Goudsche Courant, dinsdag 16 maart 1920

tm OPRUIMING au van Parfumerlen Toiletartikelen tm ZIE CT LaaE ODEURS 26 cent TOILETZPEP 19 EAU DE COIOGNF vanaf 68 IRRIGATOHEN ai SPEENJ V 2 VROUW ENSPÜITFV A LUINBI OKKI N 21 POUDRE DE KIZ 17 TANDPASTA II TANDENBORSTELS 11 SMINK 4 SCHU RZLEP S1 0NSI N 2 HAARNETPFN 13 ANULES RRILLANTINh l l 1251 ana na na 10 KORTE TIENDEWE8 10 GOUDA Go0dkoopt Ueeren Vmr Miilei Jifi van tii KriOM dat Ai H wrio cwi treurt van ijf iiiiili4vii 1 HiO Usr Ixwmnkitïff hw g wt id van rt Ji jpcrUifi tl UrcKHikuid M MTc lag ng ih MWMiBl t juiirir om duurp u b trijani ï4 rf liet öi 1 ond riHMjd luH il üeerfto l lprs ji ttamwliH Otr Ojbujc q de i ioateiiiijï waarijij zitii latt r d liét r t Uta s prmidtiüi süiiimlsj n ift jdc tla lBd vro wfti Jh iiJUWK lskwaor vdii l jtii vtM l Uütui fue hüt tOü atariL r al Ui ü d lt n ia9 ixszHar iitle voor Hiianito lukd itisti m vtrbaiid met ü i prjiMtpe der H iKH lrikairKr Cp ii tuiioit i zw artajdi iwwatt ii m oa KtM U luwtjonij d iieti l t t rs ie iM wrm4 wwH irouweji i ti ai i i mu otih hivit Niet tttiooii lui uaur gfdurMuk üui boü UtMiitaii iH oiL iUt aiidwh oun ioi l g üOfti daa lo OuurM t i e4iipij iBü j n ju oiu dH njigienuate geUiia is uowijHl wei oüz üiuKet Vim ruim l luiilioeiiKui i a i maaad alloea aan leieasmiddoloiL Ut iij im aieuwe vtegea ter t e nj d it d r üuurle la ilaaJ j Miiieui op wtt Hciiuai kk uu u t n i proH giii u pnjw di votr o Up wtiUtt Tijxü wüi gij UU dtf uu dnikitea f WiiU ccMiieotiü ver iij 5l ttur lU lüü vojr alk ü di üoojwn wUi m ook iii i üoituiuiw luet aJU en duü voor loOwu v lu oo p rati vo lartHJOteui aQ luaw ooi oor ftuluTiU ü du 0 to pia wiUen wj Ur vwAoopplaaiHwa luijdeQ Uireoi a ti 1mi v u bniUür ia do orM wiiwi tu r Ui luilett wy Movoal mogoUjiv lUi w over ti i ctujf aa do ojoparau dwm Majir m piawaea wiuir bijv geen g Wö uivu ooopt ratitt oï wMr r Iw elouta geen £ ii tui 1 u ui4 aUu a don i h t yp Ut r i haot iiomHii Maar de iuUMt otigiiaj uUt i j Uacit do t oenng tto f wwdi ni ogi a Art e dprux 0p es Dp ptii ane n prnna maaioontiiujn ziU oa ïw eor b 7ijn u3k tvo foBtuuni wordt dan fc naakl van M wtto kwaliteit Fn e luotip tot prtin roe nnjT Pitz Voor zoon puk moot mon in d n nuikn iniiwtonii f 150 bt tahn Hii h hofvtn r chltor nut p te Vf rH nm lm H ooH aUflPti om df pnj dnik3tiii r tii4o i ils t i onw onkoslon i ftim d kntff n zli WIJ küBsr h n wannoor zuit u rort de vorvaairdi tniï kimo Hii l ni nv Ia daar zit nu luwii d knoop A Wl dO r d fliakin r de ROtsderea m t kwsen knnntiL jooUn Wf wachten fi zoJlen f hpr tricitiMt w ovMwnkoniBt met Tïrtn portJirl f dfrs iondMi aan to gaan EK w pnaAni ïo ml van de zaak Bi echter w i five iirt pul aek inoet Vertrouw eD In oni kHl n tW froote mn v a inoe gnai iti ten welkt enoniK voord Hffon zii zichztJ e vf r ciiitfpn kan ioor ï o fp retW n fwc te werkoii Fn dafr i een vun de nKwll1 kflte ttóngwi 58e Jaargang No 14266 VISSER s Rfaeumatiekolie ongeëvenaard in wer king geneest de hevig ste Rheum tiek Spit Ischias Spierv rreif kingen Laai U geen nainank ver koopen Pnji 1 45 p ri coD Voor on vermogenden Jtrans te bekomen bi den fabrikant AdmiBlstratie Tdcf interc 82 VISSER s Kiespij npoederaj gfftnezen binnen Imlfnur dRhevigstHki ipiin tatuipiin aanir Kiphtspi i Hot Kteii tMtkkpn der kip en wordt ovtihoiiig Prijs 70 cent per doosje lan van Polen een nieuw bolwerk tagen het boij V isme noodig maakte Mea Toekle ïtch natuurlva door desou steun van Lomlen zeer geaterkt n thua ulykt ook i t de sympwthle van iit Engel nche en de Aniei ikaaa che pers n van 1 ub legaties es miMies in Berlyn dat de recat ng Kapp niet tevarge s op deMB btavb neiekauil he Heeft Kapp s vnend oiat wat k vi ueg V ctone gekraaid r IM fai Mrraapoudt at te Stuttgart ueet oen geheel aaderb medadeel ng te doen Volgens hem hctft da ah lairtgid dw tnuuche ragwenag ie le tuUawt ifl aattgek men b den mmw lei van Buit aUandsche Zaken if opwach Ing gemaakt Muller gaf aan u vooiig overEiclit van den tand van saken u laakge a tigd vorkiaainia dat de gcallurMd regeorinaea Maeh Kjapp ooch i ir wanlea inlln erfcenaen en r evenmin aan anken mat hea tn relati te tnhira If hoeft deia zaakgclaatigde w licht u taluj uid het i nuiaehe atandpunt weergttfevutr Volgmia banchl uit Weenen heef de ba Kelafiho hoofa tiomnuaaana verklaar da hy deu taatiifrvep te BeHijn baacnoudnl als ma echte miJitainstischen miAlti lgp domheid J 6 ntante eaJ dit nimmer g ed keurei en evenmin terugkeer van kfJa lihetin naiu Duitschiand Men benchouwt dan buryarooriog n Duilst hUnf als een groot nadeel v 01 Oe tenrtlK induidaad Dr gevolgen doen in pyr ijk gevoelfn waarover Renner fJ t ren een omlermmd heeft geiuil met de Woen ehe vertegen woord ger der geallJearde mogend hedan De aanvoel van icolen uit Opper iiext en de apoorwegiraasporten va K tterdam ovct I ahsau ztjn In gevaar Lt wenA Idt Kiisp de staatasecretarig oor de voedhoIvooiTt ening betoogde de oooduke ijkheni om minlfWplIÜk meer levensirld leien naar 1 ricst te enden HÜ terxoeht om de leed aangekondigde credlotverlaenjng U i av ë te beepoodigen b de com m sie voor de volksatemmlny In T Khan ttiaachpnbefde te kem n opdat het ko eurais voei naar Oostenrök worde voartgasck De gebeurtenissea in Duitvchland behat t sclien p t u gent Iik zoodanig iW t turnatHinnle politiek dat de tel framm n n l be chouwingen io de buitenlantUK i ba un over ftiet aulers handelen ï okiOo fnkele amtere feiten worden vamie djig wttiinl geacht oo verneemt de Tumh lat N tti na ijn terugkeer te R0011 tc e gmflsth hy den OppersHen Raad heaf aan gedrorgen op een herziening van d bepa 1 ngcn vun hot Hongaaisch vredesvaj dimg die betiekklng lHbb n op de Hon M rwhe greuaen Nittj deed deUm sUp n lut de Opper tt Kaud definitief bevloten h i dt Hongajrrithe grenzen niet te wijaigt n Aaa dit biH lit had ook Scialoja süa gs Juv nng gehecht Nitti s aandringen heeft kut ook ffroota v rwoiKtermg gewekt temeer daar au k ean heraieniag ten gevolge zou hebben dn ook de kwestie van de OostenrOXsche g cnxen opnieuw moet wormian geragC M Mojii earge de Ule naar aanleiding lan en vraag van Kenworthy waaram Ul hiaf fiivt in Eni lam wai laeteiaten In het Ia ADVKRTBNTIfN ö E V R A A G D op een Export kantoor een assistGnt 2 Correspondent e voor de moderne talen hunHe vnn stenografie gewenscht Brieven onder No 1626 bareau Goudsobe Tonrant Wii een revolutie alagen üan n j het proces sue veiloopen achiWen wt Viaaii tag Wanneet men dit b H el vouirop 3telt moet de contra levomtie ais misluk or len b echouwd de nieuv t reg ti ng liieoft haar invloed met kunnen uitbn iden Ze heeH den öCficieeJem rtetm van de lech Mche partijen en bovemdieo de tJei jiiccho doldaum en een deel ded miJltair n n het igk achter ïich maai ovengBiw htvi ze mets m te brengen ie Berlyn ceilK t xe ti unoltjk maciiieioos doordat ae juUei st aat tfecratantwen weigeren haar te iken noi aIs gevolg wuarvan Kapp en Lutcwitx tuet de iMflchikklng over de rgki getijnid elea hebbim De ondeiiitaatSiiecieUiiiK van finanuen Moesle hoeft een voizo k t m een creidiot van ze v Q mUUoen toe U utaiui niet jngcwiUigd en een aoortgelgk Vi izM k aan don Pruituaciien mufiater van liuaiiciun vond een even wemig gunstig onth dl Mon meent dan ook algemeen da Je da tien van de meuwe regeenng zyn gett j te moei Feuilleton ROSS DURHA V5 Naar het Ëogiekoti van D4VIi LYALL eaulihoiaaeerde VertaMng vm W vr J 1 WESSELISKv ItOgBUM Nadruk verboden 50 Ihirhami bplooldo dit wat kou lui anderf dowi Jim vealiL riot tvinai ukaie oogeoblikken later t n Durlm i H p rond niet n taat zijn gedacÉMra tot letflijaMars te jepatfqi eiii vTlangtind iiaor de teru k Hnst van zijn vrouw fli wa niet verbaaBdl liii Inj hoordt dot Ij naar Adtuna ltoad vva tfPiggi a den laatsteii Cijd befUKütit te inpvpou QIjde fiEwijie N aluurtljk waf Durham ev i veronlwaar iHgd ala de tafmtie Ratu over het v r flwlinorL van Aphloii Clvde eu hij aarzel f nipt om de daad hij fiaar naam ta noemen aor niemand noemde hrt onderwerp 1 onwoordbgheid van Angleda T ze hnd dt workkameo v n UrtiuMrt vtraodcird m ooit tür en werickanwr de nieiibelpn nii do tuinXanior fin een paar schildanjen uM bet hiiia te Ham Gwyn die ZIJ V n ijdeird had vAArdftt do huonlei kwainm maakten het vertn zeer bewoonbaar Klj kfnie d kuoet om tiet stempel vai haar fi n perwoolIJkMI op baar baziUitl geii le dnikkoa raur liet waa Ma kaal baJm wiw i en alj alkn in irtOte In opataod kwaoaa la ém VISSER s Wormpoeders verdrijven de wormen ztker en snel Wat woimun viioi zaken en bijna elkeen heel wormen woidt met It daf lir Prtj 40 cent per doosje Flinke Modiste HEVRAAÖD te Ijjiden in drOkLi Burgeriaak intern hoog FalHn Fa D V AMERONOEN Haarlem merstraat 145 147 Ijeiden 1017 10 prj ÖFVBAAGD zoo spoBriiKiiinaoiijk een oette werkster VerknigbaBf te Gouda bi ANTON COOPS Wijdilraal 9 H v LOON Markl 6 ijOudewalrr bi Wed E V D BRUGGEN eaalle drotfiilen 1057 67 Fabr P VISSEK Emmer Erfsch veen Dr Advertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor Berkenwoude Dorp dooi A B O O M Beikenwoude vooi Bei kenwoude Achtei broek dooi J N O O M E N Beiersche Stolwijk I 18 11 voor de morgpnnren Adre MABKT 31 ETilUGE OPIIUIMINS TURFMARKT 54 M Plc IDA vooiheen 7 cont nu per stuk 4 2 et per 100 f4 Miikt gibrulk n in gtUgtnhai if 1613 4 fi uï bijfloadof S wbl IA lioffBorlflg iitM h allcvi t ug veii oiudai de ooópi raBi h f üoLoon lio Uüg wUi p vet Lm uja coüpexaüos hun Waar zU da gPüoto prgwvürHClul öat gij tl vooMtelt daa in V ÖC WIJ do akaa aaapaiti n hebboa w ij luaand lau ovoral oaze voainoreiu ut oBlowjtt oi oüderzocüt VKi ir de duurl vandaau kwiuu Wg zijo tol de ooiu iusl Ho voiu B dm overuiAila m iiu woirdt go imnia door de t of wjIabrikaDttn delahn kaoloD vau gwuiaa l o l u ooit toti slotie loor io w iu aJiürt ten klVi nnaiior dlo Otiti j tumi iuo 4 luakou iLoa iimwtinw loj I tt to 1 Utalea voor mol voonn ourolnirni oaz Haar laat u do 8 oÜ n wt klwxlliur vtr w rkoHV i llJ inMt iuior rtcit iili oor i ftroot ojilöcüttx drijf in U ri iiUo en Ikt w rk lior 0 eJdtfr fc jUüh onixJ hwlKoii f WIJ ook eigtn meli rs iiltii mrJAiloif iH iioK niet 7 vtr Hij i IU t ii luTniu i rl ji mi4i pfëuKa f rü n jauiiluii I iïng had van eii Itr ga n su coM c r lHbri4tkon 11 joK il Un iwi Ujd alw klwmiaktr wtrkt Dfvt iw iiam La Plaii 1 WWf o oiu loffm l oopwï n o nmii lel lijk vlol itoHi op 1h l4 eJdp stol waar oor Fkij m Koit iyIaiii u tijj w mhahwi In Jruspiwjd vwor ft tn nrljgï a waw rtat dat op roote t flflh ji i powwU V niet an HTi worlo ik f p Jnch Ktoif n tip kkony W i koopen allo d rr van do i eke d grooto LoffPlMtfie ooDjfco i ifibnek dP ortp Titilvtt t hd lf Soci t TH s in tna diwUfr ritn dfecsotc in opw v an d Hbriek 1 1 h QOto M oelli d biwyjpn ori l voond I maakt toch nn t IJt i ooafeolo Noon Ook van d ni i fl H4in f mcI I n WIJ ooH veel oor Dv pi n van d imninotmitunH zal z or Ki a W ild Hi la r zijn dan Ia di n ptr uni leren wm kil HJj zaiien edilfr ook do go dkoopd oorJoodt pakk n e vmn oo o i alft Vdure tna jv intuiun lp verrn van pwin kwsl tMi fiigtlNdio of Pruiltlio tl do 11 on i nk vty kocöt word w Do oonfeotioUh Iklinnen zullen n i uvi ïoonuMw okH o nifiinoukta i iin Nwii dit XB H I nl t M o w lo cwd n toveiw bllljki TUe n i t U rfi b r i w hrtTriktfli tl OH all h Iijkt fP £ Tji cn vBïi h ort 0 ahr kanten Ho hoQff zuJlw f prtiz n mw v r nu I mcnpft 1 4 da tioy 1 lo liepal n I r zijn no zoow 1 ünjira fiarniftft w rck DïiiiTï nKM tnn hoiidi i u © ok J oamft iï l pnJt Mi van o nit f nn totimtturwn KuMftu Tpd iivlootl bditKn vi nr p a m U I ffood inaait ml i o t tujjni zuli u wv wol kuaooft ltv r i Ta dtii prM van ir 9t f 30 H t u de akor ïWii iift lirjr dri gBkood n d ze v Zoief ffij hfbbeB o oonforBDUft gf had mnt il n Eleenna n bood ea ook tn Vaii 9I11I9 das Bewpiftrls raa m tiomd ld Vraagt DAMMAN S KOFFIE jTHEE JOiUMMAN S ZWOLLE OPGtftlOIT 102 © HET BESTE TEGEM DE LAAGSTE NOTEERINB i ïM na AORES TE ROTTERDAM SctiMprnikirshavtn 60 WADDiNXVEEN Advertentiin en abonnementen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM BoekhandeL Waddinxveen NIsrzIsktt albuminuzlfl blaatzlakts zlakta der urlnewagan aambaian ontst ponl zwakte onwillekeunge urine loozmg op eiken leeftyd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enz Volkomen en snelle geneiing per brief door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN ver schillena voor elke ziekte Men vrage brochure No 85 met bewgEen aan by den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Kotterdam met nauwkeurige onMfar ring der liekt 4867 16 voldbonde om haar gectur tnde hK vt rdero van den dag geHikkW t n X n loon zij het iatim varUetsn s1a Ancn In h n ipuio met ppii v reetrelwi afgatrok k 11 gl iii1iu li op haar IIp geimt Hl wim Vi jFopd dat hH hart van raavrjuv Di rhAiik v rviild wam van en vijipe Hrt feH zlf V0M Mtpnaf hiUp noodig h d en zij vrA BloA f de prkwier dl ii Ai zoo dfcwIjU holpen bwi m Of hrtH zoii kutitieii prlngiu Hp kwani niet l i haar op dal een vrouw van A0u l iirham n geloof en gpn nda oe flml voor M4r kwrk oti t rug ohri ktn iof ta wa r t mo nitiiii u onpvtUdig in haar m maiig dsl zM dit n4e zo t fïphbon kun m higrltpMi ii dariM an na dea nood en aij opio dat tgoeti Ih Hiaat on liin rtj ii p vadtr nephnu i nptm Dt WOM zeker het laatste waaraaq A n hwi iHaolit ol v i pi ra pfWrmt U do M manr toch r ntvi H hiiar oaluHa hiWx Hf etd woord V woont nog nkn lang te IxMMea rH dl priwttT vrieaielijk topn alj Amwi Road af io M nur de groente t aa a 4 Hri hap dut PT oa ai ijk iMfoliJk e iH id iiüia ï bi Utt wthlen ae el ran itti iJeali i pnld tk keh doof BipvroUK vét vem uw huwetifk oheord 9n wa voor uw loau zopt i lj fe n snan e cU zoo givtt roar d uwteit van k algütneon hetH meet d ii Ie uM e mannm behoefie aan poroooniiji j 4i In ataai ia bm b fwcn Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Voordeolif adrei COHEN Co ARNHEM Fabriek Taa Rtllalkaa Mirkintn Ziaaa ikermn Tnln OekkltMin 36 A Mt nat imiê m attralna H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA AGENDA MauTt 8 uur De Réuoie J fulprtng pf tot boslr der bibercolostt MaaiTt enrwi H uuir Goliouw IMntól i U B O I Maarr 4 VboriJM im 1 Mftari 75 l 7ii uur Nieuwe Schouwbuif i t oorvtenittg Kotterd too uur Uoinoasirftntsotif d Ijoöuw Vfanrt S uur Bovenzaal Kéuuie Alg rg ul er Efc Anthaohtsaortool voor Ooiida pn OmoWen Beleetó verzoeken wiJ serflffeld Jdlg nieded ellnj te mog ootTasgoD ra T r Adoriogen oooMTten vtnatJUM VbtAÊit az om d za tn mm GOUDERAK Advcrtentiia en abennementen op dit blad worden aangenomeB door L VLEGGEERT Goudenk bet kW Dtukk F A nnmmi iook oqobul GEVRAAGD Aardewerkers en Vormen ieters Adres PlateelbakkerI ZUID HOLLAND Verfórenkost Tuingrind Wedapom voorhanden prachtig mooi TUINGRIND Ook grindzand zand en schelpen 5 40 JOH DESSING Co GOUDA Kantoor OOSTHAVBN 20 Hef vertrouwen der hulstrrouw genieten Maggi s Soepen want z waarborgen door liun zorgvuldige bereiding uit de bestegrondstoffen de Djnste kwaliteit I 26 46 Men eische daarom uitdrukkelijk MaggI s Soepen en late zich niets anders daarvoor in de plaats geven THüEREs THEE is frisch van smaak en fyn van geur zq is goed waterhoudend schenkt heldei af en laat geen drabbig bezinksel achtei Prvis per 1 2 K G ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanden by L P HOOGENDIJk Hoogstraat 24 Tel 19 N V V h GEBR DERCKSEN Hoogstr t en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER vh h v d Beek Lange Tiendeweg 46 Tel 549 F rma T CEEBAS Dubbele Buurt Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J op BRUYN Kaniemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Tuifmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EUK Turfmarkt 101 sggs 50 dit islad v3 Adverteert KOKO een luivere heldere en nlct vettc vloeistof bevordert den haargroei versterkt klieren en haaf wortels voorkomt het splijten en uitvallen Hoofdzeer en roos verdwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt cenvouf dig KOKO op het haar dan wrijft men het zacht la oederwaartscht richting en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haart Wl stellen geen dwaie of onmogelijke eischen aan KOKO maar wij c gcn en houden vol dat geen ander preparaat KOK ala een zuiver genacamiadal voor li t Haar kan evenaren WAARSCHl WINGI Let op onderstaand tUndcUmerk voorkomende op elke flesch KOKO wordt nooit los lóndcr venc gelde buitenverpakking met Handelsmerk verkocht P r IJ t 08 ktoint 1 20 mMdwi 180 groctt flnck KOKO Shampoo Poedcn f 018 per pakje VerkHJahaw bl Apotheken Dr Bl t pArfamarleliaaialuam VHrkrqgbaar tt Ooudii hii ANTON COOPS Wndhi A H VAN ZEaSKN N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORVfERVEER OPGERICHT 1765 627 Voedert aw Vee met 34 LIÜNZAADKOEKEN merk STEIT en W L L Iw Wm Mn E E L merk STER m geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wl AUea gegarandeerd Zilver en mtmnntende door grootc Voedingswaarde EcreCHplonui Par 1900 Negen Ooudeo JHedaUlet Woensdag 17 ïaart 1920 ij GOVMHË COURANT Bedactie Telef Interc 545 Bureau MARKT 11 GOUDA De verwarring in Duitschiand De contra ievolutie mislukt Ebert wenscht geen ondeihandelingen met de meineedigen Markei naar StuttKart HindenburK s bemJdde llnjr Spaitacus steekt t hoofd op Onlusten Steun uit het bui tenUtnd aan de stakers Oudegeest acht internationale staking mo el k De houding det entente De invloed in Oostenrijk Nitti viaagt heiziening Waarom Litvinof niet weid toegelaten ONS OVKKZICHT gaan toor Le verkiezingïai uit te vellen een Des avoiuts laat trachtten bendeo twee gtvangemasen te bestormen Uet kwbin tot bloedigt botainfen met d politie cr h l rjdem menschen kregen k odelljke schot wonden A III don Beneden RUn hebben Muanttag € iit tir ongeregiidheilen plaat geiia In Duiftbu g begaf 1 afloop van een cummu niuten vetgaderlng de menigte zuh naar het ttidhuia en trachtte dit te ba ilurmen De pol tie trad energiek op Veracheidi ne personen ztjn gedood VolgpnH ctn draadioow Pransch bericht z in et by de cliit tpart jeln te LcIpaig die laandag plaatt s evonden lv bl en ook vreemdelinffin Rodood die daar vLrijcfden 0111 t eii bezoek tan de techniarhe Jaanteurs te brenjren Hoe el de ovtöf regeerlof aaiige iiingen heeft i hervatting van den arbeid breidt 4t iK ng ibevteging m verachlllendf leden 7 Il mn mt Naar de Tel vr uteint hebbf n enioaen uit de Nederlaadudte en ngeUclie viikbevtegmg te Barlün v i be upreknig naet Duitache vakvereeniging tel Iers gthad De Hollandera verklaardet dat i er ld wat in bij vooi tduring van ie alge meent staking de Duitiwhe vakver trigln gen n ievensmiddeltwi te voorzien waar voor de benoodigde gelden voorloopijt zou en W r lcn voorge chot i en iat r doür een int t init onale coileite van alle vakvcioeni gingei in neutisle landen zouden worden pgebincht De FngelBche gedelegeerde verkio i de dut lie uibeKlieii4 m Engeland den Mtryd der V iKve c n gingen met groote belangot diag lgfn 7ii gaven als hun meening le km nen dat df Kngelache arbeider m alle m d lolen ei vooi zullen werken dat d Fn icelsch legeeimg de mibtaire regeenng n Dl t iiland met erkwit De hi tl Oudegveat aecretans van hel Intern t untial Vakveibond heaft in v n ia tiiviF met een redactaU van het Pets buieaj Vaz Dias gezegd een Interuatio iiah staking voor het behoud van de Duit sthe ri publiek net onmogeUlk t achtan Itf entente hi t aanvankelUk ecQ uf wachtende houding aangenontn en xieh iKich V i de pene noch voor de andere r geennK ve Kluard uit welk feit Kapp eeds Il conclusie meende te mogn trekken d t Ie geallieerdert hem gunstig gezin 1 waroii De correspondent van bet Hanae jb ad meldt lienaangaaade een onderhoud l heU ben gehad met een der regeenng Kapp et hevnen offieieele persoonlijkheid van wien hij zeggen kan dat hjj uit nnam van de nieuwe regeering sprak Ik vroeg hem in de eerste plaats vcxtaU de cortespondent hoe de Fntente we iver dere omwent lmg dacht en htf verk aan my dit een too ernstige en zoo uitnememl V mrbf reide beweging als deze omwen i g iiituiiilijk met begonnen v aa zonJer Utmen ch twvorwi van de stemming il hn tonte vei gewist had Re nda vi r mai dargeleden wpndden de leidera van de u n wotidpe beweging zich tot Kngclaio enAmnka en vonden daar een gewf g oor in gruote tegenajeHing met Partju V joralin Londen ble men in te zien dal methet oog op de komenele b HsJewistiicne gevaren uit het Oosten in Duitaehtand e nsterke p regeenng nfrodig was dan he tab net Bauer en het vorige meerde hul isblok en dat het gevaar voer een mcenval had ontvangen en h hierop geaalv oorü heeft lat hy hem Woaiwlag in Stuttgait wacht Als gevolg van lirdM a vttTsoek hetft naar de iel vei neemt Hfald Bbuig luui de legeeimg ivai aan h b droA van gi ne taal Von i ütt vite e o Wagnun gtraht waamn hy d n Oerl MNiwn autontc ten 1 ingend vi aagt de troeyen uit Ber y j te rug te trekkeai en A n tftondwett g toe fatand te herstellen tot het najaar on 2e zal om het heft t veer onbetwist m handen te kunnen kiygen haai houding wel eenigffzins moeten it r zien Het Seniorenconvent uit de Nat anaie Vergadonng oa heeft ch uitgesp oken voor het houden van verkiezingen on a n 8 weken Intusschen is voorde regeeiirj aliej geMoniien wamveer ze den onverleeiien t un van liet leger xou torugkrygcn in V orban v aaïmee generaal Crrone een piaktiach bemiddelingsplan heeft geopperd VoJgens de Frankfurter Zoitung lieeft hy I e in de volgende bevvoonlingen gestfiue Ic legianunen aan geneiaal veldmaifoclmlk von Hindenbuig an aan ryksp Ov ui rt r bpi t gencht Aan generaal veldmaarschalk von Hm ticnbuig heb ik te melden dat eer legee ing Kapp von I üttwitz voor het D i toche ryk ormogelyk is Het gevaar bestaat at het geheele uiden en Westen van liet ove nge gedeeltt du Kyks wordt afge sücden Bovend en is etn legeering Kapp von Lutt vniz VOOI de buitenlamlsthe politiek n et aan te bevelen Juiet nu aou een verkeer Ie beinvlreihng van den poiitieken tjootan noodlottig kunnen worden Op üfn generaal veidmAai schalk lust Ii hoop van het geheele volk l en wooid v n netn i vo doentle de r kaweer op Mft ge grondslagen terug te voea n Aan lykapieedont Ebeit werd a lom utt volgende telegram verzonden Wanneei u myne beaniddeiing v e jeval lig mocht zyn ben ik bereid te poge gt neraa vekknaarschalk von Hindenbuiff te Wwegen ten eimle hem ei toe te bicigen zyn myloed aaii te wend n om doiji bc inv oedni f vatf ae iPijksweer iieai wtt jfen toontasd m Berlyn vveet te lietHttilen ik houd tchtei de benoeming van vu ii tu sters van zakelyke en met pairtydi t ucliü ueelden vooi nootbakelyk Vöidei uit te tii hryven verkiezingen nioeten met g Jiou uea WLiiden vóór het bjjeenkomen v it lien meuwen Rijksdag Zoodia ik in het bezit van het i j ouid van den rykspresJdent ben zal il eiicntoi of en wanneer ik bereid ben voff von ere umierhandelingen naai H nnover te Kcmen iJe biankfurter Zeitung merkt luerby op dat deze telegianune zoowti vi rheu fe end a s betreui enswaardig zyn Vcihcu e end midat aan de houding van den g oe raal waarmee hy zich achter dt wtltige legeeiing stelt voorwaarden verbi u en zyn ieven aiJit zy deze houding jtta be oioevend teeken van de verwarring Jiu üe vroegeie leiders van Duitschiand in liet jyk hebben gesticht Na informatie by don ryk8prt dent l beit of hy reeds m het bezit wa v in de telegrammen van generaal Gron r en eid maarschalk vMi Hmdeaburg antwoorude de president dat ky het teleginam van geiie aal Groner reeds Zondagmiddag in DiCotlen lege ykertyitl heeft HlKLeaburg z cd lot itgkspresident bbert g Wead hem lu de tleelmg gedaan van zyn t legram nuwr B i Hjn on hem verzocht m de kweitt e dm r euwe verkieaingcn voof Ab nationj voi eadenng toe te ffcfvaa De oade regeerinar beeft hoewel m s fachien bedenkingen al toesteren laftau al U ffioutp populariteit n iavloed van Hm tlenbuig vooial belang Wi het herwinnen an den xteun der troepen om daarmee oe piirtaci tische b wegmsr den kop kun nen iwlrukken Het Hpaiiaeus pook jart weer rond de communastwi hebben Vtin ile a gtin cme vftrwarrmg gstenilk genu ikt m n vtr chiHende plujitom pogingt n te d en lot nvoenng van de B den regeer ng Ia Die in lubben de apartacJë het tele raafkantooi bezet Bij de atraatg v ciiten 7Un n menachen gedood an num iionderi few etst Op den Saksiachen mMater van juMutie Ham ch is g tennorg ft t Dre en een lunsifltf gepleegd De mimater blee uuge I i ri De ladei ib ontkornan in tal van anden stedon ih het Lol ih bloedigi botauigen gekomen le Her llJn wc itn 1 1 fti atgrt chten niwiicfien geloot in e ii gi oot aabtat penoncn g kwilvt Voonil op ie Potadainmei Ut wenl waai gevtnrhten De nteowp 1 goe I ng I f eft Ie hoofdstad andw de krg v etgeste il l e iumnueie krbg naad bestaat uit 1 of r c ei 1 onderofficier en 1 man H t voiu II moot biinn ii 24 uur voltrokken woldenOt heeterdat betrapte plunderaari ffor dm 7 miloi vomt van proces doodgt Lnaten Volgen berichten uit Hannover ir i at ook laai tot bloedige mluatetl goLomcn omtrent den iflocyji uuaiTan nog nn i L kend s Voot liet stadthuis te Dortmund hebotn Maandag hevige schietpart an plaat gt had Wiuirby ie eerste achfften wer len ge lost dooi de miemgte die het otadhuB tiachtte te bezetten Een lid der ve lig I eiduweei is ge loini Daarop greep het ma 1 unegeweervTJur in ven of acht pel po nen v er ien hierdooi gedood en velen ge wond H dcht tn ti oeptn veiklaarden dat z het f eboi w niPt zouden verdedigen Daarop wenkn iille toegangen tot het postkantoor ifgezet De beambten waren in het geb uw pgesloten Het bedrijf ligt geheel dtil in Bonn 700 wwdt uit Keulen gemeld is het Maandag töt ernstige onlastm gekomen toen by den betooging optrcht f+n Franschen auto er doorheou iced waaidooi eenigt menschen werden iscwjnd De m n gte trok naar het marktple wuar ifh de zetel dei Fransche autorite le b vmdt onder het zingen van patriottische 1 ederen Daarna ging z echter wer ni U scipio dto aan den dieaHt van do h dt s wiw vprbündeu dotw baudeiT die hm oJet iimler boboevm loef oht te worden deelde hun veranderde love iswijzt enxyu tnuwt v ork aino diienc4eii wareo hot eem lï dat de plaat tot oeu tehiu niaakio Agnoa iVirhain voelde zich in dieu üjd nlfi volkomen gduh iilg t r wa ioto in Apfip la lyde dat D ot haar eigen ateionting solieon ov een t © kowMu Zij aprak n Booit over persoonlijke of paTÖbullort aangelogonJh len daarvoor waw laer Ken rtiMi iki 11 15 i iog te kort de workeMjUf trooflt Jion gac m k kleÉue gietónpro fMH Tdt oii II in do Atacta Road kroeg oitfi tond door Al tegfaMtelUnig aa t b groolf l dat luovrouw r v U had otkler votidtu HCheiion haar t gon kdeine zorgen lo niete wt te imj ten Het waf een vTe lilde omgang maar hij zou bet beam zl I n au eoQ htM ilon v rleiulHcbapHhand Hot wa haar f4der aard zLoh nletspoe dTt te uten maar zoodra zij olkaar bogfopen zou dit een volkomen be nj pen 7ijn Agn w was ttvan oprecdit laloerodi op iit vrouw f lyd gowecM inaar d t wa gehe NI voor goed vo MH ij ffani iketwaa hvir door waamemlDg en lotuitlo geolaki I dat Angda met haar gvheele hact haar tiffen man liefhad wat zijn touteo ot tokortkofOJn n ook lOocWen zija en ook dfli haar betin iMnn ia ihirheiD oChAiood warui en daokbaar vmi ztuveren b va pbrfeooaUjkea and wê SpoMUf a tat ly d aitUaé bl As dkwiilM ftan mi M daettt er vprda r rit o 1 1 II niMMidi dat allPK tn anfi wai Hl hnd ir natuurllik niet het I tllWHI V riilutMi n u hte Hlen tff zi etbVi de Al xAuul p tOMi de pridHtPt Wird aan 4 il1eiut iiMUir hij tfnvofïht haar t tttlj V II Ik litMi AleotttM onh i om tnet me viotiw Ivdft tn aprekon ovw mh van de pro égiés waartii wij lieWrui tielangWtthn iiMjvrotiw Durluun eo hij i i t snikte uum IL InoU d e z o gli makk likalU ikiivtttejt Van Mn gpltuU vn itnct Ik fi h iftr looar een Kj fau lik ophiM d nH t gfivM H Hsi drint oit het lk de kwt ii ovei Loela g tn eiii IOPvluctMi oord ii iiHvrottw Uvde kwii Ön g v tl ik don todh du ik znl n t ii g ii el AgneM Mtjii matt zal pim Il I liftemluiJw tnrug zyn at ik iJiuiakom H hu viïidt hot prett nb ik hw fijn th I in diu ink till ooiicMhlik dan l M Ik aiei n me do AtitU do pnp t r fej ia let waar owi ik i raaif 20U zieu dat u mrt uw ma 1 pra 4 t i zioke rfiuiagwv al Hij y ga t gt Mo M voor Stoten van hhjii anae pari cb iiHitn en tiij heeft lulj soo dikwljla g 7 dat ik bij titxii mocht aankloppen lat Ik liii niel a raei xooals u ilpt Dp7f 200 aponlaan gngHwim lofl brmtfn II HIoh vau pnot iR op bet inlaat van Vf ne Row tprak ojot veti met baar ovti zija w rk gHa wtw toegeluttn werd vader lephane fiai lil rul VgneH luul hein vereoheldene iiia li n t rloopB ontmoet en teedt ewa gua Hiigfi 1 idl iik van bi m gi kregen Hi was eti iDiUi dlo t bu leo0 wooii atledaagmh u 1 IK mot coii fT ot zwaar bood eiiten imh i 4Cn iig ri iiiond Maar zijn aard dli tr zoiinlig wi vrl ndelljk was logenstral Min voorkoinfri All dwt Itij An e LI K tt ill tiani iiiizaainlwid da Mititl hfin ill voliiiaakti oprechtheid koniHpiii kdi 111 ilat hij alLee van hiiar lamlH lovtn w t Dat wM gwm kiL ijk to i e liiii 1 111 dt wii e waarop hij In n iiigin MiAi zi nierkte dbl xijn Invloed iltlj inot d en krwohijtevonrl vn n er wa II Ih ffkihjkH of oiiiiinentwti aan heiiun h hid 11 Hii giltikKlgfn laxJi wioaJ ij nooit vim iü lippen ii t n houi m r I 11 h liad gn iooni if h u d ftoomsiHi KalJ li P kork t i iiioi t s Ho nlt W nr v nltflii en n f rston keer wiw zij eeu ifHsnna lerug 4 4chrikt voor vader Ctef inaar dit ff vo 4iad zii TfHim In oover overwon mn Ut zij hem zolls iDefT dan ei nu watgaan hooren in lo koik van nzo I leve Vtouwo Henx vaart Maar dit wi t 1 qsh nitA 7l haddf d kweMle van het kwk fiaiin bUjkbaar gei Kekl H Ittven van Durham iflaa v rijm el voort xooalH hlj bit gevtoon vta g weoifl nijn offltaf piMirgon l stt odrie hi moewtal aan ijn wei n Agie gil U zij er w pcWeind witrianr d St Oeornie kfirk oi nanr liet en d iit g okaai OOI Tim te booreu Na Mt dau iwtKi Durhaih aan haar a avomia to vorgo zo len i ar de twvio of anrlar pla UB van wredleuft maar zij aam UU aanbad BÉil W