Goudsche Courant, zaterdag 13 maart 1920

ff il lil TOiimilsi gt inwnlt n Ho ooiirn t ri Uiw Zondag n pit inoer b org t ortk n Ui roii itT iit zwi men gaarne iiiUoh4 i on om van w Sotniirige lod kourdca de invop ring art M Z iids ze il af tiepcrktn vet titfii KcMulaf Hdieiist geefl tot groot i ifirlü öiUtiiding Awlore ledwi k f zich hlcniioo gwn Eiik9 vwrtiiigeii Er wewt ov r gipt£la itl dat iwl i c Uiiif iter podferijan l IJ vftrroKeiauKti ii lïi biutciilundHolK jluta uict 81 00 onOfig relu nine c udt nwt d koitnkm Voigena oeii Iwrioht in de po do n geisrfto vooMHtfnons do wiu ontolljiteiiotU ii v i RoUtirdaui Anisterdani ovor te nyinon Soiiuiiigiu l ieii achWia ovtrdeintog vau plaftiselljkc nolten düor M KIjit iiit t fwcnacJit Viuk rc Itwlon ineomtoi da de looUe ex ploilatfc hn tofefoonnetU n vaait iiool H 1 In wen t kw overtatH tt ohil nl Klaohteii ov r lang wacli tti i o a iiiH luitIngtw wenlei gtnilt M ii vroeg waarwn verijotonag iiKlileof en ol ilo p powHg 4e wacfhUm i NEDERLAND EN DE VOLKENBOND De officieele afkondiging der wet De StaBtscourant van Maanditgavund bevat i e Wet van 6 Maart ot vooi behoud der be oejrdhejd tot toetreding tot net Vol kertbondsverdrag Om de historische t ece keni van het feit laten wy hier de dne rtike on dezer wet nog eens volgen Artikel 1 Wy behouden Ons de bevoegttheid voi toe te treden tot het VoIJcenbondsveri uK hetwelk vergezeld van het daarmede vei bonde dertiende deel van het Vrede vpt drag in afdruk by deze wet is gevoegu Artikel 2 WU t eJiouden On £ de bovoegtlheid rooi de coinpromiftaen te filu iten weike uit de verplichting b loeld in artikel 13 lid 1 en 2 van het VolkenbondBverdrag mochten voortvloeien Artikel 8 Deze wet treedt In werking met nigai g van den dag na dien harer afifondit ing Het dertiende deel van het Vredesvfidrag vindt men in de Stacrt van Jflaaii agBTOnd in de Franache en EngelRrne taul opgenomen Jt ifiiiWer van AriK i l AuorzMior ari dra Hoogen Jtaad van Arhfid het d ih ii oomniiB o uit dien Haad voor tic arbcldiTfcverïfkcring iiug sAcld 011 daarin ncnocnid tol id en Kcn en dub ala loopjongen dadelijk geld zomlen moeten gaan verdienen voor het gezin door het veretrwkken van geldeiykea steun tot vaklieden te do i opleiden Het fonds geniet behalve steun vao parUculeiren en van industrleele inslel jngen ook een subsidie van het gemeente bestuur van sGravenhage Voor den komenden cursus der vakscholen hebben zich een 80 tal gegadigden om steun ft8nia emeld waarvan mede In vcrban i met de inkomsten uit het fonds een der ien tal kan worden geplaatst op vakschoien Na een nauwgezet onderzoek van de daartoe ingestelde commisfiie van advies die een onderzoek instelde zoowel najr dleo aanleg der jongens op grond van de dooi hoofden en onderwüzers van scholen verstrekte gegevens als naar den eccnomisohen toestand der gezinnen werden deze 13 jongens aangewezen Twaalf zullen worden geplaatst op de Amhachtsschool terwtjl één zijn opieiding zal ontvangen op de Vakschool voor Kleeim akers Zal werkelijk het fonds In staat z n om op den Huur een flink aantal jongens die anderj van vakopleiding verstoken zullen bluven tot degelijke werklieden te doen opleiden dan tullen de inkomsten er van adnzienlü moeten atygen waartoe in Je eerste plaats op meer steun van particulieren en indiistrieele instellingen moet rcunncn orden gerekend lÜn van w schoudem en armen met obbarmharlge critiache blikken en ontdekt gij er ook maar één klein foutje m houdt u dan vooral aan de blouses met goed geknipte schouderstukken In mün ook zifn de in elk geval veel mooier eu eleganter in alte stoffen zoodat ik U zou willen aanraden de laatste goede modellen blouses door te dragen en orfk uw nieuwe blouses naar de oude modellen te laten vervaardigen daar zü veel eleganter zyn dan de nfeuiwc nonchalante losse blouses En ge kunt dit gorust doen want De kimono modellen zyn zelden lang in de mode en de blouses met goed geknipte scliouieratukken misstaan nooit en komen steedsweer in de Mode MADDY BRA ND IN DEN SPOTHüEK Medische BrieTcn DE veevoeder millioenenT t Feit dat men zich kon vergissen Ja de tgden brachten t mêe Brengen ons thans ei fenissen Van de distributie wee En als droeve visioenen Jj Zien we op een rytje staan m Al die nut looze millioenen W Die verloren z n gegaan M Zoo ook met de fabricage 1 Van een voerproduct uit kliek Ach wat was dat eens een rage Met die schillen politiek Niemand mocht de schillen koopen Zelfs niet k r y g e n zonder prijs Niemand mocht met schillen loopen Zonder een vervoerbewü s En wat krugt men thans te hooren Van het schoone resultaat Schatten geld zijn nu verloren E n k l e n z ü n e r m é e g e b a a tl Tonhen gouds liet men verdwenen Zonder nut zooals men weet t Waren paarlen voor de z w ü n e n En d doofpot staat gereed ARN VAN KAALTE Jzn Iieiilien gei iad Hij vert aart alle zelf te tiebbiHi gedian ou do volmaaktheid van zijn procédé bil na te hebben bereiKt In df 11 kolder die alleen van bnilsn een toegang had en waarboven gcfiohilderd was ert n baar Crvdii t voor Wijnen vinGe broeders Le Hueux heeft men no een vollodilg photograRsclie vorgir lot ngtsmrichlinj geAoiiden mol bijbehoorende pipjjectie lampen rX voorzijde der biljetten werd langs fo OolieiiiKchon weg vervaardigd en het netwerk lati don achtorkaint er op geperst met le copie rp door iii ddoI van een zlüvpliat Iri ion koHer t acttter veel rommel oog o n drukpers t e vonden Lo Hueux r li vpoc or voel alö graveur gewerkt waai van ook etaen in den kelder blijk ge Ven Eén ervan wilde hlj bij zijne arrestatie HOhenkeii aan den InepeOteur van politie De Dam IV Thans staat bovengenoemd orgaan op het programma De darm laat zich in verschillende deelen verdeelen In aansluiting aan de maag vinden we dan allereerst den z g twaallvingerigen darm die aldus genoemd wordt daar zyn lengte bedraagt de breedte van ongeveer 12 vingers Deze benaming is wel een zeer typische en dateert uit zeer oude tyden Op den twaalfvingerigen darm volgt de dunne darm en daarna treffen we den dikken darm aan welks laatste deel einddarm of Rectum wordt genoemd Wij beginnen dus met den twaalfvingerigen darm Dit gedeelte van ons darmsysteem dat dus direct volgt op de maag is van enorm groote beteekenis voor de spijsvertering Tal van stoffen z g spyavertenngssappen worden afgescheiden ik wil uw aandacht allereerst vragen voor een groot aantal kliertjes die in de wand liggen van dit gedeelte van den darm en de naam dragen van Brunnersche klieren naar den ontdekker genoemd welke een zéér belangrijke stof afscheiden Hierbij blijft het echter niet de alvleeschkleur of pancreas een groote klier wier uitvoerbuis eveneens in dit darmgedeelte uitmondt stort haar producten hierin uit Ook hierby blijft het niet Wy hebben n u allen wel bekende stof n l de gal nog te memoreeren die ook in den twaalfvingerigen darm te recht komt Dit product wordt bereidt in de lever Het komt echter niet onmiddel k van uit de lever in den darm doch wordt eerst opgezameld in de galblaas die dus dienst doet als reservoir De galblaas steat nu door middel van een uitvoerbuls in verbinding met den twaalfvingerigen darm alwaar zü ter zelfder plaatse uitmondt als die van de pancreas Wij wiüen nu thans georiënteerd zijnde welke stoffen zich in onzen twaalfvingerigen darm bevinden gaan bespreken de groote beteekenis die deze 3 stoffen n l het product afgescheiden door de Brunnersche klieren het pancreassap en de gal voor onze spijsvertering hebben Wy zullen dan beginnen na te gaan de gewichtige rol die het pancreassap in dozen speelt In dit laatste bevinden zich drie z g fermenten d i dus stoffen die in geringe hoeveelheden groote ornzettlngm kunnen te weeg brengen Het eerste ferment waarvoor ik uw aandacht wil vragen is een stof die alleen de koolhydraten aangrijpt en deze in oplosbare stoffen omzet We zijn gewoon dit product aan te duiden met den naam van Diastatisch ferment De tweede stof bemoeit zich alleen met de eiwitstoffen welke door haar ontleed worden en wordt trypsine genoemd terwijl de derde stof in staat IS de vetten aan te tasten en de naam draagt van steapsine De trypsine d i dus de stof die de eiwitten voor haar rekening neemt kan deze laatste nu echter niet zoo maar zonder meer omzetten doch heeft hiertoe ilI noodig een omgeving die rijk is aan darmsap dus het vocht afkomstig uit de bovengenoemde Brunnersche klieren Zou men dus op een of andere wjjze verkregen pancreassap nemen en hierin een stukje eiwit werpen dan zouden wij niets zien gebeuren en het eiwit zou geen enkele verandering ondergaan Voegt men hierbij echter wat vocht uit de Brunnersche klieren dan wordt t eiwit verteerd en zullen we na betrekkelijk korten tijd niets meer van het eiwit over vinden Men kan deze proeven dan ook zeer gemakkelijk controleeren in een gewoon glas Men drukt zich nu medisch aldus uit om de geheele situatie in korte woorden weer te geven het darmsap is in staat het pancreassap te activeeren weritzaam te maken Er moet dus zonder twijfel wel een zeer belangrijke stof In het darmsap aanwezig zyn en na lang zoeken heeft men gevonden dat dit proces berust op de aan wezigheid van een ferment dat men den naam heeft gegeven van Enterokinase Iets dergelijks hebben wjj nu immers ook gezien bij het beginnende spijsverteringsproces dat zich In de maag afspeelt Is de inhoud van de maag echter zuur zoo is dit niet het geval met dien van den darm Deze is alkalisch Nu nog een woordje over de derde stof n l de gal Wanneer zal deze stof uft het reservoir de galblaas vloeien Men heeft gevonden dat de vetten en eiwitten het toevloeien van de gal in den darm in de hand werken terwijl de koolhydraten hierop nfet den minsten invloed uitoefenen Ook is duidelijk aangetoond dat het zuivere pancreassap en wel speciaal de Steapsine het vet niet ontleedt Voegt men er echter een weinig gal aan toe dan wordt deze ontleding in gang gezet Men kan dus ook hier weer zeggen dat de gal de steapsine activeert Den volgenden keer zullen we dan nog enkele belangrijke punten hebben te behandelen waarmee wy dan de bespreking van het Maagdarmkanaal zullen eindigen Motorbootdisnst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal S T Oouwa iiMio OOUDA 0 Aaii iner lra ap pt t laf aaf Ha plaatsaa ONS PLUIMVEE De Ie Nationale LegwedstrÜd Op het terrein van het Proefstation te Ajnei iisfoort wordt sinds 16 October van het vor gc jaar bovengenoemde wedstr gehouden Een zeivental toornen van 6 stuks eik 1 Barnefveider 1 Rhode Islands en 4 Witte Leghorns concurreeren daar tegen eJr kaar Niet wie de meeste eieren legt maar welke toom na een tü divak van 1 jaar de wedstryd eindigt 15 October van dit jaar de hoogste waarde aan eieren heeft gegeven Een dergelijke wed tryd heeft voor de Nuthoenderteelt zeer hooige waarde Niet omdat nu eens uitgemaakt zal wordep welke ra en de beste legsters zyn want el e I legwetistrynl gee t dikwijls andere w nateis te zien Even nadenken zal dit üu dclyk doen £ un De hooge waarde schuilt echter in het studie materiaal dat er voor der nutiioenderfokker m zit We zullen hief niet de volledige resultaten mededeelen t zou te omvangryk worden Interesseert men zich hiervoor dan kan men de vodcd ge maandelyksche overzichten in JDe Klemveeteelt uitg Drukkerij De Vlijt Amhem aantreffen Men heeft wel eens beweerd dat de lichte rassen eooals de Leghorns geen winterlegeters zyn alleen de ra ddelzwaren als Ribode Islands Wyandottes enz Het hieronder volgende staatje vaa den logwedhtry d loopende van 16 October t m 31 Januari dus precies de wintermaanden zal den ongeloovigen lezer wel wat anders laten zien In dat tydvak legde de toom Barnovelders 72 eieren waarde ƒ 8 37 gemiddeld gewicht der eieren 56 5 gram De toom Rhode Islands resp 36 ƒ 4 16ia 65 gram Toom 1 Witte Leghorn resp 129 ƒ 16y4 è 53 é gram toom 2 Witte Lig horn resp 252 ƒ 38 67 gram Tjom 3 Witte Leghorn 20 ƒ 2 22 52 gram Toom 4 Witte Leghorn resp 62 6 93H 54 gram We zullen m n volgend artikel de zeer opvallende verschillen der verschillende toornen Witte Leghorns welke van vCel be lang voor den fokker zyn eens bespreken Thans willen we even vermelden welke voederrantsoenen deze dieren gegeven w rdt Het voederrantBoen per hen en per dag is samengesteld uit ongeveer 70 gram hard voer en 60 gram zacht voer De hoeveeihe d hard voer wordt naar de ibehoefte der dieren geiegeld Het zacht voer besteat uit 28 gram gerstemeel 12 gram tarwezemelen 7 gram beschuitmeeU 9H gram vleeschmeel 1 en 31 2 gram garnalen en het hard vie uit gelyke deelen gerst mais en tarwe Uy den aanvang van den wedstrijd was het vl eschmeel nog niet m den handel en werd gedroogd vleesch gegeven Het besohuitmeel was tuen eveneens niet aanwezig Do voedingsverhouding van het thans gegevïn rantsoen is 1 4 5 Groenvoer vinden de dieren voldoende op het uitloopterrein De voedertijden worden igeregold in verband met het seizoen VISSER s Rhcumatiekolic ongeCveniard in werking eneest de hevigste Rheuniiitick Spit j lachiu Splervcrrekklngen Lut U n aaaiiak rkoop D Prl i I 1 4S p lacoo Voor onvarno nd B r lii I bakoiii a bl dan fabrikaat Vreemdelingen In Nederland Blykens de in de laatste 2e aflevering van het Maandschrift van het Centraal Uureau voor de Statistiek gepubliceerde cyfera neemt het aantal van de in ont land vertoevem e vreemdgtingen nog steeds toe Bedroeg dit op 20 Juni j I eerste opgave 1178ii7 61202 mannen Ö6695 vrouwen op 20 Januari j l wa het gestegen CoL 141515 70183 mannen 65332 vrouwen en op 29 Februtiri j l laatste opgave tot X42H73 77122 mannen 658Ö1 vrouwen Het grootste aantal vormden de Duit chers n l 51 691 27 007 mannen 24 024 vrouwen vervolgens komen de Belgen met 48061 22621 mannen 26040 vrodwen daarna de Fransohen met 9529 422J mannen 5307 vrouwen en ten slotte de Bngelschen met 4126 2645 mannen 14 1 vrouwen Sedert de vorige opgave 20 Januar is het aantal Dijtitschers gestegen mei 1182 792 mannen 390 bouwen het aanUl Engelschon met 65 14 mannen 51 vrouwen het aantal Franschen met 46 51 vrouwen meer 5 mannen mmder terwül hec aantal Belger met 55 64 vfouwen mlnder 9 mannen meer was gedaald VISSER s Kies pij npoe den genezen binnen half nar dehevig8tel ie pün tand pyn aungesicbtapijn Het laten trekiciin der kiezen wordt overbodig Priji 70 oent per doosje Geen alledaagsch geval tiL ii Haa oüiie uaraappcüumdelaar bcvraoriite zoo meldi do is B Cl et iugw v eken i eieoen te L eeuwurden een rtcn ip niet circa Ü jO inul aardjpp = len Ier vtaardj van Oiyoveor I OOU Lm scmppcr K 1 do itaaut kreeg opdp cht oin te AiUhierJaiii leioionAü te iJon tiaag ordei iö ra jcn wdiir Hlj lo sst u iiioeöi l Vm Hnnlain of te Lhn ilaag Up TJi obruar i beido de soh p ier het tanloor te Den iljag opi Hem Word niulcgiwieeld dat liij den volgen len da twlugraLseh ber oht zuti onl ang n IMt tolegraui werdl verüOnJon eii i nel y l o dit doongeiaroii moeöt woruen naai den Haag het fic up U mtussieben l jI lieden met op de plaat van üestemmmg uaugoKüiiK n Ken Jugosteld onderzoeK nair lie pioais waar hel zioh bevond loidüo ti gean reenltaai le Aniöiordam wae liet niet nioor te vindon eu ook olüers wajr veel schepen pjHöeoreii wan het lUel gepurgeerd 1 bana ia bij éi polilie aangiïie gedaan van hot geval tn de lioop dal zij hol lUel alledoata iiülie gjevaj dat er een eohip mei aarJapipolon zoö is tut heddorjiedd zal welen le brengen VISSER s Wormpoeders verdreven de wormen ztker en snel Wat wormen veroorzaken en byna elkeen heefr wormen wordt 1 niet bedacht Prijs 40 cent per doosje De ralsvilie munter t Deventer Itij zijn verhoor hooft d Op do kamer van don arreatint dJo Maandagavond naar Nltniogem iS overgebracht om daar een confnontatio rondreis to beginroo lings zijn veffsobillendiD opefratle TeInei zijn bunlelï ou lo zilverbins gevonden die daar achteloos waren neengelegd Ook ztjn daar vellen atdrukpepier voorden da giekome Ei Worden sterke vermoedieOs uitgeSpro kon dat Ie H oon medepliPhllgie zou ho ïlien gï hadi en wel iemand in wlenögozelwbip hij herhasl lelljk in een dor grootste dreg stenzaken te Deventer tubes enpatfla koeJit Hot iiï eOhfer gvli ken d t deze met b t mnnthwïrijf niet had irit te etnan de Inhoud dier tiul e wa trouwens be md Hh ma toptaail voor h t ervaaTdigien van etsen wairmedp lo h zioh wel onlwilij hield Tandheelkundig Instituut Xaar het U D verneemt zal het hun van de familie Kretschmar van Veen a tn ae Malieoaan te Utrecht in eigemk m ov r ann aan het R jk dat er een afdeeling van het landihceikundig Instituut in vestigen zal Het ligt in de bedoeling in dit hujs over te brengen wat van het Tandheelkund g Instituut thans gevestigd is aan de Oude Grach t w het laboratorium voor e materia technica met bybehoorende H kzalen Het perceel in de Maliebaan moet voor zijn nieuwe doel nog wat verbouwd worden en zal met het begin van den nieuwen cursus tegen Septem ber betrokken woraon u s onderwysinstjluut Met inbegrip v un oe verbouwing koat dit huis aan de Mal obaan aan het ryk ƒ 150 000 De Zweed met de diamanten Sï en hcnnjt uit Wurii de iuldsiaedai toinpamei i ieeulioog t onbeduidende oniornomi ig in eon achter buurt en wal do naam betrell i lijkbaar uit p een tny tiificatio met de boKeiulL Guld me ibolagiet op den hoek vau tjustevVdolfstoffgL Uat het foii iMMroIt dat hel NederlanJflclio coneulia o bUjcKholm van lidiuvaardigho d in net verstrekKen van vwa wordt ooscnui digd In de eensite plaats veretrekt E oonaulaal geeat vvaa dan in zekere uilzondiermgiBgj vallen de aanvragen gaan naar Hot l ureau to Don Haag en diï bepafrft al an nletloelatingi In sommige gevallen zooals bijvoorbeeld de JdiOrbeure verstrekt het consulaat de vie maar dan vertangt de oonsulg ne Mal van lederem hem onljekenden persoon een betrouwbaar recoimnanöiatiesiolhrijven es dea noodfi een varklaiingi van depoUl e Tiet gevel Korelfell is oen van d o 1 li of 160 diie sinds hei begin van dit jaar in wbandeLng zijn gjoweosl bij hol Nodeirl consulaat te Stockholm Daarbij zijn er een twinlllgïsll gleweesi waar de consul gioneraal op e n gezag een vtóum verleende naimelijk waar het de jaarbenrsgangeirs betrof In d o geval ea heeft men echter aan het consulaat do gewoonte zic4 wanneer de aanvrager met perpoonlijk bekend is door e n introduoeert nd eohrijven van de waortieid van zyn opgaven een bewijs te verechaïïen In atle overige gevallen worden de aaavriigen doorgezonden na x den Haa In twijtelacSiÜgo gpvalloo won daaxenbaven de Zweedeche polliie geraadpleegd over den persoon van den oanvragier I14 het onderhevige sgdvail go d het m tamelijk onbekend heereobip pa nu zfjn naam ki het openbaar g njomd woirdt verneemt men tevens dat buj Koode Gardist is gfwecaï maar het is irlet waBraciiijnlijk dat de bewoegiredenen die hem met zijn IftstBaro lading naar Nederland delen stevenen aoflere waren lan die van een winstzuchfig h ndolaarlao zonder rou Jne In grootbïft zaken en met een vrij ruim geweteo Zekerlijk Isj Karoltett niel een jowoiler aan wlen men maar zoo zoiWer meer een v PUm kan verstrekken maar hei giat niet Ban daarvoor hot over geoe consoiwitieus werkende Nederlandsctih eoDsuIaal leen veraatwoofdelijk te stelleo maar in het VarkriJlbaai la Goud bij ANTON COOPS Wiidiira l B H r LUON Markl 6i laOodaw lrr bij Wad E v D BRUQQEN aa aJla drollitea 10S7 7 Fabr P VISSER Emmer Erfsoh Tecn Dr En gros En detail Zaamlaalar Zaamdoakan Sponsan Dwallaita eoooa va lsboi atal OfSMioaalaffapa Bttsalaeha BaKama 4356 20 T ANDERS Viraa Wad P UITENDAAL aaaa BoraOUakrikaar K iwegstraat 13 r Gouda Petroleum O do vraoig vjh den ln ar Ifraat litl der iVoedo KaïiM r Mnetf inde don prijB vmi poLroloum antwoordfle de jninwtier vaii fliidlwuw Nijverheid on tiaittdel dd 11 Dl prga vhq do ruwe otrolouni in AnH rika Is nolort den wapenstilgwid geregell goAlotgen eii had op 9 Februari een aoodanii o hooi £ U redki al no muuner In do gMCh odoniis an dt petroltiimiindustric ii vooripïltonien docli 1 thajH wed r In dfliciiA lijn Na de ophefHng van de maxinHimprijzen van 0 2Ö por liL r in doin kleinhan 1 1 op S Mtaart 1919 weiren de prijzon al0 volgt va i AprÜ 1919 tot lÖ Augustus 191 19 cent U Augwstu 1919 tot lÖ November 1919 30 o it i an 17 Novenrfwr TSÏ19 tot 27 Dwseiiiijer 191 t 21 Ccnt vaji Jê DeociHfcer 1919 lot O Fo Puari 1920 3l oenit van 9 Foliniari 1920 tot 2i Feliruari 1920 Hi cont van 35 februari al Door don groottinndH H ord aan d delaii ieton g levprd hij hoovwlhoden van JU lilci en Do kb iiUiandoIprij ia dua eiech 2 tot 214 oen hoofi r terwijl deee In 1913 IJ Waar iiU d zo mar nog ailerW ko ton ztiit 90id te mailen zal een verschil van tot 1 oenl Iti vergel 1 1 kTng iifet 1913 In vert nd ook met d i zooveel diiurdoron IinveitfiHtandaaH wol niet TOOr vormlndcrifig vat haar zt Q p don groodiMidedprUs kan door den ni let geen nvlo d worden tiitgipoplond waar petroleum hfor te laiid niet wonit wonnen of eraflInevTd Inmlddola blijkt het dat de prlf den a Mm tijd weder dalenle b LUCHTVAART De Zeppelin vliegboot Domier Vaar het Corr Huroaii erntJüUii te de i epptJin iie iwt Dornler Maajidia H Maart j J vorlrokkon van Nordemey naar hol iiiiUt 4lro vliegiiftinp le Mok op JVïi lj en atdaa goed aaingiekonien flul bliil tdftt d o boot eon proeibooi is en dl de contftnicteairs doze boot naar oe Noordzee liebbeu gezonden Ion eéndo de zei Waanligiie d van dfze nwiohiue te beproevon HIJ borinnejrej er aan dat dtae two op de Zwit orhc w moren iifisleKena hoeft oldaan ÜIj hydroplaued kom ht t echter bttealve op de luahltvoardlghoid ooHs zeer VtHïl op ik zeowaardïghcid aan Oji Doiidordajp 12 Maart zullen met flezo vlleghoot conus Uomonfitraat gegeven worpen boven Anwleriaidi torwij voorenKph pi swigiora geiegooMJ zal bee a n tot tie medeiiiaken van eeii t Oiitje van af hot vlio knnip Öohollinigwoude Ik boot worJt Zaterdag 0 P honevenm gtn verwaoht Bij iiiï i weer il het pu bliefe ZomUig a te lU Uiir v ra m dog lo5enli l worden gostold lot het maKon van vluchten van tJ do t sneveniitigeoiu i Daar de vH Tboot voorzien w van een ze per oonfi gei lot n OAbine Se goon Apeclalo kioedlng nottljg OK MENGDB EKICHTKN Valsch papieren geld l 11 Nijnit n liaJ de politic te Uevent r iiericlit ontvangen dat In haar ressort eon bantibiijet van I 100 was uiilgo ven door den Doventernaar Ie Hueux hetwofk later ge bleken wüb vakoh te zijn I flHJoffll Höpecteur van polmp fle lieer lierte if vond hierin aanleïdingf genoemden lo Hueux 10 zijnen burcole to ontbieden Dj polit cJWnbfj naar waa nog volKomen overtu J dat Ic Hueux llie te IJeventor een wiinimndol heeJt geheel goeufer tiyjuw wni on het bankbiljet had ullgegovon zondf zelf te wi ten dat hot valsch was Trrwiji Jiij ooliter do antwoorden van den g hooplo op de vragenlijst invulde viel hel hem op dal de ïaatsto t6ed8 nerveuzer iMrd hetgieen heni op het denklK eld hracht du zijn veitrouwen in den wijnhandeliar Hol een misplaatst kon zyn Hij begon fiiierper to vragL u en beu okkelijk onverwacht rolde do bekontenl eruit dat Ie Uiuui roedff geiniimen tijd valsch papiergel 1 venTaardilgdp In hoofdzaak oude ztlvfrboijs van 12 50 ra baW biljeUen van f 100 Nooüt hal hij die to U©ventp r ultgepneri maar wol in Arnhea f trocht l Joii Helder liottenJara en flaarlein JiimSddcIlljk werd Ie Hueux In arrc t ge itL Id Een huiszoeking leverde welnigl reftultFiit op doch in een hLiu loe ehoorendo wijnkelder in lltf Goletraat vond men 11 cojiipJe In illatïe voor Ie vervaarliging m valaob banifpapter Een grootdeel an dien invenlsrls werd naar tiet poï t ebtlroaiu over ebractht Op het bureau bevinden zich nhane een lantal flosflchen mei sterice zuren goud chloride beenderenkool enz diverse copiwrranitin har giuniirai rollers een copitorpor zhikcI chA fl voor zïlverbons ven ƒ 2 50 legio pbotojPTraphlsofie no atioven van Hliielien van fdOO on MOO benevens een poftitief blljkbaa ain proef bedoeld van f3U0 op gytnmcnd zw ar pai r Een enorm kW zwaar van gewacht slaat nogi ongeopend Ondank een eeherp vwrhoor blijft Le Bueux gtheel ontkennen roedepllobliifin te KUNST De afwikkellMS De tooneelsteking is sedert gisteren op geheven voor het Rotterdamsch Tooneeliezelschap directie Tartend en Van iCy len en Het Hofstadtooneel dirictie Cur van dir Lugt Melsert Het accooid tusschen de N T K V en deze directies is gebaseerd op het protocol door belde parttfen ree s eenige weken geleden ten stadhuize geteekend luidende a het minimumloon door de N T K V geëiscbt toegestaan b séjour arbitrair door dea burgemeester te regelen c pensioenfonds te onderwerpen aaneen commissoriale uitspraak van beiae partyen onder voorzitterschap van den burgemeester Naar wiJ vernemen zou de directie Tartend en Van Eysden van het standpunt geen der stakende tooneelkunstenaari terig te nemen teruggekomen zijn zoodat aan dat gezelschap vermoedelijk weinig ilachtoffers rulle vallen Bü het gezelaenap van den heer Van der Lugt keert een gedeelte terug n AanUl vooraanstaanden van jat gezelschap w o de heer en mevrouw ChniPün Mnlder d heeren Constant van Kerekbovn Diric Verbeek en mevrouw Een tragisch geval op de Kawi Men vertelde ons een tragisch geval dat zich ap do Kawi herft afgespeeld Aan l Oord bevond zich ale eerste HlMise paisagter een jonge man onderwijzer met boofdfikte Hij wa naar IndBë gegaan om belPT zijn onders dl © ergens In een aehtcrboekplaatfiijo van Ge darland woonden te kunnen steunen Te Lieeabon waar hij met ander © pa sagiler i aan land was gegaan zeide Wj den kapitein dat hij heimwee hadi en na r Ntderland teriigi wHde keeren Maar de kapiteii raadde hem aan 3Ch inaar mee te gaan Het zou wei tosloopon HU gingi mede maar van Llsmbon begon hij zonderfiog te doen weigerdo op hel dek fe komen terwijl de po iögw w vrljwol sHe paesftgiera on hem wa opt wekken mislukten Een df vooc Port öald weiH bij verhlnderd In een pogSng om la zee te springe Hij werd opgwloteiï in een iwt vierde klasBe Zijn Hohamelljke weetaod verminderteelkfln düff en toen de Kawi voorbij KrtKata I voer stSerf de Joo e man LANDBOUW Uitvoer van aUehtvee Dit afdaling Zuid Uoi and van don Nét Bond an Veohand tlfl reo heelt hot hooïébohliiur van dien bwid veff ooht pogingen aan te endon tenrfndo oen uitvoer vaji ve VOO fflacthtvee te bowerkon Hot booWbertuur van den io ttandelftarBbond z f a n het vorzöeiï eohtor nie4 volrtoon Naor aanlftrdktgi van een verzoek van iio ajieoling ulMolland van den Nederl Bond Vin VoonandelaMn zal voortaan op d veemarkt te Hoiterdatn © on eohlettoedte aanwez4g iljn In het kantoor van den Fondi voor aanttaande ambachtslieden Het departemnt s Gravenhage van de Maatwhappy van Nüverhoid heeft n het afgeloopen jaar een Fonda voor aanstaan Ie Ambachtalleden gesticht Het doel van dat fonda Ifi jongens van goeden aanleg die na het verlaten der lagere school als gevaïg van den minder gunstigen onom hen toMtand van het gezin waarvan z0 deel uit maJwn g n mléopleidliiir iwiden ootnn MODEPRAATJE BlouMee De Mode is als een vrouw die alt d verzot Is geweest op nieuwe teiletten en nieuvve hoeden Plotseling krygt zulk ecu vrouw een vriendin die denitbeelden van uogolijkheid en suinigheid is toegedaan en daar z veel van de vriendin houdt of üez8 veel Itvloed op haar heeft Iaat zij zich chdnbVar bekeeren Verlooft zU zich met een man van deze denkbeelden dan is ue kant op bekeering nog grooter h t js waar erkent zy het is zonde goed op te mimen dat alleen wat uit de Mode eu maar half afgedragen is en in t jr heel niet versleten Door een handige naaister en met wat overleg van de dame zelf Js het iiremakkelijk weer geheel nieuwmodisch te maken en door gameenng en combinatie met een andere stof wordt het zelfs onherkenbaar Want t it is immers het dre endo revaar waar de vrouwen m eonunisre kringen zoo voor vreezen zii vinden ihet niet ha f zoo erg een japon van verleden jaar te dragen als we te weten dat hy als zoodanig her ttênÖ s Zy zijn bang voor een flu terend Zy hfeft nog altüd dezelfde japon hU is CeI handig veranderd maar toch nog goed be iherkennen Zulk een fluistering licht als een ademtocht doet ihaar luchtkjsteelen ineen tuimelen die zy zioh gebouwd had I steunend op haar vindii ïTykhcid bü het veranderen Nu de toeleg ontdekt io heeft de japon plotseling geen waarde meer voor haar hoe artistiek en nieuw uok het effect van de vermaakte japon moge zyn Zooietfl i een harde slaig voor een nas bekeerde en brengt haar gewoomuk met één sprong terug op de renbaan wa r er koortsachtig naar gewedyverd wordt wie de meeste en mooiste nieuwe toiletten zal hebben Weg zyn denkibeelden van degeiükhoid van sparen en opdragen verdwenen als sneeuw voor de zon En alsof zü haar schade in wou halen en voor alty d het idee van degelykheid uit haar gedachten wilde verbannen zoo loopt zy lamrs de ttala etó en verslindt de laatste nieuwtjes met de oogen verdiept zich in beschouwin en hoe behoorlijk dit japonnetje of dat haar wel zou staan en eindigt gewoonlijk met 1 a 2 hoeden een blousje en een paar schoenen te koonen Vóór haar aanval van degeHikiheid heeft zü nooit zooveel tegelijk gekocht maar nu is fiet of alles wat nieuw en mooi is een dubbele aantrefckin skracht voor haar heeft en haar lokt tot ziJ het koopt En er moet heel wat gebeuren voor deze vrouw die opnieuw heeft ondervonden hoe gezellig het onlAcerpen en koopen van nieuwe japonnen hoeden enz is terugkeert tot het Pad der Degelitkheidl Gewoonlijk is zy niet meer te bekeeren Nu gy zult ooïc wel moeten erkennen dat het koopen of laten maken van nieuwe japoinnetjes veel meer bekoring heeft Jan het critisch bekijken van de oude garderobe om te zien wat nog niet versleten is en waar met eenige handigheid no r een degelijk en c hic kleedingstuk van te maken is Het Pad van de Degelijkheid is grys en eentoonig om te hewandelen vermoeiend en stoffig en aan Qiet eind ziet men slechts d elÜ japonnen als het eenige te ibereiken rloW Het Pail der Verleiding in het Moderijk leidt langs groene weiden waarin ve kleunge bloemen bfoeien en aan het einue van djt pad ziet men vJzioenen veelkleurig uls een zoBsoiwIerjS nK Dit ziJn de nieuwe zomertoiletjes in zulk een verschelderiieid van teere kleurea dat zy on allen in verleiding brengen Ge voelt alien wel dat het t zoetst ia ons aan deze verleiding over te geven en niet het vermoeiende stoffige pad van de Degelijkheid te volgen Zoo s het m ons leven immers ook Als wü In ons leven den mida3nweg houden tussohen eentoni g strengen tcugd en degel y ikheid en een leven overgegeven aan weelde en genot handelen wü het verstandigst Zoo ia Ihet in t Moderijk ook Het IS heeilyk steeda het allernieuwste en mooiste te dra fen maar de meeste o iarzen eischon dat v w ook wel eens wat vdrniaken en afdragen en heuach met eenjA C handlgheiQ is er nog best vv at moois van te maloenl Ik zei in t begin van miJn ait kei dat de Mode was als een vrouw die altijd verzot is geweest op nieuwe toiletten en nieuwe hoeden Evenals deze vrouvi wordt oojc de Mode schijnbaar nu en dan bokeerJ en bewandelt voor zeer korten tüd het gryze eentonige pad der DegeUikheid Dan laat izy ons met rust breidt geen opzienwekfcende nieuwigiheden en handhaaft dezelfde modellen en f iguurlijn In aulk een etenimmg was ZÜ den laatfiten tijid maar nu vindt zy dat het weer lang genoeg geduurd heeft Als Ik u evenwel een raad mag neven volgt dan haar giiiiige bevelen in blouses althans niet De kimono modeleen zjjn hier tot ons tci uggekeerd Gy herinnert ze u stellig alien de blouse die bestonden uit 2 rechte lappen met uangeknipte mouwen en ingcknipte hals waar eigenlijk In t gefheel geen model aan zit Deze aiJn nu weer jn de mode voornamelijk in mooie zijden stoffen uitgevoerd Ik vind het zonde van de zijde want alle chic ontbreekt aan dit model Vror een nonchu ont gezellig huis japonnetje of spart ostuum is dit model niet onaardig maar Voöfal nu we sfewóon zün aan de blouses met goed geknipte schouderstukken valt het vormelooate van het nieuwe model des te meer opl Gelukkig zü die geheel goedgebouwd zijn die kunnen deze blou es tenminste met succes dragen hoewel zü eigenlijk niemand flatteeren Als dit soort blouses wondt gedragen door een dame met een paar goedgevormde schouders en armen en een goed ontwikkeld lichaam dan geeft het li aam een goed model aan de blouse en teekent de losse blouse de mooie lün van de schouder af Eoodat die toch mooi ataat Het is dus weer het oude liedje Bestudeert irw ffiruur en uw persooijli kheid Bekijkt uw figuur cHtisch en erkent er de gebroken vanj verigoeliikt se niet ot verberg ze niet voor u selfl Züt gij slank met mooie schouders en elegant en vlug n uw beweg ngen dan valt zulk een kimonoblouse vooral In zilde wel mooi Maar hebt gij een Vtreng correcte persoonlijkheid dan staat zulk een losse nonchalante kimonobloUM u evenmin als een fluweelen artisten Ja Je met platte boord en vlug ge trkte zwtirtiijden da een man van streng militair type sou tun Basdliouwt vooral de oog t houden dot door dat oonaulaat de aanvrage naar D n Haag i gezonlen en daar niet alleen oedipe eurd maar ook nog verlen a L ar er Btai Cijd meer wa is oui evu Mm in i ti tL werd beeloten hc4 l J 1 i 1 mede to nemun Ue apiiein vcrwitdgvlt draadlooa Hot degparteineut vau oiii rwtjs SUapziekte en Hlkzlekte Te Reuver Geld heeft zich een geval Tan slaapziekte voorgedaan bü een kind dat daaraan ia overleden Ook te Wierden ia een geval geconatutoerd bij een boerenknecht GeTrallen van hikziekte heBben zioh voorgedaan te Weasp waar een moeder van 4 kinderen er aan overleed en te Utrecht waar een patiënt sinds acht digen daaraan ladende is ÜIJ aaitAonwt van de Kawi e rriwk BlonJ een lijküist gereed Nadal do pasii 4Cfa van de boot wan n gegaan werd net s iofielijk o erwonoli van Uü anu n jonden van iword gehaald on odsf de axgemcne begraalplaalH vervoer 1 De hoofdredactie van Het VoIk in io JOIll vergadering vau liel pai mü uur van do r i A i wa naar Het VüU initldt van d n aoowLredaCeur LV liooile een scjirijvon ont an geiik waarin dvao vtegeiia aaa aaraLig van een bc iaiignjku funoLo bij hel lULernatioaaal óureau vaa de Art eid do b Aoade io itoil ni van flou Volivenoand oilier dlrcwUe van Albert Tlioina s onwa vroe f uu zijn De irekiaiig van JKMjiüxodaütieur Unuer dan b Jiatg ug aan De iioode vooi zijn langgiii e n el zoo grootu beA wadmlieiii on toewijding variotikie dioublen aan onze hr nt nog ouiange ooKrooni iJor zijit beiWoiULij fol liOüiarodacleur Word net unjtsla g op dio nieust erv iic wijzo vtsrlr end iJo Stand sclirijli in voibami inei hut oiiUlaigneiiion Ut ütirioüt verwondert on nioi fs ar WIJ ineoiion to wtton is de bot r Do Koude indö diö opname van inr i J iroelsdra m de bjofdreddcuc allormiiiat t vri lon mat zijn poslJe j iva Bode j OWPERWUS De behoeften van het openbaar onderwijs In een verjjadering van autoriteiten op ontierwij gebiod en vertegenwoordiger van do pore tieeüt gasteretia ondi wrthouder A U de Ze uw in hel nieuwe üaadiliuiB to Üotterdam een stolsel uiteengezet dat noodig zal zijn om aan do beboetten van hel ojH i baar onierwijs te voldoeB 11 en tt hi bbou overwogen wat Hotlerdam in de kon onde jflren aan jeiioolgebüuweu zal ildodi hebbon Het groot aaiTial got ouwen dat Doodiig idoGK t rwijl de iijdsomatamigtiedoii don bjuw zeer bemoei ijkejr doodde vr iag bij den heer to eeuw rijzon of langfl on Jeron weig holzölldo dool te lie reiktn was Hpr hceit daarop oengomeiigi ondorwljseteltioil ontworpen De vaKKon lezen schrijven rekenen Ned titfT vtóerl gewshiolonii aardrijkelunde on kennis der naluur moeton op do gewone schi oI gegeven ivorden leoKoneu zingen gyronasÜL k eo liandw M kon komen in een ander gebouw De lioSöen moet n worden goi oven in Bohooltiidon van V4 uur Op één school kunien dan gaan twoe groepen v aarvan Ie oen lies krijgt vflji 8 lO en van 1 2 de andere van lOJ 12 en van 3 4 i Ziterdage alleen van B i ï2 lu do gt wone var vken wordt voor eUe groep lOH uur les gegeven door elk onderwijzer dus 2 maart W i uur U iü uur De leertijd voor lo leorjoar 13 scnooltijden is l J uiiP 2e leerjïor l3 schooltijden is 11 uur 3tf en 4e leerjaar 19 sohoolUjdcn voor iongcnsi is 25 uur 5o en Se leorjnir 21 8Cb 3ltijdeR voor meisjes ie 2MJ uur Dl leerlingen van 120 scholen ontvangei dus van liua klas onderwijzer onderwijs in slechts iO sehoolgobouwen Voor Ih I geheelo ondorwijs denkt de wetliouder 231 lokalen nooJig te hel bon Up deze mamtr ou op 120 eCholén de rulmto van 40 öoholcn uilgo paarl worden Voor het zangoiderwijs zijn 07 iékalen voor het handwer onderwije 44 en voor het leeKenonder iis lokalen noodi Door dit stelsel word op 1440 leerxraohtoiij 599 tilirgieepaard Daar staa tegenover dat voor den veel zwafirderoii aWwid ook ÏÏot s aiaris hoogier dient te zijn Hei normaal nontaj werkuren wordt g stoM op 24 Waar ia dit stelbel dus i uur in r werk g vraagd wordt zou het salaris ook met 9 24 van hot nonnaal vertioogd iiioelen worden lu den breede heolt de wetbou Ier dit Welsi I toegiclio U Over het algemeen bleek men he Btclsel fundamenieol wol e kunnen onder iChrij en De vraag rees 00 c roeJsi bij den wethouder of de bostiande wetophet lager onderwijf de doorvoering van een dergi lijk 8to el mogelijk zou kunnen maken Eehi or zolfs Indien de ge Wilietfite re oTgimisalu op z cb zoU geen aanbeveling vcrdiendo zou hot volgijas do hoer de Zeeuw tooh giewenacht zijn dat de lager onderwijswet een zoodanigie soepelheid in A liopftilingon bracht omtrenl de urtkeeringoii der genneentei dat wanneer te eeniger iljd een plan Werrd uitlicht dat denitoets der critiok kon door taan die gemeonU n goei funano oolp moeillikbedon ondorvonden bij do uitvoering Het vervat In Do SolÖcritaat eohrijft deboeruijlnk o or het aahteTui aan van net aantal candidalen voor uwee en normaa eoholen en z gt epreKondo over hea ieolvormoak waarnne volen du ver al aanzien Van d © jongplui kan Ik het bc grijpcn Jli heb Iwep op swhool wen paar onder wijzer van dne vioren wlntlig jaar Ik n en ooJv ein etokeir blj de centraile vorwarniing eenentwintig jaar oud ïlol Inkomen van die onderwijzen L ï l vmtig Uweeentwlbtig galden per woek maar dii öto fer tieeït er ao entwiiili Nu moet men hel niet al le vreemd vinden als de jong lui dien stoker met oon doheei oc aanKljtten on wanneer ze do slechte vooruitzichten van de oploidini beepro eo hun oopdeer ten beste geven ia do verwenfichang ïk wou dat z j geon niensoh kregen La ook tal van ouderen kan tk me zeer igoed begrijpen Ik heb ook wel een epijl dat ik nebaantje gekozen heb In tal van functieszoij ik een vluggere carrtóre gen aakt hebben dion in de ndjne altban zou c veele i veel b ler beloond zijn gjewordeu Ën ddeeeide rodieaoerlng zaj menigeen meimij houiclen De roeping van het onderwij zerssohaji nou ja alai het eenmaal ziover is del je vrouw savond tot twaoJIuur ziC te naaien en je izelf je Zondagmorgei moet heBitdea om de schoenen vanje kinderen te mdten ik eg bousch niet ik a haa n er roe niets voor ik wil mij nkinderen eenmaal niet op Slompen latenloop n zoo ben ik niet root g braoht dan blijft ef niet veel roepini voor onderwij zerseoBap over De een knoeit zus ue ande knoeit 00 maar we Knoeten ilemaal om den e Ijn van het vroeger tebandl inD om mijnheer te blijven ondinkfi al esL 1 Ranueci Beckmann hebben naar veiiualt plannen tot cotfperatieve samenwar t ng Dr Eoyaardi Bet NederlanilMh TDoneel In een te s Gravenhage gehouden bespreking tusschen de in functie zijnde leien van den Raad van Beheer van de Komnktijke Vereenging Het Nederlandsch Toonce den Raad van Commissarissen van de Kaamlooze Vennootschap Het Tooneel en dr V Boyaanis is men op de hoofdpunten tot overeenstemming gekomen zoo lat het voortbestaan van de Koninklijke Veveenlging Het Nederlandsch Tooneel vrijwel verzekerd ia Het voornemen is dat dr Royaards trazij er zich Bwarighedeo opdoen met 1 September a s bij de Koninkklijke Vereer lg ng als directeur zal optreden en daarbjj geheel dezelfde leidende positie zal bekleeden ali die welke hü thans bü de Naamtooze Vennootschap Het Tooneel heeft De Raad van Beheer van de Konnkiyke Vereeniging zal aangevuld met leden van den Raad van Commissarissen vsn de Naamlooze Vennootschap Het Tooncal een college van commissarissen vormen Het ontwerpen der door een en ander noodzakelijk geworden wüzigingen in de atatuten van de Konlnklüke Vereeniging zoomede de uitwerking der plannen ia aan een daartoe benoemde commissie opgedragen ADVERTENTïêNr OEVRAAQD te Scheveniigen tegen I April of Iftter in klein gezin Rit Keuken Werkmeisje net Tweedemeisje Loon f400 au f340 alle inbegrepen Z g g onnoodig ich aan te melden Adrea Merrouw van Leeuwen oever Deijnootweg 166 Soheveningen 1660 zO ten bate van de cNBsciE immm m gembeidsuik op Dlntdig 23 Miart 1920 d i ▼ oada t 7Vi wr In den NIEUWEN SCHOUWBURG door het Cibirat Bualsehap STACCATO 1586 30 uil DELFT ENGLISH SONGS DANSEN VOORDRACHTEN EEN ACTERS en een uitnemend STRIJKJE Toegangiprijzen Loge en Stnllo Leden S O G f l lO Niet Leden f 1 50 Balcon Leden f 0 75 Niet Leden f 1 Galerij f 0 60 158fi 30 Flaatflbeapreking by loting Maan agavond 22 Maart io Ona Genoegen Goudsc hePuur tebond MAANDAG 15 tn DlüSOAS II MAART van 1 0 uup In it R unl Zitl 1 tovin Dimesen HaereiikiieiliiignHr naat D d ra MKNCO Alai h a tf ü bllliik 1 96 15 HB T BESTUUR Gruière Kaas Ham Rookvleesch Sauices Tong Biokworst Gek Worst Tongenworst Preskop Breede Leverworst Parijzer Boterhamworst Ontbijtspek alles machinaal gesneden Saksische Leverworst Rookworst Goudsche Leidsche Edammer en Roomkaas Roomboter en Eierena 1578 100 AANBEVELEND J C OEN BOER Telef 258 GROENENDAAL 1