Goudsche Courant, woensdag 14 april 1920

I maarschalk Foch die de conferentie zal by woaen Omtrant den toestaad In t Ruhrgebied wordt renKld dat het röode Ugar thans geheet i luteengeivttUen Er bevmden zich althans geen gealoten troepenaTdcelingen meer De ikele groepen 4ie nog aangetroffen worden beataan uit werk ooii ge peupel Evenwel moet een ni we actie worden voorbereid in hèt Wupperctal wiarhoen duizenden vnoegere roode gardes lün f v iclA en het voor hun doel ps hikte oogenbMk afwachten Tengevolge düarvan heencht overal groote oniekerh d Wa penB xUn er nagenoeg met ingeleverd De centrale raad v n Essen a ht het tlians xjjn Toomaamete taak voor den tockoin ti gen onvermijdeluken str d een hancit bare organuatie te wrmen Tot dit doe m een commiBme gevormd in de comiL ti vjn actie hebben de meerderheidsjocia isicn nietfl meer in tö brengen Niemand waagt bet ilen eiHch te stellen dat de lijk hoe pen ïuUen binnenrukken om met het slachtoffer te worden van h t hchrikbe wind Op het oogenblik worden tnl van uoor ie roode troepen gevorderde viacht en ruiuigauto tt naar Nederlaml uitgevoenl In Ierland ia het tot een uitbarctiog g komen De aJgemeene werkstaking e ge proclameeid onulat de regeering weigert toe te geven aan de hongerstaKtrfi in ae Mount Joy gevangeruH te Dubt n a e nu reedx ne en dagen gewoigeid hebben eejQjg voedwl tot zich te nemen De Ier Hche advocaat generaal dfrelde gistf ravond ia het Ijagerhujit mede dat 89 van ile 151 gevangenen omler wie sommige m s lad g r voedael weigeien en dat velen het doodugflvaar nabij zyn I nl French weigerde giüteren du zaak van deze m nnen in oiverweging te neme n en den Lord Mayor van Dublin dairover een onderhoud toe te staan De staking heeft een ernstiger ka ftktei aangenomen dan eerst uas te vooj en de Htaking zat voortduren totdat de givin aenen zün bevrtjd De vafcvereemgingen V n Belfast en van het Noorden van Ierl nd hebben ove het algemeen het fttaJtingtibevel in den w n 1 geslagen Volgens de Preae Afi ociaition z n in een Schotsche hawen twee geheunzfnnuL 8 hc pen met contrabande waarttchijnl ic voor de Slnn Feinerg bestemd aangehouden Het eene schJp kwam uit Zuid Ru iaml het andere wt Hamburg Aan bo n be vond ïicli behalve wapenen een klei tank Omtrent de revolutie in Guaterara meldt Reuter uit Guatemala Cit Ut vi e met stryders gedood yn door het granaa vuur der etr dkrachten van president Cu brera die de atad sedert 8 dezer hobben beschoten Een ander telegram uit Guatemala via Mextco meldt dat de regeeriUif van Ca brera omver geworpen en Carloa Herrera prerident geworden is BÏWNKNLAND TWEEDE KAMER Vragen van Kanerledrn Lager OpdcrwÜHWet De heer De Savomin Lohman heeft eenige amendementen ingediend op de LageronderwÜBwet o om in t voegen een nieuw artikel Wis beoogende dat Gedeputeerde Staten zullen kunnen verklaren dat de ooderwyzer die bu het geven van onderwas leeringen ver spreidt strudig met de goede ze len of aan sporende tot ongehoorzaamheid aan de wet ten des lands zi n bevoeg lhei i tot het geven van onderwys verloren heeft Deze bepaling zal ook van toepassing zyn op den onderwuzer die zich aan een ergerlyk kvensgedrag schuldig maakt b op artikel 2B met de sti ekking om met door een wretsbepaling m loe l uit te oefenen op de keuze tu schen mannelijke en vrouwelijke onderwyzera maar aan de na tuurlyke ontwikkeling den xryen loop te la ten en voorts om de lienaminft hulponder wyzeres te ver angen door eerste klasse onderwyzeres De heer K ter l aan heeft e en en eni ge amendementen ingediend met de strek kmg om aan artikel 5 een meuw lid toe te voegen luidende 4 Schenkingen onder weiken naam of vorm ook aan een school oor fjettoon of uitgebreid lager omierwys of aan een in richting tot opleiding van ondirw ijzers ko men aan de omierscheiden ncholen van dezi Ifde soort binnen dezelfde gemeente jre iykeluk ten Koe ie en om artikel I9h te V rvangen iluor het voJxende artikel 1 De terreinen en gebouwen an open bare lagere acholen en mnchtmiren tot op leiding van ünder uzerH alsme ie de terrei nen en gebouwen van byzomlere lagere scholen en inrichtingen tot opleiding van omlerwijzer waarvan het ryk de jaar e i den en wedden der onderwyzers betaalt aan by de inwerkingtre lin f dezer wet in eigendom aan het ryk over 2 Het ryk neemt de op I Apiil 1920 op deze terreinen en gebouwen rustende schulden over aanbrengen van een berenkuü in het Wilhelminapark de stad aantrekkeiyker te maken fmmje in het buitenland dwii nkemand l w rf uwt he t telgwi van h uwvan Oranje NeMiau LAiAd i pku vliet de iAtw piriiifKV die thaüs vaa d tro iieu 7ijn vorvaOJen verKlaard zou hetwtl ifCA kunneD dM er later een een hunar r aaiMf raiBk op onzen troon zou wUlon malion wat tot girooto inooiiJjuohMm aanlei diiig zou kunnen g ven Dnarora dumoa wi maatreeeleo te neinon dat ons volk jn vrije be ihkkln zijn keus Kan noen ft iM jailen ftr bij dat z wiang or wi tllge nakonieiingea zijn van onze Konïngih net hiiK van Onaniift blljh handh aid p pla i8 Na r piekon werd do volgende oonciuwie UI zake troonopvodgiing mei bljiia algemoe nf rttommeai aangenomen 1 Prt 2 Voor het ovorige wirdon ireffe Ion getroffen wcdko de mogeli klioidi iiU Hltiiton dati do Kroon te oonibs T UJd uito uallHch Am ovor iaan op perHonori ttie aan hol Nedorlaiuiwiio volkwleiven iv vreomd zim Par J Voor het g aj to eenigw tijd dft in par 1 gMioemde opvjl 9oiA mociliten wo v allien wardfu reedh ti an indit Grond wtt dt trogt en grtroffoo votgeurt w ik Iwt Sod rlandHot o volk d gpae nheid al b bhen in vrijheid te bo ltwen ov t d vraaff of do hmdmiie taat ivoirm al holi m iWi hlljven on zoo ja wm dan de Kroon au b li Koa nkrijk dei Noiitóti lfln 7al lo ajtrti I aairaft werden do v igonde onnolusi vi aamReiijmneU 1 1 BiiltenlmubKdio bdrokkin n 1 I i Van mMTdoTo piiUbekrecihloliiko li liauKffi Van dh Statett i moraal nn do verhoudiïig vftn Kork fln ilftflt 1 iti n liot mocdorlaïil on do koJoidfin D iarop volgdo o tn toeJiohlinig van het ontraal onuiA waarnia oud miiniRto r Bij iuveld over do aftk lan do M o kruiser Kpra Vla RuKgCTfl ze t vorvoJjïenH lots Ton rtioWo bront dt Iioor olljn liiilde nin Ion bw r Duymvr v TVlst lio bot iiifttitiim vaai don vrijwilligien landstorm or u niwoordfl in do woeUge NovemljoirvlftBen ut wekt op tot het frtacHcn van owi hiiv l r 1 er toel aan do VrIJo Univarsitrfr Do lii wr lidjo iJ iiTï daniite don hee r o li n voor 7ljn LiWimuintondo Ifidmgt Do vingadeirlne zmgt don boor iolUnhtl gobruikolljk l at a Ho n ii zoigon op w danl too Vfi g wn en g bed weod do vengfldomr gerilotien j UlBlatarrMd PARUS 14 Apnl De Franicbe mi i lerraad vergaderde Dinsdagmorgeo ondtr voortitteachap van DAaehanel U cer t minister Uilierand zette aan zUn oilegaa ne inemationale toestand uiteen en dealde med dat hy s namiddaics ia da iuunar zou vvraohynan Dtoumyre ndarMaatuecratbiii VU voedMivoonueninx vroejc aaa do raad goedkeuring voor de wet batrtUewle d t ersbvoltfande t rw OQ it Aardappelen Naai vernomen wordt zullen de roodestar aordappelen In Pnesland door het Ryk tegen garantieprys worden ojeigenomen Koienvervoer uit Duitachland Met ingang van heden 14 Apnl hopen de DuitBche kolentrelnen weer over VV ifl tarswyk LAAl ÖTE BKKICHTMN Veenekte Onder het melkivee in de Betuwe komen tliaos zeer veel plotselinge aterfbevallcu voor De dieren schunea een soort hartver lamming te krygen hetgeen men m ver band brengt met het byzonder vroege voorjaar waardoor het vee veel vroeger dan anders m uitgeschaard UritHch pnitMt naar Bflfiè BAZEL IJ Apnl V D De ƒ ► formation verneemt uit Brus l Uat da i ag l8che regeering eeu pRiteatnota BUr B i4tie heeft gexonaan v egans hei zudn van troepen naar het Duitacha gobi d 1 ueze nota wordt gezegd dat door den lyke handelingen de alliasc ia gevaar Aordt gebracht President WlUon weer ia functlei WASHINGTON IS Aprü V Ü PrwJdent WlUon heeft heden voor 4e erst maal s nds xyn ziekte een xittlng van bet kabinet hyeengeroepen en de Spourwtjorbeuderaraad benoemd Deze raaa haeft ue bevoegdheid onmiddeliyk byeen Ie aonien en d eisehen der arbeiders oir hoogere loonen en bun gnevan teg n r da i poorwegmaalschappyen onder de og n te zien Het kabmet was door den Preaident hyeengeroepen ter b spr kiT g van uen algemeen ii tioflstaad De spoorwegarbeidersraad bestaat utt negen leden dde vertegenwoordigers van w werklieden drie der directies o une van het publiek UUbretdtei der staUag NKW YORK 13 Aprtl VJ3 2000 werklieden van de Pensylv ni lyn die oog Bttt aan de staking deeloamn hebben i eh aan den kant der staker floscluanl Door hflt aaxruLnUn viu de hutp van vrywillige voertiMlea wordt Ulkens grootere hoeveelheid voedsvl m ds stad gabraoht Banchton uit CblMfo a uH h t Westan malden dat d dlAU NibUwa jubileert Reedery De IJssel viert vandaag een vermeiden waard jubileum Heden is het juibt tucntig jaar geieUen dat ie neer C G v d Uar tien de eerste boot m de vaart brachi tot gioote vreugde der Oouwenaars die hiei mee de eerste geiejïenheid kregen om vry viug Rotterdam en tusschengeiegen plaat sen te bereiken Van de bout Ute aanvan ketyk lederen dag eenmaal vice versa ging werd dan ook een druk gebnuk gemaakt zoowel voor het leizigersverkeer ais voor het transport van vee en goedelen en hoewel in later jaren de spoorwegverbinding tot gevolg had dat minder pasaagieis het boottochtje ma kten voorziet de Heedery nog tot heden ten dage m een beboette Ue dienat moest in den loop der jaren zelfs uitgebreid worden Op t oogenblik bezit de Keedery vier stoombooten voor de vaart op Rotteidam waarvan er vóór da buiten gewone tydsomstandigneden intraden geregeld drie in de vaart waren Thans wordt twee maal per dag een tocht van en naar Rotterdam gemaakt Tot 1 Januari 1913 heeft de familie Van der Garden de Reedery bestuurd de op richter heeft het 50 jang Jubileum van zyn stichtmg nog meegemaakt en later werd ze beheerd door zyn zoons Den len Ja nuan gmg de Reedery over in een Naam looze Vennootschap waarvan thans de heer W van Nassau directeur is De N V heelt haar werkzaamheden uitgebreid door vracht motor booten naar den Haag en Utrecht in de vaart te brengen Het jubileum is zonder feestelykheden herdacht de directie ontving alleen van enkele belangstellenden bloemen De Reedery De Usael Het bedryf van de N V KKN NlfcUW ORANJLBOfK Ue laitHie tijd van den weteldoorl K Naar vernomen wonlt zal binnenkort een nieuw Oranjeboek verschynen HuL zal bevatten de veihchiUende beHcheiilen be Hkkiniï hehbendp op den laatsten tyd van den giooten wereldoorlog o m omtrent ie onderl andehngeii ower de lever ng van veevoedei door Amerika en ovei h t zg ireneral agreement Dv dienstboden en de Invaliditelt wtt Van welingelichte zijde woidl luiu de N Crt gemeUi AIh einatig bezwaar tegen de hiva i li tettswet wordt in den lautsten lyd a het 1 uzondei van de zyde der hui jviüiWi n aangevoeld dat dt vooi dieobtboden wel ke later huwen betaalde piemiea zouden zijn weggegooid gtld en woidt in verban daarmede de ataf gebroken ovej de wet elke ook de dienstboden dwingt zicli tt tjen geldelyke gevolgen van mvA diteit m ouderdom te verzekeren Het hier bedoekle bzwaai iiiiot venwel eiken grond en kan alleen verklaaid vvof en uit gebrek aan kennia van de oociule voorziening waartegen de aanval wordt gericht De huwende dienstbode l e voort lua geen loondienst meer veiritiit blyf vol nH de Invaliditeitswet vei eicrJ tot lat zy gebruik heeft gemaakt van uc be voegdheid om de verzekering te uoea ver vallen In dat geval zyn de voor ui betro B ene zoolang zy dienstbode wab oeiaalde prem ien niet voor haai verloren Art kei fi7 der Invaiiditeitswet bepaalt iinmcra at wunneer de verzekering vervahen jb het bestuur der Rykaverzeker ngsbaok j vaststelt welk bediag aan vriji pri iiueu ten name van den betrokkene zal worden geboekt Die vrje premien nu geven mge val de betrokkene invalide wordt ol den eeftyd van 7Ü jaar bereikt rechl op een rente waarvan het bedi uit den aard Ier zaak onder meer zal afhangen van het aan vrye prenuen ten name van den betrokkene geboekte bedrag Welke voordeden heeft deze vrouw b t voortzetting van haar verzeker ng In de eerste plaats heeft zu ui geval van invaliditeit recht op een invaLd tcitb lente wattrvan het bedrag weder afhangt van de betaalde piemicn Het sprcejtt van zelf dat tie verzekerde die de laagste pre mie betaalt nuntlet rente ontvangt dan de verzekerde die een hoogere prem o JO 40 50 of 60 cent per week betaalt V ordt tie gehuwde voormalige dienstbod b v na cn verzekenngsduur van 20 jaar uva lide dan heeft zij by geregelde premie betaling van 30 cent per week recht op een rente van pi m ƒ 2 20 per week Voorts geeft de wet aanspraak op een ouderdomsrente by het bereiken van den tiö Jarigen leeftyd deze rente be liaagt uO een verzekenngsduur van 40 jaren en een geregelde premiebetaling van JO cent per week van pi m ƒ 2 6 per week Overiydt de gehuwde dienstbjde mtt achterlating van kinderen beneden den 14 Jarigen leeftyd dan hebben die kmde len uigeval de vader reeds is overleden of hun moeder hun kostwmnar was recht op een weezenrente Die rente btidraa t bv na 20 jarige venekermgiduur en een premiebetaling van 10 cent per weck pi m ƒ 1 80 per week Dit wat betreft de geldelyxe mtkeeiin en De verzekering geeft echter nog een ander groot voordeel St l de gehuwde dienstbode worit ernstig ziek bv tuberculeus zoodat g vaar bei ta t voor biyvende invaliditeit Ii zb nu onder de verzekering gebleven ook al betaalde xij niet meer dan de laa ite pre mie dus ƒ 0 25 per week djui kan lU geheel voor nskaning van d Rtkiven keriJMTtbank worden opg nom n in e i sanatorium kH 100 der Isvaliditaltaw t over 1 TWKEDS KAMUL Zitting van Woensdag 14 ApHl De Voorzitter deelt mede dat 4a ftfÜMungen tot voorzitter gekozen hebban d heeren Molens Lohman Kooltn JBlnctll en Kolkman en tot ondarvoorai Iters d heeren Fniytier Van Wynbefgen Botnana Gerhard en Hugenholti De heer A P Staalman c d verheug zich als voorstander van htt byzoa der onderwys over h b iioud van dit onoerwy Hy betiugt dat dt Hkarlw d vaa het noodica oponbaro onderwys vqldoeade t gewaarborgd De zltiiac daart voert Vertrek der Ooatenrykache kinderen Hedennamiddag 116 passeerden hier de treinen uit Rotterdam en den Haag met de Weenache kinderen op hun ter gtoeht naar huis Ook van de haer ter stede ver toevende zyn er dfie teruggekeerd Wat een blozende gezonde gcz chtjes werkelyk een groote voldoening voor ue Hollanflsche pleegouders De stemming oaGer de kleine reizigers was nog al opge wekt uitgezonderd een enkele by wie een paar droeve afscheidstrasntjes ovtr de wangen liepeoi Moge de chnlte teg stelling by hun thuiskomst hen met te hard vallen GEMENGD BBRICHTEW mirrgNLANDSCH nikuws DUITSCHLAND Ontplofbare ment Over de ontploffing in de t ilberger kuastmestfabnek meldt de Aathenci De ryksraad heeft het ontwerp uange itomea waarby de pnjsen voor ainlappe len en brood verhoogd woiden De pr ti voor graan wordt op 102 mark pet 100 KO gebracht terwijl een K G Lrooil m niaets van Mk 1 40 zooals tot dLsvt rt 2 mark zal bedragen Munitie tplorring Ie Koihenstein by Rxmlngsbeige heeft een munitteontploffing plaats rfrhad waariiy ongeveer 280 personen hoofdza keiyk vrouwen om het leven kwamen Keeds 180 slachtoffers zyn onder de pui nen uitgehaald De meesten hunner sün geheel ut elkaar gescheunl De mateneele Mhade bedraagt num 1 millioen mark Te Insterburg en te Fiffca dïe beiden ru m 100 KM van de plaats van de ramp zyn gelegen zUn t lrfjke spiegels ea ru ten door de ontploffing vernield KKGELAND Heliotrope Inflnenta In enkele voorsteden van Londen zün Tolrens H N gevallen van heliotrope nfluenza voorgekomen waardoor een sooi t longontstaActnjr veroorzaakt wordt welke siekte dikwyjs levansgwaariyk u Deze £ iekte werd door enkele soldaten d e in 1918 vïn het Fransch front naar hun te rugkeentM overgebracht Nadien weiden er ebter ge n gevallen meer j econstateenl DE STAKING IN DE HAVENS Het werk m de Amaterdam che baveu De Scheepvaart Vereemging Noord deelt mede dat in de afgeloopen weck de volgende schepen naar zee zyn verttakkeu nadat de lossing of lading was vui tooid Gooiland Sumatra Bob Olyinpia Pommern Gertchen Muller Jugend Ko bold Ino Clio Zuidwyk en Troostwijk Maandagmorgen is het werk aaagevun gen of voortgezet op de volgende i A sthe pen Hundsivaigo Rendodo Lydia Joshjda Mam H A Nolze Wharfe Delfland i ri sla HoUandia Grotiua Kambangan 1 om bok Jason Telluft Yuloanus Heoe Van Renaelaer Mmerva Helena Dido Ewyk btompwyk Wykdienst 5 Wgkdie iot 8 Wekdienst 9 RiateUiÜheir 7 Ristelhuber 9 en Winterawyk Een veertaenUl dezer schepen zaï lu den Voop van deie week gereed komen en de htftven Verlaten In totaal zyn tliana ruim 2Ö09 weikw 1Ugen jn de Amsterdamsche havens aan ien arbeid TELEGRAFISCH WEKKBEmCHT i a M rtiwitl SV i4 M IIiiK i lUK o iffn n n ooht Ad koWw W ZflC ltlT 0 cHlBp Postkantoor Gouda De Directeur van het Post en Tt epraaf kantoor te Gouda brengt ter algenieene kennis dat met ingang van 26 April as ue diensten betreffende postwis els quitanties Rijkeverzeikeringsbank Cheque en Giro uitbetaling om 3 uur voor het publiek gesloten worden ADVERTKNTMN Qotroawd L 8 CATS RN MARIANNB HARTOO lie mode namens wederB clsohe ai lltltt ialik zBf Ken voor de vele blgkfln van lielnnK toliing bq hun hawelgk ondervonden Ornvenhage U April 19S0 ï fhnis Zaterdag en Zondag 34 ea 26 Apnl van 2 4 uar KattwnuDgel 16 U iiiU 2lï8 20 Dankbetuiglng Dooc dei batoigen wg oaien linrteluken dank roor d veU blyken vnn belangalftlIinK d n tOen desertor gelegflnhetd Tan on koperen fpett ondervonden tUBl 15 O VAN DIEST VïHwiu B VAN DIEST Haattreoht U Apnl 1820 Natuurkundig Genootschap Vrydag 16 Apnl a s zal des avonds jM half acht m een der zalen van de Sociëteit De Réunie de heer W C van de Volkere natuurkundige te Amsteni m een lezing houden over Draadlooze te egrafie en draadloos licht toegelicht door talryke demonstrati Beproeven Staking turfgravers Te Veelerveen hebben volgens o N R Cit ongeveer honderd turfgravers het werk gestaakt TentoonstcUuig van Bchilderyeit enz In den Kunsthandel van mevrouw Bbr ger Roskam Crabethstraat B wordt mor gen een tentoonstelling geopend Geëxposeerd worden schilderyen van Jan van Straaten Wim Schuhmacher e a en glaswerk van De bazel en de Lorm BOSKOOP Maandag 12 dezer des namiddags T uur wordeai de afsluiters m den watertoren te Boskoop welke de verbinding vormt niet de Waddingsveensche waterleding geopend zoodat van dien datum of dt inwoneais van Waddinxveen kunnen prof tee ren van het prachtige dnnkwater ter Bobkoopsche bronwaterleidmg Tot heden werd het drinkwater voor Waddinxveen aangevoerd door miadel van een schuit uit Gouda De heer W M de Vos boekhouder alhier IS benoemd tot ambtenaar by den gemeente ontvanger te HilUgeraberg STOLWUK De door de Gebr Vermaat sinds eenigen kyd onderhouden motordienat op Rotlercam heeft bxaa aan de inwonerj goede oiensten bewezen Sinds een week lagen de bakkers naar meel uit hun voorraad was op toen Ddnsdagavond de motor binnenkwam ea het meel meebracht Waaneer het verroer niet rechtstreeks van Roteidam aaar Stolwyk was geweest hadden we tot Donderdag under brooJ gezetea Op Toordraebt van den Uloiiter vaa Arbeid van 27 Haart IMO di Wottfit Tram wtapowd Vermoedeiyk door het verzakken van oen weg is giateren te H 40 de stoomtram van San van Gent vlak by Drieivhouwen vAi de raus gevlogen waardoor de locomotief naast de TaUs kwam te liggen rn etn goederenwrajTen van d i dyk rolde De stoker geraakte tusachen machinedeelun bekneld en was onntiddeliyk dood Een pasaag er werd licht gewond Terzelfder plaatse gebeurde an erhalf r geleden een dergeiyk ongeluk Tegea de aoraertUd In Zeeland is er een vry sterke act e tegen den zomertyd Na de paotoora op Zuid Beveland biyken ook de kerkeraden van de Geref Kerk op Tholen zch nteti by de wetteiyke regriing te kunnon neerleggen MODERNE KUNSTHANDEL Wlra p Ro k nn CRASBTHITKAAT TentalÉD SehiMiee A df Winter Jan n StruUn GLASWERK dl Baitl M dn Lmhi ceopcnd MAANDAQ DINSDAG DONDERDAO VRUDAO VHI toMoano 2132 W Het kasteel vaa Helmond Volgens de M b heeft de gemeenteraad van Helmond besloten tot aankoop van het kasteel vaa Helnumd toebehoorend aan douaim re C Weaseltnan van Helmond Het zal worden ingeiScht voor raadhuis Zooals men weet is dit mooie kaateel een voor de oudheidkunde zeer waaidevol mouiment LAND EN ZEEMACHT Geen herhaUngaocfanbigcii Naar men meedeelt zulUn in 1921 i en miütle of lftndweerplichti n voor herhaUngMWtaniAgon onder de Wapenen worden atadavof railing Te Maaattjcbit is een veremiigiag opgericht met het doel door het verfraaien der paiken het aanlsMraa van en hertenkamp tket bevolken van ém zwas nvy er het Het belang der huwende dienfivb lc geniedt derhalve voortzetting van haar verz kering Het RUk helpt Zaandam aan kaHgeld By de behamleling van een interpellatie in den Zaandamschon gemeenter i betref fende de uitkeering uit de tydeiyke werke loosheid skassen waaromtrent werd medegedeeld dat B en W en het Burgeriyk Armbestuur de noodige stappen hadden ge daan en toezegging verkregen heeft burge meester Ter l aan mwiegwieeld dat de Mi nister van Financien tevena toezegging had gedaan dat Zaandam door het Kylc aan kasgeld zal wonlen geholpen tot een be drag van een millioen gulden Nederlander in Kusland Het Hbld heeft afschrift ontvangi n van Men volgenden brief van een Nedrrlan er ttie m Kusiand is gevangen genomen Moscow 26 Januar l iO l aoB s je weei nenl ik 2 Juni gearres tetr l en na 2 w eken verbiyf in ue gevin enis te Petrograd naar Moscow pevoerd waar wtj 14 dagen in verschillende concen tratiekampen verbleven By deze arrestatie is my letterlek tilee afgenomen loodat my alleen de klceien overbleven die ik aan had Nn on ont ag werd ons gezegd dat wy me 14 da gen naar Holland zou len vertrekken de trein was re is gereeil maar njg a tyd wacht Ji wy op veilof om te mo en verli ekken Wy 7 Holtantlers en 2 dame we dtn opgenomen bt de familie S korten tijd yd daarna kreeg tk verlof om my vjor et regelen myner znken naar Petrograd te begaven Danr werd ik echter jpnieuw K arre teei d rflukkig werri ik spoedig vrygetaten maar by myne terugkom t te lirfn onzer kreeg wegens ziekt v lef naai Holland te gaan of hy vertr ücen ir or m Holland aangekomen is iny onbe kemi Myn zenuv en zyn dermate g choxt liat het my opverschillig is of ik n tie evangenis ben of met Ren ik in de sfe vangenis iiui loop ik althans geru gevaar gearresteerd te worden want men s geen uogenbhk zeker De humbellen zi n reeds lang defect wordt er dus op mijie deur geklopt dan denk jk dat men n i weer Komt gevangöinemen Zon en feestdagen bestaan or ons niet meer er is alleen onderscheid n de lagfcn dat wy moeten sneeuwru men en die dat wy moeten houthakken Keuken kennen wy al iang piet meer üns eten maken wy klaar in de kamer waann wy wopen en slapen en wel op m fomuiaje zop ia men kiemen me sjea geeft om op te koken voor de poppen Dit zt lfde fomuisje dient voor verwarm ng dei kamei doch brengt de teivpenacuui nooit boven 8 gr R s Vuiigens eet ik zwart brood zjndcr botei en dnnk daaiby een aftreksel van cchoie zonder sujker om 12 pjp van mout i ndei suiker met aftreic el van cichorti om 7 uur soep van moia zonder eenig poor van vleeMih of pap vun ir out 1 iet zonnebloemenolie Onlangs echter had ik een waren fee t niaaltytl toen had ik op straat eta toode duif gtvondert die ik heb opgegeten Myne gezondheid js tameiyk al een heb ik veel haren verloren en myn tan en zyn in uiterst slechte conditie Het plombce ren van één taad kost R 2000 en daar ik lechts 1 6 verdien van wat ik noodig heb om op de bovenomschreven wyze te leven begryp je dat aan plMnbeeren niet te don ken valt Ons vertrek hangt uitsluitend si van de Hollandsohe regeering Het eenige middel om ons naar Holland te krygen is dat men de Russen lu Hol land geïnterneerd tegen ons uitw s elt Maar de Hollandsche regeennr moet niet dralen want anders zullen er geen Hollanders meer hier ter mtwisöel ng over yn Dan zullen wy allen zjn gestorven van uttputti ig en gebrek Ren gen zyn reeds krankzinnig gewonlen Komt n et 7 r nnel hulp dan zyn we in elk geval alen vooi ons leven geknakt De onderdanen van alle andere landMi die hier zyn ontvangen voedsel uit hun land dl een wy Hollanders niets Soms lees ik de N Rott Couiant hier en het treft mü met bittere iron e hoe naar de Weenache knnderen geheel t cinen met levensmiddelen door Nederland wor tien gezonden terwyi het de Nederlanders in Rusland laat sterven van gebrLit zon er eene hand uit te steken tot hu p Laat toch ieder die fsmiliel den in Rualand heeft hy de Nederland che Re geering aandringen dat zy alles doel om ons hier weg te krügen en spoedig of het tn te laat Een pasfllef Vrouwenkiesrecht De Centrale Antirev Kieavereenigmg n len k eskring Goes heeft me groote meerderheid zich verklaard tegen het j as sief vrouwenkiesrecht voor de vertegtn woordigende lichamen zoodat van haar geen vrouweiyke candidaten te verwachten zyn Uit de S B A P Hot Volk meldt dat het partybealuur van de S D A P in zake de hpurwet geving besloten heeft nader overleg te ple gen met het bestuur van het N V V over een gezanmeiyjc te voeren actie Het P B zal aan het eongre voorstellen tot Mcretaris der party te benoemen C Werkhoven te Arnhem Stadsadvocaat van Amsterdam Na rhet Hbld verneemt komen voor de bt noeming tot stadsadvocaat van Amsterdam in de plaats van mr J Kappejne van de Coppello in aanmerking de heeren mr H A van de Wall Bake en mr M Men eU TWEEDE KAMKR iWiid vftii Diisdag 13 April nm 1 h oor iltw Mr i fock Giloofflbrievtii Nierftlrasz liiig ojntüi 7iin dt geftoo hntven van h t idtiitto Jid dwi h w NK rsirniw c won Mi gtfflteid ijn handen vun eien com iifswi aji vijf l Mlrai Irykking dtr Aldoollivgen D Khiiht gaat ov r tot hM irekiven der HidMliiLiflu iMmxiiiliiH van voor iMerft cji on In or7iti rH ya WortiiKdwg U i iuirpla thJ hbiMii l ag r O iiU r w i t w t h lif r Owmndorp d 1 oogt ii i 11 miiiBHtcr etl goedw hwlt ginbinii Il d w do b nliM fe noiff llil i d iSjvoong Vsfor vollHiigi ko I ooaiiMi uig sM t ondt rwliH nnarvande main do t it 11 iiioH Ir gf n tl dtK ll liOIH i Ivt im flnd van ond rwijs m oiilmvil 7 ri irt onhoulbnar Spr ktui iiK t afgiaii OM ftiriwoori van den niiini li i W di il iris 7iitl 8 gi r f iJrl wnrl ii l hc liiil ii III il t ufll hHliufhit il r li leiii 11 K orfiniiiiN rdi in l rwi rH t ki Mik t dii nooflugv kriK i cfi ti kiiiiiKii kriigi n h k Md iiM t t Titlel z XidiT luetr vor lil tk rgfle l nui d IwWBoiidi ooiiunm rtn ov Ml r Hii vrwisrl dal do Rt j t i iff o r4 i pk Kcii iiW de orgniii mlio n n dn oiulrrwij jirs p Rleli na Ji I iiK il linlveryijdf iWiaKf dt onimn iii l O f ii II101 e o r liiHeiide f KuJi er p lel up i o rigeqioiih II nniiliiieingïnn 11 k rogt iinif dir jiaarvKvldi n vau de oml iwi i 1 umi de laii$ fr i4ciliol iii naa i 1 1 I odi ti gKl ehIul voor Ri k nji rf4 na 01 1 wiyeiidt lat vaw te sti llon aJa n eii de luxlra ii due Tii h imnhangl tontff rp oji het lager onderwijs n R mniwl HaiL i nlUk lielioori n U overtrt fa f Vfwi iinniikt diil d onie rHiizert l o looriti u wrtcd u i genomeii m lilil i V II iM doeld lM yiüidliHingHl e =lu l f ir Jvt flif wejirtolh lilKhei l i 34 fiit I I jrejijig M t UH i 1and kome zond i la n bij milig H rgDiii oe i d ovrirlc ji hU pliWB gidia I iiint ert ie nw üOiniif M J li r liiidiliik l01 l nvf z rnv iWT Mi gliii ii ri gaat ov r tot do mlm rt ii I ii diu T f 1 a t 1 g N 1 1 r ö t r a 7 U h r Koll inaji fr k br ngt raypori ut oviT ln t ondirzoek viui Au gtloofMlm n Mi dpii he r Nicrsirm y k TOnuiiis aii jifirtrt tot toelating r mfomï b Hlolm 1 a sfl r Ondpr w i w 1 k itt i r O l l ► fii r zon jin t groil in su ii iiiui g zijii iiii nan d t ontwerii gi v i iiklmi ivat Iwir ft de utrttiMjig vmi art Fi2 bUr iRlrotiit hot dai dlii oulwerp ui dt c T rtu pUaW ii gwlHjivSttlllügHOnilw rp is lil nut u liorv riiiiii gi outw rp Dru oHtin lien l dit OJUwarp 1 do wi Itkieiirj e ni Jjigi Ier kost n ovt r Kijk tHi gjiiutuU J g i ouw k komon UI eigcu ii u aiL do ncIlooIIx sturen A dip i i liood bisliiiLii kirijg tMi d n l iitiTl n open I 01 kae sen Su liandeu pr Hohl li H gwWeiKahl dal ledir vrij held iieofl van ondorwijs hij t etreuri ÏWi dil niamien In de lieer üstjondorp zoovttl kwaj d lw l b n gKHitwiii aan de opomlwre oh l b dour il 111 Ivf idfM h redo de jH nljajd MiJiool was boor dao luiar repu tiUi Zij dtt dt ajgphee c vnji fidO oni Hiliil i göliik Ur reohtor7ij lo brt giftvul Do fiwsr Kttola ar l v d j komt op t t ii dM verwijlen door d i hew Utio g uii lat de liwr Os ©n ftjrp pn de zijnen 7XKH t 1 kwaad hcblien gedaan aan het opMi biar ondeirwijs Dat aoht fti r onjiioM to wiljtilljk De kerketijk m hebben altijd o m d tlljk verwijt ook tol da Ulwralen gerichl D h Mür Olto lietlt met het recht lü vTijJkrtid van den onderwljzor om zijn ni iin Imlto de school Ito uiten fc be twlftV n T behandelt vorvolgww eenige ondor dl lon van do wrt Do Bchoolbeötiiren worden ugeoaar van girond en g botiwen ilj d Btaai Ijetaah JiA acht flpr met f oed ihi w iiflobt zei alleen in brufkieen af te aan 1 zijn verbeteringen aangipbrAC ja dnze w ti o a het evemde leer iaar t ob ter wljrt ftpr r op dat bIj hot ondeiwlj aHles afljxkoöit op dm persoon van den on dM Ijzer Hit beleod van don Mlnieter ten a nïkn viji de salamseen voor do onderw Jzerfl ka apr niei bffwonderon Hij vraagt na dero inlioWfiH Mi ovw de pJotaolingB vw antlmtitui vaiv don Minister dio fai de Mom van Antwoord h onnwgBiijfc aolitie de saEartsHxn uk de wH te Uehte terwijl inj latw op eo vr li van den heet t Wijn bargwi toezegdp hft toch te zuJlen doÈn VervoJgeiifl twnt apir aan dat ite mi riBweci van do o idorwl zers vkiI to Um lm Do i a iii8lc r mog dd gloed kzien m m goedo Halaal r geling waken vftoralm er mo r lulerwijzors nood zuITflti zijn door do invoering van hot 7o loerjaar De heer K ter Laan w4 l eino t iiof dat zijn pixtlj hot krachtige het ipt wopkt f ipr ral oen aniendement indiooflo om bl de niwdfkingtreding der wot aUn fi l ouwon on hrrninon van openbaar en l ljzondor ondorwijfl in oigmdo ii van het liijk t i to i overgaan W vergidtrliRi wowH vordaagdltM Wwn la 1 uur EERSTE KAMER igft l van Dinsdag H April nmSku ooT7itl P I I G Baron van Voonit f oloof ïbriev en WUIert v Hoogland rigïkojM j zijn h gBloo flbnovint van Ihr Mr Ü T T ffi iort v Hoo Vf comiuisftle l o iaando tut d Deputaten Ver£aderiD L i loron H rd M l trivJit do Dcpatatoovirgtdmng d r M Ixji n tsr op II wijzeü dat er owi lj 1 l tnd f nrienM iip l wa liissch n deye pn i mn ajllo oora g iaiuiP DepnUltwiverffadenii ii l u H JV I K oud d ia fv ie Apm 1 T J w ni ilecht door 2 per ionon bijgR wooal Sa dan lu t bmtengewoon karakierdwer s Hiieiikon g beekend to hBbl m v rvo j i ipnHkr h o tusaohon dwe mi do vodgA r epuuiimvorgadoring lio irv oJg infl ïlWM Hpa do aarnlouling tol il tl oorlog h oon dir x ornaaiu6iio problemen uU d ti oo Jog voortgekomen noemde pr do nop Hteedll toenientonde diiuTtp waaJTwdi rik liimi tP worst ltfli hooft oeg daarbij het tekort aan sU nkolen lo V oortil ipon ie onrust m de wereld da go uc ilp oiflcheo tn bet is d Uid l k dat w U weimgi wordt voorlgebradhl Wh id a d van leai Volkenbond w mrt lil wut tot Htaii i kwam Cwug to vmriem Éjoh kouTd prekor do aanlwding totdoaon Homi i het ook ondor geefl ldlP l L gped tn we s ir op dat h t vraagslnk der er iiiiraionng van do inJiilairo bewaijniunff vtwr dl practibohe polStuk hot iik 4i0 go wulu 1 Ie soliaal logt oortH Kprak sïpr over Lenm oiv naar iiü idfing ItKrvaii h t vraaigsiuk doir sooi 1 pavh Spnkeibd over onae kolon n wem pr o d niuslU oiuancspaöo on wi dal t lUi oiwh vaji verstandig lx hid was I oiii r comiig to boil lm nut do tiiouvv opgel oriKii Htrooniinigin Uil lott töob Itgt het etMiijg dool vaii Il koloiiiftttl befdiuir in de op x xii ig van d Ijiiihrtlui volkon lot oitinzelfHiajuiig voiksIxvitoaii Ml in tiet irnH ag atOPevtn daamaaf mdl het koloniaal iiozll zijn rocJitvaat li ng G ikonif n tol 8k l vao vijn red noeff Dngi ogt apr De worekl moet worden omgo i t N ot ojp rt voliL ijnaore wij ze van Bo jtwick ol zi JJa £ iu Iroelötra maar d iij jtraiVHülwv oiiysaJing toet k ni i Ibt IS hflor dat w i ailkireerBil klaar en kraohHg pofflitao niooton noinoni Wp uioeiton durven zogigtn dio oniiettaiigi fii blfta i en ttKchappii yio+M küinöi bpr eaiidigii 7i ji re io om in de riohtingi van elJhi rzio innig w rk7rtrtin te zUn In de voUo aan rtOirdSii vaai IK Evangelie hg hetijpeneew 11 idd togjon allo ellv l n der tilden Na dk paii7o wenl inodegedeiLld djit tot oor7iltT van hot c niraa l oonniA gieko zon wai do hoor U Lo iju ni É 594 vau de 607 Wienunt n on tot oaderv oorait er de l M r A W 1 Idenburg nut 481 van d HO Idigï stemmen I iiW appiLaiiST l o heer Colljn drukt 7ijn sput u5t l t dozo erkiwing noodiig w as Nieimand i in fliaai Dr KiUjper te vorvaaiigien SpreitM eelt voor Dr KuijiM r het eereildmaatwiiwj aan t bieden vaiii lioil Vntir Co ititiiA hiit appLau en liem een tologyai 1 Udeo waarin he Comilé haar dank nikspr vkt voor hel werk dat Dr Riujper voor heit rhiTifltr ijk volk heeft gedaan XUi nAddtógvitting worA blifftwoond dtoor iiuii ttr Ue Mnfikerk In do nanuddaiïEitting werd an do orde f o iteld Het rapport der gpoaiwelaherEldningnconuniaRfie Do beer de Mönté Verloren verMaaïdeals mirdltvrboid dor oommissia zi di tegen hot V randennn v an onzen monaiohalen stti vorm Ik Ikmt Baron Van Haaraollte meende ei oen diat ni i geen sprong in het duiwer moot doen loniler leglfciiiiteit Do hoer Hoenwkork uBt Mdddelbua betoogt dai het blj dme herziening g tto when de waro demooratie mi autiocir r wil etrfopvoliiilngl laten Moato zU Ihann la De Ivw Coiijn ae t Dn oeetBflid 10 than zoo dat d Oranj t haQ5 sieohta bestaan uit 4 Ko dn BQ het Pife9e Je Er zUn wel verwijdode D T J Kersen aldaar een jaar en les maanden gevangenisstraf P v d B niet verachten wegeu w derspannigheid te Schoonhoven een week gevangenisAtrmf N J M monteur by d gem waterlei ding te Waddinxveen niet vetKhenen we gens mishandeling ƒ 16 boete suba 16 dagen hechtenis UtUpraken 20 deaer N R Ct bodwvereeiuging Stolw k Vooruit toege laten als uitsluitend werkaaain in bet belang van volkahuiivMting RECHTZAKKN K0TTERDAM8CHE REttlTBANK Strafuttitt De 30 Jarige A H H gemeente en on FINANCIËELE BERICHTEN WISSELKOERSEN Off cieele Doteering te Amsterdam 14 Apnl 1920 13 AprU 14 April 10 60 lÜ6oVi 4 97H 4 Ü 18 86 17 i 17 70 17 60 18 5J 4S 60 4 30 1 40 1 36 49 80 49 59 25 60 Z6 53 60 U iVt Londen Berlyn Parys Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm ChrasUania bezoldigd ryksveldwachter te Moordrecht gedetineerd te Rotterdam had op een dag in of omatreeka October 1 18 terwyl hü t Moordrecht de functie bekleedde van gemeente en tevens onbezoldigd ryksveld wachter aldaar vier zakken rogge in be slag genomen op vermoeden dat deze ver voerd werden m atryd met de distnbutiewet 1916 Met toestenuning van den land bouwer A Baars te Moordrecht had hy de zakken achter een hek op diens erf doen plaatsen opdat zy daar bewaaid zouden blyven tot den tyd dat men ze naai Rot terdam zou vervoeren om voor de recht bank aldaar tot overtuiging of bewys te dienen tVi leening Noord Brabant De pruvmcie Noord Brabant stelt op 20 Apnl as by de Ned Landbouwbank te Amsterdam de heeren R Mees en oonen t Rotterdam en by de leden der Vereemging voor den Geld en Eftectenhandel m de provincie Noord Brabant de inschrijving open op ƒ J miiUuen b pLt obtigatiën af losbaar 1 Mei 19 8 tegen den Itoers van lOU pU 6 leening Friesland Naar de N R Ct vernoemt werd by de gisteren gehouden inschryvmg op de b pet leening piovincie t riesland voor ƒ t 6S0 OtH deelgenomen Geldleening Zaandam Do gemeenteraad van Zaandam heeft be sloten het bedrag van de tijdelyke geldlee mng VOO kasgelden over het Jaar 1920 van ƒ 2 600 000 te verhoogen tot ƒ 1 51 0 000 B Gemeente leenlng Arnhem U pMiio ntora ld vwi Anibn h 7 l g i i gkikn k d 04 iii voor Uil van li on lift aan M UI viui een pt Kt l l Il nn u IJ hoogf lo groot hhHiksii gMl ir I 1 Mnijia wonU aan Rian lo um stliliriaig vau vUrtunuo wlwld t voor I ii iK III dl koMon van wtrh i i ii i ti 1 4Won u aan oai tot l i s m r Er warf bekl ten last gelegd dat hy daarna zyn byzonderen ambtsplicht zou hebben geschonden door toe te laten dat de landbouwer A B niet Baars van Moordrecht de molenaar J van Kranen burg van Spykenisse en W A v d Berg boerenarbeider te Zevenhuiien de zakken wegmaakten Subsidiair dat hy zyn ambta plicht zou hebben verzaakt door dezen man nen gelegenheid te geven de vier zalckan rogge aan het beslag te onttrekken Of het eerste of het andere zou bekl dan gedaan hebben door zich te verwyderen en den mannen te beduiden dat zy de zakken kon den weghalen wat vervolgens ongehinderd heeft plaats gehad Bekl ontkende Hy verklaarde dat hy s avonds van den dag waarop hy de zak ken rogge in beslag genomen en ze op het erf van Baars neergezet had bemerkt had dat zy verdwenen waren Hy had toen met een ryksveldwachter saraeir huiszoeking by B gedaan doch geen zakken rogge ge vonden In don hooiberg van B had bekl niet gezocht Hy zou noch van A B noch van Van Kranenburg eenig geld ontvangen hebbon HCHEEPVAARTBERICHTEN Stoom V My Oceaan Sariiedon vertrok 11 April van Liverpool naar Batavia Tantalus van Amsterdam naar Butav a an iveerde 8 Apnl te Padang Kon Paketvaart My lemotang van Rotterdam naar Java arnveerde 12 April t © Brest LUCHTVAART De landbouwer B verklaarde dat de zak ken rogge voor hem bestemd waren ge weest hy had ze van Van Kranenburg gekocht Na de inbeslagneming wa bekt by hem gekomen en had gezegd waren die zakken rogge voor jou Ala je xe terug wilt hebben haal ze dan maar weg maar denk om mij Bekl zou daarby met vmger en duim een beweging van geldtellen gemaakt hebben Getuige had de zakken weggehaald en volgens zün verklaring bekl een fooi van ƒ 10 gegeven Vllegdamonstratiea Hivi nvoMi worden vl ouo eioiu Ci iliu n prtT ttiiliH ftl op H ip l K en Zondag lil voorbonid IV vlujprn 7ii lit n ui I ot iiw r l Mi kojnofi POST EN VERKEER Vertraging telegrafisch verkeer De vertraging met Engeland bedraagt vier uur met Duitscbland zes met Beigie vyf en met trankryk zes uur kerknieuws De molenaar J v Kranenburg verklaarde dat hy aan den landbouwer B vier zak ken rogge verkocht had en met B ha l af gesproken dat het vervoer voor zyn van Kranonburg s risico zou plaats vinden Ty dens het vervoer van Spykenisse naar Moordrecht was de wagen met de zakken door bekl aangehouden en had bekl dt vier zakken rogge in beslag genomen Een van de knechts van getuige de boerenarbeider W A V d Berg had toen gevraagd la er niet wat aan te doen a en getuige zelf daaraan toegevoegd dat er wel iets voor bekl p over kon schieten Bek zou toen een beweging g maakt hebben welke zoo veel wilde zeggen als maakt straks maar dat ze wegkomen Nadat de zakken waren weggehaald bad getuige bekl ƒ 25 ter hand gesteld De boerenarbeider W A v d Berg be vestigde de verklaring van de vonge ge tuigen op verschillende punten Op iet oogenbltk staan wij in het teeken van theologen vergaderingen De bond van Nederl Predikanten verga derde Dinsdag te Utrecht in een ochtend middag en avomlzitting Ook de Lutliersche Predikanten vergadeiden te Amsterdam on der leiding van dr Munter Ie Rotterdam hebben de Moderne Theologen vergaderd De Vryaannig Hervormden vergaderden te Amsterdam onder leiibng van Ds Eilerts de Haan Voorta vergaderden te Amsterdam ta het Amencan Hotel de Doopsgezinde predikan ten oatler leiding van ii ü Wuite Na afloop van deze vergadering vergaderden de groep van Doopsgez predikanten van den bond van Herv pred onder lei ding van Ds Wuite Ten slotte werd de landbouwer A Baars gehoord die eigeniyk met veel met de zaak te maken heeft gehad en niet meer verkla ren kon dan dat de zakken met zyn toe stemming op zyn erf geplaatst en later van het erf verdwenen waren gebleken Uit het verhoor van den eersten getuige 18 nog gebleken dat de zakken rogge ty dens de huiszoeking m een hooiberg vi rbor gen waren MABKÏBKHltUïliJ CoopuraUcTC 1 unluvvwMiiigUll bowU M UmHtrdMi GrtwntMivftiliac Veilin van 14 April SpiiuuK ƒ 170 6 30 Fastelelii I ib f 60 Zurm ƒ ƒ 9 p r 100 KG P m ƒ 7 Kadus ƒ 2 90 ƒ4 Kabarber ƒ 1 60 ƒ i 10 Kaapatelen ƒ O 70 ƒ UO S lderi ƒ 0 40 ƒ0 7Ü Peterielie ƒ 0 8 ƒ1 pw 100 bos Kjopala Ie soort ƒ 2 40 ƒ4 io id 2 soort ƒ 0 81K ƒ 2 per 100 stuks Slavullen ƒ 0 20 ƒ0 60 Zuring ƒ 0 80 ƒ0 60 p r Ust KAASMARKT Woerdm 13 Aprü 19 0 Aanvoer 36 partuen Pr e GoudMheKaas Ie art ƒ 60 63 2e art ƒ 61 BeHandel matfi ONZE DRAADLOOZE DIENST FamiUeatemrMhl LYON 14 April Twee honderd Fransche afgevaardigden hebben een voorstel getee Itend strekkende om algemeen stemrecht door familie stemrecht in te Toerea d w z wanneer dit voorstel aangwom i wordt dan xuUen bij elke verkiezuur alle mannen en vrouwen mogen stemmen De familiehoofden vadera of weduwen zullen buitendien begiftigd worden met Mn aantal stemmen overeenkomstig het aantal kinderen BCllUrand Baar San Remo PARUS 14 April Mmerand zal Vrtjdac Het O M waargenomen door Mr Wyn veldt zette uiteen hoe deze zaak aan het rollen is gekomen Reeds geruimen tyd rustte er verdenking op den landbouwer A B met te verwarren met A Baars die te Moordrecht bekend stond ala smok keiaar en er ook wel van verdacht werd dat hy gestolen goed opkocht Toen er ein deiyk aanleidmg gevonden was om B te arresteeren hy zit thana in de strafge vangenis te Rotterdam een straf hem we gena diefstal opgelegd uit heeft deze zich uitgelaten dat men beter zou doen den veldwachter H aan te houden want dat die er meer van wist dan hy H was er trou wens ook al eemg i tyd van verdacht ge weest met B onder één hoedje te spelen H had zich toen tot den officier gewend met de vraag wat hy tegen de beschuldi ging van B doen moest Spr heeft hem aangeraden een klacht m te dienen Inder daad heeft H toen eoi klacht ingediend maar het daarop volgend onderzoek is wel op iets heel anders uttgcloopen dan H verwacht had Het heeft aanlei iing gege ven tot de aanhouding van H De offiicer achtte een ernstige straf noodzaketyk Van oordeel dat het primair ten laste gelegde beweien was eischte het O M wegens het als ambtenaar opzetteiyk toelaten dat zaken die bestemd lyn om tot bewys te dienen door anderen worden w4g gemaakt twee jatfr gevangenisstraf Mr Th P Masthoff refereerde zich ten opzichte van de vraag of het bewys gele verd was aan het oordeel van de recht nk Pleiter vond evenwel aanleiding om met klem clementie te pleiten Nam men voor een oogenbbk aan dat bekl zich heeft schuldig gemaakt aan hetgeen hem is ten last gelegd dan zou men daar toeh by in aanmerking moeten nemen dat zyn satans zeer gering was Als het waar is dat hy ƒ 36 aan het zaakje verdiend heeft dan vertegenwoordigde dat bedrag toch onge veer de helft van bekt s maaadeiyksch inkomen de verleiding was dus wel heel stetk geweest BeU zelf hield staande onaehuldig te lyn Het O M beeft verder geKfscbt tegen P J B recldlvtit niet verschenen we gens diefstal by heriialing te Oouderak van een overjas een colbertjas twee over hemden vier paar schoenen in eenige knot 5 P l v tMi sajet lg dom vm den lanSboiQ r f Smi E o vertrdflwn vergeield vu