Goudsche Courant, zaterdag 17 april 1920

m fVf nfiW aan d aïl wtTtkWe r wéB idiiI l nMe ld Dit r tJ niadfldeeiaiut m het Iai e eoiumunkiu ven deSotwv vttwVer e dt Iniora Irawsp Padera luu Mfl 1 ÏM Umï aa Mèbfft d V muif Mm dM t t ièné owUkiH dv ntOM ver la AMM$ÊkmMn aaha U ioai rhtm ji garriveerd J tinH AUImu I van V UyiiSi en tJatroocD mi Icupert b de iiwt tiBMa le ladlnf M ook iM Du i eh A lüftt h ut van Skoghad Vgitfokkea aakeeaa 11 NocwMoèie ax Miiodv Mar U i pm mt DoMnebe k Jl A NeUe na r Breiiön Voor da K N tf M booten ItMin eu liMMti b 4de naar tfdd I Za lkRveiw m Ueleua naar Bttldiiaill tUf 1 M tfUik peduren laVneren Wh er t HoEWTieni gfm wj i inS hl ilon toiwtaiil U de RotUwkm Ik ftlMHi I VttiwikHiicii iHa l Dutt h u i Snómtï t Itip de Uozi ulfur uiet ffJUt uit I 11 1 oa Aitw I V rtrt Ekeu Ai n behalve 1 ecUp v de Un wMttlju de Sedert wbefMti KUo natte 1 I luia om graan en d baurliKMi Ihjlia koar UothwibM Ut eli i k ik lohcïUig au t9oediff a H r l WB lddiHl m nug w rtwiltaa imd De Bond vaa NederL OwUnrUierw Het rfk iduui m dt i lioud ve N d OiulTwiJAtrw piboudeo ovw de uitkewiog V11 t uii uH dl lKmd ik aao de ati kp d li vei fï pld fi ï n 1 B8 tMOr titi Mr on n i Momeo Hm 0 rpt nDe rato teia a lintargto I IM iiéwiw patHe raa w poatscWji 11 itMirffla vnu Iml Kon HoJ l yd al vermottklljli IS Mei de hmsM Ut I STADBNÏEUWS I Gen nt eaad vm tiMida I De tiemeentemad is böeengwoepea tega I Dinsdag 20 April a s dea namiddace IK a I Aan de orde worden gewfeeld de volgeDde I punten Beaoeming van en oadrtv zer aan de O 1 School nu 4 twee leden voor de oMnmlside van advl voor de werkloosheidsverxekerfag twee leden voor het College van Regenten ler belde Oastlutizen Het voorstel inzake verkoop erfpacht van gcmeentelyke bouwterreiaeo Het voorHtel tot uitgifte van geme U groiul m erfpacht aan de N V Machinefabriek ie Hollanduhe IJsael v h de Jong en Co te Oudewstei en atgenuwae bepalingen voor voortdurentte erfpacht Het voorstel betreffende reoa gaal Miti lei Burgerscholen voor Ueisiei Het voorstel tot verhooging der aalaria en van het personeel aan de Openbare l waarschok n en aan de mr chting tot t piel ding van onderw teresst n en hoofd onder I wijieres en aan de bewaBrseholen Het vuorstel betreffende prijzen voor ga en electrieiteit Het voorstel l etreffende liutelling vun een Rijksschool vo h klei nijverheid H voorstel tot toekenning eener ge meentet ke ondersteiiniac aan het gezin van wijten den werkman aan de laafal nek K Tulnenburg Het voortsel tot veihoofpog der vergueling aan 1 Grendel apotheker acheikundi I ge alhier voor de uitoefening van den keu I nngsdleast van wwren I Het voorstel tot w jtigiag vaa de ge I nveentebegruotmg dienat 1919 in verband I met teruggaaf van belastingen I Het voorstel tot toekeanlng van eeae jaariykuhe bUilrage aan ri n Alg meenen Nederlandsehen Politiebond ben betuwve I van Ie te lAichUm politieschool n op U I lichten politMcumuaaen I Het voorstel tut w ziglng der g meent I begrouling dien t IMO in verband laet vw 1 Kue ling inning opcenten r kNbeloKtingen I Het voorstel van k CommiitMe vooi Ar I Htrofvtfi iiiieamffMi tot wijziging der al I meene politieveronlening I Het vduiKtel tot gocdkeut Bg vaa de huij 1 pleUnie begrouting dienwt iPl van het 1 KnfCman gestwht I Het vtioi Mb 1 t it vasUteUiag van dm da 1 tum Van m werking tredmg der verarde 1 mng regelende het l edr Jf van npkooper Het vwirthd betrefteiwk uiUtctaltag van loon aan J Ovtrkamp en verder voorbonieadw zaken l ilkreidia Kaplan Weiit m verband aiet dea Nw Hw iM i loeweooHMd B tn W hebUn htt vilKenrt whrljven jï richt tot den Rond f l provjnciak planmn t t v rb tering ma den Gouwemond Wginnen zoodanig ttMte wormen uan te nemen dat het B en W tVanH iv t nuodzakelUk voorkuuit j inaatretrelen t n men die een iteUlmat ife bebou ving verzekeren van dat deel uw de gemeente betwelk door dien nleun tn maken v rkeen w g wordt ilooraoedeiSv Gevolg van het ofwaen van desen Um wen waterweg o torfi e Jn dat verMhlIlende nanngikiettdvn hwnte liertruv zullen I vandoataen Woidt het vo wt l van B eti W beti f I fende ottgtfte van gemeentegrond gel t n I langs Wn rf htt rwvei van den HotUad hen lJ I ten wenton van hit piAnpHta tion i r WatwrMding door de N Ma ehinofobHek de Hollondxche IJs tel v n i 1 hewn de Jong A Co te Owlewntt r dooi d n I Raaii a miia wie a dan zal te W eev k i I aan de te iitMhten industrie verbond n 1 wei ktwhten de woidagfouuw in ïe uti ud iMluke noMikeid daarvan fti M n vrer lw ler han 1 genomen 1 Ook ta vcrbaad atet deae bouwptaaaaa luechta indaUoht n daanm ira M 4e I saUobap arngwhouden Hoe iH echter dms Bltiag ta raÜmw Met 1 Iwt fedt dat de aAngehoudeoeD met In viti heid ztjn gestald ooab reeds gemeld s gisteren net ntraf lirocee tegen prioa JtMwfciia Albi ht ma 1 i ruiHen iK chuldigtl negens het relletje o t Adlon hotel begonnen Het wad de e 1 fcte keer i dert het beatwm van Pru c bat een Hohmzollentpriiu ueh voor oen strafkamer moet verantwooniw De tr buae was door elegant publiek be t tjen nexlg om de orde te handhaven Nadat de prtttB verhoord v z eirka ue transche officieren gehoord Ua prins beweerde niet van de mUsUsfntan geè Mbt te hebben dat cy Diutu laud Deut ch liaitd dber aUes moeeten inwlen De ff c eren verklaarden daarentegen dat sj gec en hadden dat de prtna fiO mark gaf I opdat iet heil gespeehl zou worden Ook is ei HorkeHik met wünglaaen gewntlen De i ransche kapitem Roiuttain lelde venier lat hy m het hitcl nog nooit Htru I of en lust meegemaakt had en dat hi het be shsU vermoeden koesteide dat ut prins een of amlere aanleMlmg tot een botumg I xocivt hen had h gehoord dat ue pHns I n k gai derobe seide Wanncet al Du t ihland eindellik van deze zwdntu ge I uverd worden De prina ontkende i t I Pmiis Joachim Ihrecht s proüiUeed I I U t een geldboete vaa Mk 5011 of voor I I edeie 10 Mk ee i dac heohtenu rtme P s I bei von Platen tel een boete van Mk 100 I I m de eifprins Hohenk he l angenburg ite I n wien het O M 4 maanden gcvange I nlftirtraf geCittcht hatl to4 Mk lOOO bo te T e piixuieui geneiaal in de aillaiix li aire hfeft gisteion zlj i retiuiHtton t e n ligl Hl hniiaaUle dat l ulllaux 11 t chuldig aan was dat hu uit pintuUit dt planrun van ieu vyand had boKUtwttigd en dat hy zon dei tiernoouluk v oi geld gehandeld te lub ben niettemin U handelingen van Veivulgens het hy dooi den advocaat t entiriial RtgnauU een langi juiidiKche nut il £tn wuuin hy bttouKt lat vooi het iiiimliyf van veiiaad met nooiÜg is dat le veiiader zyn laml nadeel heeft wlHen loen Hy stelde de doodstraf Ier zijde en sprak ich aiet uit tuwwhen gevangensMtrar I en vcrhannmg Cailluux die zeet kalm was betlwOng zich goed hy lateinimpeerde alloen een paai maal I D aak rttiiat r dun voor Caillaux gor 1 aad eB stfn oQclusie luidde dat daxe rege ing door de groot verbrokkel ng d e r I het gevolg van zal zyn zeei luur zal zynmoest hu eohter tot de beketotenih komen 1 dat zü n pogingen om door amenüeei ngtot betere waa borgen te komen tel du I T met gaslaagxl wajreai oan meded plmguie de conclusie wettigt dat n cze i ctiUBg vratotg croeda te beraikan a I Mr Troelatra liet een heel ander a u dhooreo Dioor den c BnmuaiM schen aanvallilt zyn tent gelokt gaf de i oc aa deinocratischen leider een knappe venledig ng I van het ondarw s atandpunt z ne party sinds üe Groninger moüe van 1902 MrIroeUtra i met meer zoo n vroeger 1 tüden üe scherpe aanvaller hy ib door hetoptreden in het Parlement van zyn vroeRere partygenooten Winkoop en Van lï I vesteyn in de verdedigingslinie gedrongen Dit kwam vandaag wel heel acherp uit Fn Vbie alleen let op hel feit iat I etnaml of een groep gezwenkt t ön bestrudt wat vroeger warme ver ledigingvond zonder in het oor te vatter of I de zwenking in de goede dan vspI natuurlyk in zulk een rede atof toL pou t ek vermaak Voor ons het ec iter ver I bludend dat de oude socialiatische utopi door Ie groote soc dem party 13 loagelaten dooidat zy ook op dit gebiCd op den beganen ffvaod ia gekomen n dat het de kleme commumstische groep is d o ch I thans volkomen begrüpelyk van ie u Ie aoc ahstiBche ideeën heeft met ter Kemaakt I i van Ravestevn heeft voor 1 eld lat syn party op haai beurt zu I groeien en btoelen wy wetten hut n e I maar wli waten dat in dat geval de Vin I Raveateyn s en Winkoop s op hun oeurt door af Ke ch denen die de lee zu ver 1 wenschen te houden voor verraders zul len worden uitgekreten een qua f catje 1 die de mannen der S D A P hans te I pae en te onpas uit den revolutionnair n hoek naar het hoofd gealiiyrerd tciygen en I die naar mi Troelstra oolijk veiklnardp I dooi het overmatige gebruik op her jfeer I anderen indi uk meer maakt dan mün heer vii ziJn het met met u eens Wd z 1 len ons in den soc ahstischen broet ertwiSt over de vraaj wie van beiden i en met meei recht op Mant kan beroeptn mot mengen beide richtingen raeenen op 7 ui ver iMarxiBt oh standpunt te staan en ach üDiSCHE COOUNI ZATFRDA J 17 APRIL l iO Tweede Blad t om J arhm nt ihn Ue nieuwe L O w t Waniieei in vioeK i jareu liet ontJer I wyükviaagatuk in de K uner aao a o tic i WAD wa de politieke atmosfee zwaar HeUden pakten de donkerate w o Ivt n i c namen en loe de het debat ali eer ixaan 1 Üe beft K te toontelen in onze pur emen I tftire ireschiotlen t tooneelen waa n de hartochtm oplaaiden en de antithese uos I aardag den kop opstak lyn altjd oirl komen bu onderwijisde batten Hoe ebeel anders ia dat aUeb nu v ortvan der L uden ei m g aagd ib e b uui ooodflchap van lietde en viede vun loeüerschap en etnsgeziimthe d m hel do t eke leven te brengen I nder eenigen ophei buna onuiuiloen luk ving de Kamei de behandeUnR dei 1 a gcr Onderwtiswet aan schaarsch wa p opkomst en loom de stemming Pe Unie liberale woorüvoerdei t htwi Otto zou hai teUikei z n atuin t d het ontwerp geven alt h bevond dai tut werking van art 192 viefde lid der Oiond wet beter ware geweest D t ontsverp a te veel een gel kstdUngaontwerp pn te fteinig een hervormingsontwerp De VI ni ter zorgt angstvallig d t de be Je s or ten uin scholen gel uk geateld v oi ien Vol gens den heer Otto had de Mi ni t in de arste plaats de openbare hgo loog mwlten ol heffen en dan had hu de bijzon deBieveneens tot diat peil moeten nnhoojj twitken Nog droomt de heei Otto van ten wedergeboorte dei openbare schoo al al gMoeaiie school iHet ontwerp de V sner is Bj sl At8 een epgangspei lode e rtaai na verrijst uit haar asiche de herboren aorpsche smetten vry j Waarschijnlulk zal niemand ouzet ilat 1 beleven en alBingeatien de resdite t ons ge 1 noeg afwisseling biedt zullen v w ons mda mogeiukheid dezei fantasie met veuer I verdijen Ovei het algemeen was het een aUo be bat De pikante saus die alt d over alle I ondemuBdebatten werd gegoten h verdwenen de diacussie is daardoor vr iwel I smakeloos geworden en een poging van de jheeren Aï Staalman van de Laar tnvwi Kavestevn om er niU wat law aa oa i 1 aan toe te voegen is met in staat in be jlangstelling te wekken 1 Lootii hfingt de atmosfeer sleuhto het I gewone oorpa onderw4ie epec l telten zit I om den wprek r hean en het if nog de vraag of ze allen luisteren De put f cat e j heeft alle scherpte weggenomei en het 1 onderwysvraaastuk m de neutrale mixQ ge I Of de heei Staaünan al lubelt over den l ondergang dej openbare school het helpt kiet meei N aar den heer van de La vr ii h tert niemand en hu kan dus zun th one I van ouden anti revolutionairen hu ze dat 1 alle onderwijs chuatfeluk ondeiwlia moet I yn wxxt M t verkondigen Alleen e heer 1 Duis zat er wcdi mee te vei maken Vol I gens den heei van de Laar is al een bu zondei onderwus geoorloofd en i het met geweoiacht dat ieder naar haU ust ten hchooltje kan stitfhten zelfs een n u rale i e alleen ilaann verschilt van een ipt n baie tlat de omierwttwws er mei xèoiX zyn e heer de Saiyommi Lohman kon z ch uatuuriuk met het ontwerp veieeiugrn maai hy wensthbe dat de vosu e lachte u e van samenwerking zou zyn en met van pen concurrentie tussöhen tvte lïioe pen Alleon de beer van KavefttL a hal wataandacht voor zun revolutionaire aecen die het Boci tjstiach onderwys idedial hoogliouden Het kind behoort met meer u inIe ouders maar aan zichzelf en de gen eenschap en dus l eblMin de oudero met heticcht onderwus voor hun kindereu uit ttkiezen dat overeenstemt met hun ngenideeèn Dit denkbeeld werd met ehee auséneux geoemen en waai ohunlul it het beste Prof Visser van Uzendoom heeft een merkwaardige ledewoering gehou en De vry liberale spreker vjng aan met er aan te herineeren dat zyn partij zicü by de Grondwetsherziening met verzet ueeft te gen de fmancieele gelijkstelling var open baar en b Ktnidar ond wus en beali ot met den uitroep dat op dax grondslag van deze A gelijkstelling geea onderwys gebouv i op tp trekken Zeer terecJht tsep de heer Keteauu toen uen he r Visser toe Dan had u met voor het Grondwetsartikel moeten stemmen Een opmerking waarop de vra liberale voondvoerder h aniwoord sChul i g bleef Prof Visser zei wri dat zdn fractie ch neatyd bewust was geweest van dt era stige bezwaren tegen de financieele gelijk stelling doch dit heeft geen beletdel op e leverd om aan het nieuwe artikel liJ haar Btem te geven De heer Visser van LTzen doom heeft niet h aald gewgd ti j en de Wet De Visaèr te uilen stemmen vel ve klaarde hu er groote bezwaren tegen t heh en en em uiterst gereserveeird stand punt tegfentwer het ontwerp in te nemtn Het beroep vnn den Minister op de Bevre d iiiiTscommis8i meende den vrh liberale redenaar te mogen wraken daar het rap port van deze ceiftmissae ti aiet kon gel owi alfi het oordeel van onderwu mannen wat ons minder ju t toeacbÜo gasten het f it dat de onderwflispeciaUfceiten van d v rwhillemle Kamofracttv er itting n liaddea Het doet aenDCBEtos vreemd aan M n parlemeiitalï ate prof Yi Mr op dat W ort do da te Yüaim aitwpenöaannee hebben we kieT te tanken nneer dit slaat op bet irerk van een ötaatacomnuBSie gevorra door de leiders tt de specimUiten op ra4arwtiBterr iii van le poUtiake partüen Nadat mr Visser Mjn TOönaam te bezwaen de bepaling vsn d vakken die met uitaondeniw vao an ore in de laajtste klassen moetw g 4e erd wwden m biet g li ke schoolgeld voor la Undaren bi een adwol ontwikkaM 2 bewijsstukken vaQ onze superioriteit boven elke concunnentie En toch ia dit slechta een willekeunge gneep uit ohzen enopmen voornood want dagelijks kunt U ach bij glJi stuk onzen gpoote collectie overtuigen van Het feit dat U nergens zoo roordeeiig moderne confectie unt keepen al bij ona S J o Itennei de OostenrJjksehe xtaatakanseher 1 IK toen hy bemeikte dat uit Pnrjs weinig 1 hulp te wachten was eerst naar Tsjccho 1 SIt v akye en vervolgen naar Italié gegaan 1 m te tiachttn voedsel voor nljn volk te 1 krygen Als gevolg daarvan is een ecMio I ntiiwhe overeenkomst tiiMwlia Ualiil ea 1 Oostenrijk t stand gekomen De voor I naankste punten daarvan zyn I Ie ItuUe aegt toe onmiddeUyk 20000 I ton graan aan OoHtenrijk te verstrekken welke Italië zullen worden teruggegeven van de hoevtelhe l graan welke Afrika aan 1 Ie legeenng te Weenen zal leveren 1 2e Italië zal een aandeel nemen m de 1 credieten welke Aan t s miUk zullen worden verat kt voor den aankoop van I grondstoffen 1 3e OostenrUk zal zi u schuld aan lUlib afdoen m ppriixlieke nt itlngen 4e Italië zal Oo tenrok helpen in den aankoop van de steenk len uelke het luat ste lan i noodig heeft 6e 1 1 zullen maatregelen worden geno men jpdat Triöat de voornuamxtt uUv er hfiven voor len Oostenrijkwhtn iiamlel I bluft en V D bericht uit Tokio meldt He vige gevechten hebben Maamlag gewo d in de Htraten van UhabaiowHk tustwhen Russen en JapannctH 4fK Russen en 237 I Japanners moeten zyn gedood Frankuik geleverd ie 1 Voorts heeft de Bntfeche üZdü j l I Dtsihy AUU ranU DonUenl v vtia gw e e 1 ttat de 1 ran 4ch ea do ËngeUahajp Eeetift t legen vooi d gera van J unRelaatl en Krank l ryk jn Berlyn i uUen verstrekkeo om Ic 1 Du töche legeeïng mede te aec an tlat 1 men van haai een naavvgezette mikomii g van het venlrag van Versaalles v Mvat t I n l van d e tiepalingen welke beticifen de I vermin lenng van de legersterktc en e I veiTueL g ng van oorlogsmaterisa n i ut verdei de geallieenle mogend eden e n 1 herstel vuiv de militaire heeischappii nuch een anarchtet sche revolutie aullen alden I legelxjkert zaX er d n op orden gtjnt I zen lat de nakrtimn Üox DuiteehU d I van de gedane beloften betielfcu ie d n I eeonomiM hen heropbouw iie vefleemng 1 van internationale credieten en de kver tlx I van giondstoffen afhangen van o nuko nfng van de beptthngen van htl veiur g I en lat het met nakomen daarvan zou kun len Ie den tot hervatt ng van de blokkade j België en Italië hebben Milleiand mee gedeeld i ich by den gemeenbcliuppelyke atap tegen Duitschland aan te s uiten In etn zynei interviews heeft MiUeianl verklaard dat de soaaal demoei jl u Duitechiand mets lievei zouden z en dan ue doorvoering der ontwapening Dit h Len deele juist De sociaal demociaten iim ailerm nat voor een ffi oot staand lege waarop de Vorwarta n een artikel aar uil we gisteren draadloos een u ttreicsel ontvingen den nadruk legde de laatste Cebeucten sSen hebbeu mbusscheo tieleerd uat oQtnapenng op dit oogenblik een groot gevaar beteekent vooi de bmnenlandsche rubt omdat de ontslagen offic ei ea all ebt genegd zyn contra revolutionna ie pogn en te beunen Deze overtuiging verhoogt id Beilyn de nerveuse spanning ie ten top IS gestegen door een bericht uvei een verydeld complot en een dergelyite mede deeliuig was mmers m Maart het begin van de verwikkelingeai Gisteren brach ten de bladen de sensationeele t d dat 1 op het rtiksnumatene vta veidotÜg itg een I conferentie was owrrompald de aldaar cius m het hol van den leeuw tu Ë cien of ficieren en radicaie coomnuiuatau wer 1 i l liouden Om 8 uur Donderdag veigadeice n Ie werkkamer van kapitom von Vicban ka pitean van Bohnstedt kapitein luitenant Aivater de bekende du JcJ ootbcv Iheb ïer venJer de ingenieur Meyar dip onlangs u t het Engelsche gevangenschap v i f terug gekeeie en de heeren Bertram ei Kahlei L Bertram i de stichter vwi de vereemging der frontsoldaten en KaUet een horloge maker uit groot Licht veld De vergatle ring was reeds begonnen en men on ler handelde reeds over een nstionalc commu nistiache baeau voor een samenwerking toen de vergadering werd overromneld In den nacht van Vryd g he ft minii ter Geasler zelf de a ngeibouden neriionan midervraajrd Deze ondervraging weid gis teren voortgezet De aan cèhoudiau personen sUn allen in verzekerde bewaiing ge bracht Gisteravond gsf de National 7ekung uen doodnuchtere uiti gmg van 1 zaak De aangehouden officieren onderhandel den met de radicalen over de wyzp waar op de wapens te Berlyin en oniatreken zou den kunnen worden afgelevenl De mili taire autoriteiten en ook zekere leden vaa de onafhankel ke so a ial dcmw rat sche parttj waren va déze onderiiandeli en op de booffte Men hac de rUkakaoMlarij TWEEDE KAMER Vergadering van Vrtjdag 16 April n m l uui I Voorzitter Mr D Fock App 1 nominaal I r 115 uui bleek het aantal vwi bi leden met aanwezig zoodat ie vourzittei d vi 1 gadering verdaagde tot 1 26 uui Op dat uur werd de vergadeiing geopend Lager Onderwi wet Vuortgejiaan werd met de behandeling 1 van het ontwerp tot w Jziglng der l ger 1 Onderwyswet De heei v Zadelhof sdap merkte op dat het ontwerp met voldoende doortrokken is met me ilenkbeclden lie in de toekomst de maatschappy zullen beheer I schen Spr l etougde verder dat de Katholiekaa wienig gedaan hebben voor het rmderwyit Spr B partU deed het meest De heer R u t ge r s a r bestree l de theoiie van den heer van de lAar n behandelde de tandenseholen en de whoolgeki regeling De heei Kolthe k sp betoogde dat het nooitig IS lat het bizonder onderwya I vet antwoording aflegt van tie gekten t n vaa zyn houding tegenover het openbaar uoder iis Kpi zet dat de ouders met de oMlerwu eih moeten amen wrken De heei D r e se I h u 1 h v 1 zal nl leen Rpreken ovei ilf motie Ofls nH rr en I tot skt v jrdedigtie hy het b snndere over leg met tie onderw ijzers I De ninister van Onderwas de heer V 1 bse r IS aan het woord doch xa Dinsdag I p reken I De verga lering werd verdaagd tol D n I dag i uur GE MBNODK BERK HTKW DE rAKIN IN U £ UAVRhH Het naderend tadef ir t MMI imtttki lUig ji v r ii l i i IwH I iire 1 ati l o Loonnuid II Ir rttwepvoart Vertiiigiimiw Sttwl 7uid vrifi fl tM i van W nw wkltt if OÉ4rtl ziiii dal den deeliymérx ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR Diteoli JAN J VOORZAAT en A VAN STAVERFN Accounfaoli Leeraren IMS Blikaiitoar la Osufa O Boekhouden UfRECHT DRIFT II Teleloon 16S2 I RUTTEM Wntha an 70 H PAST OP VOOR TOCHT dit Si zeer gevaarlijk voor uive nierkwalen nnte pillen zooveel betei dan alle uitere middelen tegen NIERKWAAL Ilkn Omdat zy loor M Wil II dringen to Jen l wortd van V kw aal zu x ti direct naar ue ni9 ren Tenelwie Uw nlerkwMÜ met Boed jfevoljt te fcc nezen moet het vergirtige urine niur w den ver wijderd hetgeen bereikt wordt doordat ons eneesmiddel direct door de vitrin on blue K at en niet door de Ineewaii den Indien Uw urme na het gebruik dezer pillen e a tilauu of groenachtige U ur aan neemt behoeft g U niet ongpruet te maken Hierdoor wordt anffC oom dat een der bestanddeeien det pillen hetwelk uitmuntende antj ep t Hche eigertiiehappen bewt Un wei k DC vemeht Dit kenmerk onderecheid t de DF WITT PILLEN van alle andeie nlerpiHen Het is tevens een bew s voor U dat ze hun genezende krach op de nieren en blaa £ uJbwfenen Het middel js beslist onflchadeiyk on brenet b na aUtjd een volmaakte geneimg tot stand lun b het bukken 7Wwre hooft PÜn wellio en onder de oo en ttin mecwtal een ken toeken dat are aan een nierkwaal l dt m Toor dMe vaarltike tekte moet ge oppa aen BU de miinte of t enng t9 koude 7f todit irljgi gt pun m den rug Het m lerensge vaarlek on zelfB le lichtste nier wndoenini te ver I Aiachtzamen I oodM U eeaffe v B dnt Kfrnptomen bespeurt moet U xonder uitstel len eeker werkend mirtde hiertegwn februiU n en wel DE WITT S NIER ENBLAASPILLEN l eae wwken i wt en reed ba 2f Hl RUlt U vof verlichting voelen lïp Witt 8 Niei en Blaaspulen vfér n door miUtoenen menschen Jhiet fiuctee Kebruikt dafrel jkü bereiken n van alle doelen der werL i de BcWttarewietc dankbetuiffInKen van Iien die onre Nier en Blaaspillen lebben beppoofl Waarom toch tiin DE WITT S PILLEN OB WIITii Nier rn niuupillm lUn Ttrkr Kt ur d iloacni nu ƒ 175 Ml In wosaii van ƒ 2 75 walbe laat t vècl rooniMlffrer zUn daar aQ 2H maal toiweel b viUteii al de kleine r llouda ktj ANTON COOPS W dit aat t If $ U VAN LOONUurM Wur slet varkrUsbasr Mde man M ot M firma K C DEwm t Co Dea Haac IMI in 3 J C Fickweiler s KOFFIE en THEE is de beste Neemt eens proef J j tm UITVERKOOP mH PARFUMERIEn mi ntg tlMlita inlnli daiin LANQË TIENDEWEO 11 QOUDA TOUW 1 ODI ÜRS 26 cent TANDPASTA H SCHMINK 4 SPLLNEN ZEEP 9 ALÜINBLOKKEN 26 POÜDRE Dl RIZ H ODOIi MONDWATER 100 FMSER PAsiirxrs 18 1251 ana ana rnn an 20 zi d nalas to KOSTING BELONJE s Cbaijipagoe Pils is van de ailerfijnste en allerbeste kwaliteit Aboneert U op dit Blal CHR KEET Markt 3 en 4 Gouda Tapijten Vitra es Bedden I loime soiteeimg KARPETTEN in alle sooittn tejfen siheip loncuiieerende piuun UOOD ZWAKT KARPETTEN 3X4 vanat ƒ 1 i 90 PiachtvoUe TAPISTRY KARPETTEN schitteiende Pei ische dessins vanaf ƒ 17 90 AXMINSTER KARPETTEN in meei dan 30 venchi lende dessins ui alle prezen I ANCASTEK GORDIJNEN puma kwaliteit lancastei met mooie franje vanaf ƒ 3 90 Inoime keuze LINNEN ROLGORDIJNEN in alie piij en TAPIS BELGE KARPETTEN vanaf ƒ 10 90 Prachtige SERREMATTEN 2X3 vanaf ƒ 2 90 Pnma COCOSLOOPERS Stevens fabrikaat ƒ 1 79 pei el COCOSMATJES vanaf 98 cent pei stuk met en zondei rand dubbele bieedte vanal 59 tent tot de allerfynate soorten toe Meer dan 80 velschillende dessin vooiiadig PiachtvoUe AXMINSTEKS vooi vaste kleeden de alleimooistL Engelsche kwahteiten vanaf ƒ 4 90 pei el i nma VELVETLOOPERS ƒ 4 90 per el Prachtvolle vjzersteike TAPIJTLOOPBRS niet met papiei ket ting of inslag ƒ 1 28 pei el eer zwaar gekeperde KOEHAARLOOPERS huiten ev oon vooi ƒ 2 08 per elTAPISTRY vooi vaste kleeden ƒ 2 78 pei elVLOERZEII EN in alle kwaliteiten en bieedten vanal 2 18 p elPiachtvoUe LINOLEUM vanaf ƒ 3 48 pei elGRANIET in alle kleuien 2 M bleed ƒ l 90 per elTAFELZEILBN gemarmerd ot gekleuid f 1 28 pei elKapok aaclalallan tmnpli t 2 pui vmaf 23 90 a papa Napokmatpassan vdimf 34 WIJ VERWERKEN UH SLUITEND PRIMA ONVERMENGDE JAVAKAPOKPrachtvolle RIPS vooi overgordunen I90p iel Prima SERGE vooi ovcrgord nen 1 69 per el Zeer zware PLUCHETTE alle kleuren 2 65 per el VEEREN BEOSTELLEN prlina Hik an Mrtii viiitf 70 aid ptr itil 2 persooiu WOLLEN FANTASIEDEKBNS vanaf ƒ II 9 2 permons GESTIKTE DEKENS vanaf ƒ 12 90 MOLTON DEKENS vanaf ƒ 1 59 Prachtvolle TAFEI KLEEDEN vooi de woonkamer 8 90 D tt Uw voortfMl door hIJ ont prijoopgiif te ni R alnnno Uw litaopon te ëotn 1947 150 Zl Btailaa Zl Blalaa en eikaars houding volmaakt u st 1 met de leer van defi Mocialistiscue jtrt 1 feet Hiei past den met Marxiat een ereied g 1 zv ygen miitecluen mag hy é y ook 1 tn gi mlach veroorlovaa VI nidter lp V aser komt Dinsdag it êi ti v oerd tily vak nu olviMri Ue hoop 1 u t dat het hem g lukk eeu mogoa een I uiU male geen paKy wet tot tam t brengen I loen Muuftter Cort van der Lnlaft up 0 Jan iyi4 de Bevrediginacomni a 9 ioLu teerde egde l k xc er dea naiuuk iop da het werk d t deze 3tttat rfPmm a aie ging ondernemen voor de kookoin t 1 van ons laul van buiteagewon betaek 111 s v as J ndien gil slaagt zou z eMinister zal de grondalag zyii galegd 1 voor etn krachtige ea duurzame i nt vT I kei ng van om volk en zaJ onze naiiona eeenhel z n bevestigd In z n anlwoo d prak ook de Voora ter tej Conmi ewoonlen die nu de Kamer de behandeling Ier mcuwe L O wet heeft aangevangenn liernnenng mogen woi dtn v tiïruelit II Wyzen ie op het grodte belan n onsvolk van yn verhBfïing door ondel yen opvoeding baniuuvdt 4r Bos aunfeilen ttiyd die op dit terrein lungur danren halve eeu had gewoec een itryd I d e diepe npoien in ont maut6cLi pi eUi I en staatkundig loven heeft aehteigeluL n I ekei kan men niet verwacl ten o 1 1 o dat de strijders van gJeteicu ol 1 lei hc en ladelyk met volkomen ven owen tegemoet zullen treden Wa het u t an Iers by het openen vaa vienltd njei i indcUngen Tocb weixl zoo vauL een utkomat veiVagen welke brwi bleek te zynvan duurzamea worapoed voor allen tnmet e k emen van nieuwen 11 i bvatte I Men mag iseggen dat de opzet vvin Oo t I van dat Linden en Bo g eslaag 1 nu dp Mimatei d e de nieuwe L O wet cal ve I acdigen zyn rede Kon aanvangen net zyn I ank te betuigen v or den wehv Utnden 1 i toon waasvp de ilaUMnw mm gevoo en vooï d jiuUie van zoo verwh emie v Ka hem ff4 rachl Indien d Sieuwe U O et keikeliik on e nationale enheid xal veraterkcn za ti reden ün om nkt te tneuicn over i f KW eUUhald ooImM dmilt ideal n 1 r tp gevenl t De geallieerden tegen Duitschland Het viedesveidiag met Tuikue Boodschap van MiUeiand aart t lïnt ache volk Duitschland s verpbchte kotenlevei ing xemeenschappe lyke stap der entente Gevecht tusschfn Russen en Japannferji n S OVERZICHT Sitf ËUndeluk anderhalf Jaar na het sluttn van den wapOTstl stand 7al hot ontwerp vredesverdrag met lurkye def o tief w i den opgcBteld Het voornaamste werk i Ui de hueenkom t te Londen ai iwcnüliw üoch a we tie van zoo groot belang en tfoveodien ia het in dexe zoo moeilyk alle partben d w z tule leden der en tente ftant Turkyea od nie toe mindei ter zake het Machtoffer heeft goed te vinden wat zn overwinnaars beoCh kken te bevredigen dat de ataatshooEdèn het L oiodtE hebben gevonden te San Itemo het verdm opnieuw onder oo en Ie zien en het te schaven en polijsten Volgens de transche blatlem sal lurkue Ie helft van ü miv oners WUezen Het zal j il pen Ottomaanfache onderdanen behouden tn twee millioen Chnstenen Ongiïveer JO miUioen Aiabieren Armeo ers en Grieiten ün bevrud Het kleme lurkiie dat zal blüven bestaan zal onder nauwkeu ig toez ch der geallieer len gehouden worden zoodat het met meer gevaarUik kan wor den Nooxd Westelyk Armen e zal een or üfhankdyke staat worden De Koerden zullen een aparte staatsregeling Itrfigen De enclave van Turkue m TJirac e 2al aan driekenland komen De machtbsfeer van het achterland van Adana en Adalla zal I voor ranknjk en Italië gereserVeerd wor uen Konstantinopel en de zeeengten zul len leen internationale status krygen Set Turkache vredeweirdnwr zaj te San Remo vermoedeUik met de hoofdsc iotel vormen de howling tegenover Du tsch I laavl aan te nemen en fipecioal het jongbte I cmiflict tUBBchen Fpankruk en Engeland I zal nog wel eens ampeltjes bespioiten wor I den Voor zun vertrek uit Parys hei ft Mil I lerand gisteren twee Engelsche joumalta I ten ontvangen met de fclaarbluke yke be I Qioehng door middel van hen een bowlbchap I te richten tot het Bntache volk niet al I lalen om het te verzekeren dat al e ver I genren en vergeten ui dat de lanuen aan I weerazyden van Pas de Calais Aeer aid I broedere samengaan IMt wa maar de aan I loop MiUerand drukt het EngelocHe volk I op bet hart toch met te midden van lyn I eig en insulaire veaLijfhead te vergeten dat Iirankryk met zyn 38 millioen uwoners I staat tegenover een IhHtecUand met 60 1 miUioen zielen Die beide cilfers lijn vol I doende meent de Temps om de conc uh e 1 te rechtvaardigen v aartoe de be prekin j gen te San Remo moeten leiden ontwape I mug van dat geweldige vereenlgup Reich I Millerand he t z m stille bede tit het I Engelsche volk en regeer ng om toch te I begrupen dat Franknjk net anders kon I dan strtiden voor iDuitschland s ontwapemng afgelegd onder den druk lcr Pran sche Kamer waaina een dag te voien een mo e was voorgesteld waarin dp regee nng nadrukkelyk uitgenoodigd vverl te eischen dat de bepalmgen der ontwapening jn het verdrag van Versailles nauwgunet auUen wwden nagekomen Aannem ng van de motie 18 tamelyk overbodig de regee rfcuc te Parns wil zeWe mets anders en het is alleen maar aan Fnxeland te wM ten dat ze zach tegenover Duaischland moet Hdimden En and komt na de af straffing de het x m bondgenoot wegens diens eig endunkalijk optreden heeft gegeven met een doekje voor het bloeden waar niM het tevens wil verzekeren gcennins van plan te ziJn Duitschland zijn vcrachil lande verplichtingen kwyt te scheluen Tn de eerste plaats heeft de entente aan DuitBeUwd verboden teenkolen te leveren nsMhet bodteahmd zoolang niet e nt d orereengefcoDien hoeveelheid aan