Goudsche Courant, maandag 15 maart 1920

No 14264 Ijiit ons d ari mant IWEEÜK KAMER Dt ttUkiDK in de ha enb Oveieenkomstis uut lo zejgffiiirf ia i ot voriite nummer Jtonitn vl üok tven aiJiiiL leruu up k jüterpe latie uVlarciiani uve dt tLaveiiutUeuleis talunx Het was te voorzien tlat de dj cui ö t fi bleed zou uitioopen wanneei op de eeii ol idere wusse de haven stakiaR uou ue ltte de Kamei werd Keentameem Uut ir tot op zekert hoogte te betreuren unt het leuulUttt kou luet evenredo Uö atto duur dei besprekuigen terwyl het a 8l ko weiiwht JH dat in ük i ke utmosltLr al te veel wordt irediBCU8flie i d 6v j uen aard en den achterjtiond van deze takimf De aaJc ja deze Van het eer U ooRtu bük af dat het conflict dreiardt iie it de Mimster lyn volle aandacht ei aan re chonken en heeft hy getracht het tb vooi koineji loen dat met feluite en de fjltJiff uitbrak heeft hu zich b voorUluiiag door tal van besprekinjifen op de hooRto chou dCTi van den atand en het verioop van ufn stakirm Van beide zude weixlen ai n ch tingen verstrekt fichtea wilde de weiitKe veraparty geen bemiddelinif de aJbuders party wèJ üe Jtfiiustei bleet waakzaam en ioertie ala t wal e op een kans om uu middel nx an te bieden Hy moest dan echter weten dat deze kans van sLjreD liad Iie kans is echtet non met vcoigc komen Üntydic en onbeiadeu z ch lenRöo n het ffeiichil kan de verhouding ie li si echter maken Dat de houdin ï der Rejreeryiff auus as kon leilereen vermoeden en ook de ln er Marchant ging bu zijn reda van de Reuathte uit dat het net zóó was Wannee ie Ue geennfï jreen kans ziet de bemiddel ür aan tL bietfen speelt ze daarmede m il kaart van hen die geen benuddelmjt nscl en in casu dus de werkgevers Kn pp u e u e atelt ze zich partij zonder dit zen te il tn De ïlpgeemiR kun i iets amieid oen dat haajboven de paitijen stelde en hftar as arbltei doet optiölen zondei daartoe aaniTBZocht te zyn y kan n 1 ht j va in zyn Rcheel bestudeeien kennis nemen van tlle geRevens de situatie naxaau om d ii i rup beraad m ooMeel mt t spreken Wannter 7u dat oordel publiceert er t it Teitelyk als een Bcheidsi chteriuke tut opraak Die uithproak nuet li htakmü dood inaken meende hu Wanneer zy i Itf let nadeel van de werkgevers zullen le e bt seffen dat zy den moreelen steun var het ansche land moeten in = d i wanneer zy a in het nadeel van de stakers dan zl len oeie wei ervaren dat zij het pleit vet oren hebben De mterpellatit tot een eroot debat uitïcli open dat nog niet sresloten i al zul het daarop we jp f iitloGpeo wunt de zaat is meer dan doodfrcpraat tn n de be eld erklannt van den Mimster om al3 dtbitei op te tl lit r Uereerst let woord aan de strijdende paityen u el lan namei leden De overheeischemi ndi ik van iriotte debat il we ieze dat de werkjfevcre n dit confl et ei zeer slecht zyn afjjekon en aji a Ie zyc en op één na is de houd np van de heeren Nygh cb afgekeurd naar Rclanjï het temperament van de sprekeis op btza diitdp of V erontw aurdi fde uyze en i e be iadigde cntiek zooalb die van dr Nolens den heei Smeenit en mr Scho kinu zal ia betrokkenen allicht noR meer treffen lUi oe roode uitvallen he ReReren het klnsat standpunt waaiop de socialisten ttaan tot e obliRatoire nummers kunnen jrerekend worden Zelfa uit den vry liberalen hoek s er Reen steun voor i e aavtrwerkn vers ifoko men Het stiizwÜRe n van die groep scl cn ROSS DURHAM Naar feet fc n isch van t DAVID 1 VA5uL rMutorKiewdo Vert illng sn M vr I V Wl SSEUmi v Itübbl M Nadruk verbodee 4bJ Doel zi d M Lr Ma mic m nr nog RN 11 brt gi Ironie 1 ol lifH ft hi geen Reld londfsi i iiH s4 hiidd huai hoofd Ik Kb ir iii 3 der fiwhtai éAiw naar gi Jdoeder i bew oiid n uvw aanltR inaar loveiitapdHoh Ik you iet iricnBClielijkiflw verIwiifen icmajid die mij Ak oohhi mi endHT wa clie Ik 7 11 het h usch miM irgvindeii Jmi ad Ju nui nu ei dan om lit oon II ROM t iK Weet zokor dat ik hetmiodig vat iit b en al wij in dit aardigel iiu pnSUirle zullen wow ii d M i hetwoord UnmerflV ondf Ah liev B oor wfcffii n wJH ti met luwi kort dtkk i khi d rt wi allwi evtn grooi zijn Hpd je je mo i r vea1 tl dat jp mij mw ieW ge noiiifu iiaaj bwladoa om e cit n ol d tilaate mIj bavaJt Jim schu u bet bootd ben an raf lage lalMrd Mania Leest de GOUOSCHE COURANT f2 25 per kwartaal De poging tot een staatsgreep van gewetenlocze avontunere achter wie geen ernstig staatsman staat heeft de legeering aanleiding gegeven om ten einde bloedvei gieten te voorkomen Berlvin te veilaten De grondwettige regeeiiiig heeft haar zetel te Dresden en is de eenige die een chaos kan verhinderen W i verzoeken u het dienstverkeei met ons te blgven ondei houden en iille betiekkingen met de mannen der staatsgreep in Berltin te weigeren Rukspre dent E6ERT De regeenng des luks Di MüLLER GIESBERTS NOSKE K0 H GESSLER DE TOESTAND IN BERLIJN ♦ Te Berlijn is een algemeene typogi afenataking uitgebioken Untei den Linden en in de legeeimiïswyk is een sterkei veikeei meikbaai De legeenngsgebouwin zun dooi tioepen bezet Op de Wilhcimplatz ziet men soldaten die d iai bivakkeeren Het spoorweg tiam en Hochbahn verkeei zun in geenen deele verstoord De VoiwartsendeFieiheit zyn door de Regeering verboden Toch wordt langïamerhand een zenuv achtige stemming melkbaar De verschuning van alle dagbladen is opgeschoit tot Maan lag teneinde ontydige publicaties o ei de conferenties dei nieu we legeeiing te vooikomen In het Voiwaits gelwuw heerscht een kooitsachtige bediuvigheid Men vei wacht ledei uur het uitbieken van bloedige onlusten De aanhangeis dei lepubliek beginnen zich leeds vas lei aaneen te sluiten Uit socialistische klingen woidt meege dceld dat de lepubhkeinsche leideisbcnd in Berlyn leeds maatlegelen tieft die spoedig uitgevoeid zullen oiden De bond al de arbeideis tot tegenstand aaneen iluiten De nieuwe iMieeiing heeft bekend eniankt dat z i rtanneei de arbeideis te Berliin de algemeene st iking proclameeien daaitegen met alle middelen zal optieden d lai z i niet zal dulden dat belangiuke liedmven stil liggen De centrale dei burgerwachten steunt de nieuwe regeenng De mkscantiale ooi de buigeiw iclit publiceeit den volgen den oproep Aan de buigeiwachten van Duitschland liet heistel van een oidêluke regeenng stelt de Duitsche buigeiwachtcn vooi een nieuwe zware taak Nu komt het ei op aan het liewus te leveien of de burgei wachten aan de De nieuwe legeeiing van den arbeid heelt na de vlucht van de iijksregeering het lot van Duitschland op eenmaal m handen genomen Alle paityen zyn tot medeweiking opgeioepen en hebben de vei phchting op zich genomen in zoo koit mogeUiken tod nieuwe veikiezingen uit te schiyven Totdat het volk beslist zal hebben ullen alle buigeiKachten de wapenen diagen tei bescheiming v n lust en oide en vooi de veidedigmg van huis en haaid tegen de oniuststichteis en mis dadigei s De legeenng eischt van eiken Duit chei welke paiti hu ook toebehoort een tiouwe pliohtsvciviilli ig teneinde den bui gei 001 log te beletten De commando s der i iksweei stellen ich tei beschikking van de nieuwe legeeitng Behalve Stuttgart en Diesdon heblien alle commandos dei mksweer zich tei beschikking gesteld van de nieuwe legeeiing De houding van geneiaal Maeikei iii Diesden is nog met bekend H wil zich naai de Saksische legeeiing lichten Stuttgait heeft bu gebiek aan voldoende inlichtingen met kunnen besluiten Hessen Saksen en Beieien tegen de nieuwe regeeiing 17 cents per week Volgens een bericht uit Beilun aan de N Cit hebben tot gisterenavond de legeeringen van Hfssen Saksen en Beieren ch tegen de nieuwe legeenng verUlaaid Opi oep tot de Sleesw kera De nieuwe rgkskanselaiu doet de volgende mededeehngen In dit ernstige beslissande uui denkt de legeenng van het Duitsche rqk die zooeven haai zwaie taak op zich genomen heeft aan de bewoneis van Nooi d Sleeswqk die op het oogenblik in een harden stryd zun gewikkeld om bg hun eigen huis en hun gioote Duitsche vadeiland te bluvcn De regeenng lekent ei op dat de dappeien van Noord Sleeswok dezen strtjd zegovieiend zullen doorstaan en de Duitsche geest ook in de tegenwooidige bepioevmg zullen handhaven Met dat doel zendt de legeenng van het njk aan de trouwe Duitschei 8 hun gioet Get Kapp Hukskanseliei en ministei president van Piuisen Ondel handelingen met de Ententevertegenwooidigeis Er hebben gisteien op de i jkskansclaru beapiekingen plaats gehad tusschen de meuwe regeenng en vertegenwooi digei s dei riansche Engelsche en Italiaansche legeenng Omtient den inhoud dezei besprekingen is nog mets nadeis bekend ook hebben zu VOOI zoovel men weet nog met tot resultaten geleid Met het oog op het buitenland is de toestand vooi al einstig nu er twee legeenngen zun een te Berlun en éen to Diesden Een deigeluke toestand diuft naai een botsing De indruk op de Entente missies In de klingen van de Beilunsche Entente missie heeft de omwenteling gioote beroenng gewekt zoo verneemt de Tel uit Berlijn Van Fiansche zyde wordt verklaard dat men van het ooi nemen kennis heeft gediagen en dat het leeds vooi eenige dagen te Paius aangekondigd was De Fiansche legeenng neemt vooiloopig een afwachtende houding aan De veiklarmg van de nieuwe legeeiing dat het viedesverdiag loyaal nagekomen zal woiden woidt met wantiouwen aangenomen Zoolang de nieuwe legeeiing niet inteinationaal erkend is kunnen de dooi haar gegeven gaianties met officieel woiden aangenomen vooi al waai de ei kenning twufelachtig schifDt De chef van de Engelsche mililaiie missie Malcolm bevindt ich momenteel in Londen De andere leden dei missie veiklalen dat zu de omwenteling met het oog op de buitenlandsche liolitieke betiekkingen betreuien Een officieele houding van de Werkstakingen en onlusten in het industnegebied van W e s 1 1 a 1 e n zun de belichten ovei de staatsgieep eeist viu kalm opgenomen In den namiddag htidden ei echtei leeds betoogingen tegen de nieuwe legeeiing plaats InFiankfuita M is het algemeene weikstakmg De ai l eideis tiekken in gioote massa s dooi de stad om te demon fctieeien Een menigte aibeideis die naai de Gutleut kazerne tiok om den bevelhebbei van de tioepen aldaai opheldeiing te Vlagen aangaande de houding van dezen werd dooi de luks weeitioepen met toegelaten Toen de aibeideis vei der wilden gaan weid dooi de luksweeimanschappen geschoten Ei viel een doode en er waien 4 zwaaigewonden De omgeving van de kazerne weid dooi de ruksweeitioepen met pnkkeldraad i fgezet Het uitvoeiend comité heeft besloten de Frankfurtei General Anzeigei de Fnuikf Nachnchten en het Frankf Volksblatt te ei bieden Te A k e n IS de algemeene werkstaking afgekondigd Ook te H a n n o v e i IS de ai beid neergelegd Te B o c h u m heeft de Duitsche munwerkersvei eeniging besloten nog met het stakingsparool uit te geven maar een afwachtende houding aan te nemen en de beslissing te doen afhanj en van de houding van de andere arbeidersvereenigingen Te E s s e n IS op de fabneken van Krupp het werk gestaakt El hebben hedenmoigen hevige onlusten plaats gehad waarbu velen zun verwond Te Keulen hebben de Chi lateluke vakvereemglngen besloten zich achter de oude Regeenng te plaatsen Te Ham bu rg 18 op twee werven het weik neergelegd op twee andeie moet de houding nog woiden bepaald De arbeiden veigaderen heden Tot nog toe is alles kalm Het soc dem partubestuui van Groot Hamburg heeft een opioep tot de arbeideis uitgevaardigd waarin tot de algemeene A eikstakmg wordt aangezet Van de staking worden uitgezonderd alle levensmiddelenbedrnven en de daarby behoorendt tl asnportbedruven ERZBERBER Volgens een beiicht uit Diesden heeft de Ruksministei Erabergei Viydag zun ontslag aangeviaagd en verkiegen Een later bencht uit Berlun meldt dat de nieuwe Regeenng een bevel tot inhechtenisneming van Ereberger heeft uitgevaardigd Ook de te Beilun gebleven Minister Schiffer zou z jn gevangen genomen HET NIEUWE KABINET Hoewel leeds namen wolden genoemd van hen die deel zuftm uitmaken van het nieuwe kabinet woidt heden gemeld dat de samenstelling van het kabinet eei st Dinsdag gereed zal zun Er wolden genoemd Traub Ministei van Eeiedienst SchielLei tenburg Economie Bang Financien Von Jagow Blnnenlandsche Zaken Het oordeel in fiTuiki k over de Staatsgreep De gebeurtenissen in Berlun hebben in Frankryk diepen indiuk gemaakt Uit hetgeen reeds te voien plaats vond gevoelde men m gezaghebbende klingen dat ei einstige dingen stonden te gebeuien En het mag daaiom zekei geen toeval heeten dat leeds vooi de staatsgieep plaats had aan de Fiansche pera weid medegedeeld dat genei aal Foch zich as Maandag naar Mainz zal begeven De Fiansche diaadlooze dienst seint uittieksels uit de Fiansche bladen die den toestand met giooten einst beschouwen Zu zyn scheip in hun ooideel De Temps zegt dat men thans den vrede van de wereld moet ledden De viede is onbestaanbaai met een teiugkeei van het oude Piuisische regime en zelfs zou het een dwaling zun indien men bluft bu dt illusoiie waarborgen die wu thans neen zien storten Als wu niet de deur willen openlaten vooi een ooilog nog veischiikkelukei dan dien wu leeds gehad hebben en als wu met opnieuw milhoenen menschen tei dood willen veiooideelen dan moet men ei kennen dat t Duitsche luk veiooideelen dan moet men ei kennen dat het Duitsche ryk nieei gecentialiseeid en daaidooi meei geprussianiseeid dan colt niet kan voortbestaan in het tegenwoordige lüuiopa dat den VI ede wil Het Jouinal des Débats ziet in de gebeurtenissen te Ueilun het bewus van de voortduiende klacht van de mihtarislische en monaichistische elementen die op het oogenblik in het binnenland levanche ti achten te nemen maai die ei zonder twufel ook aan denken in de toekomst in het buitenland revanche te zoeken Op het oogenblik en gedurende tameluk langen tud zun de Piuisische impenalisten in staat tegenovei het buitenland een instige bedieiging te vormen De jongste gebeurtenissen bewuzen dat het de eeiste plicht der geallieerden is te waken vooi een stiikte tenuitvoeilegging van het veidiag van Veisailles tot een bluvende ontwapening van Duitschland Wu zun overtuigd dat alle geallieerde regeeiingen de vooi de hand liggende conclusies uit deze gebeurtenissen tiekken en dat zu onmiddelluk de maatiegelen zullen nemen welke noodzakeluk zun Door thans leeds tot een staatsgreep over te gaan bewuzen de Piuisische impenalisten in ledei geval geen steik ontwikkeld politiek begiip te hebben en nog met voldoende den tegeiiwooidigen toestand te begiupen Ze geven aan de wereld een waai schuwing Het is op het oogenblik nog gemakkeluk maatiegelen te nemen indien men er onmiddelluk toe overgaat 58e Jaargang laandag 15 Haart 1920 mÊtÊSf i m GOUDSCHE COlRjm Tie a w s ® i i d ver teara tleTDlscd voor O o to cLsl oxi Oi i Strelc©3S ItedactJe Tekf Interc 545 Admiiiiairatif Tel f Interc Bureau MARKTai GOUDA ons zeer veelzeRRendt Alleen mi Preub heeft ich door de socialisten uit siiii tent laten lokken en de leider van den hiaiiom ï4cheji Bond hettt een speechje Rehoudcn dot uan ue ikarnea voofReateld ais eor ai Remeene rede buiten het onderhavjRe con f Liet om daar de heei f Wy zullen on met verdiepen in di theoletiwhe be chouwiDR van den antirov her hmeenk ovei het met RerechtvaardiRdc vaa een slakmR als deze djc in stryd kon iiift het alRemeen belanR de overRioote nw rderhe 1 der abenders denkt daaiovi andeit en zoulanR de vvpi te y e roRi 1 ng ter voorkoming en bealeohbniR van atüsicugt schjUen welke volRens don Ministfi ip ont werp Rereed ia ae jt p t u = iihiruk e vooi K hruft zullen de ai baders n diciibt van pirticuUeje wenkRievera staken w n neer yy het wenfrf jk a hten zelfs imhen het vo laariioi irrnote hale lydt bivenmin zullen wy veel zeRRtn van de redeToeimgen van de heeren OudoRecst lioehtm Van Dyk en Wynkoop D o c a il tiemocratischt retlevoerinReii a tn tueeitlen nog eens de teRenstellinR iJbstlien Ie ipvolutionnajren en de S D 1 De heer ÜudegeeM wee de levolutionaire be mettinRntheone welke volgens den leer Wynkoop als theorie niet bestaat maai n de rea iteit des te meer en de sol drun ttitast kingea vt iiffevan zich en mr Iroel tial i leld wel eett ioawt op de iji iuiiaatit en stelde het conflict vooi ai ma gewei dige sociale sti yd waaibl het gaa to bc 01 not to be van de arbeldc dklij maai by onthulde meteen dat d g e dige 7 t in twee kwai tje daaB et Ie tik Rt vers bieden n 1 7 gulden n mr froetstia gelooft dat over ƒ 7 oü overeeiiatemmmg 1 te bereiken Oef n te de Ministei die vandaag of n sen a btmiddelaai of arbiter koa woi len uange echt uiteiaard geen cntitk uit op i t standpunt dei werkgevers di Notona heeft uU laatste spreker als bci rij ug van hot betoog van den lieer Tri ab nog tens ie puntjes op de i a zet De hjuding der wtikgcveis had vjui den beginn af een slechten indruk op htiju gemaakt Het kan we lyden loi de heer Nygh ini ui wy willtn niet meewerken aw iusjtygng Maai of prijmtyging wePkelyk bet gevolg zal yn van mwilliging vftn den at m 1was vooi dr Nolens de v aatt Dt hoofJ zaak Loclii de Katholieke leider n den wensth om in andere vakken hoogere o n eiecheii te vooitcomea Daarmee hebben de hctitn Nygh Ch de muchtskwtstio ge eid en van dit hun standpunt u het verk aar baar lat zy bevreesd yn voor Wnimde hng en deze dus weageren Dr Noieni ke ii tie ook dit af al meenden de heeifn iim schien ook in het algemeen iwlang te han aelen In alRtmtMni afkeuring der KiimcT moet f Mmistei reed aanleldinR vmien zoo kracbtifr mogelyk m te grijpen Un coup li etait heibben we Kateraug en lO onw extiawütie van gliteren u ivo iirf meegedeeld Wt volstaan met een kon w inenvattiof van de sne op elkaar vo gtinue gebeurtentBsen De troepen die in het 2h k M vu tier lyn getgin Dubeiitz aanwezi r z i o v Ue luaime bri gade 1hrardt hotld ti ly dagavind aan le liyküregeering een ultimatum gezonden waarin de lg i de ei cheii gesold werdem Vor nmg van een meuw kabinet estuao de uit vak mini teis in de plaats vaiv Mos kt moet een genei aai rjjksweeim nirt r worden viyhtoid van attaf vooi Gem ia 1 andw itsehuftdirektoi Kapp en d an i i lerfiomn te geii wie een lievol tot uhechteniaitem ng r uitgevaardigd rrij lei 1 ya trat vooi tk letlen van do mannt oi gadePJirhardt Nh u tvot rige l i i i t n t t je geering iiet ultimatum af doch t vin moest 7t alle gedachten aan geuapL i n tegtns+tuid opgeven aangeaien het Boi yn fache gamtzoen naar dt muitende loe j n oveilipp liierop vluchtten d imaident Ebvrt de Kykskanaeliei Bauer en n m nm ter ippeibtvelhebbei Noske met dt an I r leg enngsletlen naai Urvaden atwuai zij m tien loop van dien dag veiklaarden h ge zag nti het Du tsthe ryk te zullen blyvi u toeft nen Dt loepen te Dobeuta rakten hipl ge ntraal von I uttwitz aun het hoof Bfryi bmnen tn bezetten dt legteiingagtboawen Ü nik8tlagafRevaaidig lp dr ICapp ncht t hIk Hijkskanselier do eerste proclamutu der neuwe regeenng tot het Duitotl e vjk vaarn het vorig bewind vei val i wtnl verklaird en tie Nutionalg Vergad i ng ea liuib tthe Lantklag weixien ontbon Ion ui tiuh v veiilei gaande dan m het uit ma turn a lil df oude leg Kiing De Soc Dem Part kondigde a n unt Hooni op den reactionnairtn put ieh de niKfiiÉefne taking vooi geheel Duitse lun I I Duitt chlaml heeft op t oogenbli uit we lit Bcliryvin feittlyk twee regeennyi n Do oude i Hgeer ng tt Dresden en ie n u e on iet Kapp en von Luttwitz te Btilyn De tprste rkent nitt te zyn afgetreden t i 2 oals ze het uitiliukt naai Di 1 i u e eken om bloedvei g eten te voorKo iien eibtscl ruwt zichi elf als tie eenige en vtti ga regtoi ng d t sleclith haai zetel nteU verpla it D onth n I ng ilei Nat Vei t a I igdooi hilar tegtnstan Ister te Berlyn i li te natuui yk eveneens ongeldig t b ft de itionule Vergatlering te Stuttgart ai m neprn waarhe n 2 hedenavonti a Vtrtrekktn Dt t veede rtgeering tt U yn lit ft p het omvt rgf woipen be v mt tenvo in urn ding vóór ze steunt n i iet Ifger vüirdooi de staatsgreep n ti en tdnleg kon gelukken Of ze zich ven e Zl kunnen handhaven i nog u v i ig w int egpnover de omstindighe lat zo itan I kt nf n fl dp troepen staat t ze 011 lankp alle sympathie die de c hlhche 1 art yen hebben vtrwoiven geen ne ler heidsi egeenng is De arbeiders heb n en toup tetat beantwoord met de proc tuntitie van een algemeim ttaking Di or ueu rrü ateni igmiddag wtta nog wel oit lU te gaan in hoeverre ian dien oproep jcul woi don v I daan doch a krloj teekenci v enen tl op lat vanmorgen weinigen aaa v wffA ouden gaan De partyieidera dei treerder lieidasociRliflten hi bbên aterUag oo lotan uuk dt burger en beanibteaatiüiing m pro tiametren hen uitzondering zal ulein s gemaakt v onlen vooi tie vooi het iev ii ikkmIzuk iijke bedi li ven Vug ten iwetde factor werkt de üerltiu bcU n Logousletliu r van de DreMMUpth i egeenug tegen ni het feit dat i i obieiykt tundsKtaten haar met gunat feund sijn WiJ eon i volutie slagen dan aw h t De contra revolutie Reeds lanf bi oeide ei iets Oe ooi zaken De tioepen uit DéheriU ne men de macht in handen De oude leseeunK wijkt uiiW Kunnen Kapp en Liittwite zich handhaven De nieuwe legeering steunt op t le ei doch heeft de aibeideis en de uideluke Hondsstaten tegen De houdintf dei ent ite Verbioederinf dei sociaal deniociaten en onathan kelyken De communisten loeien 7itti De rejfeering naar Stuttjfait De houding dei havensteden onzekei ONb OVfc RZICH 1 pitKïe el veiloopen en zouden jUfcöveer tegciyktitijd m alii doelen v n het Uk de leact onnAjren het heft jd iuuideu hebben luoptcu neinea Dit i met gebeurU Ln het iiut i i n heelt ze x ch bejuilve l erl a al een tt ilrealau de macht icunoea vume Leittji n t Zuidvn heeft ze g eea mt i ud De nie we regeenng heeft wel eeo ber kt laten frspteiden dat ook in Munf lit a di putsiJ waa geslaagti doch dit U üt ii bevestigd t ii bovendien duidt aliea e op dél men hiei van de nieuwe rykaAnKOi i uig mets wil weten De Irankfurter iC 4uiig verklaart dat alie uu uit che retfeerm ikCn iuneenfeffUjten achbtr de oude regfte ting staan Het Ila4 lw h staaitHniiiihiteHe heeft oettk ten de IM IjJiiMhe regeenng liici te erkennen geen instructies van dit regec ring in mt vangat te nemen en luet met haai n i eiatle te treiien In gehee Hadea hebbei geen tnc ilcnten piuaU geh id Kr t a nog een gtmeeniichappel ife publicatie van de Ueiertwhe WurtembergKli eu Bt denitchi regeeringen veiachtjnenr viai rin to ich o tdrukkeLyK op de basi van u grond wet van Welmar plaatsen Tet hicUilhaviDic van de lust on de vetligheHl ztin niaatreg len Rtftiuffen delynt houti ng tegenover Duitschlar l haar absolulcn onwil om metle te weiii n to con leeung van de niettwe Du w lie ie publiek heeft e de taak van de icgtti ng f bert Bauei onnoodig verzwaam loen een jaai gcle len de comnii r ten zich van dt macht wilden meeste maken kon zc iich handhaven dank zy tien eu ler troepen I e een i egeei ng vo ji wtlkt ze gt ri sympathie voelden veidedigtlen tegen een paity waarvan ze nog ciger vreesil n Deze titKpen waitn ecn ei nets w aard nu de reactionnairen in ea kc m monaichisten liet bestuuj opt hcr n De iegcei ng hatl haar wel met ge egt met welk doel de openbare gebouwen t 5 en worden verdedigd doch dut kwamen zt na tuuj yk gauw gtnoeg te weten en en ne 1 fn zt doodeenv ii ig naar hun opiu keauo kaïiieiaden vti Mtrkwaardigei w yiP ia Ie Deweging uitgegaan van de cont ngenten ue de toenmalige regeenng in le ÜocCree province zooveel last bezorgd hebbtn en ue JU st om revolutuinna ie bewegingen tt V orkomen na liun terugkeer n t v ulei I ind zro spoedig mogelyk over het i jk zou len worden veideeld Het kamp e Ddbe 1 t vormde liet tentrum van wdiru t de leactonnaiit beweiging zich yoal p tutte n vanuit Dobentz werd met rte r K fgce ng onderhandeld De byzonderKjen ovti t Was etn veiiass ng de geiuktt mm a levoluL e met t minst voor de btr ynoio fiie loen ze Zaterdagochtend on v kl n t l de nt leKtting kwamen tydcn t nacht van bestuui te yn verandeitl t iiioc e el al ahg iets was de atmosfeei i v mi van oplaait n I nationalisme kwam er ee ve zet te en het huitlig regime ilat Uuitech iand 1 iet den vung begeerden hut i U Fchen heilstaat had gebracht doch het v k een t neervo len k t n ui n vieie iind be org ei kw am i egeii c in i geltlhe en de iluuite den heelen v boei waaiin men leefde De Duitscherè wei h ten een vubte hand die orde zou biengei n den chaos ze veilaugden een tttev ge lei a ng en dit aile gaf te bociaal dem ciat hclie legeenng luet Tydens de ravok t e tiagen van 1 18 had men veronderslc ten goedt toekomst tegemoet tt gaan e at ie t was an kis uitgekomen Nu wet tenuvervloe l het piote If H i rr lcit cr uit da de m lustet vaft financiën n t vryu tging wat het wantiouwen tegen iel kab net ileed toenemen Zoo vontl de let tion naiPe Iroommg tegen tien revoiui e geestmeer nn meei aanhangers wat de let ei vanhet kabinet zeker me at a in zich 7e t te danken hrt beïi iVIaar ook de entente draagt vooi een deel achu 1 aan dén gang van zaken door haai unverb 1 Tenoiotti legt b de beoenteeiing van de vraag hot de toestunil in DuitiCiiaiid üich verdei zal ontwikkelen vooral gewicht in ttc schaal de houtling die het buitenland en speciaal de entente teg mover de n euwis re geenng za aannemen al 2e uezn triier nen Hot nieuwe bewind heeft zicil reetU met de verttrfenwoonligers der geuU aerden in verbinding gesteld tn deze mceten al lang hebben zien aankomen wat itonu te gebeuren Hieruit moet de legen hiden aangekundigde reis van hoch nunr Malnji worden verklaard Dt beteging zul ekor ie entente lic juist e n iets miluere hou uiug tegen Duiteohtand gmg aaunemeji uiet gunstiger stemmen Ze net h r n het bewyh tlat Duitschland ten otte net ve aniltitl uit den stryit is gekomen dal de mi Feuilleton d t bikin ik Slaai f t II tial V erzekty ji nitjedir IxzoektMi llfHi i 0111 mori 11 op th h lltd lan zal i uu EJiJ IJ ji naar m uoiiw Uirhaiii r II et Is tiarnr ontiiuig la ol inar Il vioinv iiiiiiis l i lu Hiii flp d lit X ihükkI i t i 4v l lat Kiliv je f II W tM lcrl I üuitt een nikt jut frotiw llufii kiHiinen Irtrtwt i i plaHi Mniiïit n ni Inii Hel an t oord van Mm w rd im i u i i sf r k 1 m lai jpvl liatii v olilot iiiiig go n J fe Il Maant lond op iiifi blozende wui Il 1 rwiil lifoi wtxvi tal d km tiri n naar h it k Ktn Ik iti tL nil iMir huifc wam moeder Mn II ht va Vr lfli hafle n ik moet er nti üorKiT int hij haar mtlK vtrtelt a liplg 1 1I ik h lu omhignehteiwl ih 1 Ht hl Itl iiit gtHl ld l t hit clil Hij kon zw de u Wt ik l iii op Iwl gfJaii 7jiit r inoedfr oOTst l l n l Ti atjen wl Voor hem 7t ll wai dt Rolaclitp fn vpoiiw to h hht n h tT biwht giig niet iHiirfennnin liidiin je bnigitflat loop fk m je UI tol inii Road en t wk dan over f il Ihirliam tt beaoeken Ik zal hejii net iMft tv j Ijii thulS vonwt veti het ziqtenliiii II airt zijn vrouw op lif wandeling f kan il nog niet t riig v jumi riiu lind t r lUlM v ertvn U rrteld hlj kwAin bil lit t hu t Wi ilarl watreet op het ooRruWik lat IXirham van tut zït eiihuta w ts ItTii Jgtikoineii HtIIo Tim c ben blli dat tk Jasie oudu joitgtut Ju hfhi oiHt itfHi lam ilea Mjd rat vwwMrioowl Ik boop olat dn y ui den sptroinr wö 6 Mop n honv ik itaire geest er nog altijd levend Utatien ais het Jouinal roepen dan ook al Usri dat gewaakt moet voorden voor uitvociing von het V ntrag van Vereaille fcen mt nnrchle zullen tie geitieeiilen stellig nooit willen et kennen tioogstcns kunnen Kapp c fltreven n iiir een gematigd con ervut ive republiek at williiht ook in de bedoe ng ligt Uitdrukkelyk heeft zt verklaani tt yn een legpcnng van de daad tUe geen rt tit wil en geen monarchie hiermee teven i te ken ntn gevend met alle partyen te UI en on deihantlelen De ociaal democraten en d communisten denken daarovt r n et Tua hchen belden schunt in t gemeeniichappelyk gevaat een verbroedering te ru en ont staan Aanviinkelyk hebben de onafhanke lyken geweigerd deel te nemen uan eeni gerlej actie ten voordeele van een regee iing waarvan Voske deel uitmu iVte hun zensivyzc is later verandert Gisteren walen te Dresden drit greote vergalaragen K iiriiiiiiii va 1 I vntoii Iij I m Vt w i ifo 1 btlH ioorgtlw icbtii Aeih maakt or t I zoi i over wuiil K n ot l r h tl Mt tliiil uvir I lytlefl M tmwi UK gAui liin ikt i eno f I ki r Utii t e £ i ggtn liet t VHW ooR ibliik mt oorltt li i i iet en UK Diir hiitiH virtaamg be d 1 nh in logtii lilt I It Imiitl U II t il sn bPi tJ t p vir fllPg D i I vrot R h I vri rnlehjk Il woHr c i iwiiig konrt ti M M ar Itti IS iiitt dt t r it Itnr iiat ik r lüfspelinig op n maakt lu li Vt lanit Ho4 an toordd liin nu nit I m hüanul u lur zich upr tititetid en Ihifliani aan £ It lid ais een iimii Moami en ik liii isti rt n tl Hsverritutk IU I ot r tlti 1 irüEtfliAi II sand igetrouMd HüOH HH K 1 i I In ti d van nood II IlIK Maar hft mote t Ifr i i i tut ni t ongt ucnikt dal ji hadt kiiiint n ntlpii iirfit 1 jp dl wen il liud inü1g ht i iHi 1 r naa p jt gtliiill ld hl hl H v I h If tl niil R ri 1 V I n i i n I 11 il in I müik z i u t i In III lit W r II 11 yd hjxi r liTt niüf Diirhmn pmk m i warmte m n i dtu tirim Hrtiit van lit vragen im d w wtl tit i eu t ittchngHU lil t 11 mau wn tM i sndt n II mm nn li i Uirtwm kut ttilt II tu gtriug iiHtnuig over Mauiit I tU hij vooi hnau uen Wg hioM ztlUuilHg op Mrmnak vt ra l tt h ii Hul tigiH thapptii dit t n man n et in uu rouvt aj utDxditn Ml U rwlji hij daolii auii bti groo itiWmot tjp hurt vu liu krcuiiflt hij büua I plK id li rij kuiiiii II griotr de iixilifMiphn hl I iiaHtm luiHt I larom uVM 1 op dl inaiiii idl zei litii e iiig KEins ttHfi g ik II 4 bof tt langt utrifd sou zi u de riiioeiindp rfdmoleii ovtr UHveH iinitHl Hjkei ronl Ik wa loftT i If r bani oor i n wiid tr Uiiint i i lan blo tnti4l II Ik ht i iiaj t giedaelri dat jo p n lafnrd WH riiii z i Dui hani kahn flnw wfaet went rooit 7pg tlat nie lioêin je wiet du t tlwUt li tn 1 kan het van jou niet verirogtii lïiien K v rkee d ht i gödian Hl Ik nil HOR nitt kun inzien ut n H volkoBWii bw ld pal tf Mttwio on voorhuir op fe komen h grljp je utey i M 7K f olc wol inotldi ii hel zal ft tanistt s rtj I ijl dhii Jt ooit bt i t gt wri r 1 Ht i Ou gpomk Wilk w Ri wt t n ii u rftrij ien vftAr J huweüJlX Um m u t iimaal gtlpouwd hhiI Ik kan maar niH IjegHjpen wat Je ziet In liair was hii oi f punt r aan tof i ot gHl mur hij dronff zUn wt or oDithii nif oU irriii rkoiin Ik OU whh i wil it iroii wiiarofi vt bil U Ik OU graem n n paar dingen aan uillti tii Ito z Hm m t gi 1 4 pt Mtin w m ji i nt irk lijk d uenjJRf n 1 Mtn ld 01 whiw mttiAUjg ik irta geel f Ht uiH t iiiti zt nn mijn jo u U i lgeu iiiiilH tift t de reoMeil Il HkamtT i it Hiirlmm p Mrt kiw Irt II aan Hi tlif te ffiJilen t i l ii gt iilHnikk nR aii nfroolt ver I jf veratind verloren hel Ik zoniefe TlÊmpapotai0 Rti ineii het ook twM Kon Zii aitn liatf de d iil lit ttruR 01 liai loond k flagtnhfid Mm Je II U n voordat w lkt ka It ihh II i i wihijm M ion toe denk Ik nni wwtrddt lm kaAm NMimrllik lenk Ik nr anierH over Ik heb h r Hef zij in d iMHiig vrouw die tk o lt beb wtxusaben trouniu Hel m niet preolw ttt ooiiVMitlolun i tuaiuer tuaAf waar ift aiLdere liet vereehtt tuwoÉten ionw buirelijk m tiet ffr v ii n den tfwoi u loup van Jikdi maar ln UJu geval ia e nn kifin lerrtihH il Kinft i z i iiiitkbg naar llampsécatl tm Int ai mij hk v rttltu Il th iiMvteruiig dlw nj up tnii liad was vixvo idig gewot om inIJ we te kijkei Ik verliel Imar we r aoiWci hun itt iiiLiltrs te cgigiHi dan tht tk IvondHi zttti vtrlaten W i ji liti gis 4 ïlik anib opgiwen Motvt inirluun wnel r a ln kv am op Itina ge liuH i f pr lit t lal i het Miitif wearian Ht zou dinkei k gWoof dal ik vK or prvdikiuu Imii gel ar ii I r U g n twnfej aa ptn berop zit o k lu iu ho Hl evuiai aniere t rit41 lk o Igtiwii IK ikm tv i iftï nofiwn met mijn aii h vot d hij er heaüm aan toe ttrxohtwu Ut mi D re opvfutiiw van het waameiDeii vaij dit ambt beb dt mIjD raowter W vdt TMTOlCd