Goudsche Courant, zaterdag 20 maart 1920

ïaart 1920 Bnrwn MARKT 81 GOUDA De BritBclR en Itabaansche verlegen woordigeis waren voor i WilUging vaa het verzoe en uitstel van d ontwapemo Jei Duitsche miütaire macht wegens uc spar tacistiöcbe bedreiging M ar de frjjuvhen De regeering lUiert wawaehuwt de geutl eerden dat de spurtaciatiacbe b d iiging govaail k ia in Duitschland en dat zy a zy zich over het land veriqireidt terugsiaii 7al vinden in Jam yk en de rest van huro pa ten y aan de regeerang Ebeit wuitlt toegestaan voldoende atrÖ Ü i t op de been te houden teneinde den toestand meeö ter te blywen De Duitsche regeerjng orciigt tevens ter kenms v den Oppersten li ter jjeallieerden Ra Ml lat het Huhrbekki n n handen is van de extremiafcea o dtii y lie veitlragsvooiwaaiden betreffende de r een koollevcring met kan nakomen tenzy lo spartacisten daar overwonnen wordeo De Franschen houden taande dat 4 re geering Ebert het spartaclatiMhe gevaar uverdryft teneinde de sympathie der geal 1 eerde te verwerven en het verdrag te ontduiken Zy erkennen dat ean paa ü it M he hteden nu m handen d spartac ten zyn maar meenen dat een toestaan aan Duitschland om een groot leger te hebben enkel in de kaart van de partÖ van H aüen burg en Ludendorff zou spele een een vetl gevaarl ikei betlreiging zou scheppen dan die dei bolsjewiki MilMnnd xoowti als Foeh wenMben madtUging wt de geaUleer de legers verder in Duitedbland te doen op rukken en iiet Kuhrbekken schoon te vegen indien dat noodig mocht zyn om de UuH Bche steenkool te krijgen Dit voomtel heeft een ftug verzet gevonden by de Amen xaansche Biitgche en Italiaansche regee rngen Leeflt men de verschillende snel elkaar opvolgende en dikw ls elkaar tegcnapre Wende berichten over de troebelen m Duitschland dan moet mm tot de i jnciusie konien dat Ebert in z jn nota aan ii ge zantten conferentie met heeft oveiUttven De toestand laat zich blijvend emi tig aan zien a heeft de regeenag de meeste cischen der vakvereenigingen Ingewilagd en al ia officieel de algemeene Making afgeUst Spartacus bl ft roerig Over het compromis dat de regeel in ge sloten heeft verneemt de correspondent van het Hbld mt de r kskanMlarUj dat m etn conferentie waaraan behalve de rege ngs vertegenwoordigers ook deelnamen Vi rte genwoordigers der onafhankelyke social h ten en der commumptische part overeen stemming bereikt is op de volgende lioor iriec lön Ie doen ca als the aiutere zijn iiKHilir a erd liet ondra felIjk Hij v feu iioor fon oogt iiblik zijn jojigiu vrouw Il t d ttchittertndo oo eu woe iiiei óeu Hiaji jij iiaair m iudtide uaaat iuur nt er Moiilfr n ed r dtxi lial juoll Dat kan ilv luit Mfdru ii ik hu iiooiit kunuen drooiiiui dat u hd zoó zoudt voelen er gid iiui aie ik u lieb doen lijden Ik h lj Itet vliatLa udt r er blj tu deankeoD ti mlj aan lh Hpreitk luet iul Laat niiJ l Oprin f n iiUi k ri h nardigen Ht HnikIvtQ liield op inattr ztj lïet haar gwje hi nnt zu ii Eij kon jeai door do bewegirtg V im fiaar echouder dat zij haar Ik ofd Auliudllt Biiideli k ill f IJ lu aniwoord op zij a sifxiktit Irnor Iioofd op t ktM Item It II ifij iuud luar m ptottieliiige Inoig iicul UI wiHübto iüe4 Ijn nigea zakdoak I Hr trant u af lilj uet zico van d t tnm j t tlaaA waarvan alie jeugd itllOOIIMUl Je hiM nuju hart gebroksi Ihn j eo jo brotr beickm Ëvenala Sw hfb ik om t ea lotia gehedBU Dat moet tegnndenwü Hji God zijH 0eweeat eo na ben ik zoo g4i ttrait De aard n h t geloof van Jim Inrameti on teig Hi zulk een ge ooA ov irlb gi en hIj MVre4 k tr kaar saefac ovm b Ikuu in wauboop naar eea bvontftnd woord zo kmi Moe ar ik ht4 oooft gedacbe dat u het ïioo sottdl voeJeot Ik h l mf voorgeeteht dat u Ixras soudt zij a maar ua t n pootiJe kalmer Bolldl wordön OHUr dw u IM zo4 couiH opncmm tk noodt f koht Je kent noöh het viTBHigBii uooh de dUptt vuui het hart tener moediW uujn jongt 11 antwoordde zij vrij opreotkl Duat na ging zIj rechtop UM droo U li lai tranaii on iiiaakU jJi h gereed voor t ii vo Ie M rklaringi iidion Je lu je krwJaimug dwa t vdliefdhtid eiMi oog nWik je gwiadile aan de kwcwüti liod wiilwi geve i dwi 70u 1 gew eqi il bhon ciait er lu mijn oogn n ly l noodlottigtw iiad ku ine gulKturt Ik hei zoovLtl vivwaUitlü 6H op ie g6veeli l dat hebUm wij aUöü maar zew in liel bijz m der wttrt JIJ voor nMj liet n dd Jpui vai al do v rwaohtb4i eu die je broer hiili oriiuti i Ik voelde Iw hijtHr toen hii Fngdand mot verlaten laaar dn i i groott r Boherper whande O uxK ler gebruik dat woord nii t r p Jfau vtat dnliig terwijl rk opt nl Mifehobiett Ih i ik soJmtdig zoo Iwaat to hebtK i geiluinitfid door gtbrok au ix daohlzaaiubtad maar ik b b e n goeti lief DM 38 gMrouwd die een dodiü r voo u ral zijn ajM u bet haap KwhwU £ a haar fai Ue la Munbwte eVMi ffoed zoq niH hi er dan de onsw Daar aat lirt nift dbi zelde zij i et HA h ilH+i oov er M j poMÜe en voor K htett tHi p toophaan l tr t t u a ni et bopelirOKe aobaftde Wl kan een pre dike van lt 4 Kvaa llf aebdaf locdn n die in Itet ïi ta lm trouwt v oor dMt Bur grrlijkeii HluMt mw tvm uft 4R dal Q tviu pubtittk toeoeei be fl ge iMM óeA Ho hium4 KsthoKf k ki en wfer vadtv la eea der meest 0BcSBae mannen fan dend tijd m Mm aedU hifce n t i Mtew Berich t van Inzet Vervoert goederen binnen en buiten de stad tegen zeer billijke prijzen Gelegenheid tot stalling van automobielen Reparati lnrichtlng OlPLEIDING TOT CHAUFFEUR Aanbevelend P e MARBB OOUWE 331 K v d BUIiqu RAAM m Oaragc De BOUWMANSWONING get A 60 met schuur hooiberg en verdere getimmerten boomgaai d en erf benevens diverse perceelen Wei en Hooiland uiterwaard en dukgrond weg en watering staande en gelegen onder de gemeente Haastrecht m de polders Hoonaart en Roozendaal tfl zamen groot 6338 40 RUOKTABAK prijzen 13 15 18 20 25 eoz per ons Prima Heereobui 25 et 2 ns Beciame Baai 15 et LICITE II ZlieE 8IIG 2ii 23 30 11 f iiilllESIlli 35 et OAk voorradig alie Engelsch n d btkenda Hollandseha Cfgarattan H H WINKELIERS ENOROS PRIJZEN 399 30 Hoogachtend Tel Interc 589 K BERLIJN Ifoorjaar Sciioooiiiaali Gofdiioeo 15 61 16 HECTAREN geveild ten overstaan van de Notarissen J P Mahlstede te Bergambacht en Ml H M A Coebersh te Leiden den 18 Maai t 1920 zijn m bod gebiacht Perceel 1 op f 8600 2 ƒ 3000 3 ƒ 2400 4 ƒ 3650 5 i 2600 6 ƒ 3650 7 ƒ 2700 i f 4200 9 ƒ 2700 llUli UlIUIflIi lltfQlllI f viuyiu vu VUUUJIUUUW IIUUVUUUIlJ Jl HEEFT EEN SPECIALE AFDEELINO VOOR HET BEHANDEf EN VAN ALLE SOORTEN GORDIJNEN 1ste klas biwtrking in den kortst mogelijken tijd T I 540 mi BLEEKEII88III0EL 89 70 i Adv rt B r In Te zamen op f De veihoogmg afslag en combiulien blyven bepaald op Donderdag 23 Maart 1920 des voonniddags 11 uur 111 het Hotel De Zalm op de Marktte Gouda 1696 46 Notans N F CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA zal op MAANDAG 29 MAART 1920 des moigens 11 uui in Hotel DE ZALM aldaar publiek verkoopen Een uitgebreide BOELHUIS Kweekerij NotHriR VAN DER LEEDEN te Ouderkfrk ad IJssel is v xntK mnnt op WOENSDAG den 31en MAART IÓ20 dP8 morgens t D 9 ure anth dn bouwmanRWoniDfr bewoond dooi den Heer W SLAPPENDEL flIdHar ijj de Kromme in het oponbaar te ver koopen 32 Kalfkoeien 2 VaaHtoeien 1 tweejarige Stier 1 eenjarige Stier I zneiijarig ZWART MEKRIEPililllD 1 vifjarig IIUiN ÉKRIEPilillD met VEULEN Boerenwagen Kaasbrik TweopaArdamaaimachme Hooihaik H mischudder Kettin B e Hietenmacbine Wringtobbe van 400 Liter Wnngtobbo van 150 Litei Waterfornuw van 40 Liter Karn Starfn Kuipen 5 loffse Menbru gen 4 KoevtonderR IJzpren Schouw Houten Schouw grroot loB Varken hok H VaikeuH zeuningen 4 Kaas tander met 12 breede planken 4 Schragen met Kaaa planken Dram en Laudhekken en vele andere liyw M Milkgereiilscliippin b Morgens voor den verkoop af enommerd te bestrhten 16 6 55 voor alle cultuies geschikt ad Graaf Flonsweg te Gouda groot ruim 1 H A in de nabijheid van apooi en station en zeel geschikt voor opslagplaats De kweeken bestaat uit ± 6000 M2 zeei gemakkelyk verplaatsbare Kassen van gewapend beton gedekt met ruiten van ± 60 X 50 c M en vejTvarmd dooi 6 Strebelkctels van 11 leden elke ketel met H 1000 M 3 duims getrokken vlampypen benevens WOONHUIS met kantoor schuren en bakken Grond en kassen m verschillende perceelen combinaties en massa teven s als Bouwterrein Dagelijks te bezichtigen en teistond te aanvaarden Hetaaldag 28 April a s Breeder bg notities met schetskaart vanaf 22 Maait te verkrijgenb gezegden Notans 1 6 40 AboDDeert U op dit Blad Antiquiteiten liÉelilier m lolipileiliiD bekijkt mfln etalage en gij zult zeker wat van uw gading vinden N CATS WielminastrutliO G Blot ii tliad Adrei 58 60 KËKNiSGEVING Moteria MAHLSTEOE te Bergambacht jr voornemens op WOENSDAGEN 24 en 31 MAART 1920 telkens des vooritniddaga 10 uur m het CiiU van den heer DEN BRAVE te Berkenwoude in het openbaar te veilen en te verkoopen i het recht van erfpacht van een perceel grond groot 23 aren 30 centfaren benevens de daarop ntaand NB Ik verklaar dut ai watik V rkoop gegarandeerd antiek is ïöST DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND 1 OPRUIMINÜ m $ van Parfumerlan Toiletartikelen ODEURS 26 cent TOILETZEEP 9 EAÜ DE COL ÖGNt vanaf 68 IRRIGATOBEN 2 SPEENEN 2 VROUWENSPUITKN bd ALUIN BLOK KFN 2B POÜDRE DÈ BIZ 17 TANDPASTA U TANDENBORSTELS 11 hMINK 4 SCHE RZEÜl W SPONSEN 25 HAARNETTEN 13 CANULES 4 BRILLANTÏBE 19 1251 i m 30 M Vp KUlii kafÉiTJis BOUIM doen te weten UNBE TIENDEWEB 27 Til 3tS HEEFT IN VOORRAAD Blauwe druiven Mandarijnen Sinaasappelen Citroenen Bananen Tafelperen en Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes diwara oortan naeton Blikgroenten ti N itirk coicurreereniii prjjzm HZ dat ingevolge de bepaling van Art 31 van het Reglement voor het Hoogheemraadschap de verkiezing van een Hoofd Ingeland in het Eerste I istrict van een Hoofd Ingeland Plaatsvervanger in het Tweede District zoomede van een Hoofd Ingeland Plaatsvervanger m het Vierde District aan de beurt van aftreding de beide eersten in 1921 de laatste in 1921 zal plaats hebben op Donderdag den 1 April 1920 get B 40 met verdere getimmerten staand aan den Kerkweg en diverse perceelen Wel Hooi en Bpuwland met weg en watering otider degemeente Berken wonde te zameugroot 5 95 67 H A I 33 40 Te aanvaarden 1 Mei 1920 Inmiddels uit de hand te koop Nadere inlichtiogen geeft genoemde Notaris by wien tevens perceelebeachrgvingen verkrygbau aijn van des voormidddgs 9 tot des namiddags 2 uren in de hoofdplaatsen van die kieadistriGten ta OVERSGEIE 6e BLEISWIJK en te MOOHDRECHT in de Gemeeatehuuen aldaar en wei wegehs de benoeming van nu wglen den heer JAN BOS tot Hoogheemraad van Sohieland het overlijden van den heer A H VAN DKN BERG en liet badanken van den heer J YFF oer tgenoemde Hoofd Ingeland de beide laatstgenoemden Hoofd Ingeland Plaatsvervangers Vastgesteld door Dijkgraaf ea Hoogheemraden van Schieland m hunnevorgaderuifi van den aden MMrt 1920 1517 74 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland De Secretaris Rshlrheestei De Dijkgraaf BICHON VAN IJS ELMONBE J H VAN DER TORREN Km KOflX TIÖP WEII 10 En 18 afkondiging hiervan geschiad waar het bel oort den 15den Maart 1920 prima rooktabak vanaf lO eafit per h if o m pHifna pruimtabak vanaf lO oant P IVt Won W IJ TEM BUR G s WIJDSTRAAT 43 Tabak eii Sioarejyég DE HERDEg m m f W hr YERSCHU NT DAGELUKS ABONNEMËNTSPBIJSi per kwartaal i26 per week 17 nt met Zoadayabljd p ïSXl ƒ 290 per week 22 c it ove J jï Ti L per post per kwartaal ƒ 275 met Zond Ksblad ƒ 340 Abonnementen worden daRel ka aaoeenomen aan ona Bu au Markt 31 GOUDA bU onze affenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPBIJS Uit Goöda en omatreken behoorende tot den bexorgknng t R lt 7l 01 ölken reael meer ƒ 8 20 Van buiten Gouda en den beiorgknog 1 6 1 fiSO L ermeeno 2fl AdverUntlto van publieke verm kel ikh len Redactie Telef Interc 545 Jt r fU S l l2 in bet Zaterdagnummer 20 bijslag op den pr s De vrede niet geratificeerd De Amenkaansche Senaat verwwpt de mtificatie Het verdrag naar Wiiflon terug Inxet voor den verkiezingaetryd Owlogstoestand met Duitachland Het Spartacus apook Ebert vraagt mUtel van ontwapening Eischen der Vakvereetigingen mgewilligd Spartacu m het InduBtriegebied Bewapening de arbeiders in Stuttgart Duurt de staking voort Bloedige botsingen te Berlijn OoBt Sitezife vóói Kapp Ludendorff de kwade genius Pleidooi voor intematloiialiseeiing van i Suea kanaai ONS DVERZICHT Be i de contra revolutie daarna ha op door den Senaat er wel door lou komen Itepublikemen en democraten hieiden bui ten de Öenaatsxittmg om vargaueuugen hoi i de voorzitter van de senaatscommw Èie voor buitenlandsche zaken de repuoli kern de man der voomaamirte reaerveb gaf teekenen van verzoemngsgeiindheid Echter alles tevergeefs Het verarm if tenslotte naai Wilaon teruggeïonden met het gevolg dat officieel de oorlogi bopatan 1 met DuitbchUnd biyft voortbestaan D de peciale ooilogswetten met kunnen wuiden opgeheven evenmin ala bet verbod van han dei met den vyaud Senator Knox heeft Uaaroni nogmaals ayn wjorstel mged ene om tout court te verklaren dat de oorlogs toestand met 0uit chland geëindigd lo veiwacht wordt dat de Senaat dit vourstel than üal aannemen maat teven voor et men dat Wilson hiervan niet zal wi len w tui In J ranfcryk zal de tijding dat Amcuka het verdrag van Versaitles niet ratificeert en dus ook met toetreedt tot den Voiken bond eemge schrik hebbeu ver preiu wat de Amenkaanache republikeinen hadtien voorzien Naar gemeld wordt hadden ze voordat de stemming piaaia had beii uten in den Senaat een motie te zuilen indienen welke formeel aan Prankr k sou ver eké ren Jat de Veieenigde Staten het te ulp zulien komen ingeval van een hemicJwde bedreiging door Duitschland De afwijzing van het viedesverdrdg in Amerika zal de gealheerden wellicht ont vankeiyker jnaken vooi plannen lul her ztenin vatJP et verdrag wat lu veibchil lende kringen ook m de landen dei ententf wenschelgk wordt geacht en het j te voor zien dat de besprekingen m de gezangen conferentie die Woensdag voor de tJ t ede maal een formeel verzoek van Ebeii om wyziging der vredesvoorwaardeh moet be liandelen door het Amenkaansche oesluit min of meer zullen worden bemvloK Dit verzoek houdt geen verband met uc v oe ger gevoerde aetie voor revisi do h vloeit voort uit de moei ijke powtie w aann lïbert c verkeeren ry dag heeft de gezantenraad voor de ei rate maal over het venoek gedjscuBsieera tiwden der spartacièrs m Duitschland lieb ben de aandacht dermate in beslag e no men cat allerlei andere gdieurtenisaen op flen achteiTErond zijn gedrongen Het pro ceB CajIlsux een op enbarende zaak bu welks beliaudeüng overigens tot hedcr wei mg o zienbarends aan t licht is gtkomen de volkastemnting m de tweede zoi e van S4ee w k die ondankB dec wanhopen ien toestand waann Duitachland zich ton tijde van het plebisciet bevond met overwegende meerderfieid den wensch der trevoiititg t t aansluiting by het Duitsche i k awnwe s en taf van andere voorvallen zijn in t met gevallen bij het overweldigende geoeuren 10 het px keizeiryk Een bencnt dof nu echter voor een oogenblik de revo at jn naire beweging op het tweede plan komen nl een Reuter telegram uit Wafiiiagtan dat de merikaanscfie Senaat Vr dagavon I Ie ratificatie van het vredesverdrag heeft verworpen aangezien de vereiachte meer dei d van het stemmenaantal aiet werd behaald 49 senatoren stemden vóór en 35 t egen Van de 96 senatoren bleven 12 Umis doch ook ai waren deze ve schenen ci ho l den ze alle vóór ratificatie geetenit dan noff zouden it noodizakel ke 64 stemmen niet zijn verkregen Het verdrag Zaï naar president Wilson worden teruggezonden met Ie m Ie ieeljng dat de enaat gewei K rd heeft het goed te keuren en hicmiee i de vredeskwestte voorloopig van de baa Voorloopig want naar alle waarachynluk heul zal het verdrag den mzet vonnrn van ie pivaidentaverkiCKing die dit jaai moet plaats hebben Zoover zyn we nojs n et en voor heden is er een eind gekomen aan het maandenlange draten aan het spel eije van tcev en nemen waarbij geen der paityen voldoende af om mtd catie mogeiyk te maken Zoowel van republikeinsche ala van emocratische z jde heeft men de klachten ingespannen om een nun of meer gewij igl verdrag bekrachtigd te kragen BeurLelmgs eed men water in den wijn Telken wer den nieuwe wyMgingen op het vrrdrag voorgesteld B nkele werden aangenomen enkele wef len verworpen $ omB dacht men dt de ratificatie na het aannemen van reserves FeuiHetsm ROSS DURHAM Naar het Elogiekoh van DAVll LYAU OcairUiorsseerde Verlaliiig vmi MevT P WEöSELINKt KOgSUM Nadruk vwbodwi 64J I mevpouw Clyde kier vroeg hJj bareob Sj iM vertrokken aatwooidde zi kajn fftR o ht 36 k T J k Im rfc haar niel ü eu gekojwu p dhïi hoofpeoj weg n dat H it wtni i riohiinir Zij is vertrokken hwfaflaM zij güv ireer op Itaar kmeen li egtm om bet I n zetui zijn lïoed neer va opende de clpur de rfkanj r gn inofder had zijn wlem gehoord maar wa te zeer temeergeflljiger n op dB Hiaan mi hem te ont ffeiieeJtelIJk iag gedeeltelijfc zaj zij op de rufctbauk Juwf iitM verborgen m het kiitoHeo het geluid vati haar snaken boor de meu ia d kamer Jiui oot de deur met een ftfa p be h siiod aii ttij wa dat de rronv In dn hal het zou hooreo want dit leedwMdow hi ni ia bet buui zijns vmAtm sebranht en Ijx hart was even bezwaard ale xiin flUiiioed V UI nature de meen etvoeldss niaB wM hM xvm fa Ml B B fcm i wHi dcnav 58e Jaargang mmmi BEHALVE ZON KN FEE8T0AGBN mCBTONDKN MBDKDEEUNGKNi 1 4 regels f 104 elke m nwef Op de voorpagina 50 hooger Gewone arfvertentifci en Ingeionden mededeelingen by contract tot er gereduOMtden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaat lnita Advertentita kunnen worden ingesonden door tuswhenkwnet van sollede BeeWiaadetaren Advertentiebureaux en eue Agenten Administratie Telef Inttrc 12 waardin D uanweiige vertegenw w i itera dei regeeringsparttfen zuilen er i i hun iracUeb vooi zorgen dat bij de hcrvo ming van het rykftkabinet en het i niiiuiCiu m meleriL jXe perBonenkweatie voigun t n iia iiaar vooratgaande overeenltomht met de otganiKuties van arbeidera en beambten d aan de algemeene taking deelnamen al opgeloat Wonlen Aan dexe Ofgaoiéaties moet een besliaMMiden mvioed op de e ooo muche en staatkundige wetgeving gegevKm worden met inacMneming van lie r x hDen van de Nationale Vergadenng De vearwMutlefi zyn de volgende Directe ontwapemng van atle ontruuwe troepen die aan de omwenteling hebbtn deelgenomen ea ontslag van alle bcuitbtAn dit zich ter besoiükking van de onwettige reg s ng hei ban gesteld radicale t ive ring van het beambtenoorps van alle c ai tra revjlutionnaire elementen oowei in de ptaateelyke bedrüvtn als onder de hcufd ambtttuaren zoo xael mogelyke demoorati seering van de beHtuurahervorming met medewerking der organitiaties van aibei ders en beambten direct aanvangen m i ue M ciaiueeiuig van alle daarvoor r p ge achte uulei nemingen met inachtneming ter t oor de ociatiaatiecommissie reed voorbereide üociaiisatie overneming van ie ko eu en katisymlicaten dooi net ryk daadwi ikelyke inbesitneming en evtntueei onteigening der aanwezige leveni m ud en bestrydmg van den woeker m t d eu laad Staatsgai antie dat deze voorwaarden v rvuUi zullen worden onder contrdle van taj zondere lichamen en met bedreig ng van strenge bestraffing bij kwaadwitljg oafrtrekkJng aan de verpliohting tot afg viug oatbindmg van alle eontra ravoiutionnaire troei en in de plaats daarvan form itie van nieuwe troepen uit de itringen der betmitw bare republikeinsche bevolking vooral uit o klingen der georganiaeenle arbeuei en beambten roa ler echter een btpialden stand uit te schakelen De FolitiKh Parlementarische Nacnrii h ten het officieuse orgaan der meen Ier heidssocialisten bevstlgt dat de regeLrisg de door de vakvereenigmgen fe telde eiBchen heeft aangenomen met het oog op den waahopiften toentand waarin fibitxch tand op het oogenblik verkeert Volgens dé lezing van h t Hbld zjiHlen de Vakvereenigmgen dus den elsch aftif ding an No ke hebtren laten vaien wut in zooverre vereenatemt met meelt deel n gen van andere lyite dat Noske wol z n ontslag heeft gevraag I maai Itaue Ut niet heeft aanvaard Is Mt jutkt geticii dan heeft Ie regcering daarmee openly c dan strijd tegen tie spartacisten die fel coeten 2 jn op den minister van Verdedig ng aan vaard Ook m ander opzicht en meet ilaud wtrkelyk is de kamp tegen de coininjnis ten begonnen Vanuit Stuttgart zyn ryki weertroepen vertrokken naar het mduulrie g bied Maat de communisten xoo goe t tfia heer en meester yn NJuit uit fcssien wordt gemnd toitoa de eommjnlalen nu lOOOtl man goMlgewaym de troepen Mier aantal toeneemt i beachlkfcen over kanonnen iiepantiHT c auto 4MI vUcgtuigen y hebben de maehl u üaa ien o H te Dortmund üochura kibbtieli Üarmen Hagen l aeriohn Hattingen A crue bssen en Dusaeldoif Overal xgn werfbureau s voor bet cM der ger geoi ead Te Kemscheid hebben de Spartaoien deverstel kte punten beschoten met kaaouieaen houwitser len gevolge daarraa nel vele doeden Ten slotte mowtan da Ukriweerbaarheidstroepea naar èM bwMtta geoied uitw jken waar zy doM de ÜriwMnemilitairen zyn ontwapend en ndex oewa king gesteld Dit laatot wordt aa idageiüclif xyde tegengesproken D BelgiHchtt büwtttttgatroeyan ni U aiich uit Duiaburg t rugg tjrekk n Op dealinkeroever u en troepentioncentraita tijngecomttateerd De autoriteiten te Mii ter bwidev rekening met de moceiükbakl dat de b nUnte overal ingrypt waar de ruat a de erde aoor het rood Ic ei v nbj onl werdcjL I geallieerden moeten goedgevonden halfbtHi lat Du ische troepen vanuit het beEcutd gebied t gen de siwrtaciiir oprukken Utok uit andere deelan van DuilMhlantl komen verontrustende beriiAtan a uil Kuid Dultacbtand I e boilem te Stuttgart wordt onuer do voeten der regeenag warm In de noofd atad Wuarteinberg vofuruet h t eommuniaUMhe ueet der arbeiders iloh van watieuen en laar en groot deel van de Wurtembergsche r kaweerbaarheid naar de Koer ih gazonden Is ook daar de burgvrwacht t gi roepen In de HelerKhe houfdMad Mtocbeii wa4 het atenlag nog volkomea rosttg hoewel er kenteekenen waren van nieuwe sp nping die wel een gevolg lai x a van d gebeur tenisaen in h t rJJk I e burgerwacht d e tot M düu man was aang roeid ia druk n actie en neemt overal goed be ette waehten m vooral in de aanxienl ke tadiwüken Daarentegen werden de r kaweerbaorhe idi troepcr en de tydelijke vrjjwilligerK naai Kssen tn Ueriljn gebonden De wagob wa ren versieid met swart wit roode vUggim en de anti emitische waatika Men vieesdw dat du ataaing t gen Maandag upuauw uitlferuepen sou worden Dezelfde vree bestend voor Bertjjn De gezamenlijke commissiea der Duitsche Vak veieenigmgen hebben de staking te berl n Voor indigii verklaard ken Zomtag ge houden ventaderlng der ttakingo o Hers nam echter het beHluit om de staking nog te liandhaveo Dit bestuit zal evenwel aan dat lier mtierderheuUpartyen ntet veranJcren Ken centrale vtakingsteicüng he f t inuag 1 III M l II m 1 1 m i lüjlHJ tj ou i lurnMlk IaiDltl vil I hut irifug lu hv vatW aD haar moeiltr wa Bir n thoa Down vi van ltal yce tio ui Ik l ioimaar tti egigen dat tïi op liM ttroiuel iiei it gedaiwrt ij luut cchUf it Kleiai rol i het laalNtn atuk van rravla w tr i j rfipolit nkelrt paéf 4m had te loopwi B+ pro l de it i tüet b ovonlrljveli likH der dat M voor geen vui oiih ivrlijk hi lolcit ullf i üijd r de oogeii vtordun gf H n Itiu vvoT zoover tu t onze fuinHii Moeder wo i ewlljU bi haakl flm drtftlir Durham heeft r iH tM nat t loakeiL Hij bei4t mijn gaan lauir deity d4 alujd afgekeurd en lieWt iiieor tt tt I n g t hU b HiHiif r wbm dai Uc Ml ooit luwt oujnoit Ku hij b mijn a lijd viior Maorft gi w aarw aiwd Maar bij wi t lutluuriijli van y hiiwelllk 7Mh vmr deu Rui irtl kt n K6ii t h i iiiiat getUlffw ntMFtig Hij wtat nr niets a dau m v d I dag Ba toen ww hJJ zmw Kea mij Rij aobeea tw4 voor d v in MMltt lieht I il n 1 I MeUHiw Loruiyr Iruk baar tolioutb rn naai ttOltterMi U 1 wu z r irucwb bx tphardgi vrtjuw en hettt te t iiüg eerbint voor dul eiU at tum gvkerd k 1 eoHiteillgen J lil Zij onii iKi iiujn a iveele al hn H iidg ZIj daolit wker aaa baar 4 mi eweku zti Jlia MMUber 1 iot van rikt t ini titwiti u iiMtjr tvét liooa teiijn bin u Kir Uan4 baar rtoc Mr k Dat hra ik nU X iim4 Jt eeiet Ktllkr in üMshcii lieblH t i c fii Kotiden bmh op hi iid4 n Y van hun anihp en xoo meer Indhq zij het hadden zondiMi xij Wiei stnrg iHcMv be ibim voor bun dm4i It r eu baar sittt op hpl totHiM k Jt tfm IafiL naao Netm jy iNtrt t n wij d wr yixx Ha hec weMite zulten Ujikw Hm tn Ik g 4oo dat lèf4 beet wat J kunt Óotix 1 Jt ioDgH vnaiw iaed Ie n iik n naflr een At r kokiMHn u aar je mHechtni dnör ii ii imioed bier fvrn kkln Bfiit rk ki fk o Mttodpliuit zutt krijgen Bij de linmel n MflI dsl zal ïk lef doen riep ka met tonkelnnAi ooRWi Ik h fe alH HMtaw fn MMi Mt d i Ik Mil mt ik iMfl illeN v t vorenoHltr d ootfeit npefcn iw Mal l arham max Maar k etiiMUl mM kM Ib he4 Mm Ve ltiH iff4M € Mtriiirj 4 I r tt groiH j 11 akt u Ml