Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1920

f m m p f s i w TË Koop euQ iD prima tftaat zijndu 2tia Kinderwagen 5 Atln sBoukh Notrboou Wadr1inxv ea Terwijl Wauwennaa lUn crltlak Toort Mtte kwam bet bariiaaldelUk tot hevife tumulten tusiebeu de ocialistMi n katboUeken D Italwaowh recMmg heaft de Ocl iischc regeering die tot aoc toe uitgesloten was van de fitaaitshoofden be prekingen uitgenowbgd om aan de conrereniic van San Rcmo deel te nem m De r anitter van buitenlandBche zaken en die ro r eeo nomiache aanfel g iheden zullen Belgiï ter conferentie Tcrtegeowoordlgeo De proeureur g seraaI in het Caillauxprocea heeft gfeteren ti n requisitoir voortgezet Hii gaf een veel krachtiger on steek houdender dan den vorigen dag een tref fende schets van het karakter van CaÜLaux en van de redenen die hij Had om de overwlnnint van Duitadiland te wtrachon Hli wenschte deze uit poraoonl k belang wetende dat DoitBchland toenadeiiog tot hem Eocfat en hem weel aan het bew ud wilde doen koanen om ztJn politiek van Franach Duitflche toenadenng voort te zetten Een Fransche overwinning zou aan z fn verwachingen den bodem hebbeu in geslagen De procureur generaal betoogde verval gens dat het zeer onwaarachUnluli was dat Caillaux niet het doel zou bogrepen heWjcn van de stappen van versch llcnde tusschenpersooefl die hÜ ontving en ver weet hem dat hU hun aaawezigheiJ n et aan de Franaehe regeenng had medcgp deeld Eveneens verweet hU hem dat hQ m het openbaar de regeerjng politfek steunend In het geheim tegen de regee 1 ring gewerkt had Waa dug de openbare aanklager zeer goed toen hü het karak ter en de motieven van Caillaux weergaf minder gelukkig icheen hij tben hU het bewy trachtte te leveren dat er inder d ad varstawlhoudlng met den viiawl v ob brwacht wordt d t de procureur gene laal heden sljn requiidioir zal belmdigen en dat het hooggrechtshof Zaterdag en Zondag zal zitting houden om do aak zoo spoedig mogelijk af ta doen t Mtvti Zijn g ai4idua v i4 jhm aOuatliUic beiriMtfi net aiotai lAujicuv iroti pen in d neutiale ae 4 00ü ukta Vul una U tSOoo en ÖrlUKba sihatiinjf zijn dfze troepen H 0ü0 man storM Lie Dull sche boepw hebben no j geen beval onu M u TWEEDE KAMER Om kvnrt over twaalf werd de vwradering verdaagd tot 1 2fi uur Lager OMlerwUiwat De heer vz adeihof ida p merkt op dat het ontwerp niet v Moiade doortrokken is met de soc denkbeelden die in de toekomat de maatsehappU lUUen bebeer INGEZONDEN MFDEDEELINGBN Moderne KunathaudeL Ëen origineel denkbeeld van mevrouw B Borger Koscam te haren hu xe in de Crabetnatraat een kunsULaadel niinL Y ex positie zaaltje te openen en voor uouda een aanwinst Ujuneraeiyk en verheugend lulke groote stülsatiures we beKtuD n te lODigen eerst de moüe tea van uen heer gamson nu de kunstnanüel mevrouw JU duidt het ons toch met euvel dat we iets MO wults ais de mode m éen aaera noe men met de heilige Aiuut en wanneer we in de verre toekomet K k onze leeszaal krijgen zoodat we op mteilectucei gebied juet van geestelijk voedsel verstoken biu ven kan Uoudu als woonstaa met haar grootere zusters gaan wedyveren üns eerste bezoek aan uen Kunsthandelheeft ons g stèren buitengewoon veel genoegen gegeven ons eeraie want noeyvelreeUe voor de l aaschvacantie een tentoonstelling gehouden werd hadden we weitenseen betreurenswaardig mi verstand gf engeiegenhed die te bezichtigen tot onzeipyt ongetwyteld hebben we veel gemiat want het IS een werkelyk geettvuifris chendc ontspanning een middag te toeven m de gezellige lichte en vooiu imaakvol ingerichte expos tie kamer w aar n be acheiuen ruimte een groote vei scheidenheid is byeengebracht Het mee L opval lend zyn de schilderyen o a drie stukkenvan onzen stadgenoot J van btiadten Wyvoor ons voelden oos t meest aangetrokken to den Uown genre abstract kubisme bpotters met kubisme eu faturisme die gewoonlyk getrouw deze beiao namen tegelykertyd noemen alsof e dezelfde begrippen omvatten moeten dezeechildory die zelfs al spreekt tot en heelwemig kunstzinnig ontwikkelde leikelykeens guan zien Byzondei scherp ia degelaatsuitdrukking geteekend hee 1 mgermen ei naar kykt hoe meer de kop vandezen man tot den beschouw ei spreektPrachtig o a zegt alleen reeds ue roodeuitstekende onderlip den gemoeuttuestandvan het Bujet i Aan den tegenowergestelden wund een kop van W Schuhmacher m eou Keheel ander genre dan Van Straaten s studie maar niet minder boeiend Dit hc r chap tfchijnt je met z n blik te volgen ben je even rustig gezeten in een der gemakken tyke stoeltjes dan ia het of hy je iialf met een blik van venstandhouding Jü f gui tig spottend aankykt Schuhmacher is flmk vertegenwooidigd met composities uit verschiilenuo perioden o a een zonmg landschapje dat hoewel minder van uitvoering dan zyn later werk üe Hollander toch aantrekt wcreng het onderwerp een prachtig wintt igezicht in een achterstraatje die met hel brugge tje de eenigszms bouwvallige haisjci n Gouda kon zijn gezien een inderdaa t su o leme bloesemstudie e a Heel warm en steinmmgsvol zyn dt don kerltleunge Violen van A de W nter Chr de Moor heeft fyngetmte bloemen ge chil derd Bezit nswaardig eai begeeren waard it ook het glaswerk dat op de tafel en op de planken der zwarte wandkasten i u t gestald tafelsteUen glazen en allenei va zen van ziuver helder wit glas en z g lriBé waarin de kleuren van t fapectrum glinster schitteren als in een groote zeep bel p een zonnigen zomerdag Ootc om den vorm den artistieken lijn is het tr ahwerk vtn De lrt rm en De Bazel te bentMideren Van onzen tadgenoot Lanooy is er etven eens glaswerk en allerlei aardeAcik met de hand gefabriceerd veel kostbaie atuk £ en maar wk minder pryzige palletjes bereikbïiar voor minder goed voorziene beurzen Evenwel en dit om een oniu te opTrattmg van velen te weerleggen een be zoek aan de expositie verplicht a ennmat tot koopen Tenslotte zÜn er van Chr Aclitc beig nog een aantal nngen met echte uteenen In een betrekkelyk beperkte ni mte dus een groote verscheidenheid die man n et moet verzuimen te gaan bezichbgpn Sanatogen ÏENDUIUIS MiUNWERF IIOBi De eerittvolK ndB publieke ïerkooiiiiiii zal binn n rnkeU dagea woiden h kend gemaakt Zg wulkfl van d Venda gHhrntl wfcnpohen ti maktm om gOedercn In tt brengen gehevo hmrvHn op KavetedoenaanH S HAMBUROER Kelzeritreat 78 2184 80 Dagclijkt kunnrn goederen worden eengenomen of desverkles wêê aan huls worden efgeheaia Voor da pubhekft verkoop van IN BOBÜtLS WINKELVOORRAÜE e d zeer btliyke condlllCn Uiib taling binnen acht dagen ee plke verkooping De littlng duurt voort MiUc ColMUie gealoU UiUe Coloaae bet bekewte oafié op bet Reanbtandtpleui te Amsterdam by de Am terdanaBners beter bdund oader dan naam van Maaf is glulsii ivoad U uur gaalotea arnr warts ét gaatan die de pleobtig uitvaart van bd mxi dal g duzeode zyn 40 ang bestaao op het Renibrandtptetn groote vevnaanlheid had gdu gen bijwoondfln Met de uitvoering van een uitgebreid vaiiitiprogramma werd de begrafenis voitrokken Het gebouw zal bin neokort worden afgebroken n op het terrein dat dan vrl komt zal een groot vanété theater verryzen or Vaa den Bwg vu Ey lBgba t it utpheii l op büj rlgon kt Bijdoser Mwi diH m Ph ï d van den Berg MUi tvKUi ia pr4 dlikaiit Ij d ller riud A J W E Baron TaeU v Amerwngen t In dnii ouderdom an bljni bÜ jaren in o fHrtliti Aïklri lohau VPUlom l liuini Itaroii VatAft an AiiMtrouKeu opper Kaam r iwir aji Har Majwwl de Kosiu n l b4 i r i Miiif zal Mawidiw pLaat lH bb i t l tro ilit IV Koliingin oiWvIrng h Nc Miiiil ld ig oö P uur dt u I raiiftflhen gwzant tor ovtt lian ii iii an wn sdwliveti van den heer Paul Dfriihanrf iKvitUvide de kt iiüflgo in r f i n prcwllenbwhap der FwiBwïie 1 opuMlok Vereeniging De Gondacke Patj en Zondag 9 uur vjn aantreden voor het stadhuis voor o emng onder de patrouilteleiders Maandag 8 uur euriug dra dlooietelegrafie Dinsdag nieta te doen De Instructeur J BOWIER ONZË DRAADLOZE DIENST De Vorwarts over mtlitairisme BLRUJN 16 Apnl De Vorwai ts houdt zich in een hoofdartikel bezig met de bui temantische politiek van Duitschland bezig De schryver gaat van het standpunt uit dat de wereldoorlog en het einde daarvan het lot der volkeren engar dan ooit aan el kaar heelt geknoopt Gewezen wordt op het gevaar van een linancieel bankroet by de doorvoermg van het militairisme Ondet houd van een groot staand leger en en groote oorlogsvloot eischt met alleen ongehoord hooge sommen maar ook ontbreekt dit onmetelyke klachten aan den productiearbeid De oneemgheid onder de geallieerden kwam daaruit voort dat de imperialistische kringen van de alzonderlyke staten zich met willen onderwerpen aan den Volkenbond en dezen als een ondraaglyken dwang gevoelen Wilson voert een hopetoozen stryd tegen de imperialistische reactie van zyn land in brankryk regeert met Mille rand maar een generalea staf met de readlunnaire diplomaten van den Quai d Or saye ais weer typische vertegenwoordigers Paleologeut en Pardieu z fn te beschouwen In Lngeland bestaat wel geen mnltains tische politiek m den zm als op het Kon tment daaraan wordt gegeven nmar m vragen de vloot en de kolomen betreffend is ook Lloyd George een factor om rekemng mee te houden De Vorwarta vervolgt Duitachland kan er zooals het met het omverwerpen van Kapp c a getoond heeft wel geen militainstische politiek voeren Het kan slechts een soort van buitenlandsche pohtlek voeren een politiek overeenkomstig de arbeiders willen W willen en kunttne de wereld met meer impfHieeren door ons legm en onx vloot Wy kunnen echter haar ympaUua winnen door onze aociale politiek W i kunnan de wereld het lichtend voorbeeld geven door een rationeele organisatie van de productie en verdeeling Duitachland kan de liefde der volken weer terugwinnen als het der wereld een voorbeeld van menschetijke soil dariteit geeft Het relletje in t Adion hotel BERLIJN 16 Apnl Vandaag begint het proces tegen pnns Joachun van Pruisen en pnns von Hohenlohe die betrokken waren by het relletje m t Adlon hotel Dnitsch proteet BERLIJN 16 April Daitsche bladen publlceer n een protest van de Duitache regeenng tegen dat ongehoorde gewelddadig optreden van de Belgische overheid om een voor België gunstigen uitslag van de stem mmg in ËuMtpa en Malmedy te verkrijgen Duitachland en Polen BLRLUN 16 Apnl Tot Duitsch zaak gelastigde te Warschau is benoemd graaf Obemiorffer met welke benoeming de PoolBcne regeenng reedn initemming heeft betoond Openbare Verkooping Db Notarissen J P MAHLSTEDE u Bcrganbacht d J WALIO te Zaandijk a n vo rnomenH op WOENSDAG 21 APRIL 1920 dm voormidjaga dl uur lomurtgrl in het openbaar in ééne zitting te verkoopen in het Café van den heer P STOl PELENBURQteSTOLWUK ta liili nstii m t Pairdmiial m VarkmtlickMi n dan PUINHOOP van da afèt brandda Bouwrnantwonlng Erf Tuin Wa an Watorhig ataande en gt legen onder de gem ente Slolwllk in Bovenkerk zaïd gdn tnkt met den halven vliet over den w suid op lot den heer T dfn Hartigh belend ooHt en welt denxelfde kadattrital bekend onder Sectie Ü noinm r B41 84j en iiSi Ut lemen grout 86 Aren 71 C t larrn Te aanvaarden bï da bettilintf der kooppenningen op BI Uei 19 of zooveel eerder af nader zal wuiden overeengekomen ïll Inlichtingen te bekomen htt NoiaiM MAHUSTEÜE UINNINLAND WctHMitwerp tot Bestriding van RevoJutionna Te Woelingen By de Tweede Kamer is een belangr k wetsontwerp ingekomen waann nadere voorzieningen worden voorgesteld tot be strjjding van revolutionnaire woelingen Strafbaar wordt gesteld Ie Het in verstandhoudmg treden met een m het buitenland gevestigd persoon of lichaam ter voorbereiding bevordenng of teweegbrengen van revolutie 2e het invoeren van eenig voorwerp waarvan men weet of ernstig vermoedt dat het beRt nd is om stoffeljjken steun te geven aan het voorbereidoi bevorderen uf te weegbrengen van revdutie 3e het in bezit hebben van eemg voor werp als in punt 2 bedoeld 4e het in het openbaar mondeling of Mhriftelijk opruien tot ongehoorzaamheid aan eenig wettelijk voorschrift of tot ge welddadig optreden tegen de openbare orde De punten 1 2 4i S worden gestraft n et gevangenisstraf van ten hoogste G jaar punt 4 met gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar of geldboete van ten hoogste 80p Verder wordt strafbaar gesteld iedere andere voorbereiding van een aanslag op den grondwettigen Regeenngsvorm ot op de orde van troonopvolging Ook hierop staat een gevangenisstraf van 5 jaar RaaUnd en Nederland De heer Van Embden lid der Eerste Kamer heeft naar aanleiding van e bc chrijving van het lyden der Nedeilaoiars die in Rusland zijn geïnterneerd aan di n MinUter van Buitenlandache Zaken gevraagd om het aangegeven nudaol van hulpverleening uitwieseling tegen ten onzent geïnterneerde Kusaen met ien grootst mogelljken spood ter hand to nemen Het stoomschip dat een a ntal Hussen en van Nederland naar hun vaderland zal terugbrengen lal meldt het HbU vermoedelUk m Reval de nog in Rusland vertoevende Nelerlanden ten geln e van nutreeka 150 aan boord nemen en naar 0U land terugbrentgezL TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot den To g den dag Krachtige later tiJdelük afnemende Zuidelijke tot Weiteltike w4iid varander lijke bewolking waanohünlÜk regenbuien aanvankelUk koeler APVKRTKNTI N OBVIIAAOD Overkleedwerk in ie totmtldper Atire h berw sHn burtnu Goudiche Courant onder no 2181 10 MiyMiBpiitü Triiim SoMeds Salon an Hui kaaiefBHi b laaall tafelt Sioelen LiaaenkaeiaD S rtei U8cbUcteri eo Th ieuI l Blkeali u m Bulfaiiad boekankMi n ClublauteulU Ziiilcnpluche Ameubleineaiea Leferamaubl at a Kapohmatraaaca WoIIvb eiSall ndek na 8trf OBi ircaa B ta S396 8POTKOOPJE8 lil 20 UTB ADRES VOOR JONGELUI MBT HUWELUKSrLANNKN Slll 1UUi 44iikmiihiiMb teki e ROTTERDAM Telefoon 12800 Drijfriemen Goedkoop TE KOOP nieuwe Isd rttn Dr fp ni n b ROOSENDAAL PieterdeReedtstreet 46 Rotlerdem 2Uü 10 Stremmir q van he t verkeer DB COMMISSARIS DER KONINGIN m de proviocU ZUID HOLLAND httogl ter kenoii vsB baUotbcbbeaden dat wc eni bet uKvoercn vin herMalholen Mn de Ophaalkruo over hei btaDcntluiihoofd d r Mnllagalniuin ta Boudn des bru van aian iSan tut n mat rt n Uêm e nni nal nl N d t door dan alaillnl de tcheapvaart door de bruf t B hinder sal ondcrvlndcD n ÓM voor hel Tcrkcer van rij en voerlulgea lebruik kin worden lemaakt van da Ribaibru of Roodehrug over dan Turfiinfel GrsvtBhage 14 April 19Z0 2186 20 de Co mla aria der Koniagia T0orno nd 8WEERT8 BERKENWOUDE Door het breken van een trBnIaQ e viel heden den arbeider G Berkouwer by zyn baas zoo ernstig op de koestallmg dat h i jjer rytuLg naar huis moest wo f en ge transDorteerd en direct den doKter werd gehaald Men vreest voor inwendige kneu zingen BOSKOOP De Raad dezer gemeente heeft met m gang van 18 dezer aan den heer E G Ko nings gemeentesecretaris eervol ontslag verleend met het oog op zyn bemem ng tot burgemeester van Overschie Tot tydelyk secretaris werd benoem de heer W P J Duval S othouwcr bur gemeester dezer gemeente HAASTRECHT Op een boelhuis Woensdag j 1 by den landbouwer Brouwer de Kon ng a h er ge houden wenien voor de koe en piiizen be steed die in doorsnede de f 600 hebben overschreden Hierby zal wel hebben medegewerkt de vroege uitslag van dit voorjaar die op zün mmst genomen een maand afwykt by het vong jaar OUDEWATfilt Woensdagnacht heeft de gemeent pjl tie alhier beslag gel d op met m nder dan 27 doede kalveren die op een vueiAagen werden vervoerd Door den keurmeester werden er 15 voor de consumpt e afere keurd die door de politie venneiijd zyn 2ü zouden natuurtyk voor menschelyk voedsel dien t hebben moeten dotti mGrooie I Prijl f le0 ktMI HiXi HMaHltaM NmMi Een nieuwe nedt PdImIl MLN ibi H Apal V 1 tir rfidjnen inri I oodo z jdt plan en ioi een nleu wm iiiech Ie be aan In verbuid daaniiüe IJl dl wapenlepo 8 e Liberie Bwmen t I Henisoh dt onder bowft ng geflteWi tie Itiuaort 70U en gehehne ooiifpranBe heb laii plaale gehad van dco roctseren ceo trdkn Kead U BarmMi l e Centralen m dea Volkenbond BAZEL 15 APRIL V D De Pres Infor mation verneemt uit Kome dat Nitti te San Kemo nadrukkelijk oen voorstal lal onder teunen om Duitachland en Ooetenr k tot den Voikembond to te laten De Tsjecbo Slovtksehe regeenng afgetredm WfciNiLN ib Aprl V D Na eenatormathugo zttiii weUe 22 uur geduurd heeft H hfdtnmorgtn te zw uur de Niöoujle en ade nn la l ajeoho aowakije gewlolen l p r ge rni U g itredek Da apartacidn itlNS lWlt It Apn V iJ an mi Hi n ijdo vtrluidt d t dft leider Ser z i KaJofUXTnihliek z eh aüe wap iuai traobten toe o eig nen In Horm worden bij buiezoek ngi 300 i ewt r 100 ravolvew op gohpooH In andere rteden in h Iadi tr egebifd worde een Wi oflliding m liielïiore depolö nint wapenen govondeo Prof Beaedlkt t E ENLN 16 April V D De beroemde Weenache pevoNater ppol Mi rit Bonedlkt i t o erleien De troepen In t BedurgeWcd PAHim It Aprl VD VTolgwiaeeu ui Malnr ontvangw berioht zijn de Duit he troe en no Bteeda la liet Rulirdi irict wiwrhwn erflt r cki Bn an uW het NIEUW E SCHOU WBURB Maandag 19 A irll ta 7 uur onder l i lin van JotirHiNK Wintcm g DE SHEEOiflllWiflyl Kla mf tt l M M Da opbicnf tal irekkcR lm voordMia YSB dcB door h t w r Qoodli d adcn TOEGANGSPKUZEN vu fl rOiot SO out da n l Pl u ba pr kin Maandal 19 April na iO 2 uur 2ia2 20 Aktc ekameiu onderwUzeru Het mondelinge gedeelte van de examenr ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als onderwijzer zal o a Worden afgenomen te s Gravenhage m het gebouw der Loge Fluweelen Burgwal 22 op 17 22 27 n 80 Apnl en op o 8 14 en 19 Mei bJl telkens te beginnen des voormiddaga 980 uur De broodkaarten Kaar het Hbld v reneemt is de afschaff Jig van de broodkaarten eerlang te rer wachten ZU staat m verband met den toevoer van meel en daarom wordt de opheffing m hoofdzaak alleen door de staking lo de haTena vertraagd AdveHaaH In dit Bla4 Goudsche Melkinrichting TURFSINBEL 33 35 TELEFOON No 21 De atadsadroeaat van Amiterdam B en W van Amatordam hebben ah opvolger van wijlen mr J Kappeyne van da CoppMito tot stadaadvocaat benoemd mr H A van den Wall Bake TURFSINBEL 33 35 Wij noteeren voor onze Volle Zoete Melk Gepasteuriseerde Melk j ROOMBOTER f 2 S0 per K O 16 cent per Liter 18 iflesch i SCHÏKPVAARTBERICHTIN Dt TwMde Intematioaala Voor het aanstaande congres der S D A P heeft het partUbêstuur een reaolutifl voorgesteld waarbij het congres zich in b glniel bereid verklaart deel te nemen aan Ik internationaal overleg dat de recon tructie det Internationale tot een daadkrachtige arbeidsgenuwnBchap der gansche ocialisnsche arbeidersbeweging beoogt STOOMV MIJ NEEXLÜL IND dumntra van lioUierdam naar Chili pas aewti i U KON ttEsrr IND MtAlLDlENbl rmoB WWlMn 1 arriVeerdo 15 HOU ANIXAMER IKA LI IN Amwtldljii V8 1 uerlo Mf xloo naar Kot l d iii lniivond 7Kh H prH imri p 2 i mijl vm idllj De Mei leuze der 3 D A P Het partUbMtuur der S D A P he ft m overleg met het N V V naar nev Volk btflcht als Mei l uae vaatgeateld herstel der internationale wlidanteit en Jo smiUllitatla l EKDE KAMKR VimumI an iAji toril4i l A nl n ii 1 u Vüorz ter Mr U looK De Voor iiter deeidü iii tie dat de uirale dBCliio bestoot itoaUirdatf April Ju U uur wa aoiie woL oi twi j eu in dt sJdoelingvu b ooderzoetkeu oo op ó Mei H eiioonH afdMliogiKMiderzwk to houden i tt aü ho welWMitHorp ua taMv dk eriop volgiDg e ht l ooLwerp ifrwb boiuiardiij U ApfU ♦ avonUi o u S imr iJl de poBtbc ffootjng Iwhajuj ld wo l i ooritpeg Utfi werd niet de iK iliandt IJn m iHt ontw rp tot wgzi iim éer Lagtv On lUwwijHwet VoortH waireD aau de ordv dt ns Ut UH ifiHiorp UB KebilMar ihi Imkw Visiter v JIzeDdooru vL ilieiuitfierdo aan de totAtindkOjiilii liT paa lioa e iMs MliuHter ntlde dat a tM i a4ild aaa dl Vüur dea ééa is het eudooderwijti voor don atider ia h i op wdui ioliilM uij Haii neer pafl op het twaajlde rfaar uut r raust i iitag wordwi l 0 nea zal de Ut heeiT Iroel tra d bestnwd di ÜH oiie doar den heer van liaivetf n Kiötereu ont livlielld en tjowoKdo dat hei oa JuUit ia iLat deze v f M g tU aan do kerk Ij jpedt g ld aou parcucuUer in ntiUiDjgeo aie uuasoiiieit ootiieir t encdijkt n j v loed kuunen iiouiea uuar daaruk e ueb IwQ wij Qieta te lua en X e heer Vaa Hijabj jfgou r k Ixmuht hulde oaa dr Bo die de paoiltc ti het iu ee lieert voorDereid Ulj gaM l e inotte Keielaar aehjtn hlJ oorl arig oiuddt de uitvoanng voorloopig oooioge Mk OU zijn De mo ïe OssendoTp achtte liii over odi en onUllijk oAii zij o i ij onder gegiwsndeerd verstagl raagt Df hoM Van dor Molen an gpJ 4 ien liiHtoriecdi ovccaloht van d Mi acAool Ririjd I Btfir lj zette hij iiatoen dat he Weaal vfin Groen van Prinatorer iAoins bereikt ifi HiJ braoht huldje aan den Müuater v oor d t ontwerp AU hij toc juaoht voora om liat liet de gieflegMiheld om Oleiiw © pawla gogiflohe denkbeelden door te Aan beide rootlee zal hij zijn stem mei geven l e i gaderil werd v irtaagid tut Vry daig 1 uur EERSTE KAMER van de vorgftdorin van gileterein AlachaMing Oorlog tt iRfltbelastiing i e Minister van h inaaioiön de heer U e V riöB De heeran Do Haal M alcfijt X e G IJ Heiaar en Stork IjHOtatgeooaiudo was van mecnln dat de fieotiA bij de bela iogbetal moet koinoa It met bij do veimootMbdpipea Ii et wotHontwerp weiuil mei 22 togien 7 tit iipmen aangiwLomen 1 effen stemden de heerou De GijaeLaar a i En Tden itl rt van Hoogland ilergti ua en de mo deniooraton No S en 4 werden z h s aaogeo mem Bij No 5 brttcht de Jieer v d Hoe ven oh den mJHiiater vaa Juattie hut de Toot dit wcnaoatwerp rie diiftr be Oiier itüag betreff Hij verwoohtte veeigoels van h A ootwflip I e Miniaier vata JuAUtfe deheer Hae milker k beiuigde kok voor d w woorden iH t wetsontwerp werd z h e aaug nomen Bij No 7 vrocv de teer 9tork rl in hoeverre er ew onverbreudlijk veH and bestaat tosadieo deze wetatmtwerpen over 191fi en 1919 Spr venvljat veóler naar de bezwaren In he Voor oop Verslag Do MlDlater van Oorio de beer Pop lichtte nader de loonrcg ins toe in ver d lr de loonbedrai pen IJ © hoer 1 1 o r v U oee lugi eeaa op hot gevaar Av ioonregeJiuc van di s Uiema wenl Mpauzeerd Lk Iteer t eltz vd vroeg in de iiuadB vorgadiniifia do opvwlXiig vsn den niiiwat r ove tiet g rgani8e tfd overiog De nrfnuater de mor i op anlwoordd dat h t niet zijn J edo4iiqgl aan hot liial Ckrecht der Kdan r t tornen De wekMmtwerpt n norden z h e oaafifiooineti Bij 6 M riiuyoredie wKA ontwikkelde lieer V Waflsoaaar v Oatwijoit c h l ezwan ii tegen oen deptirUMiient van lanOmerdoilAoig liet wtfluontweTp werd z h ft i o IIOIIK II Noe i 12 werden r b f aaa giUoiiM ii ilij No 13 detWe do Atiniater van KoI jiiien de heer De G r a a f 1 nkile liat oar erbe e l an hei Het ol OQlwvTp erd z h aan no inen Noe 14 eu lü wenlixa z h e aaogeno inen Hij No H deeUo dt Mhuskt vaut Kolo men de tkeor De G r a a t f in le dot d janrlijksdte texiutjiien voor dcD bonw van Jiet Kotonlaal Inoiluut uilen wonltMkult ekecfxl ikaaniiate de bouw vordert Het uetfion w fp v txd z h g aangeiioimm Dp Kaïuer giag tot nadrr itijet iroeping iilteco GEBUENGDK BVRICKTKN DE STAKING IN DE HAVENS Levensmiddelen voor DuUschlaud Do hii eujri t dtrB dlo u dtuUsuir lioiid i i g OfH MiiiseprJ htb ti tlua owigeMurd de Ie eawmddelen voor Hcenen on l uitt ohland Ie lomeai hr vtordt ta p r 1m £ thtaaJd HaarvHo 14 voor de Ma kiiis Oh gieAtort viordl Gevolgen der staking Ivethoiidi ril üaize id iuvn di Hiiiker dii voor un land t t 44eiiid wuuvn um dooi U fttaung n t naar Vitetcrdam 4 IraiiiRporteird docli In he prudincüeLuiid ulmj weihro verkocht Aangekomen en vertrokken schepen UcNiiiKluifj 7 ill te A nistifddin aau koint i eoiitfii iooini uu liordiwux DreohtöLrooin luet Btiuwgood ren uit Vi o l Alnftrt en Merwewtroain uit Bordeaux Dirndordag WTi veorde aldaar s I rinsultiem 1 f Vertrokkeo zijn de Vara Heiwolwr nwi piwsftgierB en stuitgoed naar A es liidn War Afrcatu lertlg naar ItoUi rdam U lo nitt siUKgoed naar tlaiii urB en liund ii j lodï njiar Hefgen Spoorwagen geplunderd Ijai idajg h l i t i vtr tcn ijit ii p r oiit ii KMI s uurMU iu Maunde op m u uxreJu tour QM nl urg tt AiiiBtcrdaiii gtpliii itnij i duiizüiideii Ivopjei m sotH l4 Uj w w rdta ineHgeiwuien Lwi statwonuhei en Hugif spoorweg iiiritjteu Ho de dieven op üoti Tdaad bclj r I ll ttfflHii UKl Mei ueu KiHorihii liij iiui ot t ing iH lil i iug ptCMluui te nabijlieidi wn aiUtal dier ges olen voorwerpi n in lieelag gauomen Nwb Dievenbende lu GoTOQuIioin 10 een iiie oiibeUdc opge Mpoord dlo uit de kleedkamers van de uoelen tn Gaiutwlnus bIj tooiieetmlvoenogeii in bal kleetiia s4iikKen en ecloea el enz stal Ulj huiszoeking zijn ook g vnonden 300 HOlierpe pafaonen uïl een krultmagja ijn leu nadbele vaui lUAitairtm zijn ook a og oniurceand een aintal konijnen timraergo peedeanap eaz Ook zijn meino inetere uit het carpoii el van Bonner gevonde u l e drie gebroeders d W en de twee gebrooderf H 7ija aangiöiioiideo en bobben l ekend de dithtalleii gepleegd te hebiwn Leeftijdgrens voor bioscoopbezoek Ie NljuK w heelt de conuiiisaie voor stral Eer enioentpraad8iïd ie heer Vneii siel do echter voor die Ioeïlijdagren lo l epa len op 18 ja a hetgeen v M a angienomen POST £ N VERKEER Postpakketten voor de Ver Staten De directeurgeneraal der posterijen en telegrafie maakt bekend dat voor het vervoer van postpakketten bestemd om door tusschenkomst van de postadmimstratie der Vereemgde Staten van Noord Amerika te worden uitgereikt voortaan behalve van de stoomschepen der Holland Amerika lijn ook van die der Lucfcenbach L jn gebruik gemaakt zal worden TOONEEL Theo Haiui Doawm est r Uaandag a i 19 April wordt Mevrouw Theo Hann Bouwmeettar zeventg Jaar MavT E d Boer van Ryk Mevrouw E de Boei Van Hljk thans nog Terbonden aan 3 t 8chDuwLo ne l lal la het Miaoen 1920 1921 wedeiom deel uJtmftken van de NV Toonee voreeniging diracti Herman Heyarmana Enkel6 lepels daags larkan jenuwen n lichaam 21 000 Artsen alAuaMbUW6 GOUDA 16 AprU 1920 Gouda krygt een U jksschool voor klei N verheid Naar aanleKlmg van een in Febr 1916 door wylen burgemeester Martens tot den toenmaiigen Min van Üinnentandsche Zaken geiitnt schryven waann de wensche lykheid werd betoogd tot oprichting van een Nederlindsche valtachoot voor tie aarde werkbedrijven heett de Minister van Ün derwijrt a tebr jl aan B en W dezer gemeente medegedeeld dat het m zgn voor nemen ligt tot het stichten van een Kyks Hchool voor de Kiei Nyverheid met daaraan verbonden proelstation voor klei en gla zuuronderzoek enz en voorlichtmgadienst over te gaan zoodra zyn begroo ing voor IWiiU wet zal zyn geworden In verband hiermede ia thans door B en W een uitvoerig schryven tot den Haad ge richt waarin wordt voorgesteld aan de door den Minister gestelde voorwaarden te vol doen In ons volgend nummer zullen wï ditschryv n opnemen Reorganisatie Iweede BurKerschool vof Meisjes bedert geruimen tyd ls by den Raad eene reorganisatie der IVeede Burgerschool voor Meisjes aanhangig BlUkena dfe vei klaring van den Wethou der van ünderwys in de Raadsvergadering van 21 November 1919 hebben B en W bedoelde reorganisatie opnieuw overwogen waartoe mede aanleiding heeft gegeven het voornemen van het hoold der berste Bur gerachooi voor Meisjes tot het m den loop van dit jaar indienen van een aanvraag om eervol ontslag als zoodanig B en W meeuen dat de tyd voor eene reorganisatie der meergenoemde inrichting van onderwijs thans gekomen is In tegen stelling met het in 1910 gedane voo stel dat behoud der school beoogde doch reor ganisatie daarvan voorstond en wel m dien geest dat het aantal leerjaren zou worden uitgebreid en m verband daarmede bepaling van den leeftydagrens van toelating van 12 op 9 jaar Zyn B en W nu van oordeel dat vereemging der school met de bestaande teerste Burgerschool voor Meisjes meer aanbeveling verdient Verschillende omstandigheden gaven ons tot de veranderde zienswyze aanleidmj De voornaamste ia wel de na dien tyd plaats gehatl hebbende wetswijziging welke wat de Kyksbydrage betrelt gelykateliing van het byzonder m et het openbaar ondfrwys heeft gebracht met het gevolg dat er ook voor de Lerate Burgerschool voor Meisjes met zooveel vrees als vroegei meer behoett te bestaan voor overbevolking der hoogere klassen Vergrooting der school zooala zy nu bestaat ten einde te voorzien in lokali tait voor een of meer parallelktassen gelyk vei wacht kon worden zal met het oog op uitbreiding van bestaande en stichting van gelyksoortige byzondere scholen vooreerst wel niet noodig blyken Diezelfde wetswyziging geven B en W om nog een andere reden de voorkeur aan eene vereemging van de beide BurgerachoIwi voor Meisjes Nu het Ryk niet meer zooals voorheen allen de minimum jaar wedde van bet onderwyzend personeel aan de gemeenten vergoedt doch de volle jaar wedde is eene dergelyke vereemging stellig in het financieel belang der gemeente De vereemgde school zal zyn een school voor meer uitgebreid lager onderwys b j een voldoend aantal leerlingen in de klasben 7 8 en 9 zal de gemeente derhalve voor oo goed ala alle leerkrachten de jaarwedden vergoed krygen Daarby komt nog dat de aftrek welke nu volgens zekere wettelUke bepalingen ter zake van de verhoogde Kyksvergoeding ten aanzien van bestaande scholen wordt toegepast door de opheffing der school vermoedelyk vermindering zal kunnen ondergaan bene vereemging kan h i geschieden zon der het onderwys nu op de belde scholen gegeven wordende te benadeelen zoodat B en W het voorstel daartoe met vr jmoe digheid doen Besluit de Raad tot opheffing der Twee de Burgerschool voor Meisjes dan zullen aan de Ie Burgerschool voor Meisjes welke m het gestelde geval den naam Buiger school voor Meisjes behoort te verkregen dne leerjaren moeten worden toegevoegd Zooals reeds gezegd verkrygt de meuwe inrichting het karakter eener meuwe M U L O school en zal de hoogste klasse die feitelyk vreemd is aan het lager onderwys geiyk de Wet dit thans nog regelt als tot dusver gelegenheid bieden tot het zich verder bekwamen e wel aan de meisjes die wegens het beperkter aantal vakken aan deze school de voorkeur geven boven de hoogere burgerschool Het spreekt vanzelf dat aanneming van dit voorstel uitbreiding van het gebouw waann thans de Eerste Burgerschool voor Meisjes is gevestigd ten gevolge behoort te hebben Door bybouw zal het aantal lokalen van zeven op tien moeten worden gebracht terwyl het bestaande gymnastiek Itdtaal dient te worden vei groot De kosten der uitbreiding worden geraamd te zullen bedragen ƒ 50 000 waarvan het Rijk 26 bijdraagt Verder staat als eenige ver goeding hiertegenover dat het gebouw der 2e Burgerschool voor Meisjes vrijkomt Dit gebouw zal dan kunnen worden benut tot het onderbrengen der school voor voortgezet lager onderwijs welke onderwijsinnch ting indien het voorstel no 44 tot inge bruikgeving van het gebouw der oude Hoogere Burgerschool aan den I angtn Tiendeweg aan het Ryk ten behoeve van de te stichten Rijksschool voor kleinüverheid wordt aangenomen hare tegehwoordlga leslokalen zal moeten ontruimen Het 18 verder de bedoeling van BöT dat het onderwyzend personeel aan de Sgenwoordige Burgermeisjesscholen ia aZ gemeente verbonden behalve dan de W Van Cittert aan de nieuwe innchtme wmAbenoemd Op grond van het bovenstaande doea ft en W den Raad de noodige voorstellen t vereemging van beide scholen en mtbi ding der Burgerschool voor Meisjes tm dne leerjaren Nadere voorstellen met het voorgaaadÉ verband houdende en wijzigingen vaiivw ordeningen benoeming van onderwiixml personeel enz betreffende zullen den Pm J eventueel spoedig bereiken Benoeming Regenten beide Gasthaiiea Door het Uoiiege van Kegentcn oer beidt GasUiuizen ia aau ü en W een aanbeveua ingezunuen ter voorziening in üe vacatui uncsuuui door het overiyuen van t a negr J L van der lorren en het vertrek lüt deze gemeente van den lieer J i orteno vw zuilts oveienltomatig art 2 van het bsttek Keiyk reglement Aanbevolen worden voor Ie vacature J C van der Torrroi de heeren Vv van Vliet steenlabrwut alhier en U U Jougenburger steenfabnkanth il hier voor de vacature J Kortenoever de heeren k van der Weri piateelsohS der alhier en J H van den Bosch leeraar R H B bchool alhier Wet ligt in het voornemen van B en W de benoemmg in de eerstvolgende verga lering van uen Kaad aan de orde te steiieA Opcenten UijksbeiaBtmgen Blykens mededeeling van den ontvang der directe beluatmgen aan B en W dedraagt de vergoeding door de gemeente bouda aan het Kyk verscnuldigd voor het innen der te hai en behoeve geheven opeen ten op de grondbelasting tUenst 1911 ea op de persuueete belasting dienst 1918 ƒ 118U 05 terwyl op de gemeente begrooting voor het dienstjaar 1919 voor dit doel siecnts 116U IS geraamd B en W stellen daarom den Raad voor de laming van dezen post met ób te verhoogea te vmüen uit den post Unvoor ziene uitgaven De naam van onze kaas in icevaar De redacteur te Bruasel van ua Msb achryft De loem van onze Goudache Kaab welke ook in België aeer groot is wonit sinds bemgen tyd bedreigd Het pubJe £ klaagt tr over dat veel Hotlandsche kaas welice onder dien naam verkocht worut uitenuk wel op het heeriyk Nederiandscne prjdutt geiykt doch in qualiteit veel te v eauchen overlaat Wat de oorzaak is Zy bgt met m Ne aerland doch m België Uit bevoegde han aeiskringen wyst men er op üil men in België sinds den oorlog begonnen is ome jouda kaas na te maken en dat v loral f6 lert den wapenstilstand de namaak roo ter omvang heelt aangenomen U voim van dit imitatie product dat ais lloHandsche kaas aan den man wordt aobracht lykt als twee druppels water op onze Croudsche maar het gehalte awxftt ver be neden het Nederlandsch fabrikaat Door deze handelingen wordt met alleen hH Belgisch publJek bedrogen maur mon Degrypt dat de laaam van onze Nederlandsche kaas zeer in discrediet ï ordt gebracht Het ware dan ook te wtuscnep lat de Nederlandache regeenng en de Nederiandsche be aiigheboenuen maatregt len zouQen tretfen opdat leilereen op het eerste gez cht het onderscheid kan zii n tusbchen de echte Neuerianoache en het minoerwaardig namaaksel By mlormatie ter plaatse waar men het weten kan werd ons medegedeeld dat een namaak der Goudsche kaa als Jiierboven mt Beiigie wordt gemeld ook geschiedt m Ajnenka Denemarken ön jpaBje waardooi de geïmiteerde Goudsche kaw van mindere kwaliteit aan de mar t wordt gebracht in sonomige AmenkaaQ£ che Sta len Zuid l raukryk en hmgeland Hst 16 Toor den producent zoowel als voor den handelaar van oeteeKems om lo r byzondere kenteekenen en reclame de Hollandsche joudsche kaas van de ouitenIanrf sche te doen onderscheiden De Zuivelproductie onder RykscOütrole Omtrent het resultaat van net onder houd van de 14 Zuivel organisat e met uen Minister van Landbouw waar mtrtnt m de gisteren iiier gehouden verg iueiing van de Ned Ver van Kaashandeia en me dedeelingen zyn gedaan zegt een Amater uamsch benchtgever van de leJegiaaf aat het antwoord van den Mimster vruwi l ge lyk staat met diens oorspronkeiyjte v e geiing in de bedoelde orgamaatiej spreken nl zopvele corporaties mede wici be an tj en onderling lynrecht tegen eikaar m druiBchen dat een waarborg a 3 de ini mater bedoelt nimmer gegeven ican wo uen Men denke maar eens aan tie telken male weer naar voren tredende kwesties over de melkpryzen tusschen de veehon aersbonden en de melkinrichtiiiKen en slyters waarb in de cri isjaren groot stagnatie m de melkvoorziemn alléén voorkomen kon worden door het mgr jpen van hoogerhand Nader verneemt het blad dat de nlso nen tot vorming van een bureau dal de verdwyning van het thans in liquidatie zynde zulvelkantoor de metkvooizicmng in goede banen eou moeten leiden hani ewugszins vasteren vorm hebben aanfffnomen Hoogstwaarschijnlijk zal het neawe bureau een onderdeel vormen van hvt departement van Landbmiw Inrichtingen weike Gevaar Schade ot Hinder kunnen veroorzaken Burgemeester en Wethouders van Goud hebben vergunning verleend aan de Firma Daalmans Co te Gouda en hare rechtverkrygenden tot het wederopncatjn eener stoomwaaschery m het perceel plaatselyk gemerkt FIuweeleAsingel 23 26 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie A No 4S43 Doctoraal examen geneeskunde Aan de Rüka Universiteit te Utrecht i KMlaagd voor het doctoraal examen ge 1 neeiknnde de heer W H P Smit alhier P TOONESU onder t i titel Orer anto oitto plastiek b fraetura eoUi femoria Hy staat bekend ala vm MW bekwiun chirurg FINANCIEELE BERlCHTBN WIS3ELKUER8BN 0fflt l6ll aoteenng U AnuteRUm 16 Apnl IWO 15 Af lil 16 April Loudon 10 70 10 78H Berltjs 4 62 Ml JU Par B 16 M Bnuesl n 17JI0 1 ZwiUarlinl JO WW Weenai l Zti lUH Kopealu ea 4IM 4e 76 Stackholili 6 2S 60 ÜO ChriBtumia W 2H UW al UKl Jif Het Rotteidamsch TooneeL De btem van het hart looneelspei in dne bedryven van Marco l raga Het Rotterdamach looneel dat het de vo rige maal met de ongeiukkige opvoering 01 beter met de goed gewuue vertoimng van het ongeiuatuge L e iwee Vvapens verbruid had is zyn naam spoedig in eer komen Herstellen gedeeiteiyk met dezeude acteurs en actiiecs ute ue vurige maai geen gelegenheid hadden nun talenten ten voile te duen scnttteren Gisteren konden ze weer op voiie kracnt werKen wat ze met zicht bare animo deden liegenen die ook de iaat ste aojnnementsvoorsteiimg nebben byge woond tiebben weer eens kunnen consiku ren welk n buitengewoon grooten invloed de kwaliteit van n stuk heeit op t spel de heer en mevrouw iartaud byv leken ons andere en veel grooter acteurs dan in het blyspeiletje van Blumenttial Kadelberg waai in ze vier weken geieden hun aven moesten misbi uiken Oisteren kregen we een stuk dat in alle deeien levensecht is zonder onaannemelyke gezochtheden die de beste bpeiet met kan wegwerken uiver heelt de schryver van De btem van t Hart Marco Fraga zyn onderweip aangevoeld en diep heelt hy gepeild m hot menschen en vooral in t moederhart liet gegeven was psyehologisch vlekkeloos uitgewerkt het gebeuren was tot in de ktemste details begryp en aanvaardbaar gemaakt Prach tig geteekend byv tuivia Capralba de vrouw die van haar man è f is de moeder die zooals de wereld liet noemt haar km deern in den steek heett gelaten Uit enkele wooi den brokstukken van herinneringen leert de toehoorder begrypen waarom ze acht jaar geleden is weggegaan van den man die haar bedroog en van wien ze walg de hcht menschelyk had ze zich te mid den van alle leed een oogenblik vergeten en als een echte heroïsch grootmoedige vrouw heett ze alle schuld op zich genomen tengevolge waarvan de wet haar t recht op t moederschap ontnam Maar de natuur ia sterker dan de wet Wanneer t oudste uoch tertje Julia op aandrang van den vader zich heelt geëngageerd met een veel ouderen man dien ze met lief heeft spreekt De steon van het hart e vlucht naar haar moeder die al gehoord en allang begrepen heelt die met inmge liefde haar kind ontvangt en alles opoffert om het te hel pen Ze verzoekt n l de man die haar acht jaar lang lederen dag bezocht heeft voor goed heen te gaan h en tweede maal en zoo Julia zelf wenscht thans voor goed komt ze na een hettige scène met den vader n r haar moeder gevlucht waarop een onderhoud volgt tusschen de beide echtgenooten waarin de moeder weet te bewerken dat het hu welyk niet zat gesloten wotden Het met zorg opgebouwde tooneelspel lat soms wel heel dictit de tragedie nader de IS dank zy de sublieme bezetting ten volle tot zyn recht gekomen Prach tig was mevrouw Alida Iartaud Klem als l ulvia Capralba innig gevoeld gaf ze de verschillende phaaen de weemoed van de moeder wier dochter tot een grooten stap besluit zonder haar raad te hebben geviaagd de vreugdevolle ontroenng wanneer Julia uit eigen beweging tot haar gekomen IS en de zellbewuste kracht waarmee de moeder stiydt voor het welzyn van haar kmd Hoe licht hadden de ontroerende scènes met theatraal kunnen worden maar onze gioote tooneelspeelster weet overdrijving te vermyden LAA föXE BERICUTIN t Zelfde geidt voor I rits Tartaud Hy had le lang met sympathieke rol van den man die comedie speelt voor zyn kinderen voor de beminnende opofferende zich zelf verge tende vader fungeert maar ondertusachen zyn byzondere bedoelingen heeft In de scène met zyn dochter JuUa dwong zyn spel bewondering af hy had met scherper kunnen teekenen hoe de jarenlang opgekropte dnft zich een uitweg baant m woeste heftige verwyten waardoor de dochter in eens de ware natuur van haar vader leert door gionden Martha Walden die gelukkig weer hersteld is voldoet als jeune première beter dan Gerry Schreuders die nu gelegenheid had in het mindei b uidende rolletje van tanny een lief argeloos bakvischje te geven Het spel van Martha Walden waq heel goed sommige oogenbhkken zelfs uitmuntend o a wanneer ze haar vader met haar oogen smeekt zyn vroegere vrouw de hand ten afscheid te geven Mevrouw van Lysden Vink was natuurlyk uitnemend als de sympathieke vnendelyke oude dame Len paar maal kreeg ze enfant chen van t publiek nog altyd een open doekje Minder goed beviel ona Henny van Merle als tante Amalia Chriapyn Senior tenslotte was met zjjn rustig ingehouden geacheveerd spel een zeer aannemelyke Lmanuel Malteno De egie viel te looven de aankleeding van t tooneel was wel wat heel sober Over t algemeen toch een welgeslaagde avond waarop maar één aanmerking is te maken hy duurde te kort De pauzes zyn ons ten volle toegemeten mettemm stonden we om kwart voor tien al op straat WetenschappelUke Berichten Profesijor Noordenbofi De W NoordenboB zoo lezen wy in het Ubld studeerde te Gromngen en verwierf aidaar den titel van arts m Maart 1904 Kort daarop Apnl werd hy adj stent op de heelkundige afdeeling van pi if koeh CU promoveerde m Juii van hctzeifde jaar cum laude op een proefschrift getiteld Over de ontwikkeling van het chondrocran um van zoogdieren Van Gromngen vertrok hu ala lector voor operatieve heeUunde naar Utrecht In 1913 werd hu de opvolger van dr Van Slockum alB heelkundige aan het ziekenhuls Cootaingel te Rotterdam ele g schriften getuigen van zyn veelomvattende werkzaamheid m het grootste NederlandBche ziekenhuis Het meest bexend z fu zijn Onderzoekingen en mtkomsten over beentrsnsplantatie Behalve In vele kltinere artikelen en voordrachten m geleetue genootschappen beschreef h j zijn methode in 1910 m de Gfl ee kuwiijr Bladen 1 r