Goudsche Courant, dinsdag 20 april 1920

N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken Ho 14293 WORMFRVEhR Ol ÖERK HT 1765 V oüdt t iw Vee mt t 627 34 LktMZAADKOEKEN m rk sTeR n w l i E 1 L mtrlv STER ni aopioml e rdfl ukken inefck W L Alle gagwiMi Mrd Zulvir en mtmnnteuHe door groote Voedtn£8Wa rde EcrgOlplom Parijs 1900 Ne en Gouden Medailles Ge OiïEEVOERD DIUXWEI levert vlug en tot billijlken pnjs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA lUdactic Telef Intcrc 545 t a u uanli n iag gcdCAvaa halibaa tot een poging 0111 de U iei sehe reg aniu te laten vttrdiwtinen ffo opwaun da rwicoreipu bliek uit te loepen De üweracnc iegt nog lieeft ea zorgvuldig oodelxoak ingt kbeid het Uerijoei iagehlatt waaraan ut bericnt is oDtlweml zegt dut men ntct h t oog op den tegenwoordigen toaitan I m lieiaieii lUt b richt mat veel vourztehtix heH niixt aaAMtardmiu Dn reaoUanair r vo utio tairen meent bet bUa aua ibaas rievaaiiuker dan iollar a JklulMaai Dt L olfi Aaawurer HiawMii ethar dat iMC ge vtai gnfot was maar büttlda wM ermeuon Uit IwrfaMd komt e n mat oavaimakeUik bttncUt De autoriitMlM V h t gftMna Luand vertegmtwoordigee la naam de bntachf i ac rLBg volgens kun sym th een taan e aan dun Kant vun biun i em Nu hetd t de Coionera J ui y die i n oude noeK he ft ingwitoUl naar dan üuoU van i n burgenietsoier van Gork ta bi ar uit bpruak ean besdtuldigiog ran atflbrd aift voornedadite rade lutgesproken tegen Wïd Georgv ra ci 4 t h T im en auo ren tiiilt wie do politie De juiy vaulaarde at it mootit 1 op touv gnet door i po tit officieel gelRid k or d IlritXvaii reIteei ng en irepleti d uwler 0 i ït4Ui4MriiiH uen van het grufsti gebeld In verschillemle leelen van lerlaiut hfiïih b n ngftregelt tedvn plaats geiwwi ia ail jiiihill graafA hap Ciarc heeft een gr mp gewui ende inaBéên geschoten up Ine pouUa Hgei an di uit M mia kwaraea Jbaa MTdir weéatMt ms aotMr g M£i D torde agcuid beaotwoonkl hat vuur dowdde een der aanvwders en vervoiKkl er drit Voorts he t le numigte d aoldatMKlub on U politieposten t Londondei aung vallen en de politie die te nutp awam met schotMi en stecnan ontvacuen Daarop rukten twiahondaixl soldabn aas om dr politie hy te staan i4 vttontaa ook dt oprot imakers Het reJaet dmirds vittr uur h ea toldaat een agent vau iMiliti en negen burgers bavinden zi li m ii t iMteo hUjB Iua tetegnun van omciMWtyaOd imldt dat er aen bcüta ivUatil oaar larUad geiMiden xaf wprd L Voigemi de unday Tinaa heeft Urdtreneh fRitslafr Wenomaii als tOfdlWute puat van lerlittKlV Hat is nog nkt bekendot it Antslu g iH it vaard maar hot laiwaaitcnynlyk niet ngaao voor lal de eerülfl mini t r uit lian K no is tentggekeer l V J Uenikui da bestrtidar der Kusbim ie boisjewi j 8 te Londen amirekomatt Hoe wet liU bU zyn aankamal iloor e a verte genwoordiger van h t miu t rie vaa pui log weid verwelkomd en dtt denurbement hem offltie £ zal bezoeken wordt verklaard dat uan zyn bezoek geen officieele batae Kfinl mpet word i gehecht doch ilat h Mei n naar I ng land komt omdat hmn aldaui egn vert Iuf wordt aaaviobotian om lUMt te neman A bon entendeui ioen Liuyd beoigt Ie i an euie voet op i ituxttcnea uo it m iei te en veWdaalxlé löt tasi iu n ue cj li erdea vwiconittn overeen tenuniu besL nd Wtfletde er aiemami aan uaaiop hU Jttti ue De onu nuigaeid uui de üi uu o pu e mier liie op zyji reis a uiys ingbiva i g vermeden had let uatste ate van ui lodit ovei naaschen Do iem vooit e i ra een gunstig teeken daiuïcm l hi voor Lloyd oeoirge a gewyzgde btcmtii ng sinas tiu xyn houldstad ver aten uil iibe ai het Mgenöei ng van dta inin ïter pie fijdeat misschien oua eeniK zins iittU rite geteld Um desen tud van t laui een aulo itj door de Kivieiu maken oehoott ntiet sot de imnat aangt imme Het officieel vastgestelde programrtt luidt Eerst verdrag met Turkye dén Puitschiand vervogens fmancieele en eco nomische kwesties an emdfelyk K is and Maar duidelyk is dat men al in pa t cu Uere gesprekken over de Duit che ï akên heeft gesproken terwijl men off cieel nog pas aan Turkse toe is De eerste zitt tig H TIMMERMANS rb nia H OlEaTELHUIiSr EItetr Biljart n Maubalfaliriali I Eiwee 17 Tiiifion iBi aouot a HUISHOUDGOED OOnDnecmtCME HtTAALWAAÏNrAUUtn TOfhatn Wed J BieHKeUS t IDOn DOTORtCin ISM 16 Adverteert in dit Biad Inj u ItopMi tsam hl nuwt Ie zija lifcT voor zu h ull m lasKUmlH ie hr4ihr ti Vmmw Prvoir zrilfl l rv r anhttdde zijn hooW Netn tk heb altaan df wral heoTMliik km K4 lrapti waarover ik n tiehnei Mn bit V rt id niij hi het i f ili vnii zij n i 4i tl n h t g rf rt wax w fli h Wtm votnlut i v rtn ki Il wm aanhtttp iwtde ij in t xaclm 4iii totdat wl b ni Ui rvi to tvfchHv it k l Ik w niit waarom ik wmmk tr Hiu II iiittar i heh bet m w i dt p rmh ten lotii Vi or dkii lijd mi ik bM hur Mu ti l IMMMl D olgwndtt dag wa i eadv db ln V r M til doorg bratta n ai a hrt M zo vtin k tauilUv van di n adtSA ti l n tuiileg df eeuigoafwkHfUuuröbraolK iJ U H I fc Iiografeula op It ll v g pm lw ilii t twaalf uur D r V p M w ifl v vonig UI g4 iiiakvitUk Zij dit decjiuunni aan i b Krslailxp iMcMd h nntfripn ioti Ii4 nog laag HrenionlAif van ilJB t 4t krak dfi pttiflknot vaa te veri pnili4e g iu i at KI do dnii dkHWt zt4t ingHa Iiap albian k rug naar hM iNiMlMtf i Q uig ru ilfr a iMftr hrt kHm shideetSfi lwk WHWraii U do I iir ntaot 77 Maar kaji ik u niei lael li lulpinot n r h ni d u e gaan Ik v h tekciJ iftt u voedspl jioodig beeli Ik zal bide4t k klaar iju antw ir Idt J terwijl zij dolor it geoi midv Wir tfng vam de kain r li oor haalr tvt d w e gemaalkt Isa jpi g langizaaJi naar be utieii nntvr ile zllfcamer waar de lieer Prvor liaar n Bpannla0 wiiohfto en waar blj h4 gf dempt © geinig van haar Rttmineo ui de ga terij boven boorde Z1J Is heel goed g toof i iiiaftr bkahn haar oo n gjinsleren fls groote lainpen zc4dp de v rp Bter O Ik w iöcft 6 meer e iikmt d t zlj op ttjd w g Jton en lÏMr onlcr ilen inaeaiijd diwn An fti 4 nwesit op eWekh van het kMne gezel 7lJ 8 Boo al niet veel tjch blijk niet smaak scheen lec ts vtrian i d fiat er VïMi haar geen schaduw nu lfi op beu e TPfds zooveel gedaan hi d dm De ipMa wM opgekomen toen zi naar Wt n glpgea fai den gsorméfm n vondom IiMm waoMlog te doen naar h hai t AGENDA y t niir GklMtiiw Houw n ffoa llR Of flHii Oiilw 4jnnt8 Ootmnifwli rniei g rl tiü frK0uLtü wij cw c ld lUdla iWil lMliji I niopu uotTaofM vaa vh wlertntea MnavtM vanariuHtHMaa m IK b au Verkrïgbuu ta Oood bH ASTOH COOPS Wijd mat au ht 8 hw obavan by A N VAN ZESSEN DraUwij A BBIimiUI KMM MOBA LANtl EN müHAenT tl VIBirntOKKENEN MUttair TervMT orcr ée ipoorircitcn Vna de ê Mo tm A i r U opfpdraif eD ni hii pt e fi liiK Hiv d4kba ir tc tiflo zoo mmmUs hel mlbn odw jwr p4Ai i ni un o vtmgm mi oir iha Ui oAinen om bet wrrocv Koo LUCHTVAART HoB NmL Ver roor Lacht vl Ter K legeiüi td van het 12 Vg jang bc taao dei KotunklÜJw NedertaadBche V r eeniffitiK vooi Luchtvaart ui Zutenlaxmid tiiLg in 4 e Twee Steden t 0 GravenKace een bUeenkomat Kehoacien ueUce uerd büigewoond door K H jen Prnsi en tal van andere xenoodijrden De 4 idervoonitter der vereeïujfinit in iienjeui Alb Ph Kaptefin openue de btj eenkonwt met een rede waarin hu meüc deelde dat de voorzitter de heer uolün Wt ziin jffoot leedwezen thans a tt u t Londen had kunnen overlmmen Aan het einde tuner rede gai spr het woord aan den bekenden Nedenandüchen Tli uigfeouwer Fokkei tot het houden ner voordracht over i e toeïomit van het luchtverkeer met vlleirtiui en Onder de aanweiUKen waren de mini tw yan waterstaat de heer Kón on del bm femeester van s Gravenhojre mr Pa tUn De heei P dücer vertoonde ten ölottei eenlffe zeer belanirwekkende filma van wa tervtfegtonren en van z n spec ale ver Keeramachfne De Prins nam daarna aficheid van de beatuurrsleden en hunne dames De aan weiigeu blevra vêok byeen voor een thee in de frroote zaaL C de Rot ai t CrabeChs vat 5 naar Botterdam Haringvliet 68 D A Mulder uit Kleiweg e naar a Gravenhage A BeM siuaatraat 51 H Geukes uit Kutperrtraat 20 naar tmmen KMipaaeuni da Riik uit Wachtelvtraat 2 naar Schooiüwven Veer straat N N Snaauw uit N Markt 9 naar Maaaaluis Leger des Heiis P Kru jt uit Heerwutraat 87 naar De Bilt Utwchtsche weff M J D Geerlof uit N Haven 28 naar Rotterdam Oude D k Ml A de Blank H odHkj9e uit Haam S04 naar Soeat Kerk kwanstraat 10 J P Bakker uJt Bobaar steeg 22 naar Amsterdam Haarl Houtttilnen öSb C Verdouw en gezin uit Kat tMslngel 48 naar Nunapeet SUtionsweg H Timmer uiC Boelekade AH naar Rotter dam Korverstraat 27 G van Dük Preto iiaplein 86 naar Haastrecht Groote Haven C J Blankers en gezin uit Vlambig tniat 60 naar Zundeft Sfolenstraat B8a N J van MuJJIwQIe uit Gouwe IIS naar Rotter dam Roienspoorstraat 13b A M M V van ha uit P C Bothstraat 87 naar Delf haven Voorhaven 11a R F va Huuk sloot uit Heeren traat 180 naar Brandw k P J M Grooa mt Fluweelensingel 101 naar Oudewater Pensionaat G G van Fmpel uit Gouwe 25 naar Eaten Openen Dorp straat 83 B Boere uit Kattensingel 1 naar Oudewat r G Langhenkel uit Re KentBHseplantsoMi 13 naar Amsterdam Lounergracht 164 A J Nagtexaal uit VeerstaJ 11 naar Nieuwkoop JBVESTIGDEN E i luchtdleoat tUMachen Ijtm erk San FrsMdwA BJi het indienen van de benrootlajt der postertitii heeft het Amerlkaanschn Huis van af eviaardiffden aanirenomen een be irafl van 462 000 duizend dollars waar van 1 260000 voor de vestijrin van een tuchtmaii tuAMhen New York en San I ran CUMO POST EN VKRKBER BrievM vour Heanar e De directeur tenoraat dor Ioo eiuen en ieicffiatie maaict beaend lo lat met w jsiffing van utgreen ter anke ia medegedeeld in de Stxt nr van Mj art j 1 ifewone en aanxttt ektsiide oneven bestemd voor Honxarut eL r wn m gesloten omalaa kunnen worden venenden 2o dat de invoer in Uonjtiir4 e vaa on ir atemj etde Oostenrjjk Hongaaxiche ft nlT DUjetten per taya en paktetpo t w ver EKMiea K J van der Meer uit Rotteidam P Hendrikstraat 76 G Poot dbe uit Gouderak Goudkade 17 I J Snaauw verpleeg ster uit Zienkxee KrugeHaan 180 D J Mooyaart Amb R v Ar uit den Bom mei SpietingiAraat 143 N Stouten uit Lei den Gr Flonaweg 36 Jkvr A W P Ge vaerts TullekiBn mt Numegwi Üosthave 68 J H M Smolders dbe uit Tetenngen Knigerlaan 130 J Schuurman tuinman uit Idaarderadeel A de Vischmarkt 29 A Z de Jong ko m n uit Moordrecht Wach telstraat 28 G L van Ham zaalopz garen spinneru uit Alphen a d Ryn Boomgaard straat 96 A F Jaspers uit Utrecht Blee kerssmgel 61 P Eig nraam uit Vlaaniin gen Hoogstraat D Kooesenbur en t iin uit Reeuwuk Ridder Catsweg 11 J H van Meueren kantoorbediende Bit Gonnchem Groenendaal 56 A Molenaar borfthouder uit Bergambacht Groenendaal 53 G Sterkon Cong Mi Tehuis uit Utrecht Peperstraat 54 M Schaap uit Waddinxveen N Hav i 204 A Werburg uit I inschoten Wilhelminastraat 552 J Anker Uit Bergambacht Lethmaetstraat BÜKGKRUJKE 8TAWD IJOSKCKlfp OMtOHKN Torn lm Hendrik ïi v t Op peet voor Polen De directeur generaal der i o t i uen en Teiegratie maa t hakend oat hei xehtKMc poatvomeeo met Polen van 1 tot en met A dezer is gestaakt De eeutvoUende rerzeiuüng der bnetpost naar i oien aai weuerom gesemeden op Ü aezoi mei lien tram welke te uur ö nun v ni van Am j rciam naar Klteai vertrekt ÖNZB KOLONIÏnI 1 I oi ea A V Qon I WiJJeiu ri i V V Mjho eo A Oortwwn GonuJis z V Verwofj en ML Veri ejj Mama rrtfcfl Maartifi d I O Vermeulen en H irkwlöns HondrÜB Arte z v 9 Vwwelj ea ji dK4 KoaimK iMHOrWD J HouilosBer 2H jnar en J BooIJ 35 iaar N 1 Sohnap Jaar ii F J VeApide 25 t ar i IWr i jaar t n A Grtx ndomt S j iVHilhOFN lacol pelem j om n ijwtuiTl A i jaar Maria o phfaii t laan wtd viin V N derho 4 ir HAASTItFdHT Burgeneeater van Batavia Lte iieer Ir A ihKo difooiour GFIIOKEN PifTter Ajrle z v A llasn 4 1 A 1 van Vhet ONPFH rriOl WD f V Mourt t4 ffnar il Pil r r Kroes r T in mN Gteen vj isrr KKCHTZA JCN tasMitie aaage eekend Willem Visser die wegens moord op het ld jang knaapje U van L euwen in heUoswauergat te Amsterdam door het e recntanoï ie imstenlam veroorueelcl w as tot iO jaai gevangenüistral hfctft naar üet Volle meldt cassatie aanjreteejcend IFBOHEN OeMe OVERhEDSM COHEN Co ADVRRTENTÏ N KUNST Bm VoUuwchoawbu g te Amsterdam naiiiEK v a Markiezen ZonnescliermeA Jalouzieën RoHulken enz hc ii er H Koopman dt Ix iceude i i Ier v n do gewoaen NedartandBoui OjK ia he viH r tjj oadt nbumngMtfeeMi uie iu w r o xMMio Hij hÜ Iü iiiwionUm en v lk o wl nrK op iieii ii hetH r i n pUii voor klaar ls t oiJitenrl uh t hij veiia uuvt oordigiera van tfe p bij t ftli g iM ouiig l ojn er hun ie s sn 1m v w i Üin OU t to oen Tenten H J VAA SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA Hij wil zijii BOhoiiwIyurg zetlpu hi liet IjmkwcI Ho thje o ja r op de pte VHêd To f lu Üo onj B aUMid en im ii pl Ho n if iaii d gd ülj hneil iJ oii rpe ltom hm ntolowori uig vti r3io H ion einrt Lil U a öiiieoitt raad loowjMiniwng voor dwi Imiw t die plak u verkrijgen Hil denkt zurh dtdi v ola olK u vburc in den trajx ii fM i jouivbujTg dit te i ii ork fltaal I aarvan heeft hij foto s uit Mnliikiipjii Triiiii Sollede Ssloa ea HaltkaaiBrBieubelcD laT f U SladM LiaaeBk rtaa Splejeis8ckiI4 r4 a TlM aM EikcBh uica Buffciua BoekeakaitMi ClubfsuicuIU Zijdenpluche AmeableacDlen LccrsneublemeaMn KspoknafrsMea Wolten ta 8sUjadrk as Stroonstrsusa cas eai 5396 8POTKOOPJES III 20 BSTK ADRBt VOOK JONGBLUl icrr HuwBiiijuPLANrncN tlllNtnUTMIniiWt iJ iii iMiii ROTTERDAM Tci leoal2a0a iJv hear Kof inan verheelt ioh niet rtai tr lUT het puhlu vtczet z 4 komee t ïw tx Dwinx van hr LfMdrtche BMOn e maar hl hoopt tta kunncQ overtuigen dat z Jn rhotiwlHirg do onigiBving zoi ere ennip whadf I at XmatordHii ani aRiionwburg hard noodu hnolt daarvan hoeft hIj de mufiipnj niet intvr te overtulceo Hij h l alTa 4 rraleii oin aan te oomen dat hc ge iriet ntebestuiir voor Jja plan wel waC v oeit HukUsfaig WUleM Meacrlberg IX iAnlMsr van Kunsten en Wletensctiap poi D De Viseer aal ZaterdaCKvond 24 dnet te Ainsterdain MJ de huMfghiiF van WUlem Meogelbfliig auiwexic kUo mtote n 4w wooidvMnUBi fc ahpe n e Rlieumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitspiefceJrik lydw heb ik m ilf genesea Sindsdien heb k het als miin levenstaak beschouwd tp tf t ten ook anderen te genazen Ik weet wat het beteekent te moe ten tyden maar Ik ken oo de vreutpie van tendeer tot ge zondheid en kridit Ik heb myzelf gene zen maar ook dtiizen den anderen Tal van attesten zou Ik U kunnen tooneu van tteden die reeds vele geneesmiddelen mchteloos hebben gebruikt en ten slot te door Gloria Tonic ztjn genezen jj z nu vvedei gezond en sterk en zIj vertellen een ledei wat Gloria Tonic voor hen heeft gfedaan Na veel studie ts het my gelukt dit geneesmiddel samen te stellen vooi de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Henpjicht Indien Lwe ziekte behoort tot de z g ongeneeselijke gevallen zal eén dou waai nchynlijk met ldoende zijn om V al gelieele genezing te bienpen maar toch z t l leed na de eerste doos binken dat mijrif beweiingen waarheid bevatttn GLORIA lOMC m veikiijKbaai m doo zen ƒ 2 50 Te GOUDA by AM ON COOPS Wljdstraat 29 n ei cloi b j de voomaamötfl Drojcisten Vraat t evi neens df QLORU LAXfcER iLLfcN A f O 75 per doo Waar niet veiknbffbaai volgt toeren lin na jntvauKst van postwiasel pluM Ml 20 voor poiio door John A Smith n 7 Voorbarifwal Aiyi itordam i 07 44 Koopl ze Z is best N V DE TIJDGEEST TpekliinQ van 500 nummers ten overstaan in Notara A G MUUIE MaandaK 19 April 1930 Pnii vm t 1500 166 6 I 1000 5399 6119 10022 207 t I KIO 11578 I 200 2708 5072 8337 f 100 1658 7599 10171 10705 I729 18690 Prllzea van 1 90 Wgen geld 6 2671 4582 7443 9697 12 A I46I3 173 1 IWSH 23 2701 99 96 89 90 91 A19125 102 15 4620 64 9921 12529 96 24 HO 9 2809 57 7555 6612809 14706 36 1921 96 41 81 7704 75 2814809 74 21 251 79 4764 7 10063 58 6917422 76 95 2913 4805 910132 70 93 4419323388 34 55 30 74 93 14919 80 33490 57 4979 561033512792 25 98 I977 74 90 7845 4212844 3117563 7 81 3070 5012 7978 10453 12908 48 17673 75617 3116 94 8000 76 241516417732 95 61 3209 5123 210533 31 15356 5319489 713 3320 38 816210609 56 91 971951 861 25 5276 8254 46 6319489 66 J8 7D 70 5364 91 10768 991592817817 43 967 88 5452 8381 10671 13016 48 44 80 1092 3403 62 8429 96 75 89 92 93 60 94 5910 8921 10927 13124 15705 97 I96J2 1105 95 41 68 79 77 3517928 41 42 3539 54 92 9713202 62 36 71 1207 eo 5632 8617 II0I3 20 74 37 86 64 65 5700 26 18 78 88 6919756 96 94 41 59 391330219890 72 59 1315 3611 47 66 90 601994218015 68 24 38 5631 74 71 81 52 61 82 39 n 9916 92 91 93 69 6219869 77 3719 20 873011117 13491 81 7419906 82 99 47 37 3613901 8218199 J2 1441 3617 8019 44 96 941601818219 68 92 62 31 9211368 93 00 3020033 1948 77 3 8808 971362916167 51 99 1602 3903 6112 3711419 51 16324 9320160 14 9 6203 40 44 137IS 44 69 77 32 326369 9311542 62 00 8820207 64 73a445 4006 82138201642918322 10 84 90 78 96II690 30 4018479 58 1712 4021 78 64 11707 321691918519 98 1830 4130 84 9099 28 63 49 2420362 je 31 6942 9199 3013943 51 30 99 IK 63 69 63 89 49 93 8120484 89 68 78 9202II8I9 80166761860920559 2121 81 6631 6 261405916701 99 98 2304 92 6799 22 3614178 1218740 65 62 99 68 32 90 84 30 8310624 2430 4261 6806 9476 89 86 40 86 72 32 74 48 97 91 14207 81 8620722 99 4325 7006 95I0II94 1 74 99 96 83 825 26 7179 13120 431216874 18821 98 28 4406 7215 96 IZiaj 1444316939 30X633 27 24 21 9X1212287 14514 98 70 I 2129 47 7311 95 91 3017070 18000 007 SO 69 7417 8812309 6617248 IS 14 09 4561 30 983 43 74 69 HOM m mgrng Dinsdag 20 April 1920 j Arf 4 a r i eOlDSCHË COURANT Ui l iTie a w s ean A cL rrerterLt © lol© d rroor TERSCHUNT DAGKLUKS BBHALTE ZOM BN r BSTDAGBN ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 3S per week 17 cent roet Zondagsblad p r kwartaal f 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper gesehieili FnUMo ptl post per kwartaal 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 49 AboanenUnten worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA IQ onxs agenten den boekhandel en de postkantoren AUVËRTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beKorgkring t regels ƒ 1 30 eiken regel mee ƒ 0 25 Van buiten Oouda en den bczorgskring 1 5 raffeU ƒ l S ï elke get meftr ƒ 0 80 Adrveitentien van publieke vermakelljkhfeden It cent p r regel Advertentlfeo m het Zaterdagnummer 20 hofdag op len pnj INGBZONOCN MfiDEDKKUNOHNi 1 4 regals 2 0S ulkf nfd iOf éa voerpagiaa 60 hoogw Gawom dverteatlfen ea hignconden m d dMliag a btf contract lot imï W eeerden pr s Groote lettars n randen wortlen berekend naar plaatiniimte Advartentien ktinnaa wordaa iag onden door tusschenkomst vu lolM delaren AdvertentleburMHix en ome A eatea BuieaH MARKT 31 GOUDA Atointetntta MêU Sntêrt M eeii iito iiuiie üK oKiL KeuLt i vt ujlii ui oaluuiiuti neeiemaai niei vau nooitn ual verscniiienoe oepanhK u iio ouut n toiceu verzauit voot i utisi njanu tiii idiKi zbi te üan tieiuo aeaa uiiuit ug n op aai litige ni d ii tieii iwiWinaL uu hl i unU te ctwiitt n un vei pticittuiKen nu Kumt n fe iseuuniicive iageeijJUf jcL i uk uaui nog aitud met in at iè tmiun adi ouexjL gaat m een nofca aan ür cnlfiuL jeboogi ze dut tioze in naat ctiiuvci Ut tailcudu de jbjnvvonnoiwtuure vun uniu LH iiiaemi i ea aitgaat hij ue iiiHtcJting uui iiiiiiAu ui t uren v a tiiif K lut iilti uui een iteüru dbi V lu tot verAezemuking van nu lUure tim tioiÏLa uiiffeatoten VooiU beston I i a waaiDorgen teffun 9tn raiBüiü k nuk ii ioaivan De btweijnij uat de hnuohnci v enicn nuütuire oetenincw hei ui tiuani Mouiddt niet uan de itifsn Ue l u tscic itgiprinK i h t niet oMfl met ie onvat tuig dat dt bepaUnK n vi fe Hei rB edvei u i haui zouden U ingen ie uüvolk tik vun Ie luddblen tot zeirveidt loKin te bi toovun Ueveiuigiuie van de law endiKt umi en orde was de voornaanutc vo iiw luidt VOOI dt tenuitvo ileiWinR van U it tu n gen VUIL hut V rede rcidnur Volden het I ftit Journal zuii 1 i lI nem in aan di Lonftitntle te oun Kfoiu het eenh uvei de nooikiaktlitklteid Üui Mjh nd tot tede te bren p Uc vtaag i al leen maai vt ke du ungraidde tu eho i len te worden aarwtevMid UlokkHtle moet Lloyil George a a E t ti i h b en 1 laikkrijk wa hiertefcon fitiit hujnan t Uk uverwegmgen en wti ai1ÜhqnlUK vovtti i melyk uptdat het den eco MtMlHn winner opboupw van Duit chiand met oplette iik m1 beiommeren üoe Nitti hiei ovei denkt melut het Journal niet De ItaliHiinschc premiei denkt ti misschien heeiemaa ulet uver Nitti voelt eiden het fi t en leedd meer voor toenWeiimr tot dt n veoe gere vyaaden dan voor voortzettui f van den stryd en de i ranBchen neinea tuni dun ook met een zekere ajvv uan op 1 l i ur ii3che i ers spieeKt van een ai tl fian HCiie stemioiDfr in itatie en noemt de kl lüotiteu over een mogeiyke hei va t ng vitn den Uiieüond verdacht zoo lat ue itjii ion che Kezant U i ar s zich al genoopt h elt gtj ien olficieel tegen te spreken iit Kon ner s bezoek te ijtumi eenur verband lua houden met plunn n voor een bomiicenokyt üchai Inimddela heeft Italië een Kt iii it naai JJeWyn jïoaonden die voot oopm uen L tel van zdUK jfelastigde zai diajrco Dt Fium kwestie kan door de afwezig held der Joe o hiaven met wor tn opgw lost Met betiekking tot het bericlit lUt m bog nsel een overeenkomst zou ma geslo ten tusschen de regeenngen v n Uuue en Zuid blavie maken de j niKSte uul JaUv sche b aden melding van beteojinxen en verjfadenngen verieilen week m tal van Zuid Slavische steden en dorpen ehowlfn Lenemde de legeeniur steun te verletnen m de Adriatische Quaéstie Crroote op uindlng schynt te lusi veroorzaakt door ue belichtfOL omtrent nieuwe voui teütu tot evn Adr atisciie reiteiiaK geuuau t oui 1 loy l Geoige m aauiC aonien uiu i U bJltDj Gemeld wti i dat do trromlnUiit van icm vooiKtoilen was dat de Joago Uiaveii hou iük de Kroatiaclie voorated van l iungc souden untvaniren te dtiunen met de naveiut van baroSii toiwul I iume zelf aaa Itj lit 1 011 komen t n de Italiauavch Juoiru b sivi i4chu gienb imllvkeg bUM ciien Vo1ohc i tn A bbaftia zou loopen Dooi ckoe rfieiis xou liulii ufz en vua zl n aaoHpra op o n Leiiitoiiale v rbtndlnK tuAachen itm i eo i lujme maar het Itaiiaansehe gtbiMl 4ou de oorspnmkeltfae Wii on iua hienl or uanmeiktlijk ov rsolii uden daai 1st gelieeii ikcheielan l li tn eitolMk aan Itdie sou kom u itailai aou aan den a n lfren Itunt Seootan aan de Juego luven ifstAan In ptu V K t l tunw De opctttwie nieeniiur m h el Jofgo Sla vto vti wierp met kmoht het denkbeeld m I iume tegen bcoetari te rutlan an M Us de bladen dia het meest atm de z id der Pre tibsj lËgeering stuan eischen awl re vet klartngfn van d Juego Slavische d uga t e te uiya De Temps vurauomt uit Home naar dt U Gt meadeall Vier vertetrtfovvauili H i b vun i iunie wilden door Nitti unUiUt gtn gorden Daar deze e n hunnei 4i d Annunsio vextegamwoordigde aict U ontvangen vetkluarden de anutiten zich utidair met hom zoedat de audient niet l igTig D viei ufKeaanten veiiclaari en taai op dal tiume als hei niet uu Itajie kuit A orden mgalijfd vtiikoiW rtetfloröm gelatoti Indien Fiume gaan temtoüM ootinal telt met Jtalie benevens volstreitte 4ouT tem telt oivct de haven en lU spoorwegen krijgt zal de i ad naai de uitei te mhhieen giypen waurvooi de taliaan ch fi get HUK dun veraatwoordeiijjk zal siin De Daity Mail meWt uit San Kemo at maarschalk Foch een rapport he ft opgenteUl volgens hetwelk een leger van 100 UnO mati noodig is om toezocht te hou uen op de uitvoering van het Turksi e V redenverdrag In Duitschland guuA de saken hetze Ale gangetje Ue wapeninlevermg n net In UKtriegtkbied voidert niet vee wat lp re geej ing niet ix let rooskleurige pommuni iiué i te pubhceeien De l raaschen midpn naai t heet de neutrale tone betig iljn Lf ontiuimen volgras de éena lezing z ch echter te lirankfort opmeuw heuben mi licht vorens een ander berichtgever In Ëtueien is een aieuw comnlut ontdekt n I 10 de gevangenis vun Nieder Schone leid waai de vroegere leiders ier H isr che Kaden repu bliek zyn opgeslstta Ontler hen beviraden sich Muhttum Ttt Ier t nz Men heeft nu ontd dit dat de ge vangenen die over veel bewegmgsvmhai 1 oescKikten met hun vrienden die in vry lieid leven in verbundinsr tonden en een meune revolutie haddMi voorbereid De aan staande ontwapening der burgerwnch De besprekingen te San Remo Het belang der parucuiieie conierenues iittaatiegelen tetten Duitsch land uien Vunacne noia löiue s afzydiiflieia aoego oiavie n de j iuinekweutie l en legei vooi loeKicht op l veidni £ mei lUiKU u in uot in een gevuagvnis Lioyd ueOige van muord l escnuidi£d ongeiegeiuneuen in ieii ina i inanueeie Luni ienne veld dan ook met dooi leaiK ni i t t i inar t em de undige Uygewu ni iii j lausclie kranten woidt openlyk gezef J i At ridaryk Snecht de uitvoering van lic i veid g van Versailles wil terwul htt oei van Jwigeland ia artaiter te lityven op Lot vasteland en de hegemonie kiiigtn in hot Oosten 1 rankiyit uil etgenlyk mee Urn het vaixliag vun Versai lem waarby iiei n L I yn eifcnen lieett ingewjIUga gezien Dit kun men te I ury maai met vei et3n tel jttni dungen ontovielen stemmen ei op aun te klagen ovei het onrtchtvaaiüi t van den vrede De Matin bevatte omlag vn Qi 1 den titel rliet slechto tractadi etn aantal uitreksels uit redevoerinCeu of m tikelH van l runsche staatalaeden ovei het vrediBverdrag of van ge ieelten tr van t Dubost oud jtiesKlent van de aenaixt De Jjaeteyrie rapporteur der berfraottngfa commissie Poincaré Mat sal de m n f r van tinancien enz komen achleretnvulgens uan het woord Allen z Jn het er uvei eens aat net vn crag i iankryk op financieel gebed vry wel aan zyn lot heeft overgelaten Z Duitechiaud ooiit een ernstige i3chadttv i oeding betalBn en Koö Jïi wfèmidei Want het ia geen voordeetig baantie om de bar kier van Duitschland te zyn op dit oogon blik Inderdaad Duitschland tg z oals h t Kaniemd en fmancieele epecialibeit Vudol opmerkt slechts verplicht o pet te beta leuj van het achterstaUixe bedrag aar ttcita devergoeding mtusschen moet I ruuitriik echtei leven heropbouwen het and op meuw voor den arbeid miichten laartoe ia geld noodig eai vooi dat gele mott op zyn m nst 5 7 pet betaald woiden h een voligende leemng zeet waarfachynlyk nog meei En de operatie al ovei iniüiaiden en nog eens milliarden loapon Al njbtei Maraal zeide vciledeu Woen lOg m de Jiainer Daai het vieue v tma 0 D itw llland in de eeifate pIuuU vtip elt ti t i etai ng dei ingevonHie voeduigaiiii eieii heelt het aan Jimei ita uoi ziov i k weet leeds lóu miiUoen marktn m goud betaa d en aan h ngeiand Uö mill en in Wat i rankiyk betreft het heeft n be LaUng voor het geleverde voedsel UI mil loen tn den vorm van kolen getuetcen Als vergoeding voor de onkosten van ons be zett ngslegej hadden wy tot op 1 brua ri buu miiltoen mark m papiei gekiegen wat met den huidigen maikkoero met ettta een t ende dekt van onze werkilyke uit gaven die Inderdaad meer aan 1000 mil i hoen frajnos bedragen Waar het vredesverdrag voor iTankiflik III IIWllllll W iln WP I HJJ I ll Mil II Viig lu iell Il dw eedore l ekoning uii fi lui pf rHOon jkhAl Ij I rut lrt haar lonk aaii tieni in iji i lit KMi ot ik vrouw niet dt kalm nin t ippf II tm h t inooie jiadoiina gt urfn moei dloor die tB laten votlui tian dooi woorden on zi scluneii ikfwr van liet ir ti oogeubtlk ai t I e8njp n Utuiid vroe aai i ii busier 01 M Hoid t Iw ateKtr iuui le wteken eo v nwcht d lariiB mevrouw flytk liet portret te gaan 7l ii wuuTian hu iiitMi Hen lag de IflS tHti hiui I hnd geh gd AliKriia voilgdc iiein dad lijk iiuiar ih n d r T bi M I acl r Hel 4toiid op een kdefpen bj tegen e n iobt4 rgroiid iiu lol tood laiv ii m Angil HoluTl t Wiift t mjg 7M ie hl M h I iif iiiap tl ijn O dftt i mijii liiaii BOoal bi mh top Ik J lil hef eerM icerdf kemneit wde ii brm in t gi brokoii Aei HfH is tioi n iiK ffiI k gnwH Iwiit IÖ6 HOhiidertn M heb heni giwhlklffd prpci zooiiiw litj ei niUivi ine rouw anÉwoordtiw iti BcMldtr kal ilij was wM iiirt hu po trct ingeiionMn ii de vrwrwhui dit lieni Wei kendon voivlwi bet een uknoniend ft liJkeniM T w ruMer heeft niij verfiJd dai In l di werJWi van inl in i aa was dat h i niti mi zou word ii gi ven ïftt wtnl V0 r a gi Hohllderfk tiH vrouw Cïydf ajitwdorAït hIJ W zal ln t u mor g oohtend zeodMi of hnttjit iidaiwensohi kan ik i Inpakken zoodsil hel gereii is om naar EngeUuiil vi rzonden te wofdeai Amgela tweeg een oogenblik ij zou wei faebb n wilien vnt Q up welke v oorw a ir Feuilleton U II I jx rtn l gi lii dl rd nuwr tit lanwlijk b f IrieM Iwair tpnig Het wiih O 11 yna giwci wt tuBSOhMi Un oldUirci lhi f giLHtorvf I cehtgenool li t ui ein uivchatbaar Ixuit Jin vooi til i u iidjn kiiid j i4L zeide zlJ en op U g u 4i geikiolib zIJ dit Ilnar M tti li wat oo o in i wond n iat s dfi ti l iid dl Miibmw herlnnMrtng uui Iiei vux i l Hi gt tioel WH WBggf i8t n wa p ii g w iri t die lio Wiln g grond Ij in wirk Itjkhrtd liud om dii i reohtvaanÜ gr tl tüfli otigttHijk ld baar tot rootu hiil wriiM gnduruidt dt volgende ikigMi To t i alleeii laar iiiiir wnmh i fa ih i iiliHiw yryor in tn t r i iimSii icta M ill W l haar do vraag wflt r giifaiaii iiHi pdeii 1IHW W iijk n iij zIj tel du iiHui f iqfcManti ijlWie nwwm 7I a r7iirl f li t Pin oogfHiblik voortw zij t twoifle Ml net r I rvor mlu n h t gi f Jii M ItOii wori n zou ik iif hiiT witns lu ti M la t 4 aair Itij vt l geliikkigi d M n lieelt doori br iH tk ton grait am plaats geheitdeti zijn loor aph oniv tf+uwk wirvTi hand die mij tel ns m tel ti w rr naar M p trok Öf ift inlj ulo mogtlijk nihn gpvwi i i t v rtvlareii uwair ik lioofk dat II £ t zuil UKrUpni fMevMHijk t i iihi trt 11 h f p 1j i ze en Ik geiool 4at u ge li k htJit a ÏTfiM f den va di ko8 ut d dmkkMidp invioMwr van ufk t o iwl rtwr dfo Ooeaan Im h ik er Injna zekjir van ilal het len haer Oydi aanfCMMUuti Miu zfjn gewmwt Mer 1 ruM t watd h tifiit Hij hMa van le plMito enaacMo ik u reeda hectaaldelllk ti h Tt ru4d ttidf V til lm doluldei ROSS DURHAiVI Naar bet Ükiffelsob vao DAVID LYALL Cleaiitboiiseerde VertaMnc Mwr I 1 WE86ELINKv KOSBIjM Naiüut verboden VmgiliL luui noo l ulk a imacLholitg ziea lüo Vitt Mó h ider zóó mvsttak nnii 7iJ word lu verrukking gebrsohi ik OT vejschi UmkIw siaJidlderijm tüc zij t zien kroeg door opeidn ii lUBSchon de boo men en de hiwhe mijl door d bo c4icljkü isan naar li volgtmde huie tioen liaai Hn bnm van dun schilder v aff ideta dsii ti Ih p brei ii bungalow tiu t uen nielu r apalrt gebouwd op deö hoik van oen kl In ruim H uk veld waar liet uc erpe jiUit vnieu toegang had Zij hoorden shmmeii MfliK n en Braad eU met zija biandi ii sigaar In h liajid ojM flid di leur om t i p oiifveaisjmi Ili bad i r or tn zijnxtie le v rwn ht nwit tmn liij de d nie lalt zag keek Mj verl a Bd ÏAmwijw I lyde zoi Prjoi iioaelig Vigotia Biak bcni hartelijk de lia vd io 1 f j Di kkiai korte geslaite v n Uw iXnl fKlier m 7ijfi gesleten finwto lcn bud loii HPOOten bow haar die zoo gmpplgl cht op Mond hM br edo vriendelijke gmlaat ctat zooveel iiit lnüikfng 1 waaraan de blauw f oqgpn eii bij na vrouw el ij ke jWii hevd gavfU dat aHtn hielp om e ri oimil vdJdhlfflmn indruk op bet liart van AngHa te DiaJfen De man r vun Brand waw vi vrpfnKle mttn eliiig van rafdeiiidfn en V kere tpnighoodendheld die Prvor gnxhel lelijk b r Tp Hij vermoedd hu At+Mou tydi gadurf u e do weken van tuin bin ogewone Intimiteit eeu gsdoeltt voit xijti ver4 niw a aan Brand bad gegwen en dai Ipj waarerhljnlljk zonder hrt zMf rp it f beerffen hmouiKioHertd ww ip wt eét r r het spoedig ventreTM door de manier vsii