Goudsche Courant, zaterdag 24 april 1920

J BEWUZEN Bioscoop GOUDiA VOORUIT On theater brengt U dese week weer de eeraie en en der betile d r reeka = uwe HolUndia films Het Verborgien Leven met in de hoofdrol de £ rooie Hollaodache Pilmactrice mr ANNIE nos In dcK film ipelen verder Adclqui Mi Iiflr en de geheele f l erocmde artiaien der HolUndia Filmfabriek ie Haarlem Er is nog nooit een Hollandta film gemaakt of het was een Succestim OciHolle Klucht van don beroemdea FransclMn Komiek IV Max Lindsp Wl LACHEN I LACHEN xplloalle JUI KS RSNft STEEDS VOORRADIO m kauriga collagtlt nlaawata arftUta DAMES en KfNOERHOEDEN en verdere NOUVEAUTÉS A E aftcvEftsruic 2 2V2 10 Ptparstraal U AGENDA April ltAiiiïio ti u n in Voordraoht livond Mp A ff Kflinp voor t Nul ilnparloiii iil GoutLi ï Aurtl rti l efü n m mm Vw ï i Icriniar van rte Kaïiier v m r fid t Ie nouM I irliven April Nieuwe Schoawburg T u ibin I aiflt Abonoerofmetvooxateiljjg f a l looIl l G imi 30 AprM Conoonlfci 7 u itm Nat rhrfat Ondmrff Veremlgtofr 30 AppU NioBw © Sohottwbon 7 a ifltioiiale Opom De Dwhitr v Mn Hine Angot 1 Mei 3 mtr a boiiw Bouw en Vuidwc iv Atht OivIenHandB Qwoinisfllc AnVA org Hefc öraoc wij geregüd UJdlgtiiedcAfeeane te mogen oMVan wi tm t rNjen coiMéttm ctexe la oase WM BEWERE OAT U NERGENS ZOO vooRDeeuQ moderne CDONPECTIÊ KUNT KOOPEN JT ALS BIJ OHS Motorbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal 347 Gouwe Se 1869 20 O O U O A 0V Aarnismvr vaa tpan poi t N ta A C CDSIJK in AssyrantiéD GOUDA M40 30 Twtotoon No SI Sluit ALLE Verzekeringen voor Particulieren Handel Scheepv aart en Industrie ZAK VAN DANTZIG Makelaar En gros En detal Zoamlodop Zoomdooken Sponzen Dtwellen Coeoswerkbopstels CocosstoHera ngelsohe Bezems 4356 20 nz enx T ANDERS Firma W I t UITENDAAL Bern B Borit lfabriliaiit Kleiwegstraat 13 1 Oouda WIJDSTRAAT m2 Toleph 473 20 GOUDA Belast zich met aan en verkoop van hulzen Luxe Auto verhuurinrichting Ei en lijkauto beiobikbaar voor t vervoer door ebeel Nederland AUTOGARAGE FIRMA J A C DE GOEU Retenteiicplantioen 19 t Gouda Abonneert U op dit Klad Markt 3 en Gouda CHR KEET Tapijten ïitraoes Bedden a o S lil N r I t Jï onruatbarend Sommige goederen zijn sinds = 46 maanden terug go en tmscho u L k chT vfrfn l f hoefden wij echler zoo goed als iets Ie koopen daar alle aftikelen 1 T f ll u ll J i 9 9 En daar ons standpunt steeds gehandhaafd wordt dat wij het nn l lint II in A A nrtttlr f 1 131 1 zoo kunt U goedkoop ingekochte ook wederom goedkoop omzetten beneden de inkoopwaarde van heden Kiiorme sorteering KARPETTEN in alle soorten tegen scherp roncurreerende prtjzen KOOD ZWART KARPETTEN 3X4 vanaf ƒ 13 90 Prachtvolle TAPISTRY KARPETTEN schitterende Persische dessins vanaf ƒ 17 90 AXMINSTER KARPETTEN in meer dan 80 verschillende dessins in alle prijzen l ANCASTER GORDUNEN prima kwaliteit lancaater met mooie franje vanaf ƒ 3 90 Knorrae keuze LINNEN ROLGORDIJNEN in alle priiien TAPLS BELGE KARPETTEN vanaf ƒ 10 90 Prachtige SERREIMATTEN 2X8 vanaf ƒ 3 25 Prima COCOSLOOPERS Stevens fabrikaat f 1 7 per eL COCOSMATJES vanaf 98 cent per stuk VITRAGES met en zonder rand dubbele breedte vanaf 69 cent tot de allerfqnste soorten toe Meer dan 80 verschillende dessins voorradig Prachtvolle AXMIN8TERS voor vaste kleeden de allermooiste Engelsche kwaliteiten vaiuf 4 90 aer el Prima VELVETLOOPERS ƒ 4 90 per L TAPI9ntY Tpor vaato klecdeo ƒ 2 78 per al in onze zaak op t oogenblik koopen voor prijzen 2309 152 Prachtvolle ijzeisteike TAPIJTLOOPERS niet met papier ketting of inslag f 1 28 per el Zeer zwaai gekeperde KOEHAARLOOPERS buitengewoon voordeelig voor ƒ 2 08 per eL VLOERZEILEN in alle kwaliteiten en breedten vanaf 2 38 p el Prachtvolle LINOLEUM vanaf ƒ 3 48 per el GRANIET in alle kleuren 2 M breed ƒ 5 90 per el T AFELZEILBN gemarmerd of gekleurd ƒ 1 28 per el Kapok S e d aieilen oompleet 2 pers vanaf 3 80 S pera Kapokmalraaaan vanaf 34 WU VERWERKEN UITSLUITEND PRIMA a S ld ii ONVERMENGDE JAVAKAPOK Prachtvolle RIPS voor overgordijnen ƒ 1 90 per eL Prima SERGE voor overgordijnen 1 69 per el Zeer zware PLÜCHETTE alle kleuren 2 65 per eL VEEREH BEOSTELLEN prima tijk an vttran anil 70 BI partial 2 persoons WOLLEN FANTASIEDEKENS vanaf ƒ 11 90 2 persoons GESTIKTE DEKENS vanaf ƒ 12 90 HOLTON DEKENS vanaf ƒ 1 59 PrachtvoUa TAFELKLEEDEN voor de woonkamer i GOUDA 24 APBIL l 0 Tweede Blad Dt koiflnvoorzlttninfl vin Ntdirlind In l on Htat Bcr U Hprui kt ii l Ur Vooyt Ii vuoruitïichU n dei Ntilwlaiumchf kotenvuorzienlnK Hü wÜ t er op dat Ivü je keninK heblMn te houden met de muifelijtcheid eener blijvende of altlmn vrjj lanxtlurige ftfhunk lüklieid ten opsiclite eanor kolen voorzieninjf en derlialve naar een trachtiga uitbreidin onzer eigun üteenkolrnex ploitati dienen te streven In do oortugsja ren ia het kolenverbi uik ten gevolge van de rintHueiieering ge laa1d vtin 0 2 millloen ton in 1914 tot 7 millloen ton tn 191 Dit i echter geen gezonde of normjile toestand wat wel hini uit blijkt dat vóór den krijg de conHumptïe regelmatig toenam en wel van 6 millioen ton in 1901 tut lU miHioen ton in 1913 ï e unuung van het toekomstige kolenverbniik 7 al vei band houden met de vraag of concurrentie met het buitenland mogelijk zul blijven en in verband hierme le van een stagende welvaart ttprake zal zijn Wanneer een hooge kolenpru de producten la het binnenland iluur maakt moet bov ndlen producteninvoer uit het goedkuoper werkende buitenland mtHtaan die onn ecoDomisch leven ondermijnt Wanneer dir import door protectie wonlt tegongahoiiden tal de duurte in ina land tijgen of vooit duren Wat de prezen der buitenlandtiche kolen betreft deze zün in Engeland en Duitgcliluid voor export sterk verhoogd tor urbe terinx van de l etalintf ib1ilan H BU een kleinere productie handhaaft men den expoi t selfu ten koste an liet elKcn vei bruik Oit kan editer sleuhta tijdelijk zijn daar nti het eigen economittch leven wordt belenunenl wat wedei een miguiutigen in k ed heeft op de betalingabaUuu Tüdfil k heel t het atel tel M feitelijke uitvoerrechten op nteenIcool een protectie der eigen in luHtiie tot gsvolg Het goheele iyateem in overigens x echtf mogelijk door opheffing van den iTÏJen export en van de concunentie samengaande met de concentratie der mijnondernemingen Daar dit echter tegemoet komt aan ite eiachen der ai beidem nuar socialiïtatie of national i atie en getegenheitl verBchaft de positie der niünwerkerH te verbeteren ziet het er niet uit alsof deze toestand weder geheel zal verdwijnen Teragkeer tot den vioegeren vryen handel zou atleen te verwachten zijn van een zoodanige Htijging der kolenpro luctie dat deze niet meer ander te brengen Voorloopig f taan liiemuu echtt r nog vele iK leinnieieiule factoren in den weg Wij ïullen ileihaKe rekenintr li bl en te houden met een lan bovenaf l hfer cbten en gereguleeideii kolenexpoit Van Duit schland en Kngeland die voor erwt klein al blüven en met een pryzenpolitiek lie niet gei egeld wordt door concurrentie maar door uveiwetcingen op de ba siri dei KandelHbalunu oiuei naburen Wel kunnen da irijzon hier te lamle eenig zins woidcn gereguleeril doo r invoer van kolen uit de Vereenigde Staten Canada en zelfs ZuidAfiika nu Nederland vohloende scheep ruinitr lij het ook tej eii zeer hooge viachten kan inden doordien Midden Kuropa Biet eens voor het noodige voeilsel Hchoepnnifnite kan gebruiken Maar doze aanvoer kan niet uUloen le zijn om aan de oude leveranciers geheel te ontkomen In 1919 ia onze kolenvooi ziemng steik t obaat door een e ceptioneelen expoi t van 1 3 mjllioen ton uit België welks natuurlijk afZetgebieil naaiNoord Frankrijk tijdelijk door verkeeismoeilijkhedpn was versfwni Than ziin echter reeds sinds verscheidene maanden geen kolen uit België gekomen en ook in de toekomst kan daar niet op gerekend worden of hot zou zijn op gelyk soortige voorwaarden aU die van Duitachland en lOngeland Na de verwoesting der niijnen in Noord P rankrijk is dit gebie I voor België nog meer dan vroeger het aangewezen afzetgebied geworden De Belgische kolenuitvoer stond trouwens vroeger ongeveer gelijk mot tien invoer en betrof meer een ruil van soorten Op gromi van deze beschouwingen kan Nederland er niet aan ontkomen voor zijn kolen voorziening te bly ven i ekonen met de nieuwe verhoudingen die door den oorlog zijn ontstaan BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CCCCCII i We spraken onlangs van de mode en van de ietwat zonderlinge pogingen welke aangewend worden om deze wispelturige afgodes aan banden te leggen Nu het voorjaar met i assche Bchreden nadert en reedn VOGELLIEFDE Ik bc n dol op ja en Enkele jaren gele Ien erd lic tegen den herfst door een bloedverwant uitgenoodigd mn met hem eenden te traan schiettn in Ie plassen die in de buurt van zim voonplaats lagen Mün verre neef as een steike groote haanlige kerel van een goede veertig jaar en echte buitenman HiJ had een onuei uimd karakter en was bovondien nog geestig Hü woonde op een boercierij waar U een en ander aan had laten vertimmeren zoodat zijn huis wel wat van een villa veg had De heuvels rechts en links van zun woning waren met uitgestrekte bo fchen bedekt en men vond in die omgeving allerlei wild Soms weixl er wel eens een artnd neerfreeohoten maar dit behoorde toch tot de 2eldzaamhe len De plassen in tWe buurt waren het mooi e jachtterrein dat ik kende Vaal dicht et gtond er in die piaseen en dat was PO andfere water en moeraevo ieis Door Mt riet ba l myn neef hü had jaar in jaar uit die plassen tepacht doorgaagen laten majcen waartang men met platboomde bootjes naar de eijfenUfke plas Kon komen Het was dat jaar bn tanffewcon vroec oud en toen ik op een avond bü mUn n f aankwam vroor het dat het kraakte Tydens het avondeten dat we in de roote kamer gebruikten a versierd met allerlei op t Mtt diere door 4s ii r df ffeMhotvo vertelde mUn enn lomotache stemmlnir xlch an de inenwhon inoeMtor maakt blijkt het dat de gubenedfjde mode nog niets tan haar ni icht en aanzien heeft verloren Het i voitr een hoer der schepping altijd weer nirwilnk en gevsrlijk om t niijmcrun o er de mouu WKiat h aan den oenen kunt gevaat l opt om in ongenwle te Le temps la fetnme et la fortune Tüurnent comme le vtbit ot lihangent com me la lune De vrouw woi dt liier gostoid tusdchenhet weer en de fortum inderdaad de tweemeest wisselvallige en wispelturige el menten in ons leven Zij wordt vergeleken meiden wind en de maan wier stamlvastigheidnu eeniQsal ook niet tot de meest gei nommeerde behoort Ouderwetsche moralisten liebben vaak getracht le oorzaak van de vrouwelyke neiging naar sier en opschik te ontdekken Zij hebben dan met veel ophef de stelling verkondigd dat de vrouw naar veel afwisseling in de uiterlijkheden des levens zoekt omdat de variatie in het innerlijke leven gering was De veronderstelling werd geopperd dat de mode en de modezucht aou len eitninderen zoodra de vrouw een belangrijker plaats zou iraiemen in het maatschappelijk leven zoodra zü zelfstandiger zou staan en een beroep sou kiezen dat reeds up een g root deel van haar leven liculag legde De en aring leert dat deze veronderitel ling niet jui st is Het o oi groote deel v n de raei 4jet iieeft thans een levenstaak gevonden Hoait nergens oniituiet men meei ht b mderwetsche niets nuttige juffertje dal den tyd MTklungelt Het is echtei vol lekt onjuist dat de mo ie daanlooi hcctt i l daan Het tegendeel is waar Nei gens viool men meer neiging tut opschik dan bü de meisjes die gelyk men dat populair pleegt te noemen hun eifjen brood veixlienen Een onevenrwlig groot deel van iiet vtMxIiende gebl wonlt aan le mü le geoffeixl en wie eens informeert bij hen die in liien it der mode de leveranciers lyn van al het moois vindt dat juist door de werkende meisjes bet meest wordt be teeJ aan luxe en schijn Alh vanzelf brenjrt ons dit tot de beschouwing van de jw itic Ier werkende juffertjes waarvan de kantoien thans overladen zijn Over het algemeen het eensluidend Een leider van een groot bedrijf waarin zeer Vfel vrouwelijke beambten werkzaam ayn vertelde unw zijn ervaringen en zyn opvattingen Niet onaarilig i s het ilaurv in liet een en amier mede te deelen Vóórop stelde hy de verklaring dat het vermorfen om te werken volkomen gelijk is bii de mannen als de vrouwen Echtei valt by de uudere meisjes vermin lenng te bespeuren Dexe vermindering valt al sp jedi f te constuteeren zomlra de liefde in haar ie ven komt Zoodra een meisje het vooruitzicht heeft van binnen afzfenbaren tyd te trouwen kan in het algemeen het werk haar niet veel meer schelen De munnen ziJn in die levenaperiofle vtei meer P iibitieu i Twee Kroote nadeelen acht hij nan het werkzaam stellen van mpL jes verborden n l bet Veel hoogere ziektecyfer eu het groote verloop ten gevolge van het verlaten van den tlien Ifij huwelyken Juist wanneer de meisjes de M erkroutine te pakken krijgen en waarde hebben vooi het meisjei die op 17 ef 18 jarigen leeftijd in dienst treden is 75 ep 24 of 25 jangen leeftytl weer uit den dien st De rvaring met het in dienst houden van ffehuwde vrouwen was zeei slecht Erkele goede niet te na gesproken loopen tie alle er de kantjes af Meestal is het doel om slechts eenige jaren in dien st te blyven ten einde wat geld extra te vei dienen en te avond of te morgen als dat doel bereikt is venlwijnen zij Het cijfer van absentie is bij de gehouden werkende vrouwen zeer groot En de uuwe vrijsters hoe zijn die ï as onze vraag Ver whiiend luidde het antword Er zyn er die volkomen opgaan in het vieik en uitstekende krachten zijn Een groot deel echter vcREuurt en is onverschillig Bij de aatste is het vei zuim cijfei al weei zeer hoog Er IS één ling dat een zeer ongunstigen invloed heeft op de arbeidende meisjes en dat eene is de mode Die maakt ze den kop gek Eeuwig en altijd praten ze over haar kleeren uit en de na gastheer mij een en ander betreffende de toebei eidselen die hy gemaakt had We zouden den volgenden morgen vóór i ag en dauw vertrekken en wei om half vier Om halfvijf zouden we dan daar zyn waar we wezen wilden Men had ov üie plaats een soort hutje gebouwd met een paar vensters er in zoodat we teiren ae felle koude beechut waren MiJn neef wreef een in zHn htmden en zeide Ik heb nog nooit een dergelijke vorst zoo vroeg jn het jaar meegemaakt Het is nu zes uur en het vriest reeds ze ra len Kort nadat het avondeten gebru kt was K ngen we wat rusten Toen de klok drie uur gesJagen had werd ik gewekt Ik trok een met oont gevoerde jas aan en toen ik de grocte kamer weer binnentrad was mün neef ook eeds heelemaal gereed om weg te gaan We aten vlug em stukje brood en dronken een paar koppen heete koffie Daarna gingva we op weg vergezeld door een knecht en Iwee prachtige jachthonden Istero en Hector Toen we een eindje geloopen hadden voekle ik pas hoe koud het was Mün handen en beeaen waren ale ü terwyl mijn ooren tintelden en de tranen lange mün wangen biggelden Onze adem deed onze snorharen met een UskorstJe overdekken Bleek lichtte de maan aan den helderen terrenh0mel en niets vergtoorde de itilte die over de landouwen hing We liepen naast elkaar mljn nsaf en Ik het hoofd wat voorover mbogen de hanika diep in oase ukkon ireatoken en den gftleverd over lOkaar s costuum en h H lijkt wel alsof lü voor niets anders aandacht bobben Tijttens hun v erk zijn m met enkele ulfximderlng eenv oudig en practlsch gekleeil maar hun lust en leven js ulten den arbeidstijd te geun n tArtpiTkken met ben gevocid hadden onzen bevichtgn ei den indruk gejfeven dat een zeer jrroot deel dan klieren wenl uitgegeven Zoo k i ren wiJ t4 t ons uitgangspunt voor dezen brief terug ie kans op vermindering van de mode Ih blijkens deze ervaring niet gro l en de vewn erateUfng van de ouile moralisten komt niet uit Zelfs valt eer een versterking van de zucht naar modleBM vanati of variatieve moded te cunstateoren dan een achtei uitgang Nog één verschijnsel moeten wd oven cunstateeren Het is een bekcmt feit l at dit een gelukkig versciuinse m zal niemand beweren Men behoeft geen jiessimist te üijn om de nadpelen ei van te voorzien De gewijzigde maatflchappeiyke veihoudingen en toe standen hebben natuurlijk haar schaduwzijden Op n daar nn hebben wü than een s ifcWezen Een groote stad blrdt zeer vee ntof om deze te teei si kennen HAÜENAAVi MedUohe Brieven I e overvArziendheld de bespreking van de bijziemlheitl leen grooten invloed byziendheid in dcn d wel de allervoprik een ieder die liP omen is den raad Vit zult ge u nog wel herinneren dat de even wij ige lichtstralen door de velschillende deelen waaruit ons oog is opgebouwd gebroken worden By het bijaiende oog kwamen nu deze gebroken lichtstralen samen in een punt dat vóór het netvlies gelegen was tei wyl by de overvérziendheid deze zouden samenkomen i i een punt t at achter het netvlies gelegen is Was Mj de bijziendheid de oogas doorgaans te lang bü de overvérziendheid hebben we juist het tegenovergestelde tn is deze ilI te kort De vorige keer was ik reeds in de gelegenheid te memoreeren dat de pasgeborene veelal aan dit euvel lijdt terwyi de mensch op lateren leeftijd niet zelden via de büziendheid overvèrziende woitlt Daar het laatsttï meestal van meer beteekenis is althans voor den leek willen we ons hiertoe uitsluitend bepalen Zonder twyfel herinnert u zich wel eens den keer waaiop ge toen ge jong waart vader eens te hulp moest komen bij een ietwat fyn ge irukt stukje in de courant of bij het nakijken van een trein in het spoorboekje Ook zus moéflt er aan te pas komen wanneer moeder vooral wanneer het lamplicht op was een draad in de naald moest doen of een steek van haar breiwerk had laten vallen Door het boekje de courant de draa l en naald etc op grooten afstand te houden van het Oog poogden zij zich wel te i edden maar hoewel het wel eens i en enkele keer gelukte moesten de Jongeren er dooi gaans aan te pas komen Op een wandeling zün zy echter hun jongere metgezellinnen en metgezellen de baas want niet zelden zyn zy de eersten die kunnen zien op de dotpsklok in de verte hoe laat het U Het spreekt van zelf dat hier evenals by de bijziendheid dezelfde regel geldt n l dat degenen die veel moe ten lezen en schrijven eerder om een bril i zullen vragen dan de boer die het land be arbeidt Men wil echter gaarne een alge meene regel bezitten al zyn verschillenjK factoren van buitengi waaronder de graad meer jeugdigen leeftj naamste is toch zoi 45 jarigen leeftyd willen geven LatA nakeken door een zoo om my heen zie en verschillende men schen zie tobben die omHreeks 50 jaren doorgaans tellen dan vraag ik vjü altyd Af Waarom zou zoo iemand toch niet eVen naar een oogarts gaan die hem haar een bril voorschrijft waarmede hü zy het werk dat dicht bij de oogen moet geschieden wederom goe l kan verrichten En even vaak als ik my zelf die vraag stelde even vaak moest Ik het antwoord schuldig blyven en was ik in de gelegenheid de persoon in kwestie hiernaar zelf te ondervragen dan wist ook deze geen afdoend antwoord te g ven Voorwaar er kan niet genoeg den nadruk op gelegd worden dat onze oogen twee zeer gewichtige organen zün die wy niet genoeg in eere kunnen houden en waarmede wü niet te voorzichtig kunnen omgaan Zoodra men dus midden het geweer omler den aim houiiond We hadden om onze schoenen een stuk van een wollen lap Kebonden ten einde niet mt te glyden by de plassen waar de dras ige bodem bevroren was vandaar dat onze voetstappen nauw hoorbaai waren Ik keek naar den blauwachtigeu vvaf em lie bü geregelde tnsschenpooien uit de leua aten van Nero en Hector nafte Weldra waren we bij de pla sen aangekomen en fingen een der doorgangen ti shchen het riet in Met onze armen raakten we de riethalmen en veroorauakten een ritselend eluid Toen we een hoek omsloegen zag ik de hut recht voor mü We trade er bannen en daar te vogel waar we jacht on vilden maken nog in rust waren wikkehlen we ons elk in een der reisdekens die in de hut lagen om zoodoende wat warmer te worden Ik ring wat naar buiten eitten küken luaar de felle kou scheen me een verkoudheid bezorgd te hebben want af on toe moest Ik hoesten Mün neef maakte zich wat ongerust uaarover en zei Dan schieten we vandaag maar wat minder wild dat geeft niets ik wil echter niet hebben dat je hier een ziekte op je hals haalt we zullen dus een vuurtje aanleggen I En hü gaf Aen knecht tast wat droog riet te snüden Boven in het dak der hut was een gat gemaakt waardoor de rook kon ontsnappen en toen de roode vlammen opategen riep m n neef die bulten was mÜ toe voertlK t hegeve men xlch op we naar den oogondoktor en tonsü duie aodors adviseert moet inun Kalere tweu jaar de oogen Wederom even laten naaien althaas gedurende het eorstvulgende tiental Jaren Hoo ouder wy n l wenleii des Ui moer pleegt du ovorvL iiiendlieid ons parten te gaan sjmlen en hobhcD wÜ tius behoeCtv aan storkei brillenglazen Men behoeft uch hierover duH geenszins ungenist t4 maken daar dit oen zeer normaal verschijnsid is Op sliaat heelt de oveivèrKiemle muustai geon bril noodig on voor het werk dicht by hangt hel er van f op nelken afstand van het oog dit plaats heeft Zoo zal dus een ovonèrxiendo redenaar en zwakkere bril aoodig hebben dan het overvérxiend huismotdertje dat lit te naaien of breien Ook tal de muzikant die de muxiek van J blad af speelt tevreden lün met een x Rere bril dan vwlor dic bü het krant IfflEen eon bril noo lig heeft Uij de beide oerstgenoemdu s hot vverk vorder van het oog verwüdenl dan bü de beide laataten Ik hoop u hiermede in het kort een inxleht te hebben gegeven van twee gebreken van ons uog waaraan nauwelyks iemand onzei tor z inor tyd ontkomt doch waaraan men gelukkig grootendeels of geheel kan tegemoet komen met vry simpelen optische hulpmiddelen MÖBUPRAATJË lUlakettiniten IteetU in de oude tyileói hielden de vrouwen van halskettingen zooats uil do opgravingen gefolekeh is En onder e lld n behawcen de vi ouvven xich met orimitieve sieraden men zou hieruit bUna de gevolgtiefcking maken dat voor de vrouw ooiitpronkelyk de sieraden nojr belangrijker n aantrekkt ltjkei wai en dan dj kleeren V ant bii de wilden schitteren de kleeren loor ifweaighewi terv yl de sieiuden m ve d grootvi aantal uaavvezig Ayn dan no K zakelük of mooi j Men zou bijna een raadseltje j i kunnen geven of Eva het eerat heeft tfedroomd over het U zit van een halskettinic uf van va japon Ik denk dat de iiaiskfUmg iiet A el gewonnen zal li jJMn Misschien vlocht il hem eerst van bloemen n toen Ailam haar met bloemen ninkranst bewon e l had maakte Ai ei vvelliciit één uit schelpen De wilden en negerinnen zijn niet tevre ion met één halvkettvng maar t ehangen zich met 4 of 5 van dese sieransn vervaardigd uit gekleunde kralen uit scheii edi uit lierentamden en andere griltij e voorwerpen Het liefst nemen xu verschillende êén van gekleuiïle kralen één van chelpen en één van direntanden 0 i haar warte huid komen doze halssnoeren natuurlijk prachtig uit maaj als art stiek effect lijkt het geheel mU toch twilfeiachtigi De negerinnen verdiepen zich zoozeiM in sieraden halskettingen oorringen armbanden been versierselen en zelfs neus ringen dat zy haar kleeding vrüwel geheel vergeten Die is gewoonlÜk vui de meest primili6V soort hoewel er tegenwoordlir wel zyn die zich in Europeesche stoffen kleeden en zoo de gewoonten van haar voorouders ontrouw worden Maar hier blükt toch ook direct haar onbeschaafde smaak doordat zy altyd azen op de bontste stoffen uls haiilitiod hai d groen enz Van Mode en imnlellen van Japonnen zullen zü tellig nog geen idee hebben en daanloor ook het wanhopige gevoel Mün japon is hopeloos uit de Mode niet kennen Dit is dus weer een voordeel boven ons l eschaafde meoschen maar toch zou ik niet met baar willen ruilen Ik zou het beter vinden als de negerinnen wat minder aandacht besteotlden aan haar sieraden en wat meer aan haar kleedingl Maar enfin in hun warm klimaat is het de mcnschen nuuwelyks kwalyk te nemen lat zy zoo weinig mogelyk aantrekken Let maar eens op als gü hier een aangekleede negerin ziet hoe zelden zy eenvoudig gekleed zyn gewoonlyk loopt het op n hardroode mantel of iets dergelyks uit GewoonlÜk geven zij ook haar voorliefde voor veel sieraden niet prÜs maai behangen zich met een vreemdsoortige verzameling van halskettingen armbamlen enz Ik zie er tenminste één geregeld in het Conoert gebouw in Amsterdam die foei leelyk ts en haar krullen half over haar oogen laat hangen maar die trouw byna elke week in een andere opzichtige Japon verschynt gewoonlijk van de meest schitterende stoffen die men zich in kan denken hard rootle of hanl groene glinsterende zyde en zelfs ka nariegeel satünl Denk u hierby een zwarte huid grove zinnelüke trekken fen platte neus dikke roode lippen en een verwarden bos krullen die bruine oogen waarvan het wit blauw ziet half bedekken een groot zwart décollité omringil door schitterend geel satyn lan hebt gü het beeld van deze aanvallige zwarte schoone K m eens even küken In ging ook naar bulten en nog nooit had ik zooi ets moois gezien Onze hut met haar ramen aan alle züden leek wel een groote diamant met een vurig hart Net een sprookje En binnen twee vreemde gestalten onze honden die zich by het vuur warmden Maar opeens klonken schrille kreten in de lucht boven onze hoofden De vuurgloed in once hut had de vogels wakker gemaakt Mün neef zeide müdc het vuur nu maar uit de dag breekt aan Opeens weerklonk een knal Hü had geschoten en de honden snehien naar de plaats waar het wild gevallen was om hel te halen Vervolgens knalden herhaaldelük onxe schotel door de üle lucht Nu eens vuurde hü dan ik weer Zoo ging het den geheelen morgen aan een stuk door en we waren net van plan huiswaarts te gaan toen twee vogels rakelings boven onze hoofden vlogen Ik schoot Een van hen viel vlak voor mün vooten neer Boven mÜ hoog in de lucht weerklonk de kreet van een vogel Het was en klJM ewÉ geluid telkens wenl het herhaald en het dier b gon boven onze hoofden in een cirkel rond te vliegen turende naar beneden waar ik met het lük van zün makker in mün handen stond Mün neef knielde en het geweer aan den schouder xHn vinger aan den trekker bespiedde hü net dier totdat hü het goe l in het vizier kreeg Je hebt het wijfje geaehoten aelde hyen bet mannetje sal nu niet w faaa Ik dacht dat de vrouwen nu wüxer waren en xich alleen aan te voet tutlutten te buiten gingen ntaar niet aan te vim I of te opzich tige sidraden U n laatsten t d waren wy er tenminste aan gewend w inig sieraden en die smaakvol u in kleur te drajran Maar nu t Is oi op een naclit alle tgne inuuie bruchtut en antMre sieratlen die door fw n v ingertjtu waron vervaardlgtli uit d utalagi warden verwyiitnil door een lachende tioep nogcnnnon die s aaade4l n an in plaat van deze sieraden haar eigen bim te versieiiwUtn nei rlegdea en toen wwr we j guigen loaai mi t ii hoekje hieven küken of de blanke ii u0 o er alch mee suudau Uniion hn zy Ui vlen er xich medsl Blanke l e slank teers poppetjes bvtiangen zich met d barbaarscho sieraden die plotMding hier utt de bmneaiaadvn van AfiLMa vcbynen aangevoerd Zouden do eUlon umgekeertl xgn eu zouden de nagorittnen zich vMeken omdat vroeger van uil bui opa groulc glasen kralen wenlen aaogevoertl en by haar ingeruild voor Ivoor lidenden til nu haar smakulooze sieraden hierheen diu geheel en ai bespottelyk staan bü oen blanke huid en een slank gebouwd vrouw Het heelt r heuscli veel van v hr xyh halsketüngen lu de mo ie 1 uiike xwai e gekleutd steenen penduits darSU in l ompey opgegraven schynen of n schien van een oi andeie mununie In ii gypte afkomittg Welk smakflIiHis mensoh se m de tnod he lt gebracht weet tk nietj maar n w bespottelyk xy staan op voilen Japonnen u ayden Uiletten kunt gy u wel indenkMi ileusch de nieuwe halskettingen xün xou zwaar en grUUg en smakeloos dat xy niet veel onder doen voor die itchelpen oi djoi vntanden vervaardigd in Afrikal V ooroerst de kettingen met xware gekleunl teenen ndants en dan hard rootle en hard groene kralen kottlngeo en armbanden uf ook wel rood en groen uit schakels van celluloid vervaiuxllgdi Nu barbaarsrh i i kan het moeilyk vuki Ikl Hut gekste is nog dat toera blonde pop M tje een voorlieKtc voor dexe xware aieluden en voor dtic vier armbandan aan ééa urm tuonen inplaats van dit tenminste aan donkore Oostersche types ovei te laten Ik xou ledeioen afratlen aan dese mode van barbaarbche sieraden moe te doen maai zulk een lyn blondkopje op eeu slank lialsje versiert met een pendant zoo iwaai uts lood doet my iteiüton aan een elegant i azel met lieven kop op lynen bain di men üen zware metalen klok om xou hao f an ihe de forsche koeien in Zwitserlaao n de bergen om hun forschen nek dtageftl MADDy UllANH l e schade duur WUd en Hehadcltik gedierte Vanwege de Directie v n den l aii lbouvr ia een ondcrzoeit in ra vtetd naai de wild Hchadt Vragenlysten werden verxoniiea aan landbouwers en jagers d antvkourde zyn in een thans verschenen rapport necigelegd Ze zyn proviociefifcewijai weerga i even Üe Inspecteui van tjuidbouv geefl een samvnvattioft Hierin zegt hÜ lat tn t algemeen in de zandprovincien inctii nadeden ondervonden worden dan n de klei provJncien Dit moet in de eerste plaats Loegeischreven worden aan het veelvuldig voorkomen van bosschen houtwallen n dergeiyke op de zandgronden ternijl ook liet eigenaaidigftt karakter dat het i rondliezit in de zandstreken heeft zeei dikwijltt in dezelfde richting weikt Ook htH heer iUk jofhtrecht dat zoowel op liet xand als op de klei wordt aangetroffen werk ae ermee loring van het wild in de hand Uit lie ingekomen antwoorden olljkl wei at ttoor de land en tumbouwerh h t meest geklaagd wordt over de nadeel n ondervonden van iiet in gi oote getaie voorkomen der schadelyke vogels De musschen ID de eerste plaats doch ook de kraaien n de duivon zlin oorzaak ilat laarlijk i oote verliezen worden geleden Op enkele plaatsen tracht men de inutócju nplaag met de hulp van muAschengilden eu ondsen krachtig te bestrüden Heel grool yn de daarvoor tot nu toe bereikte resultaten nog niet De wilde konünen goveo mede in de meeste streken waai t i voorkomen rentenen tot ematirfe klachten Vooral daar waar akkers afgewisseld zün mot ossc1 en en houtwallen kom n dexe schaiiehjke dieren menigmaal in xulke aantallen voor dat de bodemprotluctic er sterk onder lydt De klactfiten over het vvild komen m de derde plaats en betivffen dan meest de foaanten en haaen De fazanten vooral treden op UI van plaatsen xeer na deelig op en zü door de Jagers gepoot in treken waar ïij vroeger niet voorltwamen en waar zy iich thans steï k vernieniicvuliiig l hebben Is het nog mogelijk am tich legen de chade door konijnen door aiura ering van het land eenigfwios te vrljwa Het dier ging mderdaail niet weg Stee U zweefde het klagemle geluiden uitatootend boven onxe hoofden Nog nooit was ik soo getroffen door een klagend getuid als toen net schreeuwen van ilion armen vogel daar hoog in de lucht klonk mü i mi verwiJt d in ie ooren Soms vloog het dier een eindweegs verder steekt bleef de loop van het gewi er van mijn neef dreigend op hem gericht Het was net of het lier wachlensmoed vvenl ön van plan was dan in vredesnaam alleen maar venler te gaan Hü scheen er Mïhter niet tot te kunnen besluiten weg te gaan en keerde terug om xÜn levensg viel lm op te zoeken Leg het wUfje daar maar op den grond dan komt h t mannetje straks wel by haar zei mün neef Ik deed het en Indenlaad nadenle het her dat zoo groote li vock xÜn wUflehad en zich van geenTlvaar bewust wasde plaats waar ik het doode vriiwtje neergelegd had Mün neef gaf vuur het waa aliwf men een touw doorsneeil waaraan d vogel htng Ik zag iets zwarts naar beneden valU n n ik hoonie het riet vlak bü ons ritselen Daar wat het arme dier neergekomen H tor bracht enkele oogenblikken daarna liH lükj lü ons Ob vogel was reeds koud en ik deed lu m bü het wüfje in dezelfde w tasch Dienielfüen dag keente Ik nog naar müu wooaplaatH terug