Goudsche Courant, dinsdag 13 april 1920

ï 59e Jaargang THUERE s THEE la frisch van gmaak en fqn van geur iij iB goed waterhondend achcaU lieldei af en laat geen drabbig bezinksel achter Pr s pe VsKG f l u ƒ 1 80 f f f 2 50 en f 3 voorhanden bo L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Te 19 N V v h GEBR DERCKSEN Hoogstraat en Westhaven Tel 91 J2 J C FICKWEILER v h L v d Beek Lange Tiendeweg 46 Tel 54 Firma T CREBAS Dubbele Buurt Te 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Karnemelksloot 84 P BLOMMENDAAL Turfitiarkt 18 G WIBNTJES Tiendeweg 44 Tel 512 VAN EUK Turfmarkt 101 682g 50 1 regels 2 0 elke regel meer f9M Gewone advertentlëB ea Ingezonden medeiaellBgen by contract tot zeer gerwfu ceerden prJDs Umote lettais en randen wordfn beiekand naar plaataruirate Adveitenti4n kunnen worden ingeionden di or tufiitehenkomst aD aoliede BoalEhMBdelaren Ad ert iitiebuteftux on ome Agenten Het vertrouwen Administratie Telef Intorc M I vun de buibentawlKhe polUtek In tU in ekt ren zin ondtiuks bet verzueni k i ilot etiKutioneol it le van den ceutrum afgevaardigilo irimbom kwam d mut onbeduideuele ontevrettentveid in eeatrumakrin gen mot het optreden der eociaal uemoeraten tot uiting Niettegenataande Tritnbom zieh voorzichtig en beleefd u tnrukt wiinl tte rede toeh aJ een aanvnt op nen lykskanseliei opgevat en m krutgnn Hl ner co legH hoorde men zelf da wvurdan Ub X eclie Uichenluit Maebaua dit aentgKitinb vourbanf mag x n had da rOksktthseiier to0j geen goeden dag Obmiddellyk na tie rede van Tnmborn bmu le r kskansuller het woont tot vai Mi cutg lei ffgeenng welke oratio itrodo Ho onw uttg niH heeft bereilit Wel z n ei iia allerlat geruchten vrermeuwe Dtuediikheden der regeeting latte rij I uw eertroepen broeit leta De Betoitn m velband met bovenstaande u teenzetting een opmerkelUk varachtinael i de aanstokers van een heweginf tLe lawe tte Kblnmche 2eitflng geluoven m ig n wat noig niet ioo heel zeker i rnatlgaufnu tingen kun aannemen Vci tl ou w ensUcden van de Beiefecfce i kswoertiueptn die in hot lQdiatr i ff bied poieei len waren naar Bertyn ver trokken om ov i den teestand verüla r uit te brengen vooi al daar van cominunfati Ache z de juist zware beschuldigingen wa ren ingebracht omtrent gniweUaucn die zij zouden hebben bnlitvcn Te Beriyn werd deze deputatie lie met ulL t fftelaen maar manachappvn bestond nxt otlt vangen wat ala een onbrttbelUkc be gett mug werd beschouwd waarove de Beier Mche tioBi en by den terugkeer dor iepu titit in toom ontstaken In de rergaderingen dti troopin werd verkkard dat tH even goetl als ntlere deelen van he voik het leeht hadden gehoord te wordtn De tioepen zouden iiaarom in bat vervolg aan ifeen enkele gevtN htBacUe meer deelnemen en het aan de regeering overlaten voor de orde en rust in het induztriegebied Ie zoigen De troepen zouden anders ge vaar toopen later by de mtkeerinrf van ten bevel der regeering daarvoor door da zelfde rtgeenng vtruntwooidelilk gesteld te worden De opwimlJng onder d BeieracKa trthvpen IS ook reeds op de andere troepen afdeelingen overgeslagen In de eoi ale plaats de 7uid Duitsche troepen verklaren dat zy zich in Pruisen niet moM zullan latin gebruiken Zij hebben hun bevelhe bera dringend verzoeht Uit zU een verktarmg in dien zin bij de regeering zullen afleggen Hicrmeti m zegt de lUlniMhe titung bereikt wat het doel U r communi ittn was met hpn aanvallen n waa rouwtn te zaajUB tu chen d legeenng en de troepen die de orde moeten her el len ruMbank Uh di uitdrukking op itjngiglaat m tti muji Jle op lei woeht Op sen r eien uihl iiaaef liem Ing e p jp en hij luid n lueÜMbdooMje in zijn Mwl IH £ oa dl naar het VItMtan neeg In H inii en niet udeo gtane op IM oavir t ljUhik uiL ivliit da iiMi itad op den tliidM it the du p beuudvii de vecaiida van itet litidliuiiiju lag lat hij had MVpev 1 bovohrijkp oonti atvJiaiidff hei iwut aau de voonJjde luwi men een rij uttziclil heil klein maar SflèillderaOhtl luei die zorg van arie uiterlijk voorkomen die uwm rbll voQ vau de VnwitkMien d ui iUionaira a k i dan mm nH fperuif iu4ddelen weckalAjk naar sen zoiiktv tvbllj f verlabgt Het modi I wan gi tioiiien lutar eeu oud boeve bl Donlr ot t en de Hbllaiuieehe klmir va iiiButn len wt deii overal giebtwIhAad ï t deur $ tit vaii Ut veranda otgaAB tol een f TOot wQon irtrvk met een HoUandMoiiea haartl met blauwe tegie a Qfp l d dia event eiw luet tue s ohennrlw tii lo de eudn ponwhu van dim luuur wareu aanjcAnraolM Het WSH de et uigo züitauier v ii het hubi en zIJ bad een tire lage tr aan bet verato einde waaruiede nwQ op eau 0hlirt kvam dli lau a de vier zViden van hol huk Uep t waarop de staapkamem aÜttwaintu Set etfeot wae re n d en Mti Eth naam hmi vondw dM Aahtoa OlvOaden eersten dai dat hij r kmuR remlMinM geweeet mi fe der huisvrouw genieten Maggi s Soepen want zij waarborgen door hun zorgvuldige bereiding uit de bestigrondstoffen de fijnste kwaliteit r t 4 Men eische daarom uitdrukkelijk Maggi s Soepen en late z ch nie anders daarvoor In de plaats geven tfl HUISHOUDGOED OOROneCHTiCMl MlTAALWAAeNMUflltH voofh n Werf J BéUKtyS I ZOOiypOKDmCHX I8115 16 IV UITVERKOOP IK PARFUMERIEn ini nog alacbti ankala dagan LANGE TIENDEWEO II GOUDA TOUW 1 OUl üRS 2 nt TANDI ASIA 21 SfHMINK 4 SP 1 NI Zl LP M ALUlNBlOKKfN M POUDKr Dl RIZ H OnOL MONDWATH luo i Msui PASrnLIS 18 1251 enx nz ons enz 2U W zie de Etalaae mm 10 KORTING Heeren Rookersl Doet uw voordeel bezoekt TURFMARKT S4 SIGAREN besliit mn cr en kloek van modelH per inn verder grooic vptuchcidenheJduit de voornanmiie abnelirn TABAK 50 75100 en hooier 2 i7 Ui COHEN Go ARNHE M r BRIEK VAN IVIarkiezen Zonnesciiermen Jalouzieën Rolluilcen Tenten enz Rlieumatiei en Jicht genezen Na twintiR jaai van jnuitspiekeliik lyden iieb ik myself genezen Sindsdien hpb ik het alH myn levenstaak beschouwd te trac h ten ook anderen te frenezen Ik weet wat 1 et beteekent II moe ten lyden maai ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en kracht Ik heb myzelf gene zen maar uuk duizen den andei en Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die leeds velt geneesmiddelen vmchteloos hebben gebruikt en ten stot te dooi ilorta Tonic zijn genezen 7ij zyn nu wedei gezond en steik en zy vertellen een ieder wat Gloria Fonic vooi hen heeft pedaan Na eel studie is het mij gelukt dit geneesmKldel samen te stellen voor de genezing van Kheumatiek Jicbi Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de 2 g ongeneeselyke gevallen zal é4n doos waaischunlijk niet voldoende zyn om U al geheele genezing te brengen maai toch zal U reeds na de eerste doos blyken dat myne beweungen waarheid bevatten GLORIA TONIC is vrikrygbaai in doo zen k ƒ 2 50 Te GOUDA by ANTON COOPS Wildstraat 29 en verder by de Vraairt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f O 75 per doos Waar met verkrygbaar volgt toeiendingna ontvangst van postwissei plus ƒ O 20 vo r porto door John A Smith N Z Voorburgwal Amsterdam I607 49 1S I Agant voor Qauda an omatrakeii H J VAN SCHALEN WlJDSTRAAT 21 GOUDA Suikerziekte bloedarmoede impotentie hoest bronchi tis ashtma rheumatiek néuialgie jicht Ieverziekte verstopping eczeem en alle huidbaard haar en anusziekten aderspatzwelen enz Spoedige en volkomen genezingder ernstigste gevallen per brief door dewondei baro plantenextracten van dokterDAMMAN velschillend vooi elke ziekteMen vrage circulaire No 85 met bewyzenaan by den heer J SNABILIE Gr Markt 7 Rotterdam met nauwkeurige omachrjjvmg der ziekte 5168 14 AGENDA 1 nl uur Sit 1M Sciiouwh ir Hl I it nl II l loono I l I i I imic I Ndluiir U bdvclup I eï ng nit l rartdl f 2r f n Hrflfldloofl chl 1 M lo W iMll PI 1 I 1 1 H f O erlwntoiirsii 1 lOl 1 uiir CmIkiiim Boiih on Ho mg Oi i hi On rslnfln Ponw s tl rn u zorg Ri I etd verzoektn wij geld lijdlg m iled lliig It mogmi onlVMuten va v r gaderlogeii eoa rt a varmak llJkjMdMi n iii da a ia mm a ada l v r OMidai Meplieliioopjes Trouwen Soltede Sslon an HuiskamermeubeleD Is Tafel Stoelen Linnenkasten SpiegelsScfaddenjen TheetafeU Ëikenhauien Buffetten Boekenkailcn Clubfauteuil Zijdenpluche Ameublementen Leerameublemenien Kapok matraiien Wollen enSatifndekena Stroomairaaaen eni enz 5396 SPOTKOOPJES Ml 20 BESTE ADRK8 VOOS JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIIIHHISTHAilT44llii ns ls iib ileSclilU ROTTERDAM Telefoon 12800 WADDINXVEEN Adrertentiën en abonnementen op dit blad worden aangmomen door A NOTEBOOK BoefchandeL Waddtaxveen Electrisobe Drukkerij A BRINKMAN A BOON OOUDA AOVEBTKNTHN fledon overleed t s Graven hatce onze geliefde Zoon Broe der eo Befaawdbroeder JAOOBUS iD den leeftyd v a B9 jaar n09 Uit aller Daam Ib N M ENGELBREÖT Gouda 12 April 1920 Voor de belangstelling ons betoond bg bet overlijden van onze lieve Uoeder Behuwd en Grootmoeder de Wttf D VAN NAHUIJS MULDER nv ituigen wq onzen hartelijken dank 2110 Uït aller naam 12 n D VAN NAHÜ1J9 fioede Strijksters OEVRAAÖD voor spoedijjo indiensttreding Aenl loding met opgave vangewenscht loon worden ingewarhtonder No 2098 bureau Goud heConrtnt 12 biiiUijlii SliinieJumÉbmk Samiii JurtljkieheAlgsmmnaVargiderlng vin Aandeelhouders op WOENSDAO 28 APRIL 1920 dea namtddacs 2 uur In Hotel OE ZALM Markt Oouda Do iCend de noiuleo der vorijfe Al eineene Ver ÉderiDf vao Aandeelhouden de BaUna en Winti en Vertleirekcnlnl 1919 timede de m de anikelen 37 en 44 der Sututen bedoelde rukken li en ven 20 April ef voor Aandeelhouden er Inzafe tan kantore der Vaaaootachap lo evolfe Art 28 der Slatuica moeien eige BMn van Aandeden aan Toonder om toegaoi lot de Vergadering te hebben deze Aandeelen TÖÓr 21 April a i tegen eea op naam gesteld bewijf Tan depot d poseercn ten killtart llfr VMMttlOlMI Ie Bvuda of bi de Herren R MEES t ZQONEN te Rattardam of bij de Rattordiouclia BankvarMfllolag ie Amitw riim ol bij de N V BROEKMAN s Admlnlstratlikan tear Haaraairicht 444 ie Amfttrrfam KwilaklQlM Itairlna KatrMnfahrUk Boudi 2103 30 DB COMMI6SARISSFN Openbare Verkooping IJe Notaiuaen J P MAHLSTEDE te Bergambacht en J WALIO te Zaandijk zijn voornemens op WOENSDAO 21 APRIL 1920 de voormidaags elf uur zomertijd in liet openbaar in óóne zitting te ver Ifoopen m het Cafó van den heer P STOPPKLENBUROteSTOLWIJK met Paardenstal en Varkenshokkan an den PUINHOOP van de afge brandde Bouwmanxwonlng Erf Tuin Weg en Watering staande en gelegen ondei de gemeente Slolwllk in Bovenkerk zaïdzijd btukt mot dun halvMn vimt ovit dun we zuid op tut den h ei T d n Ilaitigh bnlond oost on west den zelfde kadastraal bekfind onder Seclje C nomranrs 841 84i pn 2282 to zwroen f root 56 Aren 71 Centiaren Te aanvaardpn bi de betnJintJ derkooppenningen op il Mm 1920 ofzooveel eerder als nader zal wordenovereengekomen 2l05 46 Inlichtingen te bekomt ti bij Notaris MAHLSTEDE Htt l vool gold oor alles wat gil htbl op e fiiimrn tielaald MiJ diWtd CATS WIIIialmlnattr 68 60 Knpt hailt w B df ltin vin inbosaals pa intm Damtt in HafnaklMtfini Zoldirtp rtllmlNgan aai anz ook dafeltjki aan liutalo orlbiedcn T l 366 2104 8 DAMBS Prolwerl om MONOPOL THEE en KOPl ie Thee 22 an 25 cl p out Koffie 85 100120 pet pond 2108 6 TURPM A R KT B Bl da HOLLANOIA DRUKKERIJ ie BAARNveraiheen 2501 10 DE SPIJSVERTERING door Dr B P TEN CATE Speciaal art Rotlerdem 3e herziene druk f 2 ingeo r 2 78 eb ptui 20 o loeilat Beliandelt Maag darm en teverzieklen mei inbeanp Galaleenen Vclauchl Smkeriiekte Jichl Nier eiekle Bleekiuchl Populair aeachreven BOSKOOP Advertentiin en abonnementen op dit Mad worden aanicenomen door P A WELLKR Zijdewee 72 TE KOOP Een HEERENHUIS met Tuin taande op een der beete taiNlan te Qoada en dipeot te aanvaarden Bri Y D onder no 2111 Bureau OOUDSCUfc COURANT Maikt rfl 24 Dr H NANNINti LAXBBRKNDB VIJGENSIROOP een aangenaam makend zacht werkend LAXEERMIDDEL nitSmyrnavygen en planton extracten bereid 2106 3b vJrTrogbaar PRIJS f 1 25 pCP flaCOH i Wm Dr H NANNINO s Pharm Chem Fabr DEN HAAQ JICHTJ SPIT e UERDWWNEN ÏPOEDia tul 2KhFJ3DOOB INÏ RUVINO nNKER mm a a mm M tr looi M Pu 1 per flencn 95ct en f140 HH IPOTHERFRS t axl c ICHTER L Verkriigbnar bi ANTON I OPS Wi d trnat en S Fl VAK F OON Mnrkt N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMFRVhFR OPÖFRICHT 1765 627 Voedert nw Vee mot 34 l l INZAADKOeKEN merk STER en W L 1 J N M EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOJEKEN nek wl Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote Voedingswaarde EereDIploma Parjla 1900 Negen Gouden Medailles ANTISEPTlSCHen VERj RISSCHEND pc H Nanning s Pharm Chem fabriel DEI HAAS ZIJT GE BEKEND MET DE KENTEEKENEN VAN NIERZIEKTE den pusseeren maar recht dooi dnngen tut de me ren en do blaas het loodelyKc ver jift verwu ieren ie n ren verjter ken en zie in taat teilen hun werk te verrichten Weei niet tevre den met de gewo ne n er of ru pynpillen amdat ge met weM of Uw meien wel ijn aangetast U suit mdien l het werkelijk aai de n eren hebt rimli oa 24 uur een al feheele verlich ting conatateeron omddt de DE Win s Pillen direct werken ei het vengiftigde zuur verwyderen Indien Uw urine na het gebruik flezer pillen eeo blauw of groen icht ge kieur aanneemt behoef gu b n et oBgprufit te maken Hle o r Iedereen heeft weJ eens ff ioord ▼ Nieiuekte dooh het ie merkwaar dis hoe weinig nviMKh ii de t ymptoineii tso deze kwaal kan nen Kent gïj ze Kunt ge zegfi n of ge aan deze kwaal lydt ot met W j zuUen er hier e niffe noemen te weten Poltenn gen en p neo in de armen beenen spieren en e wri t n swcllingen onder deoogen troebele unne hoofdp n s cht smaak dea morgvni in den mond gezwollen en pünHjte voeten algeheel gevoel van zwakte en hcht geraaktheid en een slaperig zwaar Kevoel den geheelen dag In hrn ge een deser symptomen bemei4t dan kunt ge er met te gauw bu zÜn want het ia doorgaans een voorbode van ernstige ziekten la RJieamat ek Rugpön Jicht Heupj cht Lendcpijn fïraveel en Steen Ze zeggen U dat Uw nieren swak zijn en versteiking onmuldelliik noodig hebben Nu we t e waarom uitstel gevaarlijk is Koopt U direct een doosje DE WITTs Nier en Blaa pillen Deze frorider baarlijke pilletjeii worden voorname l k fcforeid voor Nierxiolote en het Micces i te danken aan hei feit dat EC Biet eenvoudig door de u ewan DE WITT S PILLEN DE WIIT b Nier en Blaaapillen zyn ve rkr gibaar in dooeen van ƒ 1 75 en m rtoozen van ƒ 2 75 welke iaatate veel voordeeliger z n daar zü 2W maal zoonreel bevatjw als de kleine Tp Gouda by ANTON COOPS Wyi st aat 29 Mej S L VAN LOON Markt Waar niet TOfknjgbaap wende men zich tot de firma E C DË WITT A Co Den Haac U 1428 Woensdag 14 April 1920 GOllDSCHE COURANT VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EU FEESTDAGEN INGEZONDEN MEDEDEBUNQEN Op le vocrpagioa 60 hooier ABONNEMENTSPRIJS r kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad par kwartaal ƒ Z 90 per week 22 cent o eral waar de bezorging per tooper geschiedt Fran A per pont per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelUl s aangenomen aan ons Bureau Harkt 1 GOl DA by oBxe agenten den boekhandel en de poi tkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en oijistreken behuoremlo tot den bezorgkring 1 5 egels ƒ 1 30 eiken regel mee ƒ O i Van bulten Gouda en den bezorgakr ng 15 regels ƒ 1 ii elke regel meer ƒ l 10 Adveitentien van publieke vermako yVheden Ki cent per regel Adveitentifen in het iterdagnummei iO b jfJag op Jeu pryn Buieauï M A t K T G O U D A Redactie Telef Inteic 54S Ook het dooi de lï ngelsdieli berstte mid enstul zou dan naai te verwachten m ich opoedg by die vleugels aan lj fipnOaanlooi 70U in koiten tijdeen R ngcu e I kunnen untbtaaa ouder I mbathen irvloedUan zou i iankrük bereiken wi t Fochsttttiri heelt bepltit nt do Ryui tonsi metbruggebool len op den r hteiotver enzondei ttat em tige oppoHiUil an de zyde lei andere bntentelauden gen dit planwaie te veiwachten Met rte heooHleellug van jteze anttij ling moet uitn vooi ziehtig üijn men dent m t t i g te houckn van welke zy Ie ttüint uoch t iM toeh wel merkv uirdig dat de opmirsch der transche troepen die ttn leprfb jUe heette S iuit b Kt hrugijt hoof t Bn M nz geschiedde m een rich ng de ch 6 jaai geletliin in rijn hoei La con tujte Ie la guerre reeds iweft aangewt zen aK de meewt aanbeveknswaarit ge om tat ie e mogelijk een RfachftHlmg tuiischen Miw d en Zuid zou bewerken hn n b j t at tfijrelykei tyd met de bezeti ng van I r mkfoi t Darmstadt en amlerij plaatsen ae zuebt in het uiden om zirh van iet Kyk 1 = te m iken inderdaad toeAenonien IS Crisleren maikten we melding iran een desbpl effemie uitlating van den conser taatscourant laten tegenspreken Hiei n wontt gezegd Wy zyn g4MMbl frd cm metk te tieelen dat de minister prt ident zich geenszins in dien zin heeft uitgela ten dat Beieien ztjn weg desnoj Is ten koste vin een tydelyke afseheidia van bet lyk alleen zou ooi tzetten Di nunis ter piesirlent btuat op den grond ig van het ryk en heeft zich met in boveüh n el ien in uitgelaten Men heeft hier met i en eer betreuienawaarthg misveratin te loen Ook in de kwestie der burgerwach ten 18 de wettdyke weg nimmer v i laten Aangenomen dat een miaverbtan i in t bpel IS hoe komen dan alle biatl n tege lykertijd en eensluwleml van een nici afga egde veiklaring mekiing te maken De Lokal Anzeiger ziet misschien niet Un on rechte in het dementi en soort van ver chillentle pol t ek Het democ alische blad acht d n m nister president reed on mogelyk Andere bladen w JBen er op dat ue Beieresche boeien zich openlyk voor afbchedmg van t Kyk hebben verKlaard Dit ter zjde We spiaken van het I ransch t ngelsche incident dat nu uleclit btdtig als afgesloten wordt bc ibouwd Ook de Engelethe rogeenflg heeft zi h be l4igeihuih hieft afgelegd vr koel Mtvia I en eehtei is dt laatste veiklaiiuj van I laukryk te 1 unden aangekomen zootiat lieutti moent dat er goede rutlouen be statin om te hopen ilat de aolidanld ti van bet btimtgenootschap gebiuidhaefd zal wor en Vel wacht wordt dat liet terugtrek xtn lier l ransche troepen uit de oiz idt zone spoedig zal volgen op het terujtek en tki Uuitjchei wauimee bedoe d vvoiit ue tiuepen die Duit thl nd meet m hut Ivuhrgebiotl ha l dan het tot 10 Apr l mocht hebben Nu de Diulaclie regeatiog voilen gng un den ontwapeningatermyn heeft gevraagd wuarovei te San Remo zdl wt r icn btbll it heeft ii ngeland het ma r sul zw ygen 1 toegestaan dut nog tea iile nc twpenmaclit In de ntutiale zone b IJft en i rankiyk zal daaimte sveneent geii eg ïn tioeten nemen Intusschen heeft men gisteren leedc te iaiy ide ont apeningakwestie tnlei t eg genen hr heeft nl een be angr ke onfoiente pliuits gehad op het depaile ment van Ooi tog ovei de techniMhe md leien tti u tvoeung van de bepalingen vin het veixliag van VomailUfl welke be tiekkin bebbtn op de uitlevering tn vei n uUging tier munitie en van het u iloig uvaterJaal Church 11 en Lefèvie waren op de e con t leuti aanwezig evenals I ocb eii VVoy and en andere geneiaals der geaUicer en 1 1 wei i voUetlige overeenstemming be ipikt i angaande alle beginselkweatitij en vut betivft de nootizakelykheid om het uoBtal l raneehe en Kngetadie offtcieren welke ioor de Intergeullieerde controle cuminm suic in Duitschland daarvooi woi U aangewezen uit te breiden In de Nationale Vergadering heelt it rykakanseher Mdller het woord gt voer I Vt I hit b nmncukken van Franichu tioc jien m I iankfort Daaixloor waa zede hl 0 a t verdrag van Versailles gestflondenen Ie Voln tnbond in d skrediet rbraehtPr wat een nieuw tydperk van ecjn mischoveiovtrlcg aungtkond gtl Maai vrutgde lyknkansïlier zyn de negeis u t Senegal le gezanten van dat ovti leg Kimoet 01 1 log zyn of vre le een dei ie t ernut tenminste mdien de anaiclit netöllcfi zal verzwelgen Het is to hopen lataan de bezetting van het Ma r gebiedspoedig et n eind al komen De p verkbii ng is gisteren In de Natio 1 lie Vergadering beditocuasleeiu NatlutVon I avei in naam der demoeraien lininstemming had betuigd met de uiteeofett ngtn van den i ykskanseliT tucn Ierectls de i eiic van tien afgevaaid gtle dermterderheidssocialisten Hue geen volkomen tfvredonheid met de maatregelen dertegeeimg en met haar standpunt zoowelten opzichte vsn de binnenlan cbe ila Frankrijk eq Engeland Mittei and s veiklaiinjï en iethtvaaidi ü inK Frankiljk s pjannen Af hcheidmgsbeweging in Beieien De meeninR In Engelanfi MuIIei ovei de be étthij Aartvalwp tien i nkskanseiier Onteviedenheid in de KijkHweei Het Roode iegei uiteenKevallen In t Wuppeidal een nieuwe actie voorbereid Al em eije staking in lei land De i evolutie in ruatomaJa ONS OVEiziCHT vttgoedingen nog onopgelost tlyvm i i18 meel De Tranachen koebte n lOg allod adpiiaties die ze blijven nadtiivt n hu hel viedesvei diag zyn met allp wen sthen ingew iUgd wat men nitt g maKkt iyk vtigeten kan Hoewel Milleraud na een I sjg heeft ontvangen niet ol ie eigtn michtg op tt tie len en hy plecht g betei hchap beloofd hee t voor de toekomst is ie mogfelykho il n ot uitgefloten van n eJWt venasuingen Juist lieiei dagen Otvat dn de Duitiche bladen © en onthul ng vei Ie tran che plannen tot verbrokkcIiiKï tan Ihiitschland die volgens de Deutu e All gememe eitung het resultaat ijn van een bespreking die op Apiil tt Mam tusschen hooge tiansche off cieTt zyn gehouden Üe heeien wuien van n er ng dat het bezit van Rynland nood ukel jk waa om Frankryk zekerheid te ve hufftn legen een revanche oorlog der Du tsche UI htaii sten Daai het bezette gth e l in len loop dtr jaren weder ontiuiii l moet w 01 den volgens de bepalingen van het rwieaverdiag terwyl hot vrijwel Qker is lat Du tachtand dan zyn schulden nog met zal hebben betaald zou trankruk yn te gem oordigen waarborg verliezen Om dit te VOOI komen is het noodig dat Tfankjijk zoolang het daartoe de macht bezit e wc leld v or een uitg maakte zawk te t Ir moet naar gestreefd worden dat d fscl I in l n versch llende deelen woiot ofige lost bv m een groep Beieren Wurtero Derg en Balen een Rijnrepubliek he Ie be tie oevers beheerscht een groep Jie We cklenbuig Hdnnovei OUIenbutg en btees wyk omvat met een deel van Porimeien een indubtiieele mitideniepubliek be taan e uit Ihui ngen en Saksen en ten olotte lyn en failezie de Maik en de e van Pom me ren 1 lankiyk moet v in de moeilykJiixit ki Duitsche legeer ng die op zoo u t nloo pentle elenunten ats de tiocjaa deji oeiaten en het centrum sttunt gebiu k maken Ook ih het zaak van de oppos tie di i klei ne kap tahaten en van de onathjnitely e bocaiibten gebruik te maken en d c fgen de legcenng uit te spelen Kom het tot onlusten dan zoJ i iank ryk dooi te bamen met België op Ic be ie vleuge s van de te stichten Ryn eyubliek op te rukken den stoot kunnen geven tot het tot stand komen van die leyabuek P Het i natuuilyk gegaaJi Eoouli wachtten MtUtran heol t gisteit in e KaïneiT den lot gozo ngen van hev Üi tsch t ransciie boiidgenootsclmp d u yio pien i anitandcj de wel t lit loed n ge Sthflrienf I eude had gevoeld ovtr hef ui mor jn t lau vei ïGketd dit r p is tn vree is m d entente en ni pat aiit ichsel gen i htvaaixligd dpoi et n p om ming te geven van alle overtiedirngen die Duitse and al begflön heel t en tr op te wy ien dat de waarboigen voor de wedoi ontruim ng vun het ItulirgebiLd coot de Duitflche Ryksweer ontbiaken Veei nieuwö verleidt Milleiand hierby met hy wees op tiankryks veiplichting tot onaerz ek dei mihtaire overtredingen m riuiUciilan 1 vezelteide dat trankiyk zich mef rici lo binnenlandsche aangeiegenJiedeu va i kn ejcvyand wilde bemoeien etc HlI o lang r ikete kwam aan t alot leist kr t Ut e iele en dappeie België ten pl uirpje vp gens zyn solidanUcit welke nj van doorzicht de banden tusschen j lai kiyk en België mogelyk nog nauwei ulkn aan lialen welke betuigang met een ovat t uiL vangen werd terwyl de Kamerle t n van lim ïctela peBen Op dezelfde y weitl ie clou van het betoog ontvangen De Franiche en Kngelsthe regeering zijn het P i8 geworden aldus MiUerand ll t th ins IjÜgeieg I gedch I over de m d i ic ter uitvoenng van het vredesveidia hueft loen uitkomen dat het noodzakel K 3 de vertrouwelyke en hartelyke verbtaii liou 1 ng met Lngeland te handhaven r op lo=i ing van de ernstige kwesties m en bui t tl Duitschlaud Op deze w yze heeft M Ileian k nnis l egeven van lift feit dat hy litt jn l i pit heeft moeten delven tcgenovei l jj d I eoige lie Itn opvolger is van dtn Ty iei en hem de baas is In ge ne standigheden zou een regeermg na een Ipigeliike uyze te hebben moeten rt t a ren onmogelyk zyi geworden nu kon Ie Kamei met anders doen dan zen er bii neerleggen Barthou de vooiz tter van de tommissic voor Buitenlandf che aintj e enhe i€n legde na Mille and s i e een korte verklaring af tenëmde algehceie in temming met de wooi en van dei nur s ter president te betuigen waaraan hi och ter toevoegde dat de kwesties no ns Ie wrlogsmiBdadigers d e kolenlev i ng en word uil eoproiten Het heelal ib ztju itUs iii icbiige dümitietloriiinr en hi t plan ei het viti ig mk dtu S htppüing ju r boven ui de kJ Iru wenbcheii m g slooföoverlu i igeu dtr ii eii theu vpriitven Hlj ii eeu open blik li cin lu H ladend bart b boiidl aiia er bel diolitcte bij om t kuniuou JgriJ Mamiü 7al ddt met groolt rlanitbaajhoid iKwren B giri p het gicxT valernephane lat etnoah uiemding uoch dwang van mijn kant ww Ik trouwdt haar lerwiii iTc wiöt Mtll iiHJoilul V Un otiH woöht ten tn w VS er uh obl op voorla reld om er het besw van te niakeu IK vooi i ij zelf gilool dat zIj gewomnivL is loor een geJi teute ftii eorlijkt hnrd werkmidt ni jn i chen diü Dat is goed Gol zegïwie u Iwideji cd stelle u tït pen zegen ié de prfeetor en liim begreep dat ht de kwestie hier ntede wilde eindigien To n zij In tiet hula teruigkeervlen bt uMrkttu zt lat dt dauw naar l 0 en wa rpi gi paon Ij ble eai op pedempten oon In de zitkaiïVT pratei Tim herlnnerdt ith dat g4Hi rik lang n a i U laai sto wanntóxi vader Clephaiu deelnAUi lllj Wl dlAtOT bij bt eind van de nM lan een van hen veniioedde Agn hoorde tn de kamer daarboven bun stenancn én ImwIjI zij op een klein Mg stoeltje ru0 te vóórdat zij aanstalten nmukte om naar l ed ie iia ptjdas lFi zij over al wenUs vretm Tb gobtmrttiUHtnii die oo V fti sohll nbaar golwv erMitili leüdo ktuH nten cwidtr Wii dak luid leu gi ra 5lil Ij daeht i ok aan hau num iiitl tHii plolsüliiiig pijulijk gejoel o r hun Holiiriidiiiig 5 r M is in iwur bari ttn lk Wil bet tuifc Iftiu liova zed eon aebUi hiu Uiai iiiii con oo enhllk bin flel natiiurllik dt Kur ia uu t gewio tffl Tante Lortnitr staple Immon en slootde dpiir Agneo zag aan jtaad gttaat dA4 zlj hl 1 goHcliireld Ik s uig naur lieoedon daar ik si miDoii t n ie maa r vond Mlpchtn Tuii iti tkni prliMtir lit gesprek Wat t en htn ou b man 1h hl I Frt ik bn I lij diil ik leze l eïegtnheH h j giha l Vgnt gjiimlachtt a Aoof een stoel oor ha r tiaute aan Netn ik iKHid je nii op wanl Ik zi lat 10 doodmot bwt zei w terwijl ze liaar hoofd i htidde Ik tketi niet geko men om met je over den JM ieBtor te pre ken maar om jo to viBrteilen dat ik hij Vtamie fcn de ütatnar bt tnnaa l ben geweeet Ja u i giii i Urwl haur hirt wol klopte Zij süliljiuii ir ifi 1 ikl ig viudt u ooi niet ttlukkgi o JU Wl ik lub luiar tkel rkw M lu ounle ld ik w as en rrfeclitu vioUM dfc mijn hart vrliarült ij iMik Uti lang auitii giTipruki j H l irin Ut Mt jWijt het It h i r Iwrt oor iiilj gi opelul jVglifS t n ik deil ilttl l wetl lit zij s ii kindjt waohb eu hcA zal gt lit t lijk aan uil ftütlwhoorwi Ik Mrdlei bit nioi H zal bit titrate kkirikiud iln 01 ftuuilil ziju lu wtei wat Wi Kniis ikt voud inlj 1 dat nooh lüabel nueb 1 1 1 klndereu b bnn en uu U Vlaiii e nut deï vreiigiie gtvon Het In ijrtxk wiJ 7i om iiiij tt kwimn h i tvoH iW lioii gl WPfW tif 4 il 1 iuu om week t WioawéH Bim d orbnugt n en wIj zuiUn al de knkoopi i r iiiiH iL dot 11 Vgnot i ea uM zou ge lukkig giirwee rt xeden Ik een jongovrotiw waM m alle gMei luiaaioto voor mliuert t n II Du ooiftn vaa Agfuvv wert iu vochtig t i M ktiatHi flkaar inet gpoutt hart Uikh id o nOOFDfill K VX Aan de aaéere i de vm 4cn Oc aw l iw e Prvnr t op den lio vtmee ROSS DURHA r Naar het Eugefech va l AVID LYAIl nwnithorifieenlo VerI iHii v M r J P WEsSFLiNKv KOabUM Nadruk verboden 73 Vader Uephane gfimlachie niöl wu uit J Küig waarin minder verba ng ag over i etgeeu hij hoord dan dat Èi r me iis ingemomen ïii uw piaaiH Is h t wu voliooiii g aarnaar u uil v rUiigv ri antwwrtUs J pn het Zfi4 u allee zjoieel mnou er makem hebt fton zeeir ruimen blik zm Jlm lu Ik kan luij geat wtderen man m w pOMde voorstelloii die 7Ulk eea mede la denzelfd4u geest ou hebben Op E n af eliPokköa gllmlaofo waarin even njpen lag leed o er het ge van don priester Ate WIJ het eind van de rm na leren J Wj peinzend dan begiimeo ij tt Jpen tenzij het U ven al de deuren yZJS hart hwft floten dat God emohiïleDde wrjzet van werkt heeJt De jwsvawttge menfidi staat terzijde en wacht ïK reed zeld © jMur ik daeht dat uw kerk ea gölwrf Kjaen vw elljk i zulke zak n toelieten en 0 baiv dl r buiten taau de bao