Goudsche Courant, donderdag 8 april 1920

S f 5r f i i f ¥ IC Jap v ilT noer huJ l Het nf h le liictdaiit WKK hot kovoUc T n ettn miHvcrstaad Dt Japiuin ni bew n n dat da Kukh Q loiular te zUo Retart hw pmnouni aa tiaddeit aanjTAvaJlan I aArop Kaduen de Japa BUITKNlLANDiCH MIUWI BNGBIANO DemonatrearOKda blinden Vier en zestig blinden liJn eeuiJce daKt n ICftleden te Leeds büMncekomen m zlJn vandaar een waadelinjc naar landen beitoiinem een afstand van inehunderd kilo meter Op vemchjllende plaataea nullen andere blinden xich bU hen oanaluilcu Hun doel is Lloyd Georfce te ipreVen te krüffMk eo hun TerK k omvat ruksopvueduijr warki aatMn ea petutoenuitkeerinir voor blinden 41 stede van de thans 7 tilende wet FRAMKRUK StAklni der ParUaehe taxi s De chauffeun van de Parljich tuxi ti illen en aiouwe staking befflnnen In verband ont de prijsrerhiooRinit van de benzine Het publiek boycot hen iimis eep Ren tud ff p De moderne blauwbaard ut instructie in de snak Landru den mim iie dertien vrouwen zÜn z K aanstaande vrouw en doodde en verbrandde ïb Revin fd Het procet dnt een buitengewoon fiMiie célèbre zal worden komt iu Jcto ber voor Extra port voor minnebrieven iDe midinettee van ParUs z jn gealai ineexd door de bedreiifinR van extrs port op minnebrieven Het is Kaar RewooDte druk Rebruik te tnaken voor het romanti schc deel harer correspondentie van de poist rcstant ï afdeelijiR van het posUcantoor en nu is in het pkn voor hoogere belastinR het voorHtel RodaAA om twee stuivers exti a port te ciBchen op brieven die aan de poute restdnte loketten moeten worden afgehaald In sQmmiRe Pu Uache kantoren ia dit eun beUnn rijke tak der werkxaamheden De eenlRe uitzonderiuR welk wordt voorgesteld betreft het Rcval van liandelsreulRerw die van de eane stad naar de andere Raan en R en vast adres hebtmi De midikettes voelen reeds he nüpen derduurte en zullen het aantal harer minnebrieven moeten verminderen wanneer tUvier en halven stuiver per brief moeten betaJen bet nüftimum voor een gewonenbrftf ia PrankrUk js nu twee n halvenstuiver Toen haar meoiing over het hiuwe voor atel werd RevrwRd zoo meldt nle correepondoit vaa de Daily News te Partis zeide een ty7 i ch werkstertje van de Ruc de la Paix droevig en sarcastisch ZUn die akeliRe ministers dan nooit verliefd rcweest Z n zU nooit naar het loket gehold om met bWrade stem en kloppeiul hurt te vrajcen Ii er iet voor de letters Y Z Het kan zUn dat dit plan om minnebrieven te duur te malten deei uitmaakt van het officieelp plan om het sluiten van huweiykpn aan te moedlRen Het i tegelük bekend remaakt met het bericht dat de finanéieele commissie van de Kamer m beginsel tot overeenstemming gekomeii m betreffende een belia ting van tiep percent op vrygezellen ITA LIS EantsoeneerinR liet 1 April is in Italië een nieuwe rantsoeneerin ii Rev rd VolgenB een modedeellnfc van het Rome n che Remeentebpetuur heeft men recht op een h pond brood per dag een pond macaroni per week een pond rijst per maand een popd suikeiper maand een halve liter olie per maand IF 0 gram kaaa per maand mNNBNLAND TWBEDB KAMER HelnriftelIJke vragen van Kamerleden De beer Mai chant heeft tot den miniHt i van BuitenlandMhe Zaken de volgende vragen gericht 1 Kan de Vninibter voor het uitbleven van de sedert lang gevraagde toestemming der Britsehe regeering Voor het landen van luitenant Koppen op tijn vliegtocht naar Nederlandsch Indlë op Britsch territoir een redelüken grond aannemen en deaen mededeelen 2 Indien de toestemming nog langer uitblUft ÏH dan de regeering die in Ke lerl Indlë den Britschen vlieger Robh Sifiith met zoo bijzondere voorkomendheid heeft ontvangen en bijgestaan voornemens ondank de behandeling than van Britsehe zyde ondervondim harerzijds op dien weg vooi t t gaan De heer Ketelaar heeft aan den minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen gftvraagd Is het juist dat er nog geen beslissing genomen ix in zake de tialarissen van de UieisJesnijvei eidRscholen en curHutksen hoewel dese staten reeds iji Decen er j l lijn ingezonden Zoo Ja ts de minister bereid mede tedeelen waaraan deze vertraging te wrijtenIs 8 Mocht deze vertraging veroorzaakt zijn door vermeende onjuiste opgaven vanwege de besturen waarom zijn de Btaten dan nyg niet met lutdelük aanwijzing ter verbetering teruggezonden 4 Is de minister bereid in verband fnet t feit dat de leeraressen en onderwijzeressen de salariRverhooging over 1918 dringand behoeven en verhooging van de provinciale en gemeentelijke subsidies niet kan aangevraagd worden vóór de juiste salarissen aan de besturen bekend zijn een snelle afdoening van deze aangelegenheid te bevorderM De heer Oud heeft tot den minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen de volgende vraag gericht Is de minister bereid met het oog op de verminderde koopkracht van het geld eene verhooging te bevorderen van het bedrag der Rijksbeurxen vaatgest bU het Kon besluit van 8 October X877 no 1 Wijziging der wet op de oorlogswinstbelasting 1 1 Blijkens het ontwerp van wet op de oorlogswinstbelasting 1916 betuigden by hef afdeeliogsonderioek vele Men hun infltem ming mot dit wetmmtwerp waardoor do oorlogMwiDMUwlasttng wolkei huffing tot zoovele bezwaren en tol onnoemelijk vele onrechtvaardighedp heeft geleld wordt oi geheven Up verschillende gronden werd anderzijds de opheffing dezer belasting betfeurd Sommige leden hadden de belasting alÜiaos voor het gvheele Jaar 1919 willen laten voortduren Door hen dia het ontwerp toejuichten werd er nog op gewezen dat de opheffing der belasting ten goede zal komen aan de overige werkzaainlieden der met artieid overbelaste ambtenaren wat zoowel aan de opbrengst der andere belastingen als aan de publieke moraliteit tot voordeel zal xijn Nog wer l de opmerking gemaakt dat rijp en groen als hulpambtenaren ziJn aangeèteld die dikwijls hun tijd verspillen aan de nietigste kwesties Besprekingen over het verleenen van eest eredlet san Uuitschland De heeren Jhr Mr A M Snouck Uurgronje administrateurchef der directie van economische zaken van het ministerie van Buitenlandsche Zaken dr F G Walter en K H Kentener van Vlissingen leden van óen rand van bijstand voor economische zaken van die directie zullen dezer dag i naar Parijs vertrekken tot hel houden van bespr iugen in verband met een aan Uuitschland te verleenen crediet Het inddent KeROUU Do redacteur van de M slt te Brussel tchrüft Wy hebben een paar weken geleddn melding gemaakt van het moedig optreden vnn den heer ïkluard Begout die op een vergadering van he t comité voor nationale politiek verklaarde dat de Limbui Rerd vrn rfcen annexatie wjldén weten en bü Ne ierland wenschten té blUveA In de wilde verwarring wVTke doarup on ler de nationaal politieker mtaccnd t leek of de blikitem ingeeSagen wat kwam een zekere dr Ginst die meende betoedÏRd te zün dien heer Regout tot een iluel iiitdaRtn Hoc vel de heer Regout dadelïik aun den dokter meedeelde dat hü zijn getuigen niet zou ontvangen heeft de vechtIu tiKe toch zim témoins Rezonlen in de peutonen van majoor Gilson en kapitein Rraaf Aarien van Ier Burch twee comitéteden Zoouls beloofd heeft de heer ReRout hun het teurgat doen wijzen Siiwlsdien is hot comité vooi nationule pofitiek of althans leden daarvan een Re niepige en lasterlijke campagne tegen den heer Regout begonnen Aan al x iii Bvusfielftohe buren zijn briefkaai ten Rezondcn van den volRendei inhoud Uw buurman Regout die op nummer 24 van uw straat woont is de jwche die in Union Colomiile op een vaderlenjlsJievende Belgische manifestatie heeft geroepen ik ben anti Belg Wü hopen derhalve waanie heer dat RÜ aan di individu het leven onmogelijk zult maken en rU uw best zult doen oïn hem over lie greïiH te kriJRen temtte ar hü HelRen aan dert vijand heeft verk it Was Ret ekend Comité voor nalioniUe politiek De heer Regout heeft van deze file hand maar iitmaal en dat ie wel kenschst send niet onderteekend met xoiuito voor nationale politiek een schrijven ontvangen waarin hem gezegd wordt dat hü binoen acht dagen België moet verli ten zoo met dan aal ziJn huis in brand gestoken worden e a hU er zelf l pht afkomon Het ultimatum van achtl daRen it ouiloiluBschen v r trek n NatiiirUjk i er n R nietH gebeurd Prof Hector Treub f Züottlït met een kort bericht Kistcren reeds ih gemeld is Dinsdagnacht in dé kliniek van prof Wmkter te Utrecht overleden de Amsterdomsche hoogleeraar in de verloskunde en vrouwenziekten prof Hector Treub Door dit overlijden verliest onti tand een zijner bekwaamste en beroemdste g ieeakundigen De heer Treub was 1 Augustus 1856 te Voorschoten geboren Hij studeerde te loeiden en promoveerde aldaar in 1S7H op een dissertatie 0 er reflexparalysen en neuritis migrans Daarna werd hij assiHtent bg de chirurgische kliniek te Leiden en schreef in diek tyd zün Handleiding over de antiseptiscqe wondbehandeling en I e antiseptische wondbehandeling m haai tegenwoordigen vorm 1886 In 1KS6 volgde zgn benoeming tot hoogleeraar in de verloskunde en gynaecologie aan de Universiteit te I eiden welke betrekking hij aanvaardde met een redevoenng over de verdiensten der Nederlanders op het gebied van de bekkenteer Sedert 1896 was hij hoogleeraar in dezelfde wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam Zijn voornaamste werken zijn Leerboek der gynaecologie Leerboek der v nloHkunde en Onderzoekingen over bekkenpatbologie Bovendien veschenen van hem tal van verhandelingen in het Nedertandsche Tijdschrift voor Verloskunde en in andere ook bultenlandHche periodieken D overledene was lid van vele buitenlandsche wetenschappelijke genootschappen en o a ook ry r van h it I egioen van Ker Prof Treub bewoog zich niet uitsluitend op wetenschappelijk ebied ZiJn belangstelling was ook gerichv op de maatschappelijke verschijnselen en toestanden en met de hem eigen besliste wijze van optreden gaf hij zijn oordeel te kennen wanneer daaitoe aanleiding bestond Hü heeft in de oorlogsjaren vaak op onverbloem ie wijze zijn sympathie voor het Fransche volk aan den dag gelegtl Doch wat men hem soms ook heeft verweten aan zijn oprechtheid twijfelde niemand evenmin als aan zijn vaderlandsliefde reeds hieruit blijkende dat zijn meeste wetenschappelijke werken in de Nedertandsche taal zijn geschreven Zijn stoffelijk overschot wordt aanstaanden Zatevdag te Laren In Noord Holland ter aarde besteld De medische faculteit der Amstetttamsche Hooge School is de laatste Jaren wel zwaar door verliezen getroffen Winkler naar Utrecht Rotgans demissionair Pel en Treub gestorven De Nedertandsche i egeering schonk prof Treub het ridderkruis van den Nederlandschea Leeuw De Fransche beloonde zijn verdiensten door zijn benoeming tot commandeur van het Legioen van Eer MIecIleVe arbeidM Terc nkomst i rh ldrrH bedrijf Tussclien de Hoof U e rtu ren van de bonden van Schilde rtpatroons en de gezeltenSontlen in het se tii Uiers bedrijf ziin onderliaAdelmgen gevoerd over een wijzigde Collectieve Arbeidsovci eenkomJf aan te gaan vanaf 1 AprlJ Ken viertal confert ntics ün ovur dit onderwerp gehouden met het Revolg dat overeenstcnuning tusschen de partijen werd Dereikt J c nieuwe overeenkoiuHt treedt vanaf KprW a Jn workii ï liet uantal loonklsMen dat in dë oude overeenkomst ü bedroeg werd thans op bepaald De Iconen weitlen al volgt vastgeste ld Ie klasse 85 ets 2e klasse 76 cta 45 uriRe werkweek 68 cl 0 uriRe werkweek te klasHe 69 cta 4r uriRe werkweek 5 ets 52 riRe weAweek 4e klasse 63 ets 46 uriRe weisweek 61 ets r 2 a urige werkweiek 5e kloBse 67 ets 4 uriRe werkweok 44 ets 68 urige werkweek De l epalingen uit het oude contract ten aonxien van het verpiJchte Utlmaatschap overwerk nacht Zondogsarbeid an arbeid op Chr feestdagen xiekt verzekering enz Oleven gehamlhaafd Voor minderjarigen werden de loonen in verhomIdnK varitgesteld Het contract werd weder aangefioan voor den tyd van een jaar April 1920 31 Maart 1921 Partyen in de ovvreenkomat ziJn de Bond Van Ned Hcbildernpialroons ie R K Hond van Schilderspalroons St Lucas de Ned Chr Patroonsbond de Ned SchilderwgezeUeiiibond eai do Ned Chr t i OU wvakarbeide rsbond Een Ned Weekblad voor het buitenland In te jongste bestuursvergadering van het Ailg Ned Verbond is belianJeld het denkbeeld van de oprichting van een krant voor Nederlanders in het buitemand een weekblad zondor buitenlandsch nieuws onder feulltoton zonder veel advertent es doch waarin de Nederiander in den vreemde bijeengebnacht vindt het voomaamate nieaiw uit het vadert ami Dit ilenlcbeeld is naar wlJ in Nceriundia lezen met instemming begroet en na eenige gedachtenwissetlng over uitvoering en inkleedjng werd balloten dat net D B l üü zetf t zij met bUstand foner cuinmiBsie het plan nan v zal uitwerken Internationaal couRres van textielarbeiders Te Amsteixlam zijn naar Het Volk meldt de tetlen van het Internationaal bureau der textiet arbeida i 4 bijeengekomen teneinde een binnenkort te houden internationaal congres voor te l ereiden De conferentie stond onder ifoorzltterschap van den secretaris van de Nederlandsche organisatie van textielarbeiders den heer Voogsgeert Uit liet financieel Vernlag Meek dat het weerstandsfonds ongeveer ƒ 145 000 bezit en dat het Imtlg aiüilo van de internationale kas 6S60 bedraagt Besloten werd tot verhooging van het salaris van den internationalen secretaris entot het weder betalen van contributie Devraag of het wenscheiyk is deze contributie te verhoogen Mt later aan de orde worden gesteld Cmigres voor Zondagsrust Te Utrecht zal op 20 Mei vanwege do Nederlandsche VereenigtnR tot bevordering van de Zondagsrust een congi erf woixlen gehüudpji LANDBOUW EN VEETEELT Paardm voor Zweden Te Tiel zijn de laatste dagen e n 4U lai paarden van 3 tot 8 jaar opgekocht voor uitvoer naar Zweden Men biasteckle vnn f 6 K 800 eT kele deden ƒ 1000 Mond en klauwzeer In de Langestreek is de terito an vee aan monden klauwzeer buitengewoon groot Onder de jonge varkens maakt iIl ziekte veel offers één ilandltouwer onder Rumpl verloor in enkele dagen 38 bi gen Tengevolge van de groote stt rfte tÜRt de priJH voor biggen snet Melk en melkproducten In de gistere te Delft gehouden jaarluksche vergadering van den R K Bond van Handelaren in Melk en Melkproducten in Nederland is bwloten opnieuw te ageeren voor een behoorlijke winstmarge Bij de bespreking van den huidiRcn toestand in den melkhandel brachten de Roty terdampohe afgevaardigden ernstige grieven uit tegen de oonfederatie te Rotterdam welke annex is aan Van uen Berg s m a rganne fabrieken Deze confe leratie maakt zoo werd gezegd den kleaubn inelkhundelaar het t eslaan onmogelijk door de prezen op de markt zoo hooR op te jagen dat slechts 1 ceint per liter wmht kan worden gemaakt ïetracht zal worden den Bond van veehouders duidelijk te maken tiat het in het belang van de leden gewen scht in dat den reëelen melkhandel het bestaan moge dk wordt Remaakt en hij de eorife teratie dwingt rekeffving te houden met tie belangen van anderen ioor b v den leden te verbietlen melk te leveren aan de conftHleratie ootang zij in t ar houding bUjtt volhard efl Besloten werd ernstig actie te voeren legen de oprichting van melkcentiales ie Amsterdam en Alkmaar en In ieder geval te trachten den in e verkoop van n elk jril te houden Meegedeeld weixl dat een Melkwet een onderdeel der Warenwet wordt voorbereid KERKNIEUWS Remonstrantsche Gemeente Naar aanleidlnR van de vacature Slenfert Kroese in de Remonstrantsch Gereformeer ie Gemeente te Rotterdam Mhrilfl Voor Eigen Kring Daar het aantal mannelijke predikanten proponenten en candidaten bü het ontslaan der vacature geringer was dan het aantal predikantaplaatsen heeft de gemeente het recht om ook onder nletRemon itrantsche predikanten hare keuze te doen voor de vorming ener nominatie en het uitbrengen van Iwt beroep Waarmede niet gezegd is dat tij dit zal doen maar zoofl3B het in onze kerkelijke taal heet de Deur Is open Algemeen gciicètspunt et Volk bevat het eent deel van liet luppoi t van de Socialisaliecomm A 4ii beDoenid krachtens besluit ran het congres van 1919 We nemen er het volgende uit over i De sociaflsatie van het bed rijfslevcn beoogt het welbewuste orgaaiseeren van de productie tot de hoogst mogelijke doelmutgheid voor de geheete measchhe i Voor een deel der productie j3 m techr i ch en organisatorisch opzich leed een zeer groote doelmatigheid verkregen namelijk voor de sterk gecotieenU Cerdc bedrijfstakken waarin alle of zoo goed al lie productieve krachten in het bedrijf onder één ordenend centraal gezag ziJn vereenigd In het kapitalisme echter gaat mei ueze ordening nA de voortbrenging onvermijdelijk gepaard een ozidrageliiko niachtsvcrmeerdering van de pariicuiicrc bp itters De monopolistische beheefüching van een bedrijfstak atolt hen in staat buitensporige winsten te verkrijgen door mid ie van verregaande prijsopdrijving niet zelden verbonden met kunstmatige beperkmg van den omvang der productie De onhoudbaarheid van een kapitalistisch m jiiopolie springt dan ook in het oog Overal waar het zich voordoet op eenig belangrijk terlein Ier voortbrenging dat van blijvende vtaarde voor de gemeenschap moet woicen geacht komt het voor onmiddeliijke en volledige ttocialisatie in aanmerkinx En dit te meer omdat de organisatorj he mocilijkheden aam de doorvoering der socialisatie veriwnden in deze reeds stoik goconcentreerde bedrijven het gerinRst zÜn Als voorbeelden van zulke bedrijven ziJn te noemen De papier induistrie de stroo k ü tonfabncage de gloei lampenindustrie do rubber UduAtrie de giat en spin tusfabri cage do lasfabrieken de fabreiken van melkpro lucten de kabelfabtieken de blikXabrieken kortom alle bedrijifstakken waarin de concentratie is uitgegroeid tot An byiiu volleiLige beheersching van de bedrufstakken loor een zeer klein aantal ondernemers die thans de verbruikers vriielÜÉt kunnen brandschatten en die het economisch levon voer een gi oot deel beJieerschen Ten aanzien van sommige sterk geconcentreerde lïeilrijven zooals margarine industrie de SU ikemü verheid etc moet resening worden gehouden met bijzondere lactoren Op de positie dezer ndufetneën wordt derhalve in een ander deei van dit rapooi t nmler ingeggaan Hetüs echter volstrekt niet nooriig de sofialisaflt tot sterk geconcentreerde bedrijven te beperken Behalve in de socialisatie der loeds geconcentreerde bedrijven zal zij een veel omvangrijker eai vee 1 grootscher taak vin den in het stelselmatig orgams jercn van het bedrijfsleven in den jreleidelijken opbouw van een strikt rationeele produc o die alleen in staat is om welvaart aan ie gehoele menschheid te brengeii Dit de M van haar taak is moeiUiker dan het eerste en veredscht een lanïeien duur In het t genwoordig stadium der bedrijfsootwikkeling zijn vele en daaronder van de belangrijkste productieUi iken noR overgelaten aan klein en mi Idenbedriifjea zonder onderlinge samenwerking on goed doordachte arbeidsverdeeüng En ook u de productietakken waar het grootbe irijf is uitgegroeid is de rationeele stwc alisatie en normalisatie ter bereiking van de grsot i moRciyke economie nog ver te zoeken De te aociatiseeren bedrih cn i De vraag komt dua naar voren iii welke volgorde moet worden gesocialifiecin Welke i edrufstaklten komen buiten ue uterk geconcentreerde over welke retHii gesproken het eerst in aanmeiltinK voo iiocwiiisatie l n dan vragen twee Rroote complexen van bedrijven onze aamlacht Allereerst de groep van bedrijven du men de primaire kan noemen omdut lü oen RPondslaA vormen en de onmiobare voorwaarde van de goheeie economiocho ontwikkeljnR Daartoe rekenen wu do steenkooiproductie het tronsportbeduif en ile eiectrici lei ts voorziening Het tweede groote complex van bed ijven die het eerst voor aocaaiiBalie in aanmerking komen wordt gevormd d jor de bedruven üe in de eerste levensbehoeften voorzien Deze groep omvat dus ik le ensmiddelenproductje den womn bou v en de pioductie van bouwmaterialen de veivaartligmg van kleeding en schoeisel benevens ucn aanvoerhandeJ in al deze artikelen Trouwens reeds lang vootxlat er over ocialisat e gesproken werd is men er toe gekomen verschiUende van deze btdiijven of in handen der overheid te bi enjiea óf waar zy in particuliere handen werden gelaten de vrtjheid van deai exploitant in allerlei opaichten door overheidsvoorschriften te beperken Hun volledige socialisatie zal de gemeenschap behalve de voordeden aan bet bedt ijfsbv zit zelf verlKinden een machtsmiddel in handen geven dat zy naai om tanuigheden bij de verdere doorvoer i g der socialisatie kan hanteeren Zoo bleen leeds in lie oorlogsjaren de kolen en eleclncilettsili stribiitie van overheidswege een krachtig wap ï om in verschillende industrieën een betere meer economische drijfkracht iu te voeren Ea een betieerschmg van het tran portwezen kan ook dienstiR zijn Om voor zoover gewenscht invloed te ku inen uitoefener ten einde den in en uitvoer van bepaalde artikelen t regelen zonder verdere omslachtige controle van noo e Ie heb ben Socialisatie en snelheid Het IS in den bovengeschetsten ge tachtongang wel duideJijk dat ook da oocialisatie van de aangegeven producliegebie len ïich niet in een kort tijdsbestek zal voltrekken Met welk van de bedrijven uit dit groote geheel aanit mdR een aabvong hent te worden Remaokt iü een vraag van opportuniteit waarbij overwegingen van tweeêilei aard den doonüag geven Evenmin als de socialisatie van alle bedrijven op een zeUde tijdstip tot stüul zal komw evenmin zal de soeiaüsatle van alle bedrijven Blch op dezelfde wijze en in denzelfden voi m voltrekken Economische Raad Er dient een AJguneene Economische taad ifevonnd te wordesi ten einde het noodigu vert and te breni tusschen de verschillende gesooiallsoerde bedrijven de Hocialisatie vun andore bedreven voor ie bereiden pn het l arlement te ontlasten van üc bemoeiing mot de onderdeelen der socialisatie waaivoor het al in hoofdtaak poiit ek lichaam minder geschikt te achten b In dezen Raad behooren de Vo k vortegepwoordiRing de bedrüfedirectcuren de centrale orguiisatie der technici d de organisatie der arbeiders en d r consumenten vertegenwoordigd te ziJn De leden worden door de Volksvertegenwoordiging op aanbeveling der betrokken groepen benoemd De Minister van Nijverheid is ambtehalve voorzitter van den Raad De Raad heeft o m tot taak Ie algemeene regels voor OLdrijfsbeheer b v afschrijving en reserveermg te ontwerpen 2 het initiatief te nemen tct do stichting van instituten ter systematirtche verhetering der techniek 8e in overleg met de betreffonde vakvoroenlgingen voldoende overeenstemming m de artjeid voorwaarden voor het personeel in de verschillende gesociali ucrde bediijven te brengen 4e advies uit te brengen lietzij gevraagd of op eigen initiatief ovei tie vraag welke bedrijven voor socialisatie venler in aanmerking komen 5e in overleg en samenwerking met dergelijke organen in andere landen te treden medeH einde do IntemationaHo Aoelalisatie voor te breiden van bedrijfstakken die daarvoor aangewezan zijn 6e aanwüiingen te geven ten aanzien van de verdeelinR der productie voor het binnenland en voor den uitvoer Het rapport verklaart tlch tegen het mdenjtelsel en voor schadeverjcoeding aande elRenaren van de te sociallseeren ondernemingen LAND EN ZEEMACHT Wüziging der kost winners vergoedingen Blijkcnii een aanschrijving van den Minister van Oorlog aan de burgemeesters iieeft te Minister overwogen den maatstaf waarnaar tot dusver kostwinnorsvergoe lingen werden bepaald u a ats volgt te wijzigen Voor voeding voor personen van 17 Jaar en üudtr 46 cent per dagj van 18 tot 16 jaai30 cent van 7 tot 12 jaar 30 cent van 1 tot 6 Jaar 22 cent voor kleeding eA schotlsel per dag en per persoon van 17 jaar en ouder 10 tent van 7 tot 16 jaar 10 cent van 1 tot 6 jaar 7H cent en van 1 jaar an jonger 7Wi cent voor verüehting verwarming en bewassching per gezin per week ƒ 2 80 Voor huishuur zal worden vergoed het werkelijk bedrag van de huur tenzij de huur onnoodig hoog is in welk geval voor huur berekend wordt t bedrag waarvoor het gezin behoorlijke huisvesting kan verkrijgen Indien hut gezin een eigen woning bewoont wordt vergoed de hypotheekrento benevens 40 cent per week onderhoudskosten der woning Voor zieken en begrafenisfondsen en leven erzekering het werkelijk bedragidat voor de fusdsen woi dt gestort en aan premie voor de verzekering wonlt betaald vooi zoover die premie matig is Voor belasting Het bedrag dat wor ll betaald lum belasting van onderen aard dan de rijksen gemeentelijke ink ntutenbcla sling V or het uitgegeven bedrag aan ach olgeld Indien echter vermoedelijk een goedkoopere school bezocht zou zijn indien de dienstplichtige niet aan het gezin ware onttrokken wordt de vergpeding voor schoolgeld slechts gesteld op het bedrag dat vooieen goedkoopere school zou zijn betaald Verhooging wegens inwoning bü denlen 10 cent per dag voor eiken bij het gezin van den dienstplichtigen behooi enden persoon die bij derden intrek heeft genomen Verhooging wegens hooge uitgaven voor kleeding 10 cent per dag voor den persoon wiens kleeding of schoeisel wegens zijn be tiekking aan bijzondere sl tage onderhevig is of bijzondere zorg vereischt Voorts zijn nog bepalingen ontworpen voor vergoeding wegens bijzondere uitgaven zooals voor noodzakelijke vernieuwing van huishoudelijke artikelen e d Van kracht blijft dat wanneer tot het gezin behoorende personen die voldoende werkkrachtig zijn en ook in de gelegenheid zouden zyn loongevenden arbeid te verrichten niettemin het verrichten daarvan nalaten zonder daarvoor bevredigende redenen te kunnen aanvoeren het bedrag dat xij bü goeilen wil naar schatting zou len kunnen verdienen als liun werkel k inkomen moet Worden aangemerkt Ook blijven van toepassing de in verschillende circulaires vervatte bepalingen o a nopens het medeieke nen van inkomsten in natura de inkomsten van den militair tijdens zyn verblijf onder de wapenen de uitkeeringen van werkgevers de inkomsten van volwassen kinderen inkomsten uit arbeid veiTicht door de echtgenoote van den dienstplichtige en vergoeding in gevat van huwelijk na de opkomst van den dienstplichtige De Minister wyst er voorts de burgemeesters op dat zij voor afwijking van de nieuwe bepalingen zyne machtiging behoeven 423e STAATSLOTERIJ ü kl Trekking van Donderdag d April ƒ lOUO No 15868 Prijzen van ƒ 3U 388 867 424 706 1252 1512 2051 2816 i418 2 K j 25S 2860 8061 8349 3668 3726 8948 4111 4645 5387 6360 6484 5586 0007 6186 6299 6342 6433 6826 684 1 7052 7429 7476 7660 7677 8U12 8466 8606 8661 9174 9332 9428 9603 9992 9997 10249 10395 10412 10B87 11138 11263 11832 12156 12469 1 512 12691 12596 12679 18031 13556 14177 1435 16218 16275 15456 16649 15674 15666 15679 15972 16123 16314 16623 17612 17631 17663 17673 17818 18298 18633 18666 18741 19812 19724 19951 20027 2ÜÜ39 20103 30710 20861 21107 21224 22089 22309 22836 22406 2269 22717 22930 POST EN VERKEER Het verkeer met Dultecklahd Naar vernomen wordt rijden de personentttunen over Enunerik w er tot Oberkansen GMIKNGDE BERIWHCW Uv otaklni In de havens Manifeet van den Centralen Bond De Centrale Bond vmn Transportarbeiders IS in cea uitvoerig manifest opgekomen telden de bewering van de l ederatie van transportarbeiders al zou hij unde fair hebben gehandeld en op arbitrage hebben aangestuurd Wil hebben niet op arbitrage sangeutuurd aldus het manifest w J heblwn Nteehta de mogelijkhekl ervan willen i esprekMi on onderzoeken Indien de Federatie dat niet frertien dagen had gesaboteerd iloD zou 1 onderzoek reeds lang ziJn atgetoopen ea de positie der stakers versterkt De w tiarheid is dat de werkgevei j de borst ho6ger konden opzcttten toen de Federatie met ingang van 22 Maart daarnaop 8 April hare stakingsuitkeeringen ermbiderde Meoi meldt uit Rotterdam aan liet Hbl In een door den Centralen Bond voor de vakgroep Zeelieden belegde vergadering welke door ruim 1000 man was bezocht en woaHn de bondasecretaris de heer Hof een uitesnzetting gkf Is een uit de vergadering voorgestelde motie aangenomen die zegt het te betreuren dat de l e leratie niel in citaat is haar stakers voldoende uitkeering te geven en niet alles heeft gedaan mcc net beitnur van den Centralen Bond om een gunstige oplossing te vinden Verder keurt de motie het beleid van bet t e8tuur van den Centralen Bond goed en wordt er het besluit in genomen de staking onverzwakt voort te zetten tot een goe le oplossing is gevonden De Minister en de arbitrage De Minister van Arbeid heeft het volgende schrijven geiondm aan het stakingscoraité van de Nedertandsche Federatie van Transportarbeiders en den Centralen fiond van Transportarbeiders Het verzoek tot het bijeenroepen eeuer conferentie dat ik van den Centralen Qoad en van de Federatie ontving is door mij bij schrijven van d d 1 dezer ter kennis van de Scheepvaartvereenigingen Noord en Zuid gebracht Heden ontving Ik daarop dit antwooi d Aan en conferentie als door u bedoeld vermeenen wü geen deel te moeten nemen wij weaschen ons u bekende standpunt ten opzichte van bemiddeling met beslistheid te handhaven De zaken staan dus thans zoo Ie De werkgevers willen geen bemiddeling aanvaarden wel arbitrage echter op voorwaarde tat de geheete Regeering de arbitrale uitspraak voor hare veiantwooi delijkheid neemt een voorwaarde waaraan de Regeering niet bereid ia te voldoen 2e De Centrale Bond wil zich over arbitrage nog niet uitiprekMi maar wü met de weriEgevers een conferentie over de punten van arbitrage om daarna te beslissen of hij arbitrage zal aanvaarden 3e de Federatie wil geen arbitrage doch alleen bemiddeling Mijn poging om aan het conflici door arbitrage © en eipd te maken stuit du i af zoowel op de onaannemelijke voorwaarde door de werkgevers gesteld als op de weifelende houding van den Centralen Bond Nu de zaken zoo staan zal ik mU van verdere pogingm onthobden t 4dat ik verneem dat er In de meening dei partyen een wijziging tg gekom L Volgens de Westminster Gazette beletten de hav aiarbeiders van Zuid Wales uit sympathie met de stakers in Nederland het ertrek der HoltjuHlsche schepen Een dolle chauffeur Iu vliegende vaart heeft een carosserle bestuurd door een monteur van de Amsterdamsche rytulgmaatschappij in de Kalfjeslaan te Anwienlam een zestigjarigen tuinman aangereden die zoodanig werd getroffen dat hy met een beenbreuk eenige gebioken ribben en een schedetbreuk in hoogst zorgwekkenden toestand naar het O L Vr Gasthuis moest worden overgebracht De chauffeur die onder den invloed van hterken dronk verkeerde reed daarop volgens de Ct tegen een boom De caros serie werd vernield hij zetf bekwam weinig letsel Den chauffeur werd een verhoor aCgenomien De zaak is nog in onderzoek Kabrieksbrand Uistei nocht is de Zaanlandsche bescliuitlahriek te Wormerveer geheel uitgebrand De schade die door verzekering gedekt wonlt bedraagt ongeveer ƒ 20 000 De oorzaak van den brand is onbekend Stakklg in de Venen De hier en daar in de nieuwe Veenkolonie voorkomende stakingen in bet Veenbedrijf schijnen ditmaal even kort als kalm te zullen verlbopen Wegens de sedert weken doorloopend gunstige weersgesteldheid is er al veel loswerk in t Veen verricht dat verleden jaar begin April ijog moest worden aangevangen Te P mjner Erfscheidenveen en te Emmer Compascuum is nu reeds zooveel lange turf gegraven dat men rekent dat dit werk 3 4 weken na Paschen reeds voltooid zal zijn Aldaar en te Nieuw Weerdinge hebben de vervener den arbeiders voor de keus geplaatst loonregellng als verleden jaar of anders stopzetting van het baggelwerk Na een goede week van staking verluidt nu dat de arbeiders hun eisch van loonsverhoogiug ad 6 pCt hebben ingetrokken Te Valthermond is men al aanstonds op de i eKoling van 1919 ingegaan zoo ook in de uieuwe veenderij te Roswinkel Ton slotte blijkt er werkvolk te over te zijn Ue Paaschdagen op de Haagsche trame Het aantal passagiers t welk dit Jaar gedurende de Paaschdagen op de electrische tadalymn went vervoewl bedroeg 214 974 tegen 189 133 het vorige jaar Paschen 20 n 21 April Voor de Schweningsche lijnen was dit aantal 126 613 tegen het vorige jaar 89 382 Ue Faahchdagen waren toen droog maar koud ï t passagier met de atoomtram ar Delft bedroeg dit Jaar 24 888 tegen is öM he vorige jaar Paschen STADSNIEUW WUDlA 8 Api I IIUO Notaris N F CoMbier van NmMb UÜ kon beoluit van deaer ia Kn N F Cainbier van Nooteu op zijn verzoek met Ingang van 30 Hei eervol onUlag veiluind uit aijn betrakking van notaris te Uoada In een tleel onzer vorige oplage feeds vermeld m bachtascliool Morgenochtend om elf uut worden in Ue AmbachtBsctiool de diploma s uitgere kt aan de leerUngeo die den cursui met sUcces hebben doorloopen tei wUl taveiu voiut bekend gemaukt volke leerlingen tut een liooRore klas worden l evorderd Bond van Kaospruducentcn Uedtttt heeft de Bond van Kaasproduceuten In de Sociëteit Ons Cienoegen alhier zyn Jaarvergadering gehouden onder leiding van zijn voorzitter den lieer A van Wynen De heer Van Wijnen opende de slechta matig bezochte vergadering met een toespraak waarin hy zyn teleurstelling erover uitsprak dat de Kegeeriug er nog niet toe heeft durven overgaan om het zuivelbedrijX lijn vrijheid te hergoven Nog zucht dit bedrijf onder de gevolgen van het ingrijpen der regeering in den ofgeluopen zomer Kr komt over de producenten een zekere gelattinlieid welke echter niet tot onverschilUgheid mag overslaan Men moet actief blijven met een open oog voor de nieuwe vragen welke om een antwoord vragen Een dier vragen is of in Zuld Holiuad de fabriekmatigov bereiding moet wonlen ingevoerd don wel het klembedryf zooals dit thans nog wordt beoefend moet worden bestendigd en verbeterd Er ia een atrooming geweest in Zuid Holland ten gunste van fabriekmatige bereiding doch merkwaardig is dat in den laateten tyd in de provincies waar deze bereiding sinds jaren wordt toegepast een strooming merkbaar wordl die terugkeer wenscht tot het kleinbedrijf De groote moeilykheden en kosten aan het beheer van fabrieken tegenwoordig verbonden men denke lAechts aan de loonkwestiesj zulten hieraan zeker niet vreemd zijn Dit zijn symptomen die tot nadenken stemmen Een andere vraag welke zich voordoet houdt verband met de uitbreiding der bevoegdheden van de Kamers van Koophandel Tot dusver werd de landbouw niet als industrie beschouwd en Was hy niet In die Kamers niet vertegenwoordig l Het is zaak te zorgen dat hierin thans verandering kome De Secretaria de heer J de Groot Jaczn te Berkenwoude bracht het jaarverslag uit waaraan het volgwide ie ontleend Het ledental vermeerderde in 1919 met 148 en b roeg op 31 December 1 1 8208 Een SOO tat nieuwe leden gaven zich op in verlMuul met den toeslag op de winterproductie van kaas welke toeslag ultoluiiend werd verstrekt aan bQ eene organisatie aangesloten pro iucenten Een gi oot percentage van deze tedeta zal echter wel weer verdwijnen zoodra de toeslag aan hen Is uitgekeerd Nieuwe afdeelingen werden opgericht te Hoog Bloklond en Molenaarsgraaf Braadwijk de laatste tengevolge van de splitsing Ier afd Ottotand Molenaarsgraaf en Brandwijk Het aantal afdeelingen bedraAgt thans 63 Het batig saldo van ƒ 2844 70 over 1918 vermeerderde tot 3665 78H over 1919 Het verslag noemt het jaar 1919 zeer guDStig voor de kaasprodscenten al moet erkend dat de hooge prijzen der kaas wegeoH de speculatieve doeleinden woarmetle liet artikel werd opgekocht een zeer ongezottden ondergrond hadden Het verslag geeft voorts een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden van den Bood in 1919 De landbouw zul moeten tounen dat ii behoort tot de nationale industrie en 0 4t in de Kamera vBa Koophandel zal zü een plaats moeten gaan innemen welke overeenkomt met hare plaats in het economjHche leven van i i8 land De directrice van het KaaBContrÖlcstaiion Utrecht mej R Spanjaard en Dr H van Gulik lie de vergadering bijwoonden weyden hierna door dten Voorzitter welkom eheeten Van het Nederlandach Landbouw Comité wa een schrijven ingekomen met verzoek te willen berichten of de Bond steun zou willen verleenen aan een plan om een vaat tentoonRtellingsgebouw ten behoeve van den landbouw te stkhten In het dagelijksch bestuur van den Bond was als bezwaar tagen een vast tentoonirteUingsgebouw geoppent dat men dan met de tentoonstelling gdboiiiden iü aan éifee plaats terwijl het juiat in het belang van het tentoonstel lingsbOMek is dat de tentuondteltiBgen op veraehiUemde plsatoen worden gehouden Uit de vergadenng wrd geweown op de mogeliJUveid voor den landbovw om deel te nemen aan de Jaarbeuro te Utrecht Daar hfft sohrijveoi van het Landbouw Comité nog niet In het HooCdbeiHuur wa behandeld vbtd beijloten hot daarheen te verwijzen dit zal ook overwegen in hoeverre deelneming van den landbouw aan de Jaaroeurrt moet worden bevorderd Beelotm werd dat voortaan de vertegunwoovdlgen van den Bood in het Keicrl Landbouw Comlté en de leden van commissies cuUen worden aangewezen door het Hoofdbestuur Medeg ff tot werd dat tot leden van bet dag iifks i bestuur waren benoemd ie heeren K Jenee to Bodegraven en S v d Marsl te Groot Anunera Laatatgenoemde beflft echter voor de benoeming bedankt De Voorzitter memoreerde met genoegen dat er in de publieke opinie over de boeien oen kentering ten goede begint te kjmen Zdfs Kamerleden gaan zich openlijk uan de zijde der boeren scharen en dat zegt wat Het bericht uit de Staatscourant waarbij do Minister van Landbouw de boeren opwdct om zich weder als voorheen te gaan toeleggen op de varkensfokkerij en waarin hij export van varkens in het vooruitzicht stelt gai den Voorzitter aanleiding tot de vertlariiig dat de regeeringspolitiek welke vroeger is gevoerd ook ten aanzien van de varkensfokkerü In deze tot groote vooiiichtigheld maant De boeren hebben op dit punt het vertrouwen en toezeggingen ut de Regeeringen vcitorcu Toch is t mot gew nsctlt om de iiltnoodlglttg der regeering MJOder vorm van proces naast lich neer t leggen getracht moet worden positieve toeeeggingtn van de Regeering te verkrijgen in pJaats van vage beloften Spr stel ie de volgende motie voor welke bi acclamatie werd aangenomen gezien de bekWHlraaUng In de bladen van de plannen der Kegeerlng tot het toestaan van uitvoer van varkensvleeach ter bwordering van dan weder opbtoel der varkaoiihoadery mot genoegen geconstateerd hefabeode lat bij de Regeering het ernstig voornemen bestaat de mogel kheid te openen om den voorheen zoo bloeienden maar door omstandigheden en crisis maatregelen bijna geheel lamgeslagen tak van bedrijf weder te doen tierleven overwegende welke groote risico s oonhot weder in gang brengen van dit bedrijfzijn verbonden door de sopiUleii welke inonaekarhekl daarin moeten worden vastgelegd overtuigd dat oplevering van dit bedrijf wollus gepaard moet gaan in de tegenwoordige omstandightiden met hooge pryzen tegeuktuitmg zal vinden bij een deel van ons vulk lat nog ütaeds in kortelchtigheid het belang van an bloeienden landbouw en export niet kan Inzien stelt er prya op van U te rawgen vernemen of de betroUÊenen in deien met beslistheid op den toegozegden ttteun bt vend mogen rekelken zoolang liot verloop binnen redelijke gmuau blytt te l epalen niet door den alwwlnndeo buitonstaaiider maar na grondig daakundig onderzoek verklaart zich bereid all m het verk te willea stellen om onder lijne leden animo te w kan voor dit bedrijf wamMwr hü vaa U de b k elde toewKging mooht oaivang 6n Wordt vei vulgdj BERKENWÖUDK Door welwillende hulp van eeoige dames lu deze gemeente ii em bedrag vau 1 29 byeengebracht met den Verkoop van fchnmabioempjcs ten behoeve van de tuberculosebeslrlJdiiLg ÖODEÜRAVEN op het drietal voor predikant bij de Ned Herv Kerk te Feijenoord Rotterdam komt ook voor Ds T Kijftenbelt alhier In de gistei en gehouden oi enhai vergadering van den Raad van State afdeeling voor de geschillen van beetuur w d mede teeling gedaan van een Koninkl k besluit houdende handhaving van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarby afwijzend is beschikt op het verzoek van H van Gent onderwijzer aan eene Christelijke school voor meer uitgebreid lager ondePivijs te Bodegraven om verlof tot het tevens bekleeden van de betrekking van verteganwoortliger der Ned Middenstandsspaarpandbriefbank te Groningen MABKTIIEKICUTEN Gouda 8 Apru 1920 KAAS Aangevoerd 13 partije i Ie kw ƒ 62 66 2e kw ƒ 56 61 handel flauw BOTER le l aanvoer Goebotor f 1 8ó 1 45 Weiboter ƒ 1 25 1 36 handel vlug VEKMARKT Melkvee goede aan voer ƒ 350 570 handel vlug Vette wurkens red aanvoer ƒ 0 85 0 90 per half k i handel vlug Magere varicois goed ua er f Ü 8U 0 85 per half K G handel nktig Magere biggen groote aanvoer fl i b pet week handel matig Vette chp en weinig aanvoer f E 0 68 handel tr ag Lammoren geen aanvoer Nuchtere kalveren roote aanvoer handel matig Sl chtkalveren f ü 16 Exportkalveren f 15 23 BlEftEN Red aanvofcr per 100 aluks 9 50 10 handel flau i GRANKN Onverandeid va tt Tarwe ƒ 12 38 Rogge ƒ 26 ftO 27 erst ƒ 4 ü 25 idem ch ƒ 26 27 Haver f 24 WI 2f Erwten f 26 27 50 Bruineboonen f M f 28 ONDERWIJS De Uvie een Hchool met den Ütibel iistfren is te Utrecht de gewone Jaarvtrgadering 42ste van de Lme een School met den Bijbel geh Hiden De voorzitter ds A de ieus uit de ijemmer opende de vei gaderaig up de hCbruikelyke wyze en sprak daarbii een kort openmgwwooni waarin spr o a er aan herfnnerde dut het verleden jaar April ingediiende wetsontwerp L O nu pas in behandeling zal komen Het jaarverslag vau den secretari reeds gepubliceerd werd goedgekeurd De rekening en veraiitwooPiÜn van ilen pemningsmeester sluit in ontwanR t en uitgaaf met f 078 waarbij een batlw saldo van f 1224 In de plaats van de heeren mr W J van Heeck Calkoen en da G Hofstede dJe aftredend en niet herkiesbaW waren werden gekozen de heer n Jhr mr H A M van A tch van Wück en d D M Blamthart van Nü verdal Vervolgen hield ds de Geus uit de Lemmer een rede over de toekomst van de Unie Een voorstel Gouda om de Unie op te heffen werd met een groote meerderheid verworpen De bestmnwoorstedlen worden tot een volgend vergadering teruggeno Geen huilwerk meer In School en Leven pleit mevi S Lagten Reijs voor buÓBWerk voor hard werken Tegenover de vele temmen vo beperking van het werk mug ook dezc stem e gehoord worden ZU schrÜft o m Hoft zoudt ge ooit den kinderen een taal willen leoren zoaAev dat ze thuis aisjeiiLieft wildet ge dat ook al in de schooluren ioen al maar memoreeren memor eren Op school is de thema opgelezen uitgelegd thuis wordt die gemaakt Op achool is het gedicht gelezen uitgelegd thuis wonit het gwéccM wortien de nieuwe woordjes er uit geleerd tot ze er in zitten Plezierig voor die Idoderen hoor ik mompelen ÏMeiierig och wie vroeg daar toen naar vijfen liwiiitig Jaar tertig We leefden veel meer ender den Kantaanschen imperatief Du sollsti en vroegen niet of het plezierig was Maar thans weet ik dat het plezierig geweest is en ik hoop dat mijn kinderen hetzelfde ff 4uk beschoren zal zi Hoor maar Ut heb ole kmd i w na mlJn Ueode Jaar een g won K rtio en na miJn twaa fde laai een ae r groote porti hubtwerk gthad Uie S roote portie diende om er Kngelwh en uitoch benevens hei verdere Fronscli n te stampen Van de meerdere hardwerkende ichoten waarvan ik In d a aaahei melding maakte tal Ik u er één noemen dic van meneer Poot op tien ZuUlwal In Den Haag DAir kreng Ik mijn groota portie aultwerk iaar leerde Ik mijn talen Ik leerde er in een achtste en negemle leerjaar totdat ik op den leeftijd fCh UMi Jaar naar de tweede klas dor Normoalschooi verttuisde Tom kende ik VAn Franech zó6veeJ dtt ik na miJn ho thdcte la en hand undraaiea mün akte Fransch had en van ËnjroU h en Duitscb zooveel dat ik er voor miln leven genoeg aan heb Als men alles In de ichooluren zou willen afdoen don van tweetfn ééia 6f we zouden onze cischen aan schoolopvoeding geateld zooveel lager moeten maken of we zouden de kinderen op de f choolbanken moeti n houden tot ze lang en breed volwassen zijn Daar men het laatste nooit doen zal zou men tot het eidte over moeten gaan ¥ kt zou dat geen ramp zijn voor im Ne t rlandsche volkT Omsettlag van opwbare In bUaonëcr scholen Naai ordl medegede d zullen ia do naaste toekomst eomRe openbare cholen in het Weeten van Noord Brabaat omgezet Wüid n in bijzondere loo wordl o m gezegd dat de school van Domt onder Oosterhout met Ingang van de groote vneantie verhuurd zal wooxlen lei wHl in net desbetreffende contract ook de koopsom znl worden vermekl waarvoor de school eventueel siU overgedaan worden terwijl ook de oodoi wyzernwoning door het Kerkbestuur za worden overgenLosnoL Ook te Krui and onder SteesberRen zou ue op ïbare school spoedig worden onrgezat In een R iK btJiondeM FINANCIEELB BKRICHTKN WISSELKOKKBEN Oificieele noteering te Amatardstu 8 April 1920 7 April b Apnl Londen 10 66 4 10 66H Beriijn 4 27 4 47 Parti 17 60 17 70 Bru sel 18 75 Zwitoerland 47 85 48 50 Wewien 1 32 1 80 Kopenlwgen 50 0 20 Stockholm 59 10 M 70 Ou iBtlanla 3 i5 58 40 Wisselkoersen aan fU statiuns De w iuselkoei sen van buiten indxcae bankbiljetten en zilverwi munten op Ie stations der Nederlandsche spoorwegen zün Ihanh vuRtgeateld op Pap ier Goud Ziiver Shilling f 0 60 f 0 57 A f OJïSt Mark 0 02 0 59 0 2 Fnmk Klankrijk 0 1 0 47 0 188 BelgiU 0J7 0 47 0 18 $ Dollar 2 80 2 5 1 1 90 Vi M fO lü I H franc f O Ofi I ti p twe f 0 18 GeHeenteleudng De i aad der gemeente Smiide heeft oi veoretol van B en W beilotan waar 1 gemMntn tegea 6H pet geen geld kon leenen de rente der op te nemen Relden te bepalen op 6 pet LUCHTVAART VUagongeJuk ïistermiddttg Is bü het miilta i vliegkamp bii Aalsmeer een tweedekkei gevallen welke bpfttuurd wei d door luitenant QuMst die levensgvvaarittk ivewoiid It Hif is naar het militair hospitaal te Amsterdam overgebracht De mechanicien Van i en Bof wan onmiddellijk doo t fOlU Zwemmen Een damt mr Hilda Wilding eft het plan opgevat om t Kanaal z emmende over te steken ZÜ oefent zich thans te Chatham maar zal zoodra het weer zulkR toelaat haar traininR in zee te D ivei aanvangen De kosten van haar tnilnina mrs Wilding moet door t Reven van zwemlessen in haar leveawonderhoud voorzien zijn Ifü inschrijvinR bijeengebracht De poging cal waarschijnlijk In Augustus pla it 4 nt bben vanaf de Engetache kust LAATHTS BfiRICHTBM De botsinRen In Frankfort FRANKFORT 7 April V D Behalve bü d hoofdwacht is het ook op de Kaiserplatz tot botsingen met de Franschen gekomen Naar een officieel berichtgever meldt zouden daarbü drie Fransche soldaten gedood en een officier der bezettingstroepen zwaar gewond zijn geworden Het aantal van hen die ge lood zijn door de schietpartij bü de hoofdwacht be lroagt nu teeds 10 De dagbladen zijn heden nog niet verdche oen maar zullen waarRchljnlijk morgen onder Fransche censuur uitkomen Het telefoonverkeer was hedenmiddag ntet het mliezette Duitschland weder vrü Protest van den FmnkfortiicbM gemeenlr rood FRANKFORT 6 April V D De gemeenteraad heeft een verklaring afgelegd waarin geprotesteerd wordt tegen de wederrechtetyke bezetting der stad en aangedrongen wonlt op i olledig herstel der normale n staatsrechterlüke toestanden AMerikaanech vertegwwoonllger afgetreden FRANKFORT 8 April V D Met besliBth ld wordt gemeld dat de vertegenwoordiger der Vereenigde Staten in de intergeallieerde RUnlandaehe commissie aa gedachtenwisaeling met lUn regeering uH de commissie is getreden De Mdtng van Bft e la CrikUiakea Men meldt ons dat de keer mr F R J Imb tit leuter der afdeeling 4l ruoP n n ihxaken va het Departammt vun Lundbouw Nijverheid n Handel benoemd i tot atgeme m secrataiis bij de Cirma W H Muller Co te s Gravenhogfc Voorloopig zal hiJ naast dje betrekking werkxaam blijven aan bet Departement ter afdoening der bü ijn afdeeling nog aanhaagigc saken tcrwül het in de beiioeiing ligt dat hÜ als JuridlsGh adviseur zal wor isn opRevolgl k or den heer mniH Bijievold oud mmister voa marine die thans remU aan dia Kf uaating wtriuaam iê Nederlaaderi e gede rd Blijkens eea aan het Departement van Buitenlandsch Zaken van den coduul d r Nederiaaden te Rnhron ontvangM t i gpam zifo de Nederlanden k dit itnwli oDgedaerd Ue Uulteck mU envlaaclier Naar w vernemen xal d DuitM mijnenviiecber U Z iH dio zooalt men WMt eenige weken go oden onder miUtaire bew ing went gesteld daar het vaartuig kIcU zonder toestemming van den commandant der viffde Du wr r mUnenvegenifisltitie uit het verband der flottbUe had vorwü derd en de Zuuloraee was binBengeluopeB cortitdaagfe aan ou Du t ctie nmr nt a orileiten wonten teruggegeven De van boord weggeloopen en te Ametredam Rtarndteor de oomnuuidant en 8 leden der bemanaiM van tto U Z 18 blijven Ux buebJkkiMg v a de Justitie Het vHeguageluk e Schlvhul Ook bet tweede i AvMittn van het vlieg ngeluk te Schiphol ft ie luiteoaat Quant naar we vemen ca ovenedeu TarfbrMiden Te Emmarerfscheidersveen lU viar dny werken turf in de veenderÜ van du heir Woklring verbrand Op moer plutoen lo veen ontstond tengevolge der sterk droogte der laatste da en een begin vu bnuiid Van gemeentewege is nu het ettdwa voa kuffievuurtjes verbonden Spaanack griep Te Valthermond beerscht op hevig wüm de Spoansctie grie Vela getlnnan ItggMite bed Er moeten minstens 300 patlènteB ondgfc behandeling zÜn xoodat de geneeehee hulp van buitenaf haeft iag roeiMB Reeds tija veracheldene sterfgevallM voergekomen er zün één geiln drie leden overleden AlgHMWM v rga4 rtng ti t V De IgM eene vergadering van h t H V V zal 24 26 eo 28 Juni U Amitordam wordon g toud a TELEGRAFISCH WKERBBRICHT Hoogste itand 761 6 t Munchan Laftgste stand 750 3 t Lwrwick Verwachting tot den volgenden dog Zwakke tot nvatlge verandenUk lalcr Oostal k tot Z udelük wind tUd IUk klareM later welUeht w r regen zalrailemperatwir t f BURtJKRLUKIi HTAND UOUUA UVUUAi liKBORKN z April Arie i v J Ver £ y 4ui en J C de Korte FronoiMus lfar f Lmus I V F M de üraoff en A Balte rr JH f Harta I etnmell d v J F W J rvm Kf en i Veenendaal 3 Maria Geerlnilda d V P Bokh wen en C J van Vreumingan Neeltje AÜda d v C Noonle graaf auJ Zantvoort Wouter Johannes Pletar V P Verme ilen en A C van der Want Maria Ueertruida d v M A Bngcl luird en A M van den Oudemhove 4 AgatiuH Jan Maria z v K JavUrek en A l h M Sinnige Hendrika d v K tiea IMiJker en M Schipper Coenraoil z v N F de Hoan en W van der Klai Tin Helene d v C W Souffiee en i Hageman Arie z v B van Leeuwm en N van Vew Arie x v C Breakman en r A van Hoorn Johunna Kla Kina d V J P Ie Groot en it Slieren dreeht OVF RLKDBN 4 April ÜhriaUna V r kaïk J w 6 Batdeus KeHer 3 w 7 Roelofje Penlük mnd iriKOUWD 0 April E J GrotA en J H Boekmeiier 7 P A de Haas tn A J Disoo W A He en M C ZtH man W vnn Wijk en J Melkert P Horst en M H Verhart J P Oruikman en J A van der Zwalm P Klomp en A de Jong G Gmp ad al en O Sihiebroek J Verschuur en j S I Mulder II Vuük en S A Verboom IL i LUster en J van Bruchf m XDVKRTENTISN ndtrir uwd 6 April 1420 M VAN BOMMBL a M DÜRTLANU Beiden op Zoom Qoudfl UNION HuwalijktvoKrekklnl 21 Apiil