Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1920

m f if T t IN PLAATS VAN KAARTEN GEZ VAN DANTZIG Hoogstraat 911 GOUDA berichten hiermede de ontvangst eener groote sorteering w MODELHOEDEN CHAPELLERIES LINTEN BLOEMEN VOILES en verdere Nouveautés SiPAARBANK Bmi mbmIl 1 van haar vcrölsï iwuigcboden wauriii m beyrtpwi e beantwoord in j van punt b be loeld in b mmbt rH bcschikkinv van U September 1918 namelUk een uitspraak ver uen toewtüiwl van andere poorttditen in alappen irrowl ilie daarvoor naar he ojrdeel lier commiisuie in aanmerking koinen met vermelding of en zoo Ja b i welke Bpoordyken vooriicningen zullen moeten genomen worden De commissie heeft af gezien van haar voornemen om de ditkom aten der voortgezette waarnemingen in de peilhuizen m den spoordijk nabij Wecap in dit tweede gedwlte mede te deeien Zü acht het namel Jc wenacheltjk die waarnemingen nog eenigen t fd langer voort te zeti n en 6t lt ich voor de resultaten daarvan op te nemen m een derd gedeelte van haar verslag Aan het tweede gedeelte van het verslag ontleenen wy dat de commissie m verband met den ernst van het ongeval naby vVeeap meeniie zoo spoedig mogelijk een aanvang t moeten maken met het onderzoek naar de spoordijken in slappen grond Ingesteld wenlen een voorioopig en een verder ondeizoek waarvan het ai remeen resultaat uan d t bij t meerendeel der on derzochte spoonluken geen ongunst ge ver schynftelen werden waargenomen Wei wat dit het geval By den apoorwegdyn naby Hembrug b de ophooging van den Z H S bij lif halte Lcidschend m Voo burg b j die van den HLS naby de stopjilBats FranBche brug by den oprit in den F N B T bij de overbrugging van den spoot wag Amsterdam Rotterdam nabij Haarlem en in mindere mate by een gedeelte vau dm Kpoorweg Meppel l teuwarden naby Ibtob begat Voorts werden nog bij enkele spoor wegdyken ventcKillende plaatselijke gebi p ken geconstateerd Dadei ik na h onderzoek weiden de noo dige vooizieningen getroffen waaiom rent het verslag uitvoerige mededeehngen bevct De commisfiie zegt in haar DlotbcM lmu wing lat by haai onderzoek van de noogi apoorwegdyken m Nederland in appen 1 grond enltele gebi eken van min of rrifei emstlgen aard heeft geconstateerd Da rby moet in aanmerking genomen worden dat het tijrtvak waarm de verschillende onder wekmgen plaats hadden zfch met heef ge kenmerkt door buitengewoon zwaren regen val zoodat de mogeliiklwid voUtrest met iB ulttefilotoi dat by grootetpn le cnvn sommige der gevonden gebreken zich em stiger zouden hebben voorgedaan of nog meerdere gebreken aan den dag zoudtn 7yn geleomen Dit wyst op de nood7akelykhc d dat ook verder de daarvoor in aanmsrkng komende spoorwegd ken zooaU il met eenigszins beteekenende ophoogingen gure geld en vooral na zwaren regenval met hun bermen op hun vochtsgheulstoestand v or den onderzocht waarbij dan tevens zal z n te letten op bijkomstige kleine geörcKtn welke de commissie bij haie bezoek i aan Epoorwegd jken meermalen heeft aang tioffen zooals beschadigingen van talud uoor brand door H plaatsen van telegraaf palen of door het weghalen van bekleeulngs grond of door het insteken van den teen der Uluds door pachtei der aangrenzende bennen enz De commissie acht het noodig dat bi despoorwcgmaatsc happy en een byzondcre egelmg voor dit periodiek onderzoek ordpgetroffen De be hermlng onzer Oosigrens Vuil uo utj KJio Jt t u Ériiit word iiit lin iVMilitrg Hotii li iavtyiid oiii U uui k liiti alaiiu 4ljla ew om do uifl t 3httpptii vaadogroiiji MHilu ö ventaiHelMi Ook de rijwilligt lairtkttjrm ui IkTggh on oii i gnnde dorp jes Is met öjKKid opgerot pui ji oin tK uit 11 kflpltiii llr uktr uil Aruiitiii coimiian daiit van dt rjttillgBii landtftorai loofi IwL ooiiiinaiido tülavr op loh gfnoitiou AI14I ovengaJigcu ïii til fu dt nabijheid n Hf rtMilKTg an DulMtli op Hol tmdech ebio l ijn dou gi iheelen nacihi k z geweeat loor groiiswacht m vrijwllll g n laiidrtorm In do iKtHscliiMi ia oxiral gtpairouUretnl Dcz ilftfe iiiaAtreigeh n zijn ooki getuHntu Wj Beek en Dldiyii Jn dt buurt an ItoeUnohtHii zijn itog gtMii mllHaire uiaatregelea gNAUuiMMt Üvi genutU dnt ook die rij Icudt arlillc rio ah Anitii ni uti itoiiieo 1 onwaar LV iiwmuolien zi n hier Tojkoincii rustig Vil fraenmii dat dt eominunmlen van Lromiert P N d alleraci mafltrp ele i haddMi loorhoreid om de gTeiifiWHuhl ni H Heerantjopg ie o n allen en dat In rii Imii 4 n O tiluS aa 1 Oijiiunaiils4eii ouk dnar de in olutid voorln rfi 11 nu4 wie de E ii II er kfvotie oniiiiiini Stt n toeing luMiden I It alle blijkt dal tod en d oouuna nif im bij Vutid de o erwmning beluilen hti plan iK wtaat naar Holland op te nik ken Hftwiwr It toewt ind n Dhii scliluid erji B gcr HHflt ia onze rcgperliig op nilefl oorl ereH Allo nvo pf lijko maatrejHon zijn jetroHon om invallw nio4 apt ngtwcld to koeren In Bnimorik zijn fi l inan rtjkswcortroe pen nK den omtreW n Wewi gtnliehl jxT atrto aangi koHKHi IJ hebboii hiin wa p i B ingelweH In Emraoriit In a W rueU Oiftt T n word aan de groiiB gtvn ge f cibotvi ir ieho d Bolt nRewoiie opkomst onder de wapenen 7oMil wij recdB ino Wen worden voor hoM tti iM g fo ten oln in geval van iioodmkeHjkiheld 4n het ooMen de lande RH t apood o er dei noodlge roc en te kun neii b ohiÏ£ken o a ondfer de wapenen tf rot f en diletaj Uohttogwi der lie dl WluLueer blJ kon be Iuit lng 7olc irt d r kkll t weg i htiiic vimt oti I indiig Kylfii mgiUlldNi y I de ntiHti dl lil ern lll lvtn dlunfct ol met groot veriof ztjii in dleuet Buboudou oI gtirotium wor tit a wordt zoodacig üilgiorle in aclHgw uoiiieti dit BUH d8 iiick ht i opru l on wioii Ur le wapoiiwi houden iivcl dt ionijMt ttoli mg iH Hfiiiktn wordi IJe Oip tA rwfwn niiIUlephclit gi n an do lie di 1 io iijii Vfrdit ld omt d voilgmi d kflfpnt i 2o fiiiiK iii lüUi UPi en 2i rtiKlutf iit Groningen e i b u He rtgin nt AniiKU 19 r igui Lii IXtó i bunfe t 1 De enter lie regi nieiM Mime gen eo 22i rcigljiiKnt Ede xoort dn 2i cou pagnio wiflrljder iitpiien regJ iitnt vild aftllerio Lden en Aswn ti lit oorpê rndondo arlilWie Amtliem Conimandftii dar lie l i wje isgHTn rail UMjooT O kU De Kon Ned Hoogoven en StMlfabriek l oor het Tweede Kaïnerlidl 0 o worde D aan den n iiWcr vm l lDanci4 n dt oi genh vrngon goMeld Kan de nitnisHtr iiKtlodtv en of htl jn i dal do Mnalhtliappn Je Kon Nud llotn oscii en btanlfabrit k waarm dooi kil uflt voor tii néUioeii juldem U Utfl gtiuimJi kv lioicn tieofl oouto p gc ix iiooto f noch fabriek lo bjuwen eii zich ü i en deel iu huir ka uaa hot ft l oatot d tol iiankoop aii antidt Htn an dp iJuiweb d iii t ühaii p j I hoomx A O fllr lieirglbau ut I tl IÉ il rub tn wftl rol een iMxlrng Hii U mlllioen Mark Indton do SpoorlUn den Haag Zoetermeer Alphen iflr men lan hot LorTO pondciülebu u 111 11 il Hiniufikort zou tol de Motion aut n eit n un Nederland en BelglK I oopn Jimndoni au 1 K i 1 I iiri H int r o hlio aj oiiw vaii do oonunis d van torti 11 di f ilorï n nio st pIuitM hohljon I nadn o r d t erzJ ning mui do vtr iiiM ri Tin H 1 l bei andsjagoii i uM K eld daar do voorlier iding vau wat al wonl n iMthind ld mg nu 1 klanr Iw De Staatworamfasle voor de Grondwets herzieiiüig Vlr Kink wordt lid in ae plaata vau wulen mr Kappeyne Uil w i r t 1 z 11 m ki pi 1 iLo a 1 jUii nu lv ppt Li van dt oppt io Vjt notiikl wankik Itn Ikl dier bHAaiMXwumwrtU oor du gii o iwi btrzienng mr 1 uïk lul au Uo iweedt KaaiH C dor btolou tit l n gt olgtj vau de afwezlightid üu onkt ledtii tltzer ujiuiuiöbh flit oiis land virUiftMiwoordigen l ij dt oiidtrliaudoliugtn tt 1 ar IJ tl oor di regcjuicd r SedorlandhOb UctgsuliM kwt k heelt dtizt ooiimiiSAio iM g niodblfl wetiug urt e5d kuimtm or riciiwn mag worden dai hfi htrev ji er op gericht za l iijit da d ütaat wxHimuh tie Op zoodanlgi tijdstip met haar uerk gereed zal lUMnoo dat ile daarop volgwidie Kamerontbinding zal unen aJJen met do tiUMittö tirtiezingon an 1922 üntslac bii huweUlk Ciod Stutten van £ ala llO llHnd he btn tik gjoedgekenrd de vorordenintf loi regioiiiig VHii Lü wijze van uUMiUng der iaarw d de an de ojidt rw ijzer aaji opwubare la gere choleo 10 Zoelerwoude waarin etn iH paliitg wa giononien dat een onderw ij zortw die een huwelijk aangaat gK atini wordl haar ontslag te liebbon aaiig D nieuwe minietcr vu OorloK Na r iioti Hi kl roet zeiterheil metmi Ie weton zal boden de beooeménff vanden InitmanC kolooel van den eeoeralen m t K It A V Quay mU Mr attaotk6 ie parijs tot luinlater van Oorlog Ix ond g maaW wordion De nieuwe minllatM U m IHfiH gpborcn 3G luU 1880 wertl hlj benoemd tot 2eliti toiumt der Infant e 1 TuK ldO werd tilj benoemd to kapitein I Mol 1 1 tot ma joor on l Mei lÖIl tot luitenant kolonel ijn diensttijd Ia kapitein heeft tUl bi na goheol geslepen aan het departement nn Oortog Hij was adjuiUat Tan dh miniw tere Cool Colljn en Boiboom Na een koitm dlenffttljd blj den troep volgde in IdlÖ zijn benoemlne lot hoofd officier Snda eeoltfB Jaren nedt W bij verbon den aan ono gezanMcbap to Parijs Urr DE PERS De verUczlng van Mevr Pottiali Smit i I U mta Kenier locien behooren voor K tr dit d u menach gfgi eti is te taan bi Mii du partijen op dat zij geroepeaiom t coniroleeren on te l eorlfieieeren de boalul Ion lier Twetwk Kamer dit kunnoa doen nut do objoctivilrftdlodlaaipvoorverelaoht w lit ZuVko waardige Rgtiren zijn ertrob a wat oiiAinm hun gesohroven en esegd wordt 1 1 deugdetllk in ocizen Benaat en bet Ik dfln ooiv vaak eon vcJ ludbtlng naaW al h tt go weW orv ki erogelok in de Tweedp Kamor do heldere iiiteenzeUlng dflir dïn IPn in de Een te leien Eén zaak een Ier ontbreekt on7 n Eorete Kamerleden In bM heden den moed sicdi teg ni t Ver kiarrn oor ten doi UJk eoJle e Ut mevr Pot hnl Smlt te fanwHe i te een7ljdl Obtect f oonlwJeti kan zit met duJc t zij mis aebion ook niet wijl 7IJ daartoe reode te Wr ln gigaan Zij moert nu eenmaftl uitgaan van do onware elMngi dat elke loonirekkoode la d porsonWicatiti an bet en giiettheir elke workgever satan In eigen tfT v m m daarom zegt tm ook der © muw loifon andere vrouwen gij moet fltwli u liiuneir den Mnid aanbinden tt g n d patroon onder u ooit af te vra per hoo de zakon workoUjk er oo r taen Fn n4ottoa onStaaTjd zii dag rmi oni waart lit elk gemeenlobedHif ia een Mitv do gicmeentipliike wfl Kfe ri1cn wij Epn we lor op n tekort an f 42 000 voor fijt nii7 jaaf on een van f7 5O0O voor he Inlopende roept zli nog maar Immer slIoB on nlle onder geineontebeheer Zoo IrtiAnd die liever heel de gameenadiap t o omkomen dan to er kenneti da haw fh fr i in gieen isiteek houden behoort niet fn een bozadipi Ilöhaam al de Eerate Ka mei idf Ion RAKl dw zaak vim tIIb foop rg U GEMENGDE BÏ TRieHTEN Len gedeserteerde Duitsche munvihbcher Ol tniiorfetn Ie 7uo mtldt üe N H Cl uji lie Zuidoyzep te Niwiw e li p aan gekomen do Du lwohe raiiuMsecher V 2 l A it ii t il riooi HU NidorlaiHl i 1 toipedoboot en efn rechtrcli vaairiuigi l e o niiiti i eher boiioor udt Ijt dt Uuilsctlip oorJ ee iiignen tgerriElonl le 13 gede i i tttrt on na fïlokzjl uangeJaan to liebbon lit niilcrzeo opgcstoomd tn kr hoogti aij Mmdtrber uang oin4 n Na aldaar een pfiüi dagen vertoefd ie hebbtn U be vinitiii niin Vmsiertlaiii apgevareu l c t jii iimiidaui besloot aUa vr te traohiien dtn iinju w i lli r tw vtift oop u waapvooi luj n i tttn ttiidtiejnj opvartnden offioier do fiul insjiiK om n kooper te viiulen iJf aan booi d aclilergeblcv cii nmnHtliap pwi ga v n 1 Lvenwel di voorkeur ann we r naar luia tand kiriig t kofiren en zijn 7ündu otflderen weg ieatoomd eu op l ril aangtlaiid waar twet m trozen giytlt stite Td ijii Uu zo ovargebiüvenen lK i t Il do rtis Mwrt k metten uiaar Üo ma line iiioritdUn te NkuwedSep KwtuneniiKt do oiidirliigw geöcluüdetiao op de hoogU i oiideoi t n torpetlo joot niet een rcolier ohtv lanuiig lm op uit dit dcniiHinvlseolK 1 uin ij tltii n ruuur Mouwodiep opbraohitn lil afwaohlmg ï an wat er verd i gtlmi rou niK t Ib iitt vsartulg geinto rneerd w l imldï liet t orrofeponhnliel ureiu nog dat or geen schept llngen op l r v zi u iiohtorgübloveiCb dooh wel zijii dn com mandant oon Üidteoht oivkroftioier de o r htw amuruian tn twee matrozen te Muider b rg vin lx or l git aan waarna de overl gi opvuniKhn dit loiteliik aan den ge hotl n gnng van zaktn onschuldig knniu 11 g aclit worden onder commando va lui aan boord ijdlon adelborst ati Muider Itrg Tot n oiidcrtusBchen do marlnt van dt aanwezigheid vao het vtfl iacbte vairtmg konniB had C i gi i waron maiatngolen gi nomen d do boot bj het verla en iin de older et zou worden opfïevaogien tei will het reolior evaarUHg Ilrin iïi ndrik d Ziilloraön R Ingjpvarou om het viurtuig te zoeJien Hot vaaxuiig is met getnlerntwl doeh voorioopig oiidw nUltalre bewatiugi gesteld Voorts vPTivwW hot i orTï p oaifirt n roaii daj U AiiiMcidam de vier van Mui dorborg gt dt erteerdo Morlm i tH Mlle fltlHpeUngen wanrouder di OLnnnvintlnut znn gearroat Hird lift vaartuig heeft n de Zoider e Eon dtr vla gev irea waaraan hot moeA woi den looiïc chre en dat hot mogelijk Is geweest dat het drie daffen dnar n heeft ver toeln zowter to worden aangehouden De TleMKhprttmi Do Vee on Vleestriihindel schrljlt o in Hel is el opvfcileiid boe bij de zeer ruime aanvoeren der vetvoemarkt d pnj zen nog oonstanl blijven en voor de W rere aoorieai zolf oploopen Voorjjjl Almster dam had dero week een dure r ktdoci ook Groningen co Itotterdam waion voor goedt soort alaobtvee ruhn pniaboudeud vraafsfpnjzen zijn en blij ven hoog omd bij don hoer veid geld wordt gevraagd Do mestere mastten een mi kenin ver edeu her l to i werd h H op etvoe duur iagekoohl mi moet he ome voor detfelMf prijzen we p van de hand Voor nletR Rtstald en geniwt geen wonder dat de i er om het vwUm 100 min moA Ujk tn di n zijn bij vorkoopera zoo hoog mo ielijk anhoudt Oh e en iöerw zlja voor de meirterij wel b mtaM rendAbet vfette ossen zijn veel minder ffewlld dan vette vaarzen hot pnjöYWPdWhil Is twee dnt aini M het pond De hooge prljffvragen weersUan ovtrli i geheel vrljwti npff dco Siivlood vaü deii hiieu handel ilodi in de elagersfwereid vei wacht inon toth i age r prijzen wal zloli o k art ekent in de lualelooze ntcmmiiigi in dtn groeei itflvvleeBoiihandel van deze week 7 vr kaUn lat liet too m de gobruik j vtthnniUil Op markten waar vooru tvor h ivo koeii Mi worden gek t zooaln k IjTtiiwarUon Ie do liandol u levomlifi eF iocli de maikten welKo om hrt maad en klauw eer door deo oxport handol wc rdiw goniedoil konnit ken zich door een lustelooze fllcmnrlng TocA toopen de prijzen na merkbaar tcrUig hoewel do inotkprii z 1 dalen en de vooruitzichten voor den porlhanlel op België 7oor slooht 7ljn GEVBSTIGDEN il L A Ntoawerf dbe uit llodegra en Uaikt 34 t i KrorohouL iwlpbtBteller uil boBKojp 1 HtnülfilKsiraat 20 H d ilauü loopiiian ut Uelft KuiperVraai i4 K ö Üuuraian jjM Haddlnxveeii Kt 7er straat t 2 J an dor F W G Verhoud predikaftt H Delf in lll ek r s iigel 24 1 A lleukeo twiner nt Ootmarsuiii fa k M H I BoutiifliL NIiaro niHt alt RotterSam DubUo biHirt n r Itloiik laaer ui Ooudpr 1 lonwort 6a VERTROKKENEN Ü Stiiuuivc en gezin mt l r Leijdsu aai ó naar Leiderdorp J de Bptiii llirf iiiar vt Utj irnar Kampen ffnid O V t van kr Gardonr de bturlei OusithaTCn Jft naar sGravtnhage I nliroDiitHtstraat M 0 A van BeijBlerveld KjamemelkHloot 5 naur oliOonlio cm Koefltraat tfl O Hbwtien oil gtzn W i ombergetmai nJ naaiArnlioii Vijvorweijk OOe lllol ui SpioPiins i trant Ui iwar Arnliem A PaulownaHlraar 9 H A Mu van Fa nlt WljdsliraaiIS naar Urefla L BrugbJiuat L fl RoBtstrakn uJl Keizers raat 25 naa liu öum ürlklaan tio J Ooatergükl en gezin uuS Haven naar sGravenha e toitfltraat M b itooe vdk IJOwllan Jb naai7cwt tSLotiMn Hed b Booat iraKoopman uït UoeileïiötTaat 7 naaa Leeuwarlullotk teriitr bof 35 ft A Frontr en g zii uit rabelhstraal 11 naar B ancuiu W J du Haan uit Zeugetraat lO n lajsGravenliagt van der Uelsfcraat 11 I ns04ÉMid Wijk C 1 K C Burger ibit P llotlisiraai 26 nnar Rotterdam Rulmnairaal i3b Wed M He isin Bantïligor uit K Tk ndewf 21 nftar A phen ai d Hnn St lozefgesUolit G liuiiter lik M van f atswog 29 naar B dt ravon Mauiltasüaat 4 N v ituiKiimpen u Gouwe 14 naar Rotlenlam Avtniie C iMJordia 13b K f van der Meer ui 1 llendrikfilrftflt 75 naar Rotterdam I Biatk traat 42 KUNST HcngelbcrK JnbilHim oür de vlmngi van hot 25 iarig jubileum vftii ttnileui Mengelberg alM dingeot van litt Couiuirl bouworkeöt lieetl zlobeeuzeer uitfeelirtide ooiiinneaie gevormd waarvan di l rins dtr Ntderiandcn het Ix factiömwciiap on de manier van onderwlja knnaten en wetenschappen dr J Tb de Visser het eore voarzltteracEap bobben aanvaard oorzW er la jhr mi d A R06II He huldeblijk dat den jubilarie zal wordon aan golKxlen bestaat uit een onde dat den nHBjit V an WiUem M elboiij fonds zal dra gen vn ten doel heeft Nederlaodmhe tr o ne lkmi tem aT door het geven van gwl dclijk © uitkeerdng meer bepaaldelijk in hei geval van oudejdom of Invallddeét de aor gen Ap evens to verliohten alsook om hen blj het mtO€4tenen vftn hun kunst get del IJ k te tonnen I in nltkeeringen zullen evenwel niet ge soMn len tijdens het teven van Mengelber en zijn eolïtgienoole aan wie de vruchten der sllohlhiig levenelangi zullen t n goede komen aan eeratgv noemden bij hf t berel kei lan den 60 jairtgeai leeftijd of bij on verhoopt eefder intredende Inv ltditeit aan laalf tgenoomde bij h overliiden van haar cebtgMioot Zoolang geen der b de oohtge nooten ijo vruohton der stichting al genieten zullen deze gie kapit lt eerd en i U haar vermogen worden gevoegdt Voorts wil rle comniisfiiie den sttohÜDti briof vergezeld doen gaan van eealljatder deilnemera aao het fonds en van een gedenkboek dat tal van handte eniBgen beoeveoB artlitleke en ttttwaire bljttraeen van v er pii twnde p i oii9n In hü btnnaiv en buitenland ui StViltea Dï aanbtoritua znl g eelu In op t n db r i t fl al i da tlideiw iM Maiilorf n V4 i ADVKUTfiNTHN Voor de Tele bhjkon van defltnnining ons betoond bi hPt overliiden van onsün lieven zoon broedei behundbroed i en oom den Hrer JACOB BIK betuigeu wi onzen hurteIi Uen dank 1815 11 FiMiin G J BIK De te Gouda gevestigde Notanssen N F CAMBIER VAN NOOTEN en J J A MONTIJN zullen op MAANDAG 19 APRIL a 8 des avonds 7 uur in Hotel De Zalm aldaai publiek mkoopen het op den besten stand gelegen HEERENHUIS met tuin a d Kleiweg 103 hoek Regentesseplantsoen te Gouda bevattende bel étage mal miei en vestibule met gang 3 kameis en suite vooikaniei tusschenkamei en achtei kamei iMven 3 staapkameis met mimen zoldei en dienstbodenkamei s en beneden sousteuein met badkamei keuken en beigplaatsen Vooraien van electnsche en gasleiding telefoon vele kasten pn veideie gemakken Ontiuimdte aanvaarden 15 Mei a s GROOT HEERENHUIS adGouwe 200 te Gouda met diverse bergplaatsen pakhuizen etc en een viue poort daarnaast Ontiuimd te aanvaarden PAND ingelicht tot kantoien magazijn etc ad Gouwe 198 meteen vrye pooit da maast Ontiuimdte aanvaaiden WINKELHUISad Gouwe 202 ftjGouda Vei huurd vooi f 5 p w PAKHUIS Nieuwe Haven 239 te Gouda Vei huurd vooi ƒ 3 p w PAKHUIS ah Jaagpad 12 teGouda Onti uimd te aanvaaiden WOONHUIS a d Raam 340 te Gouda Veihuuid vooi J 5 50 p w POTTENBAKKERIJ achtei no 7 en uitkomende a d Vest Veihuuid voor ƒ 6 p w TWEE PAKHUIZEN en Loods ad Raam 336 te Gouda Deels veihuuid ooi ƒ 17 pei mild en deelsvooi ƒ 9 75 pel 3 mnd FLINK WOONHUIS a d Fluweelen Singel 91 te Gouda Ontruimd te aanvaarden NIEUW WINKELHUIS met afz Bovenwoning ad Lethmaetstiaat 84 86 hoek Julianasti aat te Gouda WOONHUIS ad GiaafFIousweg no 3 te Gouda Veihuuid vooi ƒ 2 50 p w 18 en 14 TWEE WOONHUIZEN ad Boonigaardstraat 17 en 56 te Gouda Elk veihuuid vooi ƒ 1 75 p w Te bezichtigen van 10 12 en 2 4 uui vooi pei c 1 moet vooi af belet geviaagd woiden Te aanvaaiden op den betaaldag der koopsommen 19 Mei a s 1826 90 Vel dei e inlichtingen b genoemde notanssen alwaai van 12 Apnl af notitien te vei kingen zun Beric ht van Inzet De BOUWMANSWONING get B 10 met vei dei e Getimmeiten en Elf zoomede diveise peiceelen Wei Hooien Bouwland staande en gele gen ondel de gemeente BBRKENWOUDB aan den Kerkweg te zamen gioot Hectaren 18 Aren 87 Centiaien geveild ten ovei staan van den Notans J P MAHLSTEDE t Bergambacht den 24 Maait 1920 ztin inbod gebrachtperceel 1 op ƒ 5200 2 2300 8 400 800 850 650 475 550 525 10 4050 Te zamen op ƒ 15800 De verhooging afslag en combuU tièn blvven bepaald op Woensdag 31 Maart 1920 des vooimiddags 10 uur in het Café van den heer Den Brave te Berkenwoude teiwTjl inmiddels verhoogingen kunnen geschieden ten kantore van den Notaiis tot Dinsdaf 80 Maart 1920 des namiddags vur uur 1843 V JMwarlMrl dit BUmI 4 VAM DE HANDELS EN LANDBOUWBANK Gewaarborgd door de Naaml Venn Handels en LandbouTvbank geveitigd te GORINCHEM DORDRECHT GOUDA SCHOONHOVEN GRONINGEN met een Kapitaal + Reserves van ruim f 3 000 000 Kentevergoeding 4 pCt ingaand daags na den inleg Gelegenheid voor inleg enophaling van spaargelden ten Kantore der Handels enLandbouwbank B 777 ih VERHUIZINGEN onder Barantie 4 F VERKLEIJ COUOA BeropInU ïeor Inbteilels igen Bihanoirij en Kantoor LANGE TIENDEWEG 71 Telf 449 tmstel Müflcbeoer Pilsener en lager Bier In kwaliteit ais voor den oorlog Verkrijgbaar bij don agent voor Gouda en Omstrelcen iVI iVI BELONJE Jr Teleph 143 Keize rstraat 83 85 87 mrma B DB JONO Bahanvara Stotfaarder Baddanmakan Varhulilngan Tel 47 Gouwe 91 In t bijziniiir woiit Uwe aindicht levistigil op inze Melanoe Grove Thee a 20 ets p ons Gruisthee a 32 ets p ons Alom verlcrijgbaar Vraagt Uw Winkelier DORLAS Westhaven Gouda KANTOOR en WINKEL geopend s morgene half 8 1 uur 1288 40 mlddait half 3 7 uur wm ERFPRINS m Rookt ERFPRINS prima 7 ot Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 ot Sigaar WINKBUBRS PABRIBKSPIIMB r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tel Intero 589 St Anttioniestrut 16 Gouda Oeza illa t Boskoop mudern mgericht CMitrole M iw immg a te w chtafeli warm en koudwatorleiding door het geheele hm ga groolenturn rondom is blUUk 182 2 kcaop ol M huup Te Imichtige n voorafgMnd bericht H J NANNING Zltde 47 Boskoop TENTOONSTELLING Mmm m Biitseirwerli dooi de leerlingen in den cuisus 1919 1920 vervaaidwd l 18 Toeganit vooi belangstellenden op DINSDAG 30 en WOENSDAG 31 MAART des avonds van 7 9 uui Te k op aangobodan Aanpoi o len ringeveer IHOh I 1 Twiitii Hittilitif Eitiiiiippelin Bravna on oen PEKELBAK mui fiiken bodem Ung 2 ÖO M l ipt l 78 n M diep 3b c U door A TIMMERMAN ie Oudsriiirk i i IJistl Haaruitval Wiiclii Uw hoofd mei Purolzeep Zi reinigt de hoofdhuid vin chillers en rooi bevordert haar rori geneeit haar uitval ea maakt fiei haar lacbt en glaasmd Frijn per Muk 90 ccDt Bil Apih enalleDrogiaUB F r A MUSHARDT Pkarm taentk Ziist D AMES TASSCHEN PORTEFEUILLES PORTEMONNAIS College Tasschen 1829 20 ENZ C MiCHAltLIS BOELEKADE 132 2U Wm UITVERKOOP Vl hrfumeriCn mi m nMs h LANOE TIENDEWEO 11 OOUDA TOUW 51 OlihORS i ent TANDPASTA 21 SCHMINK 4 SPEENEN 2 ZEEP J ALDINBLOKKEN 2 i PODDHE DE RIZ H ODOt MONDWATEIt 100 EMÖER PASTILLES 18 12S1 M V Zla fl Btalom 10 KOETING LOSSE THEE 20 ot 26 et 30 ot 85 ot par ooSi aaurig an aratarhoudond PRIMA KOFFIE fl 0B fi lB fl 30aiifl Mpar pond J C FICKWEILER TH M Mt Jk L MN DU KEK CHR KEET Markt 3 en 4 h Qoudak Tapijteu Vitrages Beddeu Enoime sorteeimg KARPK TE in alle kooi ten tegen siherp concurreerende prezen ROODZWART KARPETrKN 3x4 vanal 13 90 Prachtvolle TAPISTR KARPETTEN schitterende Peisisohe dessins vanaf 17 90 AXMINSTER KARPETTEN in meel dan 30 velschillende dessins in Us prezen LANCASTER GORDIJNEN piitna kwaliteit lancaster met mooie franje vanaf 3 90 noime keuze LINNEN ROLGORDIJNEN in alle pruien TAPIS BELGE KARPETTEN vanaf 10 90 Prachtige SERREMATTEN 2x3 vanaf 2 90 Puma COtOSLOOPERS Stevens fabiikaat 1 79 per ei COCOSMATJES vanaf 9 tent per stuk VITRAdES met en zoiidci iiind dubbele bieedte vanat 9 cent tot de allerf nste sooiten toe Meel dan 80 vei schillende dessins vooi i adig Prachtvolle AXMINSTERS vooi vaste kleeden de allei mooiste Engelsche kwaliteiten vanat I 90 pel el Prima VELVETLOOPERS 4 90 per el Prachtvolle uzei sterke TAP1JTL00PER8 met met papiei ketting of inslag 1 28 pei el Zeei zwaai gekepeide KOEHAARLOOPEKS buitengewoon voordeehg vooi 2 08 pei elTAPISTR vooi vaste kleeden 2 78 pei el LOERZEILEN in alle kwaliteiten en bieedten vanaf 2 18 pei el Prachtvolle LINOLEUM vanaf 3 48 pei elGRANIET m alle kleuien i M bleed 5 90 pei elTAFELZEILEN gemaimeid of gekleui d 1 28 per elMapok B dst ll n xmiilrat pii vnnaf as BO a pars Kapokmairassan vanaf S4 WIJ VERWERKEN l ITSLUITE iD PRIMA ONVERMENC DE JAVAKAPOK Prachtvolle RIPS vooi ovei goi diinen 1 79 pei el Puma SERGE vooi oveigoidunen 1 69 pei 1 Zeer zware PLU HETTE allt kleuien 2 65 pei el VEEREN BEDSTELLEN prims tllk sn nsrsn iHt 70 Bid ptr stsl 2 peisoons WOLLEN FANTASIEDEKENS vanaf 11 90 2 persoons GESTIKTE DEKENS vanaf 12 90 MOLTON DEKENS vanaf 1 i Prachtvolle TAFELKLEEDEN vooi de woonkaniei B BO Dssl Uw ssrdssl int bij tns prljsspisal ts rigsn sUorsns Uw Inkoopsn ts aasn 182 i o Zie etali IB Zl Btalaa Qroote Keuze CHMEIIfliDilGS DlimEEIIIK Prima Afwerking en Kwaliteiten C A B BANTZINGER CsiourrnrMi Vruit pr4s Het beste adres Terrazzo Houtgraniet en Betonviperen Granietgootsteenen en Aanrechtbiaden Is b j 549 40 O OOMS Ridder van Catswag II Gouda Il klai H Êmn I