Goudsche Courant, woensdag 10 maart 1920

y jii y l f iW f X f l ss f l l i No 14260 58e Jaargang 30 UM voor Oo ctasL © XL Ötaft ©tr©3s ©aa a BKHALVB ZON EN FKK8TDA0KN 847 30 LAPPEN GEHAKT POLET 1 KÜLLAUt o RIB 1 20 ROSBIEF 1 20 BIEFSTUK o HAA 1 25 KOEVET 1 20 Zl d Et li g 1 4 regale ƒ Lat elke ra el near ƒ aJa Gewenii adrartentita ea üigesondea mededeel lagea bij eoatraet l t aaar tm k eerden prijs Groote iettara en randen worden berekend naar plaataiabnte AdvertentlbD kunnaa worden ingezonden deor tuaaetieiüMmat van soUerfa deiarea AdTertentlebureaux ea enze Agentea Redactie Telef Interc 545 Administratie TeM Intara O De oploflBing van het Runlsche vrat stuk houdt de Opjterata Raad oog beiifr maar ze vordert weiolt Uoyd Geonge iheeft thanii nameas dan o H persten raad aan den secretaris gBnertJli van dor volkenbond den volgenden brief ezoniten De fwndacht van dan oppirnrten raa i a gevestigd op h t voorstel van dta int mationalen raad voor den art eid w llie een onderdeel uitm kt van den v lkMi bond om een conuniwle van onderiimli te xanden naar Rusland De geallieerden t a iet er mee eens dat het hoogat weo ch lijk IS om onpart dife en betrouwbara in iiehtingen te ontvangen over den huwllgea toe stajid in Kiwland 2 zUn echter vaa nieenirg dat dit ondeooek met moer gatag en grooter kana op auceea sou worden bekroond indien het geachiedde op v r owk tn onder toeucbt van den raad van den volkerbond zelf en verzoeken daarom den raad van den volkenbond stappen m dezen gecat te nemen Uit versohiUende landen komen ber ohten over ongeregeldheden en oatevreilei heid wnaru l ongeregeldheden kttnnen voort vlooien Juist had de franwhe nudtiUr musie te üerlyn te kennen gegeven genoegen te nomen met de maatregelen der Djit sQhe regeenng in zake h t inudent in het Afllon Hotel of een nieuwe onaangename ontmoeting tuattchen Dultachera en FranMihen heeft plaats gehad Ie Wemtz In de mark Brandenburg werden acht ledeu der i ranache comrnisaie vftn toeawht op de iuchtvuart betrapt op stnx erjj Vier hun ner wjiden vluchten de Duitschc sotduten schoten daarop en een der Iranacihen werd getlooil Natuuriyk is de schuld d tmasl ge netJ aitn dt rruiistJien en turecnt mei ken tie Du tbche bladen tlan ook op dat 1 e be iett nü troeptiL met aityd iJen nojti gen tact b yken U bezitten in hiigeland is het gevaar voor een tianMportsLak ng d e omanga dre gde voonojp g ai uALiid doth nu dreigt een arbeu t m t m di mynen De mQnwe Ujlib hebben zjch vooi staking verKaani tenejndt nationaUsatie dvr niy iieiie ate dwjngea Het zal hun veimootle UM JU bt vtrgaan als den 1 ranachen poji tttgiiiannen tüe eveneens naiiona nate eiM nu n doch die niet betiben kunnen uuen uvoertn In ha verre Japan zyn de arbeidero aan gemoed g 1 door de suecessen buimoi we lersche kameraden eveneens een actie be jonnen om verbetering van posiUe Len e Kh tot invoering van algtsmeen k türeehl i a I onl blading der ivamer ten gevoige Wat 01 eeJiter pretitt gebeurd weten wc Diet De Japaniiche eenior kont geen genade e teiogrammen en correepondemtie voor t bui Lenliind worden zoo beanoeid dat men er tolleen uit kan opmaJien dat er iets gaande Het momonuKtuim der goaU eerden i3 na i at 1 anlcryk laii g hee ft getornd a n den jorf ran3 eluiten inlioud emdeluk frftpubh ceem ZtólaoR is er aan eturnd dit van de aanvraiikfilyke bedoeling vpfl vt rioren is agsan zooals blykt uit het r siimij dat de N U Crt on de Tei publiceeren Aller eerst wordt nagegaan dat in de gRfioh Hierna op lederen oorlog een prtfi 8tujr ng ia jevoirfd Als uitvloeisa van den huid g en oorlog steden de pnjzen sedert Hl in A mertka UO 7r in Engeland 170 r in in ItaUe FranJtruk en Bc ie 300 r Taliykt Tat toren wcpkten daartoe samen de hoofd oorzadk van de duurte lh evenwel fe ver noeating vm werkelyke i yfcdommen v elke echtei n et valt te vergelyken met n ont ag lijlce vernieti ring van nuttige menarhen levens Daarbu komt dat ei nog geen vol komen viede m de wereld heerbchl Rub and hee t nofi manstens l a miHioen man onder ie wapenen en de ontbind or van die leger 18 een v T eiachte voor den Puropeeachen vrwie Maar gewapende g evechten nebben ook e Iers plaats Ken miUioen man staat noig op ooriogsvoet m Polen Roomenic en oe nieuwe staten uit Ooatenrjk Hongarije ontstaan De terst © tap voor den wederopbouw is de deinobiheatie van al die legers opdat de ewapende mannen zich aan de productie kunnen vij jen De aangenchte vepwue n Kon in I rankr jk België en Italië hebben het pro luctief vermogen voor langtn tijd ichtenutgezet en hoewel Duitschlaii iijne ndusLrieeJp msttU ngen ongeschond n bp hield Iijdt het onder igebrek aan kap tial ön crediet en ujt de nederlaag geboren e lende Het meonoranduan constateert dan in hoe ontzaglijk groote mate papaeren geit m ü Ig oorioigi oerenide landen werd vervaard g 1 en na te h ben geweaen op de credicL moei iuihedtn worden de volgende gevolgtrek kingen g maakt en aanbeivelingen door len Opperpteii Raad gedaan Ie Vrede en normale economiscnw be Lrekk rg n d enen zoodra mogeiuk n ge heel het Oosten van Furopa te worden her steld lagers d enen overal tot op v edea voet te worden tei uggebracht de bf ape nmgen moeten worden beperkt tot de laag f te cü ers overeenkomstig de nationaic ve iighoden en de Volkenbond d ent te oiden u tgenoodigd zoo spoedig raogeUjk v or stellen van dien aard te doen k ik sta kan ik In all lioe tu zien tinzilk eiii In Ik ifog loopevitht iguiir zou i nti hebut n kiutien tuiMeta Vu m el vjI rt hij heel ipoede uilithingei t n i uiro w pree j ie r lU j r o f rwgdtoiit Itt zou v iMer OU luij üeer gtlukhig maken Jiui t b Jiii prtdik r te zn n onder dowiKW 1 wr b l 11 lo Vi4fli aanwin kerh n im ai It vtionilizlonun die j leilg zouden oehtin iloor zu k een poiuit Hu IS vn vooniiSzion dat mij nJt aal i it ajiiwoorkle Jlin kilin Geen ma V rlaiigt II idat htj k U iid ii ia geweettt niir wn aiwitre h a l 1 ee lige verandonii die Ik verlaag ia o n uaiir bullen ingaan Maar Hm liet zOn een Pha wl zijn je KUMti op bt iwid U b ravm Ik wil j u i rUïeo Ik wwot te goi l hoe ffleoiM f It oor je J Maar UH n mott de tn ten oimI r dl oog n zko Het platteland U hm antwoonTSe n t Wat buiten gemik k Ijk ohoen watt hier nweiijK Zijn mnisier wAs zeer h v rHohzachllg en jim wfiA l n voor haar ooiangenaroff irtem mingftu ala zij toe f aan hiar buim f d4t e d zij mot ea d elK or nlH aanou vn i Wijk ol elfe gefceH waar l lijn Allim deed tij mMd zonder het tewelw me iig hélttfr gtntü oatilaaa WMdt vmolfd ROSS DURHAiVl Naar ket h nffebich vaa DAVIU bïALJ C ai U rlse rde VerMing vm Mevr P WTSSSElIKK r HüSfel M NadniK vfx ¥ im He hsiiN djoor de x nn er 4 bewoond iTBfi kJein m zond r e n g ulitrlijk ex Won n i aag h pi t Jing hij w n on irwao iti iKioht itr di laan wair hdach tr m oMi eonvoiidi en t lin toiul Jiet wat geen huw dat pa te bij hK nuttigherisbe gru vaa inovrouw Lormier b zij ml pen loed vaii woordien ultgnniaikt dtt 11 t hui noch goedJvoop noch geriefe lijk wftfli ria r eief rlingd © naar een braiKtnkHiwo villa met aJ de nieuw ilev er l t rr i n maar aLs een Rn di weanlge Selfjo ihc l Mi in ziJQ Ifvcrn wa papi tu Hchwib ld gt konH n en had Mevrouw Lorfmer aam aardde het onver Hljdehikis e verlichtte hiar ziej door nu dan haar apljt uit te awütkeii en haar f Onmogelijk om ia bei Weat Endte Mii 8CH 1PTAAETBERICHTBN öTO jM MU NLDËhLAND Cranjfe Cuteoto arriveerde 3 Maart w lUjado uïtroia paaaoerdo 8 Maart Uuoh ant KON NED SOX OMU Ml IJ ZaUA 1 1TBRDaMSLHL LLOYü üaula ujtrefej veeiro l Maart ao Siugapore labiaaik arrlve rae 9 Maart van Batnvla WJ Hook vaa IloUaod Kon E T IND MATLDlLSbT C l pao vertiok b Miaart aa UawbuTg aiftj Puerto Plata Niokerit an Amsterdam naar W ladié drriv titrde b tbart te MiwImb KUNST i c tooneeUtaking lu de fUeniiiJag tfnlwudm er fiawLug il tleze lr8iaaeiin ib maiogodtwld dut IA lloiaarda ttoroid was alle vroojpr door hem geeojga eonle anwwieu toru to aemon Voor hot overige i de BtaitniK o bt ooe OQ ewijKl QMDKttWUa Agitatie vaa ondervnixend perMoeel I at het Ki mvuzeDd peraonee eteeiU meer xtelimf oeemt tffen de te gen ige te xoldjgïng die aan deze cateffoi van arob aarei wordt toecekeibd bl kt wal lueruit aat de afideeünc Oouda ran dea Neu Bond aiD UnderwüxerB than op de opaabare ttaoplakpisataen in Gouda au veie wolijf geode geraeeaten g7M oie biljetten heert doen aaobreixgen waarop mei aaai uk ottdera ea voogden worden gewaar huwd huune kinderen met te doen opleiden voor het onderwas omdat de vooruitzichten zeer onguniitis afsteken b die van and n ca tefonen ambtenaren in R Jcs dienst Mr Mane Anne TeUegen Maandac j t is aan d Ktjks Univeraitoit t Utrecht op BtelUngen gepromovaerd tot doctor in de rechtawetcoiachap mejoffrunw Mane Anne TelLecen tweede dochter vaa den hurgemeeater van Ajnsterdam Len c tr ata Ungen die mejuffrouw Tellegea vi rde dicde luidde naar we in het tLbld lezer J e burgemeeater beihoort met langer voor xitter te t D van den raad KERKNIEUWS tüniwe aartablaaebop der Oud Katholieken Ovec d ii alouw goKozi ii aartubiwiotiop prol Keaniack utl Anierefoart oni Hiiil he N V d D de tronciacus Koimiack wird ia Juni l ö n I ea H ldcr gelwn ii on lot priester gL wijd 34 Jowl 1 SÖH In Hitö word hij piw loor van do Oud Katholieke kork vun d Heiligen Grfl rlut op t and to Amtr n Eoort totdAl hjj 1 Juni 1 UU bmio ind werd toi priirtiiderit lil OotoU r IJO word hij Xi van hot Aaj rtbUnchoppoljjk kftpifct i an Urectil kaaumilK Een lnj u tidiorlioid ib t dat do iupr KoiiidnOv öUviin lii nM e ftK rt wcc vto Uo in hel iwiaiMliapiptiliko levi ii trad tii op W voorgiTOnd waa luj b Hluurnlid Br hw VnionJ IJranliWi r t omiló di loduatrie m Hiiishoudwoliooi do Klndor i oryvorofniigïiig andlHT tni t i 1 ii 1 Kith Ver or L nuin terwtjl ülj oor litter wafl van do Vortonng4ii van 1 rlea tors van t Aart bl loiii riro t Uo tic noemde hooit zlja t v4tult nog mot ntodo o d old Ht ifl niit onniog li k dal lm i o lonkt hoewel d hfH r K ioti d atx v r luot wüd uPlatfMi h nlig jnrtn torn hooft hlj ook bfdankt oor oon dorgolijke boooeimng te Haartwn ADVËRTENTIfN Door hat in kracht van gowijtde gaan van de homologatie van het accoorrl ii het faiUiisemant van T P MEERSHOEK te b Nravenbape geëindigd 1603 13 b Gravenhage Bilderdijkatraat 5 De Caraior VfB J R THORBECKE Wordt gevfaagd Dr MONTAGNE C iob thatrnatD een flinke Dienstbode nU Meid alleen Loon f 200 en waBohgeld Ziob te vervoegen s aronds tnaiolien 8 9 aar 1480 13 HAASTRECHT Abonnementen en advertentiin wior de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J UCHEER te Hauti cht Opulun ÏMiwilliii HirkBopinfl Notar MAHLSTEDE o Bergambacht II voornemens IS iWAART 1920 den voormiddagB 10 uur aan den Bilwijkerweg op het terrein van de Woningboaw te 8T0LWIJK om contant geld in het openbaar te verkoopen ongeveer 90 StflgirdMlin 6D00 Kllnkiri 2000 IJlHltteeniii 800 rooiia Krulipaniiaii 30 Battingi 6 ituka 3 7 RIbban 70 raoda Voratan 70 Juffara Bouwmatarlaal 30 Praflalan 35 yelling Schraodan 40 Kartalingan 4 Schragen 3 Laddara 2 Krulwagana platte Staanwagan 10 Kalkkuipan Emmara 60 atuka g g X 7 DIractiakaat Kalklaeda en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden s Morgens vóói den verkoop afgenummerd te bezichtigen 1501 J8 BOELHUIS fot rls VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d IJasel is voornemens op WOENSDAG 17 MAART 1920 des morgens ten 9 i ure aan de boawmanswoning bewoond door de weduwe A ANKER te Stolwijkersluis nabij Gouda in den voormnligeu boezem van Stoiwgk in het opeobanr te verkoopen 18 Kalfkoeien 2 Pinken Zeng mat biggen Boorenwagen Schouw Kaaspera 2 WringtobbRn Karn Staren Kaïpen Kaasplanken Schragen Varkeoalandhok Zouningen Hooiburne Menbruggen Hekkr3n Planken eene partij Takkenboasen en rele andere Bouw eo a Morgens voor den veikoop afgenummerd te bezichtigen 1497 40 BOELHUIS Notana VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d IJssel ik voornemons op WOENSDAG 24 MAART 1920 des naorgfiia ton 10 urc aan de bouw manawoning bewoond door H DE VOS aan den tweeden Tochtweg onder Nieuwerlcerk a d IJssol m het openhaal te verkoopen 14 Kalfkoeien een Pink en een Hit Kaasbrik met kraam Jafhtwagentje eikon Schouw Kruiwagen Waterfornuis Wnngtobbe twee Kama Staren Kuipen Taakhotiten Kaaa vaten Kaasplankcn Schragen en vele andere Bouw OD Molkgeroeilscliappen b Morgens vooi den verkoop afgeuummerd te bezichtigen 1498 40 Zóó ZIET EEN DOOSJE BESTE POETSPOMADE ir 00 ER UIT 2B Niarzlakta aibuminuzia biaaazlakta tiakta der urinawagan aambaian ontst pljnl zwakte ouwillelceurige urme loozing op eiken leeftud geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enzjt Volkomen en snelle genezing per briCT door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN ver schillena voor elke ziekte Men vrage brochure No 85 met bewijzenaan bU den Heer SNABILIE OrooteMaikt 7 Rotterdam met naawkeurige om du vtait d r liektc 4U7 U A C COSim in biirmtièii Talatoon No 1 8luit alle wepzekepingen PARTICULIEREN HANDEL EN INDUSTRIE Attantla MEVROUW er z jn QOEDKOOPE Slagers en DUURE IVI J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 e n ao de n per 5 om f0 90 0 50 soedkoope alaa Prima Blaak KallKleMOh per 5 omKALF8FILET 1 20 KALFS80H1JF 1 10 POLET en GEHAKT 1 KALFSLAPPEN I KARBONADE 0 90 KALFSOESTERS 1 0 Zi da Etalaga BALT A DE JONG OOSTHAVEN 31 eOUOt TELEFOON Ml PlBPÜMEBieil in TOlLmHTlKeLEII EN BROS EN DETIiiL 13S4 40 THUERE s THEE is fnseh van smaak en fyn an geur z ih goed waterhoudend schenkt heldei af en laat geen diabbig bezinksel uchter Pi ys per V2 K O ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 vooihiinden bu L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V vh GEBE DERCKSEN Iloogstuiat tn Wcthaveii Tel 91 92 J C FICKWEILBR v h L v d Beek Lange Tiendoweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buuit Tel 40 C NOORDEGRAAF Gioenendaal 62 G J DE BRUYN Karnemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 DE OOUDA STRUKINRICHTING la aazaa Wiakai Markt 41 wordaa dagaliika VAN EIJK Tuifmailtt 101 5828 60 Zeer oude f GENEVER 4 30 per Liter incl Kruik OVERAL VERKRIJGBAAR Advm l 4irl In dll blad GROOTE Paardeflinonsteriflg door den ondergeteekende met en namenfi zijne principalen 1490 59 op Zaterdag 13 Maart 1920 van Paarden van 2 tot an mat 8 Jaar ultatultand kaudbload klaar ea gailaoht envariahllllg Voorm ongeveer 8 Bergsoheohoek De Rozenboom 8 IB Bleiswiik A W de HeeS 8 4B Moor Capelle Wapen van Moer Capelle 9 IB Zevenhuizen St Joris 9 36 mddingsveen De ünie 10 Dnkoop Wapen van JBoskoop 10 30 Benthmzen Café Staalduine 10 50 Uazerswoude Wapen van Haserswoude 11 10 Koudekerk Bij het Gemeente huis 11 30 Oudshoorn s Molenaarsbrug 45 Alphen De Vergulden Wagen Zwammerdam Rijniicht Nam ongeveer 1 Leiderdorp Bi het Gemeentehais 45 Leiden Hotel R nland 10 Voorschoten Wapen van Voor schoten 2 30 Leid rhendam De Zwaan 45 Voorburg De Gouden Leeuw DB Nooddorp Van de Maroi 3 3B ZoeteimHor Zegwaurl De Gou den Leeuw d 50 Pljoaoker Van Ouds t Raadhuis Van Schie 4 10 Berkel Van den Burg M C DE KORVER Gonnohem Meubelkoopjesü Trouwen Solicde baton en Hui kemermeubelcnall Tafel Stoelen LinnenkaMen 8pte£el Schilderijen Theetafel Eikenh uien Biiffeilen Boekenka teo Clubfauteuil Zi dciipluche Ameublementen Leerameubiemeuten Rapokmatra aen Wollen enSatijndekcn Slroomatra ien en ena S396 SPOTKOOPJESIII 20 BESTE AORFS VOO JONGELUI MET HUWELIJKSPI ANNBN SlMOmyiUbliaraliuisnbileScWiiile ROTTERDAM 1 eiefoon 12800 Dans on Feesttenten te HUUR of te KOOP OOI I tli a Irt H COHEN Co ARNHEM Fabriek ean Rolluiken Markiezen Zonnaaeharman Tentan Oakklaadan n 36 Aosnt voor Oouila tn oniitrekan H J VAN SCHALKN WUDSTRAAT 21 OOUDA l TCrgonne HET NIEUWE MODEL Verkriiölxuir bil Uw öcrcifeldpn IcvprpncitT liB irlipst rSSOpAdorim Imp MSx rslorh iii l rdairi AGENDA 10 Maiil 7 uuir Nieuwe Sohouwbur CoiMiert Jaap tjptuuwtennan en Aldo An looletli U Mmrt 7X uur Nieuwe Stdiouwburi Tournee Juli Cuypor BeJceid venwken wij t aK Wla mededeeUng te mogen ontvangen vaa W gadeiinnen omMrten TnmakaUjklMiIw enz wn des In t nM acewU t ▼ imltiw Kleettiaclw DnJduril A BBIKUUN lOON OOCDA Donderdag 11 lÉart 1920 eOJMlHE COIIRMT Tie Ua ws © 3 a a v ertea i tieTolsLc5L TBRSCHUNT DAGELIJKS INGS70NDBN MBOBDKELINGBNi Oa de Toerpagiaa fio booger ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondageblad pv kwartaal ƒ 1 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco par po t per kwartaal ƒ 2 7S met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonneraeoten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOllDA bü onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVSBTENTISPRMSi Uit Gouda en omstreken behooiende tot den bezorgkrmg 1 S regels ƒ 1 as eiken regel meer ƒ M Van buiUn Gouda en dn bezorgkring 1 6 r ell ƒ 1 sa elke re l meer S2S AdTortentlin van publieke yermakelijkbaden 11 1 aani per regel Advertentlibi bi het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Bureau M A R K T 31 G O U D A Het economisch memorandum Het memonutdum gepubliceerd Frajikryk zegeviert Geen groote leening voor Duitschland Herstel der verwoeste gebieden Een Duitsche nota De maatregelen tegen Turkibe Bnef van Lloyd George over Rusltuui Nieuw Dtutsch Fransch incident Arbeidersbewe ging Rumoerige atting der Belgische Kamer Caillaux defaitisme ONS OVERZICHT d oude handeliriKtrelduDgen met I uu ch laiul te hervatten Het blad Is overvuig 1 uat deze tesenstelling van belangen siechtj sohijnoaar is De waarheid schuilt verraoe dei uk n een verfcimling van de etellmx dat Euroipa een economisohe eenheid vormt met de opvatting dat een germaniseenng van uropd i olet moet worden Reide giuepen mogemftieden kunnen enkel hun doel toerei ken als z in overieg handelen Daaruit volgt dat de toestand nch ontwikki t m tie richting van oen bespreking tusecnen de neutralen en de commjesle voor vergoedingen De mtemationale financieele cjnfe mtie door den volkenbond gesticht ui 7jrh vooral met dat overleg bezig mueten oidt 1 De neutralen en de comnuift voor vergoedingen moeten daartoe beide conofs I s doen De eeraten moeten eidcennca dat voor het herstel der vei woeete geb eutn een nepnv liegietrdo leening uitgegeven moet orden de tweede moet een nieuw uitstel voor de vaatstelling van hat bedrag der wJiu i toestaan alsmede faciliteiten voor PuitM hland om zioh van het intornattonale credie te bedienen Voor Frankryk hangt het slagen van het overleg tu chen da neu tl alen en de commissie voor vergoedingen af van de tegenwoordige ne gingen dei ge nopim ie commissie en van het succes oener leening der bevryde gebieden op de interna t onaie markt De £ cho de Paria voorziet vele btruikeliblokken maar verw acht ilat rankryk ze te boven aal komen Omtnüt Konatantfawvel x n de geallieerden het ook nog niet geheel eens De bladen verdieipen zich dus in gissingen en ge ven nlichtingen die meer of minder offi ceus zyn Zoo beweert de lamp dat het zek r schynt dat de geallieerden de bc et ting van Konstaatinopel effectief zii len maken dwz dat zy zekere belangryke punten zullen bezetten en controle zullen uitoef nen op de telegrafiaohe verti ndin gen De geallieerden zegt de Temps zün nitt van plan eenige directe actie tegen de luikhohe Kamer te ondernemen A oen lergelyke acte gevoerd zou moeten vor In dan zou deze van de Turkache reg ermg m eten uitgaan De geallieerden zullen on getvyfeld aan de Turksohe regeer ng te kennen geven dat zy duidelyk moet verkia leii n et solidair te zyn met de national a tschp leiders en in t byzonder met met M estafa Kemal die van het comn ando van zgn legercorps moet worden ontiieven De algemeene indruk die de lezing der p st h Hen Ie persstemmen geeft is d it Tiet pin len der gealiieerdwi in Turkyt n et zoo nicrypend zal zjn ais de eertte drei ge 1 ie berichten ie len vermoeden De Echo Ie Pars verzekert dat de Engelscne en Fnnsche troepen in Turkije en KIen Azië veel ziichter zullen optreden dan aanv tnkeyk overwogen was ji voorsteiitn kan doen wordt verlengd Van het verleenen van knwahtig liu p ai n IhiitscMamt door het plsatMoi van een groote ntemationale Leening waurvoor tjïgelarai wel te vinden wan is nJeta ge komen l ankryk wilde het niet achtte iie miLdJieid in stryd met het verdrag van Verbailleti en dit tttandpunt heeft naai nu blyJtt geïegevierd 2e Niet alleen de regeenng van elk land maar iedereen by de voortbretigipg in elk land betrokk en dient terntoni ich toe te lefl gen op de uitvoering van a Ie midde en welke kunnen bijdragen Ut Ie volledige hervatting A t vreedaame iiyver heid 3e ledere regeering dient teistonx hare onderoanen van eiken rang en statul te xvertujgen van de dringende noodzukdyk held om buitenspongheden btakmgen fh uitgaven te vermyden opdat de groeve die nog jaren tusfiohen vraag en aJinlMHi ztl bly en bestaan woi de overbrugd 4e Zoo spoedig moigelyk moeten stap pen worden gedaan om de waar tevCi meerden ng van geld en credieten te bewt rken tipor vermindenng der regeeningt uitgaveT tot binnen de perken van staat nkouisten e Aangezien de verknjgmg van g iond atoffen onontibeerluk if voor het hersid lei nyvenheid moeten middelen worden gevon den waardoor landen welke uit hoo t e van den hu digen stand van de internal onale wisaelkoersen niet in staat zyn aankoopcn op de werel £nMOlcten t doen n daardoo niet bl machte ayn huji economiach Ieren t hervatten handelscredieten kunnen verkry gen Voort achten de mogendheden het jn het belarijg van Duitschland en zyn cred truien dat de totale som der schadeloosstelling door Duitschland te betalen oodra irogo ly t zft worden vastgesteld en met het oog op de bujtengewoiie omstand gheden al Je termyn van vier maanden na onderteeke n n g van het vredesverdrag binnen wpiken Duitscnlami voorstellen van dien aai ou kunnen doen verlengd worden t Moet erkend de inhoud van d t m nu randun wekt teieur itell ng Meji had ge hoopt dat de entente aou komen mLt ern stg e grontüg doortiaohte en nauwkeuiig u tgewerkte plannen weliker uitvotring zou kunnen Ie den tot opheffing der econoni sohe moeilykheden Niets van dat al eih ter Dö geallieerden zyn aan moralibf e rem over zuan gheid arbeidsnoodzaket ikheid ed 7c vertellen dingen die we alemiai wel weten I e eenige teg emoetkoni ig I e aan D iitsohland gegeven wordt is di t b n nenkort het totale bedrag der scha leloos htelUng dje het zal hebben te betalen zal worden bekend gemaakt en dat de tern yn waaibnnen Duütschland desbetreffend Ook wordt in het memorandum mei meer geHprohen over de noodzalcelukliaid üitt lereentit zorg wordt gcsteed aan de ono nvsche herleving van Dmtechlaivd en thans wordt n het memorandum verklaard dat het herstel van de verwoeste gebieden daar aan vooraf gaat en dkt van algemeen Kuropee h belamg u Hvenmin wordt in het memorandum nog iets gp ïd dat de bevoesdheden van de commivsie voor de sohadeloosstelling zou venw nderen Het zal aan deze commissie ill oen staan te oonleelen over de maatre gelen welke moeten worden toeigopajt om n idem fcuropa op te heffen ujt den ohaoh on om het in staat te stellen by te mgen tot het economische leven van ïuropa I ut chland zal ztch hjerby leker iitt neerlejiyen Naai we gisteren al mi Iic Journal vermeldden moet de reget iing vin plsji nyn een teg n memorandum a in Ie geaiiieepden te doen toekomen welk b tcht merkwaardig overeenkomt met de nl ch t ng i die een Nedeilandsch jouriuii ot te heriyn heeft ontJvangen i en redacteui vjui het Digblad van Rotterdam heeft If Her lyn een onderhoud ehad nwt iemand die zeer goed bekend is met officieele kr ngen waarut hy vernam dat Duitacihlam om btreeks 10 Mei in een nota een drngend beioep op de hulp der entente zal doen In het stuk zal geweztn voorden op het feit oat Du tfichland te kampen heeft met Ire groote moeilykhwien het gat m het Wea len waardoor de ryk lommen van htt lan i tn de d ngen die het voik nood g heef wur den uitgegeven reetls giiig vooi een wain vjn 42 milljoen over Ie grens de soh il en het te bttalen heeft en waarvan het vooralsnog het bedrag op geen tien m Ü en na schatten kan en ten derde een drn gende behoefte aan levensm dde en en grond toffen Vooral het laatste 1 = voor Dmtschlan 1 een cond t o a ne qua non een iBvenskwcstie krygt het geen g rond stoffen y an kan het niet werken en als t mei wer kan m et het ten gronde gaan Feuilleton V et alle Pransche bladen juichen ue on wei w lende houd ng tegenover Du sch and toe De Iw ho Ie f aris byv betoogt al Ic gr ote fout der Fransche vredesondcrhan otlaari h erin lag dat ly ver whil van b angen lieten opkomen tusechen Frankiyk Bdgae Itai e eenerzyds aan welke an Itn Duitschland m de eerste plaats verg 1 1 ng verM huldlgd is en Amerika Fnge a I en de Neitralen an lei zyds wier belang het s dl rtii plaml j ttgin hanj gle rouwo Ct Urit t v iMi KoetHRT willen dfvi a 1 os nUt opionx ii zoninr etn taal t gthruik n dl pijji lioel oun aan t hi X ri n Pil lim 1 ioiil iii ovpir eniheirt an de khiii kuri ti rtn Jvk n vj ti ijn nio ler to Mt Imj h fuiLH nadorde mi vroeg zich ftf hoe 1 hij p r ketting ko i ttU n vanhaar Sw i had HM raadsel v or lum v afto zii icn oii f woiii Hlf InMwdigihtad aan dm dig zou iigigt n oV r wut haar onj etwij f I wn ontWi lleii ie onwtandüighili zou to n lilMiea l n aiap werd vaster en beelisI toeji hij zjii d tl vóór iich zng H iilmiii Hnn had iiiHt i n grondig voor jnfir r ohoon iinak doorg maikt waarvan d H yren van bmttu fe zien waren Het was ojniiHiw giov nt geworden eii het houfcweri wn i o ohiJderd int t oen tameiiik m het ü l jMn i ifro n waart n de twl d 1 lit tinten Dt dtnir wvrd Jlin geopend door w ii n eu s dieuflibode die hij no iiW had J n li was een ofidlprvlnding de f vaaii go Murlo om 1h b te verba im tooli Hohe n lit 1 ht m eoa vwkil ing t geven Het la prrui aam do deor door © en gllmlaöb Ie worden ontvangen het nwi je had ge n ïlimlaoh voor hem oVer nwar oen nofsche uitdrukking wolke wa ontftaan dx ardiit ztj F otflellnsi wa ootslB iea waAXblj noher Ik ben aai e n punt lii n tj i oven k li en 7cldt I ni za tit op een pun nnj ik nl I giii d weet wat nu e doen atii ljijii je Ifti vo r 6Ó11 ke r 1 n zeiii ZIJ lf ndig Irwijl z j wai r v r Ikh p im hftu b U r tt kunne 1 Ik liad er oier gi la ht e vanavon I hriiv 1 ju altr fi ft w tr wm in I il aii ioiiii It ort tt Hj vtrlanj I nwr dat j lippredikea w irdt I Vnglikiawï kt rli en houdt dt ing ii d voor uik ii Up dien Fi 1 Dn hij hier watt ht b je een tnii W M ii goeU n Irtlnu op hem gwoaakt hfwh on i looet iM ennen firn dit i I i t eel moeltt gaf om je aangonajin r II doeo Mifi r it wett ven goitl a s ik dit I nllwn zijn i enegenh ad oor vaderi i h ni d uet verhogin mij voorul te I i i II Hei 18 niet nwgeltjk lai hij verlir eei ip belangsb lUiig voor iidj koea rd I aJiiuiierki Iff n witem gmimikt loert 1 heer in ge K ijk g waslvr iie rou loriinr tn lis waw mond l het pimi tt oggim iai zi vyK uetWIS ninai hit ou r i u maar tot I ar ilazing irfnj hij haar oorh hm 7 iih d aan d ji kap Dolt uriw 1 ii i Il aimr jn inotHW liad m stiMii r lio rd w oiivirivf hiii rh Mii l ynignz ih gMin igl d virwjL 1 W tril st i Ig war n Je V 1 7 t iJteii van Iim u Haiiipt ead d ri ia it Hii Iluti maakt u h t iiio xl r 1 wanr U vul r Waar lm alüijd 1h fk lenk tr iver pjH n U lu iien m iilooiawbiirv of Wu 1 lun Sln et wee kaïikr nh i bi di niii K I x u mi ii leven 7e r ri nvwiilig 11 k OU n rl 7J11 van h vnnlriet te inw ten omsfaan m t dit ifleohte dieii tbolen en 11 v Hi iijd iMwpirwii diiMi ik nu inott bc i t leii met liot droRe en borstelen van tl i letvren van je vador Ik bcfl iilij dat jt zoo iitderig oviir j i ienkt iivtieo h 4 betetfient ettn uieer ondank j emming nit t botrwkking tot j oe oniAt zelde zij genadig Ik kan 1 m r nwn dai j ie plioht heJji s itir wMir de St Ooopg v k rk NNtuurlnK RifiK doriliuH r rb4 t ntt gixliiri ode een Mp k naar I owlen zonder inllohttorpc o t i lit il in te winnen voorda Wj Jvv er k Hik tt G mhB w ultnoodlgde Ik gelool d t hij etfs op e en owte ftvond In c ziutt wftft toen Je voor ïe muinei ral Ik goloo het iJüfH of hü a e ver uuiiid geweeat cljn Vui de plaAla vu Imi iaoh zooaift hu altiid deod overdo ititwljdingiiii Van zjn iiKH lt r Haar gtl iit ont andL zio 1 wat to n hfj Uoftt of schoon dlBt niinder vaii larti klonk lange woonlijk Ij hleW v mI vin liaar Htmia mn lii w ifit niet hoeveel neri wieringen uit zijii hetrlljke joiigtnwjftnn haar nu in haar enzame dbgMi gez l whap hlehn Hoe maaJc jij het inljn jotigeni ik moöi zeff rn dat ét moe ea mager ult7ie De winter 10 die aohterhiBirt Is ti vtte voor je geweest Nu Ik hoop datje bent gekonwo oro aHJ Ie veiteJIett dw betere g aobtM h bt