Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1920

K f e J êm i m f ft t Veulenmerrltt TB KOOP ZwarU Marria 10 hooS c 1 62 lU Aaaiterd G ad a rar oar 24 Waldori i 17tó HEBREN ROOKERS W u n n hadea p 8i a i M pa I o 300 pond Booklabak v i v n duf i 90 ot pa p J Zend poi v iisel U an van i f j y A VEERMAN Turft aarkl 54 GOUDA Op Stüiwjjkersluis bIJ V d HEK verkrijgbaar Vet Rundvleesch f O BO p r pond Gekookte Ham I O ao p p pond Rookvleesch I 0 10 per ons o 14274 ZWUBliaRLAND t L j a a II i u r Mvitt dt ZtvAiMirM Dv Jiwtrbeiu lul v u pril 1 iU l UOKel jtt huiHk u n rIht voi Jaar iHoJrof htl uauidtnat till kwiiinuii tr 1 l 00 i tl Wl r U U ndlttot II £ aiktn tuj witHerwoln jaarbtturx lumii uitatui Zwi vrK tM V oiTibreuii tlea Mt H c t t ii zuiger itaUuiji ihI kalrttkiiv TÏNNfcNLAm M V d HEIC STOLWIJKERSLUIS 1767 25 ZIE ÜE ETALAGE ïiUft cte bedcyven tlie daar rwp voo un f Duifcburg Koch ea Wlrdt teekén en oat 58 Mtirgivret wH stom vao vt iiwi ii m iind torua 11 hiair 8l fl Oiuitu olijlv A ligt la Iut M iiU 4 ii og li k at ie mij flu waarIi Ul v rl It Zom Mild knn Vjm LOirni r noM h Hlnitit lx li Ml I Hit h ft lieit gtMliiian Arint dw i jon ge meiw ih nl Ik letil m i lun Ik twijfel ei geen oogenblik i ui f zti zullen er lu ak en awli o ei iju Ho © hnif wpi t it IvS Pas indii gMerwi Jnn kw im wrter avond en heell t t mt twin verteld a i inorgtn b n ik it HtiniipsU iad g wee in heb een orwierlwHwl geJui l niot ija i ontiio lijke iiHWtlrtr Abt Ut m JOU i laait t wab koq ik dit et n Hr trn laiï g l iiowkh Angela i Ie MaiT ret M aa d luvir 7oo kaltu tft zien bij zuil tH n ernwtVgo hii pliikt oiiiwwite llng Mkar waar moeten Bij isn low n Hot zal hei over iwi gth l inel h gaan Ik kan naj niet voorfttelleii op welk een baals dare tww Belfa epti tmïi lljk behoor Ujk lanlllefliHMr zullen bouvMit LAND EN ZEEMACHT M4Utaire oppaMers n het dienvlboden vraftgstnk De minister van Oorlog a i hetjCt trr k imiii van den commandant van het veld eg6T aebrucht dat by hem minioter van een tweetal kapiteins verzoeken lijn ngfllcomen wasnn mededeeUnff weru ge uaan dat door de refimentcommand anten van bedftelde kapitei verboden was um uan miliciens m verband met de torte op eiding vr stelUns van emigeo iLwUS ie verleenen voor het verrichten van oppas persdiensten niettegenstaande m de voor ichnften is bepaald dat te dien opjtichte vooouuneiijk voor kapitaiDR eeni Tacili tfiten ziin gegeven Na eed betoog van bedoelde kapiteins dat ii bu den heerschenden dienstboden nood het gemia van een oppasser iubbol voelen vej sodcen zü den minister net aaar heenAe leiden dat miliciens die voor cor vee en wachtdiensten aap de oefeningen worden onttrokken ook vrjjstell n van oefemng kan worden verleend c q £ jiu rende de midda4furen voor het verricl ten van oppaaseradiensten Bovenstaande verzoeken heeft de miaisler ewezen De miniBter verklaart ztch ech ter bereid te overwegen of wellicht aan ie ODbereden officieren d bereden ofi cieien beschikken over een paardenoppafi ei v el ke geen andere diensten vemcht op enige w ïe m dezen kan worden t emopt geko men door indeeling van een gixwtei aan a dionatplichti n by de adminaatrat ctroe p n pen H j heeft aan den commmdant van het veldleger opgave gevraagd over Wed aantal manachappen men dan voor op paaaeradienaten zou moetwi kunnen j hik ken teneinde reeda by de indeeling van ie iachtms 192 met deze aangelegcnof a re kening te kunnen houden Tot zoover de minister OngetwQfeld zou het meer in don jeest van den tjjd liggen voegt de Tel h eraan toe om ten spoedigste over te gaan tut heilening van de voorschriften waar n iji be paald dat erffjcieren kunnen bcot hiikpu over een soldaat oor oppasserGÜ Ciisten onder vrystellinig van oefeningen Nu elk offcier ongewapend in h L open baar verschynt een uiform draagt zonder rflimmende knoopen en dergelyk fraaie en rhaJve slechts met gepoetste schoeaen evenaU eik burger zich naar zijuc be ligbaden moet begeven is de tyd van hi t beschikken over goedkoope werk achten want daar aat het per saldo om voorbu en mof t het voor deae jangelegcnhe i m deelen van dienstplichtig n btj de uim ni itratietroepen waardoor dus hel aunta ongeoefenden onnoodig wordt verjjjoot in elV oplicht mt den boo e w order geacht Wu hopen dat de goetk oude y van in soUtten unifoi m loopemU kindermeisjes en dfcnsboden tot het verleden za blijven bahooren en met vanwege den dienstboden nood haar mtrede in het leger zal doeo RECHTZ AKJKK n prooiu atiolKwdere vaji d Nai C mkv r wu UniVJ i i lüor 1 ir l K uPwhtbmiJ wngeoa e iam rin saai MumHm iu le iB aa die bankioatalLiflig v roonwwid fot Büu i o luigieiiiwalraï van vier uiaiKieii nc a ircj van d oorloqpmIh IitoniK U H cii WM ntg and U 1 jCXgJOMZSC HE B ERÏUiTEN Draadloos tdefome Ui dienst vaa den iiao eL i ii J i iijiwi u i baiiimtf uioi i 1 I lu Aj iiiuJd iiw üii eii i o l VuwUidai i i i na di iiilHTOouiiiiujutJt u i loou n l l i i j rafi oü uboimnubU ttul ii naai t i ATIiicl4 goiKHiuu tot dt liraadiou Wt fOOIÏ I u IliJtlt y vim H 1 IMMI l dtwtr ou f ill üvUiui ttL nitfl tii hwii gwsii rooi iM loiwl J van d frmia LiUihhui W ii l ulhapparaa wörkende iiiot s ü ö U ii ia nS yw aimjkt Mm d viur H n j df lel iin vonMiisum i o proi vtsi die te iel biiwwoiidt llaagdioD é r go d He gieflpr Ji oi twibe ri poUjk U Vu wilUt zegii lu i blml luog t vtai iih m n r Hi dol lu4 draiuUooy jpeHpreh eeuign zirc anders ordt iLOüiind dan h ldruai g imk kujuuii wi j ij iio liia te te MjJ Hpiiikfm üu luiftlenii b ii t wireln j nil dai a ond rlIikü zalv u itear g iMol i© ll ivi oen oor een ii mi me t im n ijn iip iii op ill luiaiiTwi lühaA tl on oii 4 r kt daiL Op u wondör Lat t u iizc r ojnsi dan ook juiddeiu onUr IniHltTon illlii IJ Wat z igt Lil Klim u iu t wa iItii dfiijkw f pn n m aii d w rit nd liikt opuu I kiji li tmtond d p rriof ii div te li m i dam iiioi oiH rak iiH iiurlJ k n t If Zfoute K A ó tut ilriodloo t t ift ïaa fitaHoii d T Marines rf whk ar hinder Uil De p4Tiodu dat U wooniijk zijn iii iwi Ünig fli int wiifl voorbij on tóoh r I hoit 7 teil liojrtii Vu imnipn toon nu i Hljvm mn mtunnHVi aan dat d Marcou m akta ir ons w n w iiwg pla grn wiido oon f fll waaiHri Iiii alaagidp Crfdua i ndw dö riifitpecaod wtó he oni au on vftn hot gitwprek zeer duld Jijk V areii oUooiiw u op do Iioojgitp au bet wter LU van d toostand in dp ha oii n Puliordaaii t n dwe plaau onUinK ony m ied tHiag L i even correct n lufleti de I MTetoche MwteoniMen imn getpnAt iiM he efcnilkelijke Nw 1 am ctiLU ig orvor de Duitak iuigouiour vaii liel Hiitliapparaat kondigde het einde van 7 jr woorden aao met Um um Hier werd niet ikiB ztn twMonut hMteaU wM te Tïitv T iim wol h t geval wu Natuur lijk vM dbt omdw d a atand isoovwl kif iiwir wa Hti Wtvang fltation bii d i KafliUiorw lrii i toiid in vea dpT ioorltamor t l t wijst da4 huldj t draadtoivi 1 1 im R i ii o iJucfct antenn H uu r fUHuhn I i VOETBAL 1 V j a 1 ill vorbiuid uKi duii ot Icuwwdnü ijJ Sdcrlandifcüi t liiaJ nudu iK ojiiJ mau op üiudag aa k do wiUmoeUn V i k a ikL do W feiif Jig zal briMigöu voor i i lU Ulijk kanijBouio 4w p iiagt Hl o baiitoaruooi s l lUtal Awale wü mdtPilJd ntd iialdd ji uil ii de lieoren ö oldew ij J r J V ri LU L VarwoüTd lu t dual Ix ülouku dat di y Jü Mei op lüariioüi g a j j tUl wordi tügiüii hel ItaJiaaiwclli tlflai k i laan m hot Zvuls aLb tliial i Uiu I ui Deiii bi heidsrtohler J VluHtrs aaar ZwitiBtrlatLd Saar wij Vüni iieu botfi de w ifcüredH VowbtttUwxi den liew J iVtutterd luigeuoo diigU de oufcuootuig it irlaful llJil u op Zondag a U kfcion wolk uiiiioxligiiig louj hoJii iH aaiigeaoojeii liullon hi ge n paannooilijUnd n ond i MndL ortr Jvt liLj Üond nl g m al lui do tira u maal iijn lat i tn N dfi lainJ i mJk I iwrfldKU r in nuH laad luug Hjn Woodward w or op h taj ii VivMji HuodxaiTd d ook ui oiia luil wtlbokutnde uitoruauoiiuall h nth um de ywUtiuMid l nii id oeri lUUioodiyjiug onn m 8 n Iwiar iju imdew iTKitngt i Hij ia o n iit r iiandiguto Kirwaju li Mna Emgolaiid mot KToot r uiin di ruM wJioo s ijii iiitts ajjii onoiJioid dooi ijn i ftijd T jaar vorgotdüin MiHf tf do iiitng ouden d t r p ji t niu amawur w r iwui rsiI I is o 1 734 I dooLaoinen H a n 1 I 1 n v o i 1 I j s Oijgorlink hoop ln fcra gttii noidin iii i i laaiMfla tijd in I iigi anil lw te d oor d o r i inn van prols b i J Kirg kwn n dal vtx i I o onlrawhl un wmi oril h hp 1 t J 1 H w r Iwtaald of met d i tliau Wilkih vnlnl hu liitloi iM rag an p m I i HH I ooT I lo iK iiiM itd l óTai4fH H Jin ic xior BoikBen Jf i z rH van ii oiiiiH iljliui i i t enl il do JlKMidiiigi gwKMi van arjMiiiC r u zijn oohtgnaioolt Moj l san st r Na H11 wtiriid togun 1 biiij v In I on I n dio liüiii Mrmo Hloli k 1 iiidlliwii fi al opio n ii lu ifj hi H unJIioou fm Mrdjiyid niirdioor Ui ij ioI i h w ti voadere loveusdagiBn m niw uny i i i geuoote te Dieppe to gaan FTijtiflt t lJNST EN i h ITEREN iTed van bedeu tn htt hatholiti i 1 t d 1 t lil M j il I IM id t 11 UsM n ri niv fM V I 1 1 1 1 I 1 ik 1 l LI I il OU lini Ij II ivitll 11 i I n i 1 IL a tH 1 llü 1 I I II VsK n l II II t I I lii 4 I I I k o iij L i I M N roiiH tl kiiit ni Html n K ihlia Hut in elf Mi f ik I I iiii 1 a I tg 1 Int katholici mu j k i i i w j aK soit iiKigtTi vaii nni gi i I I I I oor 1 dnt I nii 1 S 1 1 1 V I I 1 z ir Mil 1 I Kul I Ml 1 T I U 1 K I h li ti l I I i lai f oi Ik r l llfl w 11 rUl Ml 1 I I f 11 ik flft r lil ik Of Diin f l I O t oi k 1 11 n s rl n W iii t I i K a l no II I Ik I il i I I il n lir o l r i a k ir h i I II II i l aili lMlv Kolk rool i 1 I I I n lil I 11 j H 1 I iki POHT EN VERKEER een dlenHt op Goeden Vr dag De directeur generaal der postt yen en Lelogiafie maakt bekend iut ge e cnhpid l estaat tot verzendmg van brief en pak kotposl naar West Indie en paKnetpost naar Venezuela met iiet fatoomsciup l r rs I io lei k Hendnk van den Kon Wcot Indi ichen Maildienst hetwelk 21 derer me Am hterdam zal vertrekkai dat Ie Stoomvaart Maatschappij Zeeland haai d enRt van Vlissmgen naar FoJke tone op 2 Apnl Ooede Vrydag niet zat u t voeren In vorband hiermede wordt op Üom erda 1 Apnl geen brief of pakketpoat voorEnge aid en verder gelegen landen verzonden Stcit AOVKRTENTIiN Ondertrouwd I S CATS en MARIANNE HARTOO DBN HAAG 24 MwtLaoite Tlaodewef 26 GoudaRijiwijkflcbewef S Den Haaf 17S6 10 B rpUaMiai w aa mUttmiUmt Reuzen omzet Eerste kwaliteit Vraagt PRIJSCOURAMT bij 764 30 M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 vao eerste kwaliteit Rund en Kalfsvleescli CONCURREERENDE PRIJZEN CAREL KROPMAN GOUOA Kleiweg in Heerenhoeden da nieuwe nrodeilen in beterekwaliteitan THUERE s THEE IS fiisth van smaak en fyn van ïeui i is goed wateihiiudend M hrnkl heldei df en laat een diabbis bezinksel achtci I ms pei A I C 1 11 ƒ 1 80 ƒ 2 ƒ 2 50 en ƒ J vooi handen bu L I HOOGENDIJK Hoog tiarft24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoog tl t en Westh ivcn lel 91 92 J C FICKWEILER V h I v d Beek Lanije Tiendeweg 4 i lel 54 Fiima T CREBAS Dubbele Buuit Tel 40 C NOORDEGRAAF Gioenendail 62 G J DE BRUYN Karnemelkbloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 Iel 512 VAN EUK Turfmaikt 101 5828 50 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WURMI KVl LR OI ÜERirnr 1765 b27 Voedert nw Vee mat il LIÜNZAADKOEKEN m k ster w l L l J N IM EEL mwk STER n M Pinmilt LI l akktn SOYABOONENKOEKEN ae k wl Alles gfigiirandiierH Zuiver tii uitmuntüiide door grooti VoedingswaardeEereDiploma Par s 1900 Negen Oouden Medailles N V DE TIJDGEEST Trekking van 100 nummers ten overstaan VBii Notari R 6 MUblE Doni erdag 25 Maart 1920 Pr l viui I 100 797 PnjzcQ vaa 190 idgcii geld lU 1824 ten 8446 10334 IZ il4 1457517306 lam 9 98 907 anoioam ii isiao 49isni 9êl am b509 90 10415 126SI 15677 1750119423 766 94 17 8665 75 IZTW 15751 17624 196 M 2904 J6 8094 11132 1300915992 773919906 84 J540 52 914311602 13222 16288 5520208 1146 3604 Dl 9278 12162 13660 166J6 63208 23 3868 1305 1501 12263 14013 511803620514 4 I995 7554 962912302 33 I6B47 9420002 1344 4 557 8070 9 72 12452 14293 16965 18591 1543 47tU 8297 10046 14571 92m4510eM as Zu vof plai tBHrd fi Wordt door ti Heitellen verdrager In allt tvallrn v bloediirino ti tn 7 i w wikt II k I vefMerkui Mrii1kl n dtr Cril ruo en wordt nid v irsiuwe 1 mni üleq ah tiu rkzau Middel hcsirijding van It I Ut dttwioeCt n hare gevolfjCn SANGUINOSP ko f ƒ per fper 6 fl f il 2 tU f 21 Tweemaal per c ti t drptl 1 vi loende WACHI U V X K NAMAAK VAN DAM Co l Kicnieritraiii y I Dlh Ha Verkrijgbaar hj hIU Ap heke s 1 voorname Dru sici 7U Rheumatiek en Jicht genezen N 1 twintig jaai van muitsprekpliik lu lt n lult ik myzelf genezen feinfisdiLn heb ik Kt als myn levenstaak beschouwd te ttarh t n ook anderen U j ene en Ik weet wat h t beteekent t iih t n ly l n maai ik ken o k l dn tl luffk II t t n ÜK I n kiaclit Ik iieb myzelf fr m en maai wk luizen dt n andeten Ta van att sttn z u ik l kunnen toonen van lit ten die leeds e e j eneesniid le en mchtfloos hebbtn j biuikt en t n si t tl lüoi liona loHK Ljn nt pii nu wiLl t Kfion iti sterk en j itflh 1 een jedfi wat Gloria Tonn vi i 1 lun he l Ke i ittn Na veel studie is het mij g elukt lit geneesmiildel samen tt stellen voor d Lnezjng van Rheumatiek Jicht Spi en Heupjicht Indien Lwe ziekte behooit t t lie zg npenetselyke gevallen zal een doos waarschynlyk met voldoende zijn m L al ffeheele genezing te biengen maai t irh zal leeds na de etisti doos blijken dat niyni I ewermgen wasiheid bevatten WOKIA rONK IS verknjgbaai in do zen è ƒ 210 Te GOUDA by ANION coots Wydstraat 29 en verder by dt ornaamHte Drogisten Waar met verkiygbaai Meubelkoopjesü Treuwenü Schede Salon en HuiskamermcubclenHls Tafela Stotlen Linnenkasten SpiegelsSchilderijen Theclafeh b ikenh uien Bu feiten Hoekcnkasien Cluhfauieuili Zijdenpluche Ameuhlcmenlen Lcefameuhlemenlcn Kapok matrassen Wollen caSatijndekens Slroomalraasen enz enz 5396 SFOIKÜOPJESI I 20 BESTF ADRES VOOR JONOKLUl MET HUWFLIJKSPLANNEN SIHmilTl itliovenliüiMNeSMade ROTTERDAM Telefoon 12800 AGENDA V aart f uur Bovenzaal Kótime A r ad 1 Ii iiil achte oöooi vooi o ida II Oi alrtken Mtijji uiii iU iK nBtreiU tolii herl lOHirtM lil lnTi hal r4c4u lÜMfertMha Drafefe 4 58e Jaargang Vrijdag i Maart 1920 mimm mum ISTie o w © © XL a f d TrexteKLtï © Tolsud v oor G o ctd © © xx Ooacxetorelceri Redactie Telef Interc 545 Bureau M A R K 31 G O U D A Administratie Telef Intcrc 82 De Duitsche warwinkel Vei deeldheid ondei de communisten in t Westen De bepalinf en dei Bielefeld oveieenkon t Een HoUandi h journaliHt naai t Roode fiont De vlucht dei beschermeis We el bedreigd Werkt Krupp vooi de Hooden Wreedheden Het standpunt dei geallieeiden In oveHg Duitschland Beweging ondei de Britsche m jnweikers ONS OVERZICHT Irin en De memgte ü na het beg n dezer ntidedccling een verontwuaruji i gehuil aanhief hooide ziMKloenüe de iuats e wüar chuwtng met en wilÜs Kich van tlat wapen tuig meestei maken Sen paai minuten la Ier veegden maeiimegeweren dooi die Om tacte menigte en mMWlwi hoitdertien neer loch atonden er toen ik ei kwam v eet t uaentien optH ngUioopt vooi de afgeiette stiute ft aai de poUtie kLoMi stonu om dect noodu te vuien en verwachtte te Wter elk oogenblik nieuwe salvO loch wuu lekten viouwen en kindeitm op stiaat en i laken van sehieten en doud zooaU een men gtc op een zoineiethen ondatf het by uii ovei tegen en t eilotven icleeren pleegt te doen I clitet het gevoel vooJ humoi ie ft men niet veiloitn en doo vertelt men elkai makelyk lachend hoe de coinpaxmt Iltl gen dJe toi bestheimiQS ellende van de lu tergta eeitie tcheepvftWt eu giaaneurrmis ïiie in a e stilte s uAcJits ondei ot dtjui ming van Ie w tto vlag de plaat poet e zotKlat toen tie veertig leden aeliiyvi i4 en oppaaoeih dti scheepvwrtcojnmis o Zatti dagnioigtn wakkei werden zy eonitutct den tlat zy in lïutien iDolaburg zouilti t n ge bescheimmg uchteigelaten waien Natujiiyk wisten ze met betti ie ben lan ook te vettiekken De Kaïabinermiin iiti zooi de Duisburgei de lio j it ko luten noemt hielpen huu met auen en pakken lei zware baguge en oaoei het vooikonnn I geleide lier roode ayluaLtii vti tiokken de intoigt allieeide comm o i i m giiüiiiuienl Het veihaal van hftt bezoek aan hot eigeniUci tont zullen w latet ikog iviygin inni ddfln iiteft tie heei NvpeU VPi ztlti d at tl nog aitytl gevwhten wo in wat oveieent tiint met de tel Jtmtramen un im dele ziide Htt ergst bcdeeigd o it We fl lat volgens sommigen leeds in ttnomcn blykenh imieio niedodeeUngcn nog besclio ttn uouit In Wezel beWnden 7ieh lU dOO mail hykMwetitioepen tl hun i u tie nifct 7oniJei gevani hon ze iicli dank i oen jOQote munitie voolffaad haittn kk kunnen veidedigen Qe Brbeideromas a s nttyden fanatiek zoodfti zelfs de comniu nieten leldtVH htn n t ipeei gihecl tn de hand hebben Zy willen volgemt een veiklaiing van hun leidei S den sttriid n itaken voor We zei en Munster In lum hftnden gevallen yn en ilaaimetle ook tie la iM rlikowuetiBo daut u t het Roeigebied verdieven lo Met het aunvaaitien dezer beiiehten u tnt men eenige vooi zichtyrheul te Uotn ehten Zoo wortlt o a gemelti dat alle aiiehler i by het lioode leger worden ingeUiXo wat n stryd iH i et het hervatten van h t werk waarop tj eral wordt aangediongen oirdit de coi mun sten nog altyd hopen ko en en andere pitxlucton tegen I evensnuduclm ii t Vtderland te kunnen milen OpgtniMkt ordt Tan gezAghebbende zyde dat e Ie legatie die te s Gravenhage is aangeAom n om met onze legeenng te onderhantlelen n et optreedt a a vertegenwoordig A ter van levolu onnairc of spartacwtische elementen in het Kuhi gobiod De geachatte tukte van het rootle legw ± 120 000 man jt dus allicht overdretven Op tie arbeititrsinawia s w erkte ht t be licht lit siftds g stefen aan de Net erianti sehe g tns de aardappelanvoei en n stop gezet als etn lontlerslog Ook tU vt etoe V ei IS onvoldoende Het uitbreken van hongeriint od i zeer spoedig te verwachten Vei der tloen a lerlci moeiiyk te eontio It eren geiuchten de ronde Zoo z u edert 2 i Maait de fabriek van Krupp tt Fbsen muniti VOOI de Hpartaciërs proi uceeren I vena s tydens letleien oorlog w r t ook n tien burgeroorlog gewag gemaai t van wreedheden Etn te Munster u t Hagen met Ut leget r ng wuiden oaderhandeid Votgena Central Newa verklaren ue afge vaard gden der mynweikera uit Zu u Wh1 i dat tie re e riog den kolen uitvoer geheel heeft itufwezet zien hierin een howljs dat eei fpfricstaking wordt verwadit ontvangen bericht zegt dat da r ue vrou welykc leden van het zoogenaamde irbei UlJfrkNLANDkïCU MiJIUWM eio bumautaneneorps met den oanl vnn het loole kiuib sthandelüJcc inlüoiukon hebben gepleegd Deze vrountn hcouon uon het aimaicen van de butterü van ivai tem Haiient t vei te Wetter eeo zeei g aet ileel gehad Heel ÜuitóUilami ia oen waiwiiAti en het Itoodt Vveai en js een vvaiwinKci m t ibwudraat In hut ovct g UuitHUiiuud Kiin men teammate tiuidelyK eukeie pa iLU n on denacheitien Üe leKeürmicotiotpuu a Noa Ke trouw zyn en uaaitegenovi t ul cujiiin t n sten tn i enkt e Uostelukt ccl q nog ikiemö £ eb edtn uai tie ivapp gcuai l nog aianJumgers vin it under de leidtih van tc i evoliutionnaire btweying beatait muut vcracAii van meemuK ie i oi t nium iiebb ii de unaihankeJuKe socalisten jftweKt id m hut revoluLionoaiie conute dat ué obtiu be atuuit zittiuff te nciuen Hei b axi uui n i iuujjieiiukeii is daaiop veirbodcn omt a i oitlk len lu vooiknamen welkt met uuii deii zin van de coiiunumsten waica De uu ufhanivelyken vvenschen zoo üpu ii iC niogt i ke Hieuwt veikiezitigen in hei t Ik e lyk te doen houden Zy aan niet bt coufU met de niaatrexeleu welke dooi de cummu nmton z in Keuomea in zake het LaiiLu vt n cIlii aibeul Xn het KuiiUffebicd jn de U L fitand tUiardooi zóó verwaid dat eu anjfzair ei hand hee mnuul geen touw niet aan va t te knoopen ih tenieci daai ie Miui Ltn liet ook weei met nit t dt leitiinsr t cn i n l Heet d t m Uietefeld een ovei eenkomist gesloten ib tutjschen Je vei t enw uoiJiftL 1 dei icgeeiiii eu ue a i v axiugden dei Kooden Het idbU op Ifw teide verdrag bevat 1 1 punten Be belangrykste zyn De lieivoim g van tie regeeiing m het lyk en Jn Piu en ai n uverle t met de vakveieemgioxen plaat iwbben aan wie een Ueaistsente u oei wowlt coegbstaun by de nieuwe t t teiyke ie£ eling van ht t vakveiecnigingaweztn met waaiboigang van de bei n ten an de beatiaXfing van uile deetnemeib n t en stafttsgieep van Ivapp btraffelooijhe ti ooi tie revolutiona re arbeideis Bestutishei vorming met medeweikin K van tie va vöI aenigjJigcn Oami Ldellyk sotia itieeiing gepubliceei d waann gezeitU womt Het party bestuui denkt ei met aan den dtiu te staken Het volk kan uit zyn lijden hlechta veilofit wortlen door de tuttatuui van het proletariaat In dt geiedntu dei liooden hecracht du verdeeltÜxeid alU be lichten over den stryd ih t Ruhioekkon maken den intUuk dat letlei ei een beetie op eigen houtje vecht De heer iNyp i me deneiker van het Hbld geeft diuu vm een goed denkbeeld In verband met de mede ueel ng ovei den wapenstiUtand van Uiee Celd schrijft hy Üat u daaiginds m Lumpa en Amerika zoo onjuist wei d ingelicht over het£et n hiei ge euit 18 bejfrypolyk maar ze fs hei n het uid ustnexebieti net uüaen in i4gi Ie gi ïi plaatsen üils Duirseldoif doen e ts in liet hooftUcwaitiei van het veizet ly ueu VoUzuifsiat te Üuiaburg bleek inen D na uag met piecies te weten wat ei iian het fioiit gebeurtle Dit achynt op iiel eei tt gelicht nu wei ongelooflyk maai aio k u vertel ht e dat iiKKle iagei aungt voeid Ue jouinaliöt heeft m gejwUc lap van een Duitibuigseh collega een bezoek gebiaeht aan het ItütKle ftont Hy kieeg een Au weis waarin de revtïlutionnaire Vo zuga rat van tiioot Duisbuig niededee dt lat hy als persman die Front dei Uf lGn Ai mee iin Industnebezirk berejbde en waar m verdei toml e wird gebeten jhn un xehindert passieren zu lassen umi hm no weit eu tuktiseh angangiff ist die aoUgtii Auskunfte zu eiteilen Twee boisjew lijtiBoiïe oppernooiitfan yit l Jl tldi duk ii iJ tnd Hoewel zit banden mat het loodt kruu tiougen spoorden zii de manden mn om tie b oedhomlen looala ilj de twidaten noem iitn netr te veilen en zy schoten Atlvin naar Ituiattisch vooibettd wec loozu op den r i oikI liggcntlc gew onde i oldatt n neer ioti iet eeiBte tranapoit gewonden n het ulgeinii nt gemecnteilike ziekenhaid aiin kwam spuwden deze h ena a den bu datm de zware pijn erduur len m hel gei ht en u tten haai vieugde in hoonend ge acii Deze trouwen tiokken ook door de tia ten tn verrichten spjonneditUidten Alle ftoedgokicedo mannen op straat erJen OOI deze woest hieeuwende vrouwen om iingeld Zu nepen Daut iitb je een apion aait hem dooil ftn legttiing aultiaat ie veilotleii Diuslag met veilol tt liagon rWËhOIi KAMKK itpHiiiikbaamtelling van l Tftunj4deleii In lut ooiiuopig vei itag op htt w be tiiikbutti teUuig van i jveiwmidde4en wordt dooi viistmilendu teilen aangediongeo op aiitetiaüing van de itteb rood Kaarten Uoot vtischtideiu It ltn wtid aangeilrun gtn op tegimottkoming aan de zuivelprutlucenttn mt ttn gevolge van door de He gionng gemaakte regelingen of van m neneg met Kegeenng erw nen getroffen piysbtpalingon in liunne v rwa htinff n tgii titeurgeateld en ihaus met groote vuor laden techtit met groot vwrlie verlioopbart pioducten zitten I nkeie leden meen len tlat ei etn lechtHgit nd vt uj tichadt toosstelliiig IS fooi zouver de Mthado het gtvolg j an tlooi dt Kegeering gelaate itseiveering van voorraden Anderen WK icn van uuidtel dat hiei btllyktioidHgron ilen voor KohadolooSHttllnig twatoan in het bytundei weid gewezen op d billIJlcWHl van tegemoetkoming Jcgenti de houders van kaas ilie 4U van den op M AuguntUM jl gemventaiiseetiltn vtiorraad upuloegen Antiere totlen hadtien met verwundering gezien dat dt zuivelj inulucenten en bande laren die steeds utttttckende gelegenhtid tvi alziot hebben gehxl en betangryge winiiten hebben gemaakt tlisns nu stagnatie tlrtigt aanstund sttun van de Uegeeriiig veitan gen Men wenscht van tie Hegeering te vei iitmtn welken invloed de N l M op de mogelijkheid van export dei zuivtlpródut 1 n en tp dt prijahepaitn der suivt iuduc melk heelt gehati tnkele letien waien van oordeel dat de oorraden kaas welke tie eKporteunt van litjkt wege veiplitiit waren voor de Idnnen landsche voorzienmg op te leg n door tie Hegeeung ttgen de ilooi haar va tgetttel l pryzon Iteliooren te winden overgenonien tn ilat dt renten en opolagkosttn moeten wortltn vergocil In elk geval xou den huu ilerü deztr kaait cenu billyke schattevefgoe d ng zyn uit te keeren Naar aanleiding van bericht m uai duoi de kaaspiUttek der Kegeering onnooiiig mU liuenen gultlens z jn verloren achtten eenige leden het gewenticht dat ter zakr een ttn stig onderzoek luu worden iDgWHtfltl 1 enige letien vroegen of niet de tt d m gekomen um van het stellen van een maxi mumprys voor kaaa af te zien vas wei I door dt Spartacèih eu dezt vrouwen met ton band om den ai ii afge maakt Da wei len Weibet zu Hvanen De i aruBtht edittu van tie New Voik He aid zegt at de gtallicffden beüluUn heb htm to te titaan dat de UuitHtlit egee iingFdrueptn htt Kulirgebled bhinen Irek ktn om ei hel hpaitaciötibcho eg i ui te tidiyveii De goaliieei ien zuilen ooraf fiaehen dat de legeenng van tbtii ikli Het uLhynt eihlei met tlat ei Keheele ttiistenimigheid op lit punt on lei ut gi jt loeiden heerscht De ran clu tegtenng vmdt tlat ei etn zeei ernstig pieteiunt ge flehapen zou women tiooi tie machu ag en y heelt gtrtvtzen op tie nüO i ukr y v i I on de grootst mogelyke vooiüoigen u ne incn om tt verhindeien dat de Du IdtlK üoepeii ei zitn vooi goeti newlt tii Mille lanti heett tenigt vooislellen m utz n ia tduau Mtn atht htt waarflchMnlUk dat uvereen btemming U tikt za woixltii en uui een getliagatyn gevonden lal woixten waarbi j Ie toekomst vooibehouden wordt locumtnt en daarmee gewapend kon li burgei met een laglan leiisjas en en paat biu ne schoenen aan zich voljfend e o ei tuiging deïer heeren van het raatu uis te Dmisburg gerust onder hun rtMxIe iitnttroe pen wagen Vïaai wat weten die heeien tiei diveise Vollzugiatc van hun eigen fiont en front soldaten afl Ik gun ten minste al inyT vy andcn de pret om in Jieeren al ctfij lit sansculotten front te bezoeken Het was raaend interessant maai ik heb zt den n myn leven kopy met zooveel beroei i gl e d in zoo n vyand ig gezind en aelite deeht g ni I eu veizameld Dinbtfag be ttedde hy aan het bcnyken van het groote hooftlkwartier uti lioo len te Du 3 burg Te Duit burg waren j st ten paai dt zyn dooden en vele hon Ie ter v e wontien gevallen dooi een veig so n het zooveeltte politieke afstmuweyk m nvei otund Wildt de bpartacistisclio volkale dei was namens tie menigte ilie voo h t laadhuis stond samengepakt by en bui gcmeostei toegelaten had met dezen on lei handeld en kwam naar buiten Hy piak de menigtt toe en aeide dat het hteie sta Ihuis van boven tot beneden met wapentaig ma chmegtweren enz vol zat en dat het lunitt laadzaam was vooi een ongewapenie menigte om er met geweld te wil en nooi Z j ui en het moeien vin len 1 g lotf dal i hp giv ootlfln hebmi fini mi Loi dt II vtriHUsn l i hetft btiiL n et i i roip ie kregen m ten pi laut iwimlon g na iiid D r gaan zij wouen i igirw 1 tM k U f i till iij kun go lou til MjliiMt iiHfti iWiiiion ai i vioiiwv iki 1 pnslikunt Mh tj Yii Iti zi jt i iiki lk t ongtrMid en on OK jl Kt 1h i willen hc4 en ij mot ti n brt dot in ZIJ chlint zetr ingenomen t zijn iitei M 0üiiilt7iphi Wte witM of r dftardotir uu h t Und g tn vrouw wj 1t jl ho ii ik wken dfit htt t tn et nigszins onwiiiii ilig sot vil Jl Hchitertmit bt lofte l nt il nt jt rea iiiu u i k tiMi KtHxliiinkt luU fflctor d inan l llil w t ii oiK ffeiiiii WTirtl Of zIj n Itii rWnkdi ftf zii uHi n naai b of nndtre roenirljko liaveii wmmwu II Pt II runiui AIh int ii i i ii ii bo k lus zni iiHii htt ni i giloovtn I n int Ihmi t u Haiiixttnd gtw ei t naar inl m del i ee i moeder Ho ging lu i f chf ik prlt or ntiin gp liiWi tiiniaai tl mil l Oo ftli leB 1niffetiiie4 ii Margti I t antnoortMe Angela nu et n bio ijt 11 t la hnl grappig alH nwn r op ri nii trt miflr tTwit men hei iid i nlt wtAv t men driftig Ik 7t eH r e n oiiili irijy mpf I h bheii iiMH inov raaw f on lil r eti fk zal het Ilm e Pii iinc iti II tp hH inet htkar k i llen tUt y i ikw rkeliik niet Mii rgarwt iwrfie i rtlet VUn Knar verbn zing fkunnen be anir n ken Jta zeMe zij mK en iMbj liyeenioeping van de socialistische uii mi8 sje VOOI de overneming van het koltn en aii hjndikaat dooi het Ryk Ontbinding van alle miiitaue formatiet die dt giond Aet anA tiouw gebleven zyn en lun vei vanning tiooi formaties van Ue betrouwbaie lepublikeinsche bevolking met namt rejr ganiaeerde ailH ideiH en employe Vfdoen tie ci iicentratie eventueel onteigea ng vun de bescldkbare levensm ddelen en jtit rpeie bestrytliii r van woeker en opkoopeiy In ue plaats van de nu bestaande mivüeieude ia ten en com te s van actie zu en nadat uinnen 10 dagen de afjjifte van ili w loeo geregeld is en plaatselyke weerbüailn ds ifdeel ngen uit leden van de vaitvttttn gyi gen wti mtl zyn Uit de vakveittniy ngen en meerdeiheidspaityen gevorinue tunim s sitóh van orde komen die m ovenej n et het gemeentebestuur den veiliirheidsaiciBt ziri len uitoefenen De arbeiders zuiln weor aan liet uerk gaan en hun wapens jiueveren Alle gevangenen woixlen datlelyk viyjfelu ten De uitzondenn t toestand zal na uit voering vm deze voorw aartien opgeheven worden Aldus staat het op papier de troepen zyn het er echter lang niet mee eens tn vecnten ooor alsof er geen overeenkomst be Ltiat Jln net partijbestuur der onafhankeUlK a c aal acmociaten heeft in aijn orgaan een opioep In o eiix DuitM hland keeil de lubt ge ieideiyl terug Alteen m de ÜiriJinbChe loorstödtn en in Saksen is de toeetan i net IK tl zeker in htt Zuiden van DuitschUnd woiden it levensmiddelen schaarsoher Vt e mke Duitscht faimUea komen na met vtia pa itioedykheden te kampen te hebben eliad ovei Ue grena om zich van levensm 1 Itl n tt voorzien Jenge oige van den t nu liti w btteütoeisen t etalen ii laaiv o hi i hooge btHlia ren Het Hollandsth Nuuwsbuitau bevtaUtt dat hef lykakabinet ia siiniemre tteU als we giottitn Aeinititlden Ondei de Hritsche tnynwerktrn lo ten bi ijmg gaanU dt etn ei nst g naakterdi eigt aan tt nemen Ooi zauk 1 ooi e m hDe mynweikers viagen bhillin opd ag er dag vooi vokassenen en dt heit voor mynwerkeis jong r dan 16 jaai De ie eo iing btiod aan l sh 6 stuivei voor vjlwaa öeoen 6 stuivers pei dag vooi we j £ tdon ondei de Ife jaai De opslag zou tti t 1 Apnl bejfinnen ttnwul iemynweikti hem leeds 1 Vlaart willen tioen ingaan De Mchattrn van den bodvm krathtige exploratie in NtdeHund Il l fi I t ju tuin Ijfnltwiiu liif loöt l 1J l eftKtüdt Xotfw r I l j ojw 1 IK vin Icifieio f n 11 ni iiei lilt iKi lil U iiiinnoH van Dit voorstel is een vergadering van afge vaardigden der mynwerkeit van litol Uiootiürittannie verworpen Ündertussthen zal het forniu lei voui een leferentiftim onder de m inweikei worden opgesteld Li zat waarschynlyk nog veidei FeuilletOHa f Uil I rifnu 1 gt Lrouitd mei Mnnig Minimie gitrtHiwtl Dit t Jiiii ik M iiooil lil 4 t ij iiii hut g e t ill iiiui op tt lil imn 11 tgigi 11 lit l iirluijnH i be Mil Ik iush gtHoi vati lieitteti gt i n lii Iri htt gthitm 1 ktnd winl dlMtt n ii iiitvrtniw lAirliaui blj n Ui f l i iiKui r w 11 lu blH n n e ov itr il kiiid i ii g wprok Il F r i bun letrt iiitl m onl Mojpt iurtit gnm Ihirlwiu Iw nt i 1 g kki vrouw dit ZIJ iiiofwt jii Manr n x ht mli naai luu ki inl hu Htfit 7 IJ iiift lilt f wil htt hu o t r u om iiuuxr o i kannen v riaiig i wcnyi im rouw I uhi Ik U ii Ijo l iii I ri CM 11 1 j 111 l nipt ramt niv ol v r i wt Viignli ala y nm jn up nhdri Il ld wit vtrgti II Hal jt4u N l n m ti 1g lieblitn Is dooJ HKH Illklitvh h i g iii of U il liiKHt fi lwon A It wor tit I tot ii ii II lalliid MT dag gi flunnd enkel vu kfj n hij wn Imani oiwt r vmir tit 7itt n oiii over l i vnngM ik van s ifvt ioiiierfioud h t krikten f ti ou Je wtfcn of int ii et wtrltlii got I hitft WWi hfl wrl tr tV l ik nnn m t r Lrhatn 7 k wnet liet iilt4 7 heefi inl nt lot haar Mevrouw Ku u4 nn ip BI il en n in epij hvp t portfc van h r i HpiKl Iliig t li U eenvoudig l tii n lwK g dwi over he4 eeovoudlgiP luaal Te uio te ndeu il eta s tit I f fta itoati DtuttMm dtiigtii rUH ovii Ulij tit Vithloii ke f goeil uiigi H g l hadli o UiinneB Wlj VtU Il I kiutppe jj ntii vuu inevrwtw ftttfnt w m Ml t ü Uclücvl ftk owrti fl n Dti w ut t r erechlv aantip Vn a fii i icni Iut niorgtii ivr d n om hei Kt l d reHidbi t u vt kiljgtn MainJi g Uijiiw I itMt t It I ts nirritt itHi tfjpnvIik w n eef inij nifltt Ik kmi tT maiw oir o eilHHii konuii iliittr d e r 1 h lEitntf v It II isaj oiifinlg iHlangwttik ndrr iijn tan Iinar verxohijaiitir op htt 1 ravii toontvl ii eta g tiiilat Jkft foji wt II tot ani Wl il iiiair VIAgiret kon iieii dat Kiar gedneliitn u i t tT vt rvulti wnrt iiief hr4 itK iiMiH i M h ielfM nk4 ito loekomw 1 Imiw li hu t I iinklen VI d om en4el lnii wa xij kttliii oiwi i i Hiii Itart nuK ruMiiDsruK 1 VcrvMTët ROSS DURHA V1 Naar hot Ëa M Hih vsn DAVID LiALL Gea horiM0nle Vertaling Wftvf I I WESSELINKv K0S6UM Nadruk verbode kt n htt tlié fljlftn n luuM faiiiiljekriiMf Ribtunli en d lia ji xolniatitvi kululna We i i voor j a M giooi nu i A iOii of Manlief iCtqi lloikte trilling kwam ovor hi e Vnn ftg AtH k hond vttt vuu iiiijik iid i II vimgunt iiiaiir iiunu hm wuii r niiir en wus aihH wal zi A i l iien p valt iiielh imtr tt t gg l ik maff rwoiMl rd Ijn nuiflr tjc i i t Hlj ik htt Ik htb nooM een i liiil aiailm var ik on nt j m kunnt n vooi 4 II iidm lil lit lK vtii iiiijn loflti u Idt Daai ki Sit fHtt niip 4ht n Ili noot hitn il Ij tbriiv n Marjuiil Ik gi liml th l r uiet lat hl opgt o idt ii h tli 1 i Ii liWn Ni ik Ikh Ijllj diii jt jt nw l dm lnilc xtk kuit trtH 4le i llev Hilwotudl I m r HM V runt I orioHT nii t ia iit atwH t ilt t fiiil liiiilJ Ilv noch tltai iuio vift hur fv u ut daohUu te viifUirfn glrm 6i U g n twdif tiur uh on kwftu bij dt i ler K1 B tl b nu i op hM Imx Mmr IV zunrfvUxt lltvc Xfi DiiriLuii t M II hi h g rink VII fe JieHea vm hrt i ij Idg lil Imsr h4ii g itm an df iiKvnuiw Itiih w iiKi hanr gtwom op iiItaidgliiiti Fiikii tnniiun kiuMitn lunliefdf VtriHrgpri zjoils ht t lït 1 igt nuiarik moft Mkennen tlfli ik hil tiitiT ii 1 al gi iiHMi I Hor k mi ttiii rl t ilii lilt 1 brm l it oTHv pi i it li iIk al 1 11 beer l hmpft l r pr l hiiavtmd 11 iiHin ftliflii lll tIlk l Hj n lioort til lul 7 ui dt r iainU t fi umi i tiniii nooit ontinoi Ih b tLng 1 i Mil int e vertfljeii wat tr ge wimt fa 11 tiiir aan ri mul a wtcr i Muirgapf lA wen opiibliU til aj f jii MhiI I wis An Jifli hp 1 V t dt ni Miwi u tah bruikt