Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1920

w mmrwmn ltMM r wwfcCMiHlw M 2300 12 BouwkumyBe Teekeningen Bestekken Bagrootingen UiJiRi in Tiizidit Iq hit biHwn van lnn U ou en van huitonlaiidscho 7a ken bfltreff TKlti etc met de Du Uchs ngeeriny gMloten ovureenkomiit tot ht t verlaenen van e n cVsdiat van tea hjuKit £ 00 miltwea guldm en U Toorxiuilng van Nederland met stimfcol en nanverwoitte producten vi ilSgi Het voormalige Rljkjliuitoor voor Mïlk Zuivelproducten De miniator van Landbouw h Blt Urn hoor L BUcktnann referendar s b eiw hoofd van d afdeehng Melk en MeUpro ductottvoorziening van het Departement van Landbouw te rekenen van l April l fiO jMUtoenHl tot hqaidaUmr van de optcc c ven afdeelingen Melk an Boter van i€t voor malig Rukskantoor voor Melk ua mvel protlucten nulks in vei4 anfl met ooj ai ta wikkelen werkuuunheden ten diei itu van genoemd voormalig R kakantoor StCt iV flnancleele toestand van Am teidaai GlatemamiddiV heeft aan het Dept van Bulten 7kken te s mvenhage een con ferontM plaats gehad van vertegenwoor icera van het dagel kach bentuui van Amaterdam met den mmiBtei van b luitn lanriaohe taken jhr mr Ruy de Bi eren brouck en de secretaria generaal m alge meen n dienst mr 1 B Kan den m n a tor Van f nancfen mr De Vnes n den thoaatfrier ffeneraal van het departement van financiën mr L J A Trip o ver den fmancieelen toestand der gemeente Am irterdom 0 a verbod tol verkoop van aterk drank op Zondagen In de gisteren te Delft gehouden raadB veifadering ia ee motae inged enJ di of m J Bea e a er toe strekkend in de plaat aeiyke verordeningen een bopalyig op te nemètt houdende verrtwd van vericoop vun sterken drank van Zaterdajamorgeus 11 uur tot B Maandags orgena 9 uur met 12 te en 11 stammen verworpen Werkelooihefd fn de diaManUndustrii T Coafllct aan de Rffkaversekeringabank Aa i de Kij er t nu U iUt iii04 t iiibh Brk tfirdva v rnohl Sii vtriüuid niet de ultvwring an de iiivalidiUit wrt waar ow pereoneel vereiochi wordt dM dL kwa Üi iteu l e U veroi icirt oor t rijvw Hei bestuur dor H4Jk VB tekt TlflgBtm k l H U 1h ptvBoiioel aaugeaoolfc dit y oor to i par uur t TBrnolittii h t eU iiA g pteegd ovecieg door de 4 otv gatiimiieo die aan de inateUlng v teg n woopiftïd Will ai4 een to gt ring loon word aauccoftertu Ulewaaffl werd dltwopl U fl 6 n gulden te Moooeu onurvtH r o e rl HSiUinend met de gemMdoiic oioo n g el e aan iwataiubtenarwi olgen d I mat VMJiröolwvfeo kr lost wi ItJ aoudtri toe komen lil viT nd nM du oproepiug In d b a dmi die t i 4iH door het Bankl et 4Uïr la gedaan Ih een fel e loo wHrijd onutaan waarbij hti penwtiei Hteua to xt bij du o ittmle Iteafeirwii t a hoofdbwMiir ii diu de amigwikrtwi ir n4ging©n afd eliiigwi Bd U riHi bare lftd len dwo la tó Ik fn Dt Ct nüralp van Vere n ii u van per Oiieel lil ltijlt ai tis waart Ij de Ver eenling au aiiibteiwron bIj Ie Hljlts vorze kertrgMtariit 1 aang to fi 1m JI bealoU n i fizn zauii Mj den MinbsW t r sprakn te bnn eiL Naar a n 4dliig ap k TOrnproidtaj va een lUttutfetn 4x p ie Cantrale Ned Ainlj t aifl lKiiid om d ambtcua m vaiideUijka veratOton i gba k It en wan dim bond aan t Hpoipen iloor M t tiiur der RJjksvor ïo p ngsbank noodrig iKcoord HJd arond w rtt n 1 t te verrlohtou heeft de Mi nla eir van Arbtid aan genoetad l Kuur h K Vafiacii opgcdrageo liige Bl vaa dWcwt w paring tiijifljk peraoneel na wa T chu win oiuilddttMjk it ontslaan mi vaMpiv one l 0ftJnWi lIlik te fiiorSMi i i oor ont Mag ann den Mhi tfr voor e dragon De Haagache trau De lAiu i r au Hatentaat hi ft op 1 d XRr hot boBlulti g 4 MAend waarbij aan de Haaywiwt l rajuwegt UaatovhappIJ con MMia wofdt i LAND EN ZEEMACHT Inkrimping vlag ca boofdofrirleiLn Kariae Naar het N v d D verneemt 1 gt het in de bedoeling eerlang orer t gaan tot een inikrinipiiif van het t ge oordlg aan tal vlag On hoofdofficieron der marine trVoUurwcorbaarheid Het kr p wordt gehouden 19 20 n 21 Juli vooi amp oubouw 22 tot en met 6 AugutUif kamp 6 en 7 Auguatuf nakamp afbraken op do heide by Harderwijk Er wordt gi anipoerd In rtjkiitenten een groote looda dient voor eet en ontspanningszaal piano aanwealc omtrent kloe Qing Is ied r gehool vrjj De tijd wordt doorfobraoht mot gymnai tlak piel B aport wandoU on r Jwiol iocli Dcilnemm kan elke jongen van iTi Juar en ouder uit heel oaa land Inlichtingen tn amuneldhladen te ver trijgtn bU den heer W Speenttrat Hsn 2e Court HuyfonaatrMt 67 Amatenlwn TWKBDB KAMKR Zitting van Donderdag 22 April Wetbodt voor Strafvordering Vop olg De M 1 n 1 H t e r ontkent d ueteekenii dier beawaren De heer Reymer rk verded gt op aH 3 Voorta licbt de hoflj Saase van Uabelt v 1 aoQ amendement toe betref endo artikel 87 v De M 1 n 1 g t e r neemt hot amendement over met kleine redaetiewüaigliig De faeor Van Schalk rk vroeg eenige inlichtingen over de vraag of ad De hoer Reymor rJk steunde deetevraag Het hetreft hier subaideerng van bureaux van rechtabUstand p De Minister ia bereid om pnnc p eel de mogelütheid voor de v MJke iubsid ee ring te openen Hy wij lgt in dien in lijn artikel De heer Van Schalk jk bestreed I t amendement De heer Dreaaelhuys tul yer kiaardo tegen het amendement te ïuUen stemmen omdat het in atryd is met de Xiondgedachte van dft onfewerp De heer Kleerekooper sd teida ut beide systemen beBwaren henben maar n en moet ze niet overdrijven Het komt i ten st rtte op neer hoe de houding van en a ivocaat i Spr was tegen het amen dement De h er Reymer rk bestreed het Hmendfvnent Pe vergadering werd venlaavd tot dea tvonda 8 uur Avoodvergnderiag Voonutter mr D Fock Tarieven van G r editakoalen Aan de orde is het wetMntwerp nouden de wijtig ng der wetten van 18 Api i 1874 tot vastwtelling der tarieven van gerechts koeten In strafzaken waarva de gewone lediter en de militaire rechter kenn s ne men enz De algemeene beschouwingen wenlen geopend Hierna werden verachillende ontwerpen van mmder belang goed ekeunl Wiixiging MiUÜcwet De heer Duymaer van Twidt 1 heette den nieawen Minlater van Oor og welkom Hii vroeg hem iets over z n plannen ten aanzien van de MiUtifcwet Mede te deelen De Miniater van Oorlog de heor Pop zei bereid te i jn bij een volgende gelegen heid zu meening te zullen zeggen De artikelen werden goedgekeurd Het ontwerp werd goedgetteunl Kootwipnersvergoedingen De heer Ruge ad veiled g Ie eenige amendementen die tot strekking h oben vertiooging der bwlragen dezer vergoedin Ren De Ministor van Ooriog de heer Pop ontraadde dit amendement als onnoüdjr on onjuist Hierna uerden een ge ontwerpen over poorwegexploitatie goedgekeurd Begpooiing PTT De heer Van Doorn ui consta teerde dat er toestanden by de poiteryen U d e Wel iets te wenachen overlaton Vervolgens den Zondagsdienal bo ipie kende vroeg spr of het bencht in de bla en hieromtrent juist is Zoo ja dfln achtte hu dit toch te vèt aand Na een kort debat over dit onderwerp V erd de vergadering verdaagd tot Vr aüg ï uu POST UN VERKICER Koatcn der paaviaa naar verschillende landen Nu het reiaaeizoen nadert ontleeucn w aan de Iel het volgend Igstje van ue kos ten voor paaviaum naar de veriicn lende undeUi Het viflum voor Duitachland kuJt voor één reiB 18 gid voor ipeer reizen voor Pen termyn van drie maanden 60 gId Voor minvermogenden kan de pr a ech t r verlaagd worden Ünvermoi nden kunnen zelfs gratia een vdaum verkrygen Ook kunnen zich gevallen voordoen waarn de prys hooger wordt gesteld dan 18 gld Voor Zwitserland kost het pasvisum 2 0 gld vooi duMwl transito wanne r meu byiv vin Zwitserland naar Italiè wenacht tt gaan 6 gld Voor l rankr k bedragen de kosten v oen visum 4 60 gld transito hetzelfde be irag Voor Engeland voor Aén reio 3 05 gld en voor een paa die een jaar geldig is en recht geeft op meer reizen heen en terug 12 20 gld BU aanvrage van een pasvwum voor de Vereenigde Staten van Noord Amerika moet voor verscdiillende onkosten 60 Id worden gestort Wanneer hot visum gegeven wordt ontvangt mon ongeveer 5 gld t rug zoodat de koeten feitei k 5 gld be dragon Vorzeading naar Noord Amerika Br boataat gelegeBhold tot vor ndmg van eoD brievenmail naar New York per a a j dward Luokenbach van do Luckon faactilino Medegefoven wordt altoen correapMden ti vo rr n van tnt ittn i izing tot ver Tending met genoemd ztoomarhip Dt aluiting der lichting t Amsterdam i 16 April 8 uur nJn GKMBNGDE PERMMTgN DE STAKING IN DE RAVENS Eoa brief aan de Koningin Hel IwMiuur van Vrouweneub de In dixcbe Buurt i Anwterdam uvA n I rltxl aiMt do Koiiin n venuuidMi waarin Ikl U M dringvmt verzw l Mappen te wil en doen in M oonfUn tnwwli n te ItTH en iranaport n htddent llil btwtbur Hohrijlt o a III taj vaa gozimifi ff n aan In I oodigi 11 t hII u iniac ook dt rV imiUIH n M aii De voM aardeA der ariboldciia IlUjfcena een modod Ung van de bo tu r O 8n dea mi ralen Bond n van de fcderutte zijn MJ in gehjiiden bfaprokiiLK a mot de w nqgv orA axi aj beidorseiijdo d olgRid t voorwaamloa o tngt If I ter bo ndliitl ig V UI het ooufl c Ie ati l eido KJjdeii zuUoa gii ii raaou iiri iibaa1r go en worjpn genomen I e f aaiulK en uordt n door do luxenarijoldor horvat op dp voorwaardpu aaii mouien dxw d wMkgeveri op 1 D cfml or 1119 De g g dor zaeli daa zu n Ixlrigoii 1 po i itorl ngi p r m anl llol aind oh gold to rckonon naar d n k Hr aa d u da i 1 Voor do a cJi ln der loonwtjilij l n nl edlrij i aI tiiöBdiea de organl aal dtf werkgCvorH m wcrttn atr ooff iiador o wileg Horden giftpltv d mot dUn V r p bojcot an NederlaudRch wohoIttn lil bulten la ncjpülie hiviNw zat loor dt I 1 I Hordi iy ehmen t4 g4 IIJk met do oplwfting der Mak nf t i i openMolien 1 I Irijvon tw tv nJeiiwe oon tlt ve overeentomsk t iHti M n tie ari P at atlrt mi de schiet pvaarl I i niffhxgea zal woitdea ajuigegain voor don lijd tan oon Jaor rfOttt pHi lo op 1 Apri 1921 T tiMu i c dezt voorHaAt l n MdldirMi tie trkigevon hunnerzijds do f eren mede frwleold aplljk bt4 t4iil kwam in n nlr tot ov T ti a nimln Hot mtlnengovaar De Duitsche münenvegent UZ i en U l 12 hebben te Harlingen drie gewimde matrozen aangebracht die bij het opvis fichen van mynen bij Ameland door het pnngen van een myn gewond zyn zoo aat men opneming in een Ziekenhuis nood zakel k achtte pe 3 mannen z Jn te Har hngen in het Zi enhuie opgenomt n De kmiaer Hlldebrand Ii r zal getracht worden zoo meldt deNieuwe Crt den Duitachen kruiser H ebrand welke op tftg Stille Strand teSchevemngen ut vlot te krijgen Uet datdoel 18 een d k van zandzakken om hetschip gelegd aldus hoopt men met denvloed het chip In een soort vyver te hetben om den kruiaer daarna met medewerk ng van de eigen machmes op gang to krtjgen naar dieper water Verdronken l Twee jongens die te Mtjdrecht aan het spelevaren waren geraakten stoeienuctwijze over boond liién er van wi t zich zwemmemle te redden terwijl de andere ren 12 jarige kOaap jammerlijk verdronk Tragisch Te Hummeló is de 70 jarige A Dui mink naar het kerkhof gegaan om uen toodgraver de groeve voor ztjn kleiazojn lie den volgenden dag zou begraven wor den aan te wijzen Op deze plaats aangekomen zakte de oude man plotaelmg ineen en v as dood Hbld Kwartjeavlnder aan het werk t Gebeurde In den trein van Amiterdaitfi Aaar Utrecht Een jongmenach t dezer stede hau het zich jn een coupéhoekje aangenaam ge maakt en wachtte faet vertrek af Vier heeren stapten biïmen geen ongeze lige lui zoo op het eerste gezicht Ze begonnen een praatje over het weer natuurlijk over en vpoftgen zomer en dal April zich nu p otselmg als Maart Uet aanaien Buten regende het ongozolhg Om t wat knuaoer te maken in de voorbchom melendo eoap atalde eon van ds heeren voor een kaartje te leggen Om geid na tuurly dat gaf wat emotie Ze speelden den langen weg van Am sterdam naar Utrecht genoegelijk verkor tend Toen hot jongmenach in onze stad aan kwam was z n oente gan naar de poH tie omdat hJJ aan religonooten even tjea ƒ 700 tevennwodeR gulden rrr loren had De politie rekwU twee van de 4iee n in Die natuurlQk hot g ld nlot by zich hotklen xoodat z weei moeaten Aurlen lonrelaten Hun maUter aiet de ƒ 700 kadeen natuuil k in dien t d de pla t ge poetat yflet iB voor hom eoB on éy € rou gewor orden Die hem houfon aal on hem m de toekomst wel w t voorziefatiger ta maken Utr Dagbl Drooglegging dér Znldoraoe De aoajovis trekt elk voorjaai u t de Noordzee door het Marsdiep en Am tel d ep de Zuiderzee binnen De afsluiCing van het Amsteldiep b Wienngen zal aan len trek een einde maken Om te voor komen dat de viaaohers reeds su de na eelen daarvan ondervinden heeft de Zui erzeeraad besloten die demping tot 1 Juli a B uit te atollen Kind uu den trein gevalkn l i dr H ig t iigm til lioefi giuiurtm ptaata y Jhl U üiA uuei tfelu die om 13 ui iraJi 111 üjar Ltrwobt vcrtrout t Kü kwid V N 1 1 J jaar dwt op de K titajoa uit het zij 1 ati tpje AOtfü i hoi ih luig on tü iid H t U ploWtiliuji leopoaJo Oüu e mIIöi l i oiiiguval ipebeurdo Uuwcboit LtrUuergL i oi i Iroc t Dp iiMwder die luog eoa lundje van 6 Jaar wj zicg had w wanJiopiij ht ii dauK dio ki doztilMe coupe zat trot a ii diin noodrem diio uoigertte Da tiiin HtooflOite diw Ergerlllke mlaleldiug lil do Maas riclit iciu Htrawn irok rotds tt dert tjjig do aandaotit IwiianJ dib zioii üortt c oo f op kniv üi oei tam ijotn vojriftlttpend op oen wlaWÏt elon waroii zoo m Jot Indian dat zij gaden bj eibrftolili n waartoe ook do Koning a bijtiro jif 11 don man tea prac itjf a iu tjt haoliw i Elkoii dag za ® ju n bwa door dt HtP tüa or aioe rondrijden n groot bord achlerop d wi komd m dio mooie daad zijaor H t Idiot IU T Toi ii zich 1 Uh dezur dajp a iisnand o t rviaolus u ijnor hulzt vervo ifl dt blp k dal dit He firuK lainmt loJi ab ok a ld gowoofi üiensoh in bujfe Ixm oog Siiitls ii iiilKt mt a Xipta op mtAttk Moa i Vroeg voorjaar aii htM Hbld v èiAi geuwil aIn wbI 7 i r nj7ondt r teekon an t on ro voor irtjr dat ir li d Achiorhooli reod r g sbJien Mo fl i gtvoodf n nol aixa van O ï 4ig o Hot oniSrotikt ao uuwr aan oen Wng ta dut Is dï toov orimile die allenachtV rs 011 iH wtM rt tdt hA Taa Fabrieka d te Sloten IJooc oabikonito öan aaik i glHbpren brand iiitgnb ken In dn Ned Wlw en ParsllnepaplorhbrifJt vaii de firma atM te f3 oter djk Ia tn oogweak stond d o l ovmv pdicpms il Ichtolaaie Dnar lK onden ziah h halve iKocliim S lioö eidi v en papier en para ine weliito du 7oer brinl aar inn ori H i oiiifivordt ri H vuur groep zoo snol t i 1 znnb iwfli dat hf I porwowei s gt V ihfdihad to klwTLa to lialen Haadwpt ten on auto H4ooniflpntl i v oriio itioi met li t aur to bodwitigï n Do at n 4c I randde gehwl uil an d to nvordloping i nï s nw r over Eoni g nam a tian nog Do fnlnH i die wW tn il ® brdd zou wordtin waa laa vor z I ont Dt Bchidlo is zeer belangrijk Speculatie met paarden lA ar lau i i uui ü i nuvp i imi wor ion m tliii l a iiHL tijd la VQreo i lj4 niet Ho liuKli liö Oüniiii WBioacwurt la de liütuvtptuni 1 opgoitoünl weltv I ij eujg ig aii V blata woniem aaiifoiioima iii t j dai 11 aitL i r zajn vooroe ilaeft dat paar uoa s ple UMi jaaj ia luiU od Jati i kotlii diana nog at t oatvaOoO f zljii Lvz Miiwlfl 18 gi lieoi gef asoeriJ op npo i Hli waarvaji de andl outterB do dupe würiii J e ii ivii dw wljke laanior vin uiülel a bt M t beet da Biea eoa haad g 11 Il Het conflict aan de Haagsche gas fabrieken Hel ü4k uieJat De Itid Uondi vaji Oiix HRftwerAll dtn beeft tliaiia oificioe II itki adileidng aa het oiitfliag der zekolonwerh ra dt weig rdtn besnwile kolea U loeeeu dt fltak u p oor de ge Il nielijke gaflfabrieK n geproolanitwfd SpaAtache griep U It li ge i al o l ew onere ziok i bed in óu omiig iliür oii de vader wivitr joi g kinderen rouw en sohnk vervullen l liflrUin De ziekte he rsohte aanvanioI I iiiaar da lie ao Ifrsta d ©l van den Mond tiuuis sohtw Door den blUuom getroffen P iPtsonde V on Groningen naar Wiiwum ia de liaudtdMtwZLger K idf de TumaCToat te Gromntïen door den bliksem getroffen H j word biwuötelooe gevondwi Na epoellgo gonewkundigo hulp ia hij an eea auto natr iie ziekenhui vervoerd Zijn toeHtHiid waa zefr rwüig Te Öteöjiwljkerwold rfoeg de blikdem la de woning van den heer J Doornbos waarbij do IS jartgt zoon weixi geuolfen Ztjn klowron raakten in hmoA on h j wen aaa on j IJde VMlairad STADSNIEUWS CtOUDA U April löiio AfkundlglBg KaadabealHit in ak de tldM prUaea Door Burgtmeeater ea Wethouders vanGouda iB hedeik afkondiging gedaan vanhet EaadatMiriutTTan 20 April 1920 waarIn bepaald ia Ie met inirang van i April jl den pri s voor gas te brengen op 16 tent voor muntgaa op 17 cent per M 2e den lichtstroomprUa voor e ectr c teit te bepalen op ƒ 0 36 per K W U en eze misdien ongew igd te laten De Inspectie der Directe Belantingen By bpjicKikking van den Minister van Financiën ia mot in ang van 1 Mei 1920 aan den heer G W Nagtglas Boot t de H k Inspecteiir der directe belastingen al hier op zgn veraoek eervol ontslag ver leend en is met ingang van denieifden da tum de heer W G Speltie alhier tijdelijk belast met de waarneming der betrekk ng van imipecteur fd Goudiï Christ Ond Vereeulglttg De ufdeeling Gouda van de Nationale Chnster Onderofficierenwereeniging hou It i p V jda 30 April des avonds half acht n de zaal Concordia een propaganda vergadering ten bate van het onoersteunlngs iunds Als spreker zal optreden Ds J U ran oer Wolf uit HaaatrecIR terwijl de Chr Zangvereeniglng losanna baar wolwl ende medewericing zal verleenen De Dochter van Mad Angot Met byzonder genoegen zullen velen ver nemen dat de Nationale Opera Vrydag 30 April tot sluiting van haar seizoen hier een opvoering komt geven van de allei aardig 8te vroolyke opera van Ch Lecocq De Dochter van Madame Angot Er 19 zeker wel geen opera te noemen die hiei in Gouda zooveel populariteit geniet als juist deze immera een aantal jcren terug werd ze hier met enorm succes ge geven door vele Goudsche dames en heeren die aan deze amuswite opvoenngen nog de aangenaamste Jierinneringen hebben Het ligt voor de hand dat waar jaren terug de zaal niettegenstlaande vele malen her haalde opvoeringen eiken avond te klein bleek dat nu nu de artisten van de Ned Opera dit populaire werk in Gouda komen geven het boitengewoon groote beftmgstel ling hebben zal Wy vernemen dat de bezetting bestaat uit de dames Lea Puldauer Santhagens Mander Zagers de Beyl Elize de Haas Greta Ie Hartogh Fntzy Pollak Vosman Cup en de heeren Louis van Tulder Jan Besselink Jacq van Bijlevelt André Span Jan Lubbers Jan Steinmetz Jozef Fransen Bern Leeuwin Comelii Eman en volle koren Het ballet in het Ie en 2e bedr f lal vrorden gedanst door het ensemble van Lili Green on Margaret Walker De regie Is in handen van den bekwamen regisseur Verstürme en het uitnemende ork st staat onder leiding van Henri Zelden rast Dat wordt etsn kostelyke avond Koküpoatapaarbank Opgave uitsiuitend betreffende het post kantoor Gouda Vn zijne hulpkantoren over da maand Maam 1980 Op spaarbankboMijes uitgegeven te Goudaen eldera werA in den loop der maandte Gouda ingelegd ƒ 53 287 90 en terugbetaald 61 530 9 Derhalve minder ingelegd dan terugbetaald ƒ 8 242 99 Vi Hieronder 6 formulieren ad ƒ 1 in spaarbankzegels van B cent en 1 7 formu lieren ad ƒ 1 m spaarbankzegei van 1 cent Schoolsparen Het aantal te Gouda nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 71 Door tusflchenkomat der te Gouda gevestigde kantoren werd ter Directie opstaataschuldboekjfea ingeschreven een nominaal bedrag van ƒ 8050 en afgeschreven een nominaalbedrag van ƒ 4700 Derhalve minder m dan afgeschre ven ƒ 1660 Het aantal te Gouda uitgereikte nieuwe taataschuldboekjes bedroeii 2 AMUERSTOL Aan de aalmmarkt alhier werden gid loren aangevoerd 8 wintttTtalmcn prU ƒ 240 ƒ 260 per H KG BOSKOOP Het provinciaal kerkbestuur van Zuid Holland heeft aan Ds B Nieuwburg te Boskoop wegens gezondheidsredenen eervol ementaat verleend tegen 1 Mei CAPELLE a d IJSSEL De alfabetische voordracht voor hoofd der openJbare school no 1 alhier iuidt als volgt H Boevé en P Herwe jer Rotter lam en W Vink Moen aprfle KRIMPEN a d USSEL Ter gelegenheid van het 25 jarig bc taan der gem zangvereeoiging JDoor Inspan ning Uitspanmng en het fanfareJwrps Concordia alhier zal Woeeda 11 Aug een groot nationaal concours gehouden worden voor mannen vrouwen en ge mengde koren harmome en fanfarego elschappen OUDEWATEIL Ook de stgarenfabnek der Wed J J J Putman alhier cal over 14 dagen worden stopgezet 3CHEBPVAARTBEKICIfTBN m NoderUmd Prinses JuUana nltteia pasaoorde Perim 20 Apnl Oranje thularaia rtrefc tan Port 8aid 21 April Roepat thuisiois vertrok van 1 udaaf 18 April Eliton thujaroU vertrok van Batavia 18 April FINANC tEELE BERICHTE WISSELKOERSEN Officleele noteering t Amsterdam 23 Aipnl 1020 22 Apnl 28 April London l iM 10M BerMin 447 AMhk PariJt IMO 12 47H Bruaad 17 5 17 80 17 6 17 75 Zwitaerlaad 48 52 48 17 Weenen 1 80 1 2H KApenbagan 47 26 46 O Stodiholra 6d 6 59 2D Chiiatliuiia U£S 68 40 MARKTBERICHTEN Groonteavelllng Mieuwerkork 21 Apul 11 20 Lng koml ommers ƒ 21 id 2e sr ƒ 16 Bloemkoolultsohot ƒ r 8 blooiakool ƒ 2 ƒ 28 ld e art ƒ 15 ala ƒ 1 70 3 O ld 2e srt ƒ 0 4 ƒ 1 alles per 100 sla vellen ƒ 0 10 ƒ 0 5 per kiat apinazie ƒ 6 30 ƒ 7 per 100 K i De aanvoer waa heden m737 kroppen sa 398 K G pinaala KERKNIEUWS Beroepen te Krimpen a d Lek in R Bartteman te Beead De hoer W Deur cand tot dou H D alhier hoopt a s Zondag 25 Apnl intrede te doen Ia de Ned Herv Gemeente te Z preld na beveaticc te zyn doo ds H A Heyer Ned Herv predikant to VlaarQingeo Kerkelijke belasting Het college van kerjcvoogden der Ned plerv Gem te Utrecht hooft Uitvoer ng ge geven aan zijoi voornemen om de wanbeta iers der kerkeFyke belast ng in rechte tot betaling van hun achterstallige aan lugen te nopen De kantonrMhtar heeft on aiurs in een aaak waarin o n l chUaun Ig verweer was gevoerd kerlovoogden ii den ge lljk gestold en de waabetalen tot betaling veroordeeld Van do voertien personen Jie gedattvaard werden voldoden elf vrll lig met bljibetaliiut der k Mten twee lieten verstek gaan en voldeden daarna aan het vonma Naar men a het Utr Dagblad mede deelt ligt het m het voornemen om thans met spoed met dagvau den door ts gaan ten einde den achiterstand op te mimen Aalmoezeniers en Veld predikers Naar vQ vememon ia bU Koninklijk be sluit bepaald dat de aalmoezeniers en veld predikers in rang worden gelijkgesteld met majoor zoodat hun ook wanneer het leger niet gemobitlBeerd is het recht wordt gege ven de aan dlen rang verioonden uniform te blijven dragen Kerkelijke belasting Het keritbestuur der Heiv gemeente te Baam heeft voor het eerst een kerkelyke belastiag ingevoerd en het percentage voor volgens de gemeentelyke kohieren dei m komstenbela ing KUNST De verjaardag van Mevrouw M ann Bou w meester Mevrouw Maan Bouwmeester heef ter gelegenheid van haar 70en verjaardag ook een telegram ontivangen van haar groote franache kunet zustor Sarah Bemardt Toename De A N W B Toorifetenbond voor Ne uerland is voomemena als proef een twee tal vyfdaagsche tochten te orga meeren ever de Wadden eilanden den 2üitten J mi zal men uit Gronmgen vertrekken un den bosten Juni jq omgekeerde nchting varen het beginpunt dat tevens het eiiidpuni s van den eersten tocht wordt eer t la er vastgesteld Vereenlguig Df Gondache Padvinder Zondag a M geen oefening ctrij er uie by goed weer met Groen Wit wi en oefenen kunnen zulka doen A sdan om uur present Hofple n te Roteraam Maandag fi uur njn ondernch draa 1 telegrafie Dmadag b j gunstig weer pio sent by aankomst trein 6 38 aan het ta tion in uniform By ongunstig we r van 1 8 uur klaaae opleidmg en van 8 9 uur Eerst Hulp b j Ongelukken Do Inatnietour J 60WIEH ONZE DRAADfcOOZE DIENST Een Duitache nota BkRLIJN 23 Apnl De Duitsche regee ring heeft een nota tot de entente gericht waann wordt meegedeeld dat de sterkte van de Dmtsche troepenmacht het door de entente toegelaten aantal met meer over schryden De Duitsche regeering rekent er op met deze troepenmacht de orde te kun nen bewaren De nota wgst op haar ver antwoordeHjkheid voor de rust veiligheid en orde In dit gebied dat het centrum vormt van het economische leven De onrust in dit gebied brengt Duitachland aan den rand Van den afgrond en daarmee de vervulling van het vredesverdrag in gevaar De Duitsche verkiezingen BERLUN 23 Apnl De Duitsche Natio nale Vergadenng nam een voorioopigo kieawet aan voor de verkiezing van den nieuwen Ryksdag De wet bepaa t dat voor ledare 60000 uitgebrachte stemmen een af gevaardigde wordt aangewezen Het over dwt van itemmen dat op een partij wordt uitgebracht wordt met de ovorichötten in oe andere kinltnngen van dozolMe proviaeie verbonden aoodat op iedere zestig duitend van de verbonden stommen weer een afgevaardigde valt BlUft or dan nog een stemmen overschot dan gaat d t over tip de rijkalijat waar ook weor uet iedere zestigduizend atomraon o n afgevaard gde wordt gokoien Het tn het ontworp geregelde stemrecht voor Duitsehers in t buitonland Ii door de commissie woer goachrapt In de districten waar een volkwtenunlngmoot plaata hebban worden voorioopi geen veridezingon gehoudon Oude afgevaardJ lo behouden hun lotol Teneindehet lofpar niet to Terpolitiioeren i bealoton dea toldaton het etemrocht n et te koven In do plaats daarvan zullen oUzonderoMddatonkamors wordon gevormd d debolaniren en wenaohan dar aoldatcn bohaiwti gen LAAISTE BERICHTEN Onao kolenvoonioiing bodmgd Ii EN 23 April VD Do Cdmmissie an herstel heeft aan de hier tar stede vertoevende ontento omnüaaie n ie ed oid dat ze geen toeatemming kan ver eenen voor de verdere kolealevenog aan Neder land wanneer de kolenlovormg a tn i rank ryk met in overeenstemming is nut de hoeveelheid vastgesteld in het vredesvor drag Polen en Dantilg DiANrzlO 23 April VJ Heden had ae onderteekemng van de voorloop ge over eenkomst tuaschen de republiek Fo en en ae toekomstige vrystad Dantz g plaats Dezo overeenkomst bestaat uit vie te ueolten ar wel Ie het paawezen 2e het spoorwegverkeer Sè het tolwescii en 4e het poot telegraaf en telefoonverkeei Het verdrag treedt 15 dagen na de omierleekenmg in werking De staking in Ëlaaa LotharingLn STRAATSBUItC 23 Apnl VOj len gevolge van den kr tieken toestand ii Klzas Lothar ngéb zijn 1 ranache troepen uit den omtrek van 1 arys naar Straatsburg MUhl hauoon on Meta vertrokken De algeqpeene bommiaaaiis heeft in veiband met nel uit Ureken der algemaene staking n L tas 1 otharingen de bevoegdhe d verkregen eventueel den staat van boleg af te kon iigen TWE£DB KAMER Zitting van heden Het wetaontwerp tot vexhooging der kosbwinner chapa vergoed ng i z h st aangenomen Na verwerping met 32 tefien y stem men van het amendement Rug ge d be Lrefferde de verder gaande verhoog ng tornt aan de orde het Wetboek van Straf vonUnng Het amendement Saas van IT cU rk bodoele id xiwfter beperiüng van het vi e verkeer tu hen beklaagde en raadsman wopdt verworpen met 46 tegen 19 stem men De heer Kleerekooper sd meent dat de vr hoid voor bot openbaar mlnlstolie om m het algemeen belang van een vervolging af te alen in de praktyk tot groote beswaren aanleiding kan geven De heer Dresee huys v 1 en de M I n i 41 e r deelen die vrees met De vergadering duurt voort De verhouding tusschen Gemeente en Rijk Vergadering van vertegenwoordigers van Gemeentebesturen Heden had te Amsterdam een vergadenng plaats van vertegenwoordigers der ge meentebesturen van Amsterdam Kotter dam den Haag Utrecht Groningen Haar lem Arnhem Nymegen Leiden lilburg en Dordrecht ter bespreking van de door de Gemeentebesturen te voeren actie tot ver betering van de iinancieele verhouding tusschen ie gemeente en het Ryk Ter vergadenng heerschte een verbitter ie stemming vooral opgewekt door het voor enkele dagen verschenen gewyz gde wetsontwerp betreffende de plaatselyke in komstenbelastingen Lr is n 1 een voorstel om de gemeentelyke inkomstenbelasting te vervangen door opcenten op de Ryksinkom stea n Vermogensbelasting tot een maxi mum an honderd Dit wetsontwerp bicngt geen verbetenng doch beteekent integeudeet een enorm verlies aan inkomsten voor Am sterdam zou tlit een vermindering boteeke nen van 20 millioan gulden voor Rotterdam van 10 k 16 millioott De verbetenngen zyn slechts gering Al gemeen was men overtuigd dat het weta ontwerp onaannemelijk is Onmkldellijke regeling ook voor 1920 werd gefeiëscht desnoods door een tydelyke noodwet De vergadering was van oordeel dat de kosten voor onderwijs politie en armenzorg geheel ten laste van het Rijk moeten komen Besloten werd een adres aan de Tweede Kamer te nchten to ontwerpen door een commissie welke daartoe wordt benoemd uit vertegenwoordigers van Amaterdam Rot terdam ên Utrecht terwjl een andere com missie waann zitting nemen vertegen wooniigors van Amaterdam Rotterdam Utrecht Haarlem Nijmegen en Dordrecht als ook Mr A Jonkers die voorzitter is van do Vcreemgiug van Ned Gemeenten tot taak heeft dit adres by de verschillende fracties der Tweede Kamer toe te hcoten Een Nederl fnd8ch spartacua leider Uit Amhom wordt gemeld De politie te Oosterboek heeft na een dryfjacht waarby met vuurwapenen pioest worden gedreigd iemand gearresteerd die bij de woelingen te Duisburg een van de leiders der spartaciera was geweest De man bleek Nederlander te zijn die gesignaleerd stond tot het onder gaan van een maand gevangenisstraf waar toe hy door de rechtbank t Amliem was veroordeeld Hi is ter beschikkmg van de Amhemache justitie gesteld TELEGRAFISCH WEERBERICHT Ven htin tot den volgenden 3ag Meeit iwakke veranderlijke wind licht tot half bowolkt droog woetr mogelttk nachtvoTflt zelfde temperatonr overdag AOENÜA 16 ApriÜ Kéüni Hu u Voot a Hvond Mn A W Kaoi voor H uta d parieiii nt Goudi 26 April Nieuwe BchouiTburg 7 n IjuMtH AbonneuiMitanooroUiHing no otad4oonoet aoar a SO ChtM Onderort VereoiUnc 10 AprU Nieuwe Sobouwburf 7 u Natonale Opera I Docbkr van Ua piepVÜwj borst ilanw ADVERT KNn N Flinke Wiokeljuflrouw aavraaad by ALüEHTiihUN i srkt 61 Qoai 2294 H Miulieiliiopjii Trsiwsii Solicde Salon a Hui iharaerinaubel n laTstali Sioclvo Lian iika tea 8plc cliS b lderi Bn Tb t f l Bikcahouicn Buifeiten Bockenkmeii ClublauieuiU Zi denplucha Aai ublcm Di n LecraiDcublemenieD Kapohoifliranan Wotlva ta Sadjndekent Siroomiirencn eai entS396 SPOTKOOPJE8III 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SillllKTBU 44lbmiliDiM k iekliiekidi ROTTERDAM Telefoon 12800 Laat du mourdt nHü ait ktekie mm K n vut kriJK n ob Uw borst geneest daaroin byttjd Uw ontstokonslymvliesen DüAb y sirot p IS teri oht een atom ka roirol inidH l h hardnekkige hofst verwaerloosde verkoud held esthine bronchitis In fluenzR griep hoolkoont kink hoest slgmhoctt catarrh ABDIJSIROQP Prila per Hkoii van 2 30 an 1 60 1T n i 5S0 ram 3 25 van ± 1000 l am S Alom v rkriigbaar Eitchlroodvn band raat oaaa haDdUckaainfL 1 AKKER Rotlerdam 33 Zeer voordeelige AANBIEDINGEN In Maiitelcostumes Mantels Blouses Costuumrokken enz U vindt bi mi d grootste keuza ds ALLERNIEUWSTE modellen en betaald daarvoor de LAAOSTE PRIJZEN Il HET BONTHUIS Reuzen omzet Eerste kwaliteit Vraagt PRMiOOURAMT bij 7m M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 van eefste kwaliteit lüod eo Kalfsvleesch CONCURREERENDE PRIJZEN ZIE DE ETALAGE EXTRA AANBIEDING BOX HEEREN RIJQLAARS hout gepand f 13 00 E BOUT Nieuwe Haven 330 2 2r6 r pa p tn n poeJIp an bllll k m N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMKaVH ll OPObKlUtr 1765 6 7 j Voedert iiw Vee on t d4 LIÜNZAADKOEKEN merk ster e W L L 1 M PMI E B L muik STKR in K ploiK ourd zalckim SOYABOONENKOEKEN m rk wl E S JICHTJ SPIT e UEEDWJNEN S5POKD13 O ZEKEBcooB iNWRirviNO St nNKER EXPELLEI ttfêMT Am b 9b A n 40 by HHnPffffltRERS nDKOG TEU F ld V CHTEa C ROTTEKnW Alle gegarandeerd Zuiver en uitiniintimdü do ir grootr VoedingawasrdcEereDIplom Psrii 1900 Negen Gouden Med ll ei lOOJ ts Vftrkrilïbiwr hv A NTON TOOPS Wiid trRat en S H VAN 1 OOS M rk Abon rt ü op dit Blad ouü m a n iTi g HET BESTE TEBEN DE LAABSTE NOTEERINB ADMi TE mnciiMUi Haeren Rookeri I7e mt nu dfl mouiitf en lwxo fttt TUVIPMAIiKT ITw moeite wordt Ik lonn IT hetpnartU veel cld en ontvHnui i oede waitrHednn worden OPGERUIMD partjhM restanten 4 en 5 cl Ilgeriiie iDMr flinke si i ren er o k R fi H o party in Vittjoi v n 26 prHcklt vwpMkt HH germiiclf merk MARQ t van 14 ot voor 10 rt n m rk UQlK SËNO Ke inK 1 v n 18 voor 9 et wir gMohikt voor oadenu 2 2 5 18 n Lijders aan Huid ziektenl Indien gfl onmiiMelUHM MrlldiüaK jrcnsclit tsb dl 1miMnde pdn lioavt du nog liedw li D D D nieuwe aiiviadinc op t van ïluidtiekten U D D In weteaiKhappelke Bjuiwaiitelliiig vaa Chlotbutol da itof walke voor hukt ilektaa xuo biJaMidsr genecakraebUffe iireinKhapp n batit e i wellu door huld peeialltaiiaR mtkmA wonlt ala wetiRht de rroatata mtdekIdBi op bat gebi d van di b iaBdcUa t d r huidllakten Varder beataat hat mlddal uit de verzachtende genexende oti a vaa wintergroen en thymol B da earitf verkoalende aaDraUag van D D D xult K onmiddeUiJk varltditliit b iipeuren onverschülig ho lang gt nvd ladende z t aan huidulttlag lEfVIncftBiiitclTHrliltfzlÉtii U D D If tn vJHMbaar wauckmiddel IntegenBtelhng van zalven welke alle de tonen veratoppao dringt D D D tot dkp In da hold de zich daarin bavindanda aiaktekiemen door Het doodt daz gidctakie men m oedig en vcrwydart aa tavau De verzachtende ohën van wintargroen en thymol komao da natuurte hulp teneinde een volkomen gena zing van de aangetaste weeftela t bespoedigen Kleine ongamakkan Eooiüa puisten iauk aebllfers mix tanezen vaak in Mne nacht en ién flaaeh D D D ii vaak voldoende omhevige gevallen van huiduitslag zeere boMien ringworm of paoriaalate genezen izsu 104 l Afdoend GenecBDnddcK Un D D D kuur la afdoende Ztf neemt d oorzaak wag ZU roeit d ziektekiemen uit loodat van aan terugkeer dar aiekte gaan apraka kn lijn Vraag eveneena naar D D D zeep en de gratia D D D brochure PrijB van een proef flMch ƒ O 7S aa van aett groote fleach inhoud I maal looveel en dui veel voordaell ger ƒ 2 16 Verkrijgbaar by alle apothekera en drogisten Waar niet ver krijgbaar wende men zich tot da al leanvertagenwoordigera ffnna B Meiaderama Den Haag SncalL Te GOUDA hU ANTON COOPS Wad tnat 29 S VAN LOON Mwkt