Goudsche Courant, zaterdag 3 april 1920

s mmmÊ y r 3 ï i5 e r A lllPEf QKMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR I A M Dlrecile JAN i VOORZAAT m A VAN STAVEREN I 1938 t DRIFT 11 Teleloon 3652 Le r ren M O Boekhouden UTRFCHT ykaatoor O RUTTEM Wasthavsn 70 iVihrasng Electric Razor I De Eerste CTRISCHE SCHEERMACHINE f UCII mUCinCADADAAT i VEILIGHEIDSAPARAAT maakt hetsokaran tot aan ganoagan MIIKEEUJE TE HIMTEEREa Verkr gbaai bg li 49 50 BALT n DE JONG SniMHIl vim ILLS WITfill UIDUIEII Stoom M Chamliohe Wiit h riJ DE GRoOTE ZWAAN BLEEKERSSIN8EL 8S 70 TEL MO J 00 THAtf EM 81 Talafoon 118 QOUDA Concurreerende Verhuizing onder vakkundige leiding 1942 30 NIEUWE HAVEN 53 56 T l Inttro 410 Firma VERMIJ m BIJL GOUDA stilling m RtmlM VEST Tal lirttrc 570 I en mmm Matorbootdienst Goudi Rotterdam W M ELSHOUT T l 3 7 OouDva se 1169 20 O O U D A BVAaaianiap iraa traaaparlaa X watv aaap alia plaal aa En gros En ffttail Z nl lair Z ndo k n Sp nx n Dwtllan Cocoawapkbopstela CocDsatoHaps niplaotiw Baacatna 43S6 20 III aaa r ANDERS iraia Wad P UITENDAAL Beaam aa Boratalfabrlkant Klelweytraat 13 1 Gouda ROOKT Wijtinburg s tabak m ri De Herdsp Meublkoipjes Triywenü Soliar Salon en HuiekamermeubrlenaliTae Stoelen Linnenk tlcn Spie eliSchildel en Theel feli Fikenhauien Buffetlen BKkcok en Clubf8utei il Zijdenpluche AmeublemeDlen Lecr meublemenlen Kapokm traBien Wollen enSatijndekcni Slroom Ira Ren en en 5396 SPOTKOOPJESllI 20 E8TB ADRES VOOR JONOELUI I MET HUWKLUKSPLANrtEN tlllHiTUlT44ktareiihiils nb dtUekili ROTTERDAM Telefoon 12800 Amstel Müncliener Pilseoer eo Lager Bier In kwaliteit als voor den oorloge Verkrijgbaar bij den agent voor Gouda en Omstrelcen M M BELONJE Jfe Telepli 143 Keizerstraat 83 85 87 Orogla tarij A HKT la MUMHARDT a Adweptaert in dit Blad Nlirilikto Ibumlnuzle blietilekto ziekto der uriMwt n umlitln Maagtablattan VartrllAaa tl 9 H VAN LOOH k WOL F Ca ontiit pdnl nrekte onwillekeurige urine looiuiE op allun leeftud geheime liekten varntawing lo llag o geïwelleil impotea tie enz Votkomen en snelle genezing per brief door de wonderbare planten ertiwten vaa DOKTER DAMMAN ver Khillena voor elke ziekte EleetriMilK OnilikHOi A BB INKMAN h ZOON QOODA Men ïrage brochure No 86 met bewMian ïf ï S SNABIUE GSoS Uatkt I Rotterdam net nanwlaailn iaMlTia 4ar ilakta vm U r 1 ji I WATERDAG APRIL 1920 Tweede Blad H t rapport der Staatscommissie inzake het pachtvraagstuk Wy i reii tejfwiïrtooidjfï tLUKCvliïe van lie alKt heelt ontredileruitr van het oecono iniath leven tn het Kebi ek aan vo d n j iniddc pn en rand toffeTi waaivaT ie oer 9g ooi Mak ud3 m een extra üaitn tijd De pryzen van vruwel alle ieven aenoo djgdhelen i ii niet aileen vpixlubb d maai i om i verdi evoudiRd Dit heeft een natuur lijke t i finK van de loonen maat ook van lie rentaberekeampr en van pachter en hu ren ten ev H te En deze verhoog njf wtrkt weer in op de piy ei en jaajrt ze ro vei der omhooK Het lukt een v cieuzc c ikel aaruit fteen ontkomen schiint Toch is ht t uuidelijk dat die cirkel te eenjffei t i dooi broken moet woixlen en er dan m velband met de malaiBe die oveiat heetocht oen laielle italinjï van pu ien zal voikcii al zul len dic mei zoo gemakkeluk wcei Lo het peil van voor den oorlog naaL beneuen aan Die da n r bchoon eun uitkomst v oi tien al ook un noü llottiK Rcvoljftn hebben speciaal vooi wie inkocht en inhuiii niai ie pryien van het uo enblik hn li ic val ilei piyzefl arschunlijk eeiaer n den landbou w dan in de mduptiic zal plaits a n den zirllen aeti zeker de klein landbou were He eeiste slachtoffeis 7i in A ooi hen dreiRt d se vo een waic ramp tt woi len omdat de landpachten tn huien ce laatste jaren tengevolge van de exorbitante piiizm tiej landbouwartikek n enorm naa boven n n pegaan Dit naar boven jraan i w e s waiar jcedeeltelyk de schuld dei pachter ïclf die de prijzen teffen elkaar hebbtn op tfsjaapu Maai anJeisdetl imd n ïc aan een derg elöke erhooKin r bij l i Ie prjjsstU rfnff dei landbouwartik en niet ontkomen en moesten ze wel te cn h o e prözen mhuren wilden ze niet op t lat komen te staan De rampen de itn Irei Ken zijn w Aar het eiootste deel i and bouwcrs hiaurdera veelal leme uur Iers zyn een gevaar vooi het land en laai af wendinK duB een alRemeen belanfi Tn het i met het oog hierop alleszins bep iijpe yk nat ook on e wetjfevmK zich hiermee be moeier j aat ï e aankondiKmc laai van vmdt men m htt de7ei daE en vti chentn lappoit dei StaatBcomm gsie e et liachtviaasratuk Dit lapport ffaat met enkel ve df7evaarschijnlyke toekomstig jreibeuitpn enen s tuatie en stelt niet enkel Laites nmaiatreReien voor De commissie hie L oyjerLcnkomstijf de bedo linK waarmot ii wcvd nffeettld het pachtviaagstuk m meer al emenen zm oveivien en daarnaai haie Mi Vlezen opjfestehi 7oo heeft ii cl k be Lg ffehouden mtt Ie klacht ovei htt ut ►ven van premien by openbare verpach n ttn via iiviooi k pui7en onredt ijit oi hnopgejaagd n een netRontwerp van haaiaJkomftiK woidt htt uitloï en m zii kepremien bekend alt raynkeop iiwic liodof Htnikgelden veiboden Op ovcrtiedingvan rilt verbod stelt de commissie een tti ifvooi van hoo r tent een maaw hedileni often tf l ibrt te van hooj ïtens lui end jjulen FitiQ afwending van het srevaai iat uit ae tegenwoordijfe om ttandijfheden voor de lamlbouwers dreijft 7oekt de comm h i nu n een wyziging van het i eminsieiechl Dit KTht dent ter bescherminiK van den huui Ier die buiten 7i in s chukl in zvin bedrijf be natkeld wonit By kwade kan en aio or m natuurrampen enz kan de oLha Ie op len eigenaar verhaald worden doe veiinin derinK der pachtsom In ons BuigerUlk WetboeJc is dit recht geregeld In o piak H k bestaat het echter byna ner rea = De meeste huurders toch vertrouwenc dat hei wel zoon vaart met loopen zal doen m h t huurcontract van dit recht afstanu De c im iniBsie van meeninff dat eeji sterKe dal n van de pi en dei landbouw rodacten waarschynl yk is en dat waar nu leeds de pachtsommen tegenovei de prli en noog e noemd moeten or len daaruit een geviai zal ontstaan waarmee rekening d eut te worden gehouden telt als wet wuzgng deze bepaling voor De huurder iieeft aan spraak op een vei minderin g van oo huut wanneer gedurende een huuriaa oi een huuraeizoen tengevolge van biiiteijje v jn omatandigheden de opbrenget var 1 et be Ar it aanzienUik minder is geworier dan bij het aangaan der overeenkomst te wach ten was Omstandigheden die aan d schuld van den huurder te witten znn of a e hem perso nlijk treffein komen niet a builen gewone omstandigheden in aanmerking Het bedryfgriaico wordt door d e bepa ling voor een deel verplaatst van htt be ir l Paaschgebrulken Paaschgebimken Laat ik liever zeggen afgeschafte Paaschgewoonten want van de eigenaardige naar ae etfceouuir die met m alle treval veiJig blijft tef en moj el ke verheaen Zoo n bepalmjT kan echter alleen betei ke nu hebben wanneer zi gebiedend wordt vooiTgeiwhieven in dien rin dat parttien laarvan niet mogen afn yken Anders a natuurJyk Ie kans groot dat i dere eiire naai een afstand doen van dit locht als voorwa ipde aan den huurder zal opleggen I du liet rapport dei commii e n e en kei vooi kennth evinir wordt aangenomen maar le regeormg tot wetgeve nde maatre gelen tan enlmg geeft al zü daanne le v keninjc dienen te houden ï n de tegtnwoor Uge omstandighwien zyn er aeker ue naar om dr regeering tot ngrüpen te oewe en Medische Brieven Bijziendheid 1 Hoveiistaand eutel zal zonder twyfel ve len myner geachte iezeicsspn en le7eiB m hooge mate intereiweeren aangezien dit ge bitk an ons jog viy itelvutdig Na U ze Ipmeikingen willi n w t thann ovngtan tot ie viaag hoe wy in t algi meen aan deze byziendheid komen i n h t de gang van zaken hlerb doorgaans h Ik begih dan by de pasgeborene die meestal aan hit tegeno tigentelde euvel lydende is nl aan o er r7iendhpid ovei wdk gebiek wy tm volgend keei het en i n undei zul len me ledeelen Langzameihand verbeteit die ovti verziendheid zoodat de jonge baas die op 6 jarigen leeftyd vooi het eernt naar de lag re school stapt noimale oogen hiett Het mofiendeel dezei kindeien bthoudt ecli tti niet deze gotde oogen en hot yveiigti m vlytigei y tuiteeien ties te slechten oogen krygen zy doorgaans Ik aaizd tenifcszins dit hiel neei te schiyvtn met um de juistheid van het geval doch wat betreft een mogelykt Lfctaking onzei jeugtl Wy zullen er echtci het bestt van hopen Op de H B S gekomen wordt n de owgen nog meer be Ireigd tei V yl de gvmnasiast in nog hoogere mate lt iupe wui dt Veimoetlelyk zyn hici de fyne kleine Gneksche lettertjes de schuldigen terw i l natuurlyk ook de geheele opleiding die ttn meei lettci kundige is dan op de H B S met valt Weg te cyferen Lit cén tn ander vdgt lu ï duidelyk dat de platteland skin deien en onze jeugdige stedelingen die een ambacht leeren niet zoo by iende zullen wolden aU tiegenen die gaan stutleere of wiei beroep medebrengt dat zy geduiende geiuimen tytl achtereen moeten lezen Zy u eilJBan ook veel eeidtr een bril noodig hebbej dan iegenen die maar een ten kwartititje op een dag de krant inkyken terwyl er onder deze laatste categoiie soms nienschen zyn die in veel aanzienlykti mate btjziende zyn dan onder de studie menschen Toen men nu had ingezien dat tie ichool 2oo n enormen invloed had op onze oogen ging men dan ook fluks alle omstan digheden zoo gunstig mogelyk maken De schoolbanken werden voortaan zoodanig De ouderen maakten een wantleling langs de wei om de vreugtl der kinderen mte te genieten en zich tfen tyd te herinneren toen ze zelf aan het onschuldig Paaschveimaak deelnamen Maar de oorlog en tie bchaarschte hadden tot gevolg dat de aai digheid er af ging amaasappeis waren er met tie piys van t snoepgoed jrerd voor de kleuter beursjes te duui iW Paasch wei werd al minder bezocht en tie kleintjes die deze gewoonte met vap hun oudere broertjes en zusje hebben overgenomen zullen Er met licht toe komen ze geheel in eere te herstellen Dit voorbeeld is er natuuilyk een uit velen Nog zie ik vooi me de met recht ellenlange zware krentenbrootten die de Gromngsche bakkers op den Zaterdag voorPaschen gratis by hun clientèle thuis be zorgden De grootte hing af van de hoeveelheid brood die de klanten in t afgeloopen jaar hadden gekocht sommigen kregentwaalf poad of meer ten geschenke t Wasin zekeren zm iets waarop men prat gingmen vertekfe graag aan z n kennissen z66 vee brooden te heÜ en gekiegen I ens wasei een coöperatie die haar klanten meedeelde geen Paaschbrotxien te ïulien geven omdat men jaart ks een finaneieele uitkeenngkreeg Ze had goetl praten en uitleggen dat het op t lelfde neerkwam of men eendeel van t betaalde geld in brooden of innatura ontvring tie Groningers wildon ermeta van weten Paaschbrooden cadeau doenhoorde zoo Maar de rantHi eneeriag IgMnun ea nuwktc dat nienuud meer gebouwd dat de lcertinK behoorlek xit tende het boek op den gewenmhten afstand van het oog verwijiterd ha l Vtivoigens vestigfie men dan ook de aandacht op de verltchting van het schooHoknal terwyl ook tip druk van het boek een belangrijke factrtr stheen te tijn Hoe vel dit alle natuurlyk de byziemi Uil fnigszinbeperkt is dit niet in die m ite lielaas het geval dat in dezen alge imenen gang van zaken eenige vtramlennj gekimen Den volgenden kter vuil ik u lian nog eenige byzonderheden ovpr dit ztK algi m en vooikomend gebrek metiedeeien MODEPRAATJE Hoeden De keus m hoeden in geloof ik nog ntH it zoo grt ot gtweest al tht Jaar maai htM wel ei zeei veel mooie riiti en stellig elke ih mt m ueze gioote verscheutenheid een bf t 1 kan vinden die liaai peisoontUk goed staat 7ijn Cl tuk zeei eel leelyke L genlyk ïyn vele z6ó t espt tt lyk out htt De bewuste dame met het bleeke gezieht tic lorgnet n dt Oostersche tulband zat in de tram en zo lang zy er in bbtf heb ik 70 imgemei kt bestudeenl tn getracht de OOI zaak tt viniltn die haai ei toe gebracht h tin tleigelyk hoi ftMeksel te kiezen maai toe oatieii iukU liuy uitutAptfl bat ik hit mtt dt oploHuing van dit laadsel nog nit ts vt nlti gebtacht dan torn ik haar VOOI t tt 1 st opnn ikte Alleen wusi myn m i wondt I mg stt rk toegtnomfn lux zy zith 700 kim toetakelen en voelde ik b na ietn als bewon lering voui haai dat zy mei een dergeiyke kalme houding een ttam vol menschen kon binninkomta en over stiaat loopen ttiwijl zi ei zon ajlt rbt puttt iykst uitzag Maai nutuuiiyk vomi zy zichzelf piachtig zoo tn liep zy uvei straat in het volle liewuntzyn ei aller bekooilykot uit te zien teiwyl zy in weikelykheitl veel geleek op een kaïikatuui Als wy allen on ztlf etns zagen zotials lie weieltl öns ziftt wat zou tlat een goetle les VOOI velen van ons zyn Li zyn ook hoeden die gebet I doortteh j nemi zyn zoowel bol ais land van zwart of gekleurd gaas of Behalve deze hoeden van giof gev lothti n strio z Jn ei zeel vtel hoetlon van fyn stioo in haute kleuren die byria niemand staan als hardgroen oianjc hard roae en tie modellen schijnen te wedyveren welke wel het zonderlingst zal zyn Ze 2yn zoo wonderlyk rlat z j byna niet te beschryvtn zyn enkele lyken op twee petten btnen op elkaar waarvan de onderste een ht edenianti heeft weer undeie lyktn op schuitjes Ook is een zonderlingt byzonderhcid van dit seizoen hoedengainoertngen uit leer vervaardigtl zelfs linten lozen en hangende kettingvor mige veniersels wortien uit dit materieel in helle kteuien vervaartligd Hoewel men zich afvraagt Ho is het mogelyk tiergelyke verweiselen uit ledei te vervaardigen en Fuaschbi utNien kieeg en natuurlyk zullen tie bakkei t nooit meer tot tie outie ge woonte tctugkeeren Iin om wat ticht r by huis te komtn het zenden van Paasch hchaapjts uit b iter ervaaiiligd ten ge bruik dat in de dorpen Sn de buurt van Gouda nog be itaat lal door dt boter schauisehte die we een tydlang hebben ge had ook wel aanzienlyk beperkt zyn Spo ladi ch vindt mtn hitr en tiaai nog antlt re gebruiken die eeuwen gelttien algemeen waren zoo o a het brantlen van Paasph vuren dat heiimiert aan de Germaaneche feesten ter eere van Ostra tie godin van liefde licht en leven in wtlk feest ook het verlangen met Pahchen letn nieuHo te tira gen zyn omsprong heeft In een oude plunje kan men geen gelukkig jaar tegt moet aan heette het Voorts houden de bevtoneia vSn potmarsum zich nog bezig met het z g Vleugelen waarvan letx ver teld Werd in tie verslagen ovei bet Vader landsch Historisch Volkufeest van het vo rijre Jaar De Paaschviering gmg vooral m de 16e 17e en 18e eeuw gepaard met feestmaalt j den en braspartyen waaracbynlUk oor spronkel k een zucht om zich achatteloos te stellen na tie vanten De jeugd het zich niet onbetuigd Vrywel in alle deelen van ons land gutg ze evenals op U November St Maarten bij de ingexebenen rund met tie rommelpot om geld en Knoeper en te verzamelen In tie zestiende eeuw gingen ojt tie Amuterdamsche MhootjongenM op Jfaeachavent niie middoeti met den hon het werkettJk zeer kuaxtlg gedaan Is und Ik het resultaat meer eigenaardig dan moo Maai laat ik de hoeiten niet tt veel af kammen want er lyn van len zomer ook groote fyne utitioien hoe len met t nkele i l temen gegaineenl ttie zeei fyn en ch l deiachtig z n Li ziJn veel zdvergiyze hoetien in t ro e lila of donkeritiod opgemaakt tin 7e i chic x Jn O ik lyn er guitige kleine hotsijts met den rund van voren op ge nlagen tn bivestigtl aan dt bol met itn ro t van amlerkleung stioo met etn en kele grillige bloem of ttn undei Meemd oortïg oinainent oo lag ik itn iiaid blauw strooien lioed waarvan de land aan do bol was bevestigd dtior twee kleine vvaaitrtjes van gilnunend zwait stroo aan tie punt afgewerkt met i heeie kleine lootl zijtten it OHJes bet tttect wan zeei mo i Men zut vt alhaQgenile flatldeiendi linten f i yn ook veel donkere teiracotta hi e tten tlie zeei intKit z jn maai ziHials ik voorspfltie begint de tirra cotta lamp nu reeds Outl en jong blond en w art slank n dik begint tr zich tn te totnen tn nog by vüorkuui in tie iietste tinten ten a eottu zotHtat mtn imei tn imer tot de ovcrtui ging komt tlat teiracotta een piachtige tint 1 maai eet weinig nitnschtn goed staat Wat uw nituwe zointihoetl aangaat zou ik u wilhn tanratlen kiest htm met nog iittei oig tlin giwoonlijk in ttn kliui pas senil by uw xomerp k of zomiimanttl Ntdiit ttn gewoon motlel tlat u got i staat en laat tenzy gi ti juist één vindt d spi ciaa uw persotml lkhoiti past tit w m kilijkt ptt ducten van dt hiedenkimat van dezen 7 imer stilietjes in de wtnkel etflagi s i n k iu t ze met MADDY BRAND HINNKM VNU Nederland en België Het Niuti uanlt iding van de vele veitvaut tn ttigen ulidige belichten omtient den ani tier Vetleriantlsth Belgteche ondtihi nth iin gen tlie om haast dageiyiu uit df vieein ie beitiken verneemt de N it i i t vi n l e oegtle zy le het volgemle Het veniiaff bt treffende de wateiwegen en bybeliooreiule onderwerpen s in remeen oveileg door tie Netleilandsche ea b Bol giKche tielugatie vajitge te d Met g lotlvm tien van de beide legoeringen is htt vtivil gons met een uitv eiig toelichleiu lapioit aan Ie tommis ie van veertien te Parys aangeboden due ei acte van heeft genomen L e comm süie van veertien iiceft i th vooits vereenigd met een ontwerp vo r een tollfct ef tiactaat tlat tot strekking heeft Ie peimanente neutialitt it van Hc g e tn oe bt pel king van de Antwerpscht jiavt n tot Handelshaven op te heffen en de Leuli ira lant etiactaten van ISiii in hun f ut te schaffen De commissie heeft Uuuw nog uvcr ftn en antler te rappoTteeren aan de iiimijstt van bu tenlandflfbe zaken van de zeven mo tfontihtiien waaraan y haar manuaat ont ent hot tlesbetreffemle rapport 13 m itaat van wording Nwlat het 7al t n ui tebi acht zal tic ondt 1 teektwaing zotiwt l van het trtctrat tusschen Netieriantl en Belxie ui vun lat mtt ile mi gtndheden tt 1 arys iiliuits vindt n l e Wieiinffemtuaeiitu een reeii uit de jiien I84 1850 dateeremle vlaag adn gaantte souveremiteit van een ileei vin tien uidelyken uitgang van de Seheldc is ge bierven wat zU wa F on beide p trtlitn be vietligi ntle oplossing dit naangu m ie js voorshands met gevomlen isootUl Men 7ich vain wptrsrtjden heeft btpeikt toi hr af leggim van een veiklaiHfut in tie t rga ie img van tie tommi ale vVn veert en hoa dende een kortt uifeen7eltlïur Vli ei en stan In mt tt dien iianzien waurv m t loiii missie acte heeft genomen si w ri t h GttONlIWK ISHfcKZIFMNG Lin vrtmw m de HtaatiK iliaiiii hi gi enacht De NesktIanfiBc Unie voor Viuuwenbe langen zond I April j onderstaan te e gtam aan tt n minister van Uinnti landiche aken He t bestuui det Nttieilantlsehu Ln t vooi Viouwenbelangen gevestigd t Amstti lam verzoekt Uue Kxcellentie tlringend tmi nu zich daartoe Ie gelegenheid tioor net ovei l den van mi Kappeyne v tt C ppe lo opendoet een vrouw ats lid van d Staats commissie voor tie OrontlweLsheizien nit tt benoemen w g M Boissevain I ynappel Voo zitU r De huifiveHting van den Raad van Vrbeid te TIel Op lip viaffen van het Tweetb ivaneilut tien hter I M Hermaru bntreftende tien a I NM IMIB I I tienslagei hunner parochie aan t hoofd al len met ratels voorzieVi voor de huysen an natmhaftige personen hun Paawhlied zingen Telkens vertelt Tt r Gouw als ze voor een huis stal hielden schretuwde dl hondenslager uit alle macht Jongkens syt ghy alle gatter hier hn nadat dit met een langgerekt at btantwoturd was hervatte hy Moeeht ghy wel goet Hamburger bier waarop niemand Neen ilep Dan begon he ratelconcett en schreeuw dt n de jongens De tlommeldemette 1 De Vatite is uyt Kvrie elemon Te Paschen zullen wy cijerpn eten Soo IS tie Vaste al vergeten Kyrie elclstm Ala tlank voor deae fiaaie serenade moes ten tie burgers dan een stuck gelts emie i t n goetle kaïme ftiei rt geven In de Vlaamsche dorpen gaven de onder wyzers telfs nog tn t begin der vorig eeuv eenige leiding by die mastnile bedelpartijett alle leerlinicen kinderen van tien ntjkuten boer en van den armaten tlaglooher v r eenigden zich s ochtenAs in de schooi De Jongens waren voorxien van koehorens om op te blazen en van rateltjes zoodra de meester ttoartoe t bevel gaf rukte le troep de school uit en fging t dorp rentl onder t gertMp van eijers eijers il rijers I Dommcldemetle ratel klap en tnfi toncert aankoop ran erm huU roor teB Kaad Tan Arbeid te Tie heeft de mmiiter tm Ar beid 11 Maart uitvo ng reontwoofd jVmi de terzake in do Tweede Kanser reeds getlane medetlwlinjren van ticn mlaii t dat het than gepubilceerde antflroor o m tot hit volgende toncliideeit Het is wnar dat t Tiel ton behoevfvan ten Kaott van Arb een huia ta ftekoeht dat 40 000 Tilden koet Het i waar dat twee pMider te koopwaren ontlen eheidenllik voor 18 00 en 16 000 guhien Het epmte pand dal reM htktzou xyn gevieoat voor het jrebouw van A m Kaad van t Het h niet waar dut het irekoehU huis totaal of nn no fr onxeachikt ii m geheel moet nonlen verbouwti Uit den aard er 7aak zullen aan ten woontiuij dat voor bureau wordt mgcriclit veibouw ngen moe ten tcewihieden Zootianige verbouw ng ïou echter ook bli den aankoop van etk ander woonhuis mmdzakei k xijn ireweofit 4 Htt door tien VerMkerlngsroad te Vrnhem inRest lde omlenoek heeft ttnar de overttiiging van den minister geen hAn delingen of itedraginiren van den voorxitter van den I iuid van Arbeit te Tie aan het licht gt bracht ter zake waarran dexc amb tenaar eenige blaam kan treffen Do m nistei hi rt echter remeend aan len bedoeltlen vooraitter tie aanmerklnx niet t mogen tmthouden dat net beter ware geweeirt imhen hü was bUJveii taan op he annvankelllk dtwr hem inxenomen standpunt dat de taxaitde van ue wantde van ni n pand zou lUn te iireachieden tloor en of meer door het t eetaur der UÜkMürzekcnnxHhan4 Jkgewvz deekundfowi un e ien eUittr Vb door lUen voorsltter aangowoxen d kuntllfi o de heer Beatener bekenn staat als een aohtenanrAarl en be tiouwl imr pomoon en het bentuur d r Rilk vei zekeruiKwbank volledig bevoe I WH oengfiwenHcht een nieuwe taxatie loor ntioi e tleakuTKLixen te bevonlarm kan des heei Rink in deze uitaluiteod het venrUI van onvoomichtiffhAid treffen waarbij enter tie goode trouw van dien vooriitter wl stnkt tmaaswtetaat hHjftt Ver van Ned Ocmeenlen Dr algcmeene veigatiering en het on greii van do Vereenijtinic van Nedcrlamlwehe Jemeenten rullen dit i ar gehou en wnr len te Gramngen op i en 89 Juni Ptdttlcblekhulten longa de giena I angs tie gnmoien Hiitlen ten dlenKte van tie militaire politie houten blokhuizen werlil n gebouwd Burgemee t i van Danlreeht Tot burgemeoBter van Dordroclit li benoemti mr til J Wijtema gemeent aeere tui IS van Haarlem iOKRMTK KAUKK MchrirtelUk gedane vfAKcn Oe heer Polak heeft am 0fiR minister van arbeid mxaiu tie wejiaoheli khei l ven wetteHjkt maatregelen tegen hot nca ont tifkken nu aan tie bepalingen aopeoji den arb dnluui in to ii ctiewe rbi 3u avereen komatcn straks vam demhetreffende Mette yke voorschriften de navolceaue viairen gesteld I Is bet ZUn Lxcellenlie bekeud dat nu teeil vele ambaehullaiiea als t mmerlieUji sehlUlent enz zieh vestigen ha xrif standigo ontlememers ten einde tn ttkiv men n 1 uan de l epalinfren nopens den ai beidsiiiiui m ctdlectieve arbeidsoveu eokum sten siraks aan le betI fent o wtttelbke voorsclmfttn II Is het Zyn excellentie belum 1 ttatlentengtvvol jfe werkgevers met nun arbei lers in werkelijkheid of m sckltn eolfpemtef gaan werken met het doel najneaik um le sub I tMKloelde concurrentie t er nieuwe baasjes htt hoofd te kunnen bJeilen door rvineens langer tlan tien voorgiaehreven arbeidstijd te erken UI iloo ja acht 7 jn Kxcellentie het dan met gewenscht wettelitke maatn gelen te ontw pen waardoor het sub I en t aardooitevens het sub 11 genoemile tegtmiceiraaa wordt De sulker dlatributle Op de vragen van het Tweede KamerHd tien heer Abr Stairhnan betreffende haadnavmg tier auiMnhstributie heeft le mi Ulster van I milJouw enx 31 Maart geantwoord imhrdaaii voornemens te xtln ook n het komende campagnejaar een anttoen suikei overeenkomende met een verbruik an 0 25 KG per hoofd en per Aeek be n ien den kostemlen pr is beach khaar te ellen en daarnevens tie gelegot beid tot het vtikiiiiren van verdere hoevelhtden lul Waai ze nuts kregen gaven zt scheld wtHirden was er ten gulle boerin tlan Wenl ileze toegejuicht goe yf gnc wl f en hieven tie jongens een honen eil rateleen eert aan B t eind van tien tocht keerden d kindertn m t pnandern vut eijeren en e n beurs vol oortjis in ih school teruK waai de met tt r ai htt ingeianieblo ge y kelyk ontier hen vertleelite Waren tr op een tlorp twte scholen dantliende dooi ten aftpraak dt r meesters te wortien veimetlf n dat tie begeerige leeiImgen van beiile inrichtingen tegelijk uithamsteren gingen Men hail daarmt e droeveervaring opgedaan fens hatUlen tie mee ttis van twte scholtn hun kimleren op denztlfden dag Uttn timd gaan Ongelukkiirgtnoeg tmtmoetten tie troepen elkaai enraakten e slaags Te juister ure kwam depastoor aan waaVvan de vechtenden zdd chrokken of voor wi n ze tich xöó schaamden dat beitie partyen op de vlucht sloe gen het slagveld geni wit geverfd door ihgebroken eieren aqhterlatend De eieren namen b j allerlt i sindrn een mime plaats in Op Walcb ien warden allerlei wedstrijdengeorgnniseent waarb in Mn kort tÜdsverloop een h evei lheid eieren moeatenwortien gegaaid in tie Amsterdamwhe herbergen hield men zich onledig met etjeivntrappen eyeren tikken etc Dat b diegelegenheid gR ote aanUllen van dit Jmeartikel zooals we een ei langzamerfaknd On ir an Wschouwen verorl erd werden behoeft geen betoog v