Goudsche Courant, dinsdag 30 maart 1920

No 14277 Dames an IU f erhooden Nituwit6 modalliii chli u garniering A E fiREVENSTÜK Pspirstraat Veranderen en opnieuw garneeren n godiagen hoedeu 1H24 10 Horplaataing wegeni misiiellmgj MtoliÉoopJBs Imiiieii Sollede Salon en Hunkam rmeul cleaaUTafeli Stoelen Lmnenkaalen Spie tlSchilderijen Theelafcii Rikenh ulen Bulfeilen Boekenkasten CliiblBuleuil Zijdenpluche Ameublcmenlen Leeranieiihiemenlrn Kapokmalrasien Wollen enSatilrdekcn Slroomatraascn enz ena S396 si OTKOOPJES m BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIMSIIIWMIisventainNeMlekaile ROTTERDAM Telefoon 12800 V ADDINXVEEN Adveitentien en abonnementen op dit blad wolden aanitenonien dooi A NOTEBOOM lioekhnrdel Waddinxveen Redactie Telef Inteic 545 lOtlJ ss I nT s mr N iivie sOhonwhiig V NilKUih Opir thio WugiHi t oiiuit Betedd verzoekta wy reCBld tijdig tnededeellug te mogen onlv ogen v ii vmt ringen oonocrton vcruwkdtJkfcvliüD taa va daxt tn mm a i4 fi nv QEVRAACO Kalmoeswortel ikraak di oof prijs on hoevaolheid lïEBRa BOFR Voorkade Boikoop Te koop aangebodan iHOb I 1 V üKt o ItMi n ti Twintio Hectilitir Eetasriappilfii Brnvü H on i en PEKELBAK met oikfn hodein Inijg 2 KO M Itiopd 78 p M liep 21 M dooi A TIMMERMAN u Oudarkerk a d IJstsl Bütrekking gezooht k£LLNBR Tooroemeni in huweli k te Irrden zoekt en vaito betrekking ali Cgf ofCaft Rairanraal K lln r legen tS Mai a Brteven onder No 17S8 bureau Ooudiche Courant mmm TENTOONSTELLING van Tsekeningen en BiBtseerwerk door de leeilingen in den cm sum 19X9 192 1 eivaaidi8 d IHIM Irt Toegang voor l elang stellenden op DINSDAG 30 en WOENSDAO 31 MAART des avonds van 7 9 uui NV öeNalionaleflpepa NIEUWE SCHOUWBURO MEIDM I IPnil II Mi Grool WaiDer Coocer te geven dopr hci volledig orkc tier NatiORsIe Opera onder leiding van AI BEKT VAN BAAITK Solisten H l v Raalte Horneman en Rich van Helvoort Pel frijien dir plaalaen loge en Siallen t 2 Leden f 1 50 Balcan M SO Ie dan n 25 Galerij r0 75 plu 10 mu xiekonkoalen Kaarlcn vanaf heden vrrkrijgbaur bij den biiffeichcf der Sociëteit Ooi Otnoegtn Plaaiabeipreklng bt loting WoetiHtbigHl Maart avondi N uur 1840 30 Boelhuis Up WOENSDAG 31 MAART 1920 t morgGOfl 10 uur door Dout wtardor B H V d WERVE te Gouda wntdon verkof ht vo ji on in do Bnnwmanswonin j ann dt ii Graaf Florlsweg No 81 lo GOUDA lm wonnd do ir di n h i li HOOS 8 Koeien I Pluk Buuu eu Meikgereedscii8 peu Tikker SchouM en evnig Inboedel Vooit 011 HOOT N H HUUIi f HO M O M 2 80 M To iSien voor don verkoop 18h4 28 Broedeieren van rasechte witte Leghorns 20 et per stuk bü 18 b 12 M ZIJDERLAAN st iwijk GOHEN Go ARNHBM FaSRIEK VAN Markiezen Zonneschermen Jalottzleëfl Rolluiken Tenten enz IHi l II Agul nof eiuli ra onitrtkiii H J VAN SCHALKIN WIJDSTRAAT 21 GOUDA ioudsfhe Kormis afffcsehaft Dan maar allen naar het Groot Nationaal Concours op 4 AUaUSTUS 1S20 t STOLWIJK HOERAI i KERMIS OP HET TERREINIU BSFil H TIMMERMANS Firma H A OIESTCLHORST lectr Biljart en Meubalfabrlak lEIWES 37 Taliitiiiin 158 QOUDA DiV£RS £ N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WOIiMHn I LI OPOl 1 U 1T 1765 027 Voedert uw Vee mot U LiaNZAADKOEKEN k ster w l L 1 1 N Ni E E L m rk STER Hl t l l mle tde ikkui SOYABOONENKOEKEN n i wl gogirHiid I ld Zuiver hd uitmuntt nde dooi groote Voedingswaarde EereDiploma Par s 1900 Negen Gouden Medailles BLIKEinBALLAGE KtHb ZOON OORDRtCni Het vertrouwen der huUvcouw genieten Maggi s Soepen want z j waarborgen door hun zorgvuldige bereiding uit de bestegrondstoffen de fijnste kwaliteit I 26 td Men eische daarom uitdrukkeiyk Maggi s Soepen en late zich nle anders daarvoor in de plaats geven Abonneert ü op dit Blad öj sT KOKO ccn tulvcri litldcfL en niet vette vloeistof bevordert dt n h ar roci v r terkl klieren en haar N rorlrls voorkomt het splijten en uitvallen Hooldzcer en roos vcrJwi ncn n tdal men KOKO een paar malen hceit cl ruikt men sprenkelt cenvou M diK KOKO op hel haar Ai n wri tt men het ucht in ncderwaartïi bt rithtinf en borstLJt Hink Verwaarloos nooit Uw Haar Wil sttllu Kttn dw L f on m tlijke ei chen an KOKO m ar wij icgf tn cn hou Itn vol dal Reen andt r pn araat KOKO aU een zuiver gcneeamlddsl voor hel Haar kan evenaren WAARSCHUW INGI Let up onderstaind Handel mcik voorkomende op elke Ie ch KOKO w rdl nooit loi ronder venc Helde buitenvcipakkini met Handelsmerk verkocht P r Ij ƒ I OS klitne 2 20 middin 3 SO grMto flitek KOKO Shampoo Poedcra f 016 per pakje VarkrlJibaw bl Apolktkar DrogUttD aa farfuDidabuiilaMa ïvpoBMtr J3 S HANDEaatlEUR Varkrygbaar to Gouda by ANTON COOPS Wgd tCMtt ua to 3shoaaho aa bg A N VAN ZESSiai Rheumatiek en Jicht genezen r Na twintig jaaj van onuitspiekelyk lyiltn heb ik mu7elf genezen Sindsdien hot ik bet nU mun Irvenstaak bpschouwd t tiacli ten ook anderen te genezpn Ik weet wat het bettekent te moe ten lu len maai ik ken ook de vreugde van terugkeei tot ge zondheid cn kt acht Ik heb inijzelf gene zen maai ook duizen den anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds vele Zuiver planlimrüig WorJl door ilk gistellen erdragen In alle gevjtlltn v n bloedarmci d tn ci uwzwaklr lliikthel een i sierkin smiddel van den eritcn fong en wordt niel vertrouwen nanbe voJen als hel crk aamftlt m ddel Ier iLsiriiding van de bloedarmoBdc en i hare gevolgen tSANOUlNOS k t f per flper 6 tl f II 1 rtac I 1 FweemBHl per duf c n eetlepel is vul loende WAGHl U VOOR NAMAAK VAN DAM h 1 l e Kiemer lrani 4 Den Wmi Verkrijgbaar b alt po beker voornunie DrogisK I S7Ü iO t enee8mi ldelen Muchtehüs hebben gebiuikt en ten slot te dooi Gloria Tonic zu genezon Zij zyn nu wedei gezond en steik en zy eit fllen ten ledei wat Gloria Tonic üoi hen heeft ge iaan Na veel studie ia het mij gelakt dit geneesmiddel samen te tellen ooi de genezing van Itheumatiek Jicht bpit en Heupjichl Indien Uwe ziekte behoort tot lie zg ongeneeheiuke ge allen zdl eén t oos waaischynlyk met voldoende zyn om l ai geheele genezing te brengen maar toih zal L leeds na dt eerste doos hlyktn dat m jnt beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is iiinaamste Drogisttn 95 t en f I 40 by Waar niet veikrijgbaai volgt toezendilignu ontvangst an postwissel plus f O 20 vooi poito door John A Smith N Z Voorbuigwal Amsteidam 1607 46 Verknigljiar bi ANTON COOPS Wijdstriat en S II V N lOON Maikt ÏHUERË s THEE is fiisch van smaak en fgn an geui t is goed willet houdend m henkl heldei af en laat geen diabbig bezinksel dihlei Piiis pei i K ƒ I 4 i ƒ 1 SO ƒ 2 ƒ 2 50 eil ƒ 3 vooih mdtii liij L P UOOGENDIJK lloogstiaat 24 Tel 19 N V vh EBR DEUCKSHN lloogstiaal cn WisUiiven lel 11 92 J C nCKWEILEK V h I V d Beek I aiig TieiideweK 45 I el 54 hiima T CREBAS Dubbele Buuit Tel 40 C NOORDEGRAAF Gi oenendaal 62 G J DE BRUYN Karnemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Tuifmaikt 18 C WIENTJEfa Tiendeweg 44 Tel 612 VAN EIJK Tuitmaikt 101 5g28 W IVraagtj Suikerziekte ▲▲▲ bloedai moede impotentie hoest bronchi tis ashtma rheumatiek neuralgie jicht kverziekte ei stopping eczeem en alle huidbaard haar en anuaziekten adeispatzwelen enz Spoedige en volkomen genezingdei einstigste gevallen per biief door dewonderbaie plantenextiacten van rlokteiDAMMAN v iBchillend vooi elke ziekteMen viage circulaire No 85 met bewyzehaan by len heei J SNABIUF Gi Markt 7 Rotterdam met nauwkeurige omMhryvtng d r ziekta 516d 14 JXUkkMMAN iwou e OMUKm lajg HET BESTE TEGEN DE LAAGSTE NOTEERING ICXU M ADRES TE ROTTERDAM SchMpmaliSfshivin 80 Groote P jsafslag 0 Iwm Hm HuschhM KmIpIIb l n fiM meer m cenonverpsU n iniv i k ailkkaii aeaiaa iti M laaMS w foo MHMm AGENDA ir Iwk varmlndarda rf SOi ZCL FlUAAL MLVDMUII Adverteert In dit Blad 58e Jaargang Dinsdag 30 laart 1920 GoiiDSCHE mum VERSCHIJNT DAGELIJKS BBHALVB ZON fN FBBSTDAGBN ABONNEMENTSPRIJS per kwarUtl ƒ 2 25 per week IT cent met Zondagsblad p r kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt if ranco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Mark M GOUDA b j onze agenten den boekhandel gn de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bejorgknng 1 6 regela ƒ 1 05 eiken regel meer ƒ O 20 Van buiten Gouda en den berorgknng 1 6 regeU f 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Advertenti4n van publieke vormakelijkhedea liVt cent per regel Advertentiën jn het Zaterdagnummer 20 bUslag op den pr H INOEZONDfiN MfiDSDEEUNOENi t 4 r g l fi elk r f l meer fM Op la voerpaglui 60 booger GewoM adrertwtitfn en ingexcmden mededeeliogao by contract tot zeer geivdu eerden kIJb Oroote lettet en raaden wardui berekend sMr pluatnraimte Advertenliën kunnen worden ingcioaden door tuHohenkomet ven lollede Boekhaodelaren Adverteutlebureaux en onve Agenfen Buieau MARKT 31 GOUDA II i L 1 I I 1 AdmlnUtiatle Tetef IntOTC n 1 a wa i a ai5 Rede van den nieuwen Rijkskanselier Het nieuwe kabinet Veiklaiin van Mullei in de Nationale Verj ade ring Krachtige houding tegenoYci de muiteis Het ultimatum afge wezen Algemeenc staking afgekondigd De Rooden vei liezen Ze wenschen inteiventie der entente Duitache troepen in t Ruhi gebied Duitschland en de Volkenbond Onderhandelingen met de liiitsche mynweikem ONS OVERZICHT het ve langen naar vrede d ar ii g oo end De wapen zyn in handen van iiienscnni i eraakl voor wier optreden ik gecii tnki a jaity verantwoordelyk atel Deze U e tan tn kunnen n et langer geduld woiJen M hchieii komt ie bezinning op lul mts e genb k Het Dl tsehland van Ludenduiif lu 1 ill u tz i geëindigd Met het bu djew sm niaaki mtn on niet bang Wy wu en Jitt Il Doch het givaai van leehts ii het chtst ly 1 uide bgval in d n nam ddagzitting vun de NaD onale Vrrga ienng t id de leyt r ni cvi klant g besproken Henke onafh zeide oa Di me iwe ie ïeennt is nnmachtig tegeaovei iitt m ti Liiiisme zoolang zy niet steunt op iet ge wapende proletaiiaat De nieuwe iL eei ng heeft evenmin het vertrouw i van ft t vo k ttU van de N itionale Veigadenutf Dr fleinzt D Volskp zei ilal ly ovot neu ouvcrantwuiitlely c daad v n Kapp zetr ntaet geweebt waa De UxleiP van de drie ipeerJefliiid y tyen I oebe soc dem v l l n lem en 11 mboui tenti hebbea aan iet tind van de veigadeimg van de nation i e vei gadeiitig van glitteren een motie van vei trouwen in de mtuwc regeering D motie luidt De grondweU evtnde I u f che nationale veigadoilug ksuit do veik ai ngen van de ryksregeering gjelïfc iia natonde vergadering verooixlealü net i ion dut de ueuitte staatHorde het wtUyi van den staat de giondwet en de nat onala eiga eimg aantastte venais o aan stchters en dt handlangus van deu taat guep De natjonaie vergatlenng bieugt don ank van het vadeiland aan allen u e lojrhun gLmtenschapptlyken tegent tai I degrondwet gered hebben De moUt s door j eiien geteekend De distussies wordtu vandaag voortgezet De bla lpn der raeenterheidapait jen heb ben het nieuwe kabinet met syiupath e be gioet het orgaan dei onafhankeiyken it 1 itiheit 18 tr natuurlyk nuudtr gut 1 over te spreken Het schryft In dezen lykokan seliei laait geen vlam op en eefu geen daad van deze logotring die zien gieter moigen n de Nationale Vergadtrug uttft uüigeBtell zal men tevergeefs ve wach ten dat zy aan de eiachen dei aioi dein k ase zal tegemoetkomen Naar aar leiding van üe huidige veiklaring van Hermann Muller dient gezegd deze regeeriug zal het hterkst wantrouwen van hei theelo ai beidende volk ontmoeten De voornaamste taak die de nieUArt it geenng waobt Ts het herstellen er orde iD het Uuhrbekken Daarbtj heeft ze ineeaa een krachtiger lioudiag aangenomen dan haar voorgangster die met de opot ndean jj iii i f I II baud van zijn vader Vadertji u bout een goede erv l 1 al tfit Uiooit vtrgt n en ili verzeker u dot ik wtt zou vTagi ii oï tfrwuuliteD du u nii rueip indjku ik iot i rkyinU ol stïhamltiijka gudaau had liL i hejp itt Lu zooioie z m m l vi Hfo Zijn wan Ht van jou mijn zooi v r waehtte Jb btnt onbtvonnon ai ouvoor ziehug owcoBt eu je zuU dt guivoiig ii vai die oiivoorziobtighud ivlt uioettHL dni ff I In zal je belpen zooveel ik kün liin dit door zijn opwindji f eu dank burlioir buitten zik L k U wa iiop o irii luV lan II gfi iKt adr 6 van Aoac i Hoad üodurtude dou rit siekle hij zijn vudfi uut dlk i ointrriil Se ri vdt i ko lU zuHKlal dt e daur n sekt n u zmvotjr in 11 aankwitii Maiiio HHH alletu ui hui Fotu ij Juli ujot dtju üUiiUii btor dun zij vtrinoeddi dat zlm vader wa uH h t ri tui ZDig iappetn voaltit zlj ueO ih giiut om wtg U loop n Jufinjuw Uaiuie tUwu l laene r 1 riiiior met nog t it Im 1 1 de studot kanitT guiaton ixlat er k m n vuur lil iM aloii i i t t icipio i had pa Ivaar e nz u n lunch bruikt flkar ztj otn haJf uur nu brtar gt woieölïld op haar moe pr liad iw w h 7i vjold 7iob zoor iJioftHa ko veriat i Ma ir Btond op i ke nog tvtvn in den spie v ór zij naar boven ii ii g 7iJ zag er heel lief uit iwuir japoii wu lic tfmvoitd if Den vori n avond had zil hwi moedig haw Ifouwriiig aaii d i vit er geutoken ze Itad ht u gwlurtwde titane gattn konden loor bet Mulheiinactifl egeibe el en don centralen raad te Kaaen h echts gebrekkig gestopt worden en de temm ng onder de tro p m wegens slechtu verzorging cn ongeregelde belalin wonit stetxia bedenhelyker ffr xijn reeda Lal van plundeiaarsbendcn gevormd die in de ale itn uchtet het front bun onguui bedrijf jitoefenen en geld n Ifirvensmiddaluii atelen tn opmaken Daarb komt dat de ladicale opgevoede nm zich ook vaak te jei de uit voerentie raden wendt Te Ëawn ui jistw avonu e n hd van den uitvoerenden raad door een spartacloi In hechtenb ganmnaa cn in Ic gevangenis geetopt Deze ia op nieuw boatormd en alle weer letugf brachle misdadigere zijn zoodoende voor de tweede maal bovrtJit Het heele roode ImM Vooi at te DuiMbarg ia da tocataad araatig De stedel ke beambten lijn m itak ng ff gaan i ls piotewt tegen de afaetfciag raa en burgemeester door het loogeoiand uitvoeiende comité Vandaag tal men poeteryen en de spoorwegen tii eff Slechts de bettiyvtn van vitaal belang su getumdhaafd blijven In de ftad Duiaiort ryden taliyke cominunlirt a road die het fiont gekonun itJn ea op eigen IM 1 op de ergate w ze huiejioudao Dat le Centrale Kaad zelve twrl ngt naar orde m den ehaoe bH t uit een Tooritnl van de xiidA va da atgvvaurdigden vaa het spoorwtgpertoneel in tWn Ra d stMtMa urn de Entente speciaal de EngeiMihen rn Amer tonen als gevolmachtigtten in het Kuhrkebied tt laten optreden om dt noi maliBttring ikr toeatamlen voor te berai den Up deze wyxe meenden ifj dat het uio gt lyk zou K n tie geheele militaire sotis tusMhen de lyksweer en de arbe dawear zomlei btoetlvergieten tot een eJnde te bren gen a het verschenen tier Ententetroe ptn z u voii een optmlen van de r Vsweei m het Ru igtbied geen reden lijn De Roo itn hebben grtwte verwachtingen v in deze I ntentt acti al i in zij zich wel bowuat van ie vi rwikkelingen die een dergelÜke iitci vcntie kan meebrengen In deze wan hopige umstandighfilen achten iij echter ten wanhopig middel gerechtvaardigd Kr zal een betoep op de ilntento softjliften wonlen gedaan waarin geiegd wordt dat al e hoop op hen is gevestigd en dat ra n verwacht dat ly tlooi hun invloeo uilen vtrhinHeren dat le hulproep van het Dait the pioletanaat voor kapitalistische en chauv niöt schc belangen wordt mubruJht Op d t oogcnbhk zyn in len ccntraicaraad besprekingen omtrent de doolatatlghetd van een interventie der Entente aanden gang T tiwU rlvaii r tn kwam vmvörwachc Wnlau Mitl omvalU alj iim t 66n b k An toe hiid UI ai huir g l at oenmèahM vr hirdvl wiiH dat ht tt vorwoittlereit D t tilf ir ariiijic He zij ovor tk fainihe vm haar w lioouzoon luid oixgettaan w m nin gt runH lltHwL lliu ket rde aMt snel tot lutar Mwrouw t l vdt luag Ik u mijn vader vour U l ii Hl k K koiiMni oji ktiuiïaniPt Viwiiïto lo inikiwi m t ona tr ttoor te Uipeu voogiiti hij or aan to aJjnmow lijLhiHti r uit Ikippeii l la dt wrfifyd n gtui dit hij nog waa iMt kf 4 ten oogfubük Mitierp naar d aigt tei Mtilt I bx kiiaiipt fpMaikl met zijti iijiir4iUuff van vaarUgMtl ni sMihl hi i l m Uik htiu iW tt zu 4it e V an vr lKlini i4 wtlgeim ut haar hand toe H er a I iinliiM Uiiinntl dltni IJ kon tegi nt X intleii op tvni g iixvnf lmppt lijkiHi tia mij4 v n vi fliroiiwin Miuttr ik ImIio iiU tt ze i n dat ik blij Ih i II U zun Dvae Jungn nKiii 4H n IhIIhii ihw titnlRt iiio tte t ti vr wM uniitxxUH k d htw fffil UaMt hnlW wfj h M luac tkii ntjht n ftu M tui h r lo otjwMi mii in du vrrdwljneii Ifianiotv Urmwr I m d i p ov i Im Vttllgt Iw nd Hftir ip ri d ii t t ktM r te hw d tlMHMiMI viia haar gi luat il zi dht Hprak uit it iiMMttf ioiikt n tK g Mk ailts Liet M D onuhwlaohhar i imlnik MJ ht ii n Weidt T rva V 1 De HeilynschL onaiheUUtelykeD zyn vci tntwiiaidgd de nieuwe socialist cht yk kanael 11 is Voor hen eca erger vjiül Il conhiiVHtiftve Kapp Deze w Idt t nmin te oen kabinet voimen waani vin a It pirtyen Vdji dt uiteraL imköchU tot io meest behoudenden waren verlegt nvvooi gd Muller daaiente en blykt ul bc often gedaan toen de legeering naai bUttgait wBB gevlucht vergeten Hot nieuwe kab nei IS met uitöluiteml een aibeideism m teiie iooajs wab getischt V at de ve noudiog dei v is h lende partyen betieft i de sa menstelling dcizelWe gebleven er is d lcóti r verschillende depaitemtntcn po ei chiiivmg geweest De mee rderheidssüc allsten hebben vyf poiteffulles de demociaten dit ht t een lium viej Nieuwe ministers zy W rth Vtentium d nunifater van f i ancien 1 lunck democrjat de ministei van J ist tic ea Heimes centrum mijust jr van Ie vf uumiddelvoofZienrng De bedoe ng ia Muller die behalve lukt kansebei luinititeL van iluitenlaiuUcihe aken woidt op den duur van de laatste functie te ontheffen Op den duui ala h zich kan haci iiaven wat zal moeten blyktn u t de beiaai aiag n tn over zyn gisteren gehouüer e Ie Maan lag heeft Muliir zyn mtd werkeis uin de Nat onale vtrgadei ng voorge telil t y welke gelegenheid hy etn verklaring af gde Het volgende is daaraan onv end Di nieuwe regeering wordt door lezelf Ie partyen gedragen als de c ude V e met kapp gemeene zaak heeft g maak moit erdwynen Een Ryki bedryfsiaad za zjo spoedig m ge yk mgefateld woixlen Uedry ven 1 e daaiTooi ryp zyn zullen luüer Mtaatscontrole komen in de eei te pfaaLd i tlectt c teitsvoor jenlng het hte nkolen en het kalibedryf In de bmtenlandsche pohtiek o yft de koers dezelfde De rechterzyde eischce van ons dat wy tegenover de onverb deli Jvp macht van de Entente een zg macht zou len stellen wy hebben dat geweigerd On e tegenstanders mt den oorlogatyd moeten echter eindelijk inzien dat ont voU met tot ruFt kan konten wanneei zyn econo mische en nationale levensvoorwaarden worden tegengehouden War de vrede van Versajlles een andere eweest in overeenstemming met ic beg n Fe uilleton ROSS DURHAM Naar het Liigcfech van fJAV II LYAIL ean honseerde VertiMiig v M vr I IVF KLINtv KOaaüM Nadruk verboden Domino © Jjorimer had l et Muhcuiu tweo nrw gieleden verliton waar hij uit d ht l i oth H k was jpbliaalti door zun zoon Imi itie hem meo wuii naur he meest nabij gi icgnai kolhriwH i daftr m ten bock aaii on kkén niariut ixn taioltje zijd Doimnoo LorniKT luiateidt dat inoet g zeg worden mot grooie verlegt nlieul Het was eao fout Jiio een tout Ik weet nos nèèt boe je er too kwaï Waw om zou © en maai e in aelttBiiewawnbgnieih J6 Wentwiien b Irouwen op zulk u g iMumziiuuge niander Nu Ik dftoht dat wij er veel drukte ia i zouden verml d ii en Manae besohcuw de het vrijvpl ajH een pretje Je zult deze drukte i er nog oen beet ja vwsdterpt ondervindeo merkte de oude heer wn op Je moeder zal waanzionkr zitnl ÏM ia bet iTOOfd vadertjo ZIj woon waanailniiug antwoordde Hn her M nilo wil nur liaar toe uo en met bMP qtMkeo KU zU Biet ift wanranctj dU iM sou doeo of WMirotn er zvlk een elen voor welki dt Kntente volkLQ tegen Du tachland n den ooilog weiden gt voerd waren het Duitache TOlk met na den v apen stiltrtand onder het krygsiccht litt a lemha len seiner onmogelyk gemaakt ian zou het aantal deigenon die ziUi door ï j yp e a hebben uti n verlei ien vee kle nei geweest ijn Vervolgen bt epiak hy MjUetanua laat bte vtiiklaiing en zeide o a MiUeraikl tischt gerechUgheid Oereca tighe d gebiedt my te zeggen dat met ia JjuitöChe levensbelangen met al lijd lekt mng ib gehouden wanneer zy haiueuvie en inet de I lansche Daarovei een vot rbee 1 uit den laatbten tyd Uit een ge deelfen van het Huhrg bi d kwamen dagtlyb eputa te by de regtseriug Uni die ledeu om i haudelde du legeeiiug bedett eenige Uugeii mei UiOeullieeide legeei ngeu urn u gt val van nood grootere tioepeualde uigea tU leiyk lil dit gebied Ie euuen tVanneei ten V cilige ontWikkeUn daai mogi O u geen man natu het neutrale ge n ge zonden woixlen Nu wil de luitenu on a wenBeh slechtt dun mwiiiigen wunut ir op overeontttemmtiKlt andere plaalaei f il Iieticle troepen mogen binnenrukkea y vel ao bezetting van l iaaUoil lium butg Daniibtadt lietgecn mu beU keneu een binneni ukken van Ü Iv Jil in ul neu trale iont Dt Duitache legeeiing mu t u k ten eiHch afwyi n V y denken i met aan de neutrale zont den sthuk vau t en bezetting te bezoigen Bovendien wao het voorste van de Du tbthe regeeimg uigege veu dooi den zoig dat door de on v ktte Iiiig van de toestanden in het Kuhigebie i tenige vouiwaarden van het veiuiag van In hel Kuiugebied is de dictatuur van rtchtb in die vaa Imks ojageidageu Doch en gng onde lanilelen Dit mag goed ün i 0111 te vooikomen dat een onnood gioot aantal lachtofferjt woidt gemaakt iel gci tuigt n tt van veel kracht Met opaLaiidel igen iiuteih omleihaodLlt een rv utiing met met den sterken aim behoort te htti tot itde tt brongen of in iedar guva oni scitwit lyk te maVtn De nieuwu regeoiing H nu vüoizithtig etn andeit koei mg blagen inttna de gihecU houding wij gtn is natuurlUk onmogelijk met haai a l ma Luni hteft ze eehtti duidelijic te ver tauq gtgeven ttgen Ie wapendragois uan d I uh r ink te zu len optreden meer nog ü n h nlei ijng d c dtn eischen lattron üni r telegrammen vermeld voorafgaat uin looi de caehin zelf MUllei ztgt tn aanvang De legeti ng heeft door de onatrhandelingen te Bitltfeld baproeXd om zone er ge biuk van gewtld dt nwt en ome n he KuhrgtbutI t htr tellen D e poging i m s lukt In betlekte termen staat ti ei te Ie7tii ii Dt oatittnkomht van B tteftJd i i onzt viH igtuig4toi uangegaai be liouvvtn wy as van nul en geenei waar Ie Dat de militaire leiduig der Uootea zicli lutt aan de onderscheidene bepalingen hoefi i i tooHl ib een gelulfkig coincident i waar p Mu Ier iith lieiüeptn kan Oj itn ge lukkig gekozen moment De Kooden hebben ten vei oekum wapenstilstand ge I lan Jat I legtermg natuurlijk met kan aanvuurlen ioch dat aantoont dat de millta rg leiing huar pohitie met zeer gunatig acht De Itoodcn zyn zugver terug jqirokken dat het gevaar vooi Weael geweken ie Uo thu en Ohrttruf yn vuoi dm u vaa liykswtor gevallen het eonige utaunpunt lei aibe l loiuuasa s is Suhi Onti nk i dt weinig btmoedigendt berth ten van het iïootle front wil de lpnt alo Ivaiul tt i en z ch nog pogen Le liandha ven Hy hee ft besloten ht t ultinialain dor regeeiing van de hand te wijzen on lat hy lil slethts b schouw l als een vooi wen I el om de ryksw eerbaarheid last te kunnen ge ven het induötnegebittl binoen Ie ukken Itgenhetlen Dinstlag is de algenicine Hta king uitgeroepen De ilgeineene staking zal waaia hynlljk alleen tot stand komen ai de communisten hun huidige heorschappy in het industne gebie l weten te behoutlen en de atak ug van het werk oveial af kunnen ilwingtn Huk Ken echter de tiocpen binnen cn maken ij fn eiiKl aan de ra leniieer chappy an zal cok de algem ene staking wel in hti water vallen Intutthchen nemen de ver8Chijn elen toe die wyzen op het verloopen van dt hede communistische beweging m het in in dustriegebietl en vooml van het mode leger De troepen uit het Ooaten van Weslphalen uit Bochum Hagen en c mstreken zyn van het front teruggetrokken De daardoor ont diukte zou genwttki worden Ion aluite Magen wij aan nie ittüd om vim ly oiidor houdeu iJoimuoe LitMluk r iioiu oeu grooion alok kolïie eu vtikloajüü dat ze goed waö LJviak Je koffio oip mija jouguui hut lu e Ji opweUliii Je sitt er uit aistA ju m eeuigo dogen mtt gegeltu ol gtvvlupca iKbt Nu om eerlijk te zijn mo c ik beken nui dat ik geloo dat ook uiei te iiobbt ti godöttn Gaat u iets voor oiia doe om al lea wot giimakkeifjkor te makeu Ik Mi ei groote pfjt vau dn ik dil gtvlaau iiol ik zie nu m dat t t werk wab vun e u dwaaw maar ik kan nie meer doeu dm hw £ 4 i iu door mija daden bewljzm dat ik heit nie on Mnaj ik kan uiel uit staöji dat Maiiwe gokwill wonll iwoh dut haar inoodtT wordt a imuaeht door lemijue ij iB t en der Ijeate vrouwen en door eu door e ii Iwlv Mijn moeder verge t üuiM zich ftlö zotwlnni te giedraj u Dommel Lorinktr keek peinzuid on wat ufgHroJtkeii Hij word zoo zei Ion m aan rttkiug gMhraolit niet de w rKelijkh d van h 1 ven dat hlj eeiUgen tij 1 noodUgi h id zich de irtegciiov er Ui ploateeu Maar alt hij e n btjbli inig uani wft die gewoon Hik zeep jui t Met deze éóno hoop had I ni hn ni in doii ioolhof van het Mijfiouui opffe ooht Ik zou nu ndlon Je wilt een liwoe kannen win brengï n aian je nieuwe fa mliIWed i vWr Ik naar huiw ga naar je moodtr I an zal ik wteechien beter n titaai zijn haar te kalmeweii m oM m pr autoriU4t twovtw kunnen epr ken J sai Vwnde over do tafel en greep iwto hetlio duigitti up haar borm gt ilTugtu eu di £i wad Iwuir ee liflo vurMtHui A opuud 01 lethen ou jsuialti o luabllMj de dtui i p dil oogMiiblik votül zij ziel itti Inxlfwsd Maai du tit mi tlUt uil tiiikhliif op lioi gWaat van don uudui ht rttlde liatH goruht ij lUTkit z li op hoe kuap hIJ wu wi Ikh veti Mm op i 11 gvlt ek Muiiju viMitr ia omen om j te U zutl itu zt i Jku Doiifcwx Lorime lud ïljo tor ïntt opg z n toen aijn oogeo ich op h t U gilaat ttu de vrouw zijn zoons rU fce glinlacÜlB Hj Uevrt ik zal je niM op ten wl HtU rwIJl hll iKkle htindtn naar btuir UKtTfkte Kom hif t l luit Ik je tnkut gH m J lui zijn oii tl Hliiii aJ g wie tmaai mi Ik graien bfi vo l I i iiioetl niel dfHi jour tiog iHa t v r wlltin h waren yei t 7lngwnkkiMHte wtM r It i voor Jim om l tmorfii i wmlen imt Bitk ti n Iwfthik tt ettvl ld iiilg vT r kon dnt reohi lot i A zt l zut iUlgt li ir j van Martin r fin pu en daar de i ii I tn der M aar aanroerden l t rtloeg t liinr arnwn om zijn halti ui kiisfav b m op b i d niiffm Het getaat van Jbn w nl i e ii IdOH ovtTtogwi u Jtijn o gwn lut terïicn Wj h l znii tbiar an I g Ik iiel aplU an m ik b M p d t 1 niet Heel bood op i J uU zijii 7t l zi H1 Wlld lel u wij heblw n p knar e r Uell Ili t rijtuig van iiwvrouw Kuhw kwam op lal oüStMtbUk voor de deur on tette Aii ela al ZIJ Mep re kecbt naar I