Goudsche Courant, zaterdag 6 maart 1920

m i jmm m M 68e Jaargang j HUI uchtigv maniaren b v Uoujf Jlet watf afj pen van wapens waarop de Jl UiUMh rs p een de uitvoering van iMt rredeaver raff ta oal looiwi waamioor de trekkiogoti tussolbpn de iiiteivealiieerdn commisaio 4a DuiUKhérs wol MM tiilhllik OflM Mre M wordt OvantMU aiin ae eenwi Keft iiKtdont dat J iat dmtr dagen ti Bef Jjjn ft plaats gohad uü Mllleraad er misnotiion toe nopen xyn laatst meMiiV te henu X Beri n is een gabeurtenia voorgeval en die oowoi aiptomatiek als genetlterLi ernstig gevot i kan hefabtto la hM hotel Adton Unter der Lindm bltrron toea de musiek 4 MitsolLland DeutacliiSA ÜW allw spMlde drw leden van de preuuclls nuurut sitteff Dit was rejjKl vaker gebeurd Mnder dat de aanwesigc Duitaohi rj Uiiar aan opeal kf aanatoot hadden ten neii Zaterdag echter bevond prins Jeaeh fli Aibrecht van PruiMn i b 1971 dM onlangs een onaangename ontmoeting had ge iial met den ranaehen kapitein Klejk itA ondtr de aanweaigis DuitwJhera HQ r ep dM Franschen toe apstunl n toen daie niet aan dat bswed voldodM ontstond ew vechtparty lur werd met glajen gwimet u stoelen dienden al wapennt en de aultenlamiw werden gedueht to g takdd tJt 1 pnnti door de kellnem uit de iMl wtfw geiet Toen de prlas Zeudavnildd r weer het restaurant hinnenkwam om t dineem weigeKlm de itinera hem te bedienen Vanwege het F runaohe gessntnehap was XondagmlddBr btj de kellners van het hotel naai de namm der gasten gmrraag l terw I een ge i er gasten sieh in den loop van den dsff re lB aan het gexantaehap aannitiiddm om inlifAtingen over het voorval te verstrekiten Onder hen bevond seh LortM Adion de eigenaar van het hotel legen den pnns is bU de justitie een aan klucht wegens mishandeling en belee iginf Ingodiend Op bevel van den minieter tm IVfent Vo ke 10 de pnns en ritmeester Von Ctattn die weneeAs tot d belhamels had be hoord gearresteerd De pnns ontkende tt genover vertegenwoordigers van d pers dat hy aan de ongeregeldheden heeft det genomfn moest Een paar tranen liepen hem In de oogen toen ie den brief cachet erde Hy belde even en beval ruiker en brief te be zorgen Vier dagen van groote onrust bracht hy door op het kasteel waar z jn familie in oud heerlyke hoogheid troonde Slapen deed hy byna niet en mokkend zat ie den hee len Sag in de groote huisbibliotheek te werken Tweemaal per dag kwam de oude post bode met de brieven en telkens wandelde hij hem tegemoet hoe langer hoe verder 7ou zo hem met schryven Zoy kwaad zyn wyl hy met gekomen was Zou xe te ziek zyn misschien om te schreven Hy beefde by die gedachte Zou fk niet terng gaan overwoog ie lederen dag doch steeds verlegde hy zijn plan tot morgen Door den wmd geschud piepten de boo men om het kasteel in stroomen plaste de regen Paul besloot thuis te hlóven De bode zou toch wel niets hebben Hij bleef doorlezen in het oude fioliodeel dat ie on derhanden had Jonker een bnef voor u schnkte tem op uit zyn ingespannen lectuur De lakei bood hem op een schaal den brief Hy Fcheurde den omslag open las en viel hevig ontsteld in zyn breed eiken leunstoel Op verzoek van Guly berichtte haar va der hem dat zijne dochter was overleden hare laatste woorden waren een verzoek geweest de chrysantheems v n Paul flee te leggen op baar graf wiu n iimixla t iKiiit III U tigin miiH n Mill il It 11 11 liiit II uil iHi4 i llitjronrtnr nttntit o n jiuftr irmwu Mi 41 iidii UIII aan immi miKntKltu luUr w 111111J4 aftu ilmi U rli i ui irwi lii KiHli li nwra lit hii IKÜH v u UeWM iiic lu lUw urk tHi werd ckvu giudtiAliumnlti dt u tcHWUiW VHii jjli zu4 utaoofezel zIj itovaUiHi lÜhi Kuu die ab Mj ie voor d ruotiljMiit mi i ritaafc Ki ud n zijn dii liij tr enno ü iJk uit zou dnAltdk IJfl liul lM Mr lör wtml luuir Ik pol Uo biinau UOdMctu lM ov ngt iraolit da r bu ImiH VMi Iwwanl In d t iHibt gfl gen i Ut üuiirinlfHH riM de luwr V ii tfcmtuli Iio m ft uittrek ondwnKH iu iti len 1 l dU 4 dat ook di IhwxI hulplK wii4r tik F goarroMieavi wani Na etiMge vur ioonii l ekeiidi dn mrm hu plipwaarditr dat l iiiliu aii den v t l1Uot rdti liom vorzooht lud d bitevnnowr tl brci Pii Van Am Utiioud wbh liij ni t o IcftlKwiS tl DiK ti lun ligt voor kp liantl dat ti l tweutal iaMti iia i lirteTjjH Ik dl o orgBbraolit Hot M üojiit dal IkH twet lai w ovi4lKfia of uk bad te itiot ft t ink ii 1 Wilk v lyoiite control yH utgeor lci l op do ttoimmuiiiK van n uw hulp UïwaaWi M blijttt wol uit Iw c roll tfat ölii hutuier die TrooKpr gevanii h eti t iii zipr writand typ wa oj dwi ewlljK Hwt Ww tal i i tor l eHOlüKkln i vun di olHcier aii iuMittp gteCoW KANTONGERECHT GOLDA ÜiUprakcn van 8 Maart 1920 Wegeofl oTMirediMg Arb W wet J C H t6 Reeuwyk 7 m ƒ 2 niba 7 m 2 d A v H te Crtuda ƒ 6 aube 6 d Wesc a overtr APV Oouda J v ü £ t Gouda ƒ 10 aubs 10 d Wbkom overtredinc APV Moortireckt I J T H te Moordecht ƒ 10 luba 20 ü Wogeiw keur Groot WateiTBchap Woerden P T d E te Gouda en M B te Woert eft elk ƒ 2 fluba 2 d Weffen overtr Kievwet C a en A H K beidvn te Moetx apetto en H N ie Zwe ihuJ jn iwier ƒ 1 aube 1 d w3ireM overtr Alg Reffl Vervoei H V H en J V H beiden te Reeuw k en C E te Gouda ieder ƒ 5 subs 6d C K e Gouda en H v H te Reeuwijk Weffens overtr Mptor en Rywaewe è oe K te Gouderak ƒ 3 aubft 3d ƒ j ttb 6 d J R te Gouderak ƒ 3 Db 3 W V o F te Gouderak ƒ 5 auba ö u J de J f Gowlerak W J R te Gowla ei K P te Gouderfk ieder ƒ 1 subs 1 d V L te GouderaV ƒ 2 subs 2 d Wegens overti Tretóiondenwet JA d H te Schoonhoven 4 X ƒ 2 auub 4 v 2 d WegenB zwemmen T O te Reeuw uk ƒ 1 auba I d Wegens openbare dronkeoachap J B 7 v w ƒ 8 subs 8 d H J v u P IeGouda ƒ 6 subs 10 d N N K te Gouda ƒ 3 Bube 6 d C W V te Gouda ei C V te Goudérak ieder ƒ 4 aubs 8 L D v ïte Gouderak ƒ 3 subs 6 d A L R teSchoorhoven ƒ B sube 10 d Werens rijden zonder lidit J v d 3 e Waidd nxveen H J K te Aalsmeer en I B te Moordrecht ieder ƒ 8 aubs 3 d b v d H te Amstertlain ƒ 1 auba 1 d J J J te ttouda en N P te Moordrecht ieder ƒ 3 subB ƒ 8 subs 3d G V te Wadrimxveen ƒ 1 Bulffl 1 d M Z te Waddinxveen ƒ 3 aubn I d G L te Gouda ƒ 1 sub t d C N te Gouda ƒ 3 aubs 3d J de H t Gouda i 1 Fubs 1 d G J K te Bode rraven ƒ 3 EAiba S d J R te Nieuwerkerk a IJssel J A R te Gouda A J B te Gouda b B te Gouda N K te R euw jk B R Ie God da C de W te Gouda H C v B te Bo ie graver C v A te Alphen ad Rijn C de H Moercapelle L J S te Hilliger berg A P R te Gouda ie leT ƒ 3 sub o d W B te uouda ƒ 1 wibs 1 d C de K en ïl K beiden te Gouda en M v d G te Schoon hoven ieder Ssuba d PJDRte Wwkhnxveen ƒ 1 subs 1 d L J H te Haastrecht en P D O te Ooud BodecrivelJ lader 3 subs 3 d P P te ReeuwgK ƒ 1 mïbfl 1 d C J S te Reeuwyk J v 1 D U Goudtt A P te ZeveiAïuizen A O te Ouderkerk a d IJ B V te Waddinxveen Ih J V S te Haastrecht K te Alphen groeid door immense bewonUsring Ln dan stond ze tegenover hem met hare moderne denkbeelden en betreurde hare vrije op voeding Zijne belangenlooaheid gevoelde ze aU een verwyt Hu wilde alles vergeten bre ken met alle en alles door yn verlangen om haar gelukkig te maken Ze begreep waarom haar wenschen wa ren gegroeid naai hem en hoe langer ze dacht over Paul hoe grooter de zucht werd in h re ziel naar den man in wien ze ha r levensidealen vond hoe grooter ook haar onrust over de onzekerheid van den band die haar aan dien joogan bond hoe dringender het verlangen te weian of hl altijd b J baar oa bljven DikwUU r eds had te t bedalt ganomenhem voor de keuze te stellen htf bw a nhuis te komen of haar te zwlen missenmaar ze durfde nooit zoover ga B Fn li nger kon t 100 met G dien tiKe en beluRst lttoda menschen praatten reeds over hun omgavff l 0 bij haar thuis kwamen vroego huur den naam van haar beminde En als die weg waren kreeg ic at edB een boetepreek te hooren van P aan dreige ment Dij na Hoe ïou ze Paul kunnen dwingen Hij ha4 ItMU reeds meermalan gezegd dat nU t beter vond dat ze eemge jaren niet met elkaar zouden omgaan hU zou toch voor haar bleven voelen zonder haar t ontmoeten levend van zune herlnnerm gen en z n hoop op e n verre toekomst Haar bU xou dat niet kuwien Ze kon haar dagen niet Toeet denken sonder heni a il Rijn D B te BaWwraven l P C V en H V d W uilen Ie Gouda W J R te Ha itr ht C G te Oouda P h te Uoakoop P V d B te StolwtJk R v d L te Hotlograven A v U en A B bei de to Gouda C A B te Stolwfjk A B Ie Waddmxvwn P J 1 t Gouda A V te Nieuwerkerk a dUenKKt Wari dinxveen ieder ƒ 8 sub 8 d BCONOMISCHE BERICHTEN Leentng Zaandam IV gwiH üHcTAad van aiudaiii liccft liftiwn ln riing lt tcfl iKXh ag vun fJ080Ü lÜ au te gaart ti grti tii nnit vHii lm lioogMc f ft lot den tioogitt iiiofp lijken Koprs Dutische kan levering aan Amenka M ii iiH IK ui lUniJn aati di N H 1 t POST EN VERKEER Radlot legrafie wmder antenne Naai vernomen wordt heeft de heer A Vlug commies titulair aan het radio tatian te S dievemngen iaven het patent zyner uitvind ng naar het buitenland verkocht Proenren b j de Tetefunken Maateohappu te Beriyn slaa des uitstekend Zoowel Ame rika als Malabar in Indié werden m een oogwenk tuiwr afgestemd De Telefunken Maatschappij zal de t n ding II exploitatie brengen onder den naa n Telefunken Vlug De uitvinding bemst op een eenvoud jje aanischakeling Hefc is den heer Vlug ook gelukt met deee ohakeUng due r mder antenne draadloos te seinen Jn opdrbcht van het Hoofdbestuur der Postemen en Telegraphic neesnt hu thans proeven op het radiostation te Sambcek Radiotelefonie Berlijn Moakou Uit Berlun vemeomt het Hbld dat den ISAbsten tud de Berlijnsche firmn Lorenz G tel onische gesprekken langs radiogra fischen weg met het Zweedsche poststaton KarlsboTx heeft gehouden Het ZweM che station bevestigde door een radiotejegram dat hot geflprek zeer goed woord voor woord kon woPflen verstaaq De afstand tua chen Berlun en Karlsborg bedraagt ongevucr 700 Kilometer Deae radiotelefonische gesprekken wer den voort door het radiostation Moakou afgelu sterd Ook dit station meldde Jat het de gesprekken ho el z in het Djitsch werden gevoerd dujfWiJk had verstaan en vroeg Qm het roeren van gesprekken m de Bussiache taal De afstand buschen Berlyn en Muakou bwlraagt ruim 1700 KM Postkantoor Gouda Lljst van onbestelbare brieven en bref Kaarten van welke de afzenders onbeken i zijn Terugontvangen m de 2e helft der maand tobruan 1920 binnenland Bneven Dam W van Haag Dijkman A van Amsterdam Maat Joh V d Gou 4a Ratten P Gouda Bnefkaarten KJijn Kramer Amsterdam Mat Uni A 3 Reeuwuk Woerïl Moj M V d 1 zonder adres Buitenland Bnevm Ziwart J Now York Bnefkaarten Janasens Anfawenpen mot toegeiaten Verzoeke naam en adres afzender op de achterzijde der postetukkem te verme den die er steeds iets moois aan wnt te geven P nigende voorgevoelens kwamen in haar op Ze poogde t slapen een vreeselbke hoofdp n kwelde d r gedaehtenmoe hoofd Ze wilde echter morgen weer beter n Toen moeder kwam kuken en een lichtjp braaht lag t kleme blonde meisje zachtjes te sluimeren In haar bl nk witte omgevmtr leek te kleiner en ten rder wpnder mooi tevtns En de vrouw bleef eemge oogenblik ken luisteren naar de adendialing van d r kind wier Engeltjes schoonheid haar plots met een soort bewondering vervulde Ze zou haar laten slapen en morgen vroeg met wekken dacht ze bij zich zelf en ging stil heen In n schrik werd Guly wakker Ze hoor de en voelde nieta zag alleen dat het licht was daglicht Bu wulen joeg de wind zacht tikkende regendioppela tegen t venster Door dat geluid kwam ze bij en voelde hevige pijn in de Unkerzuda angstige pijn die hij iedere beweging verschoof Ze kon met op staan uit d r bedje t ging heelemaal met Plots voelde ze warme tranen op hare wangen Uren lange trage uren lag ze te k ken rond door t kamertje met zune groote rust Alles wat haiur hef was bevond zich daar bijeen alles wat haar hoorde Haar OQg viel op de doos met brieven van Paul Wat cou hu doen als z met kwam zou ie niec vreesel k ongerust lUn Hoe laat KMI t wtl wezen llissehicB stond hij nu net te wachtenj Ze wilde hem achrijven ADVl RTRNTI iN verrichlii beveel ilcb beleefd 4êa voor hei tran part p ii vaa Plano Orgsin n BranrikailtM eas enx VBRHUIZIMaKN BerglnK van INBOEDELS 2823 AsnbevslsDd 15 L N POLDERVAARTi TEU 844 TURFMARKT 1 BOUDA En gros En detail Sponaan Dwallan CoooaMrarkboratala Ooooaatoffara ngalaeha Baaawia 435b 20 na T ANDERS rira W d r UITENDAAL a ru ir brik ai Klelwcgitraat 13 1 OQuda LANBE TIEHDEWE8 27 Ttl 118 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe druiven Mandarijnen Sinaasappelen Citroenen Bananen Tafelperen en Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes diwepse aoortan noolan Blikgroenten tegen Sterk coiiGurreereiiile prijzen nZ enz 35 PV OPRUIMING van Parfumerien Toiletartikelen a0 ZIC ETALaSE m ODEURS 2b ront TOILETZEEP 19 EAU DE COLOGNE vanaf 68 ÏRRIOATQREN 2j bPEENEN 2 vrouwenspi ITEN bi ALUINBLOKKEN 2b PUUDRE DE RIZ 17 TANDPASTA U TANOENBORSIELS 11 SMINK 4 SCHEERZEEP 3H SPONbEN 25 HAARNETTEN H CANULES 4 BRILLANIINE P 1251 anx nx nx nx 30 N V MI SANITAS KORTE TIENDEWEG 10 GOUDA NUriiskts albumlnuzie blaaszlekte ziekte der urinewegen aambeien ontst pijnl zwakte onwiUekeunge ui me loozing op eiken leeftijd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enz Volkomen en snelle genezing per bnef door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN ver schilleno voor elke ziekte Men vrage brochure No 85 met bewyzenaan by den Heer SNABIHL GtooteMarkt 7 Rotterdam met nauwkeurige omschr vlng der ziekte 4857 15 Maar hoe zuu ze hem den bnef laten be zorgen en at zou ze hem schrijven Zachtjes werd de deur opengedaan Daar was moe wStraks komt de dokter zei ze bezorgd I k heb je laten slapen t is elf our nu Wil je wat gebnuken Heb je erge pun Moeder toefde wat by d r angstig vra gead Haar gedachten waren bg Paal u kun ze maar eens alles aan moeder vertellen ook hare hoop hare zekerheid dat hij komen zou straks misschien reedsl Ongerust ging de moeder de trap af Laat me liefst alleen blyven en slapen ik zau gauw beter zyn de dokter hoeft niet te komen had de zieke gezegd Alleen weer dacht ze ongestoord verder Hy zou t met uithouden op zijn kamer ata hy wist dat zg ziek lag Nu zou hy by d r thuis komen t n in t vervolg zou ze over hem kunnen praten met at d r huisgenooten Hier waar nu t portret van zus hangt zal ik het zyna ophangen overlegde ze Als de bel overging luisterde ze met ingehouden adem ouden ze beneden willen dat h by haar kwam t Was wel gek zoo n vreemden jongen boven laten I Wat zou hy zelf er van denken als ze t hem toelieten Ook zou hy nu alles zien f t hem met zwaarder vallen alles te aanvaarden ala hU de werkelykheid aanschouwd had t Was beter wellicht dat hy maar niet kwamt hn angstig verlangde ze eensklaps dat hy met komen zou Ze vond heel dwaaa haar eigen onvastheid Ze soesde tot t avond werd wikkende en Vervoert goederen binnen en buiten de stad tegen zeer billijke prijzen Gelegenheid tot stalling van automobielen Reparatie Inrichting OPLEIDING TOT CHAUFFEUR P K v d BURO RAAM 202 Oarage Aanbevelend f O MARKS 53H8 40 rOUWE 331 VERHUIZINEEN onder Garantie F VERKLEIJ COUDAl s ïoor Inboedels Eigen Behinierij en StoffierilBri Kantoor LANGE TIENDEWEG 17 san M Telf 449 KOOPHANDEL SIGAREN prima handwrerkfabPlkMil van D G VAN VREUIVliNGEN Wijdstraat 20 GOUDA in prijzen van f 5 oent gewoon moilol Groote sorteering geïmporteerde Havana Sigaren In pnjzM vin af 30 cant par stuk waarondar HENRY CLAY an BELINDA Keijiivaan s Havana Sigaren in de bekende pracht qualiteit KOOPHANOEL TABAK da baste ZIB NIEUWE PRUSNOTEERINO 1441 40 Vrugt prijt Concurrairant Het beste adres Terrazzo Houtgranieten Betonvloeren Granietgootsteenen en Aanrechtbladen Is bQ 549 40 C OOMS Fiddep van Catsweg II Gouda Saan namaak U klai Vloaran In t bijzoniler wordt Uwe aindeclit levestigd op onze Melinge Grove Thee a 20 ets p ons Gruisthee a 32 cts p ons Alom verkrijgbaar Vraagt Uw Winkelier DORLAS Westliaven Gouda KANTOOR en WINKEL geopend s morgens half 8 1 uur 1288 40 s middags half 3 7 uur Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon wegend plots weer afwijzend wat ze juistwenschte De heele familie was achtereenvolgens komen kgken hadden t een enander voor haar meegebracht waren bizonder lief geweest en toch was ze telkens bl j als ze alleen bleef verwachtend aldoor Paul met zgn bruine oogen en lange zware haren zijn zachte dweepstem Stil flikkerde een klein lichtje haar slaapkaraertje half m t donker latend AlV hy nu nog kwam zou ze mets meer van hem zien dan zyn oogen en witte handen Maar ze zou hem tot zich trekken en hartelijk kussen en hu zou by d r blxjven zitten heel lang hand m hand Driemaal was Paul van Veulen van He en met een brooten bos witte chrysantheems m zyn hand erg gejaagd voorbjj t huis ge loopen waar Gulv woonde De gedachte dat ze ziek was misschien had hem voortge dreven van zijn kamer naar het huis waar hü den moed niet had aan te bellen H kon t met van zich verkrygen en lo wendig booa over zyn lamheid ging ie te rug naar iij kamer Hy zou een brief whTijven en dien met de bloemen sturen Maar als ze eens lang ziek bleef Hij zou t niet uithouden erst een bnef schr jven en dan zou Ie eenvoudig vertrekken uit de atai naar zyne familie buiten die t invmera nooit vreemd vond mlfl ie onverwachts kwam afukken Met bevende hand schreef h aan zyn groot schryfbureau In de zacht groen ver lichte kamer t Kostte hem wel moeite te liegen tegen haar dat ie wegens familiezaken weg i lAs Sï t a w vida iM wmM r No 14257 ffl aandag 8 ïaart ftóö PMHE mum TBBSCHUNT DAGBLUK8 t i ABONNEMENTSPRIJS p r kwartaal ƒ pw weak 17 cml mat Zosdaiabl par kwartaal ƒ 2 00 per week II cent oTenU waar de baioraJnf per 1oop6r Kelehle Fraacg por poat per kwartaal ƒ I 7 met oiida blad f ttl g 1 Aboanemoaten worden datfelijks aaDKeo meD aan ons Bureau Markt SI GOUDiffi l bU onse agenten den boekhahdel en de poitkantoien ADVERTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omitreken behooteade tot den bezorgkrinaïp i reiela f 1 OS alkan regel meer ƒ 0 10 Vto bulten Gouda en den beiorgkring 1vela flM elke ngal meer ftU Adyertentlkn van publieke vermakell klied ml per racel AdTertantlta in het Zatardagnammer 20 bjjilag op d prt BBHALTS ZOR BN FKBSTDA08N 1 4 nceli ftM OU r t l mMr fM INGIKONPIN MKDBPUlUNGKNt 09 4 To n tlM 60 hooffir 1 i tm eani Ma Redactie Talef 54S qJmm dvutratita fifff ood ii mededeelingu bt eontrwt tot H r nlm prifs Groot letten en randen wolden berekend naar pUatanlmUk AdvertatlllB InuuMi wortel lafMMOdMi deor tuaiehmkanMt vu aölM 1 l Éi B zettilig yan Konstar tinopel Engdamt U Koiu kiitlii t4 l bezetten WllaooivWi verdrUvlnK dei l en LjlNota aai den Mdtan Pe Adrlatiwhe klvcstie op het twiede pnn Het f coaon4ac il menionindum fredefIteltk Gepubliceerd Incident te Berliin FniiKHhen Inialiandeld i PHum n l i M d Jiii j i ILUMÜLLtJli I W il te waarde luut hecht DuitachJand doat een intemHtioa l leeiUng weer op de been t hallpen mtaiir dat htj er nooit êaa a rt g uftcht de hulp aaa JUuitsohUnd den voor rang te ig v n boven het Ijerstel van de verwoeste jstrekon van Frjuücryjt Veeleer heeft hy duor de leenuig de betjdtag jivan de ach evergoedlogen die aan OtuA ch land E n opgelegd wjllen venieJwnia T Ia het r aadeele a aUda Ut te Londen ia ongesteld dodt dkt nog nM kon wwrdea g ublic oendat noi ftidu e wU ufiBttcn Modig Ifa ne mt i vraU tuk va de Indp aan Doitsehiaiid Aen voj aame piatltM m ooala de Petit l ansien weetjtnoe ËHtteft l jt dikwyls oTficieiu ingei hLe Ls m taat ge teid d bolangryk tl ge en uit het memorahdum te publfcëe reri We aoileenen daaniAn het v igcncjb m O0perat Kaad wO t r op dili de deprec atifl te New York bedraag Voor J eti poad sterling 30 voor den Fraii ch n j plnc 64 voon den Belgischen franc hi itUr de lire i n voor de mait 85 r nt eii vervolgt dan De pogingen der re ei Een om daarin Terbele ring te brco ui ruugden hilft volledig berstel vin tien tand Het heratel van de verwoe re ge bieden vooral in l tankryk is broo Inoodig vooi de Ëurope che recüostrucUt In Du techlantl is aUce mogelijkheid om haii delskredieten te verkregen uitgesloten om dat z m verplichtingen nopaes het herstel geheel onbekend zyn en het totaai d r voi goedingen door Duitstlhland te vd loen moet onveiwijld Iwpa lil Dit land moet in de gelefetiluld ge t id leeftocht en te noodige grondeboffen t krjgen en xoo noodig gemachtigd oruen leenmiren In het iMiitenland aan te gaan l e V red es toestand moet zoo gauw mogelijk hersteld De leg rg moeten overal op vre desvoet gebracht De memorie drüict aan op algemeena beperking ran de uitgiven De kapitalen noodig voor hertwu w van de voiwoeste gebieden kunnen worden gcvon den uit leeningen gewaarborgd dot r ver goeiliHiren van Dmtsohlami te verkregen In het gemeenschappelyk belang van Puitschland en syn schuldeisehers zyn de termOnen verlengd waarbinnen Duitscli land l betaHngen moet doen De cornx ii we der vergoedingen zal Duitadilan I vra gen 01 het gene gd is aanstonds het tiitaal der te èetalen vergoedingen t laten v st stealer op gromt van z jn vermogen tot be talen lozen aan aamle len toestand die at t ï leea Mnstantittopal maaf ook in Kl Azi heerwil t waito bedre Wa eu oQl lei iaan de Orde Van den dajf zyn lp Klein Aïi lotm doofde off cieele Br i e opga éi het Mntal y Marache en Amtab vermoarde Armen rf m n tenh up i69fH goicJi üe Raad 4i L anJer Wishitndeld Priiut loachim te der iWjete f Bet tortus afR t ea j pN OV ER iCHT J Bft lU d Qeori latten oJji eliJstöT D A nB lisclfe ki tw ede plftn virtden w voor st mfflpfll wil óté ovèf ta ï n 6h ger 1 joT il op gt T prcsKies fUlgWolgi diul en 4A Jhoeit m nen wl ze ten op u r vraagstuSc heeft nu en totale oadergaan Prmsetfi Adminlatratl TtW laUr I vamSiLU laar Turkije l Ko tant 1 ttoéipjn en ud xal r m toe iieid ntfo ten go ran nleaWe vef sti n tuBsehjfnt et ls waar i nl an l Ui handt auh met ve tert efiHuen off ok Tt etis een noti verxol 4 emi voldoende antwooi 3ret ral men kraaser mhaMviww a fiui fEvenwel vermoedelijk i Vtl zw gtitl vei nge4comen het antwoom iuel Ikvrtiigend te yinden EngelamI mtt wVi toe valligï reeds een omvangröke stilidmacht m de buurt van Turkue s hooftlatad beschik ibaar ood t naar Rcutr veneans off c oei meedeelt het waarsohynlïik niet ao vlig zal z n troej n uit Engeland naar d i Bosporus te tranaporteeren t Het Adnatiacihe vraafstuk ja doot de nieuiwe wereldschokkende gebeurtenj van m ndei belang geworden Op Wilson ver langen he iben vorige week direot enderhandelingra plaats gehad tussoheo iiidSlavlë en UaW die naar verluidden geen roBU taat hadden opgeleverd Voor r in ver trdf u t Londen heeft Nitti zjch echter vol yHrtrouwen over een spoedige oploeamg uit gelaten De New Yoric Times verzekert dat de apenh re meening in Italië naar een min ne ijke Bchikkang met Zuid Slavife vtrlangt Het voornaamste struikelblok daarvooi is d Annunzio maar deze sou naar ve ut lt zich wel irraag uit Fiume willen terugtroic ken Zijn vertrek zou den politiekon toe stand aamnerieelyik verbeteren omdat N tti lan m staat zou zyn een vergelyk aan te gaan dat niet al te zeer van de Uji aan M he aspiraties afwykt In d t verband verdient vermeld ng dat de onrust in ItaMH aan het luwen m In Oc tober en November moest wegens lic on rust de demobilisatie worden gostaaki dooh deze IS thanfl weer m vollen gang Voor zijn vertrek heeft Nitti de bewecide vader van de actie voor huLp aan Diitsch land een ondertiowl met Millerami gehad om een on ander reoht te zetten Hy heeft daarin verklaard dat hy er weliswaai groo lonten opis hwU fs houding li ne Q ëü eten te kuh elt re Vate n gd Statfln1 m oLoiseün op het Wj d44iet te h Se weder e van het Wl gemuih ter rg ltéeï ot hy rlcï ttlB tot iien tergen nuulster de rocht9tr©e K h viaag die amer iedere Brit in stilte til lang g daan lad df Uoyd G orge iJtiaipeii w 1de doe m h t Huis en het t ublPk topveel mo el k op de hoogte te hoifdw j vati den 4oop vp n a en n lurii e tenendc df iy iorgMeH wetf te neme die daarover m Volgens bericht uit Waahington du Xih iag Verneemt men dat er kans op i 1st president Wileon de geallieerden zAl aai hchuwen dat het voor de Ver Statsn nood kell k zal zOn zich i n het verdrag n VeranJIIeis terug te trekken indien den lur ken wordt toeigestaan m Konstantmopel te bllJTen Het heet dat president Wi d3n een deigelyken sti o rerweegt Naar van ge zaghebbende x Me word verklaard zouden de y i aten Indien tot den Volken bond toetraden en de Turicen in Kondtan tinopel bleven in de positie komen van verplicht te wezen een regeling te helpen verdedigen die zy afkeuren Er zyu aan vvydngen dat de mogelykheid betreffende oen SuHan grooter afmetlng w zou kunnen aannoTien dan die nopens de Adnal sche kwestie Deze tyding komt tóó mericwaaidig t ge lyk met k mededeehng over Enge and a dregcnde hou ling tegenovBr Konstant nopel dit tuNschen beide we eenig vorband moet bestaanIntusschen hot macht iver toon der geallieerden geschiedt met zindtr geldige reden de moorden op de Anreniers geeft aanleiding botden drastischen maulre gel en evenmin zonder vorm van procep Veniizelos den Oriekschem afgevaarlgle heeft n den Oppersten Raad krachtig ge plet voor inmtnging der geallieercen ge steiind door een militair optreden Le Kon stantinopel en aldus vertelt de Echo le Pars de Raad besloot zub advies op te volgen nadat Vrydag zeer onnistjarende i rapporten van den Bntschen Hoogen Com missaris admiraal Roboek werden voorgo Lioyü XteoPse antwoordde ivet ttüit streelè M de BfitsdM re ernif en de vendgfelnvoordigera van de gè l eenlen aeze bexoi pdheid deelden br w een bi slianng getroffen waarvan medodeeUng was gedaan aan de verte reiiwoordigprs 4 ut geallieerden te Konstantmopel AÏen nuht te de antwoorden uit Turitye af De Berlijnsche correspondent van het Journal deeitt mede dat de betrwkingea tuMBol en Dallsdiland en Rusland M ert Vrydag in een bastissemi stadium x n ge tretlon De bolsjew stisohe bovelheèrber RakoHhki van roodo troepen die tetfea Penkn hebben gestieden is Woenidaf plotHeiing te Berlyn aangedcomen en hMft Dimderdag een Isngdung omlei oud feha met den ministei van buitenl xakan Milieran 1 laat intusschen geen ge eji n he tl voorbijgaan om d Duitschers n een minder gunstig daglicht te stellen In dt Xsmei commissie voor bulten andsch aan gelegenheden heeft h een levendig ach I denn gegeven van de tallooze soms kInHer Dit was meer een puosle dan een b rr digeml antwoord Kr sijn te Konstantmopel stapppn gedaan kon men hieru t opmnken welke Doelde dit aJleen op een mcui lee ling uie naar onlangs verluidde aan de fuilkflfhe regeenng zou n overhandigd waarm er op gewezen wond dat de moorden op en de ntis tfu deling yan de Armen i ra moest lÏLouden wilde de inhowi van het vredesverdrag door deze wangetiragmgen met woTtlen beïnvloed Deze mede u 1 ng hsd dfot intlruk gemaakt dat Ln elano gaarne de gel genheid sou aangryppn m de concMsie aan frankrijk godaan toe staan dat de Sultan te Konstaittinopel blijft terug te nemen Nu kwam la er lag plotse n het telegram dat Engeland be stoten iheeft KonetantinopeP te beletten waartoe uaarschynlyk al vroeger p an be staan beeft en waarop Lloyd George in zijn antwoord aan Aaquith wellicht he ft ge iiiiapeeW Het is een opzienbarenti bei cht eeuiwenlattg reeds heeft het verb ijf der Turken aan den Bosporus moeiiykhi aen op geleverd etteJyke conflicten zyn er gev € est maar nog nooit heeft de geschieden f kun nen rf pen van een zoo ingrypenden maat regel als een bezetting van Ta kyo d hoofiriifitad Engeland ftil dit karwe je ni alleen opkimppen het heeft blykei i na dere benchten i rankr jk en Ital é verzocht san d t machtsvertoon eveneens dee ti ne men I M I I N I ii n S M1 g V hul roool ke vuur weerkaatste Haar hm s ond z er ernstig Roe voeld Ik te emMg i66 z g hij het nWigrwaï 7i rodpiit rdf lecHs met zichzelj ol zi her do war redf ii van haar wtigering oin nn 1 Hofiis U g in zou ze t n Nu woh h oogfjihllk gekomen m hel zou een htvhaUng aii hijt gi val kutintn uitsi ilt n I OH ZHi Ko kalm V hoor je tt i ge dal ik nut naar de partij vaa mt vnii liuiii ging omdat ik niet Jvan u II op Aon aug houd ik gelool hl good It ze dan tp geven tl 1 t i mn doen kan zal ik wt l undag naar een ff sl gaan 11 t miin vrouwtje v r ili o k mei KtvnaRd nor ii Ki K dnar idet sombor fi Ijn ZL fl dagfn In de weok zei ze n booge bi dc e l vIikH je niet dat oiün wiion hun partijen tot die lagen kunjwn liCT i eiiV Wfl ik g oof ook dan ze dat vnjwfl ireti maar nituurlijk dp Ruftissen iin 1 n en hun Satoljaifc eindigde glfttercii üvond om ssee uur Itosrt mt vrouw Kufu is eeti ngeitv vrouv f r zftker maar nu leefl zij eenAou diu o r Rufus VAór baar liaiweiijk was ïij een oil etrouwd medsje op een paar kniierH dM iJet ve rekenln Weid met ili 7onda a Er zUn biw ze r veel er f ohilbnlo morten van nvnt ohen Agnes j kunt re nlel vwdeelen in bokken rn schapen zoools j te Ptorthaven deedt waar zij dio idet naar de kerk gaan uit gir n iolen lijn Bier gaan veel mensofaen die Ik zeer oede l hriB eiien zou noemen ah llf bun een nuun moeK geven noott naar fa kerk Hst trekt bes nlA dat ie allf ij kri vn er geen h ilp door iMn kiinien zlj g n l hri lonen 7ijn pn Ik zon hen nip will n tteiin a hen oniigaftn Ze zoudtn idtmand heiptn W i eiijk goed te lo t in Il riim gllf llaflh men LV harde H looi belljdwnis an tta w fl Mert Mi te te fgen NJets Ij za BÜl en staarde in het vuur Maar LHir ham ba4 het onaangename g voel dat zij itti In hem aJkeuide Nituurlijk stond tiem dat tafMi w U wa r blM4 hij er fo tp e feiwt onder maar tooi livt laten v niet wiMen ovei Ie wsarneCftinft an ll n omlag zd ni lichf mair met let wrdiietgs m Ijne Nttiii Hat zullei WIJ vnnAvont tot n Ik had g4Hlaoht o tr het ootici rt li ijiiSiy Hal maar al jo l e r wilt dan zuil n wj niar de kerk an lini tmnn niar wdk kerk je ook snwl It U rmdt all lu gnln t rwfl van mi 1 OfS 7t i Vgiies self g f je nli t om I ktfk w hft wHV Iv hel htl kerkgo m verlenid ant no rlde hi ar miwfnlikdi bt i tk er ii ot veti voor gpvoeirf Ik t en oen strijd ln i4 kerel en ik kan m t loekonien vsn h t denkbt hl tlat een pr a it te z r ji ilgen yin wil do n Maar nu en dai 1 totJi fr t een klrfn ktrkjt m 1 0 I ir Stiwt Onze 1 h ve Vrouur flwm I vmrt waar de imizlok eei genot ts in it rt i stmorteor seer perW teJiit II piacJit daar 7onda snvonds evn half 111 rtie in te gaan b Ik nin inoi votld 1 het df mit altijd goed me lieve Vrouwe HMne aari kl nM llo n h K rhoUok itMa Dat is hft ook mevwuw Clyde gaat da ir sonitf lieeB en dHar s ireekt oen van de betite priesAeira h j beet v stier fU pliim ifl oiM ntonmie atschuw kwam In de o gtn van Agtuw Hem zoo te hoo ren sproken over etn RoomKh K boIie e kerk en haar prleeier deeil linar ziel In Mokrbapoii Dit was erger veel erger dan openlijk hei kerks iik leven Ie vstonaoht o Kom als ik jf hoor dan ben ik bin voor allerhaole ding n ffe sljo uo viTsrhJUend Ik heb dil 1 vea oaAl IgêkwL nocli nioiiachon die denken zooila Itj Het mbiim imj toe dat ar oleta ie waar aan ie bou aM hebt drMft waarbe n j maar wilt ini taobt slechts Uevo je zuK spoedig ipewend raken aan onze vtijze van levMi en Ik iHui je t ofzeker in dat je genoeg goede mensp ten lil vmlctfi zelfs 1 lioti Mdensehe Umi lUn om het voor het k t van 4 tedeil lei vlokto te bewaren Ik wikjk jo wat V rullen Ik heb A hton 1 de den romao Whrijvor op de stoep ontmoet toen fk f raven onrt veritet inaar blj deed ol hij mij niot xag Ml ochhn rog hij e ook niet Moei flty kan zijn dst een romaascdirijver ID elaehtan vei llept is I it waa liij niet teUe uvgUm Wretkg l aar i hij de man met naar tl IJ herft eer let tefen mij dat ls nWs nieuws Zij ootvan eo ook op AvAmfl ItrlM vfcmaardheden din je belanf condm iiitweaemsn Zou je de I Jn niet Wat wl len Kl n neren zei tp rwll e rtkn Hnn Zij schudde het hoold Ik Mt op Zondag geea f e9ten geren ei ook n 4 naar dl van amkr fua ow daaronKrent staat mijn be fnPva Besl lieve twi U vsfre van mi je van zulk een ultnemtBd pid af tf houdea antwoordde hij eenigsxlns ttivtMnd Nu kriigen wij thee De ihinoh bij Lhitnr wa lang niet overv oed en 1 deed ea ril am twiatiig nljlen Feuilleton i t ROSS DURHAM Saar het H n elsob in vanDAVIU LYAL L et Jvan tpps 1 dai inMi II I c i ii op Öeautorteoerde Veit ng Mevr I I WESbELINlkv KOSfeL M NadruK orb04lMl Ik ging er op een ZondagmddHi heen em hun eeiiigc eenvooditgt wenken te ge Mn over de verzorging aa hun lïfthaaiu Ja het ï iiM i werk n nu weaechtzijn moed r d a hij er raeo zal oiniingeii Na luurhjk liS tr iiooli geld noch roeaii bij Ie verwep en U muinsto uIli het soort roem dftt derliftar i aau de zltl van tante Lo niaer Ik zou w 1 eens wltleii wctea ot xij er gewoest la zei Agnes poinaeodL lk loü hot lüet kunnen zegt n Zoo dtis Je verkiest het schouwspel vaa Jiin bo en dat van mevrouw Rufu Nu er Was nog ui eon groo gozeJaoli ip ji lioofd taak Jolon Ifc zsig ternauwernood i m ntl dien ik kende Todi wae de Md npt verstiild Rufus heefi een girootsch plan in zlja hoo d om het zJekeithulswe eii te hopen hervormefl Si Is werkelijk n ultsteltand meaaeh mei een hart van Koud Agiiefl leunde aohteroTer In haar stort Iteeïc in bet vuur ZQ dtroi een Japon van een warDM Nwd klfiur die de blanUield van kiU dMd I Ofot nrvugi uaUoomen en den Hepen 0oed