Goudsche Courant, maandag 22 maart 1920

m y i ADVKltTENTUN Hertoli ovoilcod iaiiht un kulm na een langdurig li den on u Man en Vader CirardDS Frsnciscus m M Iht n U ï 11UUIB Wed ü i730 18 GENT I K GlDTS Heden overleed zncht on kalm oDze inni geliefde Moodoi Behuwden Grootmoedor DIRKJE VAN NAHUYS ll MULDER in den ouderdum van rnim 04 jaren M H QtTESTliO V Nahi h H J P ytlhSTRO H J M V NA11U S Wbi J M V 1 WANT V Nahuvs U D V NAHUYS en Ktemkindeien OouDA 31 Maait 1Ö20 1 33 ttrm bitofk 2 Guisclis T itopliflan M aatscluppjj In de heden gehouden Algemuene Vergadering van Aandeelhouders werd bet dividend over het boekjaar 191 op ff IS per aandeel vastgelteld over welk bedrag tegen afgifte van het ingevulde dividendbowijs No IA ten Kantore van de Nationale Bankvereenigmg te Gonda beschikt kan worden DE DIRECTLURGouda 22 Maart 1920 1734 19 Bpiobare HfijwilliiB Verkooping Notan VAN DER LEEDEN tp Ouderkerk a d IJssel is voornemens big Inzet en afslag op DONDER DAGEN 1 en 8 APRIL 1920 telken des morgens ten 10 ure in hnt Hotel DB ZALM aan de Markt to QOUDA in het openbaar te verkoopen De Bouwmaoswonioo E 36 mot Hooibergen Schuren Erf Arbeiderswoning on eeniKo peroeelen uitmuntend Wei en Hooiland staande en gelegen onder do gemeente Hïeuwarkerk a d IJssely nabij het dorp aan don Hoofdweg van den Prins Alexander polder samen groot 20 Hectaren 3 Aren 10 Centlaren Te aanvaarden de Landenjen 1 Novombei 1920 en de Gebouwen 1 Mei l 21 1728 44 Breeder omschreven in veiling boekjes verkrijgbaar bij den Notaris Dans en Feesttenten te HUUR of te KOOP Vooideelig adrea COHEN Co ARNHEM Fabriek van Rolluiken Markiezen Zonneschermen Tenten Oekklesden na 36 Agent voor Qeudi en omstreken H J VAN SCHALEN i WIJDSTRAAT 21 OOUDA HEERLIJKE GROENTEN 1731 KOOPr MEN BIJ 12 L V d Heuvel Dz Bovankark B35 STOLWIJK Wordt driemaat per week an huia bezorgd Oak verkrijgbaar alle ooorteii ftroeaien en planten HEEREN ROOKERS Wi ruimen heden op zeer fijne flinke Siiarea ït f 4 per 100 3UU pond £ oi dc Rooktabak vri van duf a 90 ol per pond end oostwioscl U ontvangt fr ili i i 17 2 H A wErMAN Turfmarkt 54 OOUDA GOUDERAK Advei teotien en abonnementen op dU blad wolden aangenomen dooi L VLEGOËERT doudeiak DlVJLR Ë TIMMERMANS Firma H A DIEBTEI HOIIST Biljart on Moulwlfabrlok 37 Tlllltoil 158 aOUOA BCONOfltlSCHK BKHICHTEN F kurkindiutrir Iwlrugil liiil Jüiia U nuiidliti 111 I l i VrliOta be n uuiUi IK iwomiiliMi lilu w Ktikol Huruii j M ii4iiuk ou Mwiww iMMa ItaliKltia A ikl u IiuuImuw kurk l4J t iudll etia KOU uiOtiilijkHU ujü h OUOh Uut ij ma iWluBifu dit vuur iuii ver H iJ va 00 i tuwMrk iu j ruu Uuii gi un m swoKiauu up hil Ijuiklica l o rttw kivl IK n kuri luu wam brt r aki i en uk lunuiui bpjuiK uu ua 4 J4 taw Voonti eumt uaouiiMi iaiul i Ic ooniaaawto U tru üci r iJu Iju u j uo Juxi Uadw kivarm bIwïHji mu gonof kHtUllUlU Oiulor lio J uilcu Om uii 1 urHi al kuj t J iu uatiaucou m i m durliiul oo ilo Ujuifi Uijkeu UI voiM uauie j ia lM ia i r ziia UI vau tabltoktu wnör tul licl uuUioul lU ourti kmti wonlm gi loilucal Oal ik rouMol l ï n bn j i ui Doworikto tark aiu J uuvrkt iVloat üii kinil Miniwnlfi lii l op iil 1 11 ilaiir hot voor iija buutrkii kiir u Uia jrU0UUUui4 U UttU LttUtocU uu ii Ouii a oou uolgKüiul kllu UiKku loui lm wonoD wolko In ajie JuaJeii oou loiu iiii ViUhOl zgn Al coiuairmit voor Ug N li rl u luc i m iUMie nam 1 ortinjul mtajjgto eoi uoncluj iloi pUiUj la me lü IDH d aoiu Ho per Ion Uuu mom li p i uit iM U WM leii IJU lyü J£ j kurküoul kuiu pi m J k Wl rW Aiuw worden vorkre m liitvtr ij J Wrtfi n vaa bowwku kurk zal du ungt ti wr iwt 4flnle dael kueieu au de n4 iü Kltta lïKr kurKiuul luooi aocUiu utaau KU eau loitufleiMoli le rancier oaAr ODH lend S ton kurkJutut düu kiMi daar op lüo rranbt Lent hij eotiUu i lou luirkuiout rwwkflu tot kuikou om lU aa r otu land Ie MOl pink ilJ6 Ijeilnceii üaartg komen düb nog de iavoorreobten doob daaru Mi VM alaal dal de labrikam u j boogo koe heelt op alja kurkJwul voor lioticr ve r In bet UooeiUand Lï e i en andei ol dal luny al tliai de boverkU kurk ti en lagarprij kan aauldeden daa de Nedorlaadaolio ui duMneid ltfl ffanoeer di auuid du sajulii u U aiboidatoonb ji bi di laiaUu bj i Keu sou Pqnnaal reoda kmmon conouj r erea Maar Uuuiri iju bi idt Ito ui ui M voordeel Tan dit laud Voel emeOgor is euülar bol gcioar Jul lMl eïol van do lage valula iu 0 lUiu MOMDde laudiui ouzt kim oduwlru 11 Unlaiddellljk ua bel ujlou vau diai wa P ii llstand 2iju m llolgto ou lu dt Lou irlbJt njkm cnurun liotMtlbyl u ktirkh lu OU eaoedtiO kurk lu voonl Hel vaJutavorwttól waarboii tl u tau kanton zelle ale ui benedt uikuopeitfij otlan nog oiu belioorlijk luKloljIer HüCHrZAKJiN Het autouriureciit der £ uU rafiu 1 i otJir jii dd 1 uuari um i r ü Ij J f i ulugituii uw ixiüi 1 UUMi liiuiiuii Lt dmi o k5 jiu du VuUhuww d atvouligt platUiuiiiii k w ia M umr tui luM ruclu tuL rupixKlumiv aii n oegaUt üJ zijt gij het Ziedadp owi dur Jiit ü t diLpzlimig m i geu Hüaxop lit jiirwpnidtmiiL wud i ub dezttr diyiii n jxoi tuii w oord t g ii li 1 1 t jT Man j xii üukd auCecmluii ii g4Wg UI gtlxJto lumcii huddoii ut u m ü vrijhoUI dci haloint s kiipup door u liakikMi iittar nücl dwi u laaur Lm l niöfld iiud zija ikatUU iu ii nmk i i Ueu fotograaf u joii ii iijd la r had Imj Ju t iatm i kwaaij ir aUil r dtiiülü tin klaciil in 1 Hprak lu origiawl hüji gelijk iulu dRt IlOöIllt UI PWJll U l il üUlI II J dq Miigotijjjiö vMi huiii Joh te i IfOn Dtt HÜJiadt isclii ji m i m oo n m i guriug U zijm Ham liij vrtie imi N u fJnn i JOO rw oor hw f ii in m jrw K H iiH tU Jin VOO r oiki I pioJiidt L ö f liLl ttiik dfc oldc ziju opvuUwigwJuij nuet iij zwiülutu MMI l H p itl Vttli ll l UtMiKi oImU jüOüIll i dll g i VlU llOOgiiit lliK zou IIMlJji U gCh in ken wonliu van oIldborMai virkliuirtl itM iVQ4ttlih den ei Mli uit L lotuffajike n lil rourüiHWi kliyur iii t kom ii v m HOTTBADAMSCHE ItfiCHTBANk J t Uiiclitl ank t KolM Tdajii Ibtft ivi t d s Mr do Mohoraing oen aaiilal UiMrl ju Nu dt idiwwiK tuM H hi i M naar fP f fHiu door iiir OvoHxMMli f iiiJiriit U gtii I M 4S IfiAt arl ei ltu tt Had4lilL f a HMfiptius lultib iidnUn f 126 boeteaubH 10 diweui heofateujc N U Ct 1729 16 PORTIER QEVRAAOD In hit bailt van gosde gstulgan voor fabrlok bulton vrije woning Bneven No 791 Alff Adv Uur D Y ALTA Rotterdam EERSTE NEDERLANDSCHE I VAK en KUNSTNIJVERHEIDSCHOOL tol opUirilng van Goud en Zilversmeden en Horlogemakers TE SCHOONHOVEN FERWEROA TiEMAN Amstkroam Voor hat volgan van dan nieuwan Curius aanvangenda i2 April a s kunnan vanaf badan tot an mat 30 Maart alken warkdag van s namiddags 7 30 tat 8 30 uur uligozonderd Woansdags an Zaterdags laarlingen wordan Ingasohrevan Om lotjoUleo Ie woeden moeien de jouleliedea Jen 12 in en leeflud hebben bereik en d rbi kunnen overleuen een veckUrlM v n hel Hoofd eeaer School d 211 de Le ere School met vruchl hebben doorloopen Spaansche Wijnen vino de l loja road f I 4 La Palma wit 1 5tt DEPOT TE jiJi Fa T CRIebAs Verder een a iaplga ourau voor Jongelieden ven 15 leer en ouderOaMerailja wordt gagann lm De prekiijk ven bei Goud en Zilver meden Grevieren Stempelinijden Emailleeren Boelieeren Horle ebei erkiU i helH nd en Vnkleeken n Voorljeiel Theoreli ch Onder i Schei en NeluurkundeBoekhouden Hendclirckciien eic 72i 77 WÊ F i r iBiloMliigaii imontmn hat ohoalaafeouw of op l r raga aobrlHallik aratrakt daar a Dlraotaur Nameni bel Beituur De DIrecleur IbbMSO OUDA C L VAN WILLENSWAARD C Voorziller FREI A TERE If elefoon 40 H M DFN UDL Secreleni Vim NELIE S TABJI Rheumatiek en Jicht genezen Na t mtl t jaaryln onuiliim ki lgkL cu heb ik nnjïclf gai ien slndadirn Tipb ik hnf atu Tniin I J I 1 L ll I T Wij houden onze kwaliteiten onveranderd 1727 40 De prijzen zijn thans pei halfonspakje MARYLAND 16 30 cts MARYLAND 14 27 MARYLAND 12 24 MARYLAND 10 22 MARYLAND 9 20 MARYIAND 7 18 ROOKTABAK 5 15 ROOKTABAK 3 12 ak beschouwd te het als imjn Ie Bn ten ooR anderen te genezen ik weet at het beWekent te v ten l Ien maar iR ken d k de rpu rde van tLFüKkrei tot o zondheWi en kracht Ik htbs muzelf genp zen ntÉii ook duizen den anapren Tal van attehtei zou ik kunnen tnonen an lieden le rtitK el ïeneeMniddeU n vruchteloos hebben Alom verkrijgbaar DE ERVEN DE WED I VAN NELLE HUISHOUDGOED ebi uikt tn ten slot U dool Gloria 1 onic yii en K n y gn nu wedei gezond en steik m zij OOROneCHT CHt MKTAALWAAENMaAieH I voorheen Wed J BtKKERS i ZD0IVDOnDRtG q GLOHU lONK iw veikruKbaa m I o zen a f2Mi I GOLDA by ANION COOPS Wydatiaat IQ n ch1 i by dt xoomaanistc Drogisten Haar met vtikiynbaar m Igt toezending i jl mt angst n postwis d plus fO D oui poito ilooi John A Sniitli N Vo ii buijfwal Amsteidam i 07 4 Adverlespt in dit blad N V DE TIJDGEEST rrthhinq van 500 nuinmti sten ovirstiir Notaris fl 8 MULIE Maandag 33 Maart 1930 20W1 5795 in i 18203 1 t 500O 667ê 1000 9971 f 100 627 f 200 9671 t 100 9309 19583 Prltsco van 190 eigen i cld 15 2aHe 4185 6314 8248 7m 1I2J 1 1 09 15027 171 119260 78 2300 4225 19 82 96 841 14815100 1 1931b ie 41 34 39 8315 J9 n 11 313103 23 17 1 20 l 67 86 48 82 9 1 9 80 61 64 55 W 80 96 6413 96 lOOl I 42 132JJ 15333 66 97 all 2491 4327 29 419 21 57 61 80 17417 19401 92 1 70 6515 2210130 61 13543 99 36 51 359 2534 96 28 77 47 1147813609 l i400 79 55 96 46 4 99 63 87 10201 11520 K 175 19651 522 2604 4522 98 853610305 35 1 15521 86 73 16 92 50 6647 39 77 37 1 U 871760219626 SO 2750 462 81 8 10402 75 1415717 i 52 788 2831 43 6703 95 61lo33 22 76 94 83 89 76 4724 5 8613 4311799 48 15858 17724 97 801 87 4801 69 54 911181113904 15926 17843 19736 M 92 J3 95 67 10544 35 41 31 1791519815 902942 506840 83 8011943 54 O 34 62 924 86 57 82 70Ü 10667 04 65 91 39 19936 25 3012 64 99 18 10738 79 66 160 4 49 88 31 a 972 72 70 91 14012 16IÜ0 I8Ü3Ü20059 1132 32 49b O 73 IÜ8U1 12040 61 38 342011b 79 34 502 1 7084 86 20 91 94 411811720200 200 73 II 93 8907 70 961410016245 18231 2 1 1469 79 5142 7135 18 9213118 10 33 47 50 78 3I6j 84 84 48 IÜ928 51 91 W 89 62 83 3262 5203 99 9121 87 82 163181802 WÜS 86 3337 10 7222 m 92 1229314 88 58 58 1550 3400 32 24 9216 95 1240Ü SI 16406 78 Tl 1610 22 96 32 4011 Ml P 88 18500 82 205911 39 81 5387 7384 9475 Jl i 14412 49 912060 1 86 3660 5536 92 82 Dl 71 36 7418334 161700 3755 85 7421 9566 6112601 37 16644 5920715 91 78 5667 7537 78 67 II 45 6018557 23 1818 96 85 48 85 80 77145041672618693 81 56 98 90 80 97 11110 S9 48 1 1825 18706 20804 50 3805 5931 7613 9blO 13 127U7 78 72 o6 14 63 51 93 7772 60 18 21 11821 16902 77 57 1911 06 58 7886 51 2 174 19 70 il 71 2131 84 Ï3 1 79 74 4056 6l t l 8iH l KI 42 8 4 1 94 86 65 410 61 S idll im m bi g 35 90 2620 64 87 69 6049 9 9733 2b 26 47 97 18802 109113512827 9217007 56 3941 82 15 8b 43 9414904 331892850 12915 28 7 5655 19 75 87 90 6b 55 15013 I7I 19060 aa to 16 51 85 58e Jaarg g m U 14271 Dinsdag 23 ïaart 192ö IL XH J i 1 J HHBP WBHBWBSWaB GOVMHË mRANT 3 xe vd wr © YERSCHUHf DAGELUK BfrHALVB ZOK KN FBK8TDAGKN 2 25 per week 1 cfcnt met ondagablad I waar de beiorgmg per looper geiichietlt Zondagsblad SM lomen aan on Bureau Markt 31 GOUDA Istkanioren uBtreken behoor ule tot den j Eorgkring I Van buiten Goud en den bezorgkring 1 fi j vertentittn van publieke vermakal khaden lateivlagmunnier 80 bUelag op dep prlja ABONNKMENTSPHUSi per kwar pM kwartaal ƒ 2 90 per w ek 23 eent Franco per pont per kwartaal ƒ 2 76 AbonnenienteD worden dagelUkH aan j hU oiu agenton den boekhandel en d AÜVKRTBNTIEPBUSï Uit Gouda I 1 4 reB lB i liOS eiken regel meer ƒ i regala 1 80 alka regel meer O 26 XV i cMit per regel Advertentlëq tn Redactie Telel Uitere 545 INGRKONDBN MEDBDERUNORNi 1 4 re Ii flOI elke r nwer l M Op ét vocrpaglu 0 hoocer Gewone advertenÖto a ingeionden n d le lIn M M coatrut tot wr iMffAioeerden prü Üroote lettere eo randaD worden betdund naar plaaUnitmt Advertentlën kunnaa worden ingaioDdeki door tttiaekMkaaut vaa aeltade BmUubdelaren Advertantiebureaux en h Atetttn ireau A R KT81 GQUDA Aamlnistratlc Tdef Inttrc 13 en in ruil voof InvenansiiWelen 1 ngz merhaad keert de luat weer maar do c z l wel van korten duui aün iJ rük ie f 1 ing kaa de sovjets natuiurmk niat naiut i tegeni vei i h dulden Mat ze al t muftt lyke zal doen oin de fpartacittr te ver ilnn f n ben formeeli veldalag AtaaL te wacht u wanneer tie oprukkenilf r e ung etiouwc troe ep en het KdoMo leger I met tlkaui tn botfung komen De lv t 1n4 u k Voll yottung zegt Ut men zich op bet erg Ht oet voorberuldea aangezien het Hojje W In t we t n op 100 ÜOO man ge A hat moejt worden en ea M i leaen sprake v n iM lUe Joi g mannen naar het front wel te er taan het Roode front te ï n en Da sparlacleia zouden Milfs over teaku dig leiding beschikkan Volgen bebouwbare berichten te Aken pontvangen staat de pgksweer tegenaver ten w lar legei aangéspooixl d r eerige oml otl cia ten en vtMrzien van wttpunen en ai het ni oiiige matouaal Het chym at k Spaitacisten op weg naar Duihburg en Wezel Zy zouden by WalKim hj heb ben gemaakt en er zich hebben ic bCi an t De artillerie was in wei king op verse iilian ile punten van bet bekkeO Den il Maart viel een granaat in Orsayop tien Imkeiuevei neer doch sondei te entploffen Bochum zou ilooi tie Hijkawcoi heroveitl zyn Volgens ten bericht uit t ngelache bron wutilt hovesitigd dat tie onafhankelyken de mee Uihei Lssocialuten m de Spartariften in ov retnkomst hebben getroffen van ten tuumviraat te Kemscheid en in andate ate en vun het Roerfaekkan De Kheiniache Ztg ztgt nog De bn t der bevolk nt tegt n Ie rijksweer ia ongehoord eutaghebbende personen uit het rujue Ic ger verklaren dat de ai beider ondci geen vooiwaartUn hun wapens aan d rykhweei muilen Uitleveren desnooilii zullen y zich d ui lie ngelsehe troepen laten onlivape iien Kr woitlt veromlemttld dat het pUn bl staat om het heele imlustriegebied te om smgelen Men neme zich lian echter n acht voor k sab tage I 1 zyn olementen ondet 11 arbeiders die desnoods de mijnin order water uilen ietten en de fabrit iten met dy namiet zullen opblazen Men xal lm op rnH iz ime vy7 lot een ovei eenkoii c moe ten komen Jn oveng Duitschland is de toestand iets vt rbetenl Halle s op ie fapartacitu ber ovenl te Brealau s bealoten het werk te hervatten te Kti zyn nieuwe gevechten ge eveid doch neemt de takingsbewtging meikbuar af Het bedryfsleven keet lang auni aan teiug Onderofficieren en m mie len vun ile marine hebben geeiecht lat de ol f icieren niet meer aan boord zullen komen en dat de bevelhebber voortaan dooi Ir bt mannmgen gekonan zullen worde i h Duitscliiand Ittinl oskCtoch ont8lafi en ven bebta n watt zooaU een kmd koa i x r zien het aanblyven vaa No ke I Vrt heeft licm dan ook niet kunnen baiitlil iv jn en giBterairond wn tweede ver e c lom i vX slag vun Nouke moeten inWiUIgen en hiel ne verdwynt van t politieke toonet ftiene voornaamste fout geweetit v niet tOLfg ak tt aü opgetreilen tegen de reactionna len br ifl ndg een tweede punt dat mutjHjker op la loHben De onaniAnkel en i iJAhw j1 iMir regperinj waarin uitaluiton uV ai beiders vertpgenwoooligd xullen i n in a w ze wiileft ctntruni Ie4e4 en k diunuvra ten ttlpptn Ovt dtïe aantfe gnd d Kb bwt d hoofdbeAur n yiMi df üfjA P o S D r en het bestuui an df ü Ii od an Vakvereenigingen gisteren £ aad tillaagd in éen conferentie waaraan i nm S iunmten niet deeIaara o Behalve dtt vor ming va4i een zuivere arbeiderere e ng Iden de onafhanke iJfcen alö Voorwjuardt liit nekken vandt ti oepen in de ojl aten k MJh Berlyn iehalve in de regeerintfiwyk ije oprichting van een atbeidciswcef op pe vferwarrin f en arbeid rl egeerinj5 verlanfed Het Roode iJeRei Jn overjK WjMh H bentol 0N8 In t fLff pUf w j t rmoedeWk eldw iij ie doutr llc e btiwogi lüand on an iei e gal 1k gucn 1 vïpch n n ait w et Mv r tl ig li JwnacA mm 1 hien die Ml twer b k t gdy nleidaai ihe ot react l met t t alh e ui fekeordTli eft l tvangen me rNlpe ingin m zyn te Stuttgart rii ilc Na n o Verga ilenng gehouden redevorrmg enke beiing wekktnde byzondtrh l n veitelkl ovei de oorKe chudenis vaii i a staatsgreep In liet begin van dip veek vin Ie conUT 1 evolutie ging generaal von I uttw 7 nun itn r jksprehdent LüCii om liem in opdiacht van itn gjoot nntal iffir fien enpohtici naai liy voi i f een leekb vanpischen ovei te biengw Hy ver An ïOe oh unmiddtliyk verkioz rt ei vooi het pailcment een nieüwe rfcffeer ng verkioAing van en rijKFpreHulent door het lolk geen verm ndenng van de ryJvowct geen vo rhe i d ng tot I n revanche oorloj Deat bthen weiilen na Liu k vei woiptn In tusstheii was de legtc n oji 1 Hoogte ge komm van Kapp b a calie 0 heei K ipp hti te Betlijn een bun au vestigd en maat e v n air levenf ige propaganda vooi yn rtvi at f V iniiaar ging hy ook naai üd ler t im Ie lintstt hand ti leggtn aan Ie direcie v rln ri r n gen Viydagmiddag kreeg h reg enng be 1 oht dat de marine hrigad fbrhaidt vun plan Via naar Bei lijn op tp tukken Rt frd juHt miniflter aai gehouden wiaraln ook admiraal von froiKa leelnam Hy kreeg opdiacbt naar Döbe tr te gaan m te kyken wat er nu e gen jk aan de hand was s Avonda keerd von Frothi ttru en rapporteerde alle s rustig m Dobentz niemand denkt aan een onden n nu legen Berlyn Later bleek dat vjn P otha hal ieelgenomen aan de Bamenzwi ng viin al lOK Wist irtigiea aU ilit met wordt towgt staan dt ma line formaties te idlen ontbimkn oa utt elkaar te gaan Deu UcluMt ilJn iagawU Ugd om de miUtaue orgvutiuUe ia itdar go al bijeen te houden ichjiand ver e nnff g en IJoyd OeorRe o et Pm V ef 1 injde naclt omen rfipt dl volïfr Dt berttB wijieiifvertn Al besloteKÈ dop l Hli etlaen dooi ÜPrHin trouwe fÜkueiei te vel g bo i ï Mdig ibet t luid T app bl t lw ten W idorff X e iqtode Iwlen blvjïtt de vio gei naire acfie te hel kansel ioii Bauer d bmet te Berlyn gens eer t he ton Vat de houding der g aUi rd i batroft vel luidt dat hot berst van de ortla en de tlaartoi noodtakelyke nuiatregaten eca em slig punt van Qverw sin b j d ntaatc rogeertigen uitmaken Uird KilmariMck heeft feeds te kennen afevwi dat d kt a ding van il verbi indenen iegeiu de rtgfviing van hbert ongawyugd bl ft en dat de verbondenen volkomen beraid ilin da hulp ute zy thand veileenea te bljjTen Teratrek ken zoolang er in DullnohLand een vaatr regeer ng i die zolf ui atHurt U eU fr tie te herstel tfltt aarom v teg OBtaande r gee n dat ei letB broeidt m heer F M Wihaut 1 tydins dPn itaaisgroep iti ns oen stJBUsgroep i iH njii iie j ai JBjun ux VMr IC lirbeirtct e ten staat van beleg De me rderheidj ior a listiscb Bureau met irf tntiethuds cial ten en Onafhankel jkeiRover jtocna ie onderhandelen en aterdaga o ld in Amsterdam is teruggakeerd yeidt ol een edacteur van het pernburpau Vaz Dias de zekerheid te hebben gekregen dat Luden dorff de man van de contra revolutie 4w en lat Ki pp dooi hem naai voren i r i ho en Deze zekerhewl hebben wy niet alleen verkiegtn uit het feit dat Ludendotff oyna Vflortdureml tijdena de contra revolutie op de Ri kakan elar j aanweaig ib geweest jnaar voomamelUk omdat Ludendorff aan een my bekend persoon heeft gezegd lat ha ook wel een ander energiek pei jOon yv r dezen staatsgreep had kunnen t cjiui ken in plaats van Kapp Ludendorff heeft zelfs verklaard dat indien hg iemano van linkh nati geweten lie zulks doen ai1 Ie hy ook met 70u hebben nagelaten t ni te nranen Het gerucht lat kapp tn Von 1 Utlw t beulen doo l zoutltm 7yn ib met oevcttt gd IhaUt verluidt dat tvapp zich te I an ig zou bi vinden en dat von I iittw tz j en tei berichikking van de legeering 7o i heoben gesteld De regeering moet intusachen no uraih ten de utaatsmachine eer goed ie i en funct onneeren Voorloopig is haai poBitie nog met bentjdenswaard aangt en het compromis met de leiders der vak p n gingen nog geen eind gemaakt heel l aan de troebelen Ook de opheffing der aUk ng heeft niet veel te beteekenen aangp en df s takings leiding de aibeiders heefc aan e Hpooid het werk niet te hervatten htn van de punten waarover ontevredenheid is oi i igten veikluiirden dut Vi slecht dan niet dit voi rhtelUi zouden kuï e meega n al de huip orlyke partijen zouden verklaren het met d voin iing van een xuivere arbt ihk legeei ng eens te iün Er weid can com nniHsie gevormd dite utt de volgende leden bestaat vooJ d meerderhenisaotiau ten Weli4 en Juchaah voor de onafhan cclxiken Cricken en Hyfenling V or de Bi riijn i l e vakveieenigingen BuBch en Bauer voo ien bond van vakvereeqiglagag I t ien en Uiuh matt en voor den bond ran beambten xat haussei en Schindlei Deze conun Mie on deihanlelt met de vertegenwoord gei i der rcgeeung Men mag aannemen dat de on deihantklingen m de interfractionee e com mittïue uilen woi den gevoerd In offit ee kringop vvoixlt de meening uitgcspicken nat te ondi iJiandelmgen betreftcBie het vonnen van een zuivere arbeid rrtiegeenng uilen mislukken daar de burgertyice par tycn t 1 met voor te vinden zuilen yn en de meenkrhei ksocialisten dua ook n et lu kn kunntn meedoen Er schynt by de onafhankelyken etnige kenter ng te bespeuren in deze kr ngen w gint naar de N Ct verneemt eemg inzicht te ontwaken Men gaat begrijpen dal een aange loten eenheidaactie tegen de reactie noodig iH en tiaarbg komt dat in de tre ken waar k onaiïiankelyken en dpaita tiers de baas zyn het spook van den hon gei begint te dreigen Het industrie gci e leveit geen voldoemle voedbel om Ie bevo king in t leven te kunnen houden aaiiMJi van bu ttn af 1 onontbeeiltik Van 1 lar lat de mynwerkersstaking is opgehevei van de steenkool wil de Radenregeenng een riulmiddel maken doorfttechts kolen Ic leve Dezer ilagen meldden we al leta over bolsjev iame m het Verre Ooatan De oewa ging neemt daar heii fde karakter a i aU in DmtschlamI Uit WUdiwostok waai juist ne orde hersteld was wordt meilBgf deeld dat 900 UOO roodegardlat n nca bab ben meeater gemaakt van de itad en een Rchrfkbewind liebben ingevoerd Ken nieuwe n otte regeering wordt algemeen Verwacht Hoewel de Amarikaanaoha Suaab het jvieilesvenUag niet heeft geratificeerd wU adent Wilson blijven deelnemen SJtA da eling Ut int4 matuinele vraagsludken rwtl van de ve rwerptng van het vredesverdrag De officieele kringen vencke ren dat tie Vareentgde ftlaten niet culleo opitottde kh 4a latereeaaaveo voor de be alisstngen vaa den Volkenbond waaraan zy vroeg of laat zeker zullen dec nei on Iltt Amtnkaansche volk heeft te veel geilaan om de internationale betrekkini eD t vergemakkelljkin dan dat het zich thaiu gihcel Uit dt regeling dezer kwest es ou kunnen ttrugtnkken Natuurlyk neemt Wileon dit stanapunt in Hij heeft immers destyda reeda ulidmk kelyk vt iklaard een duit in t sakje te wil len steken wanneer het vredeevardrig met luiky wird opgesteld hoei el hy nool n overlig iB gev ecst met het Sul taaaat I loyd loorge heeft deser dagen een eputatie umler Mohamad AU uit het l l fant ontvangen en b die gelegenheid een lede ehouiten De Bntscht premiei zeids Ik tel er piy4 op dat lc Mohjimmoilanim van indiK wuben dat hun belangen met grooisn yvei zlin t ohartigd en dat dr Mohamedanen in bet gansche rijk weten dat wij Turkse vnl gens gten anderen maatstaf behaad en dan il Christelijke landen Turkije heeft op het oogenblik dat w t h wiklceld waren in den heftigsten kr jg dien ingeland of eenig ander IaikI ooit Feuillctan hatl golegnMi zou zlj hem li hli u k u I ri V rge tii i i1 h i onderhoud inol na vrouw heblHii kiiuiieu iHJwerketJfigoii ii I ZIJ kou iiSelw doen iiket lip e att vt riwi o wtaiiïlign h I du het rooht vdii t II man iiswjlitit u nam om voor ziohyelf 1 I k II UI zij 11 l n lA in te ritühten d bil Iht gloedtlocibt I OOI iwl w r 1 JA iM wd tot lAiwl h ft gn iraohl 1 Willi I iui du niet zUmi vroeg Iln Ni uu I 7ij ma mij stMiven Ie ijwil iiiaar lu i m g p ge Ik benin iiOeiUr Hiu n ofH bK ii Ik nitt bird o r tl Hl Mw ii j fn 1 ik artii luii iKeii wiinnUglwiil lU vk n AJpvroiiw l dclu f lui hiKloitmoTgwi doin lli Irti ik 70 i ihL kunnen Ikbbin lat twuir doolifar inii IV NI er liHtl aandeed Wat b nk j lat je ï nKMWtl ledtiji efrhjkf Go poe endo iilH ier te S indion 7ulleii Ken als n hut H ïlctdoO eii rwuKlpj kUs d chep h1 leii titrwMl ll vtwwac+it liat togen mer op 7ullen zl n alft h vtoiiw in hl n pRxfikai Ik dtnk dan zij vaa Inar zuHi n liou At n 711 üni met een vreemd lat hu dat dl Hpnnnui van zijn t k n wi f mm yil wiw tT rttet rolj t n wi giiMRinnaaT de ivoTi ng van t p i d r oikIk 1 9l eip i Hii dl n lantate wan n hi tit nietit ebein oia on op liet thoivuur U t ntuitMti i eii MaiiiU lieeft hen sUen voor zLoh zuur Haar na öiuurlljko naijver irotiHJie iitucdi 1 LrwanlUiluf u hl eU Mevrouw Lortnitr keek Ij Mr virteorde liaar dei ri ten Uefhoblwnde en di op haar zoon 9t kt rk ftirvlLiboni Intro mmv pn Ukaiii v 11 üll Laui Kirk to Wiiuloii met Marie Antoliiilte e f 4ge doc bier an Hooi DfnrK X V Vaa over den Oc aan t i 1 0 11 dim b u aani van baar karak Itr oj dt prot f zou tt n plu km ROSS DURHAM Nnar tiM ï n ïelmili h Vir LYALL i sniïthoneeerde Ver aünc evT 1 1 ffPöSluLINtT KOa Uk Nadrul erboden feeökkl Hwlk rwoh latd ulk et u kl 4ii ik i Olid Uanno L ie er Op dat Iwiar zulk uu hüfklijkboid tu voorkeur werd gi tooii 1 1 m ijii mooiUr was de ptruoun gi wotvom lioui oip dlitjiu toi ht latiir wiiid it4 er gizilkn ij waw er bulten geladen lit wa 4 € HiQ i uverg etifhj ka zoiuk Jiia £ ag dat de atiiioele er m rbanldt in plaats Ie erzathtiMi Ziju l lik wirfroiil LU bt inec ntki l t het beter wa i be oi t t iun beproefde niet Jini ii en te hou iki Il ofHalHMJii zij A h t afs tutld m iiKii met Wfvigierdi ineni th kuwïon wan th kus koel pin toonde eer hui vorsehildm d Ii l aan m plaai dat het r tkxtr wi r l wt nnoiiH n iKirdat lm hel finde der laan luul Im rtikt 7at rntvpouw Lorjnier tum haar sehriiflaJd nit t om bsjir Iw orgil hart tiie t Jtorlpn lau haar dochten on ziifM r Ii lar aHeon wn eiiifjok woonleïi Banmn te o g n dV eeii paaseiidt aankoiidigiiu viK r dt ntouwabtadpii ouden vorm n 7 werkte lang en t rortlK olirotJ u HOhritf w tr ovw bi tarieiT h M dfecr van elk woord totdat ij h K ereUt had wat j volmaakt voiirl Saiiat zlj het inwr niaJen haul ovt npew wvrti deed 711 di ad vcrtentiif lu virecWIIendp oouverttti AkhiH hiiddo de advei mtt dlo de I mot dt Daitv relegrapU en de Dn v Nnwrt zoowttf ak tli Soot m PdliihurH wiBvliKr tpouwil te LoUjtMi den 2Vn prH Jamoa Kuo LoriiMr vu d SkXleor IJ lievothlt irioli V riiKMld aii A lanv win 1 el ng n Ie opwliiltitg van h i vnt ii 01 omWhoud en baalf lOlirt Uu wortlfii wa lar panHr Uxn zIj Iwiar buU luitb rib 56 lit zal opkoinpiQ voor iiUm vrouw en ooi voor haar wfirkdi t n u illeii iatoii itii uit w Ikt loJ ik g maakt Immi Ik Uil M ii l eel e 1 laiig rtro tUl gewor d Il tlat 9 dl4 aitdf rs ou k re lft 11 1 dwi iiK d g Imd lie m ii mi n a i I v n i leTeii l preekt nii uitt in dk n nKtlmi gw t ïlti iidlen j vadwr of n ooiii Kiwx of don i ntHt orbütt je hoiord i daii zoude 7 1 btrt uK t niij extnn ssijn dar je aiot geiK tuki bent vooa een prwdikwr van het y angehe Ml 111 lonki I tn Sfr vrouT Lontner hoonl dewe woord n met verbazing en vwBla wnlheH Indien Tfm aln een boetveaTdl e ani iMar vo over Iwar itulU r H iiiipftti fld If L giniwiwnxliKili Uk nhl m I Ut Viig Ift kil rdt Ixilrukt I ut n pt lf4i i i4tot hl na 1 K 1 V rouvf Ijor uw r u upt dal 7i lot 11 r ktant 11 n dT u ilooi ih tiiiir l kim en ttclijkeu wt ii t4 b M r tntMO r leill klmid li l i n l B wart tloor ib II mnp vai tt u pair dwa i Jong g IWd n wtw t nul trob t II 7 i g oihIe ook e n opn flit uatb lijd u nitt Itii eit vrotvg leh nu tu djui v r wofsdiffd nf hoo zulk su iiKRJor iilk m 1 iihinelijkon oori kon l t l en voortfi biiiebt Ato ij zlob Mambt voowneide I 7U0 li vt tKUg wan u rJeh gus n veram wonrdhw vun haar At laif tn mrlid nfi In4 tdri ii9 vooroor 1 1 vaii Ua ir i rlio iunoeder gUtnlaalllt ztj w it truurlK Mande stond op bel punt rvaiinfpea a j givotkle Aii b itrliobt tót 11 lpbi baar m di tkur tiiedislet Idt lat jufCruiiw VI lUü etii lur geleden w i UUttgiaii i V a blij iïwvi tt krug n linAr geilai hliMi wa h vtr ameb lu ten plan lt nuioi 1 hof zij 111 de Uwkonwt nwewt handeltii Itfii ij b iiaiiwt vtMtibult doorgintc V U l II ir txig onmuldtMijk op on Irritf ht U II h kliiiii Mt h ml van gMÏrtveii kopti la vior len tn v n ongi wonen pox4z Klil Ij h itviii vffWhediUIK brieven uU littlarUii lm I iiiidar it it fl liaar kil deee van groot fpKWiibt sioii zijn Ij imiu luün wni luii tiK op ag lat hi het jnirtmiYl Nt u orn lrt ï liep t r wiel iihv Daar li kliiiu I tttaiiHT tu xloot de leur Zii kil it htt bimilM lirik nlel ij i to haar hmsi af di l liaar inanttl loh 1 11 IT tl Utnig dl k eine ka u T Mwi il baar plotsel ng u tlo ft ik kti oip hot ii luet rtfniif v ij 1 opeiiKtoinF ZiJ tn wkli itM t M coineK vAAr atj bt I op a Ie n Im rfamt rdt zich opeena lat Afditon nu nvsUt lUa wekfio wt w eu tr xt Ifs gt tifi brietkaart vait beni wat gi komen Zij twiib iile er idti aan o lal wa 7ij It Iwar huid WetI Ih rk va bem wai maar voor bet ooKtvntdlk nitatfcbiiMi wna iwi akH vreemd lat t twij fl itovei 7iki rliaid vwkoo Wonll vnrvalird