Goudsche Courant, maandag 12 april 1920

Veil ie bil Apotli c Hl n Droaiitlen 1 Ir C ud Anion CoopiWüdalr 39 B Srh ll oTeo H Smlu HaT n ii Hixli op Wed I Spiuil J r Ver I lidr W ddliiiraM A V d Heiile B Vfu Hr kl J V Ge mep Stol 1 ll U Nmnjl 2034 88 1 knAaHHAMaa No 14286 Gestort Kapitaal f2 500 000 OPENT REKENING COURANT MET RENTEVEKQOEUING INCASSEERT OP BINNEN EN BUITENLAND VERLEENT HANDELSCREDIETEN OP BILLIJKl VOORWAARDFN VERZILVERT VREEMDE MUNTSPBCIÉN EN COUPONS BELAST ZICH MET AAN EN VERKOOP VAN ËFFFCTl N GEEFT 4 SPAARKABBOEKJES UIT NEEMT GELDEN a DEPOSITO SAFE DEPOSIT Wi 0 51 1 36 mnf I gen len slotte inerrkten de aibeitlei otge Vdartligden op dat de bezetting van fiana lolt en Darmstadt door de h lanscba troe l on aan gevoel van veilwhtiag had tewMg gebracht ib arbeiderakringan vooral tfl Diisseldoi en den Ryikawaer baletu om haai opmarsch te v rvo feB I it bericht i afkomstig uit f artja vroagere Duitsche ra ded lliiiigen hebbwi er Juut op gawezen tkt te vraamda baut ttng doar da arbeiders al een unaod wordt gevoeld Zoouls men weet lutd de Duiuuhe ra geeruig in uitzicht jreatafd dat de e psU tie n t Ruhrgebiad aterdac g ttlndiga mu z n ilooh de trot a sulten nog vrel niot kunnen wordeai terugyeftomeii Ten zuidan v a da Kuhr blfjvoii nog immei afdeeUngen roK de gardiaton rondiwar ven Velen lie In tk ftka a door da r jksweei belette stctien thuitf bebooren vartiouwen de amnevtiebeloften niet dn dur vtn nitt naar huls lugkeeren Vr dag en 4 teixlt g z i weder uenlge honderdon te l lberfeld aangekomen Streng wordt on derzicht of die roode pleefxuRters werkelijk al zoodanig opleiding genotoa habbeo De ibeidawoer wil de m beslaf geoormiQ wa penen met aan de regceringstroepen aflevc ren Mochten deaen i mkl en dan tal m n deze wapene naar het bezette gebied zeaden Alle wapens der bevoUcinf zlJn ondar bedreiging met doodstraf d or d arbeidersweer opgevordertl Kr heersleht te Elberfeld abtwtuut orde Volgens een voorUwplg schatting bec fMUCt fJi i i tU ia het Kukrcah ia aungencbt door de plunderinfea roüftoeli ten en afpersingen van het roode Itgtir on gtveei 50 millioen Mark soo wordt ut Ea tn aan het Hblti gemeld De verliezen van de rykstroepan in het Ruhrgebieti z n m totaal 26 offic oren en 2H mun geiioofl en 100 gewenden De 1 leiheit het orgaan van Ic naf haukelyktn tlat het met ontlien lig acht dtt algtmeene belangstelling in een antlere lichting te dwingen komt met een onthul mg ovti de voorbereiding utan een 1 ituwe ctmtra r volutle Dl beiile voornaamste organisalorit vati en Kapp Putsch nl generaal v lllttwltz CU kolonel Bischoff tcigen wie door den of t cjei van justitie een bevel tot inheclite n snem ng s uitgevajiitUgil bevin on zich volgend het blad in vollo vrijhtid n het I htnct Franzburg tn het Voor Pommur bdie regeeringsdistru t Straisupt Von I uttwiti heeft daar de drade van een v ir lift gt heelt ryk uitgestrekte nieuwe tontralevokit onaire oiganisatie in handen terwyl ÜiBchof ulg de knapste organ Bator van it omwtnteiaais op zijn rezen door ntt geheole rijk de ultbreidin g dei organ hatiut ïoigt oo wordt ni alleen in het MotorbootdJenst ïouda Rotterdam W IM ELSHOUT T l 347 Oouw IHM 20 Q O U D A I R iaia ni r van tranuoptali t i dnn knn ik hot haar uftle en iX e ilai oitrt zt Agilee enuftif H u 11 4 iuMtHtt wat zij zou wt nwiMu en teu slottu w huu pariluulltn leven huu eLguii zaak Jk vfaid MietrfilH U t op lokwe boo Z i Jim tfnMke A hlii ii I tVdo wmi Id n n tijd eMi tier maiuieat wtoro er de iiw 0to nj tikeh n werdtMt ge thrt v en Ln Ik zoti deiiikifi dnt een kteim vsoüSl In zljn kiting oil zijii WimH iiatiiuriijk bi er v lMl ge j rokeii i ti twu gedBelle daarvan o iviitntleiii lu oik gevai otit alj hH wet zUn tu lorwille vac UanAe lMt Irt he iiiieKcèUi ome pUobt bet te kMO Vrati 9 M aiin Hamle I a4 Koii ot nieis lienen zy W on vprta MIIiff waair M h ar vad c betrvft Hoe woar to h t dat wij va da ram pheji teru DAtvsncp n wat wU be en ge guveO vtodi je 00k nletl Dli woordea iroltea A n w i ilj Iceak ecu bee4ji vrai nd naar het vrlooériijKe Kelaat van J mi Slecbto wat wlj lum even f Ik beb i U e i nooil gedacht Itm Mlfladrien iuit la elijk Ik heb uuMr weinig ervari fripi ted maar Lk h l veel gemerkt om mij been an zou b n tk tol émt orertniglnff cAoomi Wor t velmig Gal en slijm wordet verwijderd door Mijnhardt Luxeer tabletten Kegelen den sloilgang zijn bloed omveren 1 en verdrijven utlilug Per doos 60 Cl i fjpipi mn waler opn pinji IMn eellusl slethrc ipijsvertcriiij Gebruik h erle n I Mijnh rdt d Maagtabletten Per kukcr 7 1 en L QORINCHCK DORDREOHT QOUOA QIIOIIIIIGEII i Vibrating JEjectric Razor I Oe Eerste ELECTRISCHE SCHEERMtCHINE f J VEILIGHEIDSAPARAAT L maakt het schepen lot en ganoegen r 1 ZEER OEMAKKCLIJK TE HIINTEEREH 1 I Vcikniahiiu I i I M i 1 I BALT A DE JONG i Telefoon 118 GOUDA OOSTHAVEM 31 1 I VERHUIZINGEN onder Garantie F VERKLEIJ GOUDA Bcripiaats voor ioiiooiiols Eigoo Bofiangarij en Kantoor LANGE TIEN0EWE6 71 Telf 449 C iu v t Tv J C nn a neJ ajiolre i o w tHUii De OLIEFABRIEKEN CALVE DELFT te DELFT deelen hierbi mede dat zij thans de navolgende prijzenhebben vastgesteld Delftsche Slaolie Extra IMijnhardt s geneeskrachtige tabletten goud etiket f 1 70 per heele flesch verpakking inbegrepen 1 05 halve Bloedarmoede rufpija zwakte duisriigheid blcekc el atikleur Gebruik hiertegen Mijnhardt Staaltabletten Ue e dienen lol iljehecle versier k n £ Van bloed en lichaam veibe leren Uw eetluai en even een gezonde gelaaltkleur Indoozen vanaf f O 90 206S gn Delftsch Plantenvet Delfia ut op het g depoiieerd IfS handelsmerk N O F In wapen Zenuwachtigheid onruet gejangdheid uverspanninfSnlapelooahtfid exdinenvrees prikkelbaarheid Gebrurk hicr e en Miinhardt ti 7enuwtabletten UesEe tabletten kalmeeren in hooge mare en nemen Ac gevolgen van overapanning weg Per koker 60 cl f o 90 per tablet van KG netto Het publiek zij gewaarsciiuwd voor namaak van belde artikelen KWARTETSPEL an RECEPTENBOEKJE wotdl ap aanvraag Ui da AFOEELMO RECLAME an da OLIEFABRIEKEN CALV £ DELFT gratis an franco toagKondan RECUME COSTOMES vanaf f 4S VRAAGT STALEN Aanbevelend 20 7 ld J VLAG Kuiperstraat 43 45 Tel int 542 Rheumatielt jicbi koude en pijn in de ledematen clitiK Kpier m gtwrulitüpijn atin ge cblapijn pi ncn iin atlerlei RHr I Gebniik h ertegen Sanaperin tabletten tJe e werken pi nsnllend en genezend Per koker 7S et WF ERFPRINS V Rooict ERFPRINS prima 7 et Sigaar ADMIRAAL fijnste 8 et Sigaar WINKKLIBRS FABRIKKSPRUS r K BERLIJN Sigarenfabrikant Tei Interc 589 St Antiioniestraat 16 Gouda LAN8E TIENDEWEe 27 Tel 313 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe druiven Mandarijnen Sinaasappelen Citroenen Bananen Tafelperen en Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes divepsa sooptan nootena Blikgroenten tiien stork coflcurroorimlo prjjzoii enz enz 3i P ROND Pz GOUDA Zeugestraat 96 98 100 Ontving heden een GROOrE PARTIJ Geëmailleerde Keukenfornuizen welke wij bij deze aan zeer concurreerende prijzen aanbieden 7 Vrianiltlilk aanbevaland P ROND PZa onisele lieiislifiirrjeliliii bevecll zicb helcefd aan voor het lr part paH van Plaao Orgal enBraadkaal aenz en VBRHUIZINOKN Berging van INBOEDELS H23 Aanbevelend i L POLDERVAART TEL S44 TURFMARKT 1 aOUOA ÜMjiTVËRKOÖF PARFUMERiEN ani n ilachla anlnla dag LANÖE TIENDEWEO II QOUOa TOUW ODri KS TANPPASK iriIMlNK SPE NEN ZCEP ALUINBrOkM N II UH 18 POITDRE PF IÏ12 ODOI MONDWATFi hMSIK PASTII U S I2S1 na ana na enz iQ mr Zl d Ktalaia Ml Drogis terij MA RKT 6 ORBSCO n IKBLCACAO V rkrilahaar l lj S H VAN LOON I k WOLVI 10 KORTING Feiten op t gebied van Huidziekten besthoii v aan tlachtig U il lustiati H t i eeft een lekp Imut in looi nee te zien Hieitn woiitt aan etound iiji D D D HfclteWdel voerHuiWIan 11 htl meest wetensthappelijfe geneeHmiddel t at bekent is Het geeftonmiddel uk vei lichting zoodra menhet aanwendt Binnen Z secondenwoitlt het hevigste lyden vei zachtD D D dringt spoethg in de ponendool en vernietigt de ziektekiemenwelkt Ie iiuid aantasten De Prys van een pioefflesch ƒ 0 75 en van een groote flesch inhoud 5 maal zooveel en tiufa veel voordeeil ger f 2 16 Verkrygbaai hij alle apo thekers en drogisten Waar met ver krogbaai wende men zich tot de a teenvertegenwoordigers fimia BMeindersma Den Haag Sneek Te GOUDA by ANTON COOPS Wydötraat 29 S VAN LOON Maikt ANTON COOPS Drogist Wgdatnat 29 Wljbert tabl M n Valda pastlllas PaslUto onomlmt 19e Jaargang Ï M TiJS Tt l4 W H i iR i ïaandag 12 April 1920 GOIIDSGHË COURANT I ie CL vrB © ihl d rrerteaa taeTDlsudL troor Gto o cLsl exa OaacLStrelceaa VËRSCHiIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON BN PBE8TDA0RN INOBZONDEN MEDEDBBLINOBNi 1 4 regale ƒ 208 elk nc t iM r JE9 M Op ia votrpaglaa 60 hoofer Gewoae advvrtratiëa en ingexamlen mededMltangea by contract tot sear g r d ceerden pr e Groote letters en randea worden berekaod na r plaatiroimt Advertentiën kunnen worden ingtzondeo dnor tuiachenkomat van HoUada loaldiaa delaren Advertantlabureaux en onte Agenten ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent mot ZondairablKd p r kwArtul ƒ 2 N per w ek 22 cevt overal waar de beiorging per Umper geschiedt Franco p r post per kwartaal ƒ 2 79 met Zondagsblad 8 46 AboDnementeD worden dagel jlc8 fumgenomea aan ons Bureau Markt 11 GOUDA hÜ OBie asenten den boekhmidel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJSs Uit Gouda ea omstreken behoorende tot den bezorKkring 1 5 1 egels ƒ 180 eiken regel mee ƒ O 2T Van buiten Gouda en den bezor akr Dg 1 5 reffels ƒ 1 15 elke regel meer ƒ O JO Adveilentien van publieke vermakelykhedeii 15 cent per regrf Advertentlfen itj het Zaterdaghummei 20 byslag op leo prijs Bureau M ARKt 81 GOU U A AdmJnlttratic T M Interc 81 Redactie TeJef interc 543 kze u tbieitiing niet ou plaats heoben Ia Ht nut hqt geval dan is de geheele fc uio peeachc trede in gevaar Nu de tian ichui eenmaal tieze opvatting in dt praktyk heb jen gehuldigd nu zuUen z j wel cht pea volgende maal het veidrag ge lan IlU v ortH van opvattiAg X n dat de aUdtn bezet motton blijven b v als Du tdcnland n tt geheel ontw apent et n kweat e l e aan dt orde van den tlag is Dit moet dus duidaljjk zyji einligt het blad dat de Fian chen als de kwc tic van ie ryk weertroepen m de neuttale vine is opgelost dan beshst da bezette i kn mt ruimen Dan kan dit heele gtva in tiei minne geschikt maai hien moet dii Pran Mhen we eens veiteiUm dat hun opti etlen veel te eurstclling heeft verwekt n Knge and en dat de Jgemeene meening gctn wwrkiank liad gevondöji n de pei va n de latste dagen De Londensche coriespondent v r dt iVlanchestei Guai dtan vtrklaart nu Iiu e ijk dal de legeenng VOT meening vms dat men de Duitsche regeenng toe moe t utaan troepen naai het BuhrgébietI te 7eii len om dat ze voelt tlat de Iweetie van afreke mng met de Spai taciatén er één I e al letn k Duttsche regeeflng laakt Nog zulk etn daad van I lankiyk ein digt lie corre ï ondeT t zal waai ft yiilyk het boi tlgenootschap m gevaui biengtn Dit zyn dreigentle klanken waaivio men to Pïirije mot doof kan blijven tian rigk toont dan ook een merkwaanliie voor komendheid buiten de officitele ge lachttn wisseling om Volgeim di f el zyn op etn verklaruiic zou afleggen met bcirt kkiiig Itil den buitenlantUthon politieken Im stand indien de ondtuhandelingen mot de vifrlge giaHitHJidtai dit zulten toelaten la ied r gtval zal iezu verklaring in den loop tier volgentlt week afgegeven worden Mogeiyk zal het huitüge coofUct dt aan leidiUB vormen tot htt houden van een loek 1 I anco Bntache beaprekmgen d e de geheelo kwestie van de houding Ji t gea iieenleu tegonover Umtachland on vatton alsinetic tke de heniemng van le bouek kingen der geallieeidtn ontlerting waarvan 1 rottkryk on herziening noodJg uht in velban t met do toestajiden na den ooilog Beliaive uit het terugnemeq dei waitu tioeptn uit Fiankfort hetgeen nog moet woixlen btiveMig L is er weünig te b peulen van een veianticrd optreden m Jlyn Hessen De Duitsche belichten guwag n Vcin een uitbnullng der bezetting ol emi ilen Likal Anztigei m het plan Aschaffen buig te bezetten waarvoor troepen uit het gt bietl van Hdchst aan de Mam 7 in aan gt we t n Het dt el tlezei systenwtische ultoroidmg iiei bezetting egt de correspondent van ut 1 okal Anz as klaarbl Jkelytc Nooiti tn ui 1 Duitschlanti van elkaii t ncliei tien Dt l ianschen hebben 00 man var do by de bezttt ng van i lanJcfort gevnhgen enomen afileeling veiligheidswet 1 ais krygsgevangenen aaar het kan p van Griesheim ovtigtbi acht aai uit Aschaffeiiburg wordt gem Ul 1 glstefatohtf ïtockstadt aan de Mam riojr de franschen bezet ttn Fransch officer V iklaank aan tien burgemeester dat de f ranschen de tad niet zouden hciben bt iet als zy hadden gewepten dat zii in Be eren lag Ook Babtnhausen is bezet Vaji Darm statit uit z jn de f ranschen naar ht t Zui den opgtrukt Behalve tie negen tiemen met Pelgi the tioepen de reetb naai Dutschlani waren veitrokkon zullen nog elf treinen nll t het tt or Ie eigen bezette gtb 1 ve trekken ttaöschtn 15 tn 18 Apiii Volgens een bericht uit Cobltnz neeft tie intergtallittrdt commissie de ve tegen otïrd gers van tie arbeiderspartij m hot Uuhrgtbit i ontvangen Dt afgevaa g len verklaarden tlat tie arbeiders rut tig wtn Mchen te rbtiden en tot Ie ontw kke in van k kolenpi tdiictit willen metwerken De K flelegiertlen verkinaiden verdet iat het bmnenuikktn m het Ruhrgtbii I door Ie Itykaweei net geuchtvaardigtl t lar het m de one waai zij niet binneagt iiikt s volkomen lUstig is en dat de mil taire party tlo beilooling heeft om doo e bt ittting van htt Kuhrgebied dooi dt llijka weer tl t gebio I ontler haar contrile te b en Het FranscH Britsch conflict Lloyd GeorRC naar San Remo GedachtenwisselioK tusschen Fiai krök en Engeland Fronsche tpgemoetkoroendheid Vei klaring van MJllerand De toestand ili t I uhi gebied Dooden en gewonden Voor SO mUlioen schade Eei nieuwe contia revolutionnaue beweging Vervolging van de deelnemeis afcn den Kapp Putsch Vmerika en Oi itschland ONS OVERZICHT De bladen hebben verondersteld Ud het coiriMct ta 8chen Prsnkryk en Engeland Uoyd Georger zou nopen de reid naai tui Ranw waar de VredftscMiferentie zj byeenbomen mt te stellen De Brit che pre nuer heeft zich echter door ni ts laten weerhouden h j ts hefr gehaspel ontvfucht en Zaterdag aan boord van het at m thip Delta naar San Remo vertrokken wut kan worden aangemerkt ala een teeken tiJt I n goLand met voornemens m daadwerl el k op te tieden Te voren had Llo i ln jige een we erwoord van Frankryk in ontvQn st genomen want Miilerand heeft Ie Eak met laten trajnceren Zoodra hy de l rit sche nota ontvangen had heeft Iiy U da gmiddag een kabinetsraad byeorgf tp pen diP van 5 tot 9 upr duuide ei wamm i ip genoemde nota werd voorgelt en j niet het antwoord tat Milterand reeds haij opgesteld Hienn verzekert de IranHlu re gering dat de loyaliteit van haar h ning met kati wortlen betwyfeld Frankryk $ eeft nooit de bedoehng gehati en zal 1 p ook nooit hebben tnn zich te scheiden iin 7ijn bondgenooten De be tttmg van liankftrt en de andei e steden is uitsluitecju voo jjge Icwtten uit de bnitengewoon ernst ge jver tredmgen van het vredesverdiag Milltj anl hennnert er dan aan twee dagen voor het begin van den opmarsch de bond Lnooten te hebben geraadpleegd en gewaaitcbuwtl dooi de opeiaties tiie ouden loskomen f e omschiijven zoodat ze iie du s ret ken tien Natuurlyk kan ei enkt 1 spiate yn van ontruiming van 1 lankfoit nt len Du tschland itkening houdt met tip v lo waaitlen die herhaal lelyk aan dit laui 7ijn meegwieeld maar de Fimnsche icjïterng PI langt aanstonds met de Fngelache re geel ng hesprekmgen aan te knoo en over r e algemeene u tvoenng van het v ui ag met Duitschland Na er op g€we7en te hebben iat de Pransehe regeenng zich net tevio fii kan stellen met de Duitsche beltff t on e ryk weerbaarheid terug te trekken 700 a de orde herBttld is daai Du tschland z ch lan jfeen enkele vorige belofte hi eft i hou len woidt in de nota gevraagd cf dt Fngel tfe legeenng wel ukenmg gehou en ht ft mi t le gevaren van al die schending n en wanneer zy gelooft dat men not voHer moet gaan op den weg der tegemo tkomin gen Fiwikryk ziet zich thans genuol aikit Feuilleton om te z gen dat men vei genoeg 1 ge gaan en wenacht atets liever dan f t m gemeenschap met al z jn bondgenuDteu e zeggen De Iransche ministerrraad keiiido dt antwoord goed en Zaterdagmoigcn is het dooi den Franschen gekant te Londtn over handigd Hier wae men spoedig gcret 1 met z n meening Mtllenand s ver ekering wird ftooi Llovd George onvoldoende t erocmtl nat Lord Derby gisteren mondei ng aan Millerand heeft bericht De ontevrodeniit d kwam Hoepen uit Frankfort teruggeti kken zelfs heeft dt mil taire gouvempui der tad een boete van fi 10 000 weike was op gelegd wegens molestatie en berooving van nulitaue w eirydeis kwijtgescholden Dt Iranhthe pers spreekt op by onltr viientlelyken tfjon ovtr Lloyd k jtgt tn alles tluitlt ei op tlut men o zoo giaag weei goetie maatjes wil worden ut P n geland De bespiek ngen met tie gezanten van de i de Amenkaaiinche opvatting dat da ge heele zaak tiiaait om tie kweav e hoe groot Ie omvang 1 1 van de troebelen en tot hoogte de regeering van tbc t in iitaat iM die troeboleoi baas te worden mit tie kleine troepenmacht die volgcna de b palingen van tn wapenstilstand zj oe gestaan De FempH gt dat de Japanithc re gteun mtdegedeeid heeft dat zy geen hi waar maakt togen de bezetting van de I 1 tsche fcteden Ut 1 ert Jt I arisien wist nog met te dee Itn lat M Ikrand vandaag in Ie Kamer lord Derby verboden deel te nemen aan de vergatieringen van den Raad van ambas sadeuia en zoolang Uit veibod niet is op geheven is er sprake van ernstige ou enig heul in tie entente wat Fraükryk lever n et ziet Vooral op de conferentie te T on dtn IS gebleken tlot nu de lyger n tt meer piesitleert Imnkiyk betrekkelijk weinig n de melk te biokkelen heeft en het Ln gelsche standpunt lichter aegeveit lan Mil lei and e meening Daai by i Iiankiyk ch ter dege bewust dat zyn itn itn g een sympath e vmdt by de entente Del git heeft bchoorvtwtenti zooals blykt ei t nv htihaallt aanman ogen uit 1 irij3 toe gtgeven i rankryk te helpen en de Bi taciit peis die aanvankelyk Millerand gunst g L ntt scheen laat nu een gehtel an I r ge lu d hooren rf onaangevende bladen als Ic Wistin nster Gaaette en de Mi iichesier uaidian laten een zekeie ongeiuslh 1 over riankryks optretien blyketi De West Minster G azette acht tie Fransthe b zett np mee tan een plaatselyk feit We we en a nds den wapenstilstand dat Fiankryk ren begeeng oog heeft voor den tthtpr Kynoever en wy oordeelden dat hc etn u tgemaakte zaak was hy het verorag iat Jt f Bci i iiai Cl iD ovftTvliOed h jjn i tlt zo oiiigeviiig Uudwr het rljdeu ziiiu wij pr ürtii litiditii goptweeerd Laat ik u 1 t opbuudeii ik verztjivtr u dal ik g in k h 111 ig iwjotlig hi Jj l ii men hoegieuaauttl geen aandacht h lu uiij beJiot f U mïIilii Kt 11 Ah ik niiwtr rond nus dolen zoo als ik wi al Ik vohuaakt gi lid k g Zl tl Zf kor to het u to ieei aao oiii roiid te d 1 D uiitwoordüe gm gliin£iiciu ftl 6rw jl 71J he ilttlitei biMfcengJng 7ij w i8 opricht bhi lnin e zien en lj zou e hi htft prettig tSiide van do week verwaoht kuimeo I ebl en ala èaiilo Lorlnieir er iiinar iiitt wat gow ei r i liet vider ItUphaflo hta ptvidsi op 1 ruftilfftiik m U zitkamer toon zij naar htt 4atiuii retMl itit haair j Hstt n vnti d n iiiiddu relu te lialMi I1 1 had etn iiigi spaniuti leven to J oi d in werkti haten stonil vrot op en hIJ vterd itni oud 11 an Ms k spanidHigi eon korten ti d werd op gelievtn was zi u vernioOHlht id iliep l dui dolik jjediibaar Ag ne beklfliagdt ht nn toon even naar binneo k ik voordiit zi I weg reed en daich welk etui aÉgeisonden en perfioonlijk eenzaam leven hij leJdde Do tr€ ln kwam preoies op ti d aam Hm en Moinje zagen er ralend 011 z ht Zt er jong uil ttvmnniiMe liet uitï rli 1 k v aji Shi mttt hail lüete gleden door haar vtrtilnf Il Swiiitoji Agnefl wan gipiroffeii door haar bpiwortijkhpeid en door de oiwewokt held van haar nïldrukkinjg Ik ben T zpker van dal o tfllp rg st d brtit mlJ te tlm lieve tfU zJj terwijl IJ baar ea ku gai Ik htOj vr viiid tituwK oor n Jt moeniei i ai org u naar Vnioriiia v 1 rtrokken Zij Il k iKtUiLwJlil ud xn ipU rtiii uii Ni w ürk n kou nog iiiinl kii loottivm to 1 iJs on lillen 1 o vo lai il nt ieid ontviig Ik nou ltl aut itl li iijmoI n heeft etu hitc jekrtgcti f p U rajnin nifv in r it te nitt vader gebeurd Vliunit iiitt ot geu die groot wui erlia iiiM m veirH lagenhtld y t iiiui 11 t Woh vtrondtrsl 11 tiai h I iek 1 lii Hel lelöglrain wais ni Is Ih en pro pitigl blj oii ierhedtn wipIlu rilt t i vtii f e moeder wan ictl l hj k kitiLiHii g iaii Manli vot zi t r bij lot 11 l üig dut ir p ii wok owir Int gei int vHu li t melHje kwam hu wIj k L ih II nu IH anikrs do ii dat i t n en b l n iiu a iii goed met hiuir al güian na ki ajid n yiido van dif i tt i a tk V riangde zoo lieel iTg naai hair £ i Matii 4 met een Up IIi trilde van vpr et Ik Ju iMWir m hii gi p le niunató iiiw gezi n nt 8 tre Idw Imar hand nntetei d baar u vwwidfljljk woord in 011 fljli ila le li ii tot He iifcwten beproc t w het haar t Ti Dïoedon zd ze en do hhihfid 11 liaar oogcn bij het ien vaai bein wikle Kloh iiift vttrbWKïn 7n hield van haar t gl tn fandlw en het lidndtrde baar penl r ver Hthil int h m te liebl eri boe daar va ha 1 Durluun jUtt liM flauwst ver moeden Hij Iw at nAt ge i fainlUp ed ii en vtm daardoor gwn igd H huntt fUit Ui NIen Ik heb nog een vwrawAiiig voor iul He vader Cfephaju k tafar Miiiid liliirie Kti w liiSff II lilt iu ir Tm ROSS DURHAM Naar het EngefcMih vao DAVID LYALL Qean thorïHeerde VeriaHinj Mf ir lp WEASEL INK v U08ÖUM Nadruk vwboden U boe aadi f is alltst Is viitlirl k pil lil latr Ui lÉl luidliui i il liivt bij WH tloor i lUüok r uil g iiooiiii i tn kwuiu van W i x iiitK uali4 ij vamiiorii en vi rtroiikeii wa Ik kan hen sliMilit we udeii nut door Dat lx rijp i if vindt lu4 nut urg II ht i wel Jiiu 70 PlotseliTiig kvroioi er vi Wtie op haar gelaat want I harmru rdo zioh tante o rimer Jim en Mftinie da zou ali © l tfö g a en ij zoutlen een gt Iiikkig kltim 71 l ohap g idun udi d n ondiig tjii t wc t nwiiir w k eeu edeiiieiLl zou tame IxMuner tr in bnngonr Wat zou zIj eg g i iiidit n 7IJ boorde dat ivmi Itoomyoli Katlwliek prteeter met haar te go t wa ï Zij ou bet wUs als een lx Ifetlii Hiig l uiï n n op vatten De piief er merkte haar veranderinj au iiltdirukklng op en vroeg oh aj loor w lke jgiedaohte die werd veroorzaakt maar M herntiolde b oiuufkldelUik Ik moe üu rooilk voor u Imlwi zeWo 1 En Soiplo ka uw taeoh meenemen f houdt van ons klem verblijf Het ia m Ueïelijko plek en ik beo 100 bUJ d e jpelogenboid te h bfla om kenoiw te inaJien rt liet i Iatt Iaiid vm E igeland Wij zijn zew gifuieigid fee deokeni dat Eenden III les ie Wt in en VOO de meert uit raoohte plekk a van het landelijke Eb olaod a bet fauHe l0 balioorlijk ZuBw k ie neet t op lat ii iMi w in geen drwaa owwije 1 hm liinliiig ett ndl te leidw U HU wil jl f Ik Iw 0ten paarl a uigi 1 m sIkIm dieni dik vi 1 ouden tilgnvngtr 1 i oj tJm I II fl r iiiinr ji je oiiz v r gi fstlu i o in t n om Ii it te lo nl 0 n VgiiiiH uuiachl tn knikk tOt il I kaar pil i i HOI Km lim ttad n n bii ii t al Iwn ik vtrwawhi van nvoml je moeder 7j ih allisii I Windmill Bnm Ik tt VJ Tt ftfvdii haar voorlat vailer l k phan k ini II nu vtMit lik loij pii R het oii niHi Wat p k jti ervuit Htl in eou meiifod gtrelo t iap V pieM maar laat biar kom 1 ikle llm t4 rwl l I r siiechf 1 n oogwit lik vii Tn i n tr k o vr zt ifi K aRt kwam Hij Ih 700 n tii4 ouile tnan iw toi zoo u lin aan een iir tMter denken hel kan baar gued d HI PO hiar w of verllt ten 1 Ih iniiu hoop otM Vil je baar n iie nbfA gaan beèen De tr in waanne lk baar verwaohi komt te balt E veo aaa