Goudsche Courant, donderdag 29 april 1920

U 14302 ö9e Jaargang Rheumatiek en Jicht Meubelkoopjesü Trouwen SolicdeSilon an Huiakamcrmeubelen liTafeli SlOfllco LmnenkMien SptegeliSchilderijen Theetifeli Eikenhau en BuffetlCQ Boekeokaiien Clubf uieuil Zijdenpluche Ameublemcotfa Leerameublementen Kipokmatraiaeo Wollen enSetijndekene SlroooiilraMen em eoi 5396 SPOTKOOPJES lil 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SIM0HST lililT44titioviiDliiiiMNeUtud8 ROTTERDAM Telefoon 12800 genezen klarmc afcalegd w e ko e d m L he geen M in d Kwner had mee edeetd Hat Giqipert de Duttach veitegenwoor uiger beïrft h enige cgoferentla gebed orer de ontwi eainf De PeUt PanaJe kan daarover het volgende melden SÖ pert deelde san den i raMcnen miibstofprwtdmt mede dai h t ffactief der Diltsche troeiiea m de neutrale on hot U fer van 17 004 niet te boven ging en prak ue hooci uit dftk d ransch troepen I raakfort zouden ontrulwen MiUerand Htetde üdpiwrt la kenms t d de verktana gen door b m in de Knnwr afgelegd en in het bvzonder van ihjit bealnit dujr ie gaalliasnim te S n Kamo gewmwn betreffettd de ontruimiDf der neutrale sone tegen iO JuU Met het oug op deze bap 11114 Gepvert Iwt nutteloas uw Uit rand da 01 eeU e aota ta onrefhaed e MiUeaand beeft voerto aan dppert laeuegedeeki dat h hot voor tel der Outt che regeeriQg aanvaardt om een gedneh tinwisiMbng tuMchen Iraui e e OhH sche e onunisehe deskundlcen te b n plaaU heUwn ovei aite kwesties Ji d handebibetrvkkingen tuwKdien beida landen l etreffen De toeetand in t Industriegebied blffft M igw lakend iiids Zaterdagavond ia sterke toeloop van 100de gardisten nierktuiat die uit Keulen te bolmgen komen ea uooi reizen naar Renueheid Tua KheB Solingen en Uemscbeid worden de passen van hen die vroegei tot het roode legei bel A en behoord dooi de Engelschan niet tfocontroleerd De Koode gardisten die van button komen worden t Remsoheul door hun par lygenooton gaetvrg ontvangen en van geM voorzien Hen zal tra 3iten hen t gebruiken om op 1 Hei onlusten te venrekken Br I eneenigheld ontstaan tuKschen mi afhankeUlken n communlaten De oeratee wïllen op 1 Mei den artwid noej e gen ter v l de eonununisten wtUen wericen ett vooixteele der achtergebleven betrekkincen van de gevallenen Op KUgen is een gi oot wapeodepot oak uekt £ r knmlen c a 1000 karabMuen 120 nmchuegeweron e en aantal lagtrputolen 1 en ander materiaal in beslag worden genomen De aanvoeixler van de Lands huti al dauJ 1 e zooals u t dt inbeslaggenonxn papieren is gebleken gepoogd heeft niet alleen de genoemde wapens maar ook a eedingstukken te verechieben wenl iS hechtenis genomen De I anilechuU ib ontbonden en Mit Mf zoover lnj mt betrouwbare elementen bestaat jn de StetUaei vedigheidswew wor den opgenomen ie I owen hebben erniitige imluslen plaats gehati waarovei het Uerliner lagebla t a volgende byzonderheden vernoemt Op Ib Api 1 hadden de apoorivegarbel Iers een vergadenng gehouden om over ctaking te beraadeiagen Na de vergadenng hielden zy een optocht door Ie stait die et ter op zekere punten door politie met karubynen gewapend werd afgazot Toen de betoogers door dexe afsperrin gtn wiklen heendringen schoot ie politia op de menigte Verscheidene doooeii cq g wonden vielen als slachtoffer van deae botsingen ferwyl Ie dooden en gewonden wei ien weggovoonl trokken de belooger NIsrziekte albumlnuzle blaaiziakts zlskte dar urinewegen aambelan ontst punl rwakte onwillekeunge urine loozing op eiken leeft d geheime ziekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoten tie enz Volkomen en snelle genezing per brief door de wonderbare planten extracten van DOKTER DAMMAN verBchillend voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 met bewijzenaan by den Heer SNABILIE GrooteMarkt 7 Rotterdam met nauwkeurige om ehrilvtng der ziekte 48S7 16 Abonneert U op dit Blad otn tum Ie virzwulgun HIJ wun 1 mivarza ligil m zIJu KrlaotfMi naar jid opdai Maidio luot ha iL l iauw c oo a genoeg UHi hebbexi lilj luul uieuwe oodento wtdl pra out an ii eu dio verruliiii tt d o i nnj vau ziJu luoaisoiiappeJIjk lovtwi slj ca vefk dinorw w lorop Agnuo het wuOkfxM van baur IMiTHooiiiliJkhvld drukte Ulj uUto pwu wensoh Uun zij uwt tt u ukvoer braobt eouwvei vwAAo hem liaar alfpehuele voHnaAkthtnd A hij to uuddunuaiibt alleMk sa ber innerdo hg zioli Miue 1k4 lieve luetoie vso lang gek ilon l aulere Agum dte Boovnul imnaoheljkor en lieftirtUger waegpweeetden deze VIh hg lih ddti wal brawaard niar t oveiii b fte 1 111 te lapen vu ld M wroeging aiu hiJ haar zoo lleldeviM ffabücen zag over iet witgje waorm het kindje eliep Het kiivl bfwl gM n heet t b k Pzond bekl De Ixmdeiwcbo lucht l met Beer un stig vouf dlt jaren waarvan sooVt a hangt eii daar waar alj wooottm im ll tikX HM gvlijk ovwi v ftudnin9 van te gvvfn al wol weiwufai jk wa Als Dur hant a wak over em bula op het Ian wfMe Agmee dash niet van wv m Mija pbaalii ia Mer wm lleeweé sM zalde Lu wij zouden Mel fio oiit m x Ttm d kiodnnortd kutmen stalen Zeg aan inevTouw la iij ierugkonW dat Ik QMT reven ourt ben Ue bt er Ruble U plotiteUng on fostelil KHWorden en Ik nuMt daar eo operatie doen Ik denli oM l Ut vóór ze luir tepii u4 zijn Heel goed meneer Weidt eervetirt lüijti Mm Im mM D DIREOTIK niMkt btkend dat 10 de heden te Qou a ehoaden Jaar Uksche Algcmeene Vergadering vanAandeelhouders het DIVIDEND over IBIS IS bepaald np 375 galden per Aandeel en betaalbaar gesteld van 1 MKI a s af ton kantore der Vennootlobap te Goada b de neeren H Mees Si 2oonen te Rotterdam en bi de Rotterdamsohe Bankvereeniging te Amsterdam 2376 20 GoDDi 28 April 1920 3 nette Heeren looftljd 23 jaar BO k ll 3 nette Dames om de PINKSTEREN gezellig door te brengen Brieven No 2d77 bnreaa Oondiobe Coaiant Markt 31 13 DIERENVRIEND VRAAQT Min HERDERSHOND TB KOOP Br fr mat opgaaf pr s en ouderdom aan J H Romgo Santpoort Dorp 2373 U KAMERSr Jongedame b b h Zoodagf dikwjjli af wesig a o e k t zit en slaapkamer met of zonder pension Bnevea onder no 2366 bnrean Oondsoha Oonrant Harkt BI 15 Arrow PUHT Boorden VofkrUgbaai bIJ uw gtrtgaldea tai araaclar lm MAX BIOCH Amtltritm 927 45 Nl u tf Sohouwfbura ZATERDAG 1 MEI te 2 uur DE SNEEUWKONINGIN JI T ii Echt Vichy Water verkrijgbaar bg 2378 10 M M BELONJE Jr in Natuurbronwateren T laf t48 Keizerstraat 83 85 87 Reuzen omzet Eerste kwaliteit Vraagt PRIJSCOURartT bij m 30 M J VERZIJL KLEIWEG 36 TELEFOON 379 van eerste kwaliteit Rund en Xalisvleesch CONCURREERENDE PRIJZEN ZIE DE ETALAGE SUPPOSITORIA yjZ fuidit voMt tegen haemorrhoïden zetpillen tegen aambeien 6 2372 20 I l yg p p deoal v la aluka N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEKR OPGERICHT 1765 627 Voedert uw Vee met 34 LI INZAADKOEKEN merk ster e W L L Iw PI In JB IE Li mork STER in üplombeerdo zakken SOYABOONENKOEKEN mek wl GOHEN Co ARNHKIM Alles gegarandeerd Zutver en uitmuntonde door groote VoedingswaardeEcreDIploma Parys 1900 Negen Gouden Medailles Markiezen Zonnescliermen Jalouzieën Rolluiken Ig Tenten enz Agiat foor Saudi en tmttrakn H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUDA levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA MdM heb ik muz élf genezen SmdadTen hérn het aU mun levenstaak beschouwd ie tiach ten ook anderen te genexen Ik weet wat het beteekent te moe ten Ivjden maar Ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheid en kracht Ik heb mijzelf gene zen maar ook duiien den anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tomc z d genezen Z zjjn nu weder gezond en sterk en zij vertellen een ledei wat Glona Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het mij gelukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit co Heupjkht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeaeluke gevallen zal 6 doos waarschijnlijk met voldoende zijn om U i geheele genezing te brengen maar toch zal Ü reeds na de ecnste doos blgken dat mtjne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrygbaar in doo zen ƒ 2 50 Te GOUDA by ANfON COOPS Wydstraat 29 en verder b j de voornaamste Drogisten Vraaet eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN A f O 75 per doos Waa met verkrygbaar volgt toezendingna ontvangst van postwissel plus O 20 voor porto door John A Smith N Z Voorburgwal Amsterdam 1607 49 yen SCHUDDEN I ERA OETSMIDDgl i VooR ALIE Koopt het t Is best BOSKOOP Advettentién en abonnementen op dit blad worden aangenomen door P A WELLER Zödeweg 72 SANGUINOSE Vinum Sanguinoiuni in vacuo Aallbevolon logt n slapeloos held gebrek aan kracht en energie gedurige vermoeid held lustelooslield en moedeloosheid zenuwhoofdpijn ge brek aan eetlust pijn in de maag in den rug en de lenden kortom tegen alle verschijnselen van BloedarmoeilienZeiiuwzwikte Pnjs per flacon 2 6 11 12 fl 21 Wa ht U voor ii in k VAN DAM i Co De RiemerBiraat 2c 4 Den Haaf Te Tcrkrii cn bij Apothakera en Dtogialan Flesicben worden teruMenomen j Adrertentien en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude vooi BeAenwoude Achterbroek door J N GOH EN Beiereche Stolwtjk AGENDA 29 April Bovenzaal HoUanditt 8 u n m AfdMlmgsver rad S D A P met mtro durtie Spr F W N Hugenholti JO AjirJ ConconUrf 7 u n m Nat hriat Ondenff Verwn tie 30 Apni Nieuwe aaboawbnrg 1 uNUlooile Ope De DMbkr nm Ifcdai e An ot 1 Mei 2 uur Nieuwe Schouwburg D Sneeuwkoningin 1 M i 3 uur Cbouw Bouw enWtoukic toe Mclil 0a r8t Qds OomDiaMU Aiaie ïorg Befcaldl verMdtei wij feregoliJ nïededeeJng te mogen o tVMifljeu T var EbeIrMb Drakk il r A BBIMEHAM ZOON OOUDA ÜMl WlHi SWp f NKsw Trjjdag 30 April 1920 IMaetie Tclef latere Stt Adndabtntle Mrf lativc U Burwa MARKTSl GOUDA i 14 j MÜÏrain ue regeenn twèr Dleef ién wederom het antwoonl schuldig 1 In veibanul met het foit dat ue Krsche arbeidere in i iverpool en andere havens met een sympathie staking ten behoeve riei hongerstakers in de Wormwui leruMw gevangenis dreigen waarschuwde James Sexton de leidei dei dokwerkers van de Her ey de regeering dat het be ituur Ufi ieea g ng de beweging niet m d haiMJ kun houden en dat een burger orlug on dei de arbeideifl het gevolg zal unntn zyn Thon üH de Icidei der Hfioeiwegsritiel kiv he eft verklaard dat men tegenover giootö moelOkheileO stond en d tt de Ier tie qiiueate de tuigelw vakbeweging lit l ohti 70U aantuüten en benioeiiijken iiaii tv waarschöPUjk verlammen zou Hij tide tot den miiüster van binnen tndsf ht ziiken lftt de eent te wef 11e de l Higilsche le eermg opertatond waa die ati etn wljiig ng in de politiek telfen ver I Hand I n tMftnte punt tut het 1 agerhttis Ie I iitgtit htM fl Iwiig gehouden Wun Ie tonfritiitie te San Kemo ljU yd Gi urge iK ft evenals Milleiand dadel k na zyn lerugkomst m het parlement een verkla ilhg afkelegd Hy xenle dat ei voÓi de b ceokomst der onUientt wat neenighvul g heer wht hud de wei ernstig geiweg waw op zich zelf maar toch pas van gi ooten riiüt ge wo rden was dtwrdat ze opizetteiyk aangc blazen was dooi zeei loekeloozt leJcn Maar hy was gelukkig te kuoaan zeggen lat le hemel opnieuw heldet wa Zoover al hy kon luifaan was ie iiiee n voldaan ovei hetge en te Sun Kemo gmlaan was waarvan hy de reeda Ijcken Ie resul taten meedeelde De byeenkomst had alle vermoenlena at he vcniiae van Versailles net ten uitvoei gelegd zou worden weggevaagd Fl was getn veraehll van meening on tiei de geallieerden over de ontwapening Maai nanneoi men tot betten uitvoei leg gen van Hle ontwapening kwavn was et UMMUinu in Dutteciriand die ei to lum overgaan on de conferentie hatt die moei lykhewl onder de oogen moeten wen Het kwam ei op aan le Duiti ohe kanonntm en vliegtuigen te krygen Men kan den l u t fccheib dergelyke veischnkkiijke 001 og wapens met in hamlen iaten InzttKc ver goedin moeten wy weten welke voorstel len Du t chland zou doen voor ue veiefte I ing vun zyn schuld Wy weten zeei goed UHt hot tlians met betalen kan M lui wy moeten weten of het zyn veipl ehljngon prken en of let ovoi wtegt 1 e li t er aan z il kunnen vol loen Uloyd Oeüige besloot ukiuH Üu gapen e wHin en v m I uiopa zyn aan het gene zen en de byeenkomat van S in Homo is n stap voorn t op den weg van herstc Volgens de I all Matl Gazette denkt de piunier lat de jongste byeenkomst tf San Kemo de laatste gCMeest zal zijn van een ange reeks van historische beraadslagin gen Ha zal missohien nog wel eon noo i g yn lat de geallieerden byetnkomen m lc uitvoeiing van het vre Iciverd ag E bcipreken maar I lo d George geiO ft t Idt t vredesconferentie al z o la ng niff veei byeen zal kmnen Millcfand heeft in den Senaat een er opooi loden K n eveaml Sli hun 1 lunscht eollogas tevieden met den bestaan len toe atand Het va hun met te doen um natio naUtiatie sóÖver nukui hun wenschen met Ze zullen al voldaan 3l a wanneer hun 1 pond loonsverhooffing J week wordt ge geven Dezen keer MlUm ze dei stry eens n et pogen te w ianen mei btaken de IxinUnsohe afdeeling v D den Nat onalen Iwnd van spoorwefarbvIdafH die 0 00 Ie en telt heeft een onftiiieeitfr maniël be nacht Van Zaterdag a af ttJ de diesistr eiing stipt worden uittfeTOeitl hetgeen een groote vertragang n bet veriieer ten ge a en of de n agens wel go i gexoppeid 7un De machinisten kunnen teven 01 ui eilei wjsiewasje j de tre nen geiu imn ty I ophouden ails z de reglementen ctteilgk nakomen Dezf nietliode koml ji 11 p slabakken docji dooi aldtis ti an leien 1 s by een werkataidaf het geval Arbeidsconflicten Alffemeeae spooi wegstaking in Fran r k De eiach Natioutlisatiel Protest tegen de vervolging van Vailltint Couturier fcen oiigmeel dwangmiddel De lersche kwestiei Lloyd leorge ovei ï an Keniu Fransch Duitsehe economische bespi kingen Breuk tuasehen onathan kelüjken en communisten SamenzWenng ontdekt Onlusten m l o sen Het bolsjewistiöth front dooi broken De afstand der It öiees w ksche zone Het resultaat der v fikiexmgen in Uenemaiken ONS OVBKZICHT ue eiBch van national laatie der puorwe güA een alfcsneen arbeulsrabelang a het tteïk recht heeft op den ateun van de ge heele vakibewe ring Z i verklaaroe de re geering en de spoorwegmaatachappucn veranimoordelak voor d n thans intietlon oen toestand daar deze b j de ten u Ivoer eggmg van de overeenkomst van 1 Maart te kwader trouw njn geweest Juen algemeene atakijtg der bjj U U 1 aangesloten vakvereemgingen wordt niet verwacht Van d t wapen zal alechti gebniok oixlen geunaakt in gervul de spooPwegfeeanibten er een beroep 09 doen en nadat het beetuur dei betrokken vak vereeniging uj gehoord De nationalt bond van spooi wügperuo neel heeft m een commumqué aan de pers mede eeUl dat de aigemeene staking op alle IMnen den SOsteo April te iniddirnncht zal aanvangen zoodat den lüten Mei on t uut morgens het geheele potiveg erkeer stdlligt De iibeul zal slecht op formeel bevel van den bond hervat wor üen Nu dit btaluit eemiiaa gtnon tn ia zai e oproep van den muuatei van Opcnbttic erken aan het personeel dei spjorwegfn A n n hy op het gemotd dei spooi heden A crkt om zoowel op 1 Mei als op de ov ige da n op post te bly ven weinig auc ces hoibben Het publiek heeft maai een hoop n ï dat onder de spoorwegi eceii it ve geen algemeene stuk ngsdrang heer icht Zoo züudcn twee voorname netlen IMord en h i absoluut tegen Htakins zjjn terwyl OrlcanB in twee groepen verdeeK is Wat men hoopt tfftloa t JOtn rMgi 4fae beoordeelt men den toestand m genoem Ie centra wellicht met geheel Juaat De at mosfeei is op t oogenblik imieidaad wel geschikt om de De Bntsohe en apeoiaai de L onden che Was al de tlag van morgen ona bien De C G T iitaat op het standpunt dat ten vraagt men iich vandaag in vele Iaii4en angj tig ai De 1 Me vie ug h ft Vooi t oogenblik houul clii u lUe e kwestie de genioüderfa en iflïiet tl ki ti gen dei Lngeisclieu nieei m bero ang dun piagtn dei Unidergroundinen De leriehekwedUc heelt plotseling de belang te 1 nguci gi ote mai sa dooidat li4 Imen die Ue Soiinwoo l Scrobbs gevangenu teLoïidtn iyn opgesioten hot voorbew a hunrti Uubl nsche lotgenooten licb en gevolg 1 en a k voedsel weigeren iink l n niotalen iee lb tn liospituleo worden opgeiwtueibr kwLstae ih in het Luigerhuis te spiauegebiacht tn de niiu stor van b rncn andtche zaken zeide in ant ooul a f i ciii iU yke Vlagen o a De thans m leiiaiid gevolgde podt Ut i politieke gevangenen speciale veuach teiule maatregeien toe te paasen ie u d t lami fteetl gevolgd en zoover ikSfeet vraagt geen deizer menecbut noch een iiua er Tigenden Teraftderlng v e w zé r op zy worden èehandekl Geen der man nen in liingelsche gevangeniaaen opgeslo ten lö aan een verhoor onderworpen en het IS OOK niet het plan zulks te doen De Ie len weten ei hoe de vreea venrooid te zu len worden het geven van waart Uge verklaringen in leiland belet zelf inzeer ernstige misdryfzaken Het L agerhuis juichte deze v ilt uing toe Palmer vioeg of de legeeiing van plan w IS de inenschen te laten doodhongeren uan wel toe te geven gelyk by ue honger atak ng te Dublin Het antwoord Imdde dat op d e vraag ue legeenng het antwoord wenochte sr hul il g te hlyven Daaiop verkiee het ld Mac Veagh het woord om te vragen of den gevangenen eentg bepaaUl feit wae t4 n lasLe gelejd tn 00 ja of zy van de tenlastelegging k n niB hadden gekregen Indien er geen ten abtelegging en ge n bewys ia dus vroeg hy krachtens we liiUgelsche rechtsbeg nse eh worden deze gevangenen dan in verzekeitlc be wai ng gehouden Lén der letlen nep Pruleieche wet n den loop uei tyden aan omsQ ïig tn beteekams gwwonnen waarvan we m ons ei a land de atsc duwinc men Geiuk kig een iluuwe en zeer vreedxame af piege Img VVe xyn gewoon gmvonien aan de be tüogingen met muaielt die kinderen tn huiffmoedere nieuwsgierig naar buiten loltt t houden ze zich vei der met nit t la politiek op In de landen die meer dan vier jaar belligerent zyn gewee t gaut het uiindei geiuoedelyk toe de zachtste voim die o ea kent ia de staking de lA uura ta kingt d e eciiter by de huidi fe onltvii i u held alUoht Uuif r gerekt wordt an ie liedoeUog waa doch ook ai duuit ze geen minuut ianger dan een etmaal not eco aoiniBÜi löven toch ernstige ochaii Kan UabrenptB D iraasehman heeft al emgt weken gevoeld dat hem en ernstige beureiging buven t hoofd hangt De apoorwegl eden toonden groote lust hibt met te doen bly ven by het ioen freerklioken vau den eisch natioualisatie Tan propaganda al leen wachten ze wemig heil ze wilden aan hun eiach kracht bijxettan door het pro Liameeren van de algemflene staking Wajt erger was werklieden in andere bü Iryven deelden die gezindheid m a w een gioot economiacii conflict eheen aóó aansta m de dat de AJcemeene Bood van den Ar beid de Coniederation Cieneral du Travail de C G T meende tot de arbeiae s de waarschuwinc te moeten nc iten Kida imt in een revolutionnair avontuur te stor ten De C G T tot nu toe de machiitfbte i wKleiMr asiMtae Teelde niets voor een stakingsbewegmg in t groot docli Ue pas opgetreden bestuurders van de spoorweg federatie wilden hun krachten nu een len wlle ontplooien Ze bere dden m alle stii te xovdat geen tegenmaatregelen konden worden genomen de staking tegen 1 Mei voor en eerst daarna klopten ze oy Je O Cl T om ateuu aan Hier was men ei na tuurlyk met al te best over tt oprekcn voor een faat accompli te zyn gesteld Ze vond het bovendien wel wat heel mal dat de Federatie tot leus had nal onahaatie der spoorw en zonder noig een plan te hebben ontworpen hoe d e nationalisatie zou moeten tot stand komen Intj s Jien wil de C G T mets van haar invloed in boeten dan moest ze haar samenwerking wel toezeggen omdat zonder haar d tu king toch ïou doorgaan Het os den 1 iders der Federatie dan ook gelukt met de C G T tot een accoord te komen Op een emeenschappelyke vergadenn van de besturen der spoorwegmannen en den Al gemeenen Bond werd een motie nangeno men waarbij de C G T den apoorweg beambten van den len Mei af haar mo reelen en daadwerkeljjken steun toezegt Feuilleton 1 varvoerd w nl a de tleur dti plauio dio hem zoo lan ala een lieketid fi uur lial gezitiL MaiTgani honuuierdt iuMi 114J dUni lant zaiitii re uidtü rit looi h t drukke f oen ZIJ aaukwaukjo roed liei rljUligJie ü Durham jiu ft w on wau lilj bezig la dt eb iibula zijn a i uh o lirekkwi Zij gavin tOkaar zwijgend de hand on JJur hom etaptj naar Toruu oiu t e z t te tioii d i o het bianeadragMi vaa Len aiaae Zij drw tgua hem daduiijk iiaar zijn Ka uieir UI Margior blwl I uittai Sojlaii Uur haiii zijn kort uiiwir grondig oiidtrzofl hal g ëêiidJ liet i een zeer kwaadaardige aanval aa dijihtiiorlH nienrouw liuhis er 1110 geeu tij l v riorao gaan ik al iiiijn m atruiiionteii gaan halen Maar boe vroeg ze haperenul tioo 10 het luogelljk dat dit zich zoo siui hoAlt mtwlkkiddi Htl klaagde hij H le rt inktlt da ea eeung Kina loch epmi hlJ vaninor gcA pot over zUn keel Ik trac4kU tit iii over t balen tehuis be blljvon iitaar h t ifl Viljdai0 de dag waarop de TiiuiV r kaATiflciie mail hlinnenkomt en hIj zei dai bet onniage IJk wae Nn heeft hij nHmohieai fichzeÜ gwiood I Voor zoover he de 7iekU betreft zoii P thui M n even m llea voort an heb ben giehad tmer het spijt mij dat ik hem glttteren rdet hth geden Boud liein ru ÜR f i zno koel iiKMïciilk Ik a o r n iiir terug rijn Hij riep WMi under rijtuijt aiRn eo reod voor Ik jii daui oor viJI uur of hatlzcM t koinöii eu niuü zei boni dai nie routt nog iu t wa tefigufekeenl wi rtuitlmll Üaru waar ilj bIj mo rouw L onimrwaa gatn uacuM iii zij luul het Uial ui U ki 1 don lid niet enonieu Ëvu üO 5aabiikk ijk vo l van MarUob m üMa viel Durhaiu terwijl hij t©M n verbaasd watt dal Vgtied Ih G kind luul u eegeuoiiKti Het wa + h niorgiLQ w uf i oort aig goweeei Üoirhain voelde zijii V ul r öi bap lueip on l e de er van gaincliwr nar Ie iü Vaii het oogeiib ik at diu hIj zij dioalitorljo iii zijn ariueii luwl gi hou df tn lioar zwakken kn wrdc h d ij ziciti m Zijn hart gtoncettkl Uein rot tlH du i aar itTwi l lor n oed r w anl zIj n oiivtm elJjköLik dïortiaar door li wir engtn perwoirtjt IJ waa nu zewtttn maand 11 oul en duH up dieu beko Pli k 1 Itn ftij 1 dfli do w i i € liuien te ioopei wi U knul rlij o HLtin liet gehoun m w t yn kui Irwht iiMHwter 10 worUn Ij wat 111 diiL mlott van llarle Slreeti door ooin laaiica Jjorlint r Mar g ioopl d n na 1111 dun D krltajus iuwder h l gt ilrae ft Vgnes beniinerrfo ztoh haar eigpii mo d n nioi iitMir diift befilofid daarovtr go n jaloezi zIJ yroA blij h ni ia zulk tin K U in aan gisiU geitliedd gtmot geni b kumien doen Diirtirim waa die doop ty i zet r wer kt ke til heilige otreinonie geweeet nnaj oor Agiipw een zeer holle Hl had de de felohe vóóipdat hlJ ze aflas de overwo jftn tn ofwhoott dominee Lorimer niet tra liUp tp prtvken troffen zliii uke e pnsBPirln woofden hem diep Durham bed toen In st It ai hct lf Iw ROSS DURHAM DAVID LÏAIjL MuAertMerde Viwitf vm U r J Pi WEaSEL INBj v ROööUM Nadruk wboé 66 Hij t wiHl de oo ieiu gUmlatibte flauw tlM en dTu l zwak haar huoJ Alles la gonA moiaje het apljh uiij dat ik mowio gfiti hiet ziekeaKul i de aan gf woven plaota Zlj l de lufcar vui er op ziju llpipeu Stut Sun lio elu l0 ef niete dot wij latJiMoheo voer hem kunnen doea Het ia ubumlijk bem zoo te zion Zal het lang iiBO voor Al ziekeuauto koJiit Ik dank nlot lawger dan em kwartier ij eCuren die dadelijk Zij wtond op gie near hot vooricam w r ea belde het xiekeuhuls ep daar bij Kieli herinnerde op dit uur Uirham ze w to zo ten vUfcdeo Zij vergwte zich f Zy Tonden hem spoedig a W luiate ie dMhientend naar hetgeen zl te zeg B had an belooïde dadfJlJk uit het zieiMohulfi n u Oavea Court te zullen geoa OndattiMaclian w s da ziiekenauto oeko H heiiuht van d ploi in e on witeld Irthi va Rulua ha 1 xlob vewpreH ener Wii vael deelnemeodfi locMtionwemtoeo keiid tat hij U adhltloot vfoh iHetwloffiehoon 7l n w ht m verJiood dH aauVgm tt ikf iineii Mliar iio lig 1 eluuInt dnikkt 1 u weii zijii n clik 1 1 wei Hti int iisfK v rvukin pnic zl nli l nitt haar nun Ihirhani im rkl i ir goe t dn ir itii liehu wijzlirmsi wiw gwkoiiMn Il haar houllnff tegwmvir hein e iihiltvn litun de Maar UJ braoht zijn telouwteilln wi zlJn v r1ftok4 n H l niet oiHfr noorrton hij wWp idoli pt voudig toet no r meerkiaohi In dt Tan werk dis MMsde gien ed l g