Goudsche Courant, woensdag 21 april 1920

U 14294 Matting i ui jt fc UI 1 k LTT 0 t ronwH J C ROMBW I ut NELLY HOOOEBDÜK dl lr r Wk duk gg vooi de b n jtelling bg bun hnwaldk ondar rood 2 4 Q d aO Apnl 1920 HuidïiitsU genezen Een flinke Jongen aavRAAoo om m het kok vili opgeleid te worden 284 8 J c 3UL OoHwe 2 Jal De beroemde nieuwe nitvlndln 13 D D geeft U onmiddellijk vSljS t ng en geneest volkomen Huldnit lag Zeere boenen Ringworm tak en Branding Inaectenbeeten mhST puisten Psorlaaia en alle huidtïï ten Onmiddellijk na gebmik vm w waachmiddel neemt de genezla 1 aanvang Heede de eemte dropiS van deie reinigende verzaditaS vloeistof brengen verlichting uTZ noen de jeuk verdwijnen ÜD D M VMum mr MMiVm Het geheim van dit nieuwe reneesmiddel schuilt daarin tiat hetdoordringt In de hoid Hel is eenvloeistof en alleen een vloeistof kanwerkeliik tot in de poriën doordringen D D D is een eenvoudig antiseptiKh preparaat dat de siekteklemen m de huid doodt en wegspoeltHot dringt door tot In de poriën tooalfc water in een spons doodt de ziektekiemen Ift geneest de huid Walgelljke dranken om in te nemen werkenniets uit evenmin zijn vette zalvenaan te raden daar deie slechts deponen verstoppen en het kwaad zoodoende verergeren D D D reinigtdaarentegen de ponen on spoelt zeal het ware schoonL J K brandend jeukendehuid Wacht dan niet ermede maubegin onmiddellijk met het gebruikv n D D D Vraag eveneens naaru U U zeep en de gratia D D Dbiochure 145 Prijs van een proefflesch ƒ 0 76 van een groote flesch inhoud 5 maal I iVÏS K voonleeliger ƒ 215 Verkrijgbaar b J alle apShe kers en drogisten Waar met ver krogbaar wende men zich tot de al leenveMegenwoordigers firma B Mehidersina Den Haag Sncok i 5 A bil ANTON COOPS WiJdstniat 8 S VAN LOON Markt WÊmÊtmmmimmmÊÊimm Heepen Rookeps Neemt nu de moeite an becoekt TURnWARKT m Uw moeite wordt beloond U beapaert U veel geld en Ontvangt goede wear Heden worden OPOERUIMO partijen rettonten 4 en 8 et hi ll rlllli maar flinke iigaren er ia ook nog n partij in kutje van 25 prachtig verpakt en genngd merk MARGA l J T 0 = k DON SKNO geringd van 12 voor 9 et zeer geaehikt voor cadean 2286 18 ÜrliiTVERKOOP lüf r jT üï Hf UNQE TiCNDEWeO II OOUOA TOUW ODEURS TANDPASTA SCHMINB 1 J SPE ENEN ZEEP ALürNBLOKKEH POÜDEE DE RIZ ODOL MONDWATER EMSER PASTILLES nfc mr tumtmtim 1 KORTING o rmilM iB het wM Jaw vor ia h tweede Jm moOO j i7J J v tm uwd m xorotidcr 4 1 fcder nu I v kowUIJ Mulk dr r r ÏÏ 1 iio m dud ftWTOOhl juw urwlll taMloSe Ü iBdfr bevoMTMbte po Wa 4 Jd tajw WUx ivo di ni megriljli naar voren komta dnm M l IMUr mr dnWKlh MhH M ortJIIijkh rt l r ln n l r i i die ih m e bei J W IrwM fvMJm uIVIi v WJJte w o d lï r W a doi mümn kw v a J gm e be Hik i jelW Ung wcST VJo Jjl niocMUk tóm komt de Cirï tiS J 2 t nw k oo TS n Irtkoowi iMi meer eoiMsnu oplmngai a en luileri in b lMle lmk ilje nw l iig TMi bM helHngipoTO Me vao KW aard gowaröw IBediiJ itt ew MacM wortMi ital dl ge iil i VOM het iiKwreudeel in hun v r mie op 4 iKtline vaa pliwtaoiljke kmr tenMMa g wwtUijke lej £ eioriMuiea en liei vooml in Jw beian raa de iMatewn moeten lauvl lieven ieoi d Wel op lnkon p e l Hln I dH doel Op oor de l and ll ende wijze arengt wnt enUade liue voor ataat en geoieeale Wtwljle kan de lielai tln il l tlce bjv in vkw iMoehoee op Ixt llj IMI ven aeo v een aieowe lirwi van inkomen a UJ kaa IMVe ml lena tereoht tm oor T V eol en tijd erkloo dd niei Jd Al lul nadeel van iijn Ijeurj is er W tqr ondar m r lienJÜgeden arli lddln wonlen de iiraklieplek Mn in hel eyateen imsdu m wordudaer van mMnilk cmeakl Hol etehvl venerMakt loondnreai con flioi lunnlmi piiliHal m l ekiel in aAnlnl Iteihctie Telef InteriN 545 oeüt 91 i 2 t 14 100 18 COHEN i Ce ARNHBM Markiezen Zonneschermen Jaiouzieën RoKulken X Tenten enz A Ml mr M M Mutrrtw H J VAN SCHALEiV WUDSTRAAT 21 GOUDA N V DE TIJDQEEST rrtkk nq van 500 nummrri ten DVKr tBfl vip Nolaria A b i UblE Olnailaii 20 AprtI 19M van 5000 15642 I 1307 I 200 2789 2 12 100 325 1261 9105 5565 Priizen van 90 ii en Qela 21 2254 J 621 724 llolJ 1 J 1 U IspiH 31 5 6 18 55 31 13747 ï J 47 2352 4461 1 75 UJ 7u Ds moN 1 77 4S Ï 310 tl34ni7li4 94 10IJ4 41 M e 45 II 89051181 i m a 175 2437 62 IJ 75 40 H ll 2im 0l 260 54 31 MU9 60 14 SU m 65 IJ3 Ml 3 9211 119211 44163 9S 302 70 4602 55 i 61A35 4 1893 I 80 26 92 93411211 8118434 I9IIN 42 2506 70 0410 54 30 13eia 16571 vj 86 36 fin 48 9474 31 JólKtl M 423 2824 4710 94 9391 3914023 3 I Hl 30 39 A 6694 91 312275 7 68 H 1 52 53 31 0712 92 9S 791 iSil 71 O 48 1 974 123j2 I4IJ0 HKl 82 82 50 BI 91 84 36 7 lu 541 113 6 6824 8862 75 7ollU l 12702 4823 23 06 12428 I42 J l 1L I94 W 649 10 37 7 43 92 54 14340 1 59 49 48 713J 1 80 lo SI 4 702 93 99 61 Wil KI 80 78 19 l 3 2820 4910 7211 41 95 94 TSIJiCK 6 48 57 83 94 12517 14440 17108 II 62 58 59 736310001 18 74 21 12 85 es 5014 7402 85 6214522 67 875 29015118 24 10243 70 4017234 H 913 20 26 41 10361 94 47 K 19721 35 3010 34 49 5512622 72 173IM J 93 21 77 51 61 2314701 t 41 B 38 5339 SI 10426 127l li 71 76 11433204 50 7305 31 21 14818 1744519811 83 03 5428 23 12 U5149W 34 19WJ 1223 84 7 7735 82 7615002 57 200III 68 3308 3514 7839 UO 9Ü 77 I75S7 15 1310 41 aO 794o 10549 12 98 81 2 17 65 70 83 97IJOI8 9317656201112 53 7 Tl 96l06öi 7015104 ITBu 221406 82 3657 80114 1713133 5 75 7 1553 3620 3707 IJ 56 50 91 91 92 1601 3615 15 11 8313207152 0 17 J6 97 22 2 18 991019 iS 47 6 20255 33 32 g 82 1104 55 6B17l 32C50l 42 3761 X ilXl 851340 153Ï2 67 2i 1735 3814 77 6811154 8 8218056 34 64 37 82 7011205 9I5407181UI 46 1943 3943 5827 87 17 23 13 61 54 6r l8 84IB 99 91 3 l 2b72 M 62 68 71 6911319136 Ml 7220835 80 4030 7 78 41 1613591 792Ü9I 2064 4135 83 9111411 1715754 1833S 7 70 64 6014 651911544 35 38 24 9 2110 4218 57 8606 32 43 IS M 184011 33 2 6IB 76 93 47 12 96 64 M 82 97 39 leom 23 Vorig lijst sload 2S79 mz 2877 BOSKOOP AdverteaUën an abonaenwntaa op dit blad wordea aangenomen door P A WKLLER ZUdeweg 72 Vraagt ROSS DURHAM i Star het EngeiflOh DAVID LYALL Geauthoriseerde VerlaMnc vaa MHVf i P WËdSïX INK v HOaBUU Nadntk verbodes 78 ftt haar komst te Sa a ett had zij doAr reedM Het wae mogelijk dat de oen of andere M0e uh het verleden lioar Uer zva won dnr ea zij kreeg een go oel aimAiiii dit niet behoeld te veleii tcovijl hij ia aUn ntf4ige bed sUet Zij 4ak met bevende od n den t l utel m hel a ot liet f dn dtèijk inee t zij ag d Volnwatirte orde Hei hitreau aohixyn bijna Indigi FMUffi losut PM r ni fn dd vakken vu vloelhfeek waar n mwi kon zien dat het vwl gw6rulkï w eoii i vere peitt ouder men zij M een trilling brak nAe ato vanhaar BMiAenkiim Jaren CBleden te Waait ge iMliéï m Do Hftnjvir bepMt een ejeem van voor loojilge aauMla h dei r ei eveneen berekend naar de invonwt Mi an hti alge loopen jaol A i dan l la inHpl1 ihtij moet ftele eriJuM g en Horden oiii op iljli MMOile over 1920 In v Trüon tut R vallen Idlan mee l deolen unarl k n totaimeD tn 19ai a r èiinll k hoog r ol l r tal Jn dui in VTX tn de in i ur ral ml alle r oodiiniiri iogiptr len ol te vemaahleo wtj l in fen rreii takioK van bl oep aA iVie hem liekeiiH rijn r kx na boalMi tVn naar da memlng i art den ftrllver ern l onmiht dat de helartliigipHeti thans ten toonfaale van dr MdslHr injf en hl rt0T i ma niet 1 lielicM mi biJ da wljriailng vaa hel vetulljke etelwlkun nen verrtwljnea Sai oaredn ie liet niet eonipMwwwm van verllraen voor detnkoin l Wa n nu If Ie zemen ilit wr aat lm M men en ve In nieter Har g4Mi lArelf V li 4e anaer Inken ten van datieM Jaar Indlm en voor Mover men and e nkonwten lieeft maar Mieor cee toevafllge v Tekentas nlrt nik W it tu niet d leicenhetd ooi liet Ve M van liK Mn jaar met dewinat van een ttider Jaar te oompeiMeemi HET BEtTE TEOEN DE U088T E NOTCERma MEI n WmHMM akiapaiita nn i w iS DrakkerU BRINKMAN A ZOON HAAKT 11 GOUDA Mat het aannemen van BRUKWBRKBN ki tBu geweoackte uitvewing bekwt ilekia HAASTRKCHT ehaerj 8CHKKR erU S E ACHtNDA 1 Mei 3 uur Oebenw lil Ondentseib zorg BeleaM edrieelHit 1 Beuw ml OOmteele kak trit tf ê M IQlta MaMft tm Sr iiïüiiitir keuxen tmt et Eerste kwaliteit M Ja VERZIJL latlWEG 36 TELEFOON 370 m sfirslfi Mjteii kU en Weescli CONCURltBEHENDE PRUfcEN ZIE DE ETALAGE Hok n Iicht g v ll v INPLUaNZA of ORIBI laat de eetloiit i kwijl no ganiimen tjd te wenrehen ovoi GEBRUIKT DAN Dr MANNING S KINADRÜPPELS deae brengen ili maag poudis weei in orde Alom vorkrflgbaar a f 1 30 por flacon Men Jette op den naam Dr H NANNINO bo len op de roede doo IH H Dr H NANNINO Ph r Chem fabriek DEN HAAO 1 N V Wessanen s Koninklijke Fabriekerk WOinUHVFER OPGERirHT1765 Voedert riw Vee met J4 LIJINZAADKOEKEN merk ster w l W Pd E E L mmk STER in geplombeerde zHkkei SOVABOONBNKOBKEN merk wi Alios gegarandeerd Zuiver en nitmdntflnde door groole VoïdInffsWaardé EereDIploma Para 1900 Negen Oomlen MedafflK Abonneert t op dit piari PAST ÜP VOOR TOCHT dit ia zeer ifevaarliik voor uwe nierkwalen Pbn bü het bukken zware hoofd PUn zwellingen onder de oogon iijn meestal een keoteeken thit ge aan een nierkwaal lUdt en voor da gevaarlijke ziekte moet ge oppassen Bi de minste of geringste ïoude o tocht krllgl ge Ptfa In den rug Het it levensgevaarlijk onself Ie hcMete nleraandoenlna te veronachtxamen Zoedra O eenige van deie ynptomen beapsurt moet Ü zonder uitstel een Mker werkend middel hiertegen gebruiken en 1 DE WITT S NIER EN BLAASPILLEN Oaae werken tirect en netk na Z4 uur lult U veel verhchtii rooien De Witta Nier en Blaaapjtten wor dan doop milhoenen menachen m t wecaa nwbroikt dftffelfjks bereiken on van alle deden der wertH de aehiUerendate dmnkbetidglDren van htn die ome Nier en Blaaspillen hièben bepn fd Waarom todt onze pillen xoovee beter dan a Ie an dere midrielen tegen NIEEKWAAL Omdat zij door dringen toi Jen i wort Tan Uv kwaal zg jfaaa direct naar ue nte fl ren m Teneinde Uw nierkwaal met goed B v4dg te te neem moet het vergiftige ofinezuur wtmten verwijderd hetgeen bereikt wordt doordat ona geneesmiddd dlraet door de irieren on blaaa g t en niet hMr tfe Ingewanden Indien Uw nrine na het gebruik dezer piUeii een hlnuw t groenaditige kleur aanneemt behoeft g j U nist oncenwt te maken Htcnioor wordt aangetoond dat een der bestanddeel en der P Hen hetw Ifc uitmuntende antioeptisdie eigenaohappen be it zijn werking vemeht Dit kenm irii ondendclwidt de DE WITTb pillen v n alle andere nienHIIeii Het ib terens een bewijs voor U dat ze hun geaeseode kracht op de meren en blaaa ultoafenen Het middel is beAUHt onsehaiKUfk n brengt b attOd e Wlwaakte geneiing tot atand DE WITTs PILLEN DB Wlir Nier i Bl fl ii j eritr ig ar ia doeaea vm ƒ 176 ea ia ooo vto ƒ 2 78 welk laatate v l voïS dl er TiU a sLmaal aooveel bevatten als de Ualae e r iga mtr m Zü M 5fir i ÏHS S t VAN Loot win 5 hÏÏ I aloh tet d ma b a ya a B a 59é tfaargang Woensdag 21 April 1920 IM a l iaaa 4 eOVDSCHE COÜMP ütTxe vxT r © BEHALTB ZO N FaaaT DAoan INOazONOEN MKOBDEILIHORM 1 4 rafels IM elke ratel nwar l M Op de voerpagina 90 hoofer Oawone advertentUIn ea tnfesonden mededeeiiafaa bij eoatraet tot Mar g r ai eewdea prils Groot lottera en readen wolden berefcMd aaar plaataraimta Advertantlën kunnea woi lM Ingwonden door tuaaehenkomat vaa solle4e Boekhan delaren AdvertenHaburaanx oai AfaaHia TERft CHUltT DACK LUKS ABGMNEMENTSPItMat per kwartari IJS per week 17 cent met Zondagsblad par kirartaal ƒ 2 M per weefc t2 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Fraaeo per post per kwartaal 2 76 m Zondagsblad ƒ 8 M Aboanementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureku Markt 31 GOÜÜA kii oma acenten den boekhandel en de postkantoren ADVBKTEirriEPRMS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 6 regels ƒ 1 80 eiken regel mee ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den belorgskriog 1 6 rafels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ OM Advert tièn van publieke vermakelijkheden 18 cent per regel Advertenti n in het Zaterdagmimnier 20 bijslag op den prys Boreau M A R KT Si G O U D A Adminlatratie Tetef btaxe k De conferentie te San Remo GalffenhumDi van Lloyd Ceoive Twee paitUen Fransche onjteiusthetd De pai danken fifeinternalionaliseerd tiemeenschappeliike liite aan Dvttachlaitd Sevennjr over den toestand in t Ruhigebied 8takinffea Aftreden vjin koning Petei jfeeischt Vtapp s VerbUïf in Zweden ONS OVERZICHT verzwegen de buitenwereld inasr met an derg weten uf men w nog maai pau aan het eertite punt de vfede met furkue toe lift otHnmuniqué venneUUle giatere n dood nuchtei De Oppeitite Raao s van whtend om elf uur bijeengekomen Hd be laadalaugde ovei de finaneieele Oüpalingen van het vredesverdrag met lui kite en keurde dese goed Vervol4 einH besprak de Raad de leritto riale quaestie m ArmenUf wat botieft de gienzen van den nieuwen aat en het mandaat in verband met de notu vjn den Volkenbond De Raad hield zleh evenecn tnet het Vraagstuk betreffende Ifatoem be7iur n met het rapport van Uwi Volkenbond ovei ie boHchPiming van minderhe lt n lui kije Het belangrUk te nieunu wniiit i oual van zelf preekt iedet lourm 1 t heeft it zoo niet 4n groote dan toeli r kleim ïrtken ondeivonden niet of nemi jff cieel Reutel HavHH berichten dat de Opperste Raad definitief besloten heeft tot Ie inter natiunaÜMatie der zee engten en h t plaat en van geallieerde contingenten in Kon stantmopfl ten elmle te vooik mtn dat lurksche machthebbers die het volk mis eidin opnieuw een gevaar vooi i n ibu en pp de GealHeerderti onlen Hot gioot de veitieeldheid uoit mog liijn dezen keer houden de gea 1 e i Icn tch aan den tiseh de vuile whecI biniiiui iiui te wumahen Vuui budtii efdeekt nieta anders dan de rocicmUte oveieen alemmtng Zoo Uebben Fnuikr k Ëu iel ind Italië en Bütgie gezamenluit een nota nui t do Duitsche regeering geswnden d e mm ter tot deze dan tot een eventueel toe komstix bewind ia gerieht iti ac aanleiding van de geruchten over een aaiLdtutindon nieuwen staatsgreep heeft de entente ver kiaaid een Duitsche icgeenng nelke met van zins zou zun het vredeeveitlrog lojaal Uit te voeren met te kunnen dulden Elke revolutionnaire bewégmij tn alle ongeregeldheden zulicn tengevowe heoben Éat de beloofde tegeinoetkomJnjreu n zake economibch heistel en voeding zi i en iit i teld zoo niet volkomen onmogelyk ge maakt woi en Deze bedreiging die over t aoofd Jer Uuitwhe regeel ing tot t volk ib geucnt kan Worden beschouwd als huip aan t Üerlynijche bewiind om de rust iC herrfsel en een hulp waamie de Duitse ie rete e ung inmiddels weinig ingenomen za zun Op deae manier gaan de geaUiecdon aicJi te veel mengen iii Duittschland a h nnen andflche aangelegenheden Evenecn de in directe methode volgend heeft öevering lie Piuisische ministei van iwnnemandriehe zaken over de be volkttog heen de entente bericht dat aan de wenachen van de gt alUeerden speciaal van Irankiuk orüt tegemoet gekomen Htt terugroepen van de troepen mt de neutialo zone is zcide hu in ve liunü met e politieke situatie in het buitenland in de eischen dei Entente reeds b Kmni n Men 13 reeds met bet terugroepen begon nen hoewel de ruat In het induiitr egebied itog met geheet as we lergekeerd Daai de plaatsel yke w eei baurheidskor swa Ort s wehren volgemi de Lntente geluk ge te d moeten woixlen met ele burirei t achten Kunnen dn korpnon wet m actit komen Do veiligheid van Ihntechland moet dooi uitbteiding van de veiljgheldsp Ut e vei Megen worden Met de u tbii lUjig moet lie wezenlijke demoetatiaclie leuiganuutJe van deze KeudaiiDeiie gepaanl gaan De ministet meent dat de gerueviten uvei eun nieuwe levolutfe in Xhiitachlan u eidre ven z m en voortvloeien uit de irioute ze nuHuelitigheul dit iieh vw alle kringen lei bevolking heeft meeatei gemaaKt lot luurzame iu iit zal men eerst dan tornen wanneuj de w enen slechts in handen van egtnen gelaten worden die tjt n t dia en gerechtigd zUn De Viï iheit van vanoehtend bevat t n mHiilrett aun de arboideu maiuien en vrouwen J dat door het partlibeoti ui van lie onifhankeiuk rtociaal demoeratUche jiaitU in t het oog op de aanstaande ver cie mgen is opgesteld Hie in zun een aantal minimum e iheh n gefoimuleenl welkei inwiUlginK onm d delluk vei wacht woi dt Ie De ontwapening en de ontbinding van alle tegen revolutionaire tioepen en haar vervangjng door georganist erdo ar beider Aan het hoofd van de iml taire macht moeten politie betrouwbaic lei ders staan 2e De staat van beleg moot overal wolden opgeheven In vrijheidstelling van alle politieke gevangenen 3t Bebtruffing van alle tegen levolu tionnairen die aan de onderneming van Kapp hebben medegewerkt 4 Invoering van de aocialiaatit te beginnen met kolen water electric te t vervolgens socialisatie van de uzer en staal pnxluctie van de tiansport en verkeera muhlelen en vao venlei ontwikkelde takken van nuverheid Communalmeenug 5e Het grootgrondbezit moet gemeen Mhappel k eijfendom worden 6e De ievensmiddelenvooniennig moet betu worden verzorgd Bestrudlng van den woeker m levensmiddelen 7e Verbetering van de sotulc wetten 8e Vnendschappelijke betiekk ngen met alle volken Vrede met Rua an I tJ t voeling van het vredtavenlrag Slechts de verwezenlijking un ze lischen bestuit het manifest kan Duit ch democratiMlif puiiy dat een honrf r mta ntruphe wdde vuorkoaueu jüiecoo we fijn nWt l h dri ii m t Pu rad s wie vaq on iiH dë slan zuu ai üus moet Lloyd ïeorg gtrejrd hebj n tot Nittd toen lUi dezen en Vinleraiui attn jc Iliviera ontmoette tiulxeiihumui en tee nend dal de Britsche piemier mica iui itete v oon en werkel k Jiraft gesproken te tot Nitti lichtte Ho ib MiHcwnl toch met heel gunafcijf fljezmd Te faan Homo Ech jnien te uonleelen naat de o oits waai met de bladtn hun koiojnmcn ewoxl aHD den Opp i Bten Raad vullen tueg par tijen scherp te t eTK V6i elkaai te taan Niti eu Llo I George ffaan samen tewen i ranritk d ♦ alleen den steun va i Ueljru heeft België heeft natuurUïk i tu hc ioc ling met die sy mpatfaie betu t nvc het Sauerwein voegt hierbu dat MiPeiand echter met zal toegeven op de essent eele punten en dat h misschiwi de opinie an Llo d George 2ul kunnen ÜZIJ tQ waai na Vitt zou moeten volgen Maai eend n men het eker nog lang met Aaft de juistheid van Ue laatste uitia ting bwyfelen wy geen oogenblik het ngt meer voor de hiüui dat de Oppei te Raad m deze conferentie weei met za eiecil kximen dan dat h nu eindeUlk euus dt nio tussles zal beëindigen ondei kiake l we nebben het gisteren al opgemeiKt zal ilu fcedachteivwiMieliMg wel met veiloopm un AiUi m de eiTste zittin moet 1 et den i=Laat8hoüfden onmogelyk zijn gewttrft ie uiterlüke kalmte te bewaren De ori es pondent van de United Pt e8B Jt Amen kaanscho en Kngelwihe Jïladen hebben blukbaar de beste connectie verzekert iHt het m de eei te bd enk m t storm achtig is toegegaan Mijjeianii zou m kruchtwre hi vvoiidm gen de volkomen HoUdariteit dci homige noo en hebben gevraagd vooi i e stipte tf nuitivoerlegging van het verdra Uaar entegen verklaawJe Nitti zich voor een herziening die het economisch heiritel van DuitiK iiand zou vergemakkeUiken Llovd George zou er b MÜIerand op hebben aan go irongen een meer ve oeningsgez nde houding aan te nemen in zake de uttvoe ng van het vredeaverdraj De confeien tie die twee ur duurde zou plotseling jii afgebiirtcen Wat iedereen verwondert zegt de corlespondent van de Tempa te San Remo 18 dat deze geruchten komen van den kant van hen die het meest op geheimhouding ha iden aangedrongen Men kan er met krachtig genoeg tegen protesteeieu want iedereen weet dat in den loon der confe rentie de MÏÏHnhaar meest onoverkomeUfke tegensteiyïgen later kunnen verdwijnen De irrespoftdent van de Intransi geant di erai kort onderhoud had met Millerand aeinde dat de moeiiukheilen gr oot zyn maar met onoverkomeUik Ik ben m fttaat te T vtjfelde men er nog aan dat Ie hou fung tegenover Duitschland zoo niet m naam dan tooh inderdaad te San Remo ie Itoofdschotel vormt In de officieole com mumqué a wordt deze kwestie angotvallig Dt soc dem vakvurvenigtngen wam te genovei de staker die tegw bftar wfl het werk hadden neergelegd tot achtrpe maat legelen gedwongen en htwlden on in een girtteien vtrspreid i troOiUiIJ tt gedreigd de leven middelentrainen xoo mogcilUk omtei milltniire bewaking naiu Waenen t fcullea brengM Alle stiUloBs van den Zutder s oorweg ib Stiannarkea tfn door de bewapemte arb iderH weer beiMt 0 iMmI king van Weeneo ia leer verWtteid t ir l mei de tmkerii Het verkeer In Zudd SUivUl ateal vol gene bericht uit Lon i i g eel itw deer een staking van de ipoorweignrbeiidera n ei arbeider op fie w tep r gen Tot de eiMehen van een groot deel der staken behoort het wimiddeilijk afeUMl doen vu koning Peter en de Inatelling van o g repubUek Dt arbeklerh Ie water willw verder de instelling en erkenning vu rbeideraradm Uit littocldtelnt wordt gimekt d t Kas zich nog nteeda hi voerarraet bnind Hu h eft evenwel grootere beweiringavrjjhaid verk regen Volgens een uiUatiiur vu staatttminister Brantlng zal hit vermoede lik spoedig in vrUhMd worden goateld Branting heeft op een tot hem gerichte vraag medegedMhl dut ook hier het Mylreoht iftl worden gehandhaafd al betreft het een polltdeken mied i vr aeoelx Kiyp DUITSCHLAND Het rftv ii M Wilta nhMf Het lUksministerie vU finwKiea keefi bepaald dat het zilvergeM aan ue eiren latie zal worden onttrokkwi J AAi l BlJK evolg der tarler verhoogbigeii Votgens ten bericht utt Marttadle verwl len de boeren In Zuid t rankx k al bun groenten mulat z0 kennis hadden gekre pw van de nieuwe spoorwegtarievtn Dnar de groenteboeren geen afnemere viwlen voor hun groenten die zy uit hoofde van de vopmoeinde tarieven tegea huogu prjia aan den man moeten breitgtn hebben itj gansche velden maar weer omgespit S ondr ing redden In de door Betfnü bezette eone ib een fttakm ondei het spoorwegpersoneel uit gebroken die mfsachien verbam houdt met de protestbeweging tegen ite wijie waarop de Belgieche autoriteiten e z g volksstemming m Eupen en Malmedv re gelen De Ooatenrykache collega van deze Duitsche spoorwemnannen hebben het werk weer hacvat waarschUnlljk dank zü ien imloed van het bestuur dvr aoctaal Dl plaataelgke gemeentebesturen hebben onvti w ld verzet nangeteekend b it Re geering en om vet mindering van de ptta in gevoerde spoortarieven verzocht Ontrouw VrWad Feil Jonge Rutsm Nodine Riabouchniaky hugenaamd de Prin ha l te Londen kenni8 f emoakt met een elegant geaUenuui Ueorges Bazily wien ztl sjioedlg haar foheele vertrouwen schonk loen nj dan óok naar Italië zou vertrekken stelde z liaor vriemi een kistje met b oux ter hand mei verziwk dat b een bonk in ttewsring te wi geven tot haar terugkeer FeHilt t n In tebruori aelnde z j uit Kom un Ba aa ivii grooib olujip maar geoo mauuM cnpt l eii oogiwoblJk oiitzDuk haaj d u iuo i Do tfHlöoIite d Aoo wiol dwc tiaur liooll dat lilj ioli gowrokon had door ovonaln 14 IumI gedaan o vöMiiwirgiwi wat iMj lm 1 gewtrkl hA u kleine dour achter ki d fohrijftitel opuHrkond a Mibü zIj bhndeluig aaji d eJiH iii B lot dene tiiwlelUk meegaf en tenig HiroiyiE waar loor oeu net pa je iiieilithiir wp nl lu bnivn papier met et s ual groen bandit er om heen LnkeJe wooiden wan 11 eohuiii op Wi biiitoüste papit get dh t i ii ij i oog p ikAi bevreesd over bwu ilcen oor d oogen van iiiljn 7likeek liaaMiip rond met een t nr 1igw ultdTnkkuig up het gelaat e ri zit d irftle het hii an t petien Hei wu liwip liicr Ie Im nftuwA Zij difoeg no den bowl eu ieji Ueinen mantel waarmee zi va de w gr irfpiaate waa g JfoiH n Zij luuw hii l ak 4 in haar haud en Hep door de i kaïmT naftr huilen Her wtm een zachte grijze dag vo kaf iiie ionen en ni evenA oadaim dag waarop da g le e natuur wwogeii edhet loor i 4Hi teedero inelaooholie t eerste w vketijke aanmklnff van den heirfttf die In cIk iiKht iiierkhaar wa tnnderde nitt eii ol choon liet ultttpaoeel eentonig frijfi wa had h atinorfeer een wondervo le en tee dere h lddiiieid waardoor de onTergieHjkc lijke Bciwonheld van de ongevin M erft vUkvtaa De vertnderMWle tlttbm vtm hei bopBh BrtMoea zleb al tiikiii m hi haar wetkom nt oen atj Btin itft khhu ipraH fki voor dt dinir kmun irttiiKl tir leiiNHtd op dt 1 dreiitpet i ij n rtk u tu iMÜitiHte dal liaar ooglw haar ui li d butl n Vlnnr Ueeii woiil doMijk liuurl tj d vHukdHtike troi l fkd ment van Mitivwet duor de irtlltt 11 11 jK daar elndiolljk inijn heve meikiCih je litt lieelti huWtouden u Iti de war ever je ztjit t gww het n gt gHMi om Ie zwkt I tiani bK hah van tiea htl Mr Waai l i Jii g weft4 i woH Wi tiHil tH n fp eole IttijdMT op H t haar hoofd voor ee 1 QOp nbMk UK t tuil tnoiiwe Htfhetvhnitde hA del uu I ni ii ahriki was voor de kWftf nws v ooi iit gevat dut xij huH noodtgi OKtnht tii i iU n I ll V04 r het et rxt b women tr eenl ge t tMH4i ZU iH attnen t 1 groot gMif lentl kracht lU waren aU hilsa n Sm w1 Viiyela MiH ht e vi4 inO 4d uteeiiXMiti m inarig a wa gi we Hi i KuAi lifaneü Hm hi Ik bI het je ver tn Het y allee heel g inatb iljk Ie vefCii vn ieid uj katmeerend terwijl zij Ihat dn leur introk Wij tagm In ooiir n del je vertrokken waatl me de Oiniuinie en wij w fen 4nf jot Mj djdh otfl hiHh n op de el ti ni t kr I giT ZM inoonaW Dln ff uit n b w aljii ü U Meiu e iElj hf dut tiet lioek g lijktljdg lii Eng IhimI en hl iiieH ka wordt ultgegt Vt i Ik tTlH i dirt r ItHs uaii wordt vtrniahtrd Ui l woei idlgt geFvtn wonien zooaW Iht liier Iih Valrtiio I Ivili H l wfi Ml den vorm Vau n Vi l Ho lu 7li dit fwVt lid maAlaal ew houwt 1 M014 zij zicih af altt ij HtrgttkZiii hati Hikt III liet iiui HUPCTipt steial Het dmir dt lit ng voimlat si dwi inoe l vond U un Iwi il li wfjil il hef maniireripl doorhla li nle en hier en daar een woord tad 4iW iih tgi ki bleu terug na r hu oint rdig aoti iW o MiM III n ii h rHctif rivur wnar lm itn ni Kri il van lirt ih r t l w k Ikuir tri aunn tKwien ut aan haar wh n t fvdri BiHi Het MiitEag tii de ia irliiHacliiit wartMi vcrgvUn n wtrggi vAtyl Uu r zou J iiétm hu ti dk i eth len niri g gi4 t jegtl ld nuM lioog khmlen riyf fKlHi Itet wA t hne h4nH oi4 e4i ke wenHi h tflec4uM die haar nweil v K rt te gaan Zot vond de Mwidn lotwomWritanc haar en ten Ij de laatate hkid i di tii kwg M Ij op liaar ko e n rfOrtFDfmTt XiXTI til luihter roiij die er vuur geuiaaki uoheen terwijl do nbi n pijnbojiiaen ititi plüch tlgw iian tut sclukierij ffaven Zij kvndi den vieg fH omhoog ffliiff dour deze bet r lijk geurendip pijnJ oon ei toi liet groinu pl i tiu op den berg waar Atihto zoov h I het iiio0elijk wa had fewerkt Lmi Me houti il bauk au ongefleliiklent eiki nJioiii stout beechtit ti geii Ie ourhangeriidt kliji imai aait den vx urkaot waa aJltKj o n eu de z l veren iljn van den Hudsin Dtti Wj geleden w e t heJuben wist ziJ ukHn n hij to4 zK izeN wu t gekomen watit r lan geen geboorte zijn iMinder htutart leiu eJHj Zt daahli d n Itèrg af toiii be4 ilmt er WAM HMtir haar voet wa t zi ter er wa m n vretiikh Idijlmd ht hau rot4Map li h i l bijmt een gevoé alaof zt nf ten heuvt l vaa llwf WAN geweeM Het OrU m het raam an bet iVtefdt vnrWltr D knoop bi Iket lint wiw haar H keni ZT herimierdM zi dp to sc ht aJUirfi hl er an ZIJ l etiwAe dien teeder tlraalde er over alu lemtui I die onwüig i n loe i verlangenil om t t fMndttltk pettier a lie oniHlag t Tiypiftielagwi m lag In I beBBbrimii papU vóAr haar elk woop Ftehe p ate em oainee jfetnakkoSlJk leerilMar Op t hiim Uad nog een t ooitot ap oojr Wijn vrouw Eeret te open n door hait daarna moet het getirvmi wnnU n a n tnljn vttead PténeM Pryut Jk