Goudsche Courant, donderdag 1 april 1920

JN B iC 1 P T fl J BER6SMA v h SCHINKEL Westhaven 39 BfjUlaTWÜD en KIllfJïlEESCII peoialitoit in fieriiiliH SpJBfin Pleckiififst EeliflDlde en üeroilitiTeniM elptnu tl PIJN IN DEN RUG Wieumathlek LendeplJn Ste n en andere Nier en Blaaskwalen DE WiTT s PILLEN ijn het eenitfe werkelijk oafeilbare Geneesmiddel MSH i f IjWUftSI m Mt No 14280 Redactie Telef latere 545 Admlnlatnlie Telef brtoc H Dit nummer bestaat mt twee bladen met inbegrip van de Kindeicourant Eerste Blad BERICHT Maandag 2en Paaochdag zal dit blad niet verschijnen Varlaren millloenen De Kamer is op Paaschrecen gegaan zon der de algömeeno böBchoitwingen ovei de meuwe wet op het Lager Ondprwys aangevangen te hebben evenmin als het nteune Wewoek van Straf verordening dat vóór dit reces zou worden afgedaan De lekemng die de Kamer op voorstel van don Voorzit ter voor hare werkzaamheden had opge luaakt 18 wel een misrekening gebleken een misrekening intusschea waai oiei me mand treuren zal Er er IS de tegenvallei met de nieuwe kmiters Die zouden teder 8 millioen kosten ol gens de bec fenng van vóór den oorlog Nu h ben de rompen leeds 18 miUioen verslonden en er zal nog eens naar de be rekening van dit oogenbhk 18 milhoen voor moeten betaald worden in plaats van 8 milhoen dus 18 mdlioen per stuk en wy hebben een stil vennoeden dat meei m dan een vermoeden dat het daarby met blyven zal Alles is duurder geweiden ooilogs schepen natuurlyk ook Men zou zich hier by hebben neer te leggen imtien vaatstund dak deze uitgaven noodzakoluk t n dan zou mokken tegen de duurte geen xin hebben en mrei ook deze mllHoenen met te betieu ren ZUn d xe kruist echter ewniabaar wij stellen nu let de deheel los hiervan staat de vraag of deze schepen m ona defensie systeem passen of zy dus geheel afgescheiden van intema tionale ontwapemngsplannen Ie vele milliocnen waaid zyft £ n uit dat oogpunt bezien betreuren we dat de Kamei zich dooi een Minister die er mindei an weet dan een luitenant ter zee 2p klasje heeft laten verleiden om het zaakje op den ouden voet voort te zetten en opnieuw elL mil lioenen aan het nimmei verzadigde niUita risme te offeren De heer De Geer die vaak van een onaf hankelyk oordeel blyk geeft al gmg ook hy ditnmal onder het Caudynsche juk dooi be gon met de opmerking dat de Regeeiing t den leden der Kamei die piTjh stellen op consequentie in haar gedragsl n met ge makkeLyk maakt Parlementair uitgedrukt In ronder HoUandsch uitgedrukt het ma Deze huichelparty toont weer eens te dui deltik dat een bioNcoop theatei allean Ik een negotie en ditmaal van kwasi geestelUke artikelen Men moet daarmodo altUd voor zichtig z n De negotianten ln geeatalljke uaar zijn altijd gevaarlijk ze aijn maar al te vaak wolven in schaapskleeren Intusschen het bioscoop gev aai neemt ln do groott steden groote afmetingen aan en nog steeds ziet men het met smart aan Het elixer der genezing is nog niet uitgevonden e serum tegen de epidemische besmetUng evenmin H n wacht op het rapport der Staatscommissie dat tal komen eenmaal maai wie weet wanneer HAOENAAR TWEEDE KAMBR WUaiglnR van art 77 der GcHeeatcwet mi van art 35 der ProvlndaU wet Aan de Ucmone van Antwouru bttret fende bovengenoemd wetaootwerp tmtlee nen we het volffende De wethouder die kracittens het beataaa t e ai t 77 ati en uit kracht van xyn eeftUd optreedt als piaatevervanger vao dan bur gemeestoi behoeft geen enkelen waarborg te bietlen tlat hlJ zelf do meubt e emen tadre gesebiktheid voor de uiteefeninK van dit mbt bezit Bovendien la hti van de Re gearing ten een inmale ona han Lluk v at allerrn nat strookt met de betimse en ouer Sta inricbting Nu de taai van len bur gemaste r in ite laatste Jaren zoo aamiier kelyk verzwaard is kan in deu lubbele leemte noet langer berust wordea Het Toorgedraxen artikel gaat uit van de gedaciile dat niet meer de leeftild nutar liet vertrouwen yaa liet ooUmm van daare s JuJudi beatuur d n wettMudar die als leeeburgemeeater aal optnMlM aanwijat De comn ifiaaria dar Kuning la tal i ch alleen met tt aanw zing bedasten tetÉMr ten goecte gang van zaken op andei e wUie niet ver lekerd kan worden Deze bepaling ii e itft een uitbreitiinjc Van het stelsel lat reeds thans ten grondwia ligrt taan de laattte tin snede van artikel 77 der Gemeei tew t zal nktuurluk all i in uitoonder uir g v i en zyn toe te paaaoi ln hen lin auUen de commissarissen der Koninvtn ook aaGH wyzmgen ontvangen Maar eefl uvrgelttke veiligt Klaklep kan om de ontwiitkeUIn re oenen met gmnist worden De vraag of het colleRe vui B i n M dan wel de geme ntciaad belast moet worden met Ie aanwi sing van den Wethoudei plaatsvei vangcnd burgemaestor i van be trekke yk omlnrgeschlkte beteekeni I ml nwtor geeft echtei aan de voorttcsteide re geiing de voorkeur umdiat B en W het best de geschiktheid van de leden an hun college voor de op t leggen taak kunnen beoonieelen De aanwU ng te loen geschiedt n n een vaste vergaiienng eou geen vjorleelen meebrengen welke opwegen tegen de nu iieelen te vreezen als oniealaklhcut of an dorsztns een plotwelinge beallssing nood zakeliik maken KOSTELOOZE ÖPLEÏDÏNG tot Korporaal bij de Vesting Artillerie De opleldinl te Sehoonbo ea opeol den wej lo d = on l f c e g N dere mllchl njeo worden op r neo vr l teiiltekl door den l UrMctie Compagnie e Sobooahav n omm nuani Ier BEKE N DMA KIWO wie met de b s Paaschdagen een rst kwalU lt sluk Rund off Kalfsvleesch wlI hebben gaan allen naar de VLEESCNHOÜWEBIJ m M 1 VEIZIJl KLEIWEG 36 TELEFOON 378 Wraayt Prijaoouran t HAASTRECHT Abonnementen en advertentiën voor de GOÜDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COURANT worden te Haastrecht aangenomen door onzen Agent SCHEER te Haasticcht waar he4 Iwiar trWs brtrol om baar man anar Bwiwkm te vnrrfcze lew aileau de nfkivr om builen alU tfeaMrl i wor tia er haalr too bawogtu j had Mr de koiiMt van het longe paar den lijd om lie Hetkwe doiut van don soMer tot 4e luhkT I IriifiXKteeTeii en VfffM tiiH ojl iiHrliingiin te iiMike n dtc Xij ter gn aBeiw tl d OU uiten aN zij mlft cMtu litvttx 1 zon krItffiHi ln dt pat torh vau t awxo Hi Zlj kt eW iln xtudoer amt r rm l oJ atj di gKH difV vnkltt plank n to nhvdiuXl tiarfl b1 oii kuimeo pinndereii om wnt dof UkM ge plaat n Hkr to v ii Ion toen h gelUfcl van oon toveiid horrag eroe haar abe geliaf niet owi bkw overtoog Zij heeMe £ H wat toen zu naar tW HiHit Ite rfwCit ulo gkv f lanw voop dHi vader i b in V All kHuliHte LoraiMr liiirtcrdt de een legei dm aiylM on roet een ieopaiit fnvoet van he tidenbeid gtnc iiKnlgto oaii fisAti ifVOffs en Het refi doorganc vr l zood t lie fuuijle hQ den donénee bet oerflto Ho rit van wtitkoiik lou kunoenapn Ion 0u vwltle leh i m hee etieMend daar ziJ n H vM boo tante Ixtrttnir b zou howten inwir ilj hoojvio or ht4 he to Men m etn iptea aloAaaot en een toHo hoordo oei zonnvaohtea kusKii lm het ii a van o v 4 lueMcImi a dear na verttdtem Plande aan deo an v an haar man Jte krw Mn kleur Mm M tijii ROSS DURHAM Naar het KatfeÉBCh rm DAVID LYALL Qeau oriseerde Vertaling yM ll vr f P WErïSELINKv UOseuy Nadruk VMbodw M Uw n e I Dau weet u natuurlijk aJle Tan hem en van rijn jonge vrouw ZuÜen er van haar laimlmleden vandaag hior zijn Haar mocdeir niovrouw Clyde w ae v an plan vandeai naar bier te koincn inaar ZIJ lt t te ied niet Itevige hooM iin Zij hefit feeii verdon fanrfholed ii dji Imar vader 4Ïia op bet oo nbUk iu Auh r n m en een Joi ere broer die to veel nittzjn tndies vnprtüd W om te komen Ik heigirfjp het Me Touw Caddl ging o p een stoel tefenover AgneA zkteo m vwiwde baar ban jn op haar lrn e n Baar viSenéeHjkgfi laat droo et n eenl SzinM hMwhrooindt ii t fcnikking laaar 7ii vermande zich oni te KefMMi vat zIJ op het hart had Ntórniiljk er hier la Swinaoii veel over het huwoliife gesproken nwsrouw Purham en enkelen onder on zijn at twxongd Mijn DMn la tiieaaurler vae de k k en zeer vervuld met het wel ruier ▼ an ffïj zijo tnad hjj dominee LoHjiier bil xu te kiiJgM en xee r v tangend dat bj te raAddeo van ons gieiukkdg zal zijn MiM a al ialB kwft TM ril n M on fWW ttïfiwpti Iedereen heeft we eena van ler B nnen 14 uur voelt ge reeds ile heil ame werkJnff Ten onde d nierkwael te genezen moet het veig ft ge unneruur wor den verwjdeixl hetgeen bei e kt wordt looixlat un geneesmiddel door de meien en blaui gaat en uet sooale bu alle andert pillen door de lu gewonden Indien Uw un no na h t gebruik deier pültn n Wauw of groen aohtlge kleur aan neemt behoeft g V met oogeiu t te m ken Hierdoor oHt aangetounl lat een der he ötoaddeclen der ptillm hetwe k uit inuiitende antiseptiwAe eigenacliip len beauit lyn wertung verricht Oit kenmeik ondersoheidt de bE Win S PILLFN vao aUe andm leipOen Het i t vens een bewus vooi U dat ze hun gemwende kracht op Ie nieren en blaas uitoefenen Het middel is beslist onschadeUtk f n brengt byna alt d een volmaakte geneslng tot atand eJtte galKK dooh het is merk aardig hop weinig menschen ymptomen vaa deae noodlaltjge Itwaa kennen ir rtier laten wy er eenige volgen He Ti e pÜnen lo de nnen beenen pieren ui ga vnickten melHn en onder de oo n troebele urme hoofclptiu biechten smaak in r len mond hardlö fWESTINDISCHEl CACAO EN CHOCOLADE i wTö öüörMröSiTinuisjjKrï Httr r UN H006E VDCOINSSWAJIRM vigheid en een al geJieel gevoel vtn rwakte ra pnkkeJ ba riieid terwyi liiei vewehiUende kwalen het grvulg v an kuonea itfn aU lUieumaiirk Jidit Lieadepun Heupjicht Steen en Graveel l VEar INDISCHE IMPORT COMP AM TERIUM Hoe gevttarlük Nienitóte dan ook behoeven wy U niet t zeggen en n dit te voorkomen ib elechl een niddel goed en wel De Witt s N pi n Btaa pILlen DE WITT S PILLEN nlB lo nvjui 2 76 welt laatate v 1 v onde ll r riln V v Z maal aiio e brvttten als d kleine ulL Wu Bt t 2 Me S I VAN I OON VMTTft Co DeaHaa 1176 138 1 Het geheim van lit wy nderf are Veaeenniddel ia dat het doordringt I t den wortel van Uw kwaii ei fedïtrtre op dt meren inwerst OUWNO en VBROBOOTINO onzer M ineT i GROOTE OPRUIMING jm 1910 SI OTTERDAIWi FERWERDA JIEMAN Zl Z = X j s W PRINCE WIJNHANDhl ARKN CAtea de Blaye Pahis de Medoc St Ëmilion Graves blano Aanbevolen merken BORDEAUXwunen ü PORT wqnen Zi de Etalage Oude Tarragona Port rood Oude Roode Portwijn Oude Tarragona Port wit Oude Witte Portniin BOURGOGNEwijnen Mercurer Pommard CHAMPAGNEwiinen Renaudin Depot te Gouda Fa T CREBAS ÖUBBFLEBUUHT 7 TELE1 00N 40 Bollinger A Co Vraagt ome uitgebreide priiscourant 18 6 120 WITTE BIOSCOOP VAN NELLE S ROOKTABAK WEEK VAM rw halMaepaU MARYLAND 9 MARYLAND 7 ROOKTABAK 5 ROOKTABAK 3 DE CIRCUS KONING 20 ots 18 t $ 15 fl 12 ft EENzu r VREEMDE REDDING EEN ZUIVER SCHOT DE MaORDAANSLAS DE REDOEKDE CHIMPANSEE Wij zijn nu halfweg ledereen el EDDY SOMERS i Geheel Goud preekt Ih o e den CIRCUSKONING Sleed p neade wordl I verh De ilutie du f en enorme l eb m i cl l fren en n hel onmogel ke yé Alom Verkrijgbaar Ie en 2e Paaachdag aanvang 4 uur Woensilaginiddig 2 uur Famllli en Klntfarvoorstalllng 1912 PRIJZEN D8R PLAATSEN VOOR KINDEREN LoK W et Ie Rang 15 ots 2e Hang 10 ot EIwMwIi DrdM rtj A iiJNBJAN ZÜON WÜBa 1 LA T T 11 Zaterdag S April 1920 GOÜDSCHE COllRAOT VEBSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 ragel flM alka tegel oirnr l M INOKZONDEN MBDEDEKUNGRNi Op 4a voarpagina 80 booffer ABONNEMENTSPRIJS par lovarlaal ƒ 1 25 per w ek 17 rant met Zondagsblad par kwartaal ƒ 2 dtl per week 22 cent overal waai de bevorgrinlt pei kiopei Ke chledt Franco pel post per kwai taal ƒ 2 76 met Zondagsblad S 40 Gawono Ivertentllln eo ingezonden mededeeliagen bJJ cootiaet tot teer geiedn ceerdeo prije Gruote letter en laoden wonlen berekeail naar plaatsruimte Advertentiën kunnen wonlen ingctonden doei tueschenkoinn van soiiede HoeUiaa delaren AdvortentieburMux en oue Agenten Abonnementen worden dagel ke aangenomen aan ons Bureau Markt 11 lOUDA bti onie agenten den boekbandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPBIJS Uit Gouda en oumtreken behoorende tot den beaoigknng 1 5 regels ƒ 1 30 eUten regel ipee ƒ O 25 Van buiten Oouda en den bez irgskr ng 1 6 regels i IS i elite regel ma r ƒ ÜM Aévet tentién van publiek vermakeluVheden 15 cent per regel Adveitentien in bet Zatenlagnutnnïer 20 btialag op ino prijs Bnrean M A R KT 31 G O U D A nne beleid der Rageering ia geen beleid is een risée De feiten w cen dit onomstootel k uit Herinneren wy nog even aan de voorge Hchiedenis welke een toonbeeld is van zor geloosheid en morsen met mdhoenen van overheidsweg Of het Kabinet Ruys van den aanvang au zyn optreden af een maritiem program of ook zelfs maar eonige notie van maritie me aangelegenheden heeft fehmi valt ni stlg te betwyfelen Naar buiten in er nooit iets van gebleken wel het tegendeel Hot Kab net heeft ten deze een politiek gevolgd van God egen de greep en verstaat bo vendien de kunst een vernntwaar ligd ge laat te vertoonen wanneer het daarover al Ies7ina verdiende critiek te hooien krygt Forste keuze de heer Naudm ten Cate die al dadelijk dui ohfiel Toen Ruys zelf ad inteiim Met allen ernst en nadruk waarmee Kuys hoopt in druk te maken De kruisertrouw stopzetten Hoe kon het iemand in het hoofd komen Dat woa onaannemelyk voor de Re geering met dat bekende krachtwoord won de Regecring het koit daaina hoe vele dagen was htt ook weei de tweede keuze van Ruys optreden tot ieders verwondering van mi Bulovetd Ji den man die zou ütudteren tot hy een vaste lyn zou ont lekken Dat die tyn met gevonden nog minder gevolgd werd wy kunnen het den jeugdigen advocaat desnoods vergeven niet den staatsman die het schip van staat kiachtig zegt te bestudeeien Toen Btjleveld uitgestudeerd waa wist h het géem ki uiaeit in zyn Bijlevelds systeem pasten ze niet en hut wel hy kort tevoren het bekende panthei platen contract had geteckend at hu ia d Kamer fab oluut ontkende tot het hem onder den neus werd gelegd stond hy m het Parlement op zyn stuk géén kruiserK hy kon ze niet gebruiken en toen zyn eigen party de anti revolutionnaire by motie op afbouw aandrong kwam weer het groo te woord onaannemelyk nu met als in Kuj 3 mond vóór doch togen ie kruiseid Het was Byloveld s dool Van Uaselsteijn Ie Ministei van i and b uw kreeg litmaal onze zieke marine on der zyn behter Ruys had ei biykbaai ge noeg van en nam zelf Oorlog dat even eenfa dooi gebrek aan beleid h ofdebos weid Drie en een halve maand heelt d it mteiimaiie spel ge luuid De icei bel ing lyke tiuaeatic van de krumeis ainenhan gend mtt heel onze maritieme politiek moefat tl 101 den Landbouwminister etifat worden afgedaan Ln nu is de nieuwe ie gecrtlei gekomen Alweei de omgekeerde wereld Van IJaaelfiteyn datlit handig te zryn hy ma kte er etn zaakje van Hy kent de Kamer een beetje hn piobeeidc daarom wel drommel hy is met vooi niets Ministei van Handel de Kamer do Staten gratis ontvangen I en gemeente kiygt zoo zelden iets gratis zü accepteeie deze les dus met een breed gebaar Dit subvldie typeenie do stemming van een deel van het publiek vooi vvie er niets gaat i uven muzuk Hoe zou toch juist de muziek aan die eigenaaixllge charme ko men Wit een conceit bijwoont krygt attyd een zonderlmgen indruk van tie uitweiking die de muziek op het gehoor heeft Nauwe lyks angt de muziek aan of velei gelaat komt in een tiuasi mediteeienilon vorm ge zichten als ooruunnen zie je en behoudena enkele uitzonderingen is het niet de snug gerste expiessie ilie de facies krijgen De muziek ia uit oen allei onaangenaamst la waai volgt dat ondei tien naam van applaus de uitdrukking van dank en bewi ndcring heet te zyn de gezichten ontspannen zich en het alletlaagsche gepraat begint weei Verstomd kan men staan over de snelle aanpassing van de overgroote menigte Of ou er veel aanwenbel veel surrogaat onder al die schijnbare ontroering en aandacht schuilen W Meezen het zeei Over het bioscoop gevaar wordt nog steeds diuk gepraat Het duurt lang eei de Staatscommissie gereed is met haar lap port en het gevaar blyft maar dreigen ije brekkige censuuV van een inspecteur van politie oefent misschien eenigen invloed maai Ic gebiekkigheid geeft niet den min hten waaiboig lot nu toe liebben alle goed bedoel ie pogingen om de bloscope In goedt banen te leiden schipbreuk geleden Voors huntia verwachten vvli niet veel heil van wel ken maatregel omdat in de beot rdecling van wat goed en kwaad nuttig en leerzaam afschrikwekkend en aantrekkelijk ia de op vattingen te veel uiteen blUvau Inopon Middelei wljl neorat het getal bioscopen ateede toe en lelfs Is er eprai v n ge weest dat getluremle de somermaanden de Katholieke Scbtuwburg als bloe wp theater dienst zou doen Niet ten onrechte heeft Diik Verbeek dezer dagen tie opmerking gtluncotrd dat a s de Tweede Kamei be sch kbaai woixlt gesteld voor andere doel e nden ef n liioscoop theatei er wet het eerst by zal yun om het gebouw te pachten Het gaat in den stiyd tegen het bioscoopgevaar zou tngeveei als met tien stryd tegen het alcohol gevaai Alle pogingen heblien bO dit laatste gevaai fiasco gemaakt Matigheids genootschappen wei ken niets uit predika ties ovonmin Het alleinunstt werkte wil het stiafl aai stellen van het zich te bulten gaan Slechts een middel heeft baat ge bracht Ie volledige onthouding en het voorbeeld tlat daarmetle gegeven wonit Bood VOOI bioscopische gehoelonthouding zal ten slotte het ecnige miiUlel zyn t Ia te piobeeren en wie woet hoe het voor beeld navolging tiekt 1 r tyn mensehen lie aan tie bioscoop verslaafd zyn als een dt onkaard aan zyn bori c Housch htt tienkbeeld is zoo mal met In de stille week trekken de bioscopt di recteuren weer de witte das en dito bef aan Op het doek waar heden nog d dne dubbele mooixl in de slotkapel wortlt ver toond gaat straks een reeks btteUlan uit de voor zoovelen heilige geschiedenis de overtuiging te geven dat afbouw een voordeelig zaakje ifl Een vreemde mogend heid zal ïoo veraekei de de I andboiiv Pxcel lentie die kruisers wel tegen goeden pr is willen overnemen speculatiebouw dus en welk een in kruisers van 20 mdlioen per stuk De Kamer beet niet Von 1 lat zaak je even onzakeiyk als onwaardig Fluka wendde Van Jsselsteyn het roer Men hooi de nu niet ineei van de commeititeh motie van plots heetto het nu die kruiarrn zyn noodig vooi ons voor Indiè onmlsbaai noodzakeltjk enz Stemt men ze af dan 7ou dat z n de liquidatie miBCi vloot Het weid beto gd met iW vu at op de tafel BINNENLAND I n wy lierinneien ons den heei Bylevetd die niet tntetimaii was die hanl gestudeerd had en die ook met de vuint de legeeilngs tafel stond te bewerken om de kruisers weg te werken Van IJsseiateyn heeft t gewonntn Dt regeenngsgetrouwtn en eenige conseivatle ven hebben met gedurfd een emd te maken aan dit ergeil k mtllioenenspel f n Ru s de man van de liJn in het ie geeimgsbeietd de mat die Naudm ten a te Bylcveld Alting van Geusau en nu wcti Van ÏJsselfltevn het liegaan dlU n op eigen kompas zoodat het Kabmet bu ten schot bleef al laclun zooala hl dat zoo roei kan Konden we maai meelachen BRIEVEN UIT DB HOFSTAD CCCCXCiX G lepiit ei de Staten hebban hun goed keuring onthouden aan het b sluit van don tluag n i n Uoail on ttcii luizml gghleii flUbstdiL te geven aan Ét Nationale Opera en befr vB MNrfMtilMM p i Bazc beBtls int kwam wei h l onverwacht aangesieifc het niet de gewoonte van Gedeputeerde Staten IS om aldus m te grypen in het zelfbeschik kingsrecht van een gemeenteraad Maii het was inderdaa i wel noodig dat hier eens een eollege optrad om tie veikwisters van de gemeente penningen tens mores te Iet ren Mocht oen beroep op de Regeering mis Bchien tiucces hebben voor den gemeente raad een vingerwyzing bl ft de afkeuring van Gedeputeci Ie Staten toch zekei De nieuwe Ministei van Oorlog zal vermoedelyk de eerste Minister zyn Jie de beide departementen Oorlog en Marine tot een departement van landsverdediging vei eenigt oii kuiiiiei helpen Iwa bii on gtlukkig te naken zou ik hnA blij en dank tar zijn P n eenigeïins trillend achje kwam op i geiaaii van Agpe Ik kan u wei eg ii mevrouw adUl dat de moeeten van ona te Loeiden liet t 1 onvooiziohtig huwftlljlv vonden Zij i Ik i jong on in een gelieel aiidin oiiigi 1 ig girool iol raotit Dat begrijp ik Mij aijn hier e i ar bei It rftgieiiKeote en ln hot oer moot h t biei vvat moeilijk zijn Maar ik inaak mij ht iiwsl ongorost over liet gtrucl t tlu zg iiooinsch Katholiek is Wij hopen op recti dat lil liet zoo ad ijn Het i Jndtrdaad waa ztidt Agm s mistijg Ik geef u too dat lo iw oi i k iK dwi m dlo richtiuic onovtrkoiiKhjl ncliljiiLiu ik was naar mijn t nAüt U iuUnburg lot II ilonilüM IxH muv liaar tu r itractit tnaar hoorde an enkelen die hanr za gen dat zij a Uer iineaiendet waa Üttiif t ii dat er eenige kaïw befltaat dal 7li Pro towtant wordt Agnes schudde litt hooM DaanonHreiiC kan Ik u nie zeggen Doi is iet waan wij Dn nie4 mogen meiiiSen mevrouw adell mMur ik v ze kor u dat mijn neef d meent grachikte man in om 7 k een morfUfk vrangsttik op te lo Hen lik bwloc yijn oigien per AKirlIjkheH Ut zoo Innenvend dat hij Iir slaat al z n bezwan n t overwl inen die voor aoderen onmofftdijk en bof e oo i zouden AciiIjneD J ftt giedoof ik maar bet eptjt mij erg voor baar U weet hoe b fa een kMne Wy dragen e Nederlandsche Opeia zoo wel als het zeor bekwame Residentie orkest een goed hart toe en gunnen hun volgaaine een gelukkig en voorapoeilig bestaan maai als wy letten op tien berooiden toestand van de geincentelyke schatkist tian moet die liefde helaas platuniacb blyven en kan zy zich niet m klinkenden vorm uiten Wie in de schulden zit en emstig vetlangt om In betcien doen te geiaken zal niet beginnen met een llinke som te gt ven aan een nut tige instelling hoe zelfveitoochend dit mag hthynen Breede gebaren en dikdoenery staan een kalen jakhals met fraai Ware het nu dat tie gemeente uitmuntte door zui mgheid wy zouden misschien genoegen nemen met dit bieetie gebaar dat het pen ningske dei wetluwe zou gelyken Maar de gemeente gooit en strooit tie gelilen kwistig lond Wel bekome haar de les van Gedeputeer Feuilleton S l41Mi Hel lf n cmtvmig m v oor lion latiie fine Hiii tonle Agnee Ik Ik i zoohtij dat 11 tx nt gokomtii Het zal niakon ki I lie ood gaat Ü H ii io niet aa i MuiniiMi gezJtn Ik lieii liaiiigi dat als bijnel Jtzen trein nfc i Is gek om n wtj hem It t iiie r Wiionen verwaoMttm Ik hfi boni utct go lMi Is inovrouw Ivdo htar vttKiï mevrouw I Hinor aliKiaD NecMi untwvordde Agnes Zij kon ip bot tnftlKtf oogenl Hk onniogi tk konitu II zijn vitl im nwcb ii bini ioii I ld ziilkn zijii II te ion nü i ne I lipiikOK nooit yoovpt vnoTiPililI kh ll lii t wot nl liet IWMfl U T Kebeo van vorvu ld l4miM d kwam met le o hiuU Mmmiw Lorlmer was ln htar el H eii 11 1 hrwlit hear tttfug tot i f oiiili tafti ii toon zij d vodroawis e vrouw ln bnr f Rnii piwlorm en kifl ipol wa op pulm floheat gafüfvrilMd hotVMide on zk b ii ji goldflkigtr givmidf dan wanm r b ir afet gülioel bezet was Agne tt f hoe zij ov val giii aobj iitnteelA en a i n koningin de fnlukwnnebben in oiH aiir4 n i4M De moeder van den prt dfkant Hu wDrd vsn loont to4 ntond grflnt it4 r1 on a lof oogofl waren gevo op Ie knnp p inoodt riljk uit7i idi vrouw die gul onMn w 4 om aan de gyk cnhe d U i Ur l i t z tien Hti wtu tvn hoo4 vrlnvdelljk Ofid Tzook omdat h eon vrtondoliik go wtcmdt nk i e WAA SA v ro w jorUner lle i t lwh rond sprak minraam tot 1i Jeo fite11enl Aitt aarA en leeaoot xcK V vke Üik hii kt eaOftn Het bad haar eenèfe opoflbrloir pikotA gu neoiilo toegnat ♦ n hot tokroiiijN n do bh ln let kerkelijke Uvimi dikwijlw w 7e f gdoot ik eer opreolit dat indien do iii iiei I Ijortiner getrouwd w ih gjew H t voordat wi lieii lubben lierocpeu hIj dat beiftp nooit ou b bbeii gekre geti I at Iwgrijp kk iiiaair wlj lioiio vpti ons geei zoirg voor den Hjd t HiaKt n im vrouw atlol 1n Ik Ixn r wker van llat u m i vtiondin zott zijn wr M aniK klemo vrouwye dot er geen deui l eekï van beelt wtk hv n ziJ tóm I iik M gaii Ik bm er ae ker van ilat ij al uw vu paill on hilp noodig zal bebl lx l 4 gUig luid o er en juffrouw jo h ge Kwam Hnwn inet io thtypotcii mi ii t i üogenbliik vi orci afl n ln uo tf oi p whiidiingi Ung v6or vijf uur phoIkv er oei oot gf elwcbaji en wtnlii er voor U til t taf Ih kjiar ge ol naar M k iRfl toescJuxn in flken beschlkhnn n h k 7l Mond flJMi hft raam van U ftkninir eii I M4i rlongend löt naar eeai toeAon van lm r oom Ivoninor Daar cag zij oen rijtutg mi l in de rk ilng v lo hot hxAs koinei aaiir jdon Hw kwam or tot liaar V ri a ing uit N eiimnd ander dan haar ta4tft L nni r elf nv oen fU ls piiriK r kkiirigen hoeti die de verhoogd kleur vftn haw gi l oog mM r tc ed iiltkonion Hanr nmn iégMo haar op zfin gi one raohlrtmifcgo roiHedniltfigwi Ie iimmiW en m oon vn iiiid laohje op hi gelaat ign w lieande llcJi een wog door de me lUgto mn hen to v erwt Ikoinen r p inen0oh i n d4r dacttiten dat het jOiige paar wmm gHconien itoffonnen hoera t roeften Waar iu AtH afen voor vroeg RM vrouw Lortmer mu aiet weriteGjk ont I i 1