Goudsche Courant, woensdag 31 maart 1920

t ifrm WZ an i HHn I fnvater evens toorzit iLi te Stryon A van Ktten te Arn ide G J van Harrew k te Loosduinen J de Groot te Zoetermeer Zegwaard W H de Voê te Dordrecht Singel 2ü4 C Straat hotf te Alkemade P Jos te Dubbei urn n aan de plaatsvervangende leden O C van hi hQUWen te Oude Tooge C den H irtog te Noordeloos W F H Hartman J zn te Loosduinen Joh Duymsveld te Zoett imeer J Overdrap te Nieuwe Tonge L Bcrstje te Alkcmade Th Wesaelingh te Hazers Houde van d i 4 ptii l l eMenDe gemeenterajiil sin 1 1 tlwn I eeft be sloten den pr s van het gn Ie veihoogenvan 14 tot Ï7 cent v Oi het gewone gebruiken van iS tot 18 te v toi het ifehi uik overden muntmeter De pri i van Ie dectrcitelt werd vertioog va i 8 op 42 tnt pTeenheid en voor het vei iag Ie la ef vt n J6op 20 cent É n voorstel van i t sx riem leden om voor personen met een irkomen beneden ƒ 2500 den gaspryg van bap te liandhaven en voor die met een grooter ink jmen een pfogessicfven gasprüs vast te dt Uen erd verwotpcn met 18 tegen O stemmen man en by de N Swanenburga bxportnlachtergen eveneens te Oxe rufUg werk lui ontslagen Een en ander omdat tr we gens den lagen valuta stand geen uitvoer is naar Dultschland uericht aa n Aflve rtesrdsri Door de nieuwe belungnikt Htggum der papierpruzen en de sinds 1 Jai 1 IM verhoogde drukkosten door de toen ingetreden aanmerkeiuke Ioobs rerfaooKingen in het drukkeisbedryf zien wu ons genoodzaakt andernual onze adrertentietaneven te herzien Met ingang van l April 19 0 worden de pruzen der losse advertenties met 5 cent per regel verhoogd terwgi de toeslag van M voor plaatsing in het Zaterdagnummer in verband met den verkorten werkdag blytt bestaan l e nieuwe tarieven zyn Uit Gouda en Omstreken behoolende tot den bezoigkringj 1 t re gels ƒ l iO elke regel meer t 0 5 Van Duiten Oouda en den bezorgknng 1 o regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 30 De contractpr zen Muven gehand haatd zooals die met 1 Jan 1 J0 zqn vastgesteld ÜE DIBECTIB Holbewoners te Naarden lh fui l pofjcod oo eed vai deu nurnun womii i ooU m lut Cioo mam lo löl flwt t il van g rfiu dM mijat r luia gwui zijn oiwlergi bracht lu tie oiiiii TH ir lft llö g aitó n t4ili njuu innii huil plaaihcn van d kaz rm ciid Mnaa itxlcr die uni HZiiis mot 1 Huuaue al daar op do hoüyle i ka besoHen wwel ao oui ving daar luaimon vrouwaï m iiidiöron m luit t oig oen deel van hun oV ii zulieii iiii e ü aijton i de laawu rawdNVcrsadiiin au Naarden drougt de iKcr fyiniii uogniaa r kiarutig aan op wo jin oouw Men dectl liet pocn NoorKometi of alk v rbiU riiig in dezen nnluHiilt ar ii loic uul afiiuit op den onwil van lipogere iluairt auiomti ilen dao gioeii ntjZMpng HÜkn breugtai in de iirdngjenwu eia ginei torronicn voor vïoaiijgbouw m d leeJain wiilfdi l ceotu lMat fté ea Valsche silverbons 1 iiiuibt r uu iliuaUüii tiriu k t k u 11 f tot VMistlit IvtruoiM tu I L ijii itu ruiaii Lj m I uiu dra i tk iii iiiuro lik urv jJ ilu uuiii Krii4j z f uuvoiout iido pUa ri luid ierwijl l ij u c i ilu h ns u niii iiiiorU i m n liet u uiiiiitir gt ijftlijuig zijn Uuunffütmiclii schijnt du bij üe vaww MO m IW Keer to zija geiMurd iitit iiLUit É trk itMjri lh giudruii ttr H ju fi iiuiit i r ug Zilve iitfc ue hAOd m y lUf i waarbij do oijlora an dt uuii i niAur gieiutl saji do conté anvijKtn htt gL ii tn n tkomt bj org iijKuiigi vu de Lil rs 4 2 UI j Ui bons Zijn fetdrukt op eou eaig p v aiii jitatiiug ptipn r orriclwutlt ne der leU ar in iKi bjzoudtr de Klttnert lujii beianfci ij MftaoT Ivan nierbij ge wiiMjU Knl worltn m Iwt wooW gtvaii jjwl ral drtt Ji de vaIbcIm zuvirtjoit Ik pjrt itM aii ueA ttn ma i o i I t rl f tlir4 n liet nnufrJ i uii lie i w i ij 1 mnk val ch doch d rbj n diu r I 1 nrl riimit vaui de valsoiie bona l jn jle loo L iet mi nder groot daA bij de t clitt Bii gic i n val8e he iverbon t lüo door lin 1 ijk wor i xjfuoed zal h i pubhtu ur vüorKOUun an iieUelijke soliadogoeil Ooiv luuiwkeung op de liom aangieboUiMi oiLi toe te uon en deze mdiou zij kooj iiieirAen vati mw aJROliaiig ilHl St Ot Naar Ooat buUë De directeur van het postkantoor te Vm sterdam breidt ter kennis dat brj venma Ien zullen worden verzonden naur Ned Oost Indië per stoomschip Prinsei Juliana van de Stoomvaart Maatschappu Neder and Hat seeposttarief ih op deze ztidingen van otepassing laatste buslicht ng ten hoofdpostkantore te Amsiteirdam a amede aanteekemng £ April 6 uur s avonrl De KalhoUeken en d Nationale Bond tesen Revolutie Het Hoofdcomité van Actie dei i S A waarbij aUe Katholieke sociale oig n t ac es zyn aangeslotea heeft in zyn vcr denng van 30 Maart 1920 bvspf k tt het cuiunu niqué in d pers over de oraphtinA an een iMattouaien Bond tegen ïwvolutie Het Uoofdeomité heeft 1 eaioten aan alle aangej oten organisaties en comité b te ad viseeren met tot dezen bond toe U treden Ud van Gedeputeerde Htaten va Zuid HolUnd I e Pfovjnciule Staten van u d ilolland hebben gisteren gekozen tot hd van Qe e puteerde Staten in de vacature De Geer V i eerste stemming mr J Schokx n c h lid van de Tweede iCamer nun 40 van iL 77 uitgebrachte stemmen waarvan d blanco en 1 ongeldig Voorts vp kregen de neer Sch wr s d 2Z Vmsei vin IJzen doom t 1 10 stemnitn ar P ute ib 1 f n dr Stoop e d ook 1 stem Laatst bftdoekfl tem was ongeld i ni ii de heer Stoop geen Statenlid la Mr wchokkfng verkUaifi Ie benoem ng te aanvaarden Het ambulantisme De gemeenteraad van Deventer vt rw e p gisteren met groote meerderheid een voor st e van B en W tot Afschaffing van het ambulantisme aan de openbare lag c scho Ien V6ór stemden slechts de d ie vrijz iem wethouders en drie leden uer S D A P Onder de tegenstemmers bevwod z ch de geheele S P fractie die geen afschaf Xing wenschte alvorens aan een gcnoo een proef genomen was GfiMfiNG DK üBRICHTiKN De staking ia de havens Naar 1 ieJ lerneetut m m de ty frÜro oiUiflgo getioudeu bestuunttrslMjteu Kom van Iedori4U ui tcntraU n üond van liaiwpjruuHj idir g i n o cretMistnu tiling Mfiiuit niHHC K n b ido tintfjaiiiriauiin IV 1 nlermie vtrlAii t uildnikiveJIjii u Iil rc4 tuig an M oonllict witai ugen de i m iralo lioiid i rUni fcJiin neen t air ill Inline daa rvan kon auta i iiumi in ounyiiM miiiiiaij koniou oier hot tw li tuido I antwoord aan iksi minister mui Vr eid tl zake bendddelmgi De Ceniraiu Uoudzil tiedeii in eigtu krüi dt k eMtn nogb 4prekfn en ftan de tcd ratu Itei rlehnittio aniwoord do a to onien l ii Uaiji e ver aiid mot de bijeenkoiuat dit mor mochlend belegd wordt door hat A tï n hel N V V Het is zeer arflciiijn ijlv dl de ffaraenwerting tuesaheii Iederaiieen I miraWi Bond opnieuw v rbroüinHordi De aanwerving van vriJwlUigen alopgeiet Lx a l wpvaariroroeiUj4iing Noord te Am sttrdAiii ieftt mede dat an De ItoU li t tuoJihnoliip Hota h twtik bedurl f iiU o Griep Ofschoon de sterfte aan in iueixi n de maand Januari deoes ars het neJcr nor maal geworden sterftecufer in uc laatste maanden van 1P19 niet veel te bov € ging geeft toch de toeneming der ste fte aan Spaansche griep m de maand Peoruari en oe eerste weken van Maart aanleid ng om evenals dit plaats vond toen de epidemie van 1918 19 ons land zoo teisteruv weder maandelyka afzonderi jke overucntm van de gnepsterfte te geven waamaa i tevens wederom de sterfte wordt verm I aan eemge andere ziekte van ademhal ugawerk tuigen die gewoonlyk naast of aU gevolg van de gnep meer sterftegevallen veroor zaken dan wanneer de gnep met tit crscht Onderstaande mededeehnjgen betreffen ie maand Januari dezes jaars Ih het jaar 1916 een vrij nonr al jaar tvat de sterfte betrof stierven in totaal aan bovengenoemde doodsoorzaken 20 OV per JOOOO der bevollüng in de maand Januari 19i0 was dit cyfer 26 61 een toenem ng van ruim 32 7 Influenza jn 1916 104 per 10000 gaf in Januari 1 77 d i 70 9 meor dan n 101 Acute broncAjUS in 1916 1 98 was lö Januan 2 67 of 35 hooger Chro nische bronchitis in 1016 210 was m Ja nuan 2 33 of 11 meer Broncho pneumo me gal de volgende cijfers 7 20 en 9 49 of 30 meer Croupeuze pneumonie 6 oJ en 9 06 of 38 9fc meer Aandoeningm van de plauraholte en longgangreen veroorzaakten m Januari naar verhouding mmdei sterf gevallen dan m 1916 terw l con e tie en apoplexie van de tongen in Januari n cij Ter had van O 40 tegen O 26 in 1916 of ü4 n meer en voor de andere ziekten d r adem halingswerktuigen werd in Januar ten cii f er van 0 48 berekend tegen O 40 in PIÖ In verschillende provinciën was de sterf te aan alle genoönde ziekten in Januan de volgende per 10 000 inwonersi Noord Brabant 30 76 Gelderlan I 2 90 Zuid Holland 30 86 Noonl HoIIant 2 07 Zeeland 16 73 Utiecht 3136 1 r e and £ l 74 Over ssel 28 76 Groningen 19 19 Drenthe 30 28 Limburg 2124 Het K k 26 61 In Noord Braibant is de sterfte het hoogst g0wee t het laagst in Zeeland tei u nog noorfe sterftecyfers voorkomen in Zuid Holland Utrecht Drenthe en Overusel en vrij laere in Gromngen en Limburg Hoe d sterfte per 10 000 aan de fienoem oe ziekten in de groote steden is £ eA est biykt tut onderstaand overaicht Breda 36 s iertogenbosch 34 Tilburg 63 Api Idoom 4 Arnhem 32 Nijmegen 21 Delft M Dor drecht 36 Gouda 31 s Gravenhage 20 Lei den 19 Hoterdam 34 Schiedam 43 Vlaar dingen 19 Alkmaar II Amsterdam 22 Haarlem 29 Helder 8 Hilversum J Zaan dam 29 Vlisamgen 37 Amersfoort 32 Utrechi 27 Leeuwarden 31 Deventer lö Enschedé 46 Hengelo 24 Zwolk jö Gromngen 12 Emmen 15 Maastricht 40 Was de sterfte in het epidemiejaar I9I8 19 in groote gemeenten in den rege lagerdan in het rijk in zijn eelt thanc is ditslechts met 11 van de 31 het geva Bijzonaer 4ioog uaa de sterfte in ZwoHe en Tilburg büionder laag in Helder A kmaar Groningen en Emmen ötcrt Invoer van vee naar Belgiè 1 0 jtlfttifir U llin el m tic Viisb iwildt ol ii uu lwdS otLiig V aii liK iidiitólerie van l ciiï Hn aw ijn d luaratiiaino taiioiw b idnibu t ÜJige mi Alaasejrck voor d i m oer an herkauw tnide dienn en vur hiHiie uQt dariaud gie uieii De qii iranLai ne trtaiiiH vnn SantvUet M frwl ryi doncK ü 1 lanckt zij gic oi ond Wtfgens overs ulMg der qiiar iwtanwi Wllen te Vchel Ao E avotr an vee in België langs diat gironseïation tot iirtder order ver lioden Motorontelnk U miiulda retni een moiomjiJen inw I uMor u zijëpauwa jon op dent nutte MiLii cheii wtg U üeft eeui booni op inoi Kt gcvoig dal de ui dp zijspjiu iitteiido d uiie er ii slo f oai in dft iioot temClK awaiii De mjloirrjdor lep ennsLuge kwet fiUreii op M t een pa secerenden auto ijn hwIoh naar UnsterJaiii Mnvoerd om on der gienoatkundige b wiandeling e worden g ieid ilec moiocrjwiei en d zijapanwa gen zijn g hwl vendu s Opgoiiin rU moet H orden dat de l i tuurJtT oor liet eersl nil mot ir zlj s paiiw ag n r i Door de fipartacisten vr Jgel ien De heer Van Dusaeldorp uit lUbu g aie door de Spartaciaten met zyn auto was was aangehouden is door dezen weei vi gelaten Zyn auto is hem teruggegeven Onbestendige liefde Oatiteinacht haiféén werd op de Hoog straat in Rotterdam een juffiouw aauge reden door een auo tengevolge waaivan ij bewusteloos bleef liggen h en a ent van politie die dit uit de verte bemerue som meerde den chauffeur die later Oleea een goede bekend van de pobtie te z n om te stoppen w aaraan deae evenwel met voldee 1 Integendeel hy versnelde zyn vaart nog Pe agent loste een drietal revo ver choten jn de ucht doch su nder resultaat e auto verdween Innuddeia wa de juffrouw naar het Ziekenhuis vervoerd waar zy na by gebracht te zyn verklaarde van den rhauf feur met wien y vroeger veiiteerng had gehad eerst eemge klappen te heb ben ontvangen waaxna hy haar n et zyn auto onderstboven reed Zy haa echter siechtfe eemge lichte Itneu ingen beaomen FaJviekabrand IjtoWMiav iwl ö uur ld lo 1 iel on Itevi Hnd lUii brokt n m dt naast lieL unad huii giöieigeii joordf ifdbrek der lirum Vih iiiop Do oveiutrdupiog e i hei daiw der fa briel zijii goheei luigebraiiff De wa fickaiU ook aan dt l e eidei k perowtleai 1 aanzieJidijk De bruidi i eia oedelij oiirt taau in de siLrijkenj der faljn ii Mifi JJ ver ekenl op beurspolis hien drooggelegde gemeente De meo t raad io f 1 ancrat bf doüi ut luasUii Uiii aanlal v i rgumiiDgen op nul l Mjpaten De uitsluiting in het MeubelmakiisbedtOf Uit de bi den Algem Ned 6t nü VJoi Meubelmakers Behangers en aanverwante vaJogenooten mgekomen benchten omtrent het aantal mtgealotenen raeubelm Uera en behangers in ons land blykt dat c t get I ongeveer 5000 bedraagt Voor Am ernam 13 dit aantal circa 1000 Den Haag IJOO en Hottetviam 450 Van enkele kleine i matsen zgn oog geen Juiste cyfers bekena zoodat een defimtieve opgave nog met verstrekt kan worden Bi deze mtgeislotenen sgn de leden van alle gezellenorganlsa ties inbegrepen Naar men aan het Corr Bur van werknemerszijde mededeelt zqn te s Gravenhage ongeveer 600 meubelmaker nog aan t werk gebleven allen ui dienst b patroons die met b g den patroonsb rd zyn aangei oten Verder deelde men no mede dat eep enkele kleme patroon die hoe e met georgamseerd toch uit solidar teit de uitsJmting had geproclameerd auuiop is teruggekomen en zijn personeel wejtrom m lenst heeft gentmien Kermis z uler drank De fetiiMxniriad aii OconlngBji tieell iijtt £ i Ié cii H i+wmuen l esiloten tot eeu dro p WTHiOfi teen publieke vennakeUlkheid Uit ssen meldt men aan de A Lit ji 9teravond aou de heer Wynkoop vt Assen spreken De zaal was reeds eemge Mtkttn geleden uitverkocht en in de laatste dagen werden de toegangsbewyzen voo j j en bi van de hand gedaan Dit ia aen heer Wyakoop ter oore gekwien en gi t nnid Gag ontving het comité een telegram van hem meldende dat hy met te A ben zou komen spreken daar hy met vooi een py jlieke vermakelijkheid wilde optrc Ien Hollandsche tractatie Ho Bw 1 1 ei biftit uieattt dai Mttr dAgiiiJdjag bij Hèeiugold lo Berlijfn een oojuiuu ie van geaeeaueereu bij die ii jKa v rzckt nii 4 ank te Amsterdam w rd Hl vaiQgxMi I ezo oojiitniJ vtaa lïSar Duali n land gerewd om de inTichJjïgen voor de oorlogsgieMoaden te e an zien Ook doM lliopaoiUftolie inrichingen m Chariottertburg werden Ixzooht De liolAiidfiöhe gasteo o l a huil gdslthe irfn een iuidUa gthee aan watKTvoor al do in rediöntan utt Nederland waren mee lirnciit De Nederlantlsche da iiiea 5hoo teu thee en dienden het vw rtrt if ll k gebak rood Ongeval van den hoofdcommistwru van poUtie te Kotterdam Uistcrnuddag is de hoofdcommioa ii ia van politie te Hoterdam de heei A H biras Qie op de Oostzeedyk fietste dooi den by wagen van een vrachtauto aanger Jen Hy V ei kwam onder den bywagea en wLni met een vlecBchwond aan het been en ecu nkel jractuur naar het Ziekenhuis vervoerd De toestand was naar omstandigheden gister avond bevredigend De vleeschwond is van rooten omvang Of de enkel genro cen is kon met geconstateerd worden GevaarUike vreemdeltegen Itt Ji nHctdedo zijn volgea die Maaisboile ik o r de poliüei twee ïhilüflchers aacigeboü den die n e n udnder dan ïe eo revohers hIJ zioh haidd De loonaetie in de Ueediagudtutnc Vrbltragie aanvaard De ïHTkgwu irö la de kkydlogindustnchebben rbHrage aangeboden m het drei gvoti canCi o Na iaogdunjpo boepreküigenbeeft gfaierft ond de ASdeeliö Amfl4erdamvan den Bond iu de kieedingindufetme bet k ten de ari lorag te aanvMrdeo Dezeb 4reft in hooüzaak de loongeechillenF n conflict iH bier dus vermedenHot booldbcwtuur van den 6 Nid zaj inetde andcM afdee inigen in het land no ver eringieo houden StêUMK mUlukt Dö wa k9t kii fl vm de arbetders in de kweek rUen te Wa ealn eu is geAndi met toe evien an de zijde Mr Waker Zij geutn op het oude loon van 121 weer aau bet werk voorzoover zij weder aan jCencxmea zitn Velen eijn definitief ont agien RECHTZAKKN Geva rl4ke dienstbode U pjk i gwaiveetepr I en overgnJ THou riA r GToningii n ter beftchikkinyr van d n i ffulei van Iii tiiit de di HMbrtdf M H f v OHit hebljendc bij dei heer I O te Spi i att vtrdaoht van dieJsWI en po ng Hl er j fUftiing Mi di€ ie kinditrt ii door niid M van oiitztinr dw zn In dn ühe hüfi ffftlaaiu ZIj liiWt een volled Re keiiienifi offffit Wetgeren van inliditingen Het Kantongerecht te Tiel heeft veroordeeld wegens het weigeren van m lebtin gen te verschaffen aan den voortcter van oen Raad van Arbeid aldaar C B te Tiel tot ƒ 20 boete of 20 dagen hechtenis en J J van W te Zmlichem tot ƒ 25 boete of 25 dagen rechtenla De eisch was was rttpectieveHJk ƒ 26 of 25 dagen en ƒ 40 of 40 dagen POST EN VERKEER Zwltsersche Jaarbeurn Ilaxel De vierde Zwitsersche Taai beurs z l van 15 9 Apnl te Batel tfehou Ien wtrden Behalve een vermeei Urmu van iifzetge Wed naar het bmncnJand zelf beoo ae beurs een grondige bevo er ng van den t port Z j wil den weg banen voor het weder aanknoopen van de In nHt onale handel betrekkingen Alle Zw4tsersche Lef ut es en Zwitsorache Consulaten geven vei er eventueel gewensrhte inlichtingen DoodeMJk ongeJok at nl imddi had on Ier het ge ch f ro wndljk een ernsilg ongeluk plaatB t e z oii mn don be er A Khj beaig zijnde i et wn Ijzei eu waU tiaar tet Iwid te rlj rlw iw deze doordat bet paird eeoa Liipe op zlj iprong waardow de begHel der kwim to vaüon ovta heï lijf IM on0 4iikkige eep ot gieling aa 22 Jaar wat onmiddeltUk dooA CepeaaiooBeerd Spom wegpersoueel Naar vernomen wordt luUan de pensJoe nen van het g penx Hioeeta persMKwi der Staatsipow erecai die van het BUkxp r ooecl nwl 4Ö woruen verhoogd Met injaag van 1 Apnl woiden alie cri msmaatrecelen welke ten aandien tan het vervoer per spoor i n getroffen opgeheven zotfwel wat het algemeen verbxl van ▼ ervoer per spoorweg als het verbod van wrvoer per tpoorweg tusschen z g nitte utMB bctnft WerklMw wtelAtw Bii d finna H Hutog v tfai r akeK t Oaa i n mtod WMk Znterda twibtif Nwrde ï aj tngci Ailjero A van Imtrouwbare rijile vemecint hebbi n t Oaiit iger onaflrankeltikeo en commun t n eeo ultimatum gesteld aan den hooge ccmmid Arid Sir Koginald Tower waann hct onmiddellUk vertrek van de Entente roepeii uit Dantïig wordt geeiwkt Ingeval het ntwoord van deii hooge i commiBaariB afwysend mocfat lyo dreigtn de ra o len met een nlfameene Uking Oe termtjn in het ultimatum gtate d zou naar het blad meldt vanavond e ndigen Ij Weenen wordt melding genwukt van een tweede ultimatum aan de enteyU Het Neue Wjener Journal verneemt ujt Kon atantinopal dat Moestafa Kemal Pasja aan den commandant der intergealhee a bezet LmgHti oepen te Konatantmopel een ultima turn heeft gesteld waann de onoii idelldke entntiMlBg van Koaatanünopel herstel van de rrÜheid van bealiuten vao ien aul tan ea de invruheidateUmg van al j geer resteerde aanhangers der natiooalistjsche gedachte worden geslacht De toestand m Klein Aoië moet zeer on rustbarend tyti Moestafa Kemal la t jn de hem welcezjnde bladen mededeeleu dat hy vfUi Mohamraedaansche vereenigin en en corporaties ever de geheel © werelü en voor al uit Britsch Iindie blaken van sympathie heeft ontvangen en betuij mgen van soli danteit van de geheele MoKamme id tnscJu wereld tegen het gewelddadig opti eden der Ëniente mogendeheden tegen de tad der kaliefen DUU SOHLAND ittru naar do Middeleeuw tfoUo rechtspraak VoJgoiia d IH meldt de Voawdrw iJu a aJirdi ido HiUianl i lacinor hoUi do MMgoünie natg M Ui rogeoniig genoht Ib het de rt igtHtriiitf heMvui daU in do itiil au hot imlitdir lawktftorMWlMbol m Kl itttiM H illN h us n yp Ib jVtüart i U dr Jeam w eonle akMMtuuues1 ranz b IncJicr in üoiiv lü fiidoti in logenno rdiguidld uu do rvohtsr ot retfa op hun bovci tiuo mu do ea bcJüiiteuiH ai te pertMn Dp eeu la eJ gworpMi door iwfe oklaton aan liAudep CU vKnAon gobondtii on daarna uiei utiiiiii knuppels goaU fon ia Zijn kreten iraohUi men wC zwijgon II lireiigeit door 44 ondiV de laiei j e Zetion wldoa Op gtond vMi d ee bekentenis word de gefoUerdn ter dood Veroordeeld oludioaa do iMMa oUuAeel oociewotEon Vordedn w blj 4 6nk aan emg iiewija vrijspraak ol cii 10 Vi Or dë dour vao degereuiitsaaal wonl de feroordoe de dooi de daar atiuauic ai A tmt apiueaw nu JiaJideid Iteods bij het fpsto veriioor wae lüj t aiuM ie lu tegön uooif Ugihe4 vau don officfer die het ver on nadat Jiij bondeed siiipMi giekr ui had in een vuUen kolder blJ do aiidore gipvac gienen g worpe üok zm andere te doei veropnieeklon zouden ini liandeld zijik Ia de retfMi bweld de namen au de reoti t t s hedcend t maken en lioa ter erantwoordlng 10 rooponl D NëMABJOSN Node ril andera uitfe t UISIHESLAÜÜ TWEEDE KAMEK Wysiging Drankwet VeidMrhenen is het Voorloopig Ve lag op liet Hetsontwerp tot uxiging van Ie artt l 4 dO en 60 der Drankwet Pe wyciging van art 30 waanlojr Je nio gel kheid tot het intrekken van vtroven uordt uitgebreid en dat van de ailt j3 en 4 waardoos de bevo dheden der politie w mea versterkt ea de mogelijkheid tot strafoplegging wordt verruimd weiden vr f algemeen toegejuicht Zeer vele leden haddenechter beswaar te gen het tot sterken drank verklaren van uranken die meer dan 10 alcoiiol bevatten M gl hierdoor b na olie w neii ut ster ken diank worden gestempeld Men vroeg hoe de Regeenng tot de thans vo rgcittelde grens van XO 9f ia gnomen en waarom het iMipartement van l jnanctén in deze zaak niet ia geraadpleegd Vele ie Ien na ren va4 meening dat m de Drankv et aan het noemen van een bepaald percentage al cohol een behoefte bestaat Ook voor alcoholvrijen drank achtte men de grens van U laag daar beneden d4e grens de dranV spoedig bet erf l OoMniMitca van beroep graanlcvcring oogat 1919 pe minister van landbouw heeft gezien de beschikkingen waarbü m elke i rovincie werd ingesteld een commissie van beroep m zake het vaststellen van de n aMmale hoeveelheden tapwe vogge spe gerst boekweit kxwlcaad ntapsaad bot maad dederzaad fralke hij de receering kunnen V orden ingeleverd opg h rfB de commissie van beroep voor de fruuUBlereriBg van den oogst 21 19 ervol ontslaf verieoiui aa de Ied damr eommlsatos Voor Zuld BoU OOEOEM tfftUOAtt Op Goeden Visdag zal dit blad niet verschenen De advertentiën bestemd voot de Vru l ecourant zuUcn in het Uad van Donderdagavond worden opgeno PE AnMINISTBATIE hTAUSNlhUWb GOUD Al MAART 1 20 Kaas inzakt lie tt verwachten kaaspiyjim ue Ataat nog zoo sctir ft ile i rouucent ue grootste onzekeineid iog zija ic voor iaden over 1 Utf met geiuimd Lei vyl lipt a te verwachten dat de n euwe i uduc ie snel xat gaan toenemen Geiukicij z et het er naar uit door het hoogst gunst g weer dat niet voel hoojKaas zat worden ge laakt Wanneer daarvan groote kwantUL t a ko men onder de tegenwoordige om t inJig heden dan was een een sterke da irg vru zeker te wachten De zomeiprijzen staan geheel oducü den nvioeu van de omstandigheden buiten ou e g renzen maw hoe het met de autns oopt Daarbu komt tevens nog u vraag of de regeeung niet zal ingrypcn cu oo jU op we ke wyxe Het ia te hopen dat ae on lervimiingon van het vorige jaar lot let r ng zulten strekken en met weer een zo 3ïig € luJtkigen politiek zal woiden gevoel loch baart de toekomst ook J enaan gaande nog veel iorg Weer gaan jlemmen op die aansturen op een samenKuppcüng van de zuuvel a n de meik een sajiitnkop peling waardoor in het afgeloopen jam de misère is ontstaan Hoewel we met ontken aen het goede wat ei m lie gedacn engang ügt daar ayn er bezwaren zoo g o lat we mei anders dan met klem kunnen waar cbuwen aooals we het ook met a t kracht verleden jaai liebben bestreden Wauneei lie pohtiek nog eemge jaren zou woi uu vooitgezet dan zal dat een soort zelfmoord beteekenen van een mdustne ui alieen kan bestaan wanneer men haai èf iy iaat uewegen óf geheel bindt langs Taste banen maar die ten gronde gaat wanneer mee ze aan andere dingen vastkoppelt en ondei den nvloed brengt van factoren waaraan Ie ding en richting geven buiten haar bevoegd iieid gaat felk boter kaas De btaatsujuiant van gisterenavJn 1 be vatte de bekendmaking dat de Minibter van Landbouw met ingang van 1 Apnl iV O heeft ingetrokken zyn beschikking 1 U 2 1 Januai j houdende vaststelling an nia ximumprijzen voor boter en kaas a smedt zyn beschikking d d 30 beptembet 1 iJ be Lieffcnde den miXimumprya vHn melk en at de Minister met ingang van 1 Apr 1 J20 heeft vastgesteld voor vol e melk on verpakt een majtimumpiys in iitti klein handel van 18 cent pet Ijter en otpaa I heeft dat de voor ondeischeidenc y Linetn ten op grond van zyn beschikk ng van JO September 1919 reeds vastgeste i aiwy aenda maximum kiemhandelpryzen voor consumptiemelk van kracht blytr n vooi zoovel deze minder dan 18 cent pc 1 toi bedragen Maar aanleiding van deze beachikkinR heeft de Minister van Landbouw een ciicu aire gericht tot de buigemeesteis waarin hy mededeelt dat de nieuwe egel n lecht i voorloopig zal gelden In de tweede helft van April zu en na acre mededeelingen geschieden Voor zooveel noodig wordt nog ireuege ueeJd dat de mogelykheid tot vas Bteliing voor afzondrlyke gemeenten van afwyktn de maximumpryzen blyft bestaan Voorts heeft de Mimster bepau dat wanneer gedurende April ten genoose van het Zuivelkantoor kan worden aangetoond dat eemge melkinrichting of co nbmatie van melkslyters niet voldoende melk kan koopen en dat dientengevolge de bctrokk n gemeente met voldoende van consumptie melk wordt voorzien het Zuivelkantoor zyn bemiddeling zal verleenen tot het oyleveren vanmelk Indien dit kantoor een opdracht tot b JIevenng verstrekt aan en fabriek van melkproducten dan zal deze i melk franco moeteoi leveren tegen 13 csnis per liter Voor zoover het ZuivelkanloJr op drachten tot bylevenng verstrekt aan an dere dan melkproductenfabneken zal fran co worden bygeleverd tegen den xoi endcn pros VoUsweerbaarheid In do gisterenavond gehouden Altfemeene Vergadering van de vereeniging O m werd besloten de eerste Zondag m Mei met Je schietoefeningen des nanf ddags san te vangen en een wedstrii i uit te Mühryven waartoe verschillende andere chietvereenig ngen Landstormkorpren en Burgerwachten zullen worden uitgenoodigd Concert Nationale Opera Zooais wü reeds meldden zal door de Na tionale Opera op Donderdag 1 Apnt met voUedig orkest een groot Wagncr Concert gegeven worden onder leiding vau Albert van Kaalte in den Nieuwen Schouwburg Hiera i zullen medewerken Mewuw Helene vnn lUnlte HornMnaq en aen heer Richard van Helvoirt Pel Uitgevoerd zullen worden fragmenten uit Lohencnn Tnnnhauser WnUur Meeaterzingera mi Neurenberg n Triitan m Isolde De teiephoon Met Ingang vdn morgen 1 Apnl Imutlt de Cioudsche i elephoon Maatschappy pp het beheer te voeren over het piaatseiyk tele phoonnet aangezien het met dezen datum aan bet ryk is overgedragen We hopen dat de aangeslotenen van deze wyziging vreugle zuuen ondervinden m tegenstelling met andere plaatsen waar een clergelyke verandering geen verbetering bracht een achteruitgang die zich hier met behoeft voor te doen Het personeel behoudt dezetf de samenstelling en de dienst blyft onge veer geluk Alteen i het in t vervolg met nooflig een verhoogd tarief te betalen in dien men ook s nachts en s Zondags over zyn teiephoon wil besclukken bchter wat het ryk met de eene hand geeft neemt ze met de andere Het abonnement voor écn aansluiting dat tot heden 4U per jaar kostte wordt met ƒ 15 verhoogd Dit is het voornaamste van hetgeen de abonné s voorloopig van de veratodenng niUen be nterkWB De taak der poUtie en de plicht der overheid Voor de onderafdeeling Gouda van den Alg Ned Pobtie Bond heeft de heer koe ter Henke Secretaris van dien Boi d oud commipsaiis van Politie te Amsterdam gis termiddag in het Geheelonthouders Koffie huis Het Blauwe Kruis een reue gehou den over De taak en de bevoeghe d der politie en de plichten van de overhel l 3pr zette uiteen dat de bevoeguheid dei poUtie die berust op haar geboo terecht beperkt en geregeld is by de grondwet en wetten Heeds m den tijd toen er g en be hoortljk staatsverband was heer hte t o sterkste mensch over de zwakkeren wat oogenochynlyk verkeeid is maar jn er laad n et omdat wanneer er geen leid ng a Je iu t en orde m de Weield met kunnen vvor den gehandhaafd en den menscheo ku en zy he onbewust de aterksten to hun Ie dei Spoedig werd het natuurlyn noodig dat personen optraden om na te gaan of de voorschriften dei leiders weiden nage volgd en hieraan was het ontstaan d r po I tie te danken In den loop der ty ien s ue taak der pobtie veranderd in en demo ciatisch land als het onze beperkl ze zich tot het geven van leiding doch het fe t lat do politie er al was by het ontsU an van den Staat van oudsher dus lechlen had Ih af te leiden dat ze niet alleen de be voegdheid hepft die de wet haar toekent maar ook ongesohreiven rechten d e ze van oudsher had en die de wet haar n tt heeft ontnomen Dit wordt wei eens vergeten Spi g af vervolgens aan de hard van grondwets en Wetsartikelen na in w elk op zicht cie bevoegdheid van de politie s be ppikt en besprak vervolgens haar taak die zich by de bevoegdheid aansluit Hicrby wees hy op de kwaliteiten bedaardheil n optreden strikte eerlykheid trojw aan de gevestigde macht etc die eei goed po htieman behoort te bezitten zeiue c at de taak omschreven is in i H Wetöoek van Strafvordering en un de plBatselyke in struct es In verband met dit Iaat te zette spr lie nadeelen Uiteen van de omstandig heid dat het vaststellen der instructies aan de bu gemeeflter i is opgedragen met at leen omdat deze nu in alle llOO gemeenten van ons land versciullend kunnen yn doch ok omdat nu de mogelykheid bestaat dat een agent die tevens veldwachtei ib ver schillende instructies heeft De geheele taak van de pohtle in een voorschrift vost te leggen is moeilyk toch zal 11 m de toegezegde politiewet moeten gch h eden Noodig IS een wet die de rechten der poli t e omschrijft en In verband daarn ce haar laak omschryft Daarby moet reken ng ge houden worden met de ongeschreven ch ten en i echten eai tevens met den eett les tyds De overheid moet zorgen vori Lon goe l georganiseerd politiecorpo uat uit hoogMtaande ontwikkelde mannen m et be htaan Ze heeft daarom tot plicht e zor gen voor een goede ontwikke ing en oplei oing der politiemannen ze WhoorL een be eidvolle keuze te doen en de ambtenaren flink te bezoldigen zoodat de poht e be tiekkingen begeerd wordöi De heer Koster Henke bespiax vervol gens de plichten der overheid uuvlci ger Wat betreft de organisatie hienrooi noem de spr een aantal eischeo Ie De politie moet worden nderge bracht m één departement De te cnwoor a ge vcrdeeJing over Binnenlandscre aJ en Justjtjc en Oorlog werkt krachtve lam mend 2e De bevoeg iheid van elk polii eman moet gelyk zyn 3e De rangen der verschillende aoortea van politie moeten onderung geregdd zyn zoodat bij gemeenschappelyk optr Ien te voren bekend is wie de leiding heeft 4e De uniform der politie moet behou dans kleine verschillen werkelijk un form zyn d 1 m alle plaatsen gelijk 5e De bevordenng by alle soorten van politie moet geregeld worden en niet van het toeval of van protectie afhangen Ieder moet de hoogst sport kunnen bei eiken 6e Voor het personeel moet het ge makkelijk zija van de eene aoort pohtt naar de andere over te gaan By de bespreking van het vraagstuk Ier opleiding hermnerde spr er aan dat d Alg Nad Pohtie Bond trit in 1919 eni uss i in de model PoUtieschool te Hïl er um kon opnehten tevoren was het poiiLe oiploma slechts door eigen oefening te behaiui Spr eischte van RÖkawege oprichting van po utiescholen waar evenals in kweekscholen voor onderwijzers etc den leerlingen naast onderwys ook verzorging wordt verstrekt Teneinde het mogelük te maker dat de overheid btf bevorderingen em wctwkte keoje doet i noodig een centraal gezag dat geheel op de hoogte is vmn alles w at oe politie betreft B de opnemmg van nfen welingen in h t eorps moet met aPeen ep ttfcrfkkriing doch ok op karakter elt BJAmn der wnietteaWn werdla lèlet l eo piMUit van de overiuuJ is hüuiotte ie coneB voor eea behoariQke satai aei iogt waaroy spr tot maatsbal nam het ison van een ge cboo den artietcier terwyi ttfVens rt kenmg moet worUen genoyüen m i ucn avond nacnb n ibtmtagadieaiit waarop een arbeider recht op toesiag heeft Voor een agent wenschte hy ƒ ibu ƒ iWK boa i agtnt ƒ il6o ƒ iiou en voor een lecheicneur ƒ 6 per week extra h eü po i jekleik dient ƒ löWt SiMi tf venL aen ond i nspecteur inspecteur lu old inspticteur en commissaris als maximun re ip ièOi 3obo 4000 en ƒ 6000 Verder pronie vry pensioen toelage voor t besit van po itic uip oma etc Uitwerig deelde a r mee het geen de staatscomnussie omtrent salanec r ne en pooaionneenng Vi orste t Uiidrak kelyk verkicarde spr dat de amotenaren die lUbtand hebben gedaan van net stnklngsrecht door de overheid l clioor k worden verzorgd tot hun dood Di is een pücht van de o erlieid die niet motilyk is omdat e met wordt overvraagd De leden van den Alg Ned PoM e JoBd zultvo huanertzyde steeds hSn pbcht doen oit zeker nooit het gezag lielpen ondermynen brhcip aakte opr het optreden van de Aigemeene Bond van Pohtieperaonoel 4 e sainenworkt met de Koode Garde Ur beatuui leden van laatstgenoemden Bond z leden ier o D A P bpr verklaard dat lunncn der Roodcn naat de politie i a eea polling om de leiding der politie in handen te krygea Echter deze moet haai eigwi beUmg bagrij pen Hebben Wijnkoop en diens tiuwunten ue inacht eenmaal in handen dan woidt de politie overbodig Tenalflte hieid stfr een krachtig pleidooi voor aauluiting bO den Alg Ned Politie Bond die de belangen ba rer jeden krachtig behartitt doch dit a et doet door ze tevens in de waagtthaal te stellen In antwoord op een vraajt van aea voor z ttei dei afdeeling Westland den heet Har kema deelde de heer Koster Hcn e nog mede van meening te z n dat hel moge yk IS dat de sociaal democraten in veiwhii lende gemeenten meewerken tot hèt ver hoogen der salarissen van de po it e om dat die behandeld worden tegelyit met die van de Brandweer en de gemeente werkl e den Meer voor de hand lag t i dav ze Jit doen om de politie te vriend te houden In t openbaar lonken se naur de pkiut c n werkelyfcheld echter heeft deze u ets van de socialisten te wachten wnarvan de heer Kostei Henke mede in antwoon up een twee le vraag een teekenend voorbeeld gaf De neer v d Wyden wees nog on het nut van samenwerking d r vei h U ide PoUtie vereemging n met uitsluiting van den Alg Bond van Politie persjiieet De heer Koster Henke antwoordde dat e on aerafdeelmg Utrecht deze im gelijWieid al heeft geopperd De kwestLe aT m en Al f Vergadering ter sprake worden gebracht De vooTKitter de heer J P L Negryn die de byeaukomst geopein4 li l eiüo ze er nogmaals den nadruk op leggend dat de Alg Ned Bond met gepaste middelen over ccnkomstig de waardigheid der pol tie wjl trachten de positie harsr leden te verbeteren De druk bezochte vergadering w rd b j gewoond door den commiasuia van politie en heer Bertheux en eenige gemeenteraadsleden BOSKOOP Als vooi zittei van het Wageninguh atu dentencorpi is opgetreden de heer C B van ta at n van Ne als penningmeester de leei C Mesman hHOK VOtTBAL Zwltaerlaad Itallé S 4f in een mooien stryd wist het Zwitsersch elftal het Italiaansche met ft O te kloppen Met rust was de stand 1 0 De ontmoeting werd tot nlgemeene te vredenheul door den Hollamlsclien scheids rechter Ie heer J Mutters geleid Irankryk BelglXl l h rankryk heett over dezelfde Belgische jtloeg die de Lngelseh te Mnssel heelt geklopt met i 1 gezegeviertt Rust 1 1 aCHEgJ V AARTiiERICHTlN Ie water geUten ndMyea Vau de McheeptJoouwwerf dei i ni a A Vu jk A Zonen te Capelle o d Usse Ajet gunstig gevog te water gelaten hot Hta ien achroefstoomschip Maas geujuvd vooi rekemng van de My Houtvaait te Rotterdam HH M mij NLDtRLVND I too iiilreis airiveoide 3 Maart u Sftbaii Vundei thnüaraia vnnk Mwitxan H mug ROlTLRDAMbitia LU D liiiienzorg van Java niur New York vtTirok 2b Maan van Port Natel Medan uitr J ertrok Zi Maart an I ort Sa d lïOILAND VMLKIKA LUS Vimteklljk veHrok H Uaofl v n Puerto Vfexiüo naar Rotteniam MaarteZKftUJk van Rottenkam oaarBiiisch likii vertrok 26 Maart vMi Bombay IVldijk vertrok il Maav van Sw an onli luuw Itottej rtiii LAND EN TUINBOUW Sehorftiiektc bÜ appelen cr peren De phyto aiholqgteabe dieatt nieUt hel oluwkie o er de beelj ljtttnc van s 5hurft lekte Wj afzien en pwrwi H tljdwlp waawp de ewto beepui ting nw t B vdeA usvbe pap tn btstrijding an de ciburftzlekle moet plaatj beWwn 1 w lM si p MuffebrokeO Zoowel voor I i a UI j i ti tu t b Uk IK C jup p w rirop do rwoe oi wiite laoeirtu a Uje LiS lic uu uo Hr UM M id Uppiti vun Ut nog h io tu tttuuiuta zwutiMMr Vkorueu uu uu t iii uij p ccu utir wtuui4ü uageu thH g val liji titi sppoitm UitiXl licH iioy Mal liiifctr i h DMKkiiw appotii ireeUi bt MJiuuiui namurUjk la r ui ikiu bg uil cHit kmivhtu ivobouu bc r Ut iii üe tKhoH iiLn ii kau zeils wu durüe WyuUiOj novhg t n reiaiahel zgn deve wOTJt uit g vwrd wMuueer de ruohUtii do p MUi vuu OU pruim iwbüou bereiat iXwt luomial zoo ootftrveur find lud b ig u A i u iUi Uij prreii kan meu dau weJöT lionit uawttiie pap ebruUen dll dslL ObUiT k i lapp c g uiouion kau worden nO 1 K U kopof irtaol au 9i KU kaik p lUU L ws ftr daar uppeuu hi bebluhvdm hMmautl Botrdeaujksche pap uivt yopd kiuiueii ver dra i de likatvou ett vrufOhteu krijfpeii wr bruine t g brsudvkJEkeu vau mi y liM Hoiiifl af U puibo ni n appeleu aJileuii dci eeMiiu kc r ntet iloird auxsoi e pap maar ikvi tweeden ea derdau keer met ca hf fiasobt zwaiv dJulk p p Mreterktevau 1 tievl op U d deolm w tAT Ditgv lt ook nog lici voordeel tbw d moiim veel Holuuh vt roorzak ade appoliiHt Uauw er aanmerkelijk ioof wordt tetfetiKeKaam Dere Hio iiitif lülEör n ftt met wh roodkoi rwi puhan ateur wx Pd ü ver po4 u Vaar njei eeu gipelkoperen of verlood IJzorm IltH 1 mofalMk tegeUjk met de mhurf h k ti de warnMt ktgfaeid Ie hMtriJdm tloor n 1 biJ de tfreede bo pulung e4 n ar m idiLumpirat paraat lo meogen door de Ror diatixsohe ol GaVfarnlMOhe p e zijner ujd al hloroMT UeticlK worden hl 1 licht gpijeveo Voor nader hüicliti ngeu onrtwnt deW r idia der bo engnnoenKle ndldeleii adras hm vaar zij l knigen idjn enz weud mceoi zldb tot den rhytopathoto taoh ii DieiuHt tn ftagienincen of tot d s idaatMiIV cnmtTOleHrH hij dien VU m TnlnbMir Bok4ewlame De b eudu dKwidrouwg en specittlttwu Jti Atpeaih ra Uenri U rr vou t U iièvtf chrijft nm La Ptit 1 Jftrdlu 111 ima CK dort eeiHgvn tijd ontvingen wc nlufs m r uiE RuMand en nivu stoeg iioit af ot de loeeiaoden er werkchj zoo ei f wareo aua ex verteld weitt LvwMel boeit nuju vriend d Immt Vi K elriiifii du lx t enidMt der RuMuiwiMt UiiidH uwii aniiU a tbndroloog on punK k f van dMi eoTHteu iMug die lUlgewe an a naar tlorodrc uaar hij mijn guwaamleer d niedewerktv w geworden oiiUn uéa lit lAJitglfoni vrwenehjK luenwM ontvangwi teil der vo rmali ohefa vhq zijn pratii t bedrij te i trograd groot 40 He i ron lu do onuiiddellljKt nabijhi i I d r iad IS er lo geslaag QeU ij nt h Ih rtiken M rt he ft al hei twntwerk v rbf cilHl de rriaift l oonMn de zeld auiiitt B he terw al rfat branden kon Is lotaal Virf iihld MetR kon gr iido vMm bij de erV o t T le bijl Zells niet do merkwaardig u h el lxaanwte oniAr ik gewaaaen l f i w M flJj hijoft bec lflc4icud e der para lij ui V 4 Hiigtni H jkl MAKKTBERÏCHTEN KAA MAAKT tUil KDI A 31 MMrt 1 AaAvwr purüjott Prljfl OoiMhwbe kaa Ie MMrt li f b Je aoort tm ia lland l madfl ONZB PKAAOLOQZE DIJBNST 1 ansch Dnilaehe onderhandelingen PAUU 81 Maart Betrefiende de on derhandeliniren tuaschen de Duitschc en de l ransche regeermgen over den R hr vur strekt Havas het volgende commuBKiué aan de bladen Mayer Duitsch zaakgelus tifde begaf zich D nsdagavond nuar het ministerie van Buitenlandsche Zaken waar h aan Mitlerand een veribarinp van de Dmtsche regeenng meedeelde l e premier heeit met betrekking tot de daarin vervatte termen dadel k eenige re serves gemaakt Millerand voegde er bo vendien by dat volgens de inlictitiagen itie h ontvangen had hij het twyteiachtig vond of de bezetting van het Rutirbekken werkelijk onvermyUet k zou zyn blechts in het geval dat de bezetting van het Ruhr beicken en de daaruit voortvloeiende schen ding van artikel 44 van het vredesverdrag met kunnen worden vermedMi sullen de door Duitschland aangeboden garanties in aanmerking komen De J etit Partnen coram it rie6rt dece nota aldus Volgeiu den nieuwen D itKhn rykakana ier Hermann Muiter zou een onverwachte en belangryke gebeurteni een actie tescn de Herlynsche re eenng in het Muhrgebied ctin komen vergema ko ykeiu Frankrijk zou hebben afgezien van de bezettinir van de dne rtedan üiirm ta it Frnnkfort ea Hanau Volgens de in i ht h ten die wij ontvangen hebben ia de waarhatd geheel anders Het was Uay r da DuitKhe gezant die zich gisteren i d roi vervoegde op den Qual d Orsa HU it het aie het uuti ti heeft genomen tot uit tftl Ien van dt boafetlng dei dne steden die MtiUcr haaft ganouMl Mnuw Box m vieid moet worden toeaenroagd nl Hamburg lly voegde r bti dat mdicn binnen en bepaald tydpeik da versterkrgstroe pen ioor de Duitsche regeenng nanr deneutrale on gezonden met tehinretrokken zyn Irankrtjk het recht weer zon luUfren bedoehle steden te bezetten Millerandbeimalde zich ar toe te antwoorden dat hifin principe niet yfJt tegen het v 8t llenvan ten tennün op voorwaarde Ji dezekort zou ziin en dat hij in ieder K al nietsoo lang zou jn als Mayer had voorgesteld We gelooven te kunnen mtitvi dat het slechts over twee of drie weken gant wer en vergeinakk lüking van h t lUtettl w dat het daarom oato l atba r 1 Bezetting vu TkracM PARIJS 31 Maart Volgens en talograro uit Athene neemt d tri ksche rogeenag ittiwtregelen om Adrmnopel en Oijst Tbr crit ta b wtt a ii i rr Mfl l iT l crhda ki UeacMsrlML KOPfc NMA0t N 1 Maartk V D denavonU is du iiuiUttVe uiuuswri st opgeiuiutKt het nieuwe miaislcne ia wn tui ver Ciiuuvlnistiscn reavuwuoajr K i iiu Om zes ttur meiu net nieuwe luuunvt a n w siu staatsraadutting liwt werkt a w prugrtuuina vwrkianng waarin gMegd wofut lUt ie Koning mimster ble netut unksiMgen uaar tt Ue overtuiging heeit uut net nivt neelt geuaan wat uuuu d wii uer bevuiKing ia De sociaal ciemocraten nebben intusscuen nadat bUuning de ex aibeiOs mimster zuouer resuiuuit met den koninu huü uaderoanuold een oproep tut tie aiüciüers geiicnt waann ie Kracntig in gruiHtn en titit een hjunersysteem eiauien oeUtfvens venaging van üun teeitgd der lue zcrs tut li jaar Des nammuaga UebtMn Ue soGihai democraten een gruoie varende iing in tiet Volkspark beiegd wawman iiiuWJ menacnen deeinamcn ue leiders der sociaal uemocraten btaunmg en llorgbjeg evenals anoeic voerüeu net woord en verkuiardun dat men zien ten scnerpate t en lenc staatsgreep motst verzetten De Mg nieene staking gaat WoeniKiag in Ue salaricering bü Pmt e TéUfêt Heden werd door den Minuter m Waterataat m audiëntie ontvangen net M finaac eele coimte van zftven gevonud oit poMlale organisaties Doel der baapi g Bg was zooais door den voorzitter h t comité weid geaegd het wa eA lui en laatst poging om d n oumater U ov rtui gen van de geheele achtenteklng vu Iwt lost en leiigraafpeisoueal in he bnaoid gingsbesluit Uy ile bespralunceu waarbu ook de directeur generaal dar postviUen m telegrafie alsmede baron v iteradW reilarendar s van Waterstaat tMgenwooruf m 190 wenl nog ent uitvoerig uiteengezet uit de bezwarea van het Post ol lelegtaafpersofteel tegen de salauartgoUng tn ha bezoldigiogsbealuit M Ht iu diatt ziif gegrond zyn t achten dat er b tnilikingen zyn ihe indien z aU gal Kw aardig zyn te beschouwen met betreckingan b liet StanUbedr f lost en lelegraf c alsdan te hoog xouden lyn b sotdi auuu dat overigens tena de gekeele laouiAndnard van het bezeldlglngabeetail i i44 Miée woidt geacht van eeufe noemenaw wnL a achterstelling van hst Post en Ie tgvauf personeel en dit hoogstens vooi enk e groepen met kan werden gMptokev A ngezien door het comité en nieuwe gezichupunten werden geopperd oeaft de Minister geen andere toeUgghzg kunun doen dan dat hij t n voU bereid was all bezwai ffiQ nauwgezet t ovarWegea maar dat deze natuuriyk aan de algemvvne r geüng zullen moeten worden g to tat o uat het hem niet mogelOk ts zich Mn d fl nitiof oordeel te vormen alvorens de aalk rittcommlssie ter zake is ehooid Oe traa portarbei4eraM ltte Uit Rotterdam wordt gemeld Da C n trale Bond van rranaportarbeidara haait hoilen aan Minister Aaiberse het voic Bde schryven i ezonden in aansluiting op de basprekingen van Vrydng ji In antwoord op d vntfen door Lwe Jiht cellentie gestold in Lwe missive vnn at Maart j I hebben wy de eer L te benchten dat we het niet wel mogei fk achtu ovar de vragen of het huidig cuniiict in het trwuportbedryf voor Arbitrage vatba r ie t beslissen zoolang onbekend is of tusaehaA de partyen overeenstemming te bentken zou llin QD lan l J Lj ZAfn op den grondslag der arbitmge ItÉa scnen zullen we echter gaarne de ina I k heid tot oplossuig van het conflict bawwRl ren en verklaren ons daarom voor onze organisatie bereid met da tegenparttien m hetgeschil in bespreking te treden tenwndt Wondent eken of er geine na6h pp l grondslagen voor arbitrage be tMUU D noord op Dlrli van Uwnen Het Gerechtshof te Amsterdam behandelde heden m hougerberoep de zaak ttgn den K4 jarigen benanger W Visser die op IJ Sifv 191 door de Amsterdam scha rechtbank tot 20 jaar gevangenisstraf went veroordeeld wegens mootd op den IVjaHgMi Dirk van Leeuwen TELEGRAFISCH WSJBKBBIUCVT IIo g witl 77 8 Uemoiiaa 1 lB ig Htanl 747 t te MafantMMt V erw u diJflij tot dm vo rodm d ff JW6 wiUwi Wmui twi ONDBKTKOUWD ammrm tlljmt tnSM m CI ra V kUwlm to B m OVintLEOEN Ta Noit CoTMlu u dn Heuv i 20 jujr Lw l aff KcvMi kiari u a A ackaHt A KuWga BUHGEBJUIKE STANK