Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1920

I t 8e Jaargang No 1427e Buitengewoon geurig n saoht pookand ons marfc ii WELLIHGTON aadakt met fijn Sumalra Zandblad Firma D G van Vreumingen Tabak bh Sigapeafabpiek De Koophandel 20 Wijdstpaat i Gouda Dijkgraaf en Hoogheemrsdei van Rijnland brengen b dezen ter kennis ingelandsn 1 dat de voorloopig opganonao rekening ovei het dienstjaar I8IS1Z Se retarie van hc t Hoogheemraadsohan op eiken werkdag van des morgiui nogon tot des namiddags 4i junr l t inzige an een ieder zul li gon vj 24 Maart tot n met 11 Apiil igjQ en nldaar legen betaling van oO cent in druk verkrggbnar zal zgn 2 d t de ingelanden hunne bezwaren tegen de 6 rekening liinnsn acht dagen nadat zij ter 111e heeft gelegen en dus niterlgk op 19 4p aan de Vereenigde Vergadenngmoetsn hebben ingezonden 8 dat de Vereenigde Vergadermjop Woensdag 28 April 1920 in Mopenbaar 7al oveigaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekeningDi kgraBf en Hoogheimradenvan RijnlandHITNACKER DijkgiaatC W VAN DER POr Bz 1811 40 Seorehin Leidfn 24 Maart 142Ü Administratie Telef latere 8 £ zochte veigudering gehouden 1 waren riiun 11 lanweugen De unafhankctl ke Iwdei Dtiunug heeft ei ovei den politieken toestand gejproken DUum g wees er op dat ile coalitie f telvjk in elkiar ia gestort en ei m Dojtjchland zonder de arbeiders niet meer luui worden geregceixl Bovendien kan TolgeiU spi skchtd een aocialistiflcjie regeenng het ml 1 tairidme uit den weg ruimen Übumig vieemle dat de wapenatilatand die t Oiele leid la gesloten met al t lanjr uu durat eu dat zieh weldra een nieuwe tiaiA xou ontwikkelen die voor gelieei UuitaoHlud van het grootste belatUT uk De ÜertuAscfae aibeiiW lullan ui eakete dagen hun eisch van stichting van een ge uapenleu arbeidaneer dooraettcn Ook aul on EU tti beiderb blj de veillgheiUAp dJti doen opnemen Indien faun etschen n ct wor Ien ingewiUigxl komt er een nieuw alitè mvene werkstaking Dt eonmiunittt dr Levi die s ud tire lagen weer in vruheid ia geateld beweert dat du moeilijkste dogen van ile revolutie nu eerst moeten aanbreken in een matte die Werd aangenomen heet het dat Ie iJ gomeene werkstaking is afgebroken rooi aiecM de aibeideis de xtkerheid had t n dat de tegen revolutionaire krachten u et ovnieuw aan liet werk zouden gaan K ruat tijd diu thans is untataan zal door de mi Utairen worden gebruikt om het overwin uonde proletariaat in Rijnland en estf Ien er onder te krygen Tegenover d t drsj gend gevaar dragen de Berlunscnu raden den Actionsausschuss op de noodigo maat icgele te nemen voor een nieuwe a gemee ne weikstaking Deae staking zal ilan du ien zodang met het volgende bewiat a te OnmiddellAlko ontwapening tn ont binding van alle tegen revo utionna lü troe P n 4 vr X van alle troepen die Ugeft dti arbeiders hebben geatreden of nog itrdden Inhechtenisneming van de off eieren u t dooi een arbeiders rechtbank xuimn wor nn g vonnist ie In bffliagneming van alle wapen t lie in bet bent dci bouigeoisie siin D fl vvapens ulU n aan de aibeidorsrailen wor dm toevertrouwd 4e Venieehng dei wapena ondei t gf organiheerde arbeiders en beambten e De stichting van arbe dersiweren on der central leiding dei arbeuieiwrudeii Öe Btjetnioeping van een ruksrwlim congres 7p Nieuve vcikipzing n vdor de rwolu tonaiie aibeidersraden Minis ijeiiwerlM Dpenbare Verkooping ten overstaan van Dourwaarder R H V 1 WERVE te C4onDi m het Venduhuls Molenwerf op IMn daa 13 Appll 1920 dos vnormiddags ten 9 uur van Meubelen kasten stoelen tafels bedden ledikanten fornuizen brandkast rekenmachine copiëerpers briefordnera studieboeken fietsen biljard met toebehooren eenige nette gedragen kleederen fraaie collectie Gouiien en Zilvereii Voorwerpen benevens eetllg afbraak halken handwag n mailt j m koldfrwind tuiobanken tafels tuinstoelen enz Ki k lag Maandag 12 April van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur Zij welke van de vendu gebruik wensrhen te maken om goederen in te brengen gelieve hiurvan opgave te doen aan H S HAMRITROI R Keizeistiaat 78 jjaf Dageiyks kunnen goederen worden aangenomen o desverkiezende aan huls worden afgehaald Voor de publieke veikoop van inboedels winkolvooriadon e ti zeerbilirjke oonditien 1820 52 beveelt zicb beleefd aan voor hei traiiBport ran van Pia o Ora la en Brandkastsn eoa enx VERHUIZINGEN Berging van INBOEDELS 7823 Aanbevelend 15 L Ma POLDERVAART TEL 344 TURFMARKT 1 BOUDA Do vertegenwoordiger van d bovlet i geiing Victor Kopp die voor eeit oUicieile miHBio te BeilMu vertoeft deelt in een brief aan de VonMische Zeitung mede dat hU sedert den staatsgreep uit xijn wtmuig ver lieven is Zy werd destyds dooi ee u e iiti sonen van de marine bngade Lnrhar It be zet Bezoeker werden m de won ng gelokt en gearresteertf Op zi n hoofd ir I en piUs van tiemiui end mark gezaL Thans wonit de woning dooi beambten van po it e bewaakt Kopp verklaart uat lm voor de beëindiging v an de met het departement t a liovet 1 tr luii iHii hf kl n Wetje wHarhtid ini vroeg zlj haptremd Ik celoof i t htn dat wan waardoor ik hti zoo 1 1 i V O li IxKioutt ilai I r t idg liftiM h tkU Lk infi ktt Uyj ttfigrond u tautu Uwiinwv rtonlern verU kiliMg s hu ktwat hiuil Nt jt wUt iwHilt ertMiig zi i hue iiU ik lie dlnwt II h t diepst Vvel Htjn ItevHliig üjii kuMiil niHtlglinn imi ijn na i n l t h k van luie Ijjrlin rV Ik iKMin haai lit iim luilniiiAliNuli Ut imlljtj W8I a lUe arme Jaiikw 1 volenti Hl 11 tijd hf ilHii k hul w d i oiMi tti K o g witten ïiju v ia lu r miortioiid ml m vrouw I Ivite Httfi ZIJ Httvrouw i vili untimM i Ltel tJdjnt iw Uut jo V tik plau tli n Hl riï iifiï nii tap te dmni ZiilWn wij naar Aewem K w i gaan mulAt ik deien uiiddag van Iw t n kenlaile t ni i 4ii 0 U J 1 vm i AgTw lp m oogtiitiitk kwam Anni blniuii nat U rv l vai hun oi dT irok Iiiixih HV li 7 ii f i d gibnu ku i l itu Hc4wii rH mevrouw Ijtriin r nu r i n t oniig T dan uo I naar be Uritach Murttiim Ui vm he I ino 4tij om iioai eiHi ouden vrit iiiiljk u aii e zoi4u n xo tl het daarom op en fcmi nanr Ik t dltihlM Mjft e P uiun nt om lel w Mf truik Met wn INI iweH uur m zij tu uk In gtgetin tinkt haur Ontbtjt i ue 4 uur WMdt v nftt d LAHBE TIENDEWES 27 TtL 313 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe dpuiven Mandarijnen Sinaasappelen Citroenen Bananen Tafelperen en Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes diverse soorten nooten Blikgpoenten tegen sterk cincurfeerenile prijzei ROSS DURHAM Naar het Eugelsch vac DWID LYALL Mitlborii eenl VerlaMng V M vi I WtNSELiNKv KÜÉÖÜM Nadruk verboden 60j M vrouw Lorluwr e gde haiw wa rm ge laat UM4 liaar zakdoek af uu uu rp wn rtiri ieti g e nd n blik op Dtiihaui nlMif i bet h of Vttn Hartley htrwet voor Hltiil baar voettni v ilde vti n DiirhaJai die olkoiiiün bogr t p iiot on ftuiilgdiaiiu ulku vi iM hilluii m ntinl ib sijn em alleen ler willo vau ijn vioiiw wilde l eproeveiJ leze kwwMle Ie voreöeuou d d aotg een poigfag om hiovtouw Lon tn r tot rede te breiifpjii Je iw mevrouw Lorimer laten we iJm twieteo onulflt wij zekere aacgtel ea h Ml n an 7 x m v t noeiiieu KivwïtioneeleiM godsdienst niet gelijk Ihjrt n Ala audlio Ia b t onzan pHoht ki fwi tijd aia dezen bijeen t blijven Iiin zsl laar bulten een vnj iimeiiiikeo ti d bel ben Lae ona beproeven nu hot eenmaal een Iriit te or het be vnn te ma ken Wat bedoel fe door er hot b ete van te mak n vro zl hakoiid maar niet on wllUg om liet nïeaprek te verteufpmi Z bleU van apnken voot 4 aln zij er het HJdaDds deel in had eo vo de xloto voor HAASTRECHT Abonnementen en advertentUn voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent J aCHEER te baastrccht Dr0fli topii WA BKT B Racahoul E P Voidln0i m Varitirklngtinldd Varhrttfbaar bV 8 H VAN LOON il T k WOLVF Ca lÜMfcriMlw DnikdUrli A BBINXIEAN EOOM GOUDA De Brandstoffen Commissie District Gouda voraoekt het publiek onderstaande bekendmaking goed te willen lezen en voor zoover noodig daaraan gevolg te geven liet ingang van het nieuwe brandstoffenjaar 1920 1921 dat 1 APRIL a a aanvangt znllen aan een leiler de noodige nlauvw Kaapton worcjen toegezonden Het publiek wordt verzocht alle oude kaartrn enz te vernietigen aangezien deze nergen meer toe dienen doch slecht aanleiding tot verwarring kunnen geven Voor het komende jaar worden wederom beschikbaar gesteld 11 eenheden op het winterrantsoen gele kaarten Hiervan geldt 1 eenheid voor den zomer welke vanaf 1 April kan worden besteld en die op IS Saptambap VMrvalt Deze eenheid i al boBtaan mt 2 HL Oascokes geklopt of grot naar zomerrantsoen beschikbaar gesteld van 3 eenheden waarop ull n woidon verstrekt 6 H L Oascokes geklopt of grof Gezinnen van 7 tot en met 10 personen ontvangen een extra rantsoen van 3 eenheden Gezinnen van meer dan 1 1 persomn 4 nlladan Ouden vnn dagen d wz personen boven 70 jaar kunnen oen extra rantsoen ontvangen van 3 eeniieden Degenen die voor hel voorst lande in aanmerking wensohen te komen dienen ich persoonlijk of schriftelijk tot het vei krijgen dezer extni rant oenen te vervoegen aan het Bureau der Brandstoffen Commissie Oosthav en 3 De prijzen der verschillende soorten Brandstoffen znllen nader wordenbekend gemaakt gl2 iqq dadfili k oon Hoest rinosjo r IA tab Verkondiieid Keelpijn Dn IjIA tabletten iillon l w hoest dadelijk temperen Uw ontstoktuslijmvhe eugenezen Zuiverend aromatisch onschadelijk bPika Na 1 April i ijn op de Blanwo kaarten nanvulhnKsrontsoeoj van het afsejnopen jinr zoolang de voorrnml stiekt nog BruinkOOlIIJnkool ttan te verkrijgen voor I 2 SO p p 100 K O Dh BRANDSTOI Fl N rOMMISbU DISTRIOT JOIIDA STADHOUDER DiimoTKUii Coederen en Kaasvervoer IMotorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal S47 Oouwa 96 1 69 20 a O U D A mr m r tr p rt il I lap naar alia plaataaii Bij Bloed i armoede bleeke ieUnlBltleur vooridurcnde vermoeidheid en zwakte vernieuwen MlJNHARDT 8 STAAL TABLETTEN 11 hloed versterken het I chaan en geven een gezonde fritNcbe gelafltskli In loozen Bi Apoih naf 90 ceni 1 DrogiMan wé l abr Phan Mlf H Rl l 1 ahrtek et En grog Zaamladar Zaamdoakan Sponatan OMrallan Coeoawrankboratala Coeoaataffara Enaalaeha Bazama 35 20 nx an T ANDERS Firm W d T UITENDAAL Bexeiu n Bor t lfabrikaar Klelwegfstraat 13 1 Oouda En detail Afrikaansclie Palmolie en Spaaosclie Olijfolie De PALMOLIVE ZEEP ib de moest volmaakte weteuschappeiijkG samen hlelling vnn PALM en OLIJFOLIE zy is ilo beito hnlp bi het toilet makon Sedert drie dui end jaar zijn deze olWm de wonderbaarlijkste natuur li ko producten ooi toilet gpbruik De zBchL geparfumoordd PALMOLIVE ZEEP fseeft sttede oen overvlofdig vettig lohnim 1816 40 BO ct pep stuk DE TELEF JONG 118 A BALT OOSTHAVEN 31 i Adverteert In dit blad VISSER s Rheumatiekolie ongeëvenaard in wer king geneest de hevig ste Rheumatlek Spit Ischias Spierverrek kingen Lnat U geen n ina k ver koopcn Pnj f 1 45 p fl con Voor oavermogeodea jtrali 1 te bekomeo bij den fabrikant PAST OP VOOR TOCHT dit is zeer gevaarlijk voor uwe nierkwalen OOUDA i uti b i het buliken zware hoof jfijii n lliiiigpn onder tie oojfcti zijn mees tal een ken teeken dat jfe aan een nierkwanl iUdt en voor de e gevaarlykfl zlokte moet ye oppassen Bu de minste o ffenn rste itoutle of tocht kiu t ge pyn m den mg Het i Ipvensgie r z aai jk on zelfs Ie lichtwte met aaadoenlngr te ver onachtzanuft Zoodra CJ een ge vwa Hexe syrap t mien i e paurt moet U Konder uitstel een zeker weflrend mindel liiert en gab rui cn en wel DE WITT S NIER ENBLAASPILLEN lle weiken diieet en leed na i uur zult U vee veilichting voelen De Witt Nier en Blaaspdilen woi ien door millioenen menschen met pucces gebmikt dagelukft bereken ona van alle doelen der weivUi de Kchltterendate dankbetuigingen van hen die onze Nier ea Blaa pilln hebben beproefd Waarom toch Ktjo in p p llen zooveel betei dan a e an lere midtielen tegen NiERKWAAL Omdat au door N ll dringen to Ien wortel van Uv kwaal zy gaan direct naar ae ni ren Teneinde Uw nierkwaal met goed gewrfg te l nezen moei het vergiftige urinezuur worden ver wljdcrd hetgeen bereikt woidt doordat ona ge neesniddel direct door de nieren on blaas gaat en met door de ingewan den Indien Uw urine na het gebruik dezei pillen ean hlam of groenachtige kleur aan neemt behoeft gj U met ongpruet te maken Hierdoor wordt uange toond dat een der bestanddeeien dei pillen hetwelk uitmuntende antisept sche eigensohappen bezit z n wer i v verricht Dit kenmerk onderscheidt de DE WITTs PIILEN vnn alle andere nierptllen Het is ternu en bew s vooi U dat ze hun genezende kracht op de nieren en blaas uitoefenen Het middel la beslist onschadel ik n brengt b joa altijd een volmaakte geneKiug tot itand D D D HET Waichmiililel mr HuidzieUeo 1 VISSER s Kiespij npoeders genezen binnen half um de hevigste kiespij tandpqn aangeziehtspyu Het laton trekken der kiesen wordt overbodig Prijs 70 oent per doosje Slechts eenige drupfjelH van dit pasont lekte Reneefimiddel D D D hetkrachtig werkend vloeibaai waschmiddel neemt alle jeuk unmiddellyk Meg Di huid wordt afgekoeld en verfrischt on de genezing neemt eenaanvang Begin onmtddell k eenproef te nemen met onze ontdekking Het komt ei met op aan welksoort huiduitslag ge hebt Zeere Bee nen Uingworm uweren Insectenbeten Jeuk en Brandmg of aambeienPuisten of le een of andere vormvanhuidzickte een enkele flesch DD D zal U overtuigen welk eenheilzame werking dit waschmiddelop de huid ht eft Ü D D ig een uitzuivere bestanddeelen namengastaldvloeiatof welke een verfrlsBchendeuitwerkmg heeft Men moet het onmiddellijk op de aangetaste plaatsenaanwenden bmnen 2 seconden zultge dan van jeuk of p jn be ryd x nUe vloeistof dringt onmlddellyk in dezweren sobilfeta of korsten doodt deziektekiemen en apoelt deie weg dehuid wordt gereinigd en de genezingneemt een aanvang isos 78 VISSER s W o r m p o e d e r s verdrijven de tvormen zeker en snel Wat wormen veroorzaken en bgaa elkeen heeft wormen wordt met bedacht Prijt 40 cent per doosje Viaag eveneens naar D D D zeep en de gratis D D D brochure Pr j8 van een proefflesch ƒ 0 76 en van een groote flesch inhoud 6 maal zooveel en dus veel voordeeliger 2lfi Verkrijgbaar by alle apothe kers en drogisten Waar niet ver krygbaar wende men zich tot de alleen vertegenw oordigere firma B Meindersma Den Haag Sneek Te GOUDA b j ANTON COOPS Wydstraat 29 S VAN LOON Markt i DE WITTs PILLEN Veikriilbaar Ie Gouda bij ANTON COOPS Wiidauaat S H LOON Markt 6 ieOndewal r bi Wed E V o BRUGGEN en lie dro i len 1057 67 Fabr P VISSER Emmer ErfMb yeen Dr DK WIlT s Nier en Bliuupillen itjn wnkrlfeoaar in dooien van ƒ 1 76 en m dooien van ƒ 2 76 w lk laatate veel voordeeliger ifln daai lij 2 4 maal aoovecl bwvltan als d klein Te Oouda bil ANTON COOPS Wu st aal i Mej S L VAN LOONMarirt Waar niet verkrUgbaar wand men ich tot da firm E C DE WITT Co Dm Haa 1401 J38 3 xr è laandag 29 Kaart 1920 B 9P miwm mmmt VERSCHUNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN regels 2 0S elke regal moar O 50 IN0E70NDEN MEDEDEFUNOËNi Op rie voorpagina 60 hooger ABONNEMENTSPRIJS per kwaitaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad par kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waai de beiorgipg per looper Keschtedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 8 46 Gewone advertentifan en Ingexondeo mededeellogen bü contract tot ie r gttreiHioeerden pr s Groote letters en randen wunlen berekend naar plaatsruimte Advei tentlën kunnen worden Ingexonden door tuaachenkomst van soUede Iloekhiuidelaren Advertentiebureaus en onze Agenten Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA bij ome agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTrNTlEPKIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezoigkring 1 6 regels ƒ 1 OS eiken regel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en den be orgkimg 1 6 regels 130 elke regel meer ƒ O 25 Advortentien van publieke vermakel kheden 12 i cent per regel Advertestien in het Zaterdagnummer 20 beslag op den pri Bui euu M A R K T 81 G O U D A Redactie Telef Interc 545 Het Roode leger trekt terug Ontspanning aan de giens De Rooden trekken teiUK Geschillen tuHsehen politieke en mihtaiie leiding De laatste wenscht vooitzettin van den strijd Nieuwe ondeihandelingen met de legeeiing Dteigen de algenieene staking in Beilyn V ei volging van Kapp n aunhiuigeis De nieuwe legeeiing loninmnibine in Weenen Beieidt Sinn tem een opstand voor Motie vein veitiuuwen ONS OVEKZICHI tegetiwüordigers De centrala raad v iklaai ue uitdiukkeuik dat de b bis van edero oveieenkomdt moet ztm dat de rb lder in het bezit van de wapenen blfaven 1 gewa pemle aibeideis zul en ilu orde m 1 t in iui Liiegebud liuniharven en ïilO beie i Ie re eiing tegen elke reactie te be c m in j De tentaie laad heeft lu bej u el bc paald dat de militaire leiding dci ai bei dersweren zieh onvoorwaardelitk nu t vol gen naai de politieke leiding en tu u i geen mi itaiie dictatuui van welke ie ook uullt in Ien ttgenwoontigeu i sluu l aomt liet el op im latgeHe at me kt n te behouden Ue centrale laad lieeft g tenii diiag te lelonibch aan de legeenng een nieaw wa peostiistandsaanbod gedaan aaiigez en de zoogenaamde Üielefeldsehe ovt eeukomt t tot dusver nog getneilei waarboigvu buo t De iege nng verklaaixle te afoni=eK i og He Un te zullen antwooiden De bede ut deisveitegenwo rdigerd zouden zith g stoi avond naai generaal WattWs houfdiewaï tiei te Munstei begeven eA morgen luiai de gevechtsleiding te Muhllwin a d Uuhr dn de ztide van den centt len aud wei l veiJcLaaid dat indien de Kttte gaide net Uuihrgebied mocht binnenrakken ic roode tioepen het Kuhigebied zouden vetwoeaten De Oentiale Kaad heeft dus be iaa d ilat de mil tu ie eiding de politiek iiiutL vülgen De Raad heeft goed i piüen e mua u tieeft er maling aan Ze denkt a ooven aangetoond met aan staking van Ien stUid Integenleel ze moeten zelfs een puwei amvtl op Munster vooibereuien maLr de viilieren die de laatste dagen geleden tin biengen de leiding mihsehien tot a dt ie ge i cliten en zal zi den stryd lievei met eere beëindigen dan het leger gevaai te eoen oopen totaal in de pan vvoulen i ebakt Hiervooi a vooiidui end fralil ceuheid want het s niet by een poging gebleven om het le eiloggen dei wapens te verkrijgen Naai Ie Voasische Zeitung meld werd gisteren m ten conferentie der dtic socia 1 Htiscbi paityen te Hagen met agemeene temmen beiioten afgezanten naai V ezel tt ztnlt nn aan te iliiien op hei tikt n tl V landeUikheden na het gebeuidt m HerliJn nauwenjiti meer ven assen Het Ruhigebie l was van ouds ien uet meest upioenge gebieden in het rlik en et eit II 11 1H de ommekeei in Du is lila id p aats greeji hebben bpartacus en z n ge lyken iit gebied meei dan eens tot een oefenplaats van hun plannen rcmau t Onre UndKenouten uaa dé üostgien iieb l CQ uiikple djgcn in Ie lato ffex ten iLt uuzeei de opioep van de Itibunt u ti de iddeKiuiL kuutiu gt li had lieii cia aan i t jaaff 1 Ie menactiLn ha itn li ii bjn weUicnt zclf met Kniezen maai men elde dat het DuiUclie liooae Itifei n luu tocht was eii ndtuutUlk wii l iiitti rut Ditjende het althans te weteu Zoo tden m ü Heerenberg en Zevtnaar alltilt aldi meereiuie jteruchtcn de ronde en deze wei Ien met zuiivng aangecUkt dooi den mijvm UgCA landctuim d c we s aai w tK uani was maai die waakzaamlieid ook a mine rkend en noodig gtoordeeUl za Intiit chen zoo u vaart zal het niet loop n de Kolf komt met langer kiachtiR en i Kevu aanmlien het hoogbte ti om iic betld spiaak vooit te zetten is vooibii c ivoode olf bli ft veixlei uit t zioht Kapiie n Breu kei d commamiant van den Keeicnbt rg schen vruwiiUgxjn landstorm wuo istertn iiuti Arnhem teiu geKieid wat wt t be t Uhmjh ib dat ei geen oogenblUi aeltik ge vaai meei is De gemoedeien iler Kim be wonois aultaat vau tleze poigmg wan iiiiul iJe vooi dtellen weixlen an de hand ftene en n L de volgende veiKlamu De militaiie bevelhebbeis staan oo het standpunt dat veuier gevochten c d ja n Ien en uat alleen de wapena zullen Jeo ddtn v y ötiijdeii veider en Min bereid om ei den itu 1 tu omlei handelen De ondeiha iel n gen kunnen onnuddeiUrk te Mu hein aan ue lluhi begonnen worden Algtva d dm an het fiont nioetou tezamen u ut Ien centralen laad de ondeihandelingo eden De veitegenwoürtligeid eischen beiialve do ov reenkomfaten van Bieleluld de Uo eentiale ilaud heeit daaioi de vjl gende vooiötellen eilaaii aan u eKcili d ng Ie De eentiale laad zul onni uiie ink met te rjjksregeer ng ondeihaiULi ii uiii vooi de irbeideiri waarborgen te vtikmg n dat de vapens alleen m haodea i ei arbe ders zuilen berusten dat er aibeaibwier baarbeden zullen worden iDgóste d en tlat een van de uibeideis die aan dt si ud strud deel hebben genomen verv g l z d worden 2e De vooi waaiden vooi de e ndeilian delingen yn dat de gevechten aan ttt tront onimddelluk gestaakt woulen d w dat het fiont blyft bestaan maai ui logsvernchtmgen tot uan liet loL iij 1 beraad lagingen wolden geochout ie Mochten de ondeihandeWngen net Lot een loeviedigend resultaat voeirn zou at de regeenngbtioepeu in het uuh gebied aat oprukken dan zal de eentiale a i l on midde lyk de aigemeene staking oi het ndui ti egebied uitroepen Vooits zal de eentiale raad üiin lUdelliik n veibinding tieden met de andei det Ien deö lykb om de aibedeis tot een a Kcinetn atakinp op te roepen voor het geval er geen overeenstejmning met de tekeer ng woult beieikt Ook deze vooi waarden gaan vo gen e radicaal commujuötische kringen van ie fatiydle ding met ver genoeg Dit belet met dat op den bas dezéi voomaarden Zateidag in het lio el Ka sei hof te Lösen beapiekmgen liebb ïu pi lat gehad tu öchen het centraal comité ea tw dooi de regeenng aangewezen arbeidavei De oeweging is geenszmo van iilu ven uatum Dt veistandige inunweiicei en nxn Kameiadon he in andere industneèn in hut Wewten werkzaam zyn hebben angzamei hand genoeg van de hol e fiare vt armeo zu uinds maanden dooi zekere arlcidois leidei zoet gehou ien wojsien ZU ilon wel do i mtensleveien arbeid aan Ion eco nomihihen Kleiopl ou medouerket ucli icr jndei Men heiinneit zith dat de deU att i t het Uuhrgebied te s drafvenhage he f vti Étlaard dat de beweging m die otreek geen communistisch karakter tiroeg een bewe img wier juistbt d we dadel k in tw fel tiokken Het Hbld publiceert nu ten brief van ein me U eikei te Dusseiui ip een Uuitscher geboren en getogen m liet Ruhr gebied die kiuchlena zun hooi en bu beioep gecenseeid moet worden u Ineinend van den toestand op de hoogte tg un en lue een geheel amlere meening dan de dele gatie IS toege laan Wh ontleenen aan be lotld schuiven het volgentle at de ontwükkeling der gebeurtonisson in het Rynlamisch Westfaalsch induscrje t ebie l op de spits gedreven is en laar tot invoeimg van een heerschappu van net ge weid gevoerd heeft die mets amitid dan een KadenrepubUek en het Russische bolsje wisme van het zuiverste allooi wil k m ons u aan het di iikl e ld gewiiid zijC gieraakt vritnlelM r voor belden zult wcztn H t zal nvoeibjk zyii ea ik al gtmn Imlp kriji eU van die vretrade tj olöoh vroius dio l Qir mooier w Htrkoüjk i OU ii li de on luorfniu la i et oli nuii liel Imii wiilcu miiiMU uiillea Ik nin knubiig whh o 0titr It ni anniorgcii N u dan lu ae uv Koa l gew Hbt Neen ij ig naar Ha up ead gitkomen i holi liaitr gitooml daC Wnanliuiiu pro viiM ii h waardiig kan fednwcwi Ko ea ik Ikl liaar uiigii fQd hl Kij uooit zal kiiiiiiwi l igTl i Hi welk een slug clil voot f n faiiHb die ilk e i e rblwlw lantU V nUden iw e l Ik t rt aa8 er mij iii t v r dal luH bil II ht itt gutuihl nl liulkii ii z ii tegtii Il ai Jubt g rok n zti ihirlium i pwi l liij bixintht boe il i loo ik K l ii ge i hi d iii WJM Kiü 11 niet bliinenkonif n om iHw it g l riiik l Ik kd l irt noggi ilikt ei Ik lx n I ker vwi dal ii lu i noo ti tieiil Neen dank e ik cou in Ut UiL9gv n broo i kunnen bn en ni h igi Vgne t g ti iiiiii Hzegil Imk ei üi op l ew iB t n loon aarwei Kim MiIhh lilon al dt ilag komen wa ipop ji uk Wi t i waar fk ia Nu IK dit liopelooti l urlbatn lini lic n dfie dat het voor al till w n otm zou blijveA auur hij zM bet niet Wat zrgt donttinn IxiHtner Hl weot M nog nieW van tiij lit i fl zich a A woonli k lii h Muwiiui Ugm veil I tt Al daar lieeu Ifsan en aU t ino Ifetijk 10 hem meenemen om arcwui iets Daardooi hoopte zich de gistingaotof op Ook de ateede toenemende aciitetu t raug in Ie tevcnrtiniddelenvoorzienmg nn iii ie laatste wektn in verband met de tijging iei vreemde wieselkoerden ha ougte punt bad beielkt zoodat het vooi etn ai beidei niettügenstaando de hoogeit ojnen niet mogeltJk was om voor zich eu zyn fa mille de noodigste voe itngHmiddc en m vei Bchaffen maakte te stemming noi pukkel baaidei in dit was hier eigei dan e dtrs omdat in liet induötnegebie l de O W era zich aan allerlei ovei vloed te goed konden doen teiwyl zy een air aannamen dat lederetn ten zeerste tegen de borat stu tte Wanneer men van Berlijn uit lekenmg gekomen had met den aaid van l et m duatriegebied en dianovaretrnkomsLiK gehande d had dan zou het hier nog lang niet tot een uitbarsting gekomen zun of a thana zou zeker met dit het resultaat eweest zun dat thans het geheete Ruhrgeb cd uooi Spartacua behcerbcht wordt De l atsch van ICapp heeft de meer bezonnen e emen ten wild gemaakt en hen in een bev oging godrevfn die niets meer of mimlei u lan het Husttiflche bolsjowiEtmt voor D itsth land Deze beweging wa misschien nug te onder Irukktn geweest ala met bü dien lampupowligen BerltjnBchen Puthch de oproenge stemming in het Huhrgeoiel op nieuw was aangewakkcnl door het foil dat de tioepen 7tch er toe leenden om tcüfen de steeds toenemendi arbeideriimaösa op Ui tieden Het vemiwmte gevaar waarin ie 11 lungenschuften van ie revo utie door lU n Kaïpp Putsch waien g biacht wa than het devies vooi de geheelo Spartac tisehe Uwegmg Maar m waarheid grepen i deze gelegenheid aan om eindellik aan hun plannen d e het zmvere commun rtine ten doel hebben uitvoering te kunnen geven Lvenais de arbmdoi m het mnu tnege bied uschen de BerlMnHChe beilrufs aden bewapening der arbeidere De onafh lake luke en communistische arbeideisia en van Beiluu hebben Vi t dagavond een liuk be Feuilleton ie gibiuikii 1 IjtprOiVBii üt ik unu LBidg zuiH I au ovtroiigi n vnn vtui r l ke vui witwoonUlijkhekl Jï t gilaat van Wirliain drof o i t n i 1 uiidnikkmg loen bij bium imlHt m naur lii waobUivk rijtuig braeirt iiHariiii Kiv r d i lui naar h eiUaim r h ru gn zai 1 I n rtto 4 lil l ni i gwi liov ii v a van d tttW i un v w luid tijk dat zIj Ihkl g ttidiretd I ii4 l4 ze ts je iraoen nat wawd z i hij Under klwijl blj Iji om ma iwtr rHJhouders tH Zij i mn wimntigiiuk igiiiwU hv WiMÖM vntiiw Mftttk Ie o tr liaar idel ifui i vu Mxi i Ik MroiuktHUl dui w hrtjir 1h Uii viwrUii g ii ti d voor t hatMf IkI Imh g b ii ll wan o pijnlijk Uomh int t gi nw kk IJk oui l iig II iiiauk j r oln mr aii Mn k tnaor vn kan nttm nil wi seen vtiTpiteH liet w zoo aluctiuw iijk mi vulgair Ja het aniaal nhl na l vi nlragp u Lkt Httiii tk jt4 toe Ib fMii Msg ik ii i zefnei 41 hoe lik iiHJ verhtii ie oon i uu iiM 4 ttg voor ii j Opkwam Wd i ik ii elf til gtvatir voerfI voor d nao dmidtn oiuival iu liiU j oriiu r maar II iiiAii iM fi graüff dtti UiHi van zijn Zij kee4 liMii anii nu t t n pk tM4 ingi pfliitcudw UI drukk iiK i hair oO wi d Imiii bijna ia ik y at Ww m lu m een vi HMiid i fj ïii h t hart af n l wa eei grooU 0 d ertCtuianiilh Jd 1 b lai M till Aaiibuonni van iinj ov r Ji tl spn ken U l 1 fc dut ik iio b v m tmli lane nodi van et iiigji vronw zon kuuueu verdxefpen UaAr Ram e 1 olixuiliiii IjULteiiiSewoou tliui i m u éV iiiitii iiagt atiuoufeur V I M mow n den arinen Juii i nWi n Zij id e ou boel mooi iiieiöje en Jini vorzükert uilj dm 2ij veiborgeui iou vvelijkö liotdaüiglwden heelt en uaiipue Hiiigmümiogen Wij moeteu alles doc u wal WIJ kuuineu om d zu huedaiM ie Um iiaji t kwikken Het iH eHt mogUijk tUt lit I iiuwtbjk beter ui ali dan wij iuukim S doolt b a b t te beginnen imt dat kiver w leliion füttt zijii vaigy woorden ItoB w me vro in Loniiier lerwli Ij liaar lioold seliiidde 11 t leveii ih eeii iie i tiiiHtig zaai 41 wHi moocem de meiinehen li nkt n oï loon uit ee u V wu luiu kjorwjen ai b zuo geHlrwint m koiut dfliinlDor mt 1 voeg 11 N n Ik geloof ditlt ti r l el i l ii voor hm ty omdgritn n ik v roüdtmUd Alt u liem liee t v8prok nif Ü jH iiuiar hij 1h met boovaanliw Na buurlijk zet t hij lat blj ctpijt Itetlt mmtr bij komt op vx or zija vnouw Natuurlijk doet biJ dat Hij zou w l t u zwr orntza Igü kerel zijn als hl diat niet lU ed Hebt u liaar aiizïoni Ne n n ik zal haar met zien voorda ZIJ m do r i80b atcdiimfaiiQ komt Kr ia g n twijM aan dat zij mijn zoon heeh V ei old Dat in v oor eon iivietler zeu moei Htk om te verloven t e jneeBtt mannen dl TerlieU zlja vtriieztü een lotrtje bi f hoJd n bij goid hörtig 1 out vBii Tini iH r iiKMwcli li i CU vtM ge flijk en Uj voe lt ich ihi IhmI oi aau0 nauiii Ab an e ktrel Ik ben e zaker vau owvrouw Lorlmar dat u als