Goudsche Courant, zaterdag 20 maart 1920

f MAHKTBEHICHTEN OrMBtoaveiling NIEUWERKERK a d IJSSEL 1 Haart Veillngabericht der CoöperatieveTuinbouwveillng Nieuweikerk a d IJiaelen omstreken Bloemkool uitschot ƒ 2 slaƒ3 40 6 10 per 100 stuk sla vallen ƒ0 40 per kisti r i8 ƒ 4J0 selderieƒ0 10 per lOO boaj spinaaie ƒ 22 6OÏB 70per 100 K G PREDIKBEURTEN Zondag 21 Maart GOUDA Remonstr Kerk lOH u v m Ds G J W Oldeman te Delft St Janskerk 10 u vm Ds F W G Verheul bevestiging van Ouderlingen 6 u njn Ds Borger Luth Kerk 10 u v m Ds Th Scharten BOSKOOP Remonstr Kerk 10 u v m Ds A Jager Ned Herv Kerk u n m Ds B J Kanis te Stolwük WADDINXVEEN Remonstr Kerk 7 u n m Ds Cpamer te Alkmaar Ned Herv Kerk 9 4 u v m en 6 u n m Ds Steenbeek MOORDRECHT BOSKOOP Het water aan de tippenMen schrijft ons Het in gewoon treurig met Bo koop ge teU W B het voorjaar vroeger een tlja M druite in de venending nu taat ile handel stil en gaat er niet om B l de po buêke veilingen der laaUte dapn l n laad owel al planten haa t onverkoopbaar üe pra en van kweekerüland lUn reeds tot de Era overstrooming in een atr kt trekt llerwegc de aandacht en medeWden leidt tS halpbetoon Van pogingen tot r MlMg va deze eerstüds bloeiende exportplaat merkt men in den lande niets Een klein lickutraaltje Eindelijk na jaren van talmen van de tiowerkte plannen verschenen voor dev ffingslun AlphenBoskoop Gouda Lte Jiin snudt den Ziideweg ongeveer bu denjg Boeierakade Hechts nooi dwaarts opis een uitgebreid emplacement geprojecteerd over 3 kweekerSen beginnende bö dekassen der Firma Hollander en Koppenschaar tot den Laag Boskoopschen weg dieter plaatse geheel omgelegd moet worden De losen laadplaats beslaat een grootdeel van den Opwegkade en zal alzoo langs muukubisuhi len uitgestrekte Haven liggen Van de l j j j nj lo u v m Ds KniphuUen liijn wB flrrIng om rart dan taffeti hoogwv l Miïiii k Ifvcn ii icji tereobt op dit I uitwt lii r i9i tinK t r H Bii 4 Mrop ton fijlwiN r l ODivaaigtm dat dit In M li ii cct nip ii t MraJ ia Slectita m bep t l jïwaiioii HpooUal Wj zi tq oude oontraol eit iii x Prc BVerBcMeuderaDf niidtii ii Il t ecW op de DultBOher R Hiig kiiiiiifii Fieroi a In elk bijzonder Hl val fao w tf 5Hnf zou hituw4 tMa d N iIiTlaud hc i 4aiixJu l t end goeO doen ziob ri ctiMrt OAB lot d n KeiduikonHniMaT tUr km iifid Aunfubrlieiu lli infïeu bU owii f r h lJwÈl i te wenden Vanvarikelijk aoheeii di n ondet eteekeni i ioven H4i Hd antwoord bevredigond Na IiT lilc hfiii eohtcr dut hüerdbor tooli nf y U vwl ruUnk overbleef voor nietriiKoriiinic an wMunaal RWlotoo mtrflcten i dcriialvft wMxit het ovi rlc Ipt ïtóe MmTió Firma Wed A PINO I de zuidwaarts doorsnijdt de lün in schuine richting de tuintjes West Boezemkade om ongeveer b i het Qemeenteland langs de achterzijde van de kweckerijen van den Voorofichen Polder te verlaten en midden door den Polder Putte te gaan tot halfweg den Kerkweg te Waddinxveen Aan de veiling werd aangevoerd een partij spinazie Wegens de geringe opbrengst ƒ 0 17 per K G werd zü door den eigenaar opgehouden tlloemen Ri endrons in bloei werden verkocht voor ƒ 0 50 per stuk Bij de verkooping tloor notaris Maarschalk alhier voor den heer A M Wentink zijn de perceelen toegewezen als volgt Perceel 1 het tuinveld groot 660 Rijnl roeden koopers de heeren J M en J Sichoomaker alhier voor ƒ 660 Perceel 2 opgehouden Perceel 8 kweekkassen werkhok kapbak met verwarmingstoestel enz koopers de Keeren T en G Goudkade schilders alhier voor ƒ 1650 Perceel 4 kweekerijloods Ifooper de heer C Verweü timmerman ihier voor ƒ 960 HAASTRECHT B en W dezer gemeente maken bekend dat op 23 Maart a s alhier in de O L school des namiddagg van 1 li 4 ure jrelegenheid zal wottlen jregeven tot kostelooze inenting en herinentinc iOUDERAK Ned Herv Kerk 9 4 u v m en HM u n m De heer Schoonderbeek uit Putten 3T0LWUK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J Kanis Evangelisatiegebouw 9 u v m en 6H u nm Ds Severijn te Leerdam HAASTRECHT Ned Hei v Kerk 10 u v m Ds E v d Broek Geref Kerk 9 u v m en 6 u njn Leesdiemt AMHERSTOL Ned Herv Kerk 6H u n m Ds D Plantinga te Bergambacht BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 9 4 u v m Ds D Plantinga BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 9 u v m Ds J N v d Heijdent OUDEWATER Ned Her Kerk H u v m Ds J M Buiskool 6 u n m Ds Hoek 24 Maart GOUDA St Janskerk 12 u m Da J Borger Huwelijksinzegening 15 Haart HAASTRECHT Jen Kerk Ti u n m D de Bruin van Oudewater Het woixit de Duitscli regeeriflg mgcp8 eni dat haar drieMiaagsche tegenstandster de nederlaag heeft geleden dank Ü het krachtig optreden der ai oeiders Deze willen hiervoor hun loon heobcn n een loon dat de regeering niet kan nelalen zonder zichzelf in haar macht te beperken De VakvereenigJngttn waarin de inv oed d r nafhankelijken meer en meer worJt gc roeld hebben eifwhen gesteld die wannder ze worden ingewilligd Duitschland een etevigen duw in de richting van de U denrepubüek zullen geven De Vakve ecn gingen vragen 1 terugtrekking ontwapening en behtraffing van de troepen die aan de omwenteling hebben deelgenomen Z Bestraffing van alle beambten die aan c e omwenteling deellMiiftetj 3 D ocratiaet nng van bestuurslichamen ontbinding van alle tegen revolutionnaire troepen oprichting van e n veiligheids weer en bewapening der arbeiders 4 Socialisearing van de n ünen en electriciteitswerken overneming an de Iwilen en kalimonopolies door het flik 5 Uitbreiding van de sociale wetgeving G Aftre len van de ministers Noake ticlne en Oeser 7 Verplichting van aile pa i ücn om bü de reorganisatie van de regeenng z ch te verstaan met de vakvereeniglngeu Deze laatste eisch wondt als de eriutigste beschouwd van alle verlangens De vervulling er van zou beteekenen dat een organisatie die geenerlei parlementa ie beteekenis heeft en niet door het volk is gekozen invloed zou krÜgen op de vorming der reireering Het is een stap in bolsjewistisfhe richting Het zal daarom de r reering niet gemnkkeltik vaUeA een aannemelijken vrp ie inft i vakvereenigingen te glulten Gisttravond om 7 uur houden de onderhandelingen worden voortgezet ïerankt men tol een overeenkomst dan maar men aannemen dat het werk algemeen wottit hervat Geschiedt dit niet dan zullt i de ongeregeldheden zeker nog geruimcn tüd kunnen voortduren De regeering z il ter wille van den oogenbijkkelijken vi ede belangrdke concessies moeten doen w irloe ze naar t schijnt wel bereid i s WittJ t e iaiitato eiach betreft is men in otfiofeele klingen een tameigk optimiatischp oJ rttting toegedaan meldt het Holiarfd ich Nieuw bureau Men verklaart dat jhaarBchKnlijk reeds een formule gevonden is lic zoowel door de regeering als iliJwr de arbeJd PS zou kunnen worden aanvahni Met betrekking tfit de bewapening der gcorpani epriJe Jtrbf ders wordt nog niets ineeg tieetd Ook trouwens niet omtrent de vru g hoe biïvengenoemtie formule opge telu Ih Alleen verluidt dat de medewerking der fn bejdew bü het bezetten der miniete pusten enz zoodanig zal worden geregeld at de vakve eenigin ten de namen der uoor hen gekozen candidaben voor eventuecle oosten zullen mededeelen aan de politieke partüen of aan de fractie der rijkdagmeeiuerheul en me vertegönnoordigers der regeering daarover omierhandelen kunnen Van den uitslag der onderhaïrfelingeu zal tóhangen of de regqpring naar BorUjii rerugkeert of te Stuttgart bluft Bü het f uite er zitting van de Nationale Vctgaderipg kreeg de presiden Fehrenbacc machtiging de volgende vergadering voiuiovdemk te Berlijn te houden Verscn dende Bprekers ook öecker van de Üuiuche Volkspartij veroordeelden in de Nalionale Vergadering den Putsch De aogwal democrat sche fractie der Nationale Vcr a lering wüst in een gisteren aangenomen motie alle verantwoordelijkheifl van noh af voor overeenkomsten die eventueel met Kapp en consorten gesloten mochten zijn 2ü noodigt de regeering uit om dadeujk maatregelen te nemen voorzie instelüng van een Centraal volksgerechtshof btj het baoggerechtshof te I eipaig Het zou moeten beKtaan uit lede der Nationale ter onder voorzitterschap van een lid van het Hoogge rechtsbof dat zoo spoedig mogelük ia verkorten vorm Kapp c s moet berechttn Op dezelfde w ze moeten in de zes hoofddlstpicten van Duitschfand dergelijke volkarechtbanken opgericht worden om pcr di itrict de samenzweerders te vonnissen Voorts moeten spoedig de vennoge s dcisamenzweerders in beslag genomen woHcndaarr deze later verbeurd veAIaard moetenworden De rijksregeering ordt verzocht de iffde grondwet genoemde parlementaire commisBie tot aan bet biJeeWcomen der N tionale Vergadering te Beritfn te benoemen ombü deze en andere noodmaatregelen njedete wei lfen i De geruchten da Norte ia afgetieden wonlen nu weer tegengespr eji hy heeft ftieh te Stuttgart laten interviewen door k een correspondent van de Matin en die ge f enheid aangegrepen om wereldkundig te maken dat hj er niet aan dettkt hotn ie Itl Er zal echter wel niet veel iSitors voor hem overblöven zün aftreden Hordt zoo algemeen begeer dat Bauer weicfg lust kaJ gevoelen hem te haBdbarm BURGERLIJKE STAND GOUDA IJKlUjUKN IT Maart Frederik Basttaaa Tri iiis V T ïlrdijk en C O M rLugKlcitl urg IH Maart DIxk z v Sclóinli l m G Vp rmiij Mitufa Dorot Ilea d V y van Ijeeuwen en 8 van Klik K Mlaart Mersaretha Joaephlnn Mitria d v 1 Th Sohuttehiar en M M BrnijiHil ONDKKTltOi WD W A HoiJ en M C ZMleman F de Jong on B G M Kelder C Hooigeodoom en A van don IJiTg Vi vkn Wijk en J Melkett O MtTkeeli m St O 8 e g Proffr en M H Veriiart J 1 Bïinkniaii OH J A van der Zwalui O van i lijl n A Meij C F KroimhouLeti 1 K voii ijeeuwen E J Grom en J a H BoeknMjer 0 BRIJIiDEN 7 Maart Arie J van d r Lam IT j 18 Maart Oerardu J C vrkr bof 51 i BOSKOOP Van 16 Maart GEBOREN Elizabeth Alida Johanna d v W Gelderblom en A Gelderblom Agatha Hendrika d v H N Witteman en A Akerboom FrederikuB Jacobus z v A H de Jong en A A de GoeÜ Arie z v A v d WilUk en G Nieaing Gerardus Corneli z V M Koster en M de Wit Gertitje d v C van EiJk en C A de Jeu Cornelia Petrus z V H H Verbeii en M J Kerkvliet Heinvz v G Goudkade en P D Koelmans Klazina Trijntje d v W van Kassei en M C Hoogendoom OVERLEDEN Pietronella A Boer 31 j J Spaans 78 j wed van M Hardijaer Paulina Spaarman 10 mnd GEHUWD L J van tTjk 36 j wonendete sGravenhage en Geertje de Ridder 2üj C Hoogendoom 36 j en M de Leen 41 j W Struifk 26 j te Ncwtdorp en M A Scholten 23 j nAAtyTREOHT om Biwrgorliiko Btand VL ÏBT CKTROrWH T T ren Wijurf KUlTdwi en T r de I ate OUDEWATER GEBOREN Geertruida Johanna d v P Merks en P C de Langen OUDEWA TER Ook in onze gemeente doet zich een geval van hjkziekte voor WADDINXVBKN Tot secretaris der gemeente Hoogkerk Gr is benoemd delleer R P Reddingius alhier ONDBBWU8 De bezoldiging van OndeririJzei Op de vragen van het T Veede Kamerlid Van Wijnbergen reffeMde de regeling van de bezoldigingen de onderwyzcrj by het lager onderwijs bij algemeenen maatregel van bestuur heeft de Minis tei van Onderwijs als volgt geantwoord De minister is bei eid de regeling vai de bezoldiging der onderwijzers bÜ hel lager onderwijs uit het aanhangig itweip der I 4iger Onderwijswet te Lichten en daan de bepaling op te nemen dat die regeliug liii ulgemeenen maatregel vian besttfur zai geschieden De minister stelt zich voor binnen enkele dagen een Nota van Wijziging van die strekking in te diienen AUKMi A ijaari uur Soo dv deri i f vaai het Comité Réunie Vergavoor Voxksfeee len 9 IA 2 i Kaart 8 uur Boiireuzaai iióuode Alig Vergttd Ver 4Je Amljaohtsaonool voor üoudtt en OiiistreKen t Mjftart luu H io H i n4H hi Kerk Voor fra lH fun Kabrieins Beledd v zoekea wlj g efeul tijdig lOededeeling mogen mtran Ml van ver iptul rtagea ooooerleB v ruiak itiHiilaa enz oiB d E la ma ONZK DRAADLOOZE DIENST Waa Ludendorff op de hcwgte BËRLUN 20 Maart MasÓn seint De regen belette gisteren waarschijnlijk dat hettot een gevecht kwam tiisachen de menigte die onder de Linden verzameld was en deachtergebleven Baltiacha troepen Duizenden aatisemitische pamfletten werden verspreid Ik zag JDd en beleedigen Sprekerszetten tot progroms aan i UIt goede bron verneem ik dat Ludendorff e voren op de hoogte was met Kapp splannen maar nadat Hindenburg zijn medewerking met de nieuwe regeering had geweigerd xag Ludendorff zyn fout ia en trok hij zich terug LAAl STË BERICHTEN Hevige etriid in Lripzig DiRESBt 19 Maart V D Te Leipzig zijn heden de beslissende gevechten t egonoen De rijksweer ging tot den aanval over en zuiverde vanuit de binnenstad het geheele Westen Zuiden en Oosten Het VaUcshuia staat in brand De verliezen der arbeiden z in zeer zwaar Op één punt i leien h derden arbeider doch het untal dooden in veel groeter De bladen in de gevechttazone kunnen niet verechiinen Duaaeldorf aan de zijde der regeeiing DUSSELDORF 20 Maart V D In het Wapperdal aanrukkende gewapende arbeidera werden if den omtrek van Mettman en HeUigenhalI door r kaweertro ien tot staan gebrkcht Dussetdorf ia nog in handen der regeeringsgetrouwe troepen U ngy iK ad u t T t rt od vim rie 7mu 2lja fc xcaiieuQe irilltxi oVi rw eo of vr Z o d e lobrfkaulen Ki Uredu doar 1 kuiuieii ht roepüu r pogit Mi dijn U dwii zuJk w 4 uitvixffvertod te doeuopluJc ii t D zuo dl ftUiEikJmtten zlub lenoor H3 it4 dnarop kuiuien bMOop D uierblftpIMF t ilufii ziju l tj d0 DuiU cb refaerin iMi lip zulk en groote gtO0pbasor ctiidi rlatu u eU wcdg r Ki hun Terpilohtlu Hfi ika t komtu druf uit te oalemin dm zij zich aan goeiaieia overeeukomsten lM udeti Ilci Mtu ooni va d a miniiiter vaa L MhllKiuw klkjt Ih l lon iKïdooW in de eente twee vragtMi zijn den onlergoloaiutide L kead Hij dv iult rlMfid ingeii over ueu oüOiuMnlBobo oMTi tiiftOiiiiit met UkifaacUand 1 dewnijds K Mimf9i of de DuüUche verkoope bij Een dure overwinning V rHtrekkend eittchen der VakvereenijfinKen De regeerinfj tot coi Hies beieid RegeerinK en Nat VeiK aderiiig naar Berlijn teruR De tMMriaaldemocraten elHchen Kapp bestraffing De BaJtische troepen versihannen zich Essen in handen der communisten GelukwenHchen den geallieerden De Brit che gezant teruggei oepen De vredescunferenlie naar San Remo Het Amerikaansche leger ONS OVERZICHT De toeutand laat zich innudüela a £ douker inzien want naast bet Spartacub e auibluven de baltiscJie troepen een ern tiirc beüreijrJDK vormen Hun aftociit E c uh dt niet niet de noodige snelheid integendeel zy hebben hun teruKtocht lut Beiiuu Kebtaakt en zich ia de we teluke voutHteden verschanst Vooral Ciiarlottenburff irciii kt op een legerkamp De troepen kampeeren voor een deel in de open lucht terwj i zü veixlei in de Academie voor beeldende kunaten in de HooReBchool voor muziek in de Technische Hoogeschooi en andere iitouwen m Charlottenburg hua tenten nebben opgeslagen en deze gebouwen door maclunegeweren verdedigen Aan het station Zoologiiicher liaiUu hebben de Ëaltische troepen hun pant erauto ü en bagagewagenö opgesteld terwli ue rijksweer met pantserauto s door de atraton ja igt In de binnenstad iö ivterUiit wein g vcrandenl Alleen ziJn hivr en daar prikkeldraadversperringen en enkeie barricaden opgericht De zenuwachtigheid van de bevc kmg neemt intusschen zeer toe te meer dddi er geen enkel middel van verkeer lan tionuert Licht en verwarming ontbrcKcn de Icvensmiddelentreinen zijn niet aaniftkomen De onzekerheid wordt nog vergt i ot doordat er geen enket courantenbericht eiËchünt Donderdag hebben op verschillenae punlo nder stad bloedige botsiD en pluutd g had tusechen de veiligheidaweer en de volk nienigtfi meldt V D Om i uur n m bilden de troepen op de Hermannplatz oiigeworpen barricaden doen ontruimen Een ffisier werd door een aantal mannen mingevallen waarna t por de soldaten net vuur geopend werd hierdoor warden lo ptraonen gedood en vele gewond Buiten Brlijn ziet het er nog treurigeruit vooral in het industriegebied v aar decommunisten toenentemle mackt verkiü een Ken Essen heeft zich gistermiddag na zv aittn strüd aan de gewapende arbeideramassa overgegeven De verliezen aan beitic ziiden m de gevechten van gisteren woiden op iO0 dooden geschat Ook te Leipzig en te Kiel is de toci t nd hoogst bedenkel ük en in tal van andere Duitsciie Hteden wordt verwoed gevochten In Beieren waar het tot nu toe taiiudijklUhtig was gebleven hebben nu botsingenrilauts gehad TeNeurenberg zü gistórav een twintigtal officieren en de ledaikVan de burgeiwacht door de bevolking aangevallen nadat zu het ladhuis dat zü geduremie de laatste lag h den bezet verlaten i adden zy werden erg mishandeld Ken t ta hunner is reeds overleden Dr von Kahr de minister picbiacnt lieeft in len Beierschen Landdag nioige deeld dat te Neurenberg revolutionnai marineafdeelipjcen ter sterkte van 121 lot 14000 man Woensdvochtend op het eiland Schüth zijn verschenen Om twualf uur schoten dé matrozen Mj de Koenigstor uit de huizen op een afdeeling van dfrrijksweerbaarheid en doodden en verwendden tal van voetgangers Hierop verscnencn er troepen van de weerbaarheid en kwam het tot een handgemeen waarbij een groot aantal dooden enicewonden is gevallen Middags Irachtw een dichte menigte een politiepost te béatormen wat wederom aanleiding gaf tot ïh edige gebeitrteniesen Er waren 23 doodem en 50 zwaar gewonden De rüksweerbaarheid en politie zijn dqn toestand meester Er hetiben onderhandrlingon plaats tuascheai de regeering de leideis der staking en de rüksweerbaarheid jvei het bÜ eggen van de staking Behalve de Kransche zaakgetastU e die C ondeiidag een bezoek bracht aan den vicckanselieA Schilfer en hem met de onderkkinjr van den staatsgreep gelukAcnseh hebben gisteren ook de Kngetsche eu d Italiaansche zaakgelastigden een oezcek gebractit aan Schilfer en hem golukgewenscht met de crverwinning Lord Kilmarnock de Britsche gezant zedde daarop dat de verschaffing van de l vensmia clen grondftoffen en credieten slechts dan mogelijk is wanneer in Duitschland een grondwettig toeiitand heerscht en dat zulk een versclaaffing bü rugtverstonng van rechts pf links buitengesloten is Volfcens pen gerucht zou Kalmamock vin teruggeroe en wellïe tijding in Terlmiid wordt gebracht met de fiindi dien tegcrgesproken lowering dat hii in relat e zou zün getreiden met de Kappiaan hf regeering De Viatln vernoemt ait San R mo dat het z o goed als zcünr la dat de toekomstige lifttintt van óf vredeaconferentlr al daar x illen plaats hebben Nitti had een voorctei in dien zin ingediend en Millerond A Lloyd Geoive bidden er geen overwon gende beBwaren tegen ingebradht De zittingen zouden gehouden worden in hotel Betleruü dat thans onder Sequester staat omdat het aan een Duitsche maatschappij toebehoort Admiraal iVon TIrpitx it de voorzitter vmn den raad ran beheer van deze maaschappoki Het Amerikaansche Hoia ran Af eraaiv digden nam gisteren het wetwrntverp tot reoTfandsa van lurt Ieg r aan wa rï ti de sterkte woMt bepaald op 299 000 man en 17 800 o ffidei Q De I lder der rcpubUkeinen koodl e aan dat de l t rba r oting een bedrag van 426 mHlka dollar uet te boven zal gaan lwt eai de hélft is vau het bednig dat itek depaitamcoLt Tan Oorlog heeft irevraagd Het wtouirt weiy gaat fe deo naar den Senaat STAPSNJEUWS GOUDA 20 Maart 1920 Inlichtingen gevraagd De Commiflsaris van Politie verzoekt te worden ingelicht omtrent de herkomst van 2 gouden ryders en 2 gouden ducaten benevens een gouden broche met gouden speld vervaardigd van een gouden munt vertoonende een mannenkop en het opschrift Fredericuji Borussorum Besc 1V50 7 ii die inlichtingen kunnen verstrekken worden verzocht zich aan het bureau van poliijp te veiToegen Doe ex rechten Aan Ie universiteit te Ix iden is geslaagdvoor hot doctoraal examen rechten onzevoormalige stadgenoot de heer H vanKrimpen Uaad van Ariieid De heer de Bruijn ambtenaar ter qecretarie te Oudewater is benoemd tot ambtenaar bij den Raad van Arbeid alhier Jan FabrieiuH De heer Jan Fabricius zal op Vrydag 26 Maart des ayonds te 8 uur een voordracht houden in de Remonatrantsche Kerk Kaas De Alg Ne Zuivelbond F N Z heeft in antwoord op zijn adres aan den Minister van Landbouw inzake een door de regeering t = vcrachaffen garantie tegen verliezen op den verplichten voorraad kaas en de regeling dei cre hetver leen ing bericht ontvangt n dat de minister uit den aard der zaak zooveel mogelijk er toe zal medewerken dat indien een credietovereenkomst met Duitschland wordt gesloten bij den aankoop van levemuniddelen uit dat crediet ook met Ie belangen van het zuivelbedryf wordt rekening gehouden Het is intusschen s minJHters voornemen daarby den eisch te stellen dat voor de particuliere belanghebbenden zelven V getleelte van het totaalbedrag of m a w lj3 van de ten laste van het regeeringscrediet te brengen som zal Worden getlragen Uefdadlgh deui t voering vuoi de CUHidsdie GezMtdheld olonien igStaccipta hetyit oud studenten amengeWe ld gezelsch uit Delft komt met het I er van vroeger welbekende strikje D hooge Q zooals uit de aankondigingen alreeds is gebleken a s Dinsdagavoila een citbaiet voorstelling geven welke dodr muziek zal worden afgewisseld waaivkn de baten zullen strekken voor de QoJilflche Vereeiiigfng voor Gezondheidskolondm Uit het ons toegezonden prdtramma biykt dat het een heel aardige fvrntl belooft te worden Liedjes en vooidfachter in t Hoüandsch en in vreemde talen dansnummera en muziek zelfs een uitaaroikest komt er dat zich onder ecj heel iiierk aardigen naam aandient El ook wordt Pigegeven het leven van Pnkkebeen den beroemden man wiens Icyenshistörit wel heel bijzonder is Hieruit blijkt wel dat er aan de samenstelling van het program heel veel zorg is besteed fl Waar de baten van deze voorstellir ko rtiien aim de Ooudsche Vereeniging voor e zondheidskoloniën de aan ieder s rapa aleke vereeniging die oo n gofd werk verricht aan de zwakke schoolgaande Jn rf r mogen wij wel in t bijawder opwek ken door bet bewonen van Staccata a voorsU IIing deze goede zaak te steunen t CaA op deze wijze zoo bijzonder gemakke ijk Gouda Vooruit Gouda Vooruit biedt deze week wederom 1 een gevarieerd programma waarin een elk wat van zün gading zat vinden Nieuws uit alle landen een Wild West drama gesjweld in en zeer schilderachtiuuBB 43Uimnup ooii uaa u KuiASJSmo ü men staaltjes van buitengewone icracht kan bewonderen De vertolker van den rol van den huisknecht in De Twee Weezen die toen reeds zooveel vrienden had onder het bioscoopminnend publiek verricht thans ongelooflijke staaltjes van kracht en behei digheid die meermalen een applaun omT tokken Bovendien is de film interessant en boeit ze van t begin tot het einde Tot slot van de voorstelling ziJn het wederom Ham en Bud die thans in de film Echtscheidfngsprocessen en gros het publiek doen schudden van t lachen Ke goe i progi amma dus dat aangevuldwoolt met dito explicatie en pianobegeleiding De PeUkaM De stoomWahschery Ververy en Chemische WasscheriJ De Pelikaa rf a hier zond ons een met meerdere illustratie versierde beschrijving van haar bedrüf zooais die vesehenen is ais overdruk van een artikel van Tony de Ridder in Ndk land s Welvaart uitg Ipenbuur Van Idam Amstertfatn In keurig uitgevoerden illustratledruk zijn de rtiachines die in het bedritf werken en de verschillende afdeelingen van dit groole bedrijf in den 8 pags royaal formaat beslynden tekst sfg eeld De tekst geeft op onderhoudende wijze n korte inleiding over do fïouwestad en beachrifft dan de gdieet inrichting van 4e Pelikaan en de wtfie van bewerking der goederen in Jlt zeet bela grtfke bedrtff De overdrulc is een aardige en ongetwijfeld ook oen doeltreffende rcciamt Practisehe Idealisten Astfociatie Kindelijk hebben we hier eens iets meer kunnen hooren van de P 1 A be eging het HtreveB van de Practiache Ideau ten Associatie dat twee jaar geleden ontstaan is in ütudentenkringen en dat zich vandaar een weg gebaand heeft naar het J ulutertum De vurige voorvechter der beweging de heer J v d Leeuw uit Rotterdam heelt gisteravond in de Remonstrantache kerk in een warm geestdriftig en daarom overtuigend betoog een uiteenzetting van het doei en streven der Praktische Idealisten gegeven en daa ee voor de vrij tairyke aanwezigen verre kleurige verschieten ge opend tipr begon met er op te wijzen dat vele menschen tegenwoordig terug verlangen naar vroeger tijden toen er rust en orde heerschte Dit heimwee is te wijten aan gebrek aan geloof n I gebrek aan innerlgk geloof dat be Tijpt wat er gebeurt oij de verandering in de samenleving We maken een overgangstijdperk mee dat als alie perioden van overgang zoowel in t individueel als in t maatschappelyk leven het kenmerk draagt van een leegte Oude idealen zijn opgegeven oude vormen is men ontgroeid en nieuwe idealen zijn nog niet gevonden nieuwe vormen nog niet opgebouwd Het is niet genoeg te berusten in de moeilijkheden van dezen tüd het is noodig ze te begrijpen om bewust te kunnen deelnemen aan de verandering Om te bewijzen dat er inderdaad een verandering in den tüd plaats vindt herinqgrde spr aan het materialisme van de vorige eeuw de eeuw van het stof geloof waarin alle streven van den mensch gericht was op uiterlyke dingen op geld verdienen enz In een dfergelyk tijdperk voelt men niet werkelijk religieus beleeft men den gotlsdienst niet heerscht er chaos en verdeeldheid De menschen klassen volken stonden tegenover elkaar Aan t eind van de vorige eeuw ontstond een verandering kwam er zooais de heer v d Leeuw het uitdrukte ontwaking van het sociale geweten Het besef van de broederschap der enschheid begon op te komen wat op tal van gebieden merkbaar was Die verandering heeft de cri sis die we thans doormaken meegebracht want zoodra de menschen zich voelen ontgroeid aan oude vormen ontstaat ontevredenheid Men kwam plotseling tot het besef dat de maatschappij niet op recht lych op onrecht is gebaseerd De strüd van de volken ontaardde in den wereldfetrüd de strijd der klassea in de wereld revolutie Toch dezti tijd is er geen van wanhoop doch integendeel van n groote belofte voor hem die voelt dat we slechts de geboorteweeen van een nieuw tüdperk doorstaan Men kan deze zienswijze utopisch noemen ze is dit imterdaad niet want ze ia niet gegrond op een persoonlijke meening doch op t feit dat een nieuwe geest in opkomst IS en omdat een nieuwe geest nooit blijvend kan worden weerstaan De nieuwe ordening moet komen maar ze kan alleen komen als de nieuwe geest bewust geworden is De groote vijand van dezen nieuwen geest is de oude geest die men alleen kan ovM wiiuieii in zijn eigen levan De oude geest liet de menschen alleenvüor zich zorgen de nieuwe geest wil dathij zich stelt in dienst zijner medemenschen niaftr de oude dreigt de nieuwe te verstikken Immers la de jongere generatie diehoofdzakelijk draagster is van dien nieuwen geest bezield met de nieuwe idealen in dt maatschappü komt vindt ze daar deoude vestigde orde die zetelt in de openbare meening de drager van de nieuvve ideeontmoet gen steun hij wordt onpraKtischgevon Ien omdat volgens de ingew orteldeojïvatting ieder voor zich moet zorgen ert komen En het ideaal van een rein leven wonit wel heel iooi gevonden maarmen brengt er toch tfegen in dat men rechtheeft op genot De invloe l van de oude geveKtig p opinie werkt langzaam maarzeker in op de jongeren Als men de niaat tchappy wil hervormen is een allereerstevoorwaarde dat de jongere generatie nietterf onder gaat door den sleur Spr vergeleek de maatschappij bij een lichaam datopgebouwd is uit cellen de menschen Dejongcie generaties nu vftrmen de nieuwecellen die aan het lichaam worden toegevoegd Wanager het lichaam ziel is kunnen daartegAnjrie houdingen worden aangenomen M 4 Ie aiet rkennen dat het lichaam ziek is wat in drfmaatschappy de behoudzuchtigen doen 2e meenen dat het zieke lichaam gedood moet worden wat de houding der revolutionnairen ia en 3e zorgen dat de nieuwe cellen i e de jongere generatie niet besmet worden dat ze zich zelf gelyk blüven Dit achtte spr het jui ste middel voor genezing Spr wilde vernieuwing der maatschappü langs den weg der regeneratie den weg der geestelijke vernieuwing L it het streven naar deze vernieuwing is de beweging der Practisch Idealisten ontstaan De grondslag waarop ze zich hebben vereemgd is neergelegd in de beginselverkla riiig van P I A In plaats van ons te laten meeslepen door de verkeerde sleur en te laten verlammen door gewoonte willen wü ons zelf blijven waar wij om ook bevinden en steeds blijven streven naar de vtolgende idealen te leven WÜ willen le menschheid dienen if l plaats van eigen eer en voordeel na te jagen Wy willen onze lagere natuur beheerschen in plaats van haar onbeteugeld te laten wy cWillen de inneriijke werkelykheid der hngen onderscheiden van hun uiteriijken schyn Met alle geii gezinden willen wy in eenheid samenwerken om bezield door deze Idealen een betere samenleving te vormen en wy zullen ons hiei4 ü d Jbr geen uiterlyk verschillen laten verdeelen Drie groi pen van menschen zijn te onderscheiifrn Ie degenen voor wie de oude vomjen nog passend zijn 2e een groep van menschen die sterk genoeg staan om onder alle omstandighedenzich zelf te blijven en 3e een tussc ngroep van hen die het nieuwe wel In zich hebben maar op wie het oude nog vat heeft Voor deze laatsten bestaat fflevaar i i opder te g ui wat niet noodIg Is doch om steric te bleven behoeven ze hulp Degeno die bezield ziJn door den geest van hit nieuwe leven zün aangewecen om de groote maatschappelijke verandering te brengen en die bouwars worden In Uf lagen der maatschap IX ma SPOTHüEK ARM DUITSCHLAND Eerst volledig overwonnenDoor een sterke overmacht Door verdroging van ijn bronnenEen totaal verlies van kracht Toen zett inwendige organenVoort t vemietigingapioces Ja wèl kregen de Germanen n Harde harde les i Revolutie snel en heftig rak niet onvei wacht zich baan n de Jonkei s eens zoo deftig Hadden vrijwel afgedaan t Zoo gevreesde Bolsjewisme Werd er bijna meester door t Meer gematigd socialisme Kwam toen in de plaats ervoor Maar ook deze executie Was nog t slot niet naar het scheen Weer kwam n nieuwe revolutie Waardoor dé t ook weer verdween t Wentelt daar naar alle zyden Kevolutie schijnt er plicht Blijven ze nog lang zoo str dsn Komt t niet meer in evenwicht t Lijkt wel of haast ied re fractie Er met revolytie geuit Daardoor nam nu de reactie Vol vertrouwen óók een beurt Ieder worstel daai zgn rondje t Gaat veel g Igken op een sport EenÖer of men r door het hondje Of de kat gebeten wordt ARN VAN RAALTL Jzn pij gevonden De Praktische Idealisten wllIgn allen in wie de nieuwe geest leeft te zamen brengen opdat ze gezamenlgk sterker zullen staan in het streven naar üiï radicale hervorming der maatsfchappi Deze kan niet in de eerste plaats door wetgeving worden tot stand gebracht Spr erkende de noodzakelijkheid van wetgeving maar de kan niet doA waartoe alleen de menschen zelf in staat zijn omdat de bodem van de samenleving wortelt in de menschelijke ziel Daarom kan ieder meehelpen om het nieuwe te brengen Ie door den nieuwen geest in zich zelf op te bouwen en 2e door den nieuwen geest il jdns dagelijksch leven te brengen Geen JÊfoote daad wordt vereischt noodig zy iSniet martelaars die willen sterven voor hun Ideaal maar die er voor willen leven wat veel moeilijker is Noodig zijn idealisten die d g in dag uit in tallooze kleine dingen willen strijden Voor hun ideaal die hun idee in den omgang met menschen willen toepassen die als waarachtige christenen als een vriend en niet als v and tegenover hun ffiedemensch willen st an Men moet b v zün werk niet verrichten alleen ter wille van eigen voordeel maar in dienst van den medemensch Echter toewyding alleen is niet genoeg ouk IS noodig kennis en dam om heeft mentot taak zich bekwaamheid te verwervenom wanneer de tyd daar is de innerlijkegeschiktheia te bezitten om oor da daadmee te helpen aan den opbouw van dw nieuwe maatschappij In verband hiermee Is hetwerk in de P 1 A in drie afdeelvigenonderscheiden n I van de wil deW nis en de daad In de eerste afdeeling die der jongsten wordt de wil gesterkt en het idealistisch besef aangevuurd leden van de tweede afdeeling kunnen zich op ieder gebied ontwilfkclen om bouwer te ziJn van het nieuwe en wat betreft de daad deze kan van verschillenden aard zijn Het resultaat van het streven zullen wü waarschijnlijk wel niet meer zien maar hoofdzaak is dat een goed resultaat zal wonlen bereikt en dat latere generaties daarvan zulten genieten Aan deze wÉtenschap heeft de Praktische Idealist geno immers hij werkt voor t goede omdat hy weet dpt het t goede is niet om daarvan zelf vo9rdeeI te plukken Spr eindigde met er den nadruk op te leggen dat het begrijpend geloof dat hy io den aanvang had genoemd niet geschokt wordt hoe vreeselyk de uiterliiiie omstandigheclen waarin men zich bevindt obk zijn Na een korte pauze die werd aangevulddoor orgelspel was er gelegenheid tot hetstellen van vragen waarvan een druk gebruik werd gemaakt iSpr hiel gelegenheideen en ander uit zijn fede nader toe te lichten en o a nog te vertellen hoe P I A vperkt De eerste groep waarin de wilgesterkt wordt organiseert byeenkomstenvan groepen jongeren sgigeveer acht waarin door onderlinge gedachtenwisseling het gazimenlyk lezen van geschiktewerken etc het idealistisch besef wordtversterkt By deze jongeren is er den laat sten tyd n streven op te roerken om te komen tot de daad b v door werk in ziekenhuizen gevangenissen e d Tot de twee groep die der kennis behooren doorgaanvzü zich bekwaamd hebben tot n bepaaldelevenstaak en die hier nagaan wat gedaani s wat gedaan moet worden en wat ze lvekunnen doen ter bevordering van het ideaal en wat de daad betreft erzyn nameloos vele wijzen om daartoe tekomen Voorts worden er geregeld bijeenkomsten gehpaden van alle leden eenM plaatseiyke afdeeling zoowel ouderen alsjongeren t Nadat spr allé vragers en vraagsterV had beantwoord hadden belangstellenden gelegenheid op een lust te teekenen waarvan druk grfjruik werd gema kt Naar wü vernem zullen zij na Paschen voor een nwle re bespreking worden uEtgenoo ligfI tot een bijeenkomst in de Bestuu kamer vrfn de üemonstrnntsche Gemeente Dkg en uur zullen natter bekend orden gemaakt BER GAMBACHT In deie gemeente cal een motor brandspuit worden aangeMchaft NIEUWE SEIZOEN NIEUWE STOFFEN D In Bnaatancl t l rl 0 n En nitiiwi prijzen virtaagd In spijt van ds mesrdara duurta dar matarlalan Nl uw Mocl ll n mprmmM wan Doch d oude ollado zorgvuldig afwerking en het oude begineel v n jndividuaeie attentie voor eiken kiant WÜ bliiven pereooniilk bezoek op prIJ etelien doch zenden op Mnvraac e gaarne Stalen Collectie In of buiten de itad 1688 7fi Stroohoeden Vernis In verKhlIlcndc kitnrcn V rkil baar b ANTON Droglit NFANSBONBONS MIDDEL TEOEN WORMEN n Wopinpati on n VnkrIMkaar Ml S H VAN LOON ten bate van de sgiiaiE vemiiiiiis vm epiiiiEiiisuuiiiK op DINSDAG 23 MAART 1920 dea avonds Ie 7Vi uur in den NIEUWEN 8CH0UWBÜKG door het Cabaret B lsolia i STACCATO uit DELFT ENGLISH SONGS DANSEN VOORDRACHTEN EBN ACTER8 en een uitnemend STRIJKJE Toegangspi ijzen Loge en Stalles Leden S O G ƒ 1 10 Niet Leden ƒ l BO Balcon Leden ƒ 0 7B NietLeden ƒ 1 GalerU f O BO Plaatsbespreking by loting Maandagavond 22 Maart in Ons Genoegen y 1686 30 hTsThamburger KEIZERSTRAAT 78 SOUOA belast zich met TAXATIE of PUBLIEKEN VERKOOP van INBOEDELS WINKELVOORRADEN e d en is steeds te ONTBIEDEN tothet koopen van alle voorkomende goedeten 1709 23 l Vanaf heden kunnen dagelUks voor den publleken verkoop GOEDEREN worden ingebracht of desverkiezend worden afgehaald 1 W Wüdttraat 29 Tijdige botteiiing bèvordot keurige afwerking en prompte levering BXELSIOR MOTORBN 1681 50 Inllchtincen bU de Veriegenwoordlger vT HOORN en DE JONG Doelestraat 12 EAU DE COLOGNE J C BOLPOOT EN GROS in fO EN DBTAIL Qualitelt A K M Vertabie AdmIrabI Impfriial EAU DE COLOGNE geparf uin iHi ftROBM OAI OB OIWIHVKKH TJM BALT A DE JONG OOaTHaVEN SI TELBFOOÜ IIS IB ent Fnms lozBf f1 inot fnnliUKl Nieywe kunst PARrUMBIIlllN n TOU BTAWTIKBCBM 6 on 7 oants Sio AaJïBtoelend 170B 20 Sigarenh ndel BORNEO KLEIWEG Buitengewoon geurig WELLINGTON AANOKBODEN Een Uor iorrijiiel Electr uitrusting lamp hnjeOT nii aw Rrijsgroen ge aiit NiiuNi Hiirei in Bininiwiilin met ftjewheel l i k r i e SUIhoudtrl Biri i Firma J A C DE QOEIJ KtEIWEBlW ga l kl mal fijn 8umatrn Zandblad Firma D G van Vreumingofli T bnk an loni lBfe Pontschool W tiiavin 61 8 I APRIL a s vangen de nlenwe cursussen opleidingen an OrLËÜDINQ voor allo aetan axamoM KANTOOftOPLEIDING HANDELSOPLBIDING TYPI8T E steno typist e sbcretarIs stenograaf vergadering stenograaf 2e en Ie Kl i InsehrUvIng tot 25 MAART geopewL Inlichtingen pró P tU8 enadviezen koateloo hii de Du tie te verkrijgen 1 82 O SSp Wijdstpaat ii OMila ADVBRTENTIlNi IN PA VILLON CENTKAL SCHEVENINGEN kunnen gaplaatat worden oeüe tmm i aUris nader overeen te komen Brieven met aficbrift a getnigBobriften aan do Directie 1717 IS TK kOOPi = 2 in goeden staat zijnde MfBubelWagens tèn diohte Maubalwagcn van binnen gepolsterd lang B M en breed 2 2B M Can ap n Meubalwa ani met zeil en van boven hout n plafand W 4Mi M en breed 2 20 M Adre BergstrlUtt 3 ROERMOND m