Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1920

M 14267 irt iriiwiiiige Notaris MAHLSTEDE I Berg ambacht is voornamenK 19 MAART 1920 des voormiddagi 10 uur nan den Bllw jkerweg op het terrein an de Woningbouw te STOLWIJK om contant geld in het openbaar te verkoopen ongeveer 9D Stalgirdoilan 6900 Kllnkart 2000 UiiilttHiien 800 roodi Krultpannan 30 Battlnga 6 atuka 3 7 RIbban 70 raade Varilan 70 JuHara Bouwnatarlaal 30 Praflalan 35 ailing Sohraodan 40 Kartalingan 4 Schragen 3 Laddara 2 Xrulwagana platte Staanwagan 10 Kalkkuipen Emmara 60 atuka gt X 7 OIrectiakaat Kalkleoda on hetgeen verdi i t n vei koop zal worden aangeboden Morgens viiór den verkoop afge nummerd te bezichtigen 150J 38 Ita gezonden Men houdt sehaiipf oontraw t p de pusH ua by liet ovartrakkan vao den Kyn Uit iiat wibazette galiie kemao luig slechts eakeie traiaen te Kauiaa aan Het LremT rkeer in het bezatte fobied U aer maal Het talegraafveikear met hat uveaige Duitschland s op vele Ijjaen gestoord In Vfcea panaa ö rdan vamohillaadia traiMp met mttulraa welk aaar ém Bl gml m den wardaa Het commuauuiw doet deaar difaa lai alleen in Duitschland vaa uck quakoL l e bolsjowirtl8 he bacil is tot ia het Ytm Oosten iiooTgednmgen co haéft de iapair scha tioepen baarnet VerMiheiilene afdaaUngen vw de Jaftaa aahe troepen in Siberië z n volgeaa aea daaadloo telegram van de BovJet rageanng ovargegaan Hetaelfde telegram meldt dat de ravot uilonnaire beweging m Kortia stek lUtbreidt en dat ete Japantwra aldaar nla communiKten habbMi gwvangen geoomea 4 e Japansche regeenng heeft uitgebreide maatregelen gaDomea tegen het commuuieme UI Japan leU Thi i Ook Porhigai vrorüt vaar da ioov al la maal met ongeBgaldhaden bedreigd Het comité der ambtenaren te L iabaB heaft wel bealutai overal iiet werk te bar vatten maar de bood van fwst telegraaf en telefoon personeel moet van plas sUa de staking voort te zetten aoolaag de a Khea met t jia ingewilligd Hek secretariaat van d t Vi eabaad heeft het volgende nwllo telagram gox auea aan de sovjetregttenng in Moskou De Kaad van d Volkenbond uitgeno digd mogel kheid t onderzoeken vaa het zenden van een commiasle naar Mua land heeft besloten c n eommiuie aêimaa te stellen met de opdracht oni artOuig ta betroiiwbaie inlichtingen in t winacn omtrent den huldigen toestand in dat lanu Hat permanente secretariaat aa dea Bond he eft m verband daarmede Initructjea gekregen de BusiiHclie centrale uitvo rkttde sovjet commissie te vragen of ly bereid 1 deze omniiH ie vryen toegang an terugkatr te veittenen en schikkingen te treffen ter verzekering van de algeheete bewogiugs vryhei der commissie communleanQ en vrtj on lei zoek an ter verxekermg van absolute onaantastbaarheid en waan ifbeul van haai teilen de onschendbaarheid VBB haur correspondentie archieven en waar len De commissie zal haar werk onmiddel lyk aanvangen nwlat deie facilitr ten ea lechtei haar formeel uin vamekerd Na oQtvangHt van een beveatigeno ant wooid 7at de samenstelling van de commii ie onmiddelUjk aan de sovjet autor teiten BOELHUIS Notaris VAN DER LEEDEN t Ouderkerk a d IJssel l m nwns op WOENSDAO 24 MAART 1920 des morgens ten 10 ure aan de I ouw manswomng bewoond door H DE VOS oan den tweeden Tochtweg onder Nieuwerkerk a d IJssel in het oponbaai tp vorkoopeii 14 Kalfkoeien een Pink en een Hit Kaasbrik met Ui aam Jathtwagentjo eiken Schouw Kmiwageii Watorfornuis Wringtobbp tweo Karns Staren Kuipen Ttakhouten Kaas Taten Kaasolnnken Sohragon n vele andere Bouw en aMoigens voor den verkoop afge nummerd te bezichtigen 1498 40 GEVRAAGD Aardwerkers en Vorraen ieters Adres Plateelbakkerij ZUID HOLLAND Verlorenkost iwn r m b tnikken is zou ik u willen r w ken welf geruit 1 iHeilen met de rzf ki rlnvi iii n pihnilk mdanks hetn utliat met lU ort 1 van du saakziH II t i mogelijk en godwillenstlgi en e tllilig giitwed to heM M zooAvr Mnut geitruli hl aobi neemt Maar Met r Hilen ldt hetBelf aniw oordMe d prhst r Hm uw huifrtioudn betris 1 uw piOoht lulletijk I niiW ze B4 In k h ni 01 11 en z tU de gtwiniqrebivien kMen Maar dat mu ik fllt4 ff affdoenI ifcp IJ verniajif ute Het toa zijn aleof ik mtj verzetie s sof ik een openlijk ver V ijt tit Hi luijii timn rttthtle geloof mijvBder rieplmn dat zou Ik i i kunnen fi tl heef trot 4t op hwn niljo doenter ae di prieMer nie w n teedMV lach en u wik im hart iiJH U xnêrtmK u hm VI I harden l at zou m g nood Iittiatr iin tan liju fpram asD begrlj pin zooalt u het iirdruü Hartnner u dat aa iU t iw 11 lit dat Ik HlaDhlii kan waeb1 Hl O bildoii Wnnhien en WfldMt 1 n Dtwoord V raaHtifn op uw gehnA Mtwaorddiv bij7ij rlc4Mie haar etfgra o zijn gelaat foen lij bt idMi opalondei i tIJ waraa w r uM Ytn mm wt aaodoenlljk petnaan Hear 4 ai waa e l Di T nl4 4 mrmlaa et lij bed baar iiiMi M jkef Moa edeattvtMk rertoreo ROSS DURHAM Naar het Foftieèsob DAVID LYALL Ooaudionseerde VertaHn nn Nfpvr I P WFte8El INKv KOaSim Nadrulc verboden 51 Gv durende een ooffenbldc spj ak Agnes n f n toen de pnertw die vecbaaad was ovei haar Hi4WMgipn zioh vragend tot hnar wMxkte Mfs hi da hnar oo en roi tmnen stonh ai Misschien voelt 11 die uit een gipooito famiti it van bet Innd kont een weüug Ap verlalenbeW van loonden 7vi hij vn © ddJjK Hrt 18 tuwtoheolioddiMi zeer ètak kmvl n hoe mooier de nailunr is des te Rcbrrpor wordt het geroeid O neen dat is het nl t Ik houd Heel veel n Londwi a er 1 nèe waarnaar ik heimwof kaa be iben Dat ks het ia het fpoliee nl t Hij zeide ntate m na een oogeobUk qirak Agkui weer eenig hv fiedeeed Wt t d h or von ni mij gaau zMml vader f l ue Ik zou u graag iets via don Hfj kxidkt ernstig zij atakra ésta weg over en baf iven zV h onder d ko le van de boomeo waar op eeo ToetSg plakje een baal Btood Ik boNig van Loadeo twriHUdde tij m t tHUonde lippvn Van Blankenstein Ooudriaan De Haan Effe 5ten l c MKsito N Vreemde Wissels ROTTERDAM NIEUWE liAVEN 70b Td iHlara ItlTt m 1117 5099 T l a LANDBOUW BN VEETKKLT M 4 kluwiMr De tud vM het DioBil klauKzecr n Xedoriiad gedo aid de w ek aa 29 I ruan tot 7 M rt ISaO wm ab To ft Ajutiü Hoeren Gemeenton 1 1 8 7 4 2 2 27 21 81 2M a m 2i Fiiealaad Craite Oirertjiol 11 13 32 l 3 4 81 10 Idetlaod Utrecht Noord HoUud Zuid Holland ZMl nd Noord BnlMnt ïdmbarg H t RUk TOONBËL Mot niMwr ezelKkaji vu Dirk Vw beek Ittrt Verbeek deelt hM vol enop n de Nu het conflict bU de N V het HofsU 1 toooeei dank ly de bemiddeling van den vooriitter der Haatsche JoumalIsU nvoree mjrln mr J J v Bolhuis ii bccjidigd n een groot gedeelte der vroege c c en van dit geielaehap niet tot het Holttad loonecl terugkeert hebben deie laaljfej be floten een eigen geaelechap te lormen ïvaanwor i J tot leider koien den hee Dirk Verbeek nlen voor wat het artiatiflkc ire Jmlttt betrart de heenn Lonu Clir i iin It Censtèht v Kelxkliora ir Jn lo Het tOMlieliap bertut uit de djnea aui Ch l pUn Mulder HIen t KorcVho W Klin Hetty Beck Bot Kaaucc Ueck MM Annie Westdflk Oora Hau Lou Chnapijn en l a Swarta en de heeieii Ken ri Poolman Loula Chnapgn Jr Corst r IierekhoTTO Jr Dirk Verbeek Loun v Gajleion Carel v Hee Jack Hamel 7eer wa r chUnlijk lullen ook Adotf Eijgrio en Iwnst Win r tot het gezelscJiap benooi sn Onderhandelingen ion gaande ten einde een bohooriyke exploitatie ook tp i venhage voor het geïelfthap tg vii cAe en Indien deie onderhandelingen lagen ii en daairomtreht binneMcort nadpie me le ren ttnï kUo te doen KSHtKMIEUWS Jaarv Rel Soc Verbond De jaarvergadering van het Heligieun Social BtlKih Verbond wl op 18 Api 1 e k te Amerafoort orden gehouden BeiiiJvc Jlerlel hui ihoude4Jki laken vermei cIc ugcada een referaat van de heer van Veen over de ooraaken van het goilsd en tig vwval en een aantal vooratellen waaronuer een om toe te treden tot de Broederschapa Federatie een ander om wch niet aap te luiten bt de Federatie van vrüi nmcc groepen en verficheldene om een orgaan of een periodiek uit te geven Ook vinJcn wU oan voorstel tot het samenstellen van ccn bimdol rekgieuia en ocialuitlKhe str uuedeTMi voor sameouang en koorzang étn tot het vorran van studiegroepen en eiji tot het onderzoeken van de mogelükhoid om een ftlgemeene conferentie van alle reli gurna aoclaliatlsche elementen in Neder land btjeen te roepen AUVERTBNTBN Hedon overleed zacht en kulm nft een kortstondige ziekte onze geliefde Eohtgenooto en Moedor GEERTRUIDA BOL in den onderdom van 29 jaren en 7 maanden H y WEERDTIfilS 18 j en Kinderen OoMerjik 18 Maart 20 Op een ExportkMtoor WORDT OEVBAAQD voor de Afd Boekhondlng een aanifoiiieiKl fledieode Bekendheid met de moderne talen Kewöbflcht Brieven onder no 1638 bareati Qoadsche Onurnnl 13 Httisiioudster iKVRAAGÖeon HUISHOUDSTER P O om ipoedig in dienst te trodon I Q e n persoon aUeen Adrea C MOHR Dorp Ouderkerk a d IJaiiel i64t 10 T I f TB i p I rr AOCNT K n Blt ebr tde ro aierder In Choe JtnilurvrarlMB In der Hoofdsteden VRAAOT oor OUOA en OMSTRBKBN AttBNT MiCDd nef bef artikel priaia refercntièa Br fr oadw No 3280 Adv Bar C M VAN DONOEN Kone Hoo iir 36 Rdam lé4TI2 AdvcrtcntUn en abonnemcnteo op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp dooi A B O O M Berkenwoude voor Berkemfoude Achlerbroek door i ModMEN dekndM Btoiwilk Reuzen Koopjes HAMms Ml 1 STEH 1 i Ill II I N 1 1 Tt H H4 I KOI MI N MAkMI ssi I HOOI llM II AWN 11 01 1 anal 1 HOI I Ol I kl MI SSIN AkMI SSI N zi AHIUni I II SSI 1 SOI 1 1 IK itl 1 K A1 met liout Jis HOOK M H n I f s 1 ei itfU lai 11 liRl tUJ l Hs jj OKSIJZms kniickeil gull ÜHILMOOH Mi 1 BOOli 4 iiN in altp mntrn A O PlThRS ci HiohM HAAI Mn iimri H miMSIOkKtN 21 k 1 I I KHAkf N SCIlOIUfS 7 BKOODMISSI 411 KbNDU S I HANOSI OTf N j KAMIRDfURSIOTI N 9K DrURKNOI PFN per stel fn MONIIHARMONICAS o Kleiweg 67 GOUDA ifi4i 3g GORDIÜNEN STOOMENE 9 DE PELIKAAN MeubeikoDpjesü Trovwenü 1 Hu kii il f A C CDSIill in AssufaDtièii l i42 aUTafcb Stoekn I inn nke len Spi rl Srhilderiirn Thinxfeli Kilccnlia i en BuliLIten Boekinkamen Clul ffl iteiitl Ztjdtnpluche Ameimlementeu I eerHUiei hlcmenlen Kap kniatrHKaen Woll i e Satiindekena Slroomalfataen ri rnz 539f SlOIKOOPJFSMI 20 BK8TE ADRFÜ l OUK JONGIiLOi MET HCIWKI IJKSPI WIISTIIIIIiT44b liovente II NrScMiite ROTTFRDAM I lef inn l 8 ÉililfeWIMH MMHHiaM Tatoloon No Si Brandverzekering Inbraakverzekering De Brandstoffen Commissie district Gouda maakt bekend dat vanaf DONDERDAG 18 MAART de prijs voor gascokes voor industrieelen door de handelaren zal worden berekend nis p a f3 35 per H L De Brandstoffen Commissie district Gouda STADHOUDER Directeur EEN GOEDE RAAD JE ADRES voor Lil het koopen n out ooi consuniptit ette mui ei op dit UKRAhH NFERD OLT nele eid woidt en niet f emdlen 70ut ook ud m den hjmdel 001 komende ondei den naam V itLiit oul Doet men dit ntetdan oopt men e aai dat men ooi den elfden pti s wiai oüi men ook het Lut tt kcnde i ciaftineeKU zout kin kiif en het ongezuiveide mindei oplosijaie en haide gemalen zout ont 8ngt ïlet emilen out is t m ik keUik hetkcnbaai dooi zyit haidheid iO HUIIl NliA likN HINNI NBANDI N lüMP M H SI AN POMPSl ANOEN Hl1 I b N pracht gelui I 01 Ik leuzen flesch OHIKANM N SCHROtVl NDHAAIl KS I ONUSTANOfN nlJWIFl SI tui FIS ITOh I J IlLVI A GI N SilLKSl IfOEl S SOI IITION BANDAJNUMIiRS 1 tukii DAMfsNUTBN lilJWIl 1 STANDAARDS r I IMI I N per paar n DAAI BI OKKKW S S VAN DANTZIG ir 21 Markt 48 aOUDA MG adres IIH U 14 11 iw 98 24H 8 ir iii 2 HE EREN M ODE ARTIKELEN VI sclihouwerll GOBD en GOCDKOOR Twe b te vette koeien heeft wan dese week geslacht r S ODB f 19U oil 1 20 1 20 12S 1 20 Alleen Klaiweg 67 Gouda M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 817 10 LAPPtN C EHAKI POLET ROLLADR ol RIB ROSBIEF BIFFSTUK ol HAAS KOEVFT Zt da etalage Primi BUnï ïalj 1 eeoh AdwerteeHI in dit Blaif per S omKALI SFILh 1 f 1 20 KAllSSCHljl 110 POLFT rn GEHAKT 1 KALPSLAPPEN KARBONADE O O KALhSOFSTERS I 40 Zie de etalage THUERE s THEE ih flinch aii maak en fu vmi geui o is goed waterhoudend schenkt heldei af en laat een drabhiK beüinksel ichtei Pi us pei j K C J 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ 3 voorhanHen b L P HOOGENDIJK Hoogstiaat 24 Tel 19 N V vh GEBE DEKCKSBN Hoogstiaat en Westhaven Tel 91 92 J C FICKWEILER V h L v d Beek Lanire TiendèweK 4B Tel 549 F iima T CKEBAS Dubbele Buuit Tel 40 C NOOKDHCKAAK Gioenendaal 62 J DE BRITYN Karnemelksloiit 84 U BIX MMENDAAL Turfm u kt iB WIENTJES liendeweg 44 Tel 512 VAN EUK Turfmaikt 101 5828 s6 AGENDA uut Bovenzaal Róuwie Aiff Tj i 1 kin aiOilri aohot l voor nitdi Cl i rw k n MtiAT imr Nicitvrf SobouwhiirfC V 1 Mftfwt H imr ite Kéuale Jiarver h derti er lof bestr der tuberciüow l i Maart H aar Gebouw DanW Verband uirHii E H B O U I oEiJ tiOUDA KLEIWEO 84 ItMldw 1 1 ll zlDf J J V d SO fXTBNSO A BUnOOIAM é lOOK OCM A Donderdag 18 laart 1920 58e Jaargang u uia WMHË COURAIVT I rie u 5xr © exu d vextexxtï e bla óL voor CrO o d SL oxx OaacLStxeDaceaa VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN rKESTDAOXN j 1 4 ncela ft alk nflri i f Jft ABONNEMENTSPRUSi por kwartaal fZM per week 17 cent met Zoiidag bU i per kwurtaal ƒ 2 per week 2 cent eral waar de beiorgiag per looper geschiedt Franco P post per kwartaal ƒ 2 75 mat ZondagüblaJ ƒ 3 4 Abonnementen worden dageloks anAnomen aan ons Bureau Markt Jl GOUDA by onie agenten den boddiandel en de Jxetkantoren ADVKKTENTIEPBMSj Uit Gouda en omstreken fbehoorende tot den boiorgkring 1 S regels f 105 eiken regel meer ƒ O Van bulten Gouda en den beiorgkring 1 6 regels f HO elke regel meer ƒ 0 25 Adïertentiën van publieke vermakeHiUwden IW cent per regel Advertentien in het Zaterdaguummer 20 beslag op den prt a INGEZONDEN MEDEDEEUNeBNi Op 4e voerpagiaa 60 hooier Gewoae advertentUia en Ingeiondea medeiliilima m eeatnet let ner kmH eeerden prijs Groote lettere mi randen worden beiekead saar plaatimimte Advertentien kunnen worden ingeaondan dour tasschenkenM van sollede BeelMIIdelaren Advertentlebureaax aa oue Agenten AdniBlrtratto Tdtf tatw M Redactie Telef Intere 545 Bureau M A R KT SI G O U D A De aftreding van Kapp Kapp week voor t bolsjewistisch gevaai en veideeïdheid onder de troepen Ken Radeni egeering in Berlin Scliiffei tUdelijk rejteerinKBiioofd Von Seefkt opperbeveliiebber der ti epen Accoord tussclien meerdei heidssocialisten en reclitsche partijen Eischen der vakvereeniginf n Troebelen aanstaande Verklaring dei tweede Internationale Maatregelen der entente Communisme in Japan De staking in Por tugal Telegram aan de Russisch sovjet Konstantinopel bezet ONS OVEKZICkn iienittg Geismann Ju itie di Cohn einaii cifen Miiller genoenwl Atlel pers di A G ltlflciuïudt bpooi wegen Julius Me ei Het bericht lient met 6em voorbehoui Uit veiwhillende plaataea komen reedi be 1 chten ovei ungeregeldbcdaa W vutten a als vo gt itamen In CheouiUa is het iLs tig Li zyn arbcidersroden gakoeen 1 Dort mund en omgeving wordt hevig gevochten een paai honderd doodan te Dui burtf heersci rust on onbeduidende poging der Lommumtiten liep op oiiete uit De belgeo zyn den toestand volkomen measbcr ie DuMMldorp 18 de toestand verergerd bm stige botsingen hebben plaats gehad te Eiberfbid is gevochten tusachen In tal van plaatsen van WestfaUn hebben de opst indelingen de macht vo ku men n handen Op het oogenblik bevindt ueh te Burlyn een commiasie van de tweede locmilatkcne ntemationale die ter kalni wiilg van de door de gebeurtenissen zeej geHojvlen stemir ng onder haai partyi nooteneg A i avond Ic v ilgendi verklaring heep upen baar gemaakt De ondf rgeteeke den op half oageiblik hier aanwezig vertegenwoordigers van dtiiociallstibche partyen van veiaehillande lan nen spreken eenstemmig aan heï Duituthe proletariaat hun KympaUue uit en bun ge lukwentichen met de overwinning iiu het zooeveu op de militaire ka te door Ie aan wending van zyn kracht alskJasee he it bo haald Zy rekenen er op dat het Duitsche p ole tariaat erm slagen zal den jonkers Ie m Ii taire m icht voor goed te ontrukken Zli bezweren hun partijgenooten uit aUe oi ia Iistische fiacties onder de tegcnwooiuge gevaai l ke omstamiigheden met te clten op het versch l in opvattingen dat hen Hchei tt maar hun krachten te verecnigen tot beveilig ng en versterking van dr lepu bliek en tot verdere ontwikkeling Vun e eeiste vruchten dei Diutsche revolutie lie len nuodzakei ken grondslag vormen aor ue verwezenlykmg van het sociaUsine Onderteekend Mistral en Coussy i rank tyk Brouckère van Bosabroeck Néucken en HuysmuAH België Ëagherg Zweien VVibaut en de Koode Nederland en £ De geallieerden zien le ontwikkelm lei gebeurtemesen met eetuge bezorg lhei i aan Ze zyn op hun qui vive om ernstige vo r vallen in het bezette gebied te voorkomen Naar de Tel verneemt hebben de gcal leerrier verscheidene regimenten naar Keu mede reeds de militaire basis gegeven Ëien verraRsmg is le ftredciiiK bd Ksws rexeenng voor ons niet gewLect wefiebber het zien aankoinen dat hel i awe bewind vroeg of laat njn aeif gekozfj i f anc tie zOii moeten neprlegifren omdat n t uetberustte op de meeiderheid der oevolkingen de omwente inK bewef ing zooaoeade iiiet algemeen wu en met algemeen konworden H t heeft zich alechts trie dagenkuimen handhaven Het Jcorte bestu li vtnKapp en von Luttwitz au in Dmtschlai d a gesch edeniB ni t meer dan een kleine cpiKode geweest een onderdeeltje van eenleekfi belangr ke gebeurtenissen d t metkapp s aftreden met ia afgesloten Oe ïj akIS niet zoo heel eenvoudig ant heL veidwijnen der z g nieuwe regeering u mipjgenlyk weer al een oude is brLetJti ntmet dtrt met den terugkeei van bert I iiutrte Berlin ook de rust m t land worul hersteld en dat de toestand van een wees geledfin wordt heisteld Vei re van d l Howel Bauer ca giaag willen doen gelooTfenaat zij de eiiieedige aan de groDdv étt tnufters hebben genoodzaakt Jf regeering gebouwen m Duitschland 3 hoafd otad te ontruimen door hun ooverzette ykheid uoor onderhandelingen te weig cü envolledige overgave te eischen hebt en m wa rhe d andere omstandigheden Je Irtelaagsche regeermg tot heengaan genooptGisteren w zen we er al op dat Kapp feitelyk mets had m te brengen te Be iijQ eniat het gevaar voor bolsjewisme groot v aMeer en meei werd het duidelgk at detroepen waarop de nieuwe regeeiipgsteunde niet eensgezind waren tusachen deoude Baltische legers de Bijksweer en de eiligjieid weer heenschte een gecpinne iverhouding zoodat de officieren van lautstloeide troepen de regeenng Kapp zelfhadden verklaard dat er apoediji veihe dering in den toestand moest komen laar zijanders de troepem met meer m de nan 1 hadden Daarby stak Spartacus mcei enmeer het hoofd op In de Arbeiders a kenmoet ze fa deSovjet republiek zijn uiLgero pen De onafhankehjken stelden naar theet de voli ende mimsterlyat op Rti kan seller Mumig Binnenland che Zaken KjtGeyer BuiftOTlandsche Zaken Neumann On derw js Pawl Levy Landbouw dr RoaahArbeid Otto Gras Remscheidt VoedrfUooi i j e f iw i ij ii 1 1 Feuillttton te woi den aanvaiö d aangezien Kapp er steels op ui 18 geweest door het verspro den van onWare berichten de angst vooi het bolsjewisme aan te wakkej en waan o r hy zyn eig n positie poogde te vei sterken In ieder geval is jiiist dat het optreden der communisten tenslotte den doorslas he ft figeven en Kapp dee 1 beslu ten heen t g$ n welk bealoit hy rchtvaardigde p l vagende officiëele mededeeling Nftc at de regeenng Bauer besloten heeft d É voornaamste politieke eischen a aarvan d c verwerping op 13 Muart tot het uitrt d fi dei regeeruig van Kapp leiddp knani Jute will gen beschouwt Kupp zyn zending al vervuld eu treedt af door de uitvoeren de macht weer n handen te ste en van ten opperbevelhebber Hy laat zich Uaiby looi de overtuiging leiden dat de heer BchenM nood des Ign oea eenparige aan eenBluTing van allen tegen he vem i ugen de gevaar van het bolsjewisme eisdrt Sch ffer nam in naam der oude regeeu ig de ty elyke leid ng van de zaken op ica Von Seeckt werd belast met l t omman do van Ie troepen m plaats van Voq Lutt wntz d e Kapp s voorbeeld volgde en viyv 1 lig het byltje er by neer leg ie Gereraal von Seeckt een man met een leputdtie van gioote bekwaamheid heeft tot taax vooi de veiligheid van de stad te zorgen en Je Baltische troepen zoo spoedig mogeiyü u t Berlyn te verwydei en Een voordeel voor de oude regeenng was dat intusschen wrer een omwenteling had plaats gvonden oiiJer le troepen die haai Vryflagnacht zoo schan lelyk in den steek hadden ge atcu Toen die troepen beseften wat ei gcbeui l waa gevoelden zij zich misleid Een adiita der off eieren werd naar het heet oiitwa pend en er ontstonden relletjes in de ka zemefl De verbittering der manbchappen nie hun bestaan in gevaar gebracht i agen werd zoo groot dat het moeite kóMe hen ei van af te houden de Battische toepen aan te vallen Dit op zichzelf al had ooals boven opgemerict den toestand van Kapp en de 7ynen zear kritiek gemaakt oo den terugkeer van de oude regeenng was daar Vice kanselier SchJüW haaatte zic 1 be kend Le maken dat de Ofide regeenng n et uect had onderhandeld met Kapp nuar dat hij zelf en de mini r Oesei e 1 I ch beek geconfereerd haddm met generaal vut l uttmtz docli dat de Mgeerlng Bauci zich met geen enkele verklavinv teguiovei Kapp had gebonden Bauei M s avondh te lier lyn terugkeeren hchhK hy mo e Ivapp geen toezeggingen hebl n gedaan ut cun ervatcven h ben wal Iets gewonnen de oude regeenng zal haAf standpunt hebben te herzien Het uitstel dw veiiccziufen lot m t na aai zat niet kittuièn wordea looi govoer en het staat to belieii of No ke zal kunnen w onten gehandh afd Volgen vVo f f 1 tus chea de leiders v n de meerdr n nld part jen de Duitsche iiatlonaltn en de Di t hche voiksparty overeenstemming op efj volgp i ie giondslagen bepeikt 1 I € veikiezingen voof den ryita4ljg zullen op zyn laatst m Jul plaats v nden Z De verkiezing van den i kspi e dent zal volgen dt bepalingen van de grjmiwet dooi het volk geschieden 3 en zoo 8p i r mogelijke hervoi ming van de lyksregeeHiig wordt een v t eischte geacht Gen ld wordt dat de gemeene c mm bie der vakvareemgingenvesloten hecat n de oude legeering de vpJgiende e scht i e tellen Ie Aftreflen van Nae1c 2e Geeai amnestie voor de bewerk rs van tien Berlijnsohan iteatagreep en ver oordeel ng van alle scftUldlgen atn iicn btaatsgreep wegens hoogverraad Se Veiwlidenng van de troepen 4e Medewerking der algemeene con miasie dei vakvereemgingen aan ue eu we voim ng der regeenng en deelncnun der algemeene commissie aan de rege r Pg De regeenng van Iijbert zal watet n naar wyn moeten doen om zich te kunnen hand haven e zal een harden dobber hebben om s ich ttaande te houden want t cnover zich heeft ze een gevaarlyken n klacht ger vyand dan de conservatieven waaei e Spaitacers die nu eenmaal in oewoging yn gek omen Behalve ia de Bertyncc ii nr beidei wyken 1 volgens het HWd m tal van ateden de Haüonregeering uitgeroepen nl m trelsenkirchen ut Hamm in West falen en in Hagen eveneens m We tfaicn Bovendien n het geheele koninkryk iiaksen behalve m Dresden en Leipzig Uit Stuttgart wordt gemeld dat de On afhankelyken besloten hebben noch Ie nicu v e noch de oude regeenng v i Ëbcit eu Bauer te erkennen De gevormde rad eaie uitvoermie raad zal zich tegen de regee rg wenden Dujtbchland staat dua nog voor em tige gebeurtenissen en troebelen algemeen w r den in Berlyn groote gevechten verA aci t 1111 n l v n zoolang on l r n If g leefl Ik I prmf I l zewin lat Ik lulj uiten liu I V 1 o M ik bt n ir oi n kIuii lil III Ui ik er z Ifc ill li gih l I I p a ii k oui I prifMti r MjUiulaoltti I har trt m u zie in Ik 211 f j II mar lietigeen ik vati ttiklu r Ihir ha weel dat hij wen man van diep ge il Ih iiMiar ioh ii4et gemakkintiik ii Sh hi n helit n ben nog nM zofi t I i t K ffekf nd 1 jn ik heb htm gekendi ainla we en 1 gen h ntfbq wartn naar hij tchijnt 1 erniMl rl li u t n aiwiwe 1 ri 1 tzt tendi perwoontijk t d e htnhen 0 iwi kitlit Ik eroiidt retet lal dll hiti mi iiA h levf t lofi ifb vn iin ont It tl iti rhljnt lil geloof dat u biep 111 iu aw rtMyl 1 I nu r inftakt diui noodig ia DokU r L iiliain m naiiturtiik gil M el verkild au 7I1 1 oVirHUlp iidi e l uiden in heeft lïfii liid ni zijn andaoht t wtj l i aan Il II natuur ijk aan leo horizon ai tMi iron van i t wiipiTainiH l opóot men Maar naar h 4 een ik van hem hoor II Mee4 Itet aaiMe wat Ik van tiMii M Kgeii dM M e en onfpxMiooatlgiiifl h Hii 1iHh m M lierkgaan of gelie i 11 tn liH gi ii of eeiiigi an d Wifi il iM n gt4inrtk n aaaraan uk gt WMul i 11 n Me ik zoo iinK 1 r littM op awiko iiR II zi 1 Agniw uut gMleti lfl kim Ik Ih I V r llen nt4HjeM in buii Arte vau iHnr l n nog zeer Jong u Ik denk aan 1 Kïrbivkl Dat kan ik beyrijpeo Vaot watfrmvw III iJitnkt 11 dat er iets tü wa ilkdo ni k I Hii iKt to veranderan ili chtH uw eig ii ioven meer volkomen Rtwjd inakeii en hutdem ancwoordde tiij ik l e ro dut inaar nnwar let Il t if oo ha xl M nioiitllijk ndtijd alleen V r r to geam tn als f n vpouw liaar I 1 li fluf ft i n i r Dsar veraii Oenit te zuu U i zteu zooflts lilj b hoort Ie zijn IH dit nog harder 711 sprnk l j tna iH ctoaind ontdad dii liaar Liiitrlijkt tii geheinti geilaieht n wa rui die ZIJ oor ziohzelf tewiauwernood 01 1 r woorfhii had gebrtw ht l iar er was n e Tl azitig noch erkeerd begnjiJwi p lm gHiat van den pfettbr tt lezt n VI i im ter er wo tU fkwi ls van oaMiUijfl lit wil in A w relet uuiod Ijk n wig h wand ioii In dl gtvhl kan hiif o mmir w mig vwor u d n He 1 uw II M ramiw I dit u zelf ii oe oplo nn Het g b l zal a ell Ik liegrijp If l et T dflii II M mii kunt zeggen den a i van d ïle wolk die oV r uw gpluk n ut komen oindal Ik het zoovivd Ie 1 niederne ffeewt iMprotll het godwriit nr ugi I t er biiittn b plaaliwn htt te verklrf nen in fiCsAi niet to Jat het leven tieIh T sicihl Iltl w een gieinoeiUaestand dte Klerhtti t pa Bi rit wordt door Iwd n Ie vni er arfctg Waar ft teg nM dat dit liei ifl7whf ar uw man i St z04i hj t oor diet met 7i u van en luan dV ioo el goivi doel dV zoo onzclfziichtig eit edel moedig t4 aU luj Hij is afgi resMi on rBOMnig gewonten dei ft aHe m u b t h die hem moet temgwhineii Mtar hij m zooveel steriier daa Ik riep zij wat beM 3M bee aijn inge oel jk nu en dön do verlattinfaeéd vader t ipiüliftii di zelfft u imeeoiaea niet b gr i M ni ziel lis zonder tobuils Dt wa ofHi o ergt dijkelijkegeliigonJieW voor til limear l r kerk die proeollwleü V iiMclii t t makeii maar Iht iwet zulk een onigowoon vopsohij n eel I een groo to tad ails ineo waifHonkt 7 I hi op zakelijken toon MidOiP nliseohlea i 11 Iwt wpj wat itader worklareii Ik zal het bepro veti Mijn nwji be lioort lot eii k rkgerwMWHOhap en gaat near giiu kerk die heeft In he4 geheel gun plaaw n zim leven Ik lieb dll Zeer Klerk gtt HAiï oindat k wtrd opgevoed in huw aii M pra ikant ui al imjn fa ilieUxltii A n met d kerk vorfiondeu Ik lai likl aaniwünmi dat 4IR n go l fc ven I Ik naakt dat ik nnij ilen gevoel Htirt n PT mat hom over geBpffoten O ja Jii ei mfi veiTsoheideo keerwi H praat or a tljd vTlendeliji en goed o r inaar hij verandert niet bij heeft r zelf getn IwhodUe aan teviwUI hij wtiwfht dat Tl ga en ber d Is mij nu o lan to verfi pzellen ntaa dat te ook aBes Fi lili doet i n groot gedeelte van Ijn Mork Zoiidagl en zild naar paaien gaan in zjR vHj ni ti d maar ik vergeaet bom met Ik zou gnafS wfflen dat onze on dajïen OTrijd waren eo Ik voel me zeer ongeluk kAg or r de manier waarop ir leveti Ik ba0Hjp het he t floaa zeidepHa Wardi irriiifi Jln vat nl Ik ÓamT noav at pMn