Goudsche Courant, maandag 15 maart 1920

Ill il iijcht tM JoKit I prekerM l r s aiwtiftclK partyen waren het er jver tjeHf itai de partMstryd ter i üd Reateid moeat worden en er eensKezintlheid moeii tieeröchen zoodat men de t enrevolul e ineeater kan worden De onafhaQkeluken staan op he ntanupLint lat bet nooilig nBtiton te werken met om d oude regeennd tt steunen en te l eftouden maar om do tterinffe resultaten die door de revolutie zun bevochten met ceheel verLoren tfi doen Kaan Dooi de Sociaal Democratische I urtij d Onafhunkeluke Soc Dem en het V kvereeniitingskartel werd e n oproep to jf arOeiüere jfencht om zich tenen de ccatru revoluüe te verzetten Hieruit zou btu ea dut de onatuaukeujken de Dresdeneche regeerinjï steunen d ch m een bencht van den lel corrtspyndent wordt gezegd dat de rfc ee n uiel weet hoe ze vanuJt Dresden Stuttitart zal bereiken aangezien ze met jn Le p R jiti bolwerk der onalhankeluken kan konieu De ffeheele toestand is zoo uiterst verward dat het thans nog onmojrelyk J8 z ch c iiarvan een jujbt beeid te vormen Ünxe Djvei gemaai te vei onderstelling dat de ver hillende Koode groepen samenuerk nx zuUen zoeken luitt ons echter de waarlieia htt dichtst te benaderen In Oreaden iiet de toestand zicb inmidüe s ernstig aanzien Herhaaldelijk hadJtn voLksoploopen plaats die de regeciiiiË troe pen met machine ge weren verspre dden Al spoedig bleek dat de communisteii zouden trachten iich hier van de macht niecHier te maken Gisteren is zoo meidt do Tel de bezetting van het hoofdtelegr ialkantC i die uit ruKöweertruepen bestond üoi r ten ai beidersweer hoofdzakeUik uit cuinnr un sten bestaande vervangen De teiêKrofiP hc en telefonische gemeenschap met L crlun was geheel verbroken Beweerd wordt dat de Saksische treneraal Marcker en Noske op t pu t Te Leipzig is in 18 door da onafli tnkelijken en commumfrten belegde vergiidei ugen tot de algemeene staking bebioten De couranten zullen hierbu niet betrokiceii ïijr Door nog met opgehelderde o j zaken kwam het Zaterdagnamiddag in de buurt van het Augustus plem tot een schietpartij waai bij dooden en gewonden vieicn Üaii i er ook twee conducteurs van de tiani b ieze schietpartij werden gedood hebben de trambeambten het werk neergelegd en de wagens op straat laten staan De houding van de Duitsche havensteden iB nog onzeker Het gemeentebestuur en de buiijei ij ts 0 Hamburg beweren de politieke en iitvocrende macht in handen te hebben terwijl de ou Lste officier van het gamizuen overble von Wangenheim hetzelfde ur i ich beweett zoodat er tusschen beine partijen etrn proclamatieduel aan den gang s In den nacht van Zaterdag op Zoudug bezetten de vrijwillige troepen van Ualirenfeld het raadhuis zu trokken echtei e morgens vroeg weer af en lieten het gebouw in handen van de aan het gtiiif enle bestuui trouw gebleven troepen De veiligheidflweer in Hamburg heeft verkiuard it zÜ trouw achter de overweldigde regeering i taat Te Kiel hebben bloedige gevechten pluats gevonden De arbeiders hebben z ch gewapend en in de gevechten de ovt ihjsnd be houdenNaat verluidt hebben tusHchen ie Duitsche beurzen onderhandelingen plaatH welke ten doel hebben de beurzen v n Leden uf te luiten Ken bericht van het Hbid zegt dat de nieuwe regeering mtt alle partyen tut het vormen van een coaiitie regeering m verbinding is getreden Ook de onafhankeluke sociaal democraten namen aan de besprekingen deel De Regeering tracht Ebert te bewegen om rykspreaident te blyven President Kbert is nog in Berlyn Volgens een andere mededeeling zou hy naar Dresden gevlucht zijn en zou Hindenburg zyn aangezocht president te worden De vier sociaal democratische Pruisiwihe ministers n l de minister president Htrsch de minister van binnenlandsche zaken Heine de minister van Eeredien t Haenisch en de miniater van financiën Sddekun zyn in verzekerde bewaring gebracht Bovendien werd in de persafdeeling van de rykskanselary dr Rauscher in hechtenis genomen Inplaats van generaal von Lüttwitz werd generaal von Hülsen opperbevelhebber van alle troepen terwyl de vroegere chef van den generalen staf van den generaalvcld maarschalk von Mackensen overste eeckt tot chef van den generalen staf in plaat s van overste Kheinhard benoemd in De nieuwe regeermg hou it znei emstig rekening met mogelyken tegenstand van de oude regeering Noske en Bauei moeten op weg naar Weimar zyn Tot leider van het ministerie van buitenlandsche zaken werd de gezant V ji Hanii l benoemd Minister van binnenlandscbe za ken in Pruisen wordt von Jagow de vroegere chef van de Berlynschc politie Fersstemmen worden er uit den aaid de zaak weinig gehoord De enkele Duitsche uitlatingen zyn afkomstig van het tydstip voor de revolutie geheel haar beslag had gekregen en de bladen verboden werden De Kdlnische Zeitung is van meening dat het succes van de nieuwe revolutie niet zoo zeer af zal hangen van de woorden en de beloften waarmee nieuwe mannen nooit te karig plegen te zyn maar van de verdere ontwikkeling der gebeurtenissen De houding van het centrum zal van de grootste beteekenis zjjn Zal het de tegenwoordige coalitie getrouw btyven of overloopen naar de nieuwe machthebbers Men mag in ieder geval aannemen dat de ten val gebrachte partyen de sociaal democraten de democraten en het centrum de omwenteling die hun blijkbaar volkomen verrast heeft niet maar zonder meer langs hun kant zullen laten gaan gelUk de Duitsche burgerklasse met de revolutie van 9 November 1918 ge laan he ft onder den verpletterenden invloe l van de nederlaag Ook voor den loop der gebeurteniBsen in het Rünland zal de afloop der beweging en de houding die de partyen in sullen nemen wellicht gewichtig veranderingen met zich brengen en een hoop helpen verwezenlyken welke tot dusver met succes kon worden ondrdmkt I e Kólnisch Vfdkszeitung gelooft dat dl burgeroorlog voor ile dour staat De voodaelkwestie die thans reeds het hoogtepunt van de crisis bereikt heeft kan van noodlottigen omvang voorden Een nieuwe daling der wiaselkoerien is van self sprekend De Fransche blsden achten het gebeurde van ingrijpend belang De Temps zegt Na het pronuaciamento wordt de Duiteche geschiedenis dcf laatste maanden byzonder duidelyk De eindelooze discussies die le bekrachtiging van den vrede vertraagden de propaganda tegen Frankryk naar aanleiding van de krygsgevangenen de uitbarsting van woede die georganiseerd werd toen de geallieerden de schuldigen opeiachten de overwinning van Helfrich op Erzberger de aanrandingen van de gealüeenie commissie s dat waren alle verschijnselen der contra revolutie Degenen die meenden dan concessies het gevaar zouden bezweren vergisten zich deerlik Ze verhaasten het integendeel Thans moet de wereldvreile gerei Niet alleen zou een teiligkeer tot het oude regime onvereenigbaar zyn met dien wereldvrede maar op straffe de deur open te laten voor oorlog vreeselyker dan de laatste moet men erkennen dat het Duitsche rijk sterker gecentraliseerd en daardoor erger verpruisiHcht is dan ooit en zyn tegenwoordige hlructuur niet kan houden als Europa In vredt wil leven De democratie van het ryk wa s enkel een ulterlyke schijn Het menschd im heeft recht op andere waarborgen Di Journal des Debats verheugt e zich over dat de actie in Duitschlaml thans los kwam Voor een geruinien tijd nog kunnen de PniLsische imperialististen het buitenland niet bedreigen Door hun initiatief zullen zy degenen die in Engeland en Amerika te zeer geneigd waren te meenen dat DuitKchland herboren was tot df werkeiykhf l teiTigroepen Ze bewyzen nu metter laad dat de eerste plicht der geallieeiiien I het verdrag van Versailles nauwkeurig toe te passen en Duit schland permanent te jntwapenen Wij zyn oveituigd dat alle geallieerde legeeringen iadeiyk ie noodige praktische maatregelen zullen nemen Van het overige nieuws is alleen vin be Ijing lat le gezantenraad het aanta Duitsche mjfldadigers dat de Duitsche ju st t e by wiJze van pi oefatuk moet berech eii op 4 bepaalde Engeland eischt van de Ou tsche regeenng de uitlevenng van Knver en Talaat die te Berlijn hun vlucht zochten Wanneer de nieuwe regeering aun t bewind biyft komt er van de heele be crhLmg misschien mets De jitvoerende raad van den vo kenbond hteft een commissie van tien tedcn btnuemd voor een onderzoek in Ruslana De luad b Miloot aan het internationaal bureau van den arbeid toe te staan aan het onderzoek leel te nemen Er zal een teiegram aun do Sovjet regeenng gezonden worden om aan dp commissie facillteitf n toe tf htaan BINNKNLAND De bewaking te Anierongen verschtipt Volgen de Tel is de bewak nR vin lu t kii steei te Ameiongen waar de c ki izei rbly houdt versterkt met een aantal inajcchau Hpps onder bevel vin een kaji tPiO iii i maiechauflsee Von ZÖbfltitz te Wieringen aangeki i t ii Het nieuws van ile omwenteling te I3erlyn it al s een bom m het vreeilzaai i be taan van den kiooprin s komen vallen Zatei dagavond kwam met de postooo de l oezei ivriend van den kroonprins treiherr in Zóbeltitï dio hem ook in de eer tG iiijiaiKien van zijn ballingschap gezcuchap hield tip het eiland aan Hij kwam reclit streek uit Beriyn Volgens de Tel w chtte ie kroonprins hem aan de boot op lïeiden waren spoedig in druk gesprek gew itiveld De adjudant van den kroonprins bewaerE rlat dit bezoek niets uitstaande heeft n et de jongste gebeiirtenisaen in Duitscnlt nd Voortbrenging en verdeeling van goederen De siaütflcomtni s iie tot onderzoek Joor velke wettelyke maatregelen de vooctbieng ng en veiileelmg van goederen meei diensthaar kunnen worden gemaakt aan bat digemten belang zal door den minifi ei van bmnenlandsche zaken worden geïnstaUeeril op Zaterdagmiddag 27 dezer des nam d idgH 2 uur n epn der zalen van z jn dtfartement De veevoedercontracten De voorzitter van de Tweede Kamer heeft aan de leden van de Kamer rieegedeeld lat de bijzondere commissie waarvan vooizitter is de heer Van Saj e van Vsselt aan welke is opge iragen vera üg u t te brengen over een onderzoek ter z iïe an de overeenkomsten bedoeld 11 he wetsontwerp betreffende bereidin van veevoeder uit afvalproducten de hai delingen van de i egeenng naar aanleiding van die overeenkomsten en de geldelyVe gevo gen daaruit v 3ortgevloei i of nog vu r te vloeien heeft b paaldl dat de leden o r Kamer ngevolge art 47 van het re e ncnt van oide schriftelijk hun opmerkingen aan Ie commissie kunnen inzenden vóór i dezer Een voor de leden der Kamer toegr nke lyke vergadering van bovengenoemde byzondere commissie zal worden gehouden op Vrüdag 26 dezer s morgens 10 uur Aan de Telegr wordt gemeld dat oecommi 48ie in zake de veevoedercontractenheeft beflioten aan den accountant W K ie Brey op te dragen een nauwkeurig onderzoek in te stellen naar ieder contractafzonderlijk Het fonden feeat van M Nirawii vait deii Dajc Vin hnt t hoiiw nan drt N Z Voorburgw in AnW l m waar de biireaiu ft li Nmivk un den l a g MWlJi d INI wBppordii h l n de drl kleur ii reer Nil tufloop Iw rece pti vere migloii coin iiii arifl eii di el l UI n en nitecije beneven eiil l geiioO L gtl j zicli fioöe n niiuUiri lil Ion Inii7e out ner Een telegraaf verdrag tumchen Nederland en België l p s le r lu eft OJïii h i luiiiiiftlene v nn l iiHei l Hid elie ZHi en vol ons de Tel de II ierleokerii Ui pfaann geh id aii oi n nietiw lepmafvrlru Im tHcJiim S ed rlajidi tti Belgii w 4k I De Boeialisatie cotn missie lek il Hii eik weiulj e in iair i ieii Ie oti ri reiigiii i en vcrdeeling VU gmvUren ii dieiili lnar kunnen worden gwnaaKi i Éii hel uilgiMiiiM iH Hiiig zfil door dl inl rii ier Min buineiil nkeii orden gi litrs al I1 rl op ZnierdiiïiiiidJaiï 27 d zer des na i d igM te 2 i m Ill e4 n der zaHi van iiii depm t ineii GMilNGDB BBKICHTKN Oost Weat kere f de loii nU de genie ite ui r+fml VeriPo i n l JUT naar in Tih n h ÜUJ w rd Idi voor de iii ol i il i ie van h t N li r n id tohe IcRer opgeroepen 7leii ei Imt pp dl Filippiiinvii lirV nidellde OlllV iif Iiij den lproe ide vrx K g mn fi urn nip Ic kniim n ve In lM n Kil werd 1o t hij lie iiier l wi ui eli Ie fjiT iii ts1 siid vel l ok n iar bel ironl vu viii vi r elll le iage 1 iiOr hii nel lie el i le i i n d ii TIiHi IweeiiaHl JK hli ti irv eet miar on hrd II vlmi d n de derde maal gelukte 1 II j kiv aii Ml iin fiiiiftle in l VieK Til isn Hi ri ilfl deserteur van net Se dl rlilll l i le li HT llIll enltlld n e ll ter M dIkkiTi vfin de nnJiUiire mi ionlu bMi go lell Een student aangehouden In hel rt i ri d oiw d r U I udie tll ivi lenHi ivereenifc ing l l a lx Uel i kWHme i dim InatMti n did h Piifl dd duk diei ifl en vfKvr vnn gold nit l s Hna s ll iFii Ie dooi fvtil leiilt ii die roe ule i wflren lerK rg d ilertl Ih V TlacliC vnri de e diet nlli ii s een iindenl gn Hrre Heent Valsche zilverbons Tei kuilorn van de Prov iSank n l ijn Imr Ie RiK nnond helilM n de nlare ll WI seiH RetltTliW l nl 1 E lllf llerk nl H Il d i III hel liezil M is vfiu een cioitl li nVeelheid v d die itverlioe vim s n f i l den Brandstichting Ie H wiM lot tii IS gi lere I er U seii kMn i n d jiLsliliie trmlell d dieHHibofle l K ui Weddervier die Lekend lie tl onJing Iiriin I e h IjIh ii ge lieh in de oenlen viii den luHT 1 I Hehling e Hoi ru etldv wienw boerierfi gi ii d m do is Vi h i gd Kindei lykje in een vuilniswagen gevonden li liet liNhgen aii dei vilt ni w tig mi O i MC ic nJelx lt ill ilill gi iii voale ii e erU edeii in e n kiirtnineii dooR i n km d ihmie STADSNIEUWS GOUDA IB Maart 1920 Uitgifie van gemeentegrond in erfpacht a d N V Machinefabriek de Hollandsche IJsel v h de Jongh Co te Oudewater B enW zyn reeds geruimen tyti jn onderhandeling met de N V Machirefabnek de Hollandache Usel vJi de Junuh en Co te Oudewater betreffende verhOop an eenige perceelen gemeentegrond v rn ende de Uilerwaard ten Zuid W6sten var het pompstation der waterleiding Het terrein kadastraal bekend gi m erLe Gouda Sectie F nos 1018 1019 102U 1251 en 126 heeft een totale grootte van ó öü ftO H A waarvan een zeer belangrÜK gedee e water is De vennootschap wi dme terreinen eventueel benutten voor de stichting van een scheep werf en machinefabriek Het aantal wecklieden dat aan de c ir richtingen zal worden verbonden wordt geschat op plus min 120 De Vennootschap ia bereid de wreerte in de eventueele kosten ter vooriicning in den bouw van woningen voor dit personeel tegemoet te komen Oortpronketjjk was het de bedoelin van de Vetnootschap deze perceelen van de gemeente aan te koopen Inzake den ko jpprü kan eivpnwei geen overeenstemming worden verkregen en waar bovendien tyjeas de onderhandelingen bleek dat de vennootschap mert een bepaalden vorm van erfpacht in can eeuwige of voortduronut erfpacht genoegen nie ide te kunnen nemra kwam het B en W met het oog op de groote belangen die onze gemeente ten opzichte van de vesti ging van een dergtlUke ndu tr e heeft met ongeweoscht voor de onaerhandelingcn verder m die r cliting te leiden By lichryven d d 2a Januari j l deelden B en W üe vennootschap dan ooii mede uat zy bereid waren werd de vraagpryj ad ƒ au uou met geaccepteerd den liaad voorstellen te tloen iniake uil ft in eeuwiR iurende erfpacht waarby ue trfpachtscanon ware te bepalen op 5 van tien hiervoren genoemden kooppry De Directeur der N V bericuti nuar aanleiding van het vorenstaanUe oy j chryven van 7 Januari ï f M dat de V tiunootfachap ï ich in principe met het gedare C orutei inzake ujtgiite m erlpacht kan eie mgen en verzoent toezending van een con ceptcontract ü en W achten thans het tydstip gekomen waarop ook den Uaad zyne houding ten opzichtig dezer transactie heeit te bepalen li en W hebben het voor en tegc dezer zaak ernstig overwogen Het veroient toejuiching indien een zoo oelangrytte omvangryae industrie zicli ia leze gemeente vestigi ontaend mag evenwel met worden oat in het byzonder de huisvesting iier vele werklieden aan Uet bedryt verbonden vele zorgen zal baren Ue Vennootschap is evenwel berpid zooais hiervoreo reeds ia opgemerat bg e dragen in de kosten dje tengevolge van den DOUW van arbeiderswoningen ten laate iier gemeente zullen komeiL iDit geeft B en W vryheid daü Raad voorstellen te doen die het daarucen zuilen le den dat de vestiging va i een scheepöwerf en machinetabriek ue Hollandaclie Usel wordt verzekerd Zooula gezegd wenacht de venn it tschap eeuwigdurende erfpacht B en VV achten het evenwel in het beiang 2oowei vai de gemeente ais erfpachtster dat de canon na ver oop van een zeker aantal jarfcii regelmatig wordt heraien Hierbij mag evenwel aiet u t liet oog worden verloren dat kostbare werken zul en moeten worden uitgevoerd alvorend het terrein voor de te vestigen induetr e ia gesciukt gemaakt Üphooging zal in allereerste plaats noodig zÖn By de herziening van de erfpacbtbcanon i met deze terrein verbeteringen geen rekening kening mogen worden gehouden maar zal de ondergrond zonder meer naar de oau geldende pryzen met inachtneming van hare beatemmmg moeten worden getaxeerd Een eitpachtssoin van 5 Vf van de eschatte waarde dus f 1500 komt B er W biili k voor Behoudens algemeene voorwaai ien oor uitgifLfc in erfpacht zyn dooi B en W voor doze overeeakomst de volgemie byzoadere bepalingen ontworpen Ie op het terrein dat bestemd is vooi industneele doeleinden moet een scheepswerf en machinetabriek met annexe gebouwen worden gevestigd daarop mogen geen andere v onmgen worden gebouwd dan die welke ter beoordeeling van Burgtmeealer en Wethouders noodzakiük 2ün in ei baud met de uitoefening van het op het terrein gevestigd bedryf 2e do op het terrein te vestigen si iicep werf en machinefabriek moet voor 1 October 1921 zyn voltooid en in gebru k genomen en mag niet langer dan twau f acl tereenvolgende maanden buiten gebruik worden gelaten een en ander ter bcoordeei ng van Burgemeester en Wethoud r ae de erfpachtster moet het terrein tenzy iiaarin door bouwTnuren of bsuvvwanden Wordt voorzien voor haar reken nir van Ue aangrenzende terreinen en van u en ooenbaren weg afgescheiden houden docr een afrastering of schutting een en ai der ten genoege van Burgemeester en Wethouütra 4e de erfpacbtster raag de terre nen geen andere bestemming geven dan hiervolen hub 1 is genoemd 5o bij het ei ndJgen van het erfpachtslecht anders dan volgens het bepaalde in a i 14 der voorwaarden vastgesle d door den Gemeenteraad by zyn besluit van heden moeten de opstallen van het terrein zyn venwyderd en dit geëgaliseerd worden opgeleverd Indien de op tallen op bedoeld tijdstip niet ter genoege van Burgemeester ei Wethouders zyn weggeruimd vervaiicT desie voor de erfpacbtster en komen aan de Gemeente alle rechten welke de erfpochtster op die opstallen had kunnen doen gelden onverminderd de verplichting van de erfpacbtster tot vergoeding van schade indien daartoe termen zyn 6e by niet nakoming van één of meer der sub Ie 2e 3e en 5e genoemde verjdichtingen of bij overtreihng van één of meer der sub Ie 2e 3e en 4e gestelde verhol sbepalingen ial de erfpachtater telkens een door Burgemeester en Wethouders te bepalen boete van ten hoogste f 3000 verbeuren ten bate van de gemeen l khs te betalen binnen 14 dagen na daartjc strekIvende aanmaning van Burgemeester en Wethouders met lien verstande dat nm mer e nige uitdrukkelyke ingebrekestelling noodig zal zyn Te hetzy het sub 8e bepaalde a dan met 18 nagekomen zullen de hiervorei gestelde bepalingen op alle opvolgen ic erfpachters toepasaelyk ayn wat bcti eft de sub Ie 2e 3e en 5e op de erfpachCster gelegde verplichtingen en de haar ub Ie 2e 3e en 4e gestelde verbodsbepalingen zoodanig dat elke erfpachter door wie eén of meer dier verplichtin re nietjs nagekomeai of één of meer dier verbodfeejïalingen is ofvertreden in geval er termA ïün toi toepassing van sub 6e bedoelde boete hoofdelyk met zyn opvolgers in het erfpachte echt tot betaling dier boete gehouden zal zyn 8e bil elke verdere overdracht vnn h t erfpaclitrecht moeten in elke akte van overdracht de hiervoren gestelde voorwaarden en bepalingen alsmede deze bepaling Se worden opgenomen Op straffe van een oor l urgemeeflter en Wethouders te bepalen boete van teai hooffst ƒ 3000 door uen nalatigen erfpachter verschUioip d ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen 14 dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wfrtliouders met dien verstande dat nimmer eeniga uitdrukkelijke in gebrekestelling nood g zal zün 9e bij eene herziening der jaarlijkfche pachtsom overeenkomstig artikai 6 der meergenoemde voonwaarden word bij de schatting voor den TerkoopprÜi dei ondergrond seene rekening gehouden met de door de tegenwoordige erfpachtate cf hare opvolgers aangebrachte terrelnve wteringen doch zal i ze ondergrond naar de dan geilende prüaen met inachtnendn van zyne bestemming moeten worden getaxeerd Deze uitgifte in erfpacht w rüt aan dé fc oedkeuring van den Kaad onderworpen Verhuur gemeentegrond voor Volkstuintn B en W stellen den Raad voor op het adres van verschillende Vereenigingem voor Volkstuinen in deze gemeente tjt vertaging an den huurprys van geraeealegronden by de leden dier vereemgingen in gebiuik afwyzend te beschikken B eB W kunnen de motieven der airee aanten voor vermindenng van am huurprya n et onderschryven De overeengekomen huarprys met de gemeente bedraa rt ƒ 0 04 per M2 tci wyl de besturen der Vereenigingen voor zoover ons bekend de gronden uitgeven aan de leden tegen een prys van ƒ 0 06 De uoor de gemeente bedongen liuursom 19 naar het inzien van B en W al eftzmg billyk en geenszins hooger dan d e welke thans voor gelijksoortige gronden woi t verkregen Van een aanmerkeiyke dalin r der huuipi yzen is hun ook niet gebleken Mocht blijken dat omstandigheden de belangstelling voor het doe dat de Vereenigingen voor Volkstuinen trachten te bevorderen doen verflauwen en tengevolge hebben dat de vereenigingen ontbindiiig vn het bestaande contract voor den vervaldatum wenschelyk achten dan z n B en W gaarne bereid een eventueele aanvrage laartoe in gunstige overweging tt nemen Afwijzend advies inzake duurtetueslagen Naar aanleiding van de verzoeken van D C de Goederen van 15 Februari1H18 tot 30 September 1919 werkzaam bijliet Gemeentelyk LevenamJddelenbsiryf envanaf 1 October d a v aan het van Iter on Ziekenhuis M Buth van 12 April 1918 tot 1 Januari 1920 als opzichter werkzaam by dengemeentelijken woningbouw J F Overkamp in 1919 werkzaamgeweest by dan gemeentelijken woningbouw en G J Garritsen M P Gari itsen vanden Berg L Roele J Roele Padd ng enA Beaiicar iiespectievelyk binnfnvader enmoeder in het Beatedelingen en het Weeshuis en Huisjneesteres in het Oude Vrouwanhuiö alhier om in het genot te worden geJ ft d van den duurte toeslag toegekend aan het pe soneel n dienst der gemeente waart e door den Raad werd besloten in zyn vergadering van 28 October 1919 deelen B e T W thans den Raad mede dat naar hunn meon ng het dienstverband van deze personen ten op ichte der gemeente v xn lien aard s dat lij oveieenlfomstig de bedoeling van voornoemd raadsbesluit niet voor de gevraajrde uitkeering in aann e knjE komen B en W advisee n len Raad dan ook afwijkend op deze v voi ben te beecbikken Aanrijding Zateixia morgen is de 4ö jange werkman W de P wonende Stoofsteeg toen hy op den Veerstal wilde uitwiikcn voor een voertuig door een wielryder aüügereden HU kwBm te vallen en moest oewdoteloos het Bi uggenhuisje worden bmneng i irageii Het duurde ongeveer twintig minuten voor men er in slaagde hem bij Lt brengen Dr Bakker Niemeijer die nm ddels gewaarschuwd was en een vry emstigen wond aan den hnkerbovenarm had geconstateerd adviseerde De P zich in de Wykve Ip leging te laten verbinden hetgeen geflchiedile Aanhouding De werkman J B wonnde Viei de Kade IS aangehouden ondei verdenking van diefstal van moUenvellen De kermia in de Boelekadc Een aantal bewoners van de Boeiakadd hebben een adres gericht tot den IU ad dezer Gemeente waarin zy verzoeken om zoj mogelyk geen vergunning meer te verleenen aan de Soc Ons Genoegen om op iet terrein grenzende aan die Sociëteit gedurende een zes of zevental weken een soort kermis te doen houden Adressanten zeggen van het ker ijpvermaak daar veel overlast te hebben terwijl de Zondagsrust naar hun meening ernst in het gedrang komt Benoeming By K B is benoemd tot tydelyk archaaologisch assistent by het NederlaniLsch instituut voor geschiedkundig en kunsthistorisch onderzoek te Rome dr H M R Leopold thans leeraar aan het gemcsnteüi k gymnasium alhier De Ambachtaschool voor Gouda en Omatreken De jaariyjtsche algemeene verga ierjng van de Vereeniging J3e Ambaciitoscloo voor Gouda en Omstreken waarin o a aan de orde komen de rekening en verantv oording over het jaar 1919 en het ver lag va i den toestand der vereeniging en do school en van de uitkomsten van het onderAÜJ over 1919 xal ditmaal gehouden wordei op Vrydag 26 Maart in een bovenzaal van J e Réunie Gouda Vooruit Het programma van deze week geeft een byzonder aardige film die ons doet lion wat by verschillende dieren met Jresruur te verkrygen is Het hoofdnummer kon volgena yn nl it de aanspraak maken een Jteestjgo eoraedie te zljn zooais was geannonceerd Hoe yel er aardige trekjes in voorkomen was het geheel toch zeer mat Tegen W iiooi film Madame Dubarry die de vorige week liep maakte deze een pover f Ki Ui Door ongesteldheid van den hee Reni werd dP explicatie door een plaatsvervanger op werkeiyk verdienst yke wÜze waargenomen Concours GoudHche Hengelaarsvereenigux De Bliek De Goudsche Hengel aarsvereeniging de Bliek hield Zondag een concours In Rceuwyk De uiitalag was als volgt Ie pr C M Holthuöaen 2e pr J Olthuüaen üc pr G de Jong 4e pr G van Unen 6e pr J Sa terse de pr H Idiiaga 7e pr C hoithuysen Se pr D LuidtJaH 9e pr G U iael stün 10e pr A PtTiiMen Ue pr l Rioiöbergen l2e pr P Perdyk 13e pi L C Sie 14e pr H Wiezer l e pr C Donk 16e nr C van Unen 17e pr F v d Post 18e pr A Tok 19e pr J A Maarsclia kerweerd 20e pr D Laurier KereDrüzen werden behaald door j M Holthuösen C M Holthuysen C Don enj Snaterse De Mode thee En vroeg me een oeiaagatollende kenniB iateruag toen we ouuei net avondItopje e gebeurtenis van dien mmiiagbe uraKen ia je vers ag ai kiaar K ioest beitennen nog geen letter op t papiei te neouen gezet iii ue drie uur dfti Wti vertoeul ntPuen in bet ryk van net vioaeitonmgmnetje was er een zoo groote versciieiuenneid geweest dat je tensioUe nioe van t kyken was tjn onmogeiyit aiie imesses nog wist In m n verüee ding wasaiies verward en door eikaar ais een utunatiscn scnudery voor een met kenner UelukKJg dat üe naclit orde scniep aoo heb d uen iondag ontwyd door te scmyven over een zoo wuit onoeiwerp als de mode Mode wurt De groote men zegt net maar ten zeer ernstig en geieerd man heb dl eens nooren beloogen uat in de telkens tcrugKeeremie mude een zeker rytlime is waar te nemen en dat de tydgeest zicli alapiegeit m de kieeuerüracut weike bewering min 01 meer werd onderscnreven door de SHOW van Waterdag k n t kan toen nooit wuit zyn met zn tyd te wdien meegaan De veie üames vueze thee was veei drukker bezücnt dan de eerste die het AiodeKtabiisstjment oiganiseerue die zich knusjes scnaaruen om de huiseiyk bekieede taleitjfcs waarop een vaasje met bloemen pryKte waren zonder uitzondering bezieid mei een heiligen ernst te leeren noe zich dezen zomer te kleeden zonder voor achterlyk te worden genouuen t Oeduid werd met te lang op proef gesteld tven hall drie rees net doek en versciieen een siank meiske een dik gestokte parasol met eiegante nonchalance onuer den arm van achter de licht biuine gurdynen van t gezellig tooneeltje Lven een paar omwandeiingetjes dan verdween ze onmid leliyk gevolgd door no twee die al te wacnten stond enzoovoort Vlug volgden ze up eikaar de jonge dames in beige gryze donkerblauwe niaiitelcostuums en van onder de tiatteerende breed gerande hoeilen gluurden ze soms scllelmscn naar het bewonderende publiek Ook vlugge kleine dopjes werden gedragen waardoor de op den rug neerhangenue lange voile een byzonder gedistingeerd cachet geelt Die voile Eigenlyk wekt ze een gevoel van medelyden doet denken aan dood en rouw maar misschien zit daarin juist de eigenaardige charme t is even een verrassing wanneer het besluierde hoofd zich omwendt en je ziet in een paar vrooiyke vrouwenDogen Wat de mantflcostumes betreft Ue tonneau rok zyn we kwyt De slanke iyn is in eei hersteld natuurlijk tot verdriet van de echt Hollandsche korte dikkertjesl De rokken zyn nog vrij kort met heel wijd maar ze noodzaken toch met tot strompelen de manteltjes zijn over t algemeen ruim nog tam Ajk lang met hoog opgezetten band tefwyl veelal gebruik is gemaakt van knoopen en tresversiering Zal de ichepper der Parysche mode werkeiyk den terugkeer van de wespentaille deereteeren Van het eene uiterste in t andere Korten tyd is het een rage geweest geen corset te dragen droegen de hlanke Farissennes zelfs kussentjes tegen de heupen teneinde de mode die haar naam aan Holland ontleende te kunnen volgen en zal men nu zich opnieuw in een nauwsluitend keurs rygen Een donker paars mantclcostuum sterk getailleerd met strak lyije en uitspringend geplooid achterpand leek er een voorloopertje van t Deed denken aan de keursjes die omstreeks IHTó werden gedragen Trouwens ongeveer alle eigenaardigheden van de mod § 1920 zyn schon dagewezen Er is werkeiyk weinig oorspronkelijks veel wat enkele jaren geleden en votiue was is nu precies gelijk of met een kleine variatie of combinatie teruggekeerdb v de van achteren opstaande kraag de baiero de overrok en de strookjes waarmee de toiletjes voor hoog zomer rykelyk zyn versierd Maar voor we die te zien kregen werden eerst mantel costuums vertoond o a een smaakvol donker blauwe sober gegarneerde japon met een tuniek slechts iets korter dan ie rok zoodat men meende dat het toilet bestond uit rok en langen mantel Verder sportmantels o a een aarilige helgroene punper met bypassend hoedje en een roode mantel De laatste is heel flatteus als stranddiacht voor bewoners van een kleine stad waar men elkaar ieder oogenblik ontmoet minder geschikt tenzy men er een heel uitgebreide garderobe op na houdt Kleine stad Je zou het heusch vergeten in de Provincie te zyn wanneer je geniet van een geurig kopje thee een verrukkelyke petitfour terwyi een strykje opwekkende tonen deed hooren Je kreeg heusch even Je dlusie plotseling in het wereldsch Haagje te zyn overgeplant En wat de keuze der toiletten betreft daarvoor behoeft men met naar de residentie te gaan t Was overweldigend zooveel toiletten als werden getoond de voorraad scheen werkeiyk onuitputteiyk Na de pauze snoezige voilen japonnetjes roze en witte voor bakvischjes en jonge danjes Daarna mantels gezellige wyde jassen met breede kragen en diepe zakken waarin het teerste avondtoi letje kan worden gedragen zonder dat het een kreukje of plooitje krygt t Was terkens een verrassing wanneer de mantel werd loageknoopt en een avond japon te voorschyn kwam Ook hierin groote verscheidenheid heel eenvoudige zyden japonnetjes en precieuser toiletten combinaties van zyde en voile en als versiering nog bordaurwerk Speciaal voor dames op leeftyd waren er o a ruime zwarte zyden mantels waarin de meiskes op het tooneel wat eigenwijs leken maar die oudere dames byzonder gedistingeerd staan Werkeiyk na deze tea behoeft men er niet meer aan te twyfelen of de firma Samaom goed voorzien is en alles mantelcostumes japonnen mantels hoeden boa s het prachtige bontwerk vergat ik nog te noemen lu door haar zelve in Parys aangekocht GOUDERAK Din dHKiivonl fc 7 UW K Ui de iNel IUtv KiTi idbkT optroleu 1 h Kli shaa ut tlre W HAASTRECHT Lk tta id diaer gl nee lt ia In opeiiliare s ii ft tuk riiiii liijoeugi roi pen togon Woeiirda i 1 Mnirt a n d s voormdditeg j lU j uui Oulfrwerpon Wi brhaiidt l ug zi in liis altHtl lüeuw geKoz B raadwiul Beiioi iniiig ivtioir Ier llenofiiim t U N cominwaie Oj ilü fiigurciituuriek l o Oou V iar v li niia Blanken imi deu Jlartog i Xatifdaj wixlcroin oeti groot d l vanin 1 pcr oiifd üuWlagiii MOORDRECHT 1 11 oiiilcxwljzcx adiiLi r h Ijcnocii J d bcei Uilloiiiond uu üekciMlorp OUDEWAIBR lol liocMioudt i tn dv S iwu e i lrijv n i ueiiwiiKt lie hecir 1 HtilH r t tlce l u i im Ki n SHOiri VOETBAL ir x l3 2 10 o 19 21 29 fll 2R 27 M SO 3S yi 2 t 31 10 21 29 in 22 1 19 4 1 I V K r 4 U t Wii iv lu d Wi WiWijK Ic kiai i e kaïiipioeii zal wordiiii ih oov gidiifen nög niiöi lil gemaakt i do l J uoder aag van di a griOU ii Uaagf Jio d oor e ni vo lMï Vjaxl i iii heefl li U S van liem gvtni vrees mvcr Us duclitoü Doch nu troedi A A looT dl 1 0 ov rwiniuiig op A K dermate najvr vjii ti da do hollt rJainincrH lu vU twe laiUKtf onUnooU nge n wfl irv iu er di iBood nog i ii kan wonlen gol jk g npi i lj hciiiu 5 gOAlH lx ioeveii Utóken oui diil si i oen als kannpijen te timti gcn Nog iffiiuikL r he ibcn de tódeindo ploegi n i I iaa r zoo aJgetolMi Hh di Hc üen L btsi Ie hfkKensbuUTS vurrisU tt oiu g awreii üe Spaarni ölftd bowom rH loeg mei iiifit nuiidiir lan li 1 df L T dit deze iieilerluHii wpl op Tekeimig vaa Imar li iv ulio rt k tshH a i digor kan di ili r vn In lil II Ha tg noi L Haarlcni hi t ondco i dol v II tcg ii yuiiik i laiiil I tliaiio H 11 22 r Il V 1 1 1 M 11 Illiim il 1 1 1 J 11 Ainx Jl Mn rl II 1 ipiu la l l 1 1 V l i jo r 11 1 1 ii 1 uor J Ov i do tpotili zijn Kpaipiaaii eil V V A l inwri Bal wa l Hi reu zr initnoniiniiil ti uwrkon a a n oo poew i wairiii o Zn d Oii slrijd aanhoud II R V C en JI D V S profiux nlen l ierV Ml en ivUplen di Anwit rdammor i ro pe io oliik nii t Mr en 3 0 V V won van i J I mot l O lerwljl V I hol U gon Vi VA del tot Lt u ov wJnftit g kon liren er Hl hionloor iiint 1 iicordi a mi llereiiliv naar do llat tl plaal blilh dingou Dl 2o kli A levTilo norniaio int a Hin dlo In Ici fMnnd hongiTiaamd ccen r MuU riuig triMi fii In rftrr M on iHvoi iiin 2 gelilli M o i i or do U h1 f trJk l n i i rfoii wi ili roiii iiiiat liardmg n on U ii two do I al t cbiili rd do H lu dlHreeliii r TiK r at o ijilt Md Enkolii heeren vinden het lunl 1 l ianliflgeii zoker oniitTl i Kaaiin puiiHOI tiei or do l o n fr nde i bii op lioo kortlon liwi b 11 guig naaV Vliardmson M vo tf ifc iv owten 1 0 P iw hiervin ri flj 2 inaii do Jupe Je mootuinir l i ffoii Ook ifi toroii woni w er vriorul p hippe n gt voolbald on e ndigiV in Rf k Hl el Op h t Sporljicrreiii spwldon 2 onTolhvii i c ploogdii van niymplft m Horcule wW ko d or de IimIMc mot Jï 1 jfowoiiion W Hl r o o d ft t r 1 1 d Ul iiipialierculeê 1 2 indfT k idifljg VMi HOheid Toohl si f aiidor SU ilea bei le elflaUon ziail nwrt oen 4 ftl Invaller op Met den wind in don rui is Liljiup a Im I oerwt dan alliv id on zwr ttpot dig Iwit VrancKon eort niagui li ii scuoi iii via do padi ui het void t rug prlngt iinuduelUjk hnfop ontkomt ïux ijl nipia dool aan doorbunng Viiogon vlu vop i iJht ziC I het sipel en wederom oOiKoiut tlorru aan hmi doi lp inl ali wn gi d gonoiiKi coTiuT do r zeer veJt OiHMiei kalnipji iiaaftt rolt HSoma ga J lie ei nigoii ti d gelijk op en om beuTien wonlt er aattg v allen Van Eljk kon Jiol not meit viiijen want im i hot de lat die deii lUrculoHkei por bijHtaai en van Eijk h sodot in t vt lu doel tonigB ringen In deze pt nud v Wont Uynipia eenig ovorwloht Hercules tfyKt iiïel teruJt maar do aeau rtioi io drmgt zelfs ineiiRiiiaal naar vorem waardoor zn r vei kaaiseoi van Hynipui op builonnpel straimlou ti on nia weriti enr nip t I raobtv oorzettön i eft hij te v rwerk M Hij te evenwel zóó enfinoiisia l dat Jiij zelfH UI rustenden stand zijn eMmwicht ni t kan houden eo on ter lawnewie hlirilMi een haive Hallo aofïi erover maau UHerou ce dijel ia ni te doorboren Fortiina bi atorint h J elfs schiet do kee per huil lo i n van Eijk aan on de t mg fltuitendip bil roCt lings open dool Mol hlaioken i uid wort vaa dopj vejwii seld Na de thee 1h Hercules goeïeund door den wind aan he4 woord on v oli C ti inor aar d i tand Hij U echter iit gi04 de eon iMit on iiirt vjtt ioiw KftliUr ie Oiirnoo rt In enijio viiiiug aauvaliön van don ifi bi sl iHii n 1 loU eluig bm kt van Eijk door lïlj l dool KVA iiieii owstani e n nibholiiig m uu cfU gowlrwar van vo loo dopMiwH liij tiet liH r ouboudbaar fai l O i prol duurdo ivenwoi nU t lang Natiwolijke it lul pel w vr aangovang n o het gattop 1 romor af cu w f dii liittoroiid api iendc ti riiue rochwWnncïi van iSön mmieiutreuzoloi der acliter loedo te protlteoroa e reintT ouliouiHiaar hot iivKijKeiv u ge ou 11 n iiHi kouil weer in aot e zet er ii j voor on ttUtM n door tuirtlscJi pol viui don U böik weot luj don in Horiiimlon van Kiji onjp vaardjk ie main n Hiorop volsi eoti iiwd whot van Hor ouU UnK HimlltHi L ruif dai vi i den vot t van SlepiiamiK vaii rli lilliig voraalort e 1 roiii T t n iwo do male doet vi wclion 1 Mot Uudi i hall UUT doniinwrt Hornilo oi 1 sliTk maar vindt Lroiiwsr op Mil po l dio vonlor onheil voorkom Eiai o Koloffi i B l w rll door do rtild üoiuift firia lui eitidt lgunl klmKl D li idiii wn s in gielo Immion TOONEEL rournée Julia Cuypers Silvia Silombra Tooneelapel in 6 bedryven van Jhr A W G V Rierasilyk Vele jaren geleden is het dat Julia Cuypers in een ander gezelschap was het by Heyermans lauweren oogstte met haar creatie van Silvia Silombra in een tijd toen zooala het kwieke dienstmeisje Rika opmerkt een fatsoenlyke vrouw niet rookte en het der toeschouwers zelfs lichtelijk ahocheerde zoo iets op het tooneel te zien gebeuren De rol heeft Juli Cuypers liefde behouden en onlangs heeft ze met een eigen gezelschap een tournee door Belgié gemaakt met SiWia Silombra met succes Van Riemsdyk s tooneelspel was overal een kasstuk Niet alzoo in Gouda De schouwburg was gisterenavond matig bezet wat voornamelyk te wyten Is aan het bloote feit dat het hier geen abonnementsvooratelling gold Het geringe aantal aanwezigen heeft echter met z n enthousiasme tegenover de spelers veel goeil gemaakt De toejuicWngen golden in hoofdzaak Julia Cuypjl haar partner Jacques Reule èn het stuk dat een geweldig aangrypenden inhoud hoeft De autour heeft biykbaar ter harte genomen wat hij de Directeur George Verenet laat zeggen Het publiek wil tranon lachen of tranen schreien Nu de zakdoeken hebben druk dienst gedaan van wege het diep tragisch gebeuren dat wel eena even het mei o d ramati ache raakte De tooneel ster Silvia hoort juist wanneer ze geëngageerd is met den schryver Renée Kanek dat ze krankzinnig worden zal en beter doet de liefde buiten haar hart te sluiten Zuoals te doen gebruikeiyk is verbreekt ze de verioving zonder de ware reden op te geven en in een heftige scène verwijt hij haar dat geen enkele vrouw tot een groote opoffering in ataat is De droeve ervaring verhaast het ziekteproces en in t laatste beilrijf ziet men Silvia krankzinnig en itervend Mevrouw Cuypers heeft door haar buitengewoon gaaf spet het geval aannemeiyk gemaakt vooral in de slotscène De arme krankzinnige wier verdoolde geest nog geheel vervuld is van den verloren geliefde gaf ze prachtig gevoeld weer Jacques Renke speelde met een byzondere warmte en entrain vooral in het tooneeltje waarin het tot een breuk komt tu iischen Rene en Silvia ontwikkelde hy een buitengewonen hartstocht Beiden droegen hot atuk De mderen gaven allen meer of minder goed spel Mevr Ada van Duyi liet met haar karikatuurachtige Conma het publiek nog al eens lachen Julia Kreukel typeerde heel gelukkig de boosaardige antipathieke Floor die achter een lief iachjo een valsch karakter verbergt De hoeren speelden over t algemeen met minder overtuiging Carel Tobi s optreden deed lienken aan de eerste kracht van een dilettanten tooneel en de heeren BrÜning en Mogie deilen in hun samenspraak eer theatraal dan gevoelvol zooilat des dokten ontboezeming Wat moet die vrouw geleden hebben geen indruk of hoogstens den indruk van een ergerlijke gemeenplaats maakte De overigens zeer gewaardeerde medewerking van den souffleur was af en toe wel eens hinderiyk merkbaar ONZE DRAADLOOZË DIENST De contra revolutie Het aanzien van Beriyn BERLIJN 16 Maart Tijdens den eeisten nacht van het nieuwe regime trokken gewapende patrouilles door de straten zy laadden hun stukken teneinde de menigte te verspreiden Om volksverzamelingen te voorkomen werden bijna alle straatlantaama gedoofd Vroeg in den morgen begon de menigte files te vormen voor kruidenierswinkels m de hoop voorraden te kunnen inslaan voor de verwachte verdere verwikkelingen maar de meeste winkels bleven gesloten De werklieden en de liberalen zullen wellicht niet besluiten tot overleg met de nieuwe regeering in den loop van den dftg De algemeene verwachting waa dat ze het voorbeeld van de vrienden in andere deelen van Duitschland zouden volgen Beriyn stond vandaag m de schaduw van deze waarschyniykheid De kellners en koks waren openiyk l exig met de voorbereiding daarvan en de resUurants zullen waarschyniyk van morgen gesloten worden Sommige leiders der groote industrieën sympathiseeren openiyk met de nieuwe regeering hoewel haar welslagen vreezen Er is Weinig vrees voor gewapende onlusten te Beriyn De werklieden hebben geen organisatie voor den rtryd en de wapens te Beriyn zyn over t algemeen onder controle van de troepen die Kapp steunen De onveracbilligheid van het groote publiek voor de politieke viaseling ia een van de meest opvallende verschynaeten Kort voor middernacht hadden de restaurants het ge wone aanxlen ale een week te voren toen het Deutschlandlncident plaats had De gasten hadden biykbaar geen belangstelling voor de artillerie en de macblne gew eren OnderhaadeHngen net d oude regcerlug De nieuwe regeering niet erkend BERLIJN 16 Maart Onder den druk van de dreigende spoorwegstaking waardoor in de steden gevaar ontstond voor onlusten en de voedselvoorziening beilreigd werd hebben de troepen van Kapp en von Lutwitz aau de rugeering van Ebert een vredewvoorotel g daan Het antwoord ia men thans waciUend Ik vernam dat een bemiddelaar vourotclde dat ECbert het presidentschap zou Ijehoudeu en dat enkele leden van het oude ki binel plaatsen zoutien innemen in het nieuw kabinet dat alle partyen vertegenwoordigt met inbegrip van de radicalen zuuwei uen rechtei als den linkervleugel Dit beteekant handhavmg van de democraten en hot centrum met uitzondering van Erzberger die reeils is afgetreden Noch de Britache noch d Fransclie vcrtegw woord gera hebben instructies ontvan gen de nieuwe regeering te erkennen De control ecommlsaie kan haar arb u met voortzetten met een met erkende regoering en daarom heeft ze haar arbeid icestaakt Hauer vraagt biyvend te worden uikend PARIJS 15 Maart Maver de Duita ne zaakgelastigde te Farys heeft Zonitag Mulerand bezocht met de mededeeling lit de regeering Bauer die op dat oogvnb ik te Oreaden vertoefde hem opgedragen lu d MiLlerand te verzoeken haar te blyven beschouwen als de eenige wettige I jitsi ne regeering Hy heeft zyn best gedaan Milieranil te ovei tuigen van de onmogeUidheid voor kanselier Kapp om de reactionnaire beweging te doen slagen In de bezette gebieden I ARUS ir Maart Het Petit Journal meldt dat de geallieerden in de beztttö geOieden alle stakingen by openbare l en 4ton zuUen verbieden overeenkomstig de Haagsche conventie Overigens behouden c DuitHchera hun vryheid Verklaringen van Kapp BKRLIJN 15 Maart Alles wyst er ip dat deze revolutie met een beweging IS voor de monarchie Monarchistiitche tendenzcn zyn ver van ons Do n euwe regeering is een burgerlyke uiotatuui niet n militair ilïctatuur In een mededeeling tol Engelache en Amerikaansche journalisten zeide de kanselier dr Kapp dat de beweg ng op touw werd gezet om een vaderiandallevenden plicht te vervullen De nieuwe rUkskanselier maakt dei indruk een energiek man te zyn Hy nerhaalde wat de regeeringaproclamatle zeJd de nieuwe regeering is van plan het vredesverdrag loyaal uit te voeren Met RLisl i d zullen de vredesonderhandelingen wo len voortgezet verklaarde Kapp Ongeregeldheden BKKl lJN 15 Maart Middei achtBloedige vlammen laaien in vertchil lende deelea van het land op De schaal balanceert tusschen de tegenwoord ge militaire contra revolutionnairen aan do eene zyde ert radicalisme mogelyk bo i jewiame met alteriei bijkomende verschrikkingen aan de andere zyde Het t o Iowisme is een byna onvermyd lUk gevclg van te fout van de e enwoonlige mitïtulre levolutie ieivechter hebben plaats gehwl in Kiol Hamburg Eisenach en Frankfort volgens hier ontvangen berichten die echter niet zyn gepubliceerd aangezien er geen b aden verschynen Naar gemeld wordt is de twvj et republiek uitgeroepen in Bochum in het kolenbekken van de Rhur dat een centrum li van zeer vooruitstrevend radicalen Hevige bloe dzt gevec ten hebben plaats gehad tasschin marine troepen oniler kapitein Von L vetzow den vroegeren bevelhebber van den filagkroiser Von Moltke en radicale eiklieilen De taatsten verdedigden zich in loopgraven De zeelieden slaagden c ia de stad te nemen en atormden voorwaart met de bajonet terwyi ook kanonnen i btu kt werden Terwijl de zeelieden bezig vv ren de dooden te begraven en de gewonden te Koeken hernieuwden de werklieden nun aanval Het aantal dooden en gewonden in onbekenil Uit Frankfort wordt eveneens meding gemaakt van hevige gevechten waar naar gezegd wordt barakken zün bestormd In Hamburg namen aanhangers van de nieuwe regeering de gouvemementagebix en in bezit welke later door de U enparty werden hernomen In Eisenach had een botaÏBg plaats tasBchen troepen van de Kapp reigeering m de Ebort regwetring LAATSTE BERICHTEN De contra revolutie De atakmg breidt zich uit BKRLIJN 16 Maart V D De staking breidt zich uit De ambtenaren by de poateryen en telegrafie zulten zich by de staking aansluiten terwyi men ook ver vacht dat de spoorwegarbeiders het werk zullen neerleggen Algemeen verwacht men dat botsingen niet zullen uitblyven In den nacht van Zaterdag op Zondag is het reeda op de Alexanderplatz tot botsingen gekomen waarby gewonden vielen De arbeidera vormen Kaden Dl SSELDORF 16 Maart Part Hbld De politieke contra beweging in het industne gebied neemt de snelheid van een lawine aan In een openbare vergadering ia meegedeeld dat na de tusschen de zich vereenigde communisten onafhankelyken en meerderheidssocialisten getroffen overeenkomst de arbeiders des morgens hun werkplaatsen zouden opzoeken en daar Raden zullen kiezen en dan de werkplaatsen weer verlaten De Raden zullen den grondslag vormen voor een politieke tegenactie Zy zullen de dictatuur van het proletariaat voorbereiden de politieke gevangenen met behulp der arbeiders bevryden en de social iHeering Hnel doorvoeren De masaa s zullen van de Kaden leiding krygen Togen plundering en zelfstandig optreden wordt gewaaraehuwd Het traclaat van 183 Overeenatemming verkregM Naar wy van het Departement van Bultenlandache Zaken vernemen alfn Nedarlandsche en Belgische delegatie tol overeenstemming gekomen omtrent de eeoDomische claUBules by de herziening der tractaten van 1H39 De Schelde komt van Antwerpen tot in de voile zee voor zooveel de scheepvaartbelangen betreft onder beheer der Belgisch Nederlandsche eommiaiiie met arbitrage by gemis aan overeenstemming De concurrentie tusschen het Nederlandsche en Belgische loodswezen La alteen behouden voor de vaart van Antwerpen naar zee Voor schepen naar Antwerpen en die door de Wielingen de Schelde binnenkomen zal de Belgische loodsdienst uitsluitend bevoegd zyn De loodsrechten van zee naar Antwerpen en omgekeerd zullen niet hooger mogen zyn dan die van zee naar Rotterdam en omgekeerd Op het kanaal van Gent Terneuzen biyrt de loodsdlenat faeulUtief België krygt twee nieuwe kanalen Antwerpen Moe rdyk on Antwerpen Ruk rort welke laatste mot de Maas zal zijn verbonden De Zuldwillemavaart wordt verbeterd voor de vaart van schepen van 1000 ton of hooger Het kanaal Luik Maastricht wordt verbreed en de ZuidwiUomavaart met de Maas verbonden by Maastricht De nieuwe regeling is ontworpen met betrekking tot de wateraftappery uit de Maan woarby met de belangen van belde landen is rekening gehouden Na aanbieiling van het ontwerptractaat aan de commissie van U zal het aan de betrokken regeeringen ter teekening en ratificatie wonlen toegezonden Wat betreft het collectief tractaat tot afschaffing der garantie Iractaten van 1839 wordt België ontlast van de permanente neutre liteit en van beperking dat Antwerpen liy voortduring alleen handelahaven zal blyven Het verdrag zal geen n litaire of politieke verbintenissen van K lerland Inhouden De kwestie der nouver niteiten der wielingen biyft in statu 940 Noodlanding Uit Amsterdam wonlt gemeld D Dern r vliegboot die hedenmorgen van het vliegkamp te Mok een tocht maakte naar Schellingwoude om daar voor de leden van de Kon Luchtvaartmaatachappy NeilerlamI en Kotonltin een demonstratie te geven heeft op de Zuiderzee een noodlanding gemaakt en heeft daarna de reis over water voortgezet Ze is behouden to Schellingwoude aangekomen FINANCIEELË BERICHTEN WISSELKOERSKN OffKMf Ui noteering t AmstenlAjn 16 Maart 1920 18 Maart 16 Uur 10 9 M Borliln 3 20 2 86 I rijs 19 70 18 70 Bruüiri 20 10 20 70 Zwltserlanti 48 60 46 a Weenem 1 20 1 0B 47 60 4 2e Stockholm 66 60 HM Chriütlanla 48 26 47 MAUKTBEKlCUTEN KotlerdamHche Veemarkt 16 Maart ld20 Aanvoer 673 vette runderen 146 vette en graskalveren 460 varkens 186 schapen en lammeren Pryzen Ie kw ƒ l KO ƒ 1 90 ie kw ƒ 1 50 ƒ1 60 Ossen Ie ƒ 1 76 ƒ 1 86 2e ƒ 1 60 ƒ 1 70 3e ƒ 1 40 ƒ 1 60 Kalveren Ie 2 60 2 80 2e ƒ 2 26 ƒ2 60 8e ƒ 1 85 ƒ 2 06 Schapen Ie 1 50 ƒ 1 60 2e ƒ I IO ƒ 1 40 handel over geheel matig Varkens Ie ƒ 1 60 ƒ 1 711 2e ƒ 1 40 ƒ 1 5Ü 3e ƒ 1 20 ƒ 1 10 licht soort f HO Matjge hontlel prijzen iets vaster dan vorige week VARIA o H H 1111 11 wirt i 1 h l gfw oontt iM a l diiH itcn der d Ib TV K Tk bij i Hei e 1 if i an hl i Hlei hc lie ondfTwija den in i isni t ii anii lonken vurt ren Itoiol g n dan w ii verlatigirjRtjft 1 HHr i i kOil I nmr ii mi aan d N t iii l II III t n kl 4 w ZuliïlloTlAn Ucne Htad nr er 11 h ro K De muggen nn I ll I iiii iidi k 19 iiit i o v nii s m cii i We t l rii laTul druk l ezig nm hei i sirijdfii Kn het miiar4a g iv uir orottT ei ing fi dr Vderwho ie Itrecuit l oi l VHM dfzi ttiirm f d Mjr Noord llolland i i rtt hi t v nlptgen van de imigi waarK ih ri eii hot oiki aan der malans Koorti brij lil oig dO tlijKi lw V lheden iv iiitcn de iiiuif ii laar voor Ill het Bui Ti ii arl iimi paardcnfifil in l ud ir HT k iidep dr AlderftiGf dat ia rtipn stal UI 1 i L I VI w l l mlltijon ammeo tiid deii lif 7 o U r zat vol Noord itotUnd zin zegt inen zo tdxT irijitjug binnen jiir onl ewoiMiliair onlen TELEGRAFISCH WEERBEKICHT H H A tiiiit 7Ik i 1 tlai arftialft I aa UMKl X l t VarrawiUl ir u luii g Kt iHi rolRwUMi iU Mu lot kmohiigf latpf HJdi liilc a nc ri iii j jki ot rt rt Hjk wlnl mMu M inr M wjlkt i nki li mzen of MWréMftiiliM nIMiMlllk llll k KIlllT BURGEBLUKB STAND liAAS l Kfcl lil tEIJiUlBX H Jrllta lo to it v r t H r u H UfUer OEI Bill WD 1 na Hork n u d n ul T ItrmiwHr d hoQtng en ü v ii llov n