Goudsche Courant, maandag 12 april 1920

TWee NETTE JONGENS pi m 20 jaar kintoorbedleadfln wenichen 1bo i dezen we In keaala te kovea met 0 twee nette jonge dames om asclli een fe t e mc ta mikeo Geheiinh van en ven Br met bmoi ea wooapi onder HO 2100 bttr OoudMhe Courant Markt 31 Gotile Strijkiters GEVRAAGD voor spoedige indiensttredinjf Aan leding met opgave van gewênscht loon worden ingewachtonder No 2098 bureau Goudaohe Courant 12 No 14287 De te GOUDA gevestigde Notarissen N F CAMBIER VAN NOOTEN en J J A MONTIJN zullen op MAANDAG 19 APRIL a s s avonds 7 uur m hotel DE ZALM aldaai publiek rerkoopen De navolgende alle te Oouda gelegen Redactie Telef Interc 545 Groot HEERENHUIS Gouwe 200 met diwrse Bergplaatsen Pakhuizen etc en vrtje poort Ontruimd te aanvaarden PAND ingericht tot kantoren magazon etc Gouwe 198 raet vrue Poort Ontruimd te aanvaaiden 8 WINKELHUIS Gouwe 202 Veihuurd vooi ƒ 5 pei week PAKHUIS Nieuwe Ha en 239 Verhuurd vooi ƒ 8 per eek PAKHUIS Jaagpad 12 OntI uimd te aanvaarden WOONHUIS Raam 340 Verhuurd voor ƒ 5 50 pei week POTTKNBAKKEKU achter no 6 en uitkomende Vest Verhuuri voor ƒ 6 per eek TWEE PAKHUIZEN en LOODS Raam 386 Deels veihuui d vooi ƒ 17 per maand en deels voor ƒ 9 75 per 3 mnd PAND bestaande uit ruim Benedenhnls met Zolder Raam 206 iifz Bovenwoning 208 en Pakhuis daalachtei 210 Vooi zien van gas en i esp veihuurd p w vooi ƒ 2 50 ƒ 2 65 enƒ125 Flink WOONHUIS Fluweelensingel 91 Op 1 Mei ontruimd te aan vaarden Nieuw WINKELHUIS met afzBOVENWONING Lethmaetstraat 84 86 hoek Julianasti aat Benedenvei huurd voor ƒ 5 p w en bovenvoor ƒ 19 60 per mnd WOONHUIS Giaaf Floiibweg 3 Verhuui d voor ƒ 2 50 pei week 14 TWEE WOONHUIZEN Boomgaaidstl aat 77 en 56 Elk vei huuid vooi f 1 75 pei week Het pand Kleiweg 103 is uit de hand veikocht Te bezichtigen de laatste 3 weikdagen voor en op den veikoopdag van 10 12 en 2 4 uui 1811 7ü Betaaldag 19 Mei as Bieedei by notitien vanaf 12 Apiil te veikiygen ten kantoren dei Notarissen Het pijnlyk confl et des te pyniiJKei om mt het openjyk en ten uanhoorc van denvioegeien te enstitndei beapiolf ii crdtuBschen Frankr k en Ejigetano i sg offiueel al geeindjgd worden beschouwd LonlDei by de Britsche gesant te Parys heeftie ambasiadeursconferentie weei mogenbezoeken wat mag worden anngemerktïifl eem teeken dat de Engelsche regeeringgenoegen heeft genomen met Mi crand slaatste verklarmg Dit zal haai geeu moeite gpJtost hebben want Milleiiit hoeftzich na het ondeihoud van 7onnuigmiadagmet Deib gehaat temg te krabbelen colog denzelfden avond seinde hl een ntuwe notii naar Londen waarin nu i i ophandige diplomatieke wyze maar m ederxeval 7ich toch omierwierp aan den weiischvan ien Iwndgenoot Hq zeide zoo ongeveel Gy wenscht nadei e in thtingi n umtrent twee essentieole punten uoi teist vraagt gij dat wy de bezette stie leen ontruimen niet 7ooala eeist jn plan afl nbdat alle Duitsche troepen uit het Ruhrgebied zyn teruggttiokken n c ir na at de ROltsweeibataljons die zoo nuam 1 tot demping vaiv ikm opstand iuuii heb Ruhrgebied z in gezonden worden terug getrokken Welnu ik verklaar dat de Pranschp re peering besloten heeft haar troepen temg i nemen toodiLi de Duitsche tiotpen ie neutra e zone hebben ontruimd Met bc zette ateden bedoel ik alle nieüwbczette steden en met Duitsche troepen bc iue k net het effectief dat de Duitsche rsget t ng in p neutrale zones mag ond rhuii len tiachtens etn overeenkomst tot 10 Apr 1 welks verlenging zy aangevraatT 1 hreft Of de7p overeenkomst verleng 1 za woi n zal te San R mo be prokeo weiden Het tweede punt waarover gy php ic 1 ng wtnscht ib de vraag of I raoAryk in e toekomst van plan is tot een nieuwe e eisoieenie actie tegen DuitschU ov r te gaan Ik antww rd zooals reeJ ver klaanl is dat de FranHche regeering m all jitergeallieerde kwesties nicl anflcfs al handelen dan in overleg met haar bondgenooten Dit ih het punt waii het op aankom ïlillpi and heeft nu de verzekering gege ven die Lloyd George eischte n i lat hij m t vervolg met a handelen zon ter n temmng dei geallieeiden Zoo klaar en Feuilleton HAASTRECHT Abonnementen en advertentiën voor de GOUDSCHE COURANT en de HAASTRECHTSCHE COCRANT woiden te Haastiecht aangenomen door onzen A enf J hCHEER te Haastrecht COHEN Co ARNHKM FABRIEK V M Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken jii Tenten enz Agent voor 6ouilt an omstreken H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA ROSS DURHAM Naar het Kogelwli vau DAVID LYAIL GeRnthorisfterd VertnMn VM Mflvr i f tfEsSELINKv HOaSUM Nadruk verboden 71 Hoe maakt lioat bet Maimc kre van iiiorgen oen hpief vtm Laffey uitBoedï et Het was buiteugew d aaaxlKg vau RoeH kin ioögen iiieo te nenieu Dat zal hi iiooit vengeten Hi houiJJ ht l el au I iï e ri le it ide Agnee wat blozend ftat inij be eï St begrijp dwi iOngen niet hoel g d Hij Ifl een kramge iougen lioöw ver ull bij h m de rtrf van vuier Ik heb iwmt zoo iete inoois ffXL eti als de wijze waarop hij zich veranlwoonlriijk oo i voor I4flev 8 loopbaan Agn 3 aohrikte e vod Natuiirliik gsvJl hij hem leldingion raad i ik wec dat hij zeer voJdaan over de wljz waarop de jongen wwriit maar taalt hij voor LKfej Hij betaalt alle Het ia een sfltould tuwwhen hem en Ltffey dée later vereflwid 1 wonden en mevrouw 01 de be gri pt dat RoM heeft hot mij niet verteld sei SW ttiel m Jlm awiUe dat ij er W gt MA was En Ik Te g mij at Of tiet tn b 4 gml na d 4es ge Miüluliisopjis Trouwen Soliede Salon n HuiakamermeubelcnaliTafeli Stoelen Lmneokaiten SpiejeiiSchilderijen Theetafeit Eikenheuien Buifettea Boekenkaateii ClubfauteuiI Zijdenpluche Ameublemenlen Lecraoeublc neolett Rapoknalraaieo Wollca enfiadjadekeaa StroomatraaaeD ent eai 5396 SPOTKOOPJES 111 20 E8TE ADRES VOOR JONOELUI HET HUWBLUISPLANNBN tlllinnU Wtmitiii i t iiidiiiluli ROTTERDAM Telefoon 12800 A P Lmniool u 11 R vm t t oG o r Zmi I Ltomimmi UdoMore a g u l uil 1 J Ji w tM DS uuuliMMvtal BloW ad 8 i 3 ïl 1 Bo itoop o a Wto J S H Bo ütn eIj i Blrttow Heert P Klomp V 4 sl UnwM lool ra M t XtUs u H i 10 J J n 7 4 Pq er 54 r Roltetdl iAa l l v fcoljMn I nog n41 nwr K l n rLeMon HoS A F SchalJffJ rt litarto 5 ali uJt Oroe Mrf l 9B Mr Or J K Tlej ioweg 23 r Slj g b Mt 1 L A Kom uit G Plon w g81 a o aunM 13 J van Kleef uil Oostha TM 10 GEVESTTGDEK o d Watlng dbe CriieiOia l l rui ai oj u 1 lAuiigeuiar uio a ue i uit iwwl SubelsuvuM eo A M v UoJlo dte uit Ltreciu Kar M 140a 1 j timin t a im Maaeelu Keliomnuii a4 u J borUllU BlOMtyptoto uil SotSSl Ooud Me i 1 d Haaa lonwerJouiau uit Axu l K peiwrao Jl M A anerttond ter jiow utt ïyoubru go KMmsm J U do llruijj tlmiDwioaa uit jou derail vaji blrijanotnMM 17 D 11 tXukie öi Oravoohago l rebottalriMt 70 O rii yf lirook broodlooper uit Ora ftaiju ia J o IJaaker lüHUew u Haarlem OrabeÜMtraal 5 U Mooweee adilp add iMpec uit Ue at l etl lM l 20 J UoMffl uit 8 logenbosoh KJw e 8J U H jlodrecilil ia aaravonJiage Blauwstraal 7 t J aji Ag adj ooimiiloB to wrotane ui U i lulden Flaweolanamgel 2a i Jottenrolik uit leeuwljt Vfeido Kale 50 C iander 9l m uU li euwijk c Ketelstraat j A de Koning llimncnnao m hcliooniiovi n Boelekada 150 M Prlnaeabeig uu Hotter dam Kuiporetraal 34 Louuuks Kletr Miur ut Woeixien J vno d r Iloijd n traai 20 P Hengeler uit Lason li laj Oacmeg 140 B Tan der Meer lo wrk MO uil Hotusrdsm P lIondriJ traal 76 LANDBOUW Dt InTBlUiteilswet U beouiur TOn hf Kon he lrl band bouw OouUtil heeft In ain sobrijioi ju den UioMr vm Arlxld luodtisiiiixld dai Iwl In verband iui4 de vale Wachkii wtl ke lan landbouw ijde ouitrmt do uit w wng dor InlaLidMoitfwot zijn geut tnuuil gebreide cuquoto bet t gelioud bij de bij bol l 0ni4tó oangMeloteu pronnoiuio tand bouwo 1g a UlM en bondin teneuide ioo voUeJl mogoIJjt te troomcu mlke bolwaren uit de toopalJdig van dt Invali dUelcWM loor den laolbouwMidMi Manii ooKvkKJon N x aanloidiiig van dit ondipzoek lieeli hoi bestuur van het K N L t oen aan lil punten onder de aandaolit v aa dbii Mi ulster bracht llrt bwtuur van het K N L C l It in verband Mormode er bij don Minster op aan Si lTOngen een tügenwttkoniiiig aan de b taaftde bezwaren ten aanylen van d uit vliering an do Invelidltt ïi wi t In curern ge Oïorwcgliig la willen maiiim Hel meent lat ton aanzien van don verzokc rtnfjspllcJn an inwonende kunderen een her züootag dor wet drlogca noodzaiialli i en dat een mconiere oonstemml held om trwit d uitvoering dêr bepaling n an de ze wo die zoo dl in de loUuigodaöhtn nisMJlit eer g wenacbt la Taoriitio dring het bos mir er bli dt n Minié ar op oan do beloinme Iü mi die aan een behoorlijke ulloeleiilng van M rechf op dtaioo o erdraolit In den weg staaft te wallen opbefien en liK daarlieen to will n leiden det In de wet oodajiigi bepillnj ii worcien oR Vsnomen dal do risieo Iroger dte kan hobhen in de gelden wel te door h t riijk ren behooio van het InvailidKetolondi besehikbnar worden gesttll alsniede liel IjolrHg dt oir de nsl o o erbróoltt looidon tóöi aan admini ilratieko 1 11 worll l eMptunl ADVKBTENTIIN Voor de relo bewijzen van deel neming oudervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze ge liefde Vroow en Moeder OEERTRUIDA BOL botnigen wg onzen hartelyken dank H A T D WEERDT 2097 15 m KisdkHis Oonderak 12 April 1920 Joatfeh a kinderen loekeD p 1 Mei n0 m of B m katnors l Hl riihne b loaola Brieven onder no 2099 S towa Ooiuleclie Cowsn Markt 31 f s Aii Xf n W f tf r mfnifum Rheumatiek en JJciK genezen Na twintig jaar van omiitsprekaii heb k mU elf genezen SmdVdïfciS hel aU m jn levenstaak bewhouwd t TT ten ook anderen te generen Ik weet wat het beteekent te moe ten Itjden maai ik ken ook de VKugde van terugkeer tot gezondheid en kracht Ik heb mezelf gene zen maar ook duizenden anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelenvruchteloos hebbengebruikt en ten slot Ie door Gloria lome zdu genezen Zn i i nu weder gezond en sterk en zi verte een ledei wat Gloria Tonic looi hen heS gedaan Nn veel studie is het niii 5 dit geneesmiddel samen te stellen VMr di genezing van Kheumatiek Jicht g 2 Ueupjicht Indien üwe ziekte behoort U de z g ongeneeaelflke gevallen zal U ijoo waarschonluk niet voldoende z ii om U j geheele genezing te biengen maar toch ui l leeds na de eeiste doos bloken ilat milm beweilngen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkr gbaar in doo zen i ƒ 250 Te GOUDA bu ANTON COOPS Wgdstraat 29 en verder bil I voornaamste Diogisten Vraagt evenetns de GLORIA LAXEERPILLEN i f O 75 per dao Waar met verkrjgbaai volgt toezendln na ontvangst van postwissel plus ƒ 0 20voor porto door John A Smith N Voo burgwal Amsterdam iftoy W A D D I N X vTËn Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen dooi A NOTEBOOM Boekhandel Waddinxveen Xofiinklijke StearinHbseofabDek Eouda itscha De DIRECTIE van bovengenoenule Vennootschap deelt mede d t ZIJ onder goedkeuring van Commissarissen besloten heeft de nog In omloop zlinde Obllgatloa 1 25 S2 76 3 27 55 78 105 4 29 30 32 34 56 7 58 61 80 82 86 89 107 108 110 UI 129 130 132 133 137 154 155 156 157 158 160 161 178 179 180 181 184 185 187 201 202 203 204 207 208 209 16 40 64 94 15 38 63 92 20 21 22 47 48 49 73 74 75 99 101 102 103 104 126 128 7 9 10 13 35 62 90 112 113 114 119 120 121 122 124 125 1 S9 140 142 143 146 148 149 150 153 162 16 166 167 169 170 173 175 177 188 189 190 191 192 193 197 198 199 210 211 2n iVy 216 222 226 228 2 30 231 233 2 35 236 23 2 39 240 241 242 244 245 247 248 249 250 252 253 254 255 256 259 260 262 264 26 267 268 270 271 272 273 274 275 276 278 279 287 288 289 293 294 295 296 297 299 300 301 303 304 305 306 309 910 311 31 J 315 317 318 319 320 321 322 323 124 327 328 329 332 334 335 337 338 339 340 343 344 345 346 348 150 354 355 356 359 363 364 365 366 367 368 369 370 372 373 375 377 378 379 380 381 382 383 385 386 389 390 392 393 396 398 399 400 401 406 407 411 413 415 416 417 418 420 421 423 424 425 426 427 428 429 431 432 433 434 436 437 438 140 441 442 443 446 447 450 451 452 453 454 457 459 464 465 466 467 470 473 475 477 478 480 481 482 483 485 486 487 488 490 491 492 493 494 495 497 499 500 van ds B 0 ldi nlng groot I BOO OOO k pan af te lossen Do Obligaties zijn betaalbaar gesteld van 1 Mei as aften Kantore der Vennootschap te Gouda en bi de Heeren R MEES 4 ZOON EN te Rotterdam Gouda 9 pril 1920 2018 I06 ▼ ▼ Groote y Pfijbafslag Wybetl XahleKeD IWM HoaM HeMcltheM KaalpDe t nW ffleir in cvtonverpaldiiii flwndnn k Wikken deoiu wUttm f iOO MMMn iriivsrmlnderdepi M SO Mis KMMMZEL FILMM MLVIMiai Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Nierzlekte albuminuzia blaaiziekte ziekte der urinewegen aambeien BLIK EMBALLAGE DO D eCMTSCM £ M tTAALWARENFABRItK voorheen Wed J BtHKEHinZOOM DORDRECHT ontst punl jBwakte onwillpkeurige unne ioozmg op eiken leeftyd geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enz olkomen en snelle genezing per blief door de wondeibaie planten extracten van DOKTFR DAMMAN vtr schillenu voor elke 7iekte Bfl eH verzoeken riJ g re id lijdi raededoelin la inofcen onlTaiMlMi van var dwlD en oon e n virmakeliJkWlen m deze la mm tgn4A H vw Verkrggbaar te Gouda bg AHTON 000P8 Wdd trut en t Soboonhoven bg A N 7AJN ZESS ElMititMiw Dnikketlji V BBINKHAN OOM aODDA Men vrage brochure No 85 met bewijzenaan by den Heer SNABI IV GiooteMarkt 7 Rotterdam met nauwkeurige omHchrtjvJnK der ziekte 4857 16 h 5 6 Jaargang ssmmiismmm t mmm i Binsdag 13 April 1920 mmm coirmt VËRSCUUNt DAGKLUKS BEHALVE ZOM EN FEESTDAGEN INGEZONDBN MEDBDEBLINOBN Op it vneipaglaa 60 hooier r t a t OS Hc8 r f l mêar t9M A80NNEMENTSPBUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met londuttbltó par kwartaal ƒ 2 90 pet week 22 cent overal waar de bezorging per luoper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met iondagsblad ƒ 3 46 Gewone advertentiëB ea IngeEonden mededatllBgflB by contract tot Mor gertdnceerden pr a Uroote lettert en randen wonlen berekend naar ptaataniimt Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomat van loUede Boakbaadelaren Advertantiebureaux en onae Agentea Abonnementen worden dagei ks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA b ome agenten den boekhandel en de postkantoren ADVëRTLNTISFRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezurgkring 1 5 legels ƒ 1 30 eiken r gel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgskr ng 1 f rebels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 10 Adveitentien van publieke vermakelijkheden l cent per regel Advertentiën lo het Zaterdagnummer 20 beslag op den prya Bureau M A R K T 31 G O U D A Admliüatratic T kf latere 81 Frankrijk en Engeland Derby vt eei in de Gezanten conferentie MUlerand heeft gecapituleeid Verklaringen van Mtllerand en Bonar Law Dyitschland verzoekt dne nïaanden uitstel De toestand in t Ruhi gebied Plundermgen Httl terreur Beieren dreigt met afstheiding De Berl jnsclie Beuis gesloten Een grap dei bolsjewiki Gespannen veiliouding in t Veii Oosten Een krankzinnig piesident Botsingen in Jeruzalem ONS OVERZICHT op dat het verboden ifi wajuiste bei iiten te veri pieiden By de incidenten to 1 1 mk fort ib ook een Êngel chnian dooi do bt volking mishandeld Het cinematLij ijfiscli aparaat dat de man b zich ha 1 by d e gelegenheid veimeld I e commissaris van po itie m de buigemeeatei van I raak fort hebben over dit laoident iiun leed wezen aan den Rngelachen tonhu gene raal betuigd By le afgifte der wapMB in het uahi gebied gaat het nog niett naar wonach i r 7 in deihalve onderhandahngen ainge noopt tusschen de militaire auigi tt ten en de leiders dor aibeideuorgaujaatiot in 1 et Huhrgebted ten einde langs dc en weg e uitlevering ilei waj eiia te btbpoedigen De stad I Si on heeft een elsch tot nchade vergoeding ingediend Van 10 mill oen mark Te Datsburg beilruagt de schade ty lens e onlusten veroorzaakt ruim v m mil toen maik In de eerste dagen van de gevechter m hetJBtuhrgebied werden Tigeveer 1000 miin njksw eertroeptn in het dom 1 iigeland bezette gebie I g dioi gm tiilaii ontwapend i moeten thans ilooi e hih rütichen weer vryatlaten z n Herhaaldelijk ia er meldlij gemaakt van piun lei ng door de conimunl wcbied tietgeen w ordt ei 01 respondent van de In Lei Cl inmuniitische part J ihi en be oek heeft ge rachi aan het Jiuhigcbieit In XV dar l i tel versehahen ïn de Tribun © van 10 April schreef hu oa We konden weer gaan en staan waar we wilden Zoo verhinderde niemand ons toe te zien hoe een groot kleedinguiaga zyn met ten bezoek dei Roode Ga i werd vereeiti Jrlier zagen we toe hoe ei geptun lerd weid Het ging volkomen ordelyk I elkons veidwenen een iö tal aoUtaten in liet nia gdzyn en kwam ei na korten tyd weer u t met een n euw pak en schoenen Gok hier weer te al t groote bescheidtnheid Men steiie zich voor Ie mannen ku en de biechtste kwal 1 te t iki goedeien naarde ooze con fectu pakken meer uit pipier lan ut ol vei vaarihgd Dat was 41 hei loon lat ze vioegen nu ze allen het eenige puk Kleeien en het eenige paai schoinen n t n vtertiendaagachen veldtochi badden vet sleten Fn dan betreft het hier nog maai hoogstent enkele iiouderd n lecbte confeeti pakken die betaald weiden met che ueH op le groote banken d e na tuuriyk met worden gehonoreenO De naïviteit t chryCt het Hbl I wordt aandoenulk wanneer leze ooggtt i e ver klaait dat de loode heeren zorgvulü g klee ren uit oehten van de filechtBt kwaliteit De ergste der ptundeiraau wi en is HoU die niet het Riihrgebie l i e4 Sak en onveilig maakt Hy i een gew i D luüeoop explicatoui en de diveisc irama lat West films etc i in hem dermate in t hoofd geslagen d t hij de fantasie tut wctkclykbeid heelt gemaakt Heken lang hteit hy het land getenroruteeul ttu lyke boeien zakenwenschen etc gebiand ichat xumiei dat ilu ivgeering te eii hem ptiwi waartoe nu eindel k bealetim i utiidugavond biak ei in I Uuen een giXMite paniek uit Op het sem dat Ie re geeimgstiüopen in aantocht wareu 1 aten ie Itoode GaniiBten de klokken lmil n gingen ovei tot eiMiHbigie Uit8 attiHg A0 I lunderden villa s en aiutore partiului e woningtn voidei de w yniüstaurants on kyffh lu en bi iken de biamlkasl 1 opea persben den roenschtn ondei bedf igingen jeld il en belden lich in het bez t van gijzelaarw Zondagochtend m de vroe rta ntiumden de roode gaidisten di kaïer aes h t htadhuis en het station In auto d ijimen met medeneming dei g zetaurs vlucht van Plauen naai P ulkenntem Du II begonnen ondagnaoht op nel ver nimen van het bericht dat de lykswoer iiuuht tn aantocht was door HÖlz gevorni biandcommando e hun werkzaamheid staken a Ie v Ita s m brand en sioegtn aan let plun Ieien De stad leek een vlummen zet Diiaiop veiliet HÖU met zyn roode gardisten fatktnstein m de uchting van Mingenthnl Hior heeft hfj aan verschil kmle fabiikanten eiachen gestohi De fa biikanten tnoesten bwiriwMt vaa 0 000 75000 lOÜOOO en 150000 M betalin Daar e fabrikanten met dadelyk betaalden verscheen ondagmoigen Hölz mtl twee I on i ni van zl n ixxxie soldaten en acht lutomobielen en lukte tegen 8 uur de jongste stad van het Saksenlai 1 bin ren ln den loop van Zondagmorgen jn li rhan ieUie hj met den burgemeester en Jiet I jifho Slowaakwhe grensco ninando lengevolge eener aansporing tr de al gemeene Btikmg lag gisteren in vcischil tn le groot bedryven het werk t In de stad s het tot Maandagmorgen alle fabrikanten n rakenmenschen u tgenoo igd met het doel zich door her 0 OfM tot lüOOOO Maikt voor het ondeihoud van hit rowie ieger te doen ter hand steMen en ieel van het geld moet heden be taald zijn Naar de Ascher ZeJtung me dt heeft Holz met Tsjecho Slowakije onderhandeld ovei Ie vraag hoe hy zou behandeld wor len als hij zich daarheen begaf Hem werd geantwoord dat hü meh dan als ge nten e rd iou moetftn beschouwen en op verlangen van Duitschland weer lou wor len uitgeleverd Hölz was het daarmee met eens sljn plan was om over Klingen tha n ar Skalitz of Bad Eister m Isjccho tuidelyk heeft hy die toezeggmt gedaan aat de Britsche regeenag n et bc loi fdt te wachten op rfe nuuihtigmg van Lloyd George die zooals men weet op wtg naa San Reroo is doch mot een gciuat hart per omgaande baar gesant te Paiys kon meedeekn dat de xiok m orde vV4 Gis tcien reefla kwam loird Derby M lleiand weer opaoeken na welk ondethoud volgens de Paryache vondbladen algeheo e over eenstemming verkregen was M Uerand gmg aa het bezoek Deec anel oogtinbhk kelyk op de hoogte brongen van len go sloten viede en vandaag 7al hy m dt Ka met een verklaiing aflegg en Ook ut Iti t sche voikLsvettegenwoordigjng zal wfgi r afwezigheid van den premier en ue A i kte van den ministei van Buitenlandau he n ken Curzon uit den mond van fionat Law te hooren krygen dat de goede veiölsn i houding hersteld is de loftrompet lal wor dtn geblazen over de bitterende ïjamen wdking de loyale houding van hrankryk itc en daaimee ifl de kwestie d ii V oi t oog dei wereld afgedaan De bla ea zul len nog een poohje boudeeien mi i chiei i doch le aanstaande conferentie te San Rcmo zal er toe kunnen bijdragen om de persbeachouwingen uan andere zaken te wyden Of het conflict moest ter confe H nt e wetr wordein opgerakeld De Opper te Raad die 19 April te San Remo hij enkomt zal in ledei geval tot ondi rwerp van bespiekmg htbben een vetZLCif van Duitsthland om k tioepenvtrm n Ier ng lie 10 Apnl moest zyn volvoeni tot 18 Ju te mog cn uitstellen Intushchen is jpeds een gedeelte dei Ryksweer a t het Uuhrgcbiel teiuggenomen ïoodaL men verwacht dat I ran kiyk de nieuw oezette stelen nog do e eek zal ontiuinico De Icmps bereidt het tiansche publitk h i p voor dooi te verklaren dat wanneer de Duitsche troepen in het Ruhrgebie 1 inge kioinjHii zijn tot geoorloofde steikte Ie I lansche regeering de bezetting van Frank foit en andeie plaatsen n et zal vei pngen In afwachting van hun vertrek hebben dn be etteis al eenige tegemoetkom ng be toon I door op grond van het i ae Ie ge Ing der Frankfoiters toe te staan lat Ie cafti s tot 10 uur openblyven De louf Icom m ssaris van politie te F rankfort verzoekt ie bevolking na 9 uut s avonds n et meer op straat te komen Veider wyst hy er 1 ibivaardjigiit m hrendi dtm ujd dat audoren u er idni hol lx 11 j edc ie nd en gcwaohtiint ie H te loen ou do jmgeii Mr or i zi K gauii Agin xw ea dat niet Atu ir 1 zou POiKgi gfy iv i h 1 1 U lioas tut mij haa gtiegd Ik vat soriie lei verkeerd op oJiMlat ik hot nie w M t zoldt 2i an ba tf oogen behielden nog iïll d d go riefdie uitdrukking Ik iiad het niet moeten ze jlgeii lit iHXtrde het toevallig an UHej elf D nk mol Agn w dat Rosb mij in vertrouw n muil epzeiier lw hij haar wiel Hligetft lob volkomen rekenschap vnii 71J11 j o di daden dun meer 1lti dan d erill of o ü au one or ziillon vleien iJo e vi ir l i la ruig wna haap voldoende tin niinsle gedeelielifk en i gii g nii I eeii 011 lx w olk gelaat aaii le thei taf 1 dtU a m voriiiJön Mii liiHil i H hikMg ii u ft zdthep en er wa blijklwar gii iiii iiki 1 lljktield m de onUnoetiog van Tïin 11 den ppi ier op een neuiro terrein ader lephiaik voelde zioh linlt Migewoon tot Ikti ft ngiotrokli hetgn en hij op fin ffcMnfi hartige vv 11 ze toonde Vgineh hall twf iiir r Bpijt en VFi i ede de op handen zijn 1 1 kou at van Hat I rlnier Maar er gebeurt altlid tets vnM men nitl V rw noht heelt Ml V rouw I orimer ft erftObwMi aan het hpk van h t hiilsjt uitft eeo o ng woo 1 tral ml gulnal Aginefl had Slowakye t vluchten Om dtxe reden Is U grtn wacht verstarkt Voorla ha t teB alle beambten nachtdienst om Htilz by z n vfschuning dadelijk aaa te ht u len Hy doxe gelegenheul weixl dopr da UJetibo Siowaken doktei Schinke uit Bad KUtlar aangehouden daar by ondar ve ankiaf stond met Udlz 10 vArbiwling t i n Nalat hy des aachta mat itjn vrouw te Aaeh was Jn bewating gehouden kraag d ia volgenden motv n bevel wa r uur BadEistei terug t keeren Hy werd door aol daten der g nswacht naar Siüuaa terug gabracht Vol ena benohtan uit Jtfundm sao meldt Wolff uit BerUjn heeft Ie JMmtKche mlnlater preaédant getegd dat B i len xteli met alle middodan ta en da o tbinding dei burgerwaohtao zal venettan zelfs ten koste van Beaaren h lUdalQke HchekUng van h t r k Naar hal Barhaar iagebiatt verneemt b aft de muustar pn V dent lilt met uit naam van het Bei ii w niiiiisteno gesegtl Nadat hjj op y b l a komst met de vtttegenwoordigörh der burgerwachten verklaartl had dat h htj attn weigering die troupen te onthmden gou bl ven vuegile hij ur uan toe de toeidaiMf is buttongewoon rustig Wat in ue aoiakvolgende dagen en uuen zal gesch edeB ia mlj onbekend maai wel v em wt dat ii Ie r ksregeettng er iuet toe kan worden gebracht ten aanzien van dit vransitak in onzen geest te hajidalen ona niata m dot zal ovorbtijvan dan eeq Mheiding tal schen Beieren en bat overife rtjk U b werkfitelllgen In Berlyn is het weer tot heftsge t neelen gekomen tlit idch echter tit dt Beurs beperkten I1 werden n 1 stoimiiÉ tige protestbetoogingen gehouden tesm het flangel ndjg le vooi schrift betreffe e de inbeslagneming der buiteni dBoha rfteeten en de vaststelling der tchtdelooastelling volgens den koer van 10 Januari 192 1 zoodat een geregeld verkeet aan de ffectenbtuij niet kon plaats vimlen Daarom moest tie beur gisteren gc Mfn wonlen Ook de bui toni anduche wif el koersen werden geschrapt De KusaiBcbe commumaten x n io etn xrappige bm geweest Uit Moskou 18 de mededeeling ontvanf en aldus een Central Newi beucht nlt Rival dat in de laatate ïittJng van denegt nde KusHisch commumatlsche canfeunta die verleden Donderdag werd gehouden besloten is om tie ordt vun deRoode Vlag tie hoogste onderwineidinfwelke Sovjet Rusland kM toekennen jivtrleend aan Clemeneeau en lii lan hurchlll uit erkentalUkheid voor de xioote rol welke i j by de ontRikkeMnj Ie booreii drnt mevroti Ijdt tinddiit luur luiiir I Ln i grgifUHi Satniurln l JHt zooiIm IiI zfj w kiuiiun rut m n jlitn liM lil on staiidpnnt l t un i f iiintn een 0 rt w t v mr zieluejf 1 Ihbbiii huilen H irf je tant Knox bij i ei laaiT aHeen la Ana rika lieip i zon iJnai li4H l wat drukt ovir Btiiituik w r Wi leuk iri Ih dat donk i k w 1 i rit Itm i m laolieod S T H zoii ir vftiiHt h iiigtin A wicfl tjint4 ani di kleine nwH ire j ni IxkkHtle k amei wvarövir dez Mr nikt wat tti rI gfn n zilt 11 om ii ez Hli g prftatj t ho i b n v i r faniiUe t wwstt RMibwlen tt l orthaven I wi t ieh I warpn voor gil4 M alu nti r voor e 11 dor siifji 7lel want üIi had zicli nog ni mlie i lu i uil dit van het oiidi l eii tn b ui hfiiKloii lantt I orlnier h b en Ui t n ii dit worp t vri iMtelliki en UHXii rlii 1 HieniiiiiuK t n id n ateinmiiig du vi üiivurwafiil tl V rblii lend a V n K iKb tui Ie D nkklfCi bg pvlng dt ii ein ftndr V n hnd on lez witiioo tln iinti u iofii Zij wan bit l birt lljk tu0iit ïtuiut dte r lito dtig op aivtwoor tde e 1 n 4 tk H I di legt nwoordlghe d van den pn H U I tkiUM u weinijt tttet iMit Ag Ie V r vulltt bet drukte nooit verlmvdili h tar hl d H frtljke lite van den avond Ie len lim tn hij een wa ialeltng tegii n den ittnivet achter htl hn en diar i i v l Bni zijn g tiiKHMl H 11 Iw gon ba c4 roonKl ntaar al voort gaande verzamelde hlj i jii luoftl 1 kwa UM II dl woortk 4i aaiigoinoedlfpA dour dt svOfiBtU muéer vwi d n pMeAer Btitaaiu trof l i hield er met van huilen d ftk u t worden ginboHbin n m wac opUH it g l rol tii door de iiumwhligMifl dli lleii uiorge h itl ontvaiigin 7 wiis r luh kiT va In wii4 Int l e nut li i 11 al virtUenid had Hoe ntank jr hel live ll4 rvrUndfli l t van JU 0111 iiiij f viragK ii et n ml U liarteliik oorel du Iim en Ma iiittH kv aii n k dajik j htv hartelijk lil wat txMi liev pltJtl Ln li ie dnikkni II dawon iiiotl hel ir biKi i r med wr zoem II dal 1 I Iii h1 n I orthiii 11 11 inl Iht H mr iKti Ko rl innii t al iiooii i onhavriii v rv ing ti tante Jane mtwooinidt gïieH opnilit Kom ine nuai bowii dan L ut ik n nv kim ei u 1 Mn kit K hu rt 11 t l 1 KI11 III II V rliii t naar Uu öiittl VI i oiiw loiiiii4 i Ki V x d tiiuiiii tn k lek viiig zHiir t rwaoliii4 ih1 rond Hu liflWi e iioondoehter i kijin lilt iiaiir Mfliiiie t e 11 wtfiidelllingnvlje in het boeoh ga in lunki n iml vader lephan Ik lioop ftiei dat u t trg vniidt lint i inet Ihih is uitg gaan teiUt lan i Hij if een ffe 011 Biar van wum iethireen houdt Ik veron iJerftel dat Hm u lu e l nUg l l lioe het 1 nitit dat hit vandaag Imr U Mi n 11 V ivtik luij ld auii nimf Ik e I IxmWhui hni Ik hoop ttU ik een op ni liMk en ei 11 u H Iiik oont heb Ir ijn verschtlknde wt gui dw nflar don henh hWen m nkiiuitid ln wirkeMJk heli Hxlke de b te Bij deze v TCMiKle terkkiHng gaf tante Lorimer te kannen Ik ben bUJ vau Jlm Ik dtcik dat u u acmiB hebt veHMMtad over oiw loven i f wi id tt vaiier LlepJH uc eii ov i dt abnonoale moeilijkheden daarv tui la maar ik itol oiel vtvl vrti eB n ekl Ik vimd dai vragen M leve n sie l Ie Ingeulkkeldor maken Ikh ia suo itbxa lijk Q u gtwtclukXe antwoorden u vladra fimiiun em zwijg zUn de euteU voor iiMiidge dMir iiKUeni de uteoëoheii tnaar be grepen fint M het geluk ou henwdar i ffW ta dm waaxt gat Itoi loe Ik wh dikwtjlH geweuathl met 11 over Mh n le u preken 7ij b nfcft g w m wat nien eifi vrt jm katholiek noemt N M maar vidoointwi l ie voof e n froot deel et 11 k t ii v an teu tdwuent Zij heef iik t b ilB tf 81 karakter dienaar iiwtitlir UKit Ik Mg fit n omdat ik M kimt wU verkittbteD I M begrijp ik ten vodie Zij kan tn t eiL ander ridhtlnff dl ple bezltt M inaar dat behowvtn wli U Ie iwwpivken zei Imi kMim terwijl hij ov i llinlMhb OU W n eer vwhazen tn boomi dat nnn iwwellik waso vaii 100 velen ooM v oor8 H en g fluJikl t itt Meta veo baaM ml n vergeef me du Ik het z ledfve vrouw zon met u gn hikkiK cljn tk dank n v oor ifla woorden mI Tim opmrtH Hf maakt din wf irmniikkellik roor Iets WMrnver tk t l u wlWe prekm Vtijn vruuv tal WMmcMjnltlk pro featant ïTorden W 9t varwlrl