Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1920

UT vsi M v ENKTV ERAAN HET IS VOLSTREKT NIET NOODIGVOOR UW NIEUW VOORJAARS COSTUUM veel geld uittegeven Onze geweldige voorbaden in etalages en verkoopru i mtem ROTTERDAM Hoogstraat hoek Viaduct r y UIT VELEH I Boekhouder Ül VHAAGÜ por 700 spoorlig inogu lL k bRkwamo A I COSIJN in üssuraiiliëii MAATSCHOENMAKERIJ KN T l loon No ei 17M Sluit alle verzekeringen voor Particulieren Handel Sclieepvaart en Industrie V r vil t HrlRV 11 011 l ir ri IH18 I unau iiidBfh ourant M irkt il lü REPARATIE INRICHTING AIKUAËLIS BOELEKADË 1 2 211 IS e IZAK VAN DANTZIG Makelaar 0t9 131 0A 9130NISSIt3ll331F NVVMZ Biooao 3a ugi as BM 8i a Uiai g ue uioojs iiirwiioii Msuwos aiif iim iimis Noiaiis MAHLSTEDE te B i am bacht IS vooinemens op WOENSDAG 14 APRIL 1920 des vooi middags half elf aan de B01JWMANSW0NIN get L 13 aan den Kadyk bewoond dooi den Tieei WILLEM ANKER om contant geld in het openbaai te vei koopen 8 kalfkoeien 4 vette koeien 2 pinken Bouweni en Melfcerusei eedsthappen waai ondel Kam Kaaspeis Wiing tobbe Stalen Kaabplanken Schia gen en Standeis Kaasvaten Em mers Drankwagen op wielen Diank kuip tvee gioote Voeitiakken met Schi agen Varkenszeuning Handweik Watei foi nuis Kookfoinuis twee Schouwen mmnehuig losse biug tn eene paitu palen en planken zoomede EENIG HUISRAAD s Moigen vóór den veikooji ifge nommeid te zieu 184i 40 WIJDSTRAAT m Teleph 473 GOUDA HEERENHUIS met tuin GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS VEKÈf AJIJE I apoi Dia r iSKry D006 INWU ING Wr nNKER PflIN EXPELLEI ek 5 r ünil k ERA üclioencrËino ii k niet Die is voldoeoilii kM GI MT 7LI FS BIJ HKGl N NIT T AI Warht II iK r waardeloo i namaak lel op de 3 letters f140 95 r IIP 1 Al TE KOOP VAN DANTZIG GOUDA Zijden Wollen Voile en kinnen Costumes tiHiriiKbaar bi ANTON fOOPS Wi l trant n S 11 AN LOON Markt HOOGSTRAAT 9 11 niillm voorzien in BLOUSES JUMPERS en ROKKEN in alle genP4 Voor onze maaUfdeeling een groote sorteering STOFFEN en ZIJDE voorhanden alsmede de NIEUWSTE STALEN Speciaal adres voor het leveren naar maat van MAMTELS en MANTBtf OOSTtlMES onder leiding van een bekwamen damescoupeur GOVIISCIIE CIUIMIT ZATERD AG 27 MAAÜT 1920 Tweede Blad BRIEVEN tlT ÜJS HOKÖÏAa OCCCXCVllI W willen ditmaal onze Uaugache eau lie begmnen met een In memonain aan Ka der ouctste meest bekentle en meest ge iiene liguren mt de arnstocratische werelti Het IS cie HL jange baron an Fallamlt van Neergnen tot voor een jaar opperceremo niemeestei aan het Hof dewr dagen op zyn biutenverblyf te Waardenburg overleden Uct was een eerbiedwaardige liguur deze forscbe gnjsaard met het innemend voor komen type van oude aristocratie Men denkt zifih allicht een styve gereserveerde gewelJg ctttige meneer iigeiiaak wai b Z jn optreden en oubeieikbaar hoog zich zelf atellend Daar had baron van i aUaadt nu predca niet van Jaren geledin toen ik nog al3 jong broekje in de Haagschc joui naiistiek bezig was een plaatsje te verove ren wilde ik Haron van i allandt eens eeni ge inlichtingen vragen over landenjen die ion eigendom waren Naar den ouden heer VBQ Paltandt kan je best toestappen advi seerden anderen mu tn ik deed het Aan het statige huia in het Voorhout belde k aan en nauwel ks was ik aangediend of de heer des huizes kwam my reeds tegemoet Op de meest gezellige wyze hebben wy een half uurtje gekeuveld zoodat ik meei het gevoel had by een ouden keaniü up visite te zyn dan bij den atlerdoftigsten al leihoogsten waardigheidsbekleedei van liet Hof In de gemeenteiaad had hy meei dun dertig jaren zittiög en zplfs toen z fn dia tnct al aterk aan het mod worden wa werd hy er nog herkozen Opmeikelyk wds dat hy weinig sprak maar altyd goed op de lioogte bleek te zyn en als het op stem men op aan kwam stemde hy meestal iiitt de meest voomitstrevenden mede Met de peiatr bunt i aaktt hy giaag efn piiaij en als ei een grapje weid verteld lachte dt oude heer zooals wy hem in den omloop noemden graag altyd mede Als grootwaaidigheidsbekleedei was hy een imposante verachymng Heel wat kec ren heb ik hem den stoet zien opemii aarme Ie de Koningin de Staten GenfjUKil huai trooni ede kwam aanbieden Met éi gance voerde hy den staf Met baron van Pallandt verdwynt een oud adellijke figuui van het echte om ei valschte ras dat misschien eei in de mid ieleeuwen dan in dezen tyd thuiabehoort maai dat toch een charme had die helaas met teiug te vinden ia b de hedendaagsche chique heden 8 dit ietwat tiagische begm grypen wu een opgewektei onderwerp aan t Is de len te En de gebenedyde heeft haai intocht gemaakt met keurig weer dat al aanstonds allerwege naar buiten lokte Vooral h t fiets verkeei had vvcei enurmen omvang aangenomen Twee gioote gioepen van na tuur liefheJttbets vergadei den dien dag In ten Dierentuin kwam de Nedeilandsche Faeristen Club byeen Deze club oigani eeit Kampeertothten en veileent iteun aan hen die met de tent ei up uit trekken wil len Deze byeenkomst had piopagandmt 8che strekking ledenwerving en belang stelling wekken vooi het goede dotl In de zwem en badiniithting l it beide feesten blykt hoe het vuUngtn naar den zomer al krachtig begint op tt h ven en het lenteweer versterkte dit verlan gen In dit verband vestigen wy ook even de aandacht op de mode show die gehouden 18 ten bate van het Herstellmgsoord die Je Neder andschc buitenschool die m den Haag IS gevestigd De firma Gerzon heeft deze how georganiseerd en alle baten daaruit voüitvlociende aan deze inrichting vei maakt Dat een deigelyke school van zeer veel beteekenis is zsA oen ieder toegeven en het IS een verheugend v eischynsel dat langs dezen weg daarvoor flinke steun ih erkregen Overigens heeft de liefdadigheid in de laatste jaren veel geleden en zeei vele vei eenigingen die een filantiopiach doel heb ben hehfcen moeite om het leven te houden De hoogere levenskosten dwingen velen tot de uiterste zuinigheid en natuurlyk worden Hoffelijkheid Een oorlogtiverhaal zei 1 n van Veen dat iB al heel oud en heelemaal uit de model Wat my aangaat ik ben dien vreesely ken oorlogstyd vergeten en sedert ik de wapenrok uitgetiokken heb zijn er slechts enkele herinneringen aan gezellige diners en prettige verloftijden m myn geheugen gebleven Slechte hermnenngen vergeet ik goddank vlugger dan goede Een gebeur tenis 13 me echter levendig voor den geest gebleven Het was in Juli 1916 we waren in het Sommegebied Ik weet niet of jelui je nog de wanhoop van de soldaten herinnert m dien benarden tyd Het offensief was voor de eerste maai met giof geschut begon nen kanonnen machinegeweren en andere dood en verderf brengende machines be gonnen hun oorverdoovend concert In koortsachtigen haast werd de aanval voor berei I en met groot enthou me Ik iie me nog heel vT eg m den morgen by den anAvdl Bbn het hoofd van mijn fd lm m een loopgraaf dien nacht pa gegraven die nog rook naar versch gedolven aarde en hier en daar vol grondwater staande Voor ons lag een platgeschoten suikerfabriek tUBchen kale boomstammen een luguberen indruk makende Boven dit wun ber toDneel welfde zich een helblauwe Juli hemel vervuld ên rook en kivJtdft We waren als dronken door het geraiu die uttgav un bn evrst geschrapt die nir de persoon zelf met direct productief zyn te achten Uovendien lydt du bmnenlandtwhe filantropie nogal onder de buitenlandsche Uet aantal OoatenrUkuhe en Hongaarsche kinderen dat hier vertoeft begmt aanzien l k te worden Wat ik er loo van hoor is men zeer goed te preken ovei het karak tei en den aard der kindaren Heel wat gunstiger is dit oordeel dan het indertyd waa over de Belgische kinderen Deze muntten niet biionder uit door welopge voedheid terwyl men algemeen hoort prïj zen de bizondere goede gedragingen van de Oostenr jksche kinderen elfa z die in den heelen oorlogstyd hun fel anti Duitsch zyn met onder stoelen of banken staken geven dit toe Wel typeerend hoe dat felle pro en contra gedurende de oorlogsjaren er maar buven op lag is l et thans te zien hoe velen die hun dagelyksche verwcnsching uit apiaken voor de Centralen thans ook on middellijk bereid zyn kinderen uit het Cos ten te laten komen om hen hier weei op kracht te brengen Natuurlek weet men daaraan wel een bizonderen draai te geven om het goed te praten maar dat is ten alotte byzaak Hoofdzaak ia het verbiydend verschynsel dat hier te lande althans met een dergeiyke dwaze haat blijvend wordt gekoesterd HAGENAAR MedUohe Bri ven V erkalkmg Sy willen thans een ocigenbhk stilutaan met elkander by bovenstaand onderwerp Het IS ditmaal niet een willekeurige greep uit de vele onderwerpen die een bespreking overwaard zyn Eén myner getrouwe lezers van de Medische Bneven ontmoette tk dezer dagen en deze wilde gaaim et na lelü weten ovei de verkalking aie plaats Zonder tvvyfel heeft dt verkalking van ons becnderenstelsel en ons bloedvaatstelsel om slechts enkele der voornaamste te noe men langen t d de aandacht der genees kundige ivereld getrokken Het was dan ook een zeei vreemd verschyntiel en onwil lekeurig drong zich de vraag naai vore j Waar komen die iitukken ktttk vuuduan Het zou my te ei voeien de zeoi vele theo neen ten deele juiat ten deelc onjuist hiei op te sommen en kan ik dan uit een prac tisch oogpunt beschouwd volstaan met u het eindresultaat hiervan mede te deelen Wy weten heden ten dage dat de voeding een buitengemeen gewichtige lol speelt by de kaUtvorming Immers vele vaste en vloei bai e voedingsproducten bevatten kalk en nadat vele scheikundige processen zich heb ben afgespeeld waaiop ik hiei moeielyk nadei kan ingaan komt deze kalk opgelost m het bioe l en de velschillende weefsel vloeistoffen te land Ons beendeienstelsel ia nu zeei bloedryk Een ieder uwer die wel eens het ongeluk heeft gehad een been te bleken weet dit uit eigen ei vering en zal zich zonder twyfel nog wel de enorme onderhuidsche bloeding herinneren die bin nen betrekkelijk koi ten tyd ontstond W i hebben dit ook te zamen iwsproken toen wy de Beenbreuken behandelden De kalk wordt nu m meerdere of nimdeie mate in het beenderenstelsel uigezet Ook het been op zich zelf is met standvastig d vv z ei wordt öteeds oud mattiiaal opge lost en nieuw gevoimd zoodat een mensch na ongeveer 7 jaai een geheel nieuw been derenstelsel bezit Er heeft nu steeds een wisselwerkmg als het ware plaats tusschen de been nieuwvorming de oplossing van oude beenatof en de afzetting van kalk Op jeugdigen leeftijd treden de beide eerste veel en veel meer op den voergiond terwyl wy maai zeei weimg kalk aantreffen Dien tengevolge ia in onze jongelingsjaien het beenderensysteem ook veerkrachtigei Het gebeurt nu echtei nogal ee u by het kmd dat deze wiaselweiking aplifc loopt en ook de betrekkelyk geringe hoeveelheid kalk die altyd aanwezig behooi t te zyn nog ontbieekt Het beendetenatelsel wordt lan te buigbaai en kan ook loiiipla t met meer voldoende dragen Vy treffen di aan hy de z g Engetsche ziekte uf Rachitis Men spreekt van Kngelsche ziekte met omdat deze zooveel m Engeland zou vooi komen doch omdat een EngeNchman het eerst onze aandacht op leze aandoening ge vestigd heeft en ons een inzicht in het wezen dezer ziekte heeft gegeven Hoewel gelukkig betrekkelijk zeldzaam vinden wy een stoornis in de bovengenoemde wisael werking ook by volwassenen Toch heeft men gemeend haar als een afzonderlyke ziekte te moeten beschouwen en haar den naam gegevpn van Beenverweekfng of Osteomalacic Vooral in het oi len van ons land friesland ia het byzonder tteft men haar af en toe aan Aangaande de oorzaak nu van deze stooi nissen zyn wy nog betrekkelyk sober inge en kogels floten om onze ooren en granaten sprongen boven onze hoofden uiteen We waren in den besten toestand om iedei een te domlen die ons wederstond Findelyk kwam het uur van den aanval Gevolgd door myn manochappen sprong ik op de borstwering en eemge oogenbJikken later hepen wjj in een vlug tempo door de velden Een kort gevecht ontspon zich op de borst wering van den v jandelljken loopgraaf Reeds gingen de armen omhoog De loopgraaf was in ons beziti Het eer ste do l was bereikt Nu nog de tweede hnie Terwyi myn manachappon de stel ling van vyanden zuiverden ontdekte ik recJit voor my een smalle gang Zonder vpid I nh te denken vol vuiu tn kryg ilustj snelde ik erin Fvenals myn manschappen had ik de bajonet op het ge ieer Ik liep zoo hard ik kon de bajonet geveld de punt ter hoogte van de borst eens eventueelen aanvallers De gang was aan beide zijden van In hammen voorzien waar men zich even ophouden kon als er iemand moest passeeren Opeens bfj een bocht van de gftng stond ik recht tegenover een vijand die met een soort houweel in de hand juist regelrecht op my afkwam We zouden tegen elkander boteen en de venraMing was zon volkomen dat wfc beiden niet wisten wat t doen Machanisch hief ik mtJn arm omhoog want zoo puntige bajonet is erg gevaar ItJk als men eraan geregen wordt en op eens botsten we met onze borsten tegen el licht hoewel h t evenwel begint te dagen aan den horizon en tal van organen waar oador de gealachtakiierett de byoieren du Hchildklier een belangryk woordje hebben mee te spreken De beenderenvcrkaUung geelt wanneer zy binnen normale grenzen zich beweegt geen verachijBMteii is deze te gering dan zal het been gemakkel ker doorbuigen en is iiaze te groot dan zai de betrokken persoon by een stoot of val die goed aankomt meer kans loopen het bot dat m het spel is te breken Behalve nu In ons beenderenstelsel woi dt ook in tal van andere organen en sjsternen kalk afgezet Ik noemile in het begin van m n bespreking leeds het bloedvaatstelsel als e n der voomaamste Ue vaatverkal king 18 een iedei uwer natuuUyk bekend een proces dat evenals de beenderenv erkaJ Ung met den oudan dag vry wol gelijken tred houdt Voorts lou ik afbreuk doen aan één of ander orgaan wanne ec ik hierb i in détails lou treden In elk denkbaar oi gaan kan in giootere of kleinere lu eveel heid kaik worden Jlgttat Het spreekt van zelf dat he tevana afhankelyk is van de plaats waar deze afgazet wordt of dit alles stoornissen met zich mede sleept Zoo hebben wy diM gezien dat hoewel nog vele vragen open Btaan die op een ant woord wachtöi wy ook op dit punt een duidel ker inzicht hebben verkregen Ik hoop hieimede aan faat verlangen van m n geachten lezer en wellicht van velen met hem voldaan te beU an MODËPKAATJë lantellNÜtken De m lotelpakken zyn deae zomui uai u gewoon correct en eenvoudig een guou ding voor de dames die al het buitt nrcwoone en opzienbarende wat de japonnen om jieden venaehen te vtimijdenl El 1 oen t pe dfunei dat er uil 1 Op haai bebt uitziet in een mant pak dat is het ioirecte wat etÜYO type met een ang slank iiguuT eerder mager lan v ecldeng aan wie een overhertd met hoogen bjoni en een klein euirect zwart atnkie i eit het beste ataat Deze Ua iea moeten z eu met wagen aan groote sohikleiachtige hotMien en oitgineele lange mantels of losse gezel lige sportjasjes Ue haai meei etecante zusters juist vecL moolei staan dan e stiif correcte mantelpakken Bestut eTt toch eerst uw type voor gü beftluit wat te ne men toirect jionchabmt of p egant want rfewoonlyk hoe gewillig de Mo e ook u IS ei toch elk deixoen wei iets vuur deze due zeer verschillende types te vin leii Wat zouden de stiaten de restaurants Jü thea lera ei veel meer cbac en gezellig u tz in d a alU dames ch met smaak naur haar eigen type kl etUlen elk m het genre en oe kleui die haar het best atonu Ln wat ix uden alle dames ei veel knappui u t ien wat 70uden haai indivadualiteit en iiiiii be iooilykheden vee t beter uitkomen ulj n iLie op den voorgrond wisten te bieugen ioor kleur en styl die ze uit deden yracn Maar het zal viees ik v el altyd zoj tlyveu dat het schoonheids en smaakgevoe van de meesten niet genoeg ontwikkel l s om dit resultaat te bereiken Vei Uer ti l het nooit beieikt worden zo Ujig e n gr t gedee te van de dame haai Itleeren kaut en klaai m een winkel koopen waar maat zt den JU t dat te koop ui wat speuiud haai ndividualiteit patit In de groote müdehul en kun mengtwoonlyk wel iets oiigim els en passends itrijgen maar dezf zyn vooi de meeste beureen onbereikbaai Cn wee haar die oveigele v itl ijn aan de hinaalt of de eigen Aydheid van een goedkoop hu s naastertje dun iiaajït elk toiloi den atempel finakelooii en eigengeuuau Er du i heel v dt vooi nood k oi i eerst zyn L gen genie te ontdekkm en daaina pieciei de paB en e kleeien ei v o ge maakt te kiygen menlange studie lu ven achlllende inodeb aden atudie Tan ulouren liaimonie btiidie van lynen En om te be ginnen een grondige kenmd van cigen f guui met alle schoonheden en geori en en van alle kleuren en het genro corre t non chalant ot elegant wat die peuoon hpe emal goetl staat En dan nojt een lian nige naaistei die gewillig genoeg i om alle p annen nauwgezet en keur i t te voeren Dit laatste is misschien nojt het moeilykttte Maar gelooft my b nat den tryd aan met deze moeilijkheden hü ia ie moeite waard en het resultaai en zoo knap en bekoorlyk mogelyk uit ie j ztï idt wi en wU vrouwen toch alien be iken De mantelpakken zijn teruggekteiW tot het oude costuumtailleur tot het m ddel eheel aansluitentl en over de heuncn met een weimg ruimte De rokkan Wn ook over bet algemeen geheel aaniiliitend zuniei ruimte over de heupen en vaneeren tua schen 2Vj en 8 el wydte aan den zo m De rovers zyn zeer verschiliend liar kan men geen algcmeene regel voor gever wat in mön oog een aanbevehng ia want zoo kan let ereen nemen wat haar ppisoon iJk het best staat kander en de Duitscher uitte de wooi deii Ohl Pardonl Daarna omdat ik niets zei vervolgde hij in vloeiend Fransch Oh Faites Done Doe het toch Ten twee ien male keken we elkaai aan Ik nam hem mee en gaf hem aan m n manschappen um hem by de andere gevangenen te plaat ien en paar uur later vond ik hem terug b ilc andeie gevangenen en uit nieuwsgierigheid ondervroeg ik hem H j vertelde me dat h 6 jaren lang kellner geweest was in én ler groote Parysche caié jt Toen begreep tk Advocaat en deurwaarder Deurwaardei De Haas was een praatziek heertje nogal opsn erig pralend met z n rechtskenms speelde hb gaarne voor Juri diBch adviseur want htf was goed van den timgriem gesneden Heel veel ophef maakte hy ook hii z jn omgeving met de voorkeur hem betoond door advocaat Van WUk of schoon hd er hy zeide dat die voorkeur hem maar weinig opleverde veel werk maar alles volgens tarief daar zat geen ver dienste op men werkte zich drxxl voor een chyntje Dat opsnUden had een van zijn kennis sen eea geboren gnppenmaker allang ver veeld zoodat h beidoot den deurwaarder er eens tusMiien te aemen Zt woonden schuia over etkaav em beidiMi badtieB tele fooD Er liJD veel amalle euovantioneiitc renre maar in tegenstelling met verieuen jaki toen zy klein en kort vvaren loopeu ze nu bUao allen tot het middel door Ue mantei pakken worden met zeer weinig knoopea gesloten 4 is al te veal Enkeva bluiten ♦ lechtd met één zeer mooie knoop v at op een plaatje buitengewoon chic lOkt vn inis iK hien door een eerat kleermaker jtoe I is uit te voeren maai och waagt er ii met een liuisnaaUtertje met aan want Uan zult ge tot uw schrik zien dat de on Hrope l ke snit van het pak op het plaacju abdo luut ontbreekt cn dat alleg gaapt en vvykt en in myn oog kau men een niuitelpuk dat met onbenspeiyk zit evengoce Ureei afdankenl Daaiom zo ik u willeu oaori uen ais gy ze door en huisnua iUr laat vervaardigen of ze zelf maakt allwu mante pakken te nemen die mci iceheel luinslutten maar wat losser vallen of hit genre sportpak met voel zakken dat ge woonlyk wemtg aansluit en veel gumakkt yker goe t valt btaat dit aooit utu ken u wet vraagt uw perao at kheid beJl st om een onbenbpctijk aansluitend pak d n kunt gy haast met uider 4oen dan e n goeoe coupeuse of kieeimaker te nemen want thuis üeioikt gy hier nooit een uotu len taatl Een schrale trooat juit gy zcgg mauj Lk weet heuHeli geen andere o los ng voor onboriapely k correcte pakken Er zyn veel uitstaande zakken op u meei nonchaLante pakken wat ze inuns n ueia gewooniyk direct leelun mtiuktl ÜP manteU is het effect van U titaan Ie zakken som wel oilgineel en grrpp g maai mooi heel zelden I De marftels hebbtn reussLlitige lug i t revers in tegenstelling met de n antcl pakken foch hebben zU zeer weinig knoo pen wat met zware stof wel een een nu ueel is Di uitstaande zakiien m ssiaan uet zoo erg als op de mantelpakken maar zun n mlin oog toch leeiyk Enkele mantels van manteina iea hib ben breede levcrs breedo strooken iitndar mhammen die loopen tot on Ic uin den mantel ln een andore tint maken dczo stroken zeei aardig op en staan oiiz ne l Deze mantels oixton alleen vexioten met een ceintuurtje om het middel Kpooptn ontbreken hier geheel Als gy een d rge lyke irante neemt zou ik u evenwi u ni laden ei een onzichbaai vest oodei te nc men at goed va tgomaakt kan wonkn an hebt gy hetzelfde effect twee gl id Ie leveia die togen elkaar aansluiten oncUi knoopen met eikel een cedntuurtje e ovit heen en dan zjt go er zeker vai lat de mantel door het onzichtbare veot v I ll en stevig sluit DD HRAVD Curiua Dl J BöRGER up Ie laatste iui iu i avond o i It z j ntei prak Ds Uorgei ver wuL u cli ten ott norf laat bwlepken aan de ivithe i uU aumengeste de eenhe id n i Uv dod eeuwig zichzelf verooraaakt hoe Hy s t cboone evenwicht en lioe hii a b ia ig Uegrip Vooi uea weixl ei iïo terloops k v ovei da gedachteloosheid van hen l I i de grondeloosheid Gods wilden tcin n vit e len zyn ottbegrypelykheid Ook de Kerk spreekt van k a a U grund ooze ioch knoopt daaiaun an Ie ens yn oiibegiypeiykjieiü vasi tn lit IB hieruit verklaaibaai om Wl t keikelyke 1enk n vabtz t in d iMtel buarhe d en d t di nkcn b weoKt z i h hui m no xLzakeh k te mi l len van bt pua I v tH n want wat v oit te baai is OtDaft I ln t bepaalde is uitt gioiideluu ant t bepau de komt aan zyn gron I of rren vaal t beunt Zoo hwft byv t K 1 vat iri i ii bepaaldhoHi zyn giond in zi i oule k oo komt iit denk n aan de waie iion ie loohhei I n et toe on bliift leze ius vuot litwi een onbegrypüliikheid n daainieblyft ol onbegiui yk Wt ethter Gol aU t 7yn oegiypt oe giypt hoe Hy nel onbegrypoitik n Loth gfondeloofl W e zegt dat God bestaat Zcjtt i et God eigens voorhan len is t Bestaan van t iod a onbepaald omdat Hy Jb Nvnthebi tudtzo t ovei al t Pestaun laat aan zich boguipcn dt giond on zoo de ooizauk Onze xionl js eveiM onze oorzaak Wat de grond heeft aan en in Jclize f heeft ttfvens dus de oorzaak aan en n 7ieh zelf Gwl als synthese ve t or9caakt éuu vin z eh zolf G m1 13 nl 1 uwi ge oorzaak van zclizelf omdat HU eeuwig is loo s Hy dus eeuw g oorzaak in t v r orzaakte meen God hééft dus niet zichzelf eenmaal ver rorzaakt t is hier niet een daa l d r on een moment heeft plaats geha l en daarm IS afgeloopen doch t is hier een eeuw ge üftwf God is daad en daden ineen H oraan laat zich npK wel een cn ander beuonk n wat echter ater behandeld wor len ral Als laatste laat zich aan de svn lese of Ol tkeien dag tun lo au nnidrrt ad gezien dat Ie Haas uitging belde hyhem op en MÉ rouw de Haas kwam aan ietelefoon I ÜeurwaiMer De Haas antwoordde zy Met mr lan Wyk klonk de stem doorde telefoon sBeek ik met mevrouw Ja myneer maai myn man is niet Des tl heter Ik wou u alieen maarzeggen dat ik uw man vanmorgen eengratificatie van ƒ 1000 heb ge ven omdathy in den laatsten tyd zoo zyn bost voui my heeft gedaan Ik hoop dat u ei ookpleiner van zal hebben Dag mevrouw Toen De Haas thuis kwam had zyn vrouw die het telefonisch bericht ktak keloos had geloofd al oen heel veirUing lystje klaar en zy viel dadelyk met de deur in huis Zeg man kryg ik de helft Do helft Waarvan bromde hy Kom howl je nu met van de dommen De kinderen hebben nieuwe kleerenhard noodig en je zou ook wel wat nieuwswUten hebben Je behoeft toch niet allesvüoi je zelf te houden Maar wat bedoel je nu toch Moeghy driftig Dat weet je net zoo goed als ik nepzy nu ook driftig wordend maar je wou t zekei allemaal zelf gebruiken en daarom mocht ik er niet van weteni maar ge lukklg haaft mr Van Wyk my gelelefo God bitlenken voor oT r xü Ja een tauien goatetéB eenheid tlat zU i t iciioouc tven wicht 1 y II ven aamengesteklheid n zoo eea gebrokttheid doch zy is tevens ocu e aheid D eenheid dar samenécest dhüul ot gebrokedlud laat zich aia JiarmoaiC baurupan lot t begnp van t schoone evenwicht liomt t vtfratand niet t Verstand zegt a 1 dat ttflu zaak is t een of t aodert poAitiet of negatief goed of kwaad oo aomt t aan t evenwicht met toe want vooi vra wicht IS noodig eenheid van tageagcstfnheid daaivan vteet t verttand altt W 10 de synthase of Uod nüba0ïX begre pen als Oatgeno wat de ifMSdii zoo t bestaan en Uaaimee de oorzaak lu en aan zichzelf hettt en wat is t M hoone JTÏ wicht begrypt hoe de synthese of Goi en duör en mAt zclizelf benuddeid u want HU is zélf t middel waardoor Hy bestaat want waaii n H j Is gegrond en waardcor Hy in evcnwicitt wordt githouden Dat wat door en in en mat z cliulf bemiddeld is heet Begrip liod als iyuthose U Bairripl Wie met begrUpt is aan t Begnp niet toe Hy zal dus zeggen dat God géun Hegrip ia omdat hy t Begrip met begiij Mn dan eu zoo dus niet toe is aan God kis Begrip want t Begnp kan alleen worian bufrépen leta anders is er niet mee aan te vaugan t Leven van de meaachen Is veeial ten bewusteloos gedoe zoo gaan tj aan God als Begnp voorby Hy kan ook God als zoo danig met waardeeren HlJ Itan Gou allatn nog maar waaixloei en ais bron van geluk maar weet met wat dat geluk nu ei eniyk in wuaiuit l bestaat waai hy aan to i wanneer hy aan t geluk toe is Wanneer we zeggen dat God Ücgiip i beteekent d t met dat God pnxluct is van ons denken God is óók product van Ous donken dat is Hy vooi Allo m nw hen ook VOO hen die eggen dat zU Hem a t btigiypen want nu hebben zü Hem Is n onbtgiepenheid bedacht God heet Begrip omdat Hy d o o r cn ia on in è t zichzelf bemiddeld en als zomtanig 7 I c h ï If omvat Iets anders valt ei voorloopig aan God als Begnp met te bc I enken Bcgrypen t loökent omvatten wat dus omvat rchzelf omvat beigrUpt en is zoo dua Begnp Go l weten WO al t eeuwige positiava N etv zoo IS t eeuw ge positieve Vieta Üegnp Een volgtmkn w nter sttlt Ds BÖr r Ei ïh voor te handeleoi over t Bo tlp aU Wn eldachepper SINNENLAMD l i N O T en de heer Van AaUt Dt liaug clie I ubt de N 0 1 ut Jtdea de veiziimt nut huUle te biengen aan dan man I f de dominee lemle gaosC iJe atu wende Kischt geweest is van des instel Ung ajn welke t in tii eerste plaats te tnken wa dut ons volk en zyn hand l batiekke lik zoo goe dooi den oorlog ilir ge Women Hy was het die haar uit den gi ond tampte hy nas het d e haar danloiJnf hat tn hy was het vooial dia door aya pras t g en zyn relatiea die voe legemoetko 111 ligtn vuil vreemde regeeringen wist te veikiygtö U ons economisch leven geda 1 n Ie tn oitog hebben b hoed tegen ver et kk ng In het k rt hy bleek c n diai g U inunn n d e hun landen in are ty I n g oote I nftttn bewyzen Hy deed dit n tt ilUtii 7omitr on go gettadi aan g n bate maai ook zontler een egard or t gen guinak of eigen goionaheid an oni weikkftiiiei in het Noometide htbben wij m Ie vyf jaren van spanning tak by nacht en onty sjjn gpte voer zynktntooi zien staan en het licht n lyn erkkamti zen brumlan Zelfs sta zorg uver 1 ziekte van iemand die heiM iter hibuii s hield hom nooit weg run de tuk I liy zthzelf in ns allri belang had K told Mag una volk Ueh jegens zulk een man nbetu gd laten si zul het moeiiyk lyn rtn tm te vimlon v aarin de nationale erkentelykho I kan w mien gogotenT vraagt ie led van de H V die spoadtg hvop t ho un dat een comité i opgelicht im dan Icti an Aalftt aller hulde te veitolkan V JM lijn toewijding SWX RDUKE IN SLAPPEN QROVIX l e toctitand over I alg m m bavrcdigmd De Comm gme vm onderzoek in uke het ongeval met trein LOi der H IJ S M by hot ZU looste yk lundliuofd der biug over het M iwedikapual nabij Weesp op lo Sop tombii 1918 vi orzitter dr C Uv haeft un m niiitei van Waterstaat het 2e gwlaal Mr van Wyk 7 Wat heeft hy dan ga tt lefoneerd Dat je Utoü pop gratifieatie hebt gakregen Je ziet nu toch dat ik er aliasvan weel i Ik liHM pop van Mr van Wyk Jtlient mul Neen maar jy wou my badriagen MrVun Wyk schynt wel te weten welk vleaaehhy iD d kuip heeft en daanmi telefoAaerdehy my Woedoml nep hy uit Ik bezweer je dat ik mets van dlc fmw afweet dat ik geen cent van mrVan wyk heb ontvar ren boven hetgeen by my volgens Urlef i ihuldig waa y wilde hem niet elooven en de twistging nog geruimcn t il door waarby syzich van wiorszUden i door kwatter maakten tottlat opeens wei r de telefoon gingNu nam Do Haas zelft de hoorn aan hat oor L spreekt met mr Wyk iel l stem aan het andere ciodeTan deo dra ïl Zou u morgen I oop naar den duivel bnilda da daurwaartler door da telafoop jy Mr VaaWyk lk zal me doa jou nog langer In demaling laten nemenl En hy smeet den hoorn weer op het totstel Aan den anderen kant woag mr Van wyk die het nu werkeiyk zelf was tleh bexcffid f of de deurtvaarder Ineetts tak geworden was