Goudsche Courant, donderdag 29 april 1920

f rfr i Sp rt Do troep Rplitst zich in Mtiden m eUc der ffr epen nam een der Eei mannen xe▼ nffan ▼ die t lj dea bankdlefctal betrokkenwaren A De mmnen tün naar onbekcuilc plantten ffebracht en d rH ubllk nen hebban Tericlaard dat u niet Euilau kiüfrelatm worden alvorens het d buik ont tt ea KeKl terecht ia t Ig in Ierland dtu vecntm tegen politie en justitie au teven eijren rechter ftiJiL wije 1 11 ondwrMiJzer mot vrijer zijn m h t leenei dor vaJtkm on niet zijn aan ©ttez n op hol bijbre mra va een iMijiaald Kenalt Hpr betoogde nader dat de school de voortH rcidlng voor liel Leven moet ljn Maar wat eAKOlit don hel leven Spreker nM ude den arbeid en den pemeiirwohapszin De grondUt a van de aobool moet du door deze bddeö gi voffwid wofll Do wet mo daik ok zoo zijn dat dit h Teiaka i wnden j dat lu liet gaval ao0 niet De Wet npoet ruin te la ten voor de De heer R n o e c k H e n k e m a n ch betoo ïide sprekende over het ulo on hMi l o onderwijti d t liet niet waar l dftt dn Ijotere klaswen alleen de m ii l o Ixaie kin Hij toonde hM tegendeel nx voorbeel i n aan I e hfw Rtitger a r besprak verrtoiitlh nde VK rwaAnie n welke in Titel 1 lau het onderwijs gwttidd worden en wiJHt erop dat daarbi Ver ehfi l nde zijn wel ker inlevdriig ni t voldoende gi waapborgd i Do heer Keielaar v d boetreod het b toog vflTi den heer Qerhanl Op diens r ie zanden contfrete voorstellen moeien IV lie Otto u I maa to verecfa 1lende opmekingtMi n lar aan eiding van de redt van d in heer Ge rliarri Hij gaf toe d l de kïnleren an IJ tol H jaar anders l j lnndeld roo ten worlen gcwjrgd moet worden voor wmi iimst gelrddeüike aanpas wfng Ook de Onderwijnraa t had hierop ftingedrongien D M i ui l T van Onderwijs de heer De Vi er vinjT hienui zijiu rede aa n IV verpa irrlng werd verdaag i tot T opdeptlnginfldrirf l uor f y 650 000 de reaerwftB 1 1 f 6 669 948 5414 Ond dT v men verder Toor cred teuren f SesTsM W 5 J oWigatieleening ƒ 32O 060 ra 4 oblwatieleemng ƒ 180 000 De winal en verliesrekening oer 31 n Het dividend werd bepaald op 30 De aan de beurt van aftreding Bijiidecommigsans de heer I A van Rün vï Alkemade werd herbenoemd BINNENLAKD Nederlaadan ttfruf alt Kuelaad Te s Gravenha8 e is bericht ontvanxen dat de LingflBtroom te Reval ia aangekomen en van daar zou doorvaren naar Hungerbnig bg Narwa om de Nederlanders in te nemen die in Ruiland gevangen werden gehouden STADSNIEUWS GOUDA 29 April B s iB8ing verdaai d B en W van Gouda hebben verdaagd de beslissing op het verzoek van A Veiburg te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot het uithielden zijner bestaande brood beschuiten koekbakkerü daarbü bouw en b plaatsmg van een heeteluchtoven in het perceel plaatselijk gemerkt Spieringstraat 65 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie C no 3a 19 Verplldtte winkelaluiting te Hengelo De Kaad van Hengelo heeft besloten tot verplichte winkeUluiting behaive voor ban ketbakkers sigaren fruit en comestibleswinkelsj welke op on en eestdagea alleen s middags van 12 tot 2 en s avonds na tf uur gesiotea moeten ziin Vergunning inzake de Hinderw $t B en W van Gouda hebben vergunning verleeml aan de Firma van der Want en Barras te Gouda en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten van een pupen en aardewerkfabriek in perceel Oosthaven No 38 alhier alsmede van een ovengebouw achter voonneld perceel m welk laatste gebouw twee ovens es twee van vuurvasten steen vei vaariUgde moffels zullen worden geplaatst beide perceelcn kadastraal bekend gemeente Gouda sectie No 2621 Brawlstorrencommiaaie in Z HoUand Ontlwr vüorzltwractiap au mr I K iU Murdaau de Ver van ÜrandstoBfenCKxnuuMtitM 10 Zuld ldollABd Ho jnarvttmla vota don seoreiaria den beur M Kramer sugt or a dat do verbouJin tot de kijkawolendlstt utie aeor VAel vt 4 0Ëel i Iri üe iIrand u Ifenooiiui4S lert w Ptfcftn bij het mAen vaji mow mgrijpeiida inauirt eleii geraadpleegd 1 geuiOvör coiwuiiieaien w rd meer ócn lijn troliJuMi xoodai klaohtüta dat ui hut ii lUmruot aiidt r v e ni gedifltnbueord éxii ui het Adugn izendt VeeJ luludtT wivdeii gfShoord LJe wcrttiaiü blijtt bot beit eurt dat d groote g eiiM ent n ziuh a u aaaalui en U V rooai ijig teil 31 Uxten en 4 biiiU iHüiówout letioik iO€ vHroden ïlja al soodaiu laatMelijit Heklw en Oudendijk De nieuwe UsirlbulStirecG ingi 1 0 21 draa jt volgena aêi vendaig la kaaioörMJi van de iiwdewet tiinig der uiJ Uojuaiiidscuie Vereeugifl Die itKdt ut ing Ut ziolitbaar m de bepalirigen irtreltt de zomerranteoenen de huitaoeAeti oor groote gezinnen de raauioenviii voor iiohipptirei ea wooawagebfl in de bepaling ojuifeot den geldig lieU duur d r U ma en lU d veitwdebepa Unj oiii gioduraude den zomer reedis teer daJi eoiiAideD op het mioimiuii raniaoen sf ie lefvereo Tot bcHtuureledeu werden herkozen de bearen H U JoD pMiburgt r üouda l A Stteep Bo ioop eo Chr v d ÜakI UoriitciH m Hof kaaÉMOdo baiioeg April t M De inkoowen beUapen 19013 49 Ir bespTBoinc kwam vervoJgeng dbdla tribuifft ia voor het jaar 1920 2l In bet bijzonder w d behandeld de vraag weiko anOmumprijs zal moetoii worden bepaaid in verband met de pj itie van ten kkuiihflndel De voonliter weeë er daarbij op dat de handel aanspraak maaitt op hoogbr Oljfer8 vjor versoliiUeQde postP i der kofttenoorekeniflg Du irWj i eroept hij z h op het ijgen der loonen en van de prljzftn van bet materiaal Dlo verhoogde loonen ziin vooral in reieoLnj t bren wi voor het tliu4abcz rKeiL der brandstof en en de loasbit lerwijl In vermnd meC den vori 3 i ti l wnaatmTaardl ook op Ie winatiiKinge e ttf rétg dient te wordwi gezet Hei komt den heer BnM voor dot inaien hot H Ü P i un deze eJMhen tt eoionl komt dit hel smokkelen n knotien in de hand al wofden Uit de ihaita volgmide n elodti 4ln pen nametia ver shul nriti b c loowel uit fltedfiiaJri plai laad geiiM 6iu n edaau blijkt datnitöi ovanaj voorstellen aan do K K D heeft inftoZCMiden boooenide ezoriclooii InndmgiskoBten en HlniMtoar ie l elai grljk b verhoopML 1 Bode fln heeft pen goedlteurü vwworven op hasr inat ge vooratpl om l erekeiien f 20 loaaiDt koaifen f 20 bezorgloon en f 50 wiri tmar ie De oomiaeeie beeft dt H K D geantwoord dat iiulten deze bet beier wist dan zij de R K D ge i NOorwt Ueii Bioe t vrag n maar s 0 rsohnlhMi mofwt geven Df couMWwwie zou dii t atete aivachten EeMge diiRWi laier divide de H K D leMoJU i mede dat tii en wipBlmarge van f 0 loHi niet kon toestaan Öoed üei de ► o rwwn u dim voof braongen maaf f 3Ü on de winatntnirgi op 1 40 Hoti ti taiil va i de door ow voongefrtelde jfer ido gwhanifliaaAi wordMi a H K Dl kon liet tocit niet toeBtiati Dat nioet m wi4en he ft de oomniiflBie geaorwooud miar aJ de R K D het ona anderfl n r schrljllt dao wij nebl i voorgeatellv dan 1 de b s o haar taak neep Eantg dagen Uter Mtd dt R K D ir onoiiliflT w arop de wtertmarge op f40 gjosftjld nioesl worden Dp commiaeie Htuurda het ten dedeelinig dht zij r niet mtr acooord ging ht alt ÖMT voowiel handhaafde l rft b v bw f nae vroeger 30 c 20 A en 40 o per emMd ea heeft than g vwi i I 50 c 35 c en 40 te mogen ber k ien De H K D heeft op dltvoor0ei afvIJxMid bofiohikt Helder l e K traoht de onkoaien van van 90 0 92 o te br o wi wat eveeieww ie aésewezen Mna elnia beeft zijn vooi eMe4d bezoirffloon rail 25 c niW got Igei eurd fekxegon en drlnfft er tevw op aan dat het R D w zftsh van oOr h ude de b c er tee te ar i ef daf Se jwery dl Je b o leb hebben gemailt m He w noodig hebben in verband met de vooruUhetiiltn 7 ii d it Jaaf n op te maken 0ud 3eyeri ndl dat rfoh op dearo door het R K p ffewüdon weg reed beaevea bnéft Maft rfch ter eÉXiMlKfwfqit voor MKlerfr b c bij de op Drankwet Bij B en W iu ingekomen op 27 April 1920 een verzoekschrift van Arie van der Velde van beroep caféhouder wonende te Gouda om vergunning tot den verkoop van iterken drank in het klein drank voor gebruik ter plaatw van verkoop in de benedeniokaliteit van het perceel Veersta no 12 Binnen twee weken na heden kunnen tefjen het veri eenen van deze vergutiiing schnftelyk bezwaren by B en W worden ingebracht SCHRPTAAKTBniCimN7 Vertrek naar Oost Indië Het voornemen bestaat gedurende de volgende maand drie payagiersschepen der Stoomvaart My Nederland van Amsterdam naar Java te laten vertrekken n 1 de Grotius op 1 Mei Jan Pz Coen 15 Mei en Rembrandt 29 Mei Overplaatsing De heer P de Mol commies titulair bij net postkantoor alhier wordt met 1 Juni in gelyke functie overgeplaatst naar Amsterdam De ttcheepvaart te Amsterdam Aangekomen zijn de En elsche blauwpijper Laomedon met jremengde lading van Japan de Nederlandsche s s Leersnim mft een lading tarwe van Bahia Blanca en fno met wijn en stukgoederen van Bordeaux aUmede het Enpelscbe s s Oder ledigftch eps van Leith Vertrokken zijn het Nederl passagiersschip Frisia naar Zuid Amerika en Duitsche U S Astarte naar Bremen GKMKNGDg BHRICHTgN Hoogheemraadachap Rynland In de gisteren te Leiden getioaden openbare vergadering van Dukgraaf Hoogheemraden en Hoofdingelaniden van UynUnd IS de rekemag dienst lyiü vda dat MoogJieemraadscJiap goedgekeurd Zij eiuit 111 ontvangst met een bedrag van ƒ 761 196 66 de uitgaven wyzen aan ƒ 665 748 30 zoodat er is een bit jt saldo van 95 448 36 Gouden jubileum van Dr Mari l r Alan uie vele jaien a a aita te dooixlrecht ZU practyk heeft u t eüet enxl im i a to G jutla eea Oeiténde p ifl uknewl was zal 2 Aiea a s zun gouden arislubdeum vJeren Wd £ Dr luan in zyn vorige woonplaats eer gezien jarenlang was hy X k vooriiter en de ZiOl van de aldeelin Gouda en Umstrelcen van de Ned Mautichappy lot bevorüenng der Geneesauasi vooru was hy voorzitter der poiikbniekcomniis bie en oud lid van het hoolubefatuu der xed Maatbcnappy waaraan au gaarne zyn beste kraciiten gaf en waarvioor hy zich ook daar vele vnenden heeft vtiworven De opgewekte dokier was ook in den itrmg der niedicj een geziene fj uur Ken paar jaar geieden legde Dr Man zyn practyk te Moordrecht naer ora rutt td gaan nemen De tydaoanataud ghcden varen oorzaak dat die rust n et onge toord is kunnen zyn tir heeft zich nu voor zyn s jtouden jubilé naar het Vad meldt een commiüM gevormd waarin met enkele vnenden Eitt ng hebben zyn collega s prof B J Kotiwer dr S J HaLberthma ur L v d Meuien prof dr G 0 Nyhoif dr J H Bakker Niemeyer dr W f KuySiih en dr C F Schreve om den dag van zyn gouf en jubileum voor hem te doen worden tot een blyden onvergetelijken dag waarna hy weer met fnsschen moed en met nieuwen levenslust zün verder levenspad kan bewandelen Deze commissie heeft in het bijzonder van de leden der Ned Ma tschappy veel belangstelling mogen ondervinden en aldus wacht dr Man een mooie feestdag Na de havenstaking Zonder incidenten is gistermorgen het werk in de Rotterdamsche haven hervat Verschillende ondernemingen hebben een deel van hun vaste arbeiders ontslagen Zoo moeten vooral bazen als slachtoffers van de staking zijn gevallen Uit lieel wat ladingen Irwamen bedorven goederen te voorschijn Van het terrein der Batavieriün b v zagen we sleeperswagena ham en spek naar het abattoir rijden Het vykeer der vrachtauto s en sleeperswagens gaat weer zijn ouden gang De R K T M zat dat met het telkens gedwongen st ppen en weer aanzetten der motorwagens het eerste aan het stroomverbruik merken Noordam zal het eerste schip der Holland Amerika lijn zijn dat vertrekt Van de Rott Lloyd vaart de Wilnit op H Mfïi uit Het Meppelache faondje De kleine gele viervoeter d e de vorige week heel Meppel in beroermjr bracht deed Zondag opniuw van zich spreken In de rMeppeler Courant toch leien wü dat het dier zich dien da r wederom ongemuilkorfd op straat vertoonde en weer vond een marechaussee htt nood ik oe hond per rüwiel te achtervolgen Was het toeval of booe opzet dat de viervoeter ook ditmaal de wijk nam naar het weiland waarop de marcchausséee de vorige keer hunne revolvorachoten richtten met het noodlottig gevolg dat iemand ujt het publiek werd gewond Ondanks die harde les meende de marechauasée thans ook weer van ziin vuurwapen gebruik te moeten maken De schoten troffen gelukkig voor de omstanders ditmaal geen doel zelfs he thondje wiat aan het moordend lood te ontsnappen De voorzitter der dierenbesclieiming noodigt degenen die het zwervende dier kunnen opvangen uit het te zijnen huize te doen bezorgen daar zich reeds ploegouders hebben aangemeld Voor de veiligheid der Meppeische burgerij 18 het te hopen dat aan de ongebonden leefwijze van het beest spoedig een einde wordt gemaakt Gemengde Zangvereeniging Gouda De Gemengde Zangveieemgiag Gjuda bestaande uit personeel der Kou bteanne n aaraenfabriek Gouda alhier d r P Zanen v ert dit jaar zijn 15 iarig bet taan met een concours voor zang en muziexgezelflcJiappen waarvoor 42 veiecni ingen ch hebben doen inschrijven Voor dit concours is een eere comité gevormd waann zitting nemen de Ueeren U J Mijs burgemeester eere voorzitter de vvethouders H Knuttel en A J IJsselbtiJn ue directeuren der Kaarsenfabnek Je heelen I Ussel de Schepper Dr J P Treuh Jhr Mr E C U van Doom en verder de heeren L C Becking Mr W J L van Ea W A Hoyng A Jurgens A Dudok van Heel N F Cawibier van Ncoten W Ruys 1 A van Rün van Alkeinade G Prince H J Nederhorst en C J M Kroon Reeds zyn verschiUende medailles voor dit concours geschonken Het ligt voorts in de bedoeling ter gelegenheid van dit 15 jarig bestaan een groot concert te geven Het Carillon De Mwmaand is dra op koriist al doet het weer het niet onderstellen Maar al lijkt het dezer dagen wel najaar toch is het niet zoo Onze klokkenist de heer tr van Zuylen komt ona daaraan herinneren door zljn mededeeling dat het cardion fre durende de Meimaand weer bit heeluur sla het Mei lied al doen hoor n tcrwill bü haifuurslag Van een bruid en bruidegom van Dr Püie van den toren z l klinken Een ongeval van de Lemmerboot IXj atiomlKiot Bujigeinaeeier v a Mwrte van de Holland Friefelmd lijn Dinsdags a ond van Aiwftttrdftra naar Lemmer vor jrokken Iw fi inalvarwege Urit mi L npier leiigi volge vin ruw weer on delecu aan de macWne giJtregw waardoor zij inoeat at vere n Do paHHiguer zijn door een gepraadde hotU r te I emmer aangebricfat Later ii de boot door de sloepboot Heoior vftii kapt Bakker to Lemmer binnen gebrjwlit Validie muiters De aanhouding der valsohe munter te Bnis l di valflohe HolandecJie barnkbiljeilen van 10 gullen hadden vcTvaardigii heeft geleid tot de aanhoflidlng van een Itetüle vajficéie iminters aldaar die ver c beMeiii duizenden ban biljelten vttn 20 fra Mv hadde vervaardilgd Ontnmwe outmeliiMk Te Snenk beeft de politie twee dlenatmelAJea aangchomden die er haar weii van iiit rlt iig VHii IkfaMiNMtuir aan Nadat d verHihillende b c uo hun idt t goi dg kttinle vooretollen hadden kwbinr gMmaaJ t deelde Haarlem iitede dat I diar btódragon oor kwB ng van f 32 0 itfzorffu tm 60 per 10 ton zijn goft kiiETd Iki détallfirijcett van anülmoif wora u daardoor iS m afgehaa d en f4 lfi thutabewwvd I Tiwrai tor achtte hit in Ht l al eoiuen br lang niet juiM spoedug loet heengaan te drcïctn nndat de b o en de R K D KeeKdtt luoeten worden te handeten in het altenteen belar Als de K K D nawr de iiieenio van oen b a o niet juM optr Pdt dan dn i zij dit toCh met do liodwJliii Ijct algeniwm l eLiiig us bwordereiif de prijz n oor den co uaiinent gt shikt to maketi Hij moeten dan ooit u aohtan tot een vergeJjk te kamen en Bl Itier blijkt dat de R K D de lijn Ie strak aaohaat dau wae apr ov rliu i dat zlj tot togipnioeiiiojüiHg Iwreid zal wor u gevonieu Tun tficrtte lonnuleenle hpit f esiujur hei üig ude iooraleJd Maar aanleiditig d r gohoudi n be prekin n komt het de Wt van b s o In Zuiil Iiolland wwiacèioiljk voor d i ii t het oog op do liooi erc exploltaiicrplti in en den fioogerein levcn tandiiar I iu t M K D ttMi opziobie aji do I opa j Iri van de wtuHtinargie het Ix iorjfloon I i i 1 1BWig Kineld wn ruiiiter utandpnnt fci llC Jllt Dit vooratal w ird aangenoaiieö 11 de vordert Üaaisale veniielden we H04 dat eeri moUi van al ieuring w nl ïufCPdicnl betre leole hel npdredm van de li K D tegenover de b welke na vir i c besprekingen werd ingetrokken Do opnwrkin wwd vwder gMiiiaki dat liW eef RWKoni begin i l 1 dat de coke der fl JiibrifJien Rk in de aJii em v e div tri huwt wordt opgenomen dj iili in de plaatwaar ze gi praduoeerd wordl nwi word ii lephaiidelA Men voerde nnar oanJeiilin Iiiervan aan d H roke voor M zoliieirraiLfrioen kan worden lMyK k aBr gicMW I ook via lul H K D aan andere lüftLrirt n kan wonlwi ge evt i D hwr Vinaber uit Bodegraven deeld nog niedye dat m de y c Jdaai de nenfohelrjltheid h besproken om hrt piilliek er op te wijzen dat het di zen zomer zeer paATza Jn moft zijn n iH de brandfrtofren In verbind niet de koUmpowitie van onfl Jafrvi Naar spr liad TWEBDE KAMKR Zming van Wowwdig iJö April Voorzitter Nfr D Fock Wetboek van ötrafvordortag Vwvaig De heer Beun er a r bestreed bel amemlement vaa den heer I re iBelhuije Db hear v So ha ik P k is voor het ttiii ideii ent Dreweelhulje Na een kort debai w nl hel amendaniÉ nt DresaelhuijH met 43 tegm 29 eteouuen ver worpen Art 400 wordt z h at aangienon n Aan de orde ie vervoltjjeo 11 el VII 1 eejiterlijke l evel ai A iiaiidhaving der optJibapp drde De heer Kleerekopef B d a p ineakte bezwaar leigen uilbreidlnig t4 ii aan ler van handelingen uelke de openbrire orde emstj aanranden Spr za in deze reigeling een op m deur voor de al lpr grooL te wilekeur D Min ld ter de heiir Ileenifikerk n m naiL dat de hty r Kleenvkoper toch ook voor handlliaivin der opt nbare orde la Aan bet oorali l zelf is spr zoo oiwKShuldig Is eeu pirt gebiren kind De bepa iiig n ztjn volstrekt niet van taatkundigen aard Hierna voIgiWi repHekon Art ftOlt werd niet 4H tegen l Mlentracai tiiing nonieii Het artikel weni h annZienoinen ali ook de voljcenda IV e idHtHnmi t heeft Dlnmlngi 11 M i plnntfl Aan He onlf was hlt nia de rlketege j wijze beliiJiidelln van hot Ontw rp Lager Onder w Ij a w e i Rij tlW I algwmeene bopaIin p n werden afgemeeüe beHOlwüwingen ge over omvang i ladep ing van het ondei wijn en vtvmeerlpiriinig of Termlndenng van akken De hecT Htaalmain miildenst p be prflk het belang van de liclMme ijke opvoi dtng op de lagiere ecbool 7 1 hef4 reSm hel onlwrrp Jn dit opzieht niet De hoer Ger hardt C8 d a p betoogt i itvoerig dat het onderwlj Meedffspoelb 1 I der politiek i gewee waarvan h l kind rti werd Spr zou een gteheel liere re eUig w I Wn voor de iarl Jlttlig en indeeÜngvin hel onderwijs Eerst op h t nakende jaar moeflt b gnnnen worden met lezen rekenen n schrijven Del men er rwd op het k i a nwle be int heeft het zoo afkeuren waardlgip hu weric tengevolge Men hoeft alien nadruk gelegd op de z g pira kennie Het Mnd nviet eeral leeren lezen wanneer het geeetellik rijper 1 gnworien dan op C riTm leeftijd hrt geval Ie tr moet bdanlpteUin roor de leere of be Hi n M die veitt lchte vakken en lee oortw zijn utt den booze Be nngeteUlag de i genHJko i ooi v or elk vruditlbaar onder njfltn ii haar gaj dtirolM H en uitzeit Hi uit dl voorHideii harer niec ere en aan U Lttken Vin Spartadatea In den Rün l il iMiten w idf avn de Tel gemeld dat in di n Rijn op Hollandach gsbied iti ilm laalMen lijd lijkten van Spartaüiaten zij i opgeihaalxl Op de alg nuwne b 4srfl f plaai s te Herwen en AfjWt zijn er o a dril bp ra vön waarvan nog een ncjier po patronen Ui zijn broekzakken haj FINANCIEELE BEHlCHTfiN WISSELKOERSEN UüiLieele noteenng te Am terdam 29 April 192Ü üJi April 1 9 April Londen 1U 5U lu o iH Uerlyn 4 67 4M l arijs 16 Ü5 lti 5 liruasel 17 20 1 60 17 60 IH Zwitserland 4 45 4H 76 VVeenen 1 2 1 4U Kopenhagen 46 i5 4 26 btüCKJioim 57 85 58 75 bhriöCiania 5 53 75 Van den Bergh s t abrieken De juailukschti algeineoae vergadering vdn adiKiuoiJiijUOt is iji Ue rs vaii Ut u t eigiia taJjiieKeu iietjit üe baiantj eu ue wiiiot en veiut tiieKeniiig gueugeiteurti en net dividend vasiKesteid aiü vuiyL up Ue gev uae iianüeelen a Io pet op de gewunte iuindeeien B ÜU pet Vuoita op de o put cUJiiUitatiei piei erente win jtdeeJeniJe aüii jeeien A een uitKeering op een basis van tHJl en up Ue idem li 0 put per jaar CJver i et laatste naUj ar wumt op iic tieule laaitslK catvguneen uikgekeetd 4 pet op de atmueeien H en ü pet up ue aaiitleeiea B Aan net resuiveiuiiUö woiiit j iuu uuu tuege Kon Stearine Kaarsentabriek Gouda 191 In de giiïteren aih er guhoudeii Jaailijtvsche jkltjeijieene Verijadti ng van aandceiliDudert der ivoninKiyn e fateane Ivaameni bi e Cioiiida is dooi de D irtct e veraja g ujigeorucnt over het aigeioupen buekja u lyiy in d t verslag wordt medegedeeld dat de verschillenoe bedryven reeds in Jen uanvanjf viin lyiy weer jn werkJiijj kunden orden gesteld Uat er geregeld verit eter nK kwam m den aanvoer van irrunJen huipistoHen dat uok de Uitvuer d r pro acten ZjCh heeft ih rj tel i zoodat aan het e nde van laiy weer vry noi maal kon worden gewerkt De sedert 31 Maart 1919 inxevoerde 45uuge werkweeut braciit een heiz enmï der ounen mede bovendien had nojt een aannienielijke looiiaverhooging piaat zoodat üe productiekosten van het bedruf aaniienlu k zyn toegenomen De samenwerking met de N V Anton Jurgens Vereemgde I abueken aUmede met de N V Maatachappu tot lüxploitatje van Zeepfabrieken te Utrecht heelt zooalfi verwacht werd gunstige eaiiliaten opgeleverd Het versiag herinnert aan het bedluit der buitengewone a gemeene vergader ng van 15 Dec 1919 tot vergroot ns van h l kapitail tot ƒ 48 060 000 bestaande uit ƒ 60 000 pronte tsaandeelen ƒ 16 000 000 gewone aandeden en f ili 00u 000 ciim pret aarwieelen waarvan aan het einde van het jaar waren geplaatst f 50 000 pnonteitsaandeelen ƒ ti 400 00ij gewone aandeelen ƒ l WO üOO cum pref w n td aandeeltn A en ƒ 1 600 000 id id B De pnonteitsaandeelen werden n het leven Rcroepen om het Nederlandsch karakter der vennootschap onder alle omstandigheden te handhaven en te wasrborgen deze pnoriteitsaandeelen ztn m handen van een groep die de zekerheid verschaft dat dit doel is bereikt In de hier genoemde kapitaalsu tbrei ling wend door de N V Anton Jurirens Vereemgde Fahneken deeigenonien voor ƒ 1 60O 000 gewone aandeelen het aandee en bez t der Kon Stear ne in de N V Anton Jurgens Vereenigde Fabr eken werd ü en overeenkomstig naar het verslag meldt belangryk lergroot ook de deelneming der Kon Stearine in de Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken is in het afgeloopen jaar aaiifcienlijk toegenomen Van het thana geplaatat kapitaal werden nog in het afgeloopen jaar ƒ 1 600 000 gewone aandeelen ƒ 1 600 000 eum pref rt inatd aandeelen A alamede f 1 600 000 id jid B door een consortium overgenomen De storting op deze aandeelen vond plaats op 30 Deceroiber 1919 zoodat dus dit nieuwe kapitaal niet tot de redultaten van het afgeloopen jaar heeft kunnen büdragen en daarover dus ook geen dividend zal genieten Hoewel behoorende tot het voiftende boekjaar wordt vermeld dat m Januari j l door hetzelfde consortium nojr een bedrag vaq ƒ 1 600 000 cum pref winstd uandeeien A en f 1 600 000 ld id B werd overgenomen Uit het Agio met de uitgifte der geplaatste ƒ 3 O0 0OÜ gewone aandeelen behaald is een bedrag van ƒ 1 600 000 toegevo aan de reserve waardoor deze weer op haar statutair maximum n l de helft van het geplaatste gewone aandeeIcnkapitaal is gebracht terwyl f 800 000 zyn toegevoegd aan de dividenti roserve welke dientengevolge ruim 25 pet van het geplaatste gewone aandeelenkapi taal be iraagt B i ikens de Winst en Verliesrekening bedroeg het batig saldo over het boekjaar 1919 ƒ 1 469 903 38 v j ƒ 1 44Ö 646 Aan nieuwe terreinen gebouwen aUinede gereedschappen en werktiuvren werd besteed ƒ 149 389 29 De afschrüvmgen bedroegen op terreinen gebouwen maiihineneè h gereedschappen en werktuigen ƒ 9 903 38 zoodat de netto winst bedraagt ƒ 1 460 000 Aan de extra reierve is ƒ 65 000 toegevoegd Onder activa op de balans komen o m voor terreinen gebouwen eni f 629 620 aand in div naaml venn f 9 B36 903 voorraden ƒ 4 774 974 kassa kaasiers en remieen 1 004 642 debiteuren 1 521 S39 Het geivlaatat kapitaal bedraagt Aan de zalmmarkt alhier werden gidte n aangevoerd 11 winterzalmen prijs ƒ 2 60 ƒ 2 60 per ¥ i K G Van Maandag op Dinsdag v enien te Tienhoven 10 zalmen gevangen BERGAMBACHT Door een bouwman te Blei wyk s hier ruim 7 HA bouwland gepacht en bezaaid t suikerbieten Aangezien deze vrucht yer voorheen niet werd eteeld wordt met belangstelling de uitkomst tegemoet ge ien Het mond en klauwzeer bly ft zich hier fteeüs uilftireiden Dagelijks worden nieuwe gevallen aangegeven De aterfle onder het vee vooral onder de kalveren is zoo groot dat sommige boeren die gewoon waren 10 of 12 kalveren te houden er nu Ueen een meer over hebben zoodat de aanfok in deze gemeente zeer klein zal ziin BODEGRAVEN Door stemgerechtigde ingelanden va i den Zuid Zijder Boezempolder is als lid van het bestuur de heer H van Oosterom Hz gekozen na herstemming met den heer P J Rosenboom De alhier gevestigde N V Bodegraaföche Waterleiding keert over het afgeloopen boekjaar 4 uit aan de aandeelhou Ierk Het café t Grauwe Paard te Nieuwerbrug in deze gemeente is dezer dagen van den tegenwoortligen onda nemer overgedaan aan den heer H v Velzen te Rietveld bü Woerden De alhier gevestigde Woningbouwstich ting heeft 18 woningen aanbesteed te bouwen aan de Noord Zijde Men is reeds zoover gevorderd met den bouw da de woningen allen onder de kap staan Hoogstwaarschynlijk komen in Juli a s reeds acht woningen geheel gereed De overige woningen wellicht in de maand Augustus a s Het Bestuur dezer stichting i s thans als volgt samengesteld B D Krüsemann Voorzitter K Steyn Penningmee ster J Beijen Secretaris R M Loman J J Veerman L Claushuis Th Briedé J de Groot J V d Marel I Hogendoorn M J de Unge H C Valkema Blauw Dezelfde rtichting kocht een perceel grond aan in de Prin sen straat Naar men zogt komen hier n dertigtal huizen te staan Van aanbesteding hebben we echter nog niets vernomen Wellicht komt deze begrooting eerst nog in den Raad ter goedkeunng Naar men zegt zal de N V Ryn stroom ontbonden worden Een uitgebreiden dien st langs den Rijn naar de groote steden in de provincie werd onderhouden Dmsdag j l heeft trein 1209 vertrek alhier in de richting Utrecht om 12 45 te Waarder 5 kwartier vertraging ondervonden De locomotief raakte defect Een telefonisch aangevraagde locomotief uit Utrecht bracht den trein weer vooruit HAASTRïCHT Gisteren vergademe de Haau dezer gemeente onuer voorzitlerseiiap van den bucaeineester Aftv tii met Reno cKev ng was ue neer K üoere De n iaitn weiden geiezen en oi gewijZigtl goe iKern jid JJe voorzitiei sttii de ue ui isbr ven na den heer J Sctieer in hanuen van de iseren VV Dogterom en Th a van Uuk ue daarna ue Kaad tot towiatjig aavieeerden Ue voorzitter zegt den hoer Scheer wanneer deze daarmee accoord Raat daaeiy te Wiütn toelaten aan ez en hu toen aaiiwe zag moet zyn ii eina iegt üe neti bcneer de vereischte beloften af en woid b met een welkomswoord door den voorBitter ibegroet De heer iScheer zegt den voorzitter üaiik voor de toe eaproken woorden en merkt op dat hy de plaatfa gaat nnemen van lemaml n l den heer Koeman Jr die moeilyk te veri angen m D 3 voo aitter aldus spr zeide in de vorige vergadering dat we in het aftreden van den heer ju eman Jr een verlies voor de Gemeente lyuen daarjjy sluit bpieker zich aan Het feit dat de heer Koeman Jr om gezondheidsredenen heeft bedankt drukt ons temeer tfpr is verheuEd hem m beteren ge ondneidstoestand te iitbben ontmoet dan langen tyd het geval v a Daarna zegt apr dat hy deze pldats gaat innemen met het voornemen met alle leden samen te werken als de aard der zaken dit toelaat en roep hy eveneens den steun zyner collega s in Aan de orde is een circulaire van de Gemeente Voorschoten om adhae ie te betuigen aan haar adres aan Ged Stacen van Zuid HoUand met het daarin gedane ver oek om opheff ng van bepaalde toilen ö en W adviaeeren afwijaend De heeren Heneman Scheer en v J Ber willen gaarne aan het verzoek voldoen oa dat zij het tollenstelsel afkeuren De voorzitter zegt dat we dan moeten HChrüven dat de gemeente Haastrecht dit verzoek steunt en voor opheffing van lolden een ruime toepaasing vraagt Aldus wordt besloten Nog eenige ingekomen stukken in zake Kenomen raadsbesluiten worden daarna ter kennis van den Raad gebracht Aan de orde is nu een schrijven van de samenwerkende orgamsat es in de sijrareninduBtrie waarin gewezen wordt op de crisis die het vak doormaakt waardoor vele Men uilen getroffen worden Verweoen wordt daarin naar een circulaire door den Minister van Ariieid aun de Gemeenten gericht om haar meen ng te vernemen over de bijdrage aan de ateunre ejiiR na 1 Mei Gedurende begin Apnl 1 Mei is deze voor Rijk en Gemeenten geziunenlijk geweest De heer Scheer geeft een uitvocrie overzicht van den toestand in het vak en noemt oe cijfers van werkloosheid in 1918 en 1919 welke soms de 70 overschreden die evenwel belangrijk gunstiger werden s nds November j l doch die thans weer sterk oploopen waardoor weldra naar de uitgesproken verwachting van de samenwerkende Hoofdbesturen weldra weer 0 tot 60 zuMen bedragen Spr ötelt ddarom voor de regeling zooals deze is voorgesteld door de samenwerkende or raniaaties bü den Minister aan te bevelen met de Wing dat de Gemeente genegen is in M de kosten mede te draden De voorzitter ateit na Unjtdurige discus fftes voor het voorstel aan te nemen maar i wd er op aandringen by den Miniater dat uoor de patroons mede geüragen wordt m de kosten D t wordt aangenomen Aan de orde is thans de veraooging der jaarwedde van de Ambtenaar ter Secretarie B en W stellen voor het salur s te brengen op ƒ lOuü met 4 tweejaarlykfcche verhoogingen van ƒ 60 mat ƒ J ÖU voor diploma Gemeentebelangen De verhooging met terugwerkende kracht tot 1 Jan j l De heer Scheer steunt het voorstel van B en W maar wil tweejaarlykscJie verlioogingen wyzigen in jaariykache verhoogingen De neer v d Berg steunt eveneens het voorstel maar zegt dat hy van terugwenkende kraoht geachrapt wil zien omuat men dat met de salar sverhoog ng van ue veldwachter het yotig jaar niet wilde toestaan De voorzitter merkt op dat d ambtenaar het vorig jaar in aanmerking had kunntn komen voor verhooging omdat uit iiiet gebeurd was is het voorstel aluus ingekleed De heer Reneman vraajrt zich af of n een gemeente van 2000 zielen twee OJnbtenaren noodig zyn Hü mtent dat h er jp hezuin gd kan worden De voorzitter zegt dat we maar een ambtenaar hebben De Secrelaiis is geen ambtenaar maar wordt als Secrttaria benoemd De heer Scheer deelt in de verdere d Hcusaies mede dat hy by de eerstvolgende begrooting met voorstellen zal komen om wyziging te brengen in éenijïe salarissen bpr keurt het af dat een volonia r f 50 salana gen et u t het e ectriöch bedriif voor werk dat door den administrateur behoort tcedaan te worden waarvoor deze ar s iljueerd wordt De heer van den Berg vindt dat de vollontiiir voor te weinig salans weritt en stelt voor haar in elk geval per maand f 6 lesgeld terug te betalen De salarisverhooging van den ambtenaar wordt daarop gewyzigd aangenomen zoonat niet 4 tweejaariyJtsche of 4 jaarUik che van ƒ 60 maar 6 jaarlyksche veihoog ngen van ƒ 40 worden toegekend Over het voorstel hieraan terugwerkende kracht te verteenen staken de stemmen Het voorstel van B en W om het renteloos voorschot van f 30 000 te ve diibbe en IS weer besproken en van alle zijden ► cesteund De heer Scheer vraagt of de bedragen die Qoor een Gemeente n et worden Locj e taan en m de rekening opgenomen ziJn ten laste komen van andere gemeenten De voorzitter antwoordt dat dit niet gebeurt maar dat daarover later weer nieuwe voorstellen worden gedaan Nadat de heer Reneman er op leoft ge vezen dat aan de subs idieberhoogmit dé voom aarde kan worden verbonder aat tieze lyn de voorrang geniet Aordt dit voorstel aangenomen en de subsidiC gebracht op ƒ 60 000 De balans van het Leivenem ddelenbe irijf worfit goedgekeurd By de balans van het Electr sch Bedriif ftordt door den heer Scheer er op gewezen at ons net ia gebouwd in den normalen tyd dus zeer goedkoop dat het overbelast IS met afnamen van stroom en dat de ondanks de prijzen voor Gouda van itht b v f 0 35 en voor Haastrecht f 0 50 zyn dit dit verschil ook geldt voor krachtprys Hy vraagt voorts door wien be li t wordt of iemand moet worden afjreaneden van de lichtleiding Hem is een geval bekend dat iemand die door zeer langdurige i ekte niet kon betalen bannen een paar weken zou zyn afgesneden aLa particul eren geen gelden by een hadden gebracht Spr stelt daarom voor meer bevoejrdiieid aan de uitvoerders te verleenen om in zulke gevallen wat milder te kunnen ziin De voorziter zegt dat B en W daarover beslissen hü kan daarom een afwükng v an de vooraehriften niet aanbevelen In stemming gebracht wordt het voorstel verworpen met 1 stem voor Daarna wordt de rondvmaK gehouden en door den Voorzatter nop een en ander medegedeeld over de motorbrandapu t n l iat B en W de spuit hebben ffezien en clat ze dien avond zou afljikomen Gi te rena vond is alhier voor de gemeente aangekomen de Motor Brandspuit welke recd s lang verwacht werfl Hiermede zal als ze bfcinen enkele dagen proef zal werken blykeo dat we nu kunnen spreken van brandbluschmiddeien die altyd paraat zyn Dit waa de laatste tijd m niet het geval De oude spuiten zullen gewaardeerd worden en voor een zacht prijsje van de hand paan MOORDRECHT Door het sportcomité alhier is een terrein gehuurd van den landbouwer P van Ryewyk om gebruikt te worden As portterrein Als no 2 van zyn program is door voornoemd comité opgericht een voetbal ereenigiiK met aanvankelijk 60 loden Tot Ryksveldwachter brigadier is in dcae gemeente benoemd de heer v Loon thans in gelijke betrekking te Hoojrmade NIEUWERI BRK a d USSEL De heer A v d Dussen alhier s gekozen tot heemraa l van den Prins Alexanderpolder OUDEWATea De heer C A Schwarse beambte aan het spoorwegstation alhier is overgeplaatst naar Utrecht Mejuffr A Thier is te Rotterdam geslaagd voor het examen onderwijsakte De heer J H van der Zee stationschef alhier is in gelijke betrekking overgeplaat it te Baalde Nassau In zijne p aats is met ingang van 1 Mei a benoemd de heer W Nooden uit Bever 4 ijk Agenda der openbare raadsvergadering te houden op 30 April a 8 s avonds uur 1 Ingekomen stukken 2 Verbreking huuroverenkomst steuncomriUHand 3 Ooniptabiliteitsbesluiten De heer W Timmerman onderwijzer aan de Chr whool voor U L mdemUs aihier is met ingang van 15 Juni a a in gêijjke lietrekking benoemd te pQUMdb r REEUWUK 1 4 Na des morgens bevestigd te zUn door ds C V Wijngaarden uit Voorschoten met een predikatie over Mare 16 vb 15 deed Zondag j l dr W D v Wijngaarden als cand getuimen van Voorschoten zljn ntrede by de Ned Herv Gemeente alhier sprekende naar aanle ing van Lucai 19 vers 10 Deo nieuwen leeraar ward toegezongen Goz 69 2e gedeelte terwlil hU werd toegesproken door den consulent dd J J v Oosterïec uit SluiswüJc De bevestiger aprak over den inhoud de beatemmmg den bren cer en den zender ler prediking de nieuwe leeraar over de behoefte aan verlossing de heerlijkheid van den Verioeser de roeping dor verloa STOLWIJK Woensdagmiddag vergaderde de Raad dezer gemeente i egenwooruig waren de voorzitter en de leden A K v d Uerg L Veruoorn T Deitker C Zydenaun M Ver looid en F Kapteyn Afwea g W Both De notulen der vonge vergadering werden onveranderd goedgekeurd Ingelwmen waren de volgende stukken die voor kennisgeving werden aangenomen Goedkeuring van Ged Staten van ae schoolgeeld regeling De byüruge bager Onderwüs tot oen beurag van ƒ 15 110 De leaening der Gezondheids Commissie te Sehoonhoven tot een beura van f 1272 22 inkomsten en ƒ 1047 82 uiöga en batig saido j 222 89H Goedgekeurd werd het contract voor levering van electrische dryfkracnt aan J ue Vreugt Hierna deelde de Voorzitter mede datna een conferentie van B en W met dehoofden der beide Openare Lagere Scholen er geen termen aanwezig zün dend atnctsschoolopziener te verzoeken deschooluren te wyzigen I Hierna kwam in behandeling een adres van het hoofd der Ie Openbare Lagere School den heer D C de Koning vcrzoakende met mgang van 1 JuH eervol ontslag als hoofd dier school Tevenj verzocht adressant tot dien datum ziin vertof te verlengen Daartoe werd besloten Aan de orde kwam een verzoek van het heatuur der Nod Herv Gemeente tot het betaten van een bedrag van ƒ 60 als tegemoetkoming voor het niet meer begraven in de kerk Na eenige discussie waarby de Raad algemeen als zyn oordeel uitjprak n at verplicht te zijn dit Jaedrajr te betalen en waarby werden voorgelezen de notulen der Raadsvergadering van 28 April 1828 werd besloten hierop met in te gaan Van Ged Staten was teruggekomen de heffingÉT erordening op den Hoofdeiyken Omslag Ged Staten stelden voor eenige wijizigiugen daarin aan te brengen en het bedrag voor aftrek niet hooger te stellen dan f 650 Tevens deden Ged Staten fal het bijgaand adres uitkomen met een kinderaftrek van ƒ 65 genoegen te nemen Bealoten werd zich hierbtf neer te leggen en het bedrag voor neodzakelUk le vensonderhoud terug te breiden wm f TOOtot ƒ 650 de aftrek voor kinderen beneden 15 jaar en hulpbehoevenden te brengen Tan ƒ 50 op ƒ 65 Hierna werd behandeld een reclame in zake den Hoofdelijken Omslag welke in de vorige vergadering was aangehouden Besloten werd dezen aansl c te handhaven Niet meer aan de orde zUnde werd de vergadering door den Voorzitter gesloten TOONEEL Het Hofstadtooneel Geui un Tooneehspel in drie betliüven van Marcellus Kmants De titel van Emant s meuwste tooneeiv erk heeft iets abstracts hy doet denken ana weiiiekende paifums aan zoete lenteweelde aan bloemen aan ai wat lieflyk is maar dat alles heeit de schryver in dien naam tuch niet wiUen uitdrukken Hy bedoelde t werkwoord geuren geur maken en de fatüf vooi zyn onderwerp vond hy In de stad der gcurmakers Den Haag Kmants brengt de toeschouwers in het milieu der llaagHche officieren we vmden ze er alle byeen de man die zyn onderscheiding voor moed beleid en trouw in Indië heeft verdieml de Nedeilamische officier voor wien een parade het summum van emotie is en het reservistje de bleek gebrilde student de Reintevenman die het militaire jreitoe poppunkaat parade geurmakery De onschuldige Marie de Nancy ia idealiatischer dan haar stiefmama zlj wenscht te trouwen met een man van wien ze d l vmI houdt en voor wien ze Iles is Evenwel t dweepatertje neemt toch nota bene ten pleziere van haar vader zouden er in den tegenwoordigen tijd werkeiyk nog kinderen gevonden worden die zóó veel van haar vader houden een meer dan dertig jaar ouderen man t Loopt slecht af t Huwelijk uit berekening maakt Marie rampzalig en haar vader weet haar slechts op één wyie te veriossen n I door zijn schoonzoon die tevens zijn meerdere is dood te schieten hetgeen de schrijver om t stuk niet op een ouderwetaehen draak te doen gelUken ge lukkig achter de coulissen laat gebeuren Dit is het pakkend eind van het fltuk welka groottfverdienste is dat het zich uititekend laat spelen het is vol gpaniiende momenten effectvolle cènes die het publiek pakten en voortdurend boeiden De spelers hebben van dit makkelUk te verwerken materieel een dankbaar gebruIV gemaakt alle details z jn uitnemend tot nun recht gekomen Voor Htnr flroadgeeit was de rol van Henry de KancV ati geknipt HU gaf forich levendig ipel dat o l het hoogtepunt bereikte aan t alot van het tweede bedr f wanneer hij x loon dwingen wil excuus te vragen aan Alice De heftige smart all hü na Johaa de d tr te hebben geweien tot beMf komt wJit te hebben geilaan waa byzondei fyn gevoeld en weergegeven Aangrijpend uuk gaf h de heftige in een vechtpartij ontaanlende woordcnwi Beling net ai n Hchooniofv Mien Duymaer van Twist gaf o mogelijk nog natuurlijker spel Z waa van t begin tot eind streng doorgevoerd do verleidelijke en verleidende pikante altijd berekenende vrouw in wier nabijheid geen num koel bleven kan Verrukkelijk spreidde ze haar talenten ten toon in het scènetje met Johan den jongui die geen vrouw t hof wil maken voor hy gentoeg verdient om met haar te kunnen trouwen en die tot ergernis van zijn vwler ij elUk deugdzaam in Zelfs Johan weet zè bjjAa is haar netten te verstrekken Jan van Ees was in dit tooneeltje heel gelukkig tn zijn spel dat ingehouden hartstocht moest weergeven trof hy de juiste nuance Annle Follender wae een verdienrtetflke Marie en de heer Gerard Vrolyk zorgde voor een goede bezetting van Baron van Kerhem s rol De andere spelers gaven min of meer goed spel te genieten De heer W Grelinger hadden we als den minnaar George van Velzen graag iets vuriger gezien Evenwel zooals we aan t begin zeiden t geheel bezorgde ons een welgeslaagden avond Het talrijke publiek juichte den actrices en acteurs dan ook na ieder bedryf hartelijk toe MAKKTBKUIl IITKN GOUDA X AprJ 1920 KAAH A unjr oerd 4ö partijen UanJel Un In kwal rti 64 2e wal f 56 59 lUiTICKl Ko 1 aanroer hanlcl niuUgl UoeiHAer 1 261 35 WeibOicr 1120 1 30 1 K MAI KT Mi kivee groo e aanvoer hiiidel liauw MöO töO Vote vnp iena elnij aanvoer handel vlug t OtW O aö pei half K G Magere var vonar goode aan voer luindid lliuw fO i OH5 p T half K G Magejfl hii en groote auivonr luuidol nwtift 4 i O 5 ÜO per week V te Inpmt g en aanvoer Lammen n giroo e luriVHir handel lug 120 3 1 Nuoli ere aheron goede auiViHtr hanlel maÜg Sbohtkalv ren fKlK Etportkalveren f 0 30 F IKHKN igoed aanvoer handd matig p 100 tuka f 10 U üi VN jS Ho vwol turwo en rogge leta geuiakkelijk vr t koop waren wan toch de Seiuming algeiin en vaflt Tarwe 141 44 Hogge 2H 30 üerwt fJfi MB ÖÖ ld rViev f 26 27 H ver 12425 V rUm f 2fi W 28 Hmlne boonen I i 2H BoAoop 27 Aprd lf 20 Br werden de volMnde prijzen besteed Bloomen SeringeatiWten per tak van 2 4 et Azal atakkw oer tak van i e et Rho iodendrohtlUen per tak van 1 2 et afgesneden twen m soorten par stuk van 4 14 et lliododendrona In pot en in soorten van 21 50 cL per stuk rhododendrons kluitgotd 8W et per gtuk doronica s i i per bot lupine 20 el per bos fletten 10 et per Mfl campanula 14 et per bos daphune ctttorum 3 6 et per bos lathyrus 26 et per ïos phioT liran ata 8 12 et per boa nk pearl In pot 38 40 et per stuk Groenten spinazie i o Per K G radijs 2 et per bos rabartur 3 per boi CORRESPONDBimE L A S 3t dwyk Uw ingMonden stuk isniet voor plaataing in een dagblad geschikt ONZE DRAAD OOZff i IEN8T Tenen de zwarte bezetting BKRLUIJ iii April De Bond van Rijnsch WestpnaaliChe Vtouwenvei eniK Ken heeit in een roote vergadering t Dusseldort geprote8t erd tegen de toenemende Lezetiing door zwarte tuTOepen Waardoor meisjes en V louwen itageiyKii worden bedreigd ue vrouwen van atie cuituurbotiden women opgero Mn tot een gemeenscnappelüken itiyd ttgen baribaarscftheid De eer van alle blanke vrouwen staat op t apel Het Volkenbonda prindpc BERLIJN 29 AprH De DultKhc Ugk voor den Volkenbond rentte tut het stciatanuat van den volkenbond e Landen U memorandum waar n ar aan de hand van den Voltenbond p gewezen wo dt dat de inval van t rankryk in het Maingebicd ia tegenspraak met de bedoelingen van d Volitenbond is Het slot vftn het niemoranüum druilt de verwachttnit uit dat de Volkenbond zyn aanzi n in de wereld zat ver terken De VoUtenl ond moet het fundament voor den vrede der geheele wereld in de toekomst vormen HU moet over Frankriik s houding een prinetpieele btslisain r uitspreken zonder rekunïnir it Imuden met de diplomiUieke bejliMinii vaa den Oppersten Raad Het mentoi andoni werd aün de buitenlandache verteKcnwoor woordtgera te BeriÜB en wriire leden va den Volkenbond overhandigd BERLUN 29 April Het rtiksm nisterft heeft iwtloten des lts Utl all Zondag tt beschouwen De dienti bü post eo Uitgraaf wordt geregeld aU op algemeene feestdagen Handel i et Taiecho SlowakUe B RLUN 29 Aprü Op den 4ea Md komt een oommfaaie van Groot Tsjeeho Slowakije te Berlijn ttnelndt m t bevotc de Ouitacha autoritaiten te o ltrhandel over Wattfeii dt haiKtebpollUtk batrtfftnd Kta Ttjttjuw nüliavaa Ifl Hamburg speelt tta bUiondtn rol Oepjogd lal H orden een ngellng te vaiicrtigtn betreffende d n in en uitvoer ta de vaiuta De troepu In t Ruhrgebled BERLIJN 2 April De rukaweerhOalcter Gesaier heeft uiteengezet waaronrUe DuftMne regeenng in ue medeaeeiingea over net trotpenaantal aan dan Kuur iteedi aprak ovur net aantal manicnappen tcrwgl ue geallieerden van formatius spieken l e uuitaene furmatiei werden gedeeitciya door ien lood gedeeltelyk door net onUiag vaa vele soldaten verkieind zoodat tangevuigs viui de wanverhouding tuaacucn de lonuaties en het aantal manHcnappen by dn geeischte verminuering van net aantal der iormaties miaicnien lecnta 12UUU of nwg minder man troeimn zouden overbluven ea Jumtai dat niet voldoende ie togeo üe b scherming van bet Kuhrdistrlct tegen dt cummumstwa LAAi Sili JiKlüCHTK D aUtmk In Uiiataad HALOJ a d ÜMLE 2o Apiil V IX iu Uige uit Kuswiaoüe Krij ga evan e n n hjp h n ge irde DultMiher uit de lUua m Kaunadwi eohUdiven de dtoar heeiaJkude UMBtausloa ia dt iElaater eUuns veebteu daar legdtw op d Irontoa A mtt alkaar lu alrijd atian M n tnlt r aan wHw gwxvio roode en boi jo u oh Itv ijen beulen vrijbuiters en rooVer LJtladuH4rl la itet laod uat atil Ue W Woeiteii onaugieitroAeu voort De gevangenen krijgen een da oan v n 20O roebel doc t tfervfd nog v w honger Een ei lf 0K luO rjetwl een pond brood OO roeUi VoJfena f uu ukeded H Ui eo atrljdwi 200 000 c u en in bolMjüwiMtiscuie gelederai ea OMt u ur dood vttraohtln De betrtUdMta mm Kutead k rvat7 M iI ijVaN Jo April V D De oijzoudMe corvwHpüJidout vaa de Seoolo bovewigi net l eriont van Itaaaanacbe b den Ui do coJifertHiue der feJiuMtfiftn beeijten iM eEt M de liarv ttioj der beixektiJngMi ii et Kaï iaod Hat betlt k w tnet uelui ijuiie dM de coniereoiw gpnoo i en iie li Op tuA iaatete oogonbttit went d wetfde tutaehen de drie fltjalt io ldea opgenv orpen VauuU bao KeuM zlja ultvo ruü tuk rauauea ntar het d tarteueat van i iiiUvalaDde he Zaken te Moakou gesoadtB lie alie beani tooMt werden XWEKDK KAMBB Zitting van haden De heer K ter Laan i d vraagt venof tot interpeUeeren over bat toekennen van vergoeuingen aan de in ii 2u huiawaarte gezonden dienatpLenttgen op dt elfdt wyat tt s aau auueie uienab ucut4 can is v ne ud up Uit veizueJt zat morgen wurdiin besilit Aan de orde is de wet op hat Lagtr Uadeiwys AUniater de V i e r verzet xich met besiistnetd tegen d i weuch betreffende een aizunderiyk exkmta voor Uebamalyka otlemngen lu de denUwtldtn vAn dt hear Gerhard H wel iets aaolokkaUJki ma r ld de wttgt ving zyn ze yooittianog niet voor varwtzenl kmg vatóaar Dt vergadering duurt voort H t einde van bet CMitlKt Velen uitieeiotcn Men seint on uit Aintterdam HeUi niuuigen heUben wver vei atboidera in de iiavua bet werk hervat BM dt Kon uoll Lloyd zijn d voonuaüge itakert weer aan t werk Waar wy van de svjde dar Federatie vernamen is het aantal havaaarbeideri dat door de patroons u ultgeaioten met genng Door de directie van de Oraansllu lï lavatermaatschappu ly 6U man ontelagcn door de Steenkolenhandel Veréenlging o 4 70 man door de Scheepvaart u steenkolen Maatschappij drie man de Stownvaart Maatacbappij Nexlerland 4 man n l n baas en j uimteekenaar een vaat ww man en een bootsman door de Nieuwe Kijttvaart Maatschappij 2 i man en door de Havenarbeiders reserve 2 hulpbeatekers ea eea ziekenbezoeker Behalve da HellanJiehe stoomboot MaatachappU t a alle badruvan weer n vollen gang Naar we verder vernenMn li htdaii hal beotttit tot a bafft r dt iMtmatteMta boycot voor alle maatachapp en welke d bedrijven weer hebben opengesteld dut met voor dt Hotlattdacha Stoomboot Ifaa chappy te Wachten UECHIÏAMN tw ü i Dt woord t Aptiaaers i ZJ Lcvenalang getUKkt Tegen den U jarigen F S dit I Uanri 1919 fe Apeldoorn vruBW K httft das4lgeschoten en haar man met oen icho verwond had is door de Keehtbank te Zutfan levenslange gevartgeniastraf geéischt Dt zaak werd met geatotca deuren bahandtM Wegena minderjarigheid van den beklaagd fÉLKGRAFISCH WE£KB8IUCH1 Vt rwiichilng Uit k rolfBUloa da Mnwl aiUifp ZuUwwrilJk lol Noonlwt M4 iijkfi wind Bwurbtwolkt met 4jd tJl o opieiuiagta tegtD at hkipaJbaita mflt kaïM op iMirf e uUi Miip imtajiur B URÓKBLUKM STAIi n GOUDA G£BOitEN i26 April Jual J i v P van der UBdw n S de Jong M Qcertia d V J v n Vliet n O dm Riet 7 Johannei Gersntua i v O J Wmatac n K Hoecee Bartje FrmaelLu CoiMlta 4 r C A EUom en N J C Bik FMlu Gersrdus V P Bont en C van E t m Johan Anthoale Louii i r C BreedUl n € M R Striae OETHOUWU 3S April C W de Vnom en C W NieuwenhuuMn t W S CMader en J U vim WeiUiooreii A SeUamel en G Uukuna C Nt J Moei ea P M Donker N van Eyk en J C van EOfc W de Keiier en J B van der Heide J Boet keel en C van Dam OVERLGOEN U April Adriuu Kempen 7 mnd