggw etird mi Affnea befit de dat de Imicli zoo spowlig mogieiijk zon worden opgediend Ik heb vanfnlddag een groote a mikoms zef Tim t 1 de eernte ondag van de maand en dan mogen de tuu en ook koinwn Te drinken dan lli e ui dfi benedenzaal MMschleqi wl je op Ko h wachtte anlere zou ik e vragen an dA g T ook te xijn t Ia op zijn tram r ook ren indraktrekkend gez oht en t kon ïjn dat je er beUng n ft det Ik za komen antwoi rdde ij bilna koorUaeihtillg en ze echeen werH iijb ver lam nd het hoi te kannen verlai ii Zij had de partij Bij Rufus te Tlayewa ter met vergeten maar ze had goei plan r been te gaan en de blje ikom t van Jfm zou zoo BKMdlg als exeui xuu md Durham glimlwflite even terwijl UJ de r ifi opgitig en v ro IjIi al wt ken in Jrtik hK ifwlaweldide en Ifvendiiïe toont I op Vgm zou hebbim gemaakt Mivrpiiw Kulus bevond zloh aan het an dt rr mild © van bet groots i iion maar zij zu linm ilatjdljlc totn zijn opvotlendkoap Kelnat en flinke ge t lt e op den drempel VI r eiuieii Mh imieite baande xi x eh een w f t or haar gaetii lurwijl baar knap y Itat Mn gtinilaeb wae Msar daar rij U irjeei naar A pn iirtzajr vroege zij u II iirgeMtek l aar ia OW VToaw Ik docht baar hltf te vilden Ik ben vminofgwi xiitMi bezig geween u kwam paf hij drie uur umin tit44 u baarn t giïlen t Mi zIj Lh niet War gpweeat Dan sal lij wel komen Ik al hier ol op de trap op baar waebtea Hoe maakt n a len hêtP itMt kend ga naar WuurU htj zou I gmaig sprt vandaag hfj ht A u ie iiijzondpf l aeggen ovtw bet eei ot an ir wildadig doel Ik zal u w legn n reiflc zij Wrmiil ze baar ftem tol een ver irouwelijk TuiAteren Uet dale hlj 6eett vertedm week een fottufwie ga iad Ik lik m 1 toof JapMuwhe obUfatfat a vagtaagt