Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1920

VDVKBTENTWN m Des rookers vraugda Inhoud I R K Premier pUp 1 R K Premier Simpel aaniteker 1 OummI tabaksiak I PQpenrooler I PJpenkrabber I Bosje reinigers Ons R K Premier Varlnas 2 52 26 Aanbevelend Si ireiiliiiiiil linn lliiwi l7 j Mevr VAN OEN WALL BAKE V BERÖ Soestdgkeratraat 94 Hilver floro zoekt voor 1 Juni a s een bekwaam 2391 10 2e Meisje 182S 40 M tot 200 M ƒ 16 en voor 200 M ianibonren ƒ 80 all 0 per kalendermaand Voor andere dan bovenbedoelde open bare Termakel j ched n in de open luclit eehouden voor elk 100 H per etn aal f 1 lot maximum van ƒ 4 niet in d open luebt gehouden voor elke 60 M per etmaal ƒ 2 Verhondfaiisciifcr InkoMtenbelasMnr B en W van Or ivenha o hebben blJ den lUai vm voorstel Incediend om ile tekorten van do VeDsUafen 1918 ea 1 19 zoo spooükj ntoffelljk te de eii VenleehQ yvak diie tekorten over ten boo iBtezefl ol z ven iaar Is met een behoorlijk ftnan Oleel beleU niet In otrljd odat de Raad een rpsollitg vaArbiJ laarlijkff 12 000 000 an de criawkoatcn wordt ln ehaa ld eou VuQiieii aAiwaardcd lu varband hiermede geven aJJ Ib over ceoMumniimg mot he tA m an de Coaiimlwie Pe financieele toestand van Amaterdam Gistenniddag iijn in het Departement van Binnenlandsche 2aken de m de vorige week uitKeatelde besprekingen over den fi nancieelen toestand der gemeente Amster dam tusschen den minister van Binnenland sche Zaken den secretaris generaal in alge meenon dianst mr Kan den minister van Financiën den thesaurier generaal bij het ministerie van Financien en de vertegen woordigers van het dagelykach bestuur van Amstenlam de burgemeester de heer Tel legen en wethouder Wibaut voortgezet EBgelsdie orders in Nederland Naar Reuter uit Lond meldt deelt het blad Shipbuilding mede dat Engelsche scheepsbouwers tengevolge van de hooge pruzen van gegoten staal belangrykc or ders doen uitvoeren door Nederlandsche i zerg efaeruen Een firma aan de Clyde be stelde onlangs in Nederland gietstaal voor KB stal Bcheepsmachmes Gemeld wordi dat één Nederlandsche firma orders ontving ten b drage van 100 000 pond Hterling Tweede Kamer I e Voonütter heeft gisteren me lege Jeeld liat eenige leden beiwaai iiaddt n om het weuionlweip tot wyiig ng de genietn terwet en de wet op de u Wom sterbelastinR i M op ItJ Mei te behandelen Üp voorstel van den vooriittei werd hierna besioten deze beliande ing uit te fatelten tot A Mai a V rhooging van pensioenen Hat voorloop g verhlag der t crf te Ka mer over bet wetsvoorstel tot veiüoogiiig r pensioenen liuüt guubtig Vee leien kondau er zich mede vereemgen al naren oi¥lei Uieiden loden door 4t s echts ma lig l ervredii8d by Ueze gele enhewi is ook uangedron geu op een spoedige veihoogiiig der In iiadie pensioenen Verkeer met vrachtauto g Van veraohiilende gemeenten ontvangt jc directie van de Vereenig ng vun Neder laoditciie Gemeenten in den Uatdten tud aanvragen voor verondenmgen waarin be paliikgeu zun opgenomen betreffende het ruden met zware vrachtauto s In verband hiermede brengt zy ter kennis van de Ie den d t naar de directie vernam bi Let uepartcment van waterstaat woi dt over wogen om voor het verkoer niet zware ra bhtiiuto 8 byzondere voorschrlten in t leven te roepen Voor de voorbeieu ing van aexe voorsohiiften is een aneciale commit ete ingesteld Een ontsmet tingsdienst voor uid Holland Naar da Avondpost verneeini 3 net Zuld Uollandsche Oroene Kruis Lezjg met da opF chting van e$n ontsmett ngaJienst voor ue provim ie waarmede t w m den üop van d t jaar gereed hoopt te nomen urr PK PüaaT Het wetsontwerp tot vernimiing van liat gvmeenteltjk belastingguüied In de Medeueeiiufcen vun ue Vtieenigng van Nd jemeenien womt over iiwt gewy zigue wetbontwerp tot verruiming van het geitteeutieyk beiast n gebied gtz gu Unze aanvaukeiyJte inuruk is dat daar tegen vooral wegenti geneel n euMc en on verwachte wyzigingen zeer ernst ge be uenkingen bestaan eifs zoo ernstig dat de vraaf i ysi oi in plaats van t rruinung hienby met beter van beperk ng van het gemoentelyk belastinggebied zou kunnen worden gesproken ben der voornaamste wyaigtl gen ia n i het vervallen an de bc voegddie d der gemeenten tot het haffen an een eigen Inkomstenbelasting waar voor zy ais vengo ding opcenten mag 1 ef fen op inkomsten en vermoxen t La ting echter tot een maximum van ll 0 e Bly kebs het verslag ontveinst ue regeenng iich niet dat op het oogenblik door eenige gnneenten reeds meer aan Inkom etcBtbeiasting wordt geheven Deze ge meenten kunnen evenwel g rust zyn zy krygen n 1 een overgangstermyo om zich met behulp van de nieuwe belastingbron nen aan den meuwen toestand aan te nas sen I Volxens een uitlating van den minister van oaderw B in de Tweede Kamer die by un collega van financiën op spoedige bebandabng van dit wetsontwerp had aan Cedrongen omdat hU vatt oordeel is dat ten ffevolffe van djt ontwerp en met als CevoUr van de Lager Onderwyswet de zoo noodiffe verbetering in de gemeente finan citfn moet wordan gebracht ligt het in de b do ütt r direct na de behamieüng der Lacer OndaiwiJiwet de varruiming van het femeantelUk bela ti ggebied in behande UbK tt Beman WU achten het evenwel niet onwaarschUnl Uk dat dit wetsontwerp niet het oog ep de mgnjpenda wüzigingen die daarin thans zijn gebracht nogmaals saar Ue afideelinffen aal worden gezonden GEMENGDE BERICHTEN Een Hevc lUc stmaagd Mevr do 1 in den iloog hid ovmee rolletiea goudui tiaiUies in hiar bezit Mo uti do dinn tbode hifWMi nU ti wut ging df toüh iiiajr eene op zo k uit ond ImH f ot bedrag geld ont Teemdo 4M iil t dtr kostbare nmntatukken en uld lutt kort met 2 cL ataiiknn ajji H ogt hk word ftwr netjefl op hot pikj Ix vwöjgd D groole uütgn ven vaade lie t dietiflnvaagd braoht do zaak aan bot llek iiitt bet g oig dat Iwt vijftienjarige mei üp imulddpls id t moier bij ine rouw wa ver Hoh npji door rfo r f c iü werd opgeftpoord OTi zloh nu in vertekcnle i ewftrinB bovDnrlt De J Mfgrftgc dievegge hid roedw een eelto van de gosiolin f 1 aan iiiooic klc tcn ultgogievea t Bloed kruipt In do Zt euvt moIio dorpeni n de konnM ion alle tijde giweost e n e naak dat er zc r diop Lu zat men nioJlt Sprek ii ovtr erva gingl door een Ons natunrsdioon Men schryt uit uanievcid aan het llbl By een dezer dagen gema Kten f etb Locht werden we opn euw getroflen door de verrukkelyke schoone omstrektn wuar op onze zoo uitgestrekte gemeente bogen mag hn onder deze door de natuur zoo ryk gezegende plekjes kan m de eerbte piaate genoemd wordenn het zoogenaamde n ootwyikache Zand een eertyds byna on begaanbaar oord doch waar n thans door liet btaatsbo cM eheer uitstekende wegen en f etspaden iijn aangelegd N et genoeg kunnen uy natuurminaars dan ook aanbe veJen van hier uit een rywit tocht naar het dorpje Kootwijk te ondernemen ter wyl dan tevens een bezoek aan het Had o dorp kan worden gebracht Vooral het ge deeite tusschen dan basaitweg Harokajnp troe en Kenoemd dorpje zoekt wat na tuurschoon betreft wellicht tevergeefd yn wedergade in ons vanderland Te midden van het donkergroen der thans reeds n eu we lotion sohietende sparren en afgewis fcW door de veel teerder kleuren van het pas ontloken berkengroen kronkelt hier een goed onderhouden fietspad door de auinenreeks telkens en telkens weer pa norama a biedend zó6 onbeschryftlyk schoon dat het oog met moede wordt zich maar steeds opnieuw te vergasten aan deze n et te defmieeren kleurschakeer ngen aie het met zooveel smaak gefaUoenter ie voorheen wat al te wilde Veluwenland hier t £ gemeten geeft Een tweede niw eltocht die wat natuurgenot betreft by na n eén adem met den eersten genoemd kan nor den 18 die tusschen den ryksatraatwe r Voorthuizen MiUigen welke weg men bij K M paal 17 8 verlaat en het oude üorpjc Garderen dat op deze wyze bereJct wordt via Bergeham een der hoogste pla teau 8 der Veluwe en tevens begraafp aats der eerste bewoners van Nederlan Ook oit nog soo weimg bezochte punt s waard bekend te orden KERKNIEUWS W iDng van den nieuwen Oud Kstholieken aarUbisschop Men meldt mt Utrecht d d 28 April aan het N V d D Heden ia de meuvse aartsbisschop o e Gertrudiskerk plechtig gewyd door mgi H 1 J van Vlymen bisschop vi n lloar lem bygestaan door nkgr N B P Spit bisschop van Deventer mgr lixiuard ilcr ïog bisschop der oikI Katholieken in Zwitserland en mgr George Moi g b s tohop der oud Kathol eken in Du tsch and Op verzoek van den nieuwen uartsbiR schop mgr Franeiscus Kennick u i ccn eenvoudige Gregonaansche mis gezuncen Nadat het protocol van de verki Xinrf van den aartsbisschop was voorgelezLn en de wydeUng getuigenis zijns geloofj had afgelegd voLg le de eigenlyke Ayding naariïy alle aanwezige bisschoppen mgr Kenninck de handen oplegden Mgr van Ylytnen hield daarna een teeepraak nuar aanleiding van de Woorden Vredo zy U lieden Geljk de Vader Mü gezonden heeft zoo zend ik ook U Na deze rede werden de wydingBceremo monien voort eset die werden be lutcn met een ommeg n deor de kerk tcrwyl oe gemeente staande een Te Deum zong en van den ueuwen aartsMsschop den zegen ontnag Oeref Keek Beroepen te Werkendam Oieasendam J Overduin te Moercapelie te Anxlel N B J E Jansen te Zevenhuizen Z H BvaBgeUaehc M Te Amersfoort zal 19 Mei de algemeens vergadermg der Evangelische Maatschap pU plaats hrUben welke vergn aring den 18n Mei zal vy orafgegaan wonlen door wijdiniriairoBd Mediiche Brievco Iets over onze Ademhaling I Mij it eenige weken geleden door i n m j ner geachte lezeressen verzocht eena by ge legenheid het een en ander mede te dcelen nver bovenstaand onderwerp en daar ik ver trouw dat deze de tolk is van velen uwer e de mceaten uwer hiervoor eveneens belang fltellmg zullen bel b€n zoo wil ik than dit met u onder de oogen zien De geachtt Ie rerea heeft my eenige vragen gesteld en aan de hand hiervan wH ik dan ook dit on derwero bespreken hier en daar een zij paadje inslaande oo staat dan allereerst op het piogramma de vraag Hoe behot ren wy adem te halen en welke zijn de gevuigen ten goetie en ten kwade Ik wil dan beginnen u er attent op te ma ken dat wy op twee manieren kunnen adem haien n 1 door den mond en door den neus ooals u allen wel bekend zal zyn 11 ije neusademhaiing verre te veikiezen boven de mondademhaling Waarom de eerste wee de meest verkieKclyke is ligt niet zoo aan stonds voor de hand en heeft eenige verkla ring noodig AUereerat dient dan opgemerkt te worden dat de luchtweg dus de baan via onzen neus een veel langere 11 dan de cn selweg dus waarby de ademhaling lucht via on en mond naar onze longen gaat Ha len wy nu door onzen mond adem dan brengt dit tal van gevaren met zich mede want Vet veischil in lengte van deze beide wegen heeft een buitengemeen groote be teekenis De lucht n 1 die door onzen neus Htrykt komt zoodoende veel beter vóórver warmd in onze longen aan dan de iucbt die onzen mond als ingangspoort verkozen heeft boven onzen neus oo is het duide lyk dat by de ademhalmg door den mond allereerst ons mondsiymvliea vervolpens onze keel en en slotte onze longen meer te duchten zullen hebben dan by ademhaling flooi onzen neus Dientengevolge behoeft het geen betoog lat men op de eeistge noemde wyze a lemhalen e veel meer kans heeft p keelontsteking ontsteking van de luchtwegen als bionchitia longontstiking etc etc Wy hebben altyd ons voor oogen te houden dat tal van bacteriën op ien loei liggen ons aan te allen aii zy de kans schoon zien Wordt nu een of ander v eef iel plotseling aan koude blootgesteld dan zal het minder weerstandsvermogen hebben en zich dus met zoo gemakkelyk tegen de e in iringer die altyd m grooten getale aanwe zig zyn kunnen verde iigen Proefnemingen in deze richting genomen niet alleen wat betreft de luchtwegen doch ook t o van verschillende willekeurige organen hebben dit aiies bevestigd en doen inzien dat de koude een voorsprong geeft aan de in het lichaam aanwezige micro oiganismen wel ke met zelden noo llottig kan worden ja z wianig dat het den doo l van het betrok ken individu met iith me ebrengt De ervaring leert ons ook dat vele men schen die om éép of andert reden met door den nous kunnen ademhalen tevens vaak het hlachtoÊfer worden van bovengenoemde aandoeningen Zoo brengt bv de chroni sche neusontsteking nogal eens deze eva ren m t zich mede Slappe bloedarme men schen lyden noj i eens aan iit euvel ter wyl ook degenei wier beroep het verei jcht d zy veel ril rtnSk en stof verkeeren zei den gelieei vrij uit gaan Ik zou zeer onvol ledig n dezen zyn als ik met hier memo leerde de u allen welbekende maar daarom niet miodér beruchte nouspoliepen Hot neusslymvlies bevindt zich hierby in een meer jf minder ernstigen graad van onlste king en vertoont hior en daar soms vry groote uitbochtmgpn Deze aandoening komt nogal eens by kinderen voor en is een reden dat het met mogdyk is door den neus adtm te halen Vooral gedurende de herfst en winter maanden wanneer de buitenlucht kil en koud IS en binnen in de woonkamer gewoon lyk gestookt wordt zoodat wo aan groote temperatuurbwiH sell ngen worden blootge hteld IS dan ook het aantal personen dat de dupe wortit van het niet door den neus doch ioor den mond ademhalen niet te onder schatten Lr kan dan ook niet genoeg op go wezen wonlen dat het tijdig maatregelen nemen zoodat de neusademhaling weer mo gelyk wonit van het grootste gewicht ifl en wy kunnen ook ongetwyfeld zy het ook met rechtstreeksch dan toch indirect het behoud van menig menschenleven op rekening stel len van den neus en keelarts daar deze eén of andere ernstige aandoening die vam aag of morgen wellicht voor de deur zou hebben gestaan voorkomen heeft Wy willen dan den volgenden keer nog een zeer belangr k punt samen bespreken n 1 het verband tusschen onze ademhaling en onze bloedstroom STADSNIEUWS GOUDiA 1 Mei 19 0 Het Soeialiaatievraagstuk È njge weken geleden is het rapport uitgebraclit door de commissie aangewezen u t le b D A 1 m druk ver dienen tn gisteravond heeft de heer h W N Hu genholLz het op uitnoodiging van de doud Eche afdeeiing van le b D A 1 toege licht De veqtadering die in Melksalon Hollandia werd gehouden waa fl nk be zocht De heer Lateber opende ze met een korte inleiding waarin hy in t kuit me moreerrie waarom de aocial aatie conlmis se werd ingesteld waarna hü net wotrd gaf aan den heer Hugenholtz Spr weeg er op dat de grondgedachte van het socialisatie rapport voor le leden oer S D A l wel niet neuw doen dat de praktische uitwerking daarvan nog niet in hun dagelykach denken opgenomen is Aangezien het rapport in de eer tvolgen de Jaren den grimdsLaff voor den atryd lal vormen dient ieder S D A P er te we ten wat de eiech aocialisatie beteekent Spr zeide het jp ootate deel van het rapport met te zullen behandelen n hoofd zakeiyk het algemeen begrip socialisatie te zullen beapreken Tepwül men Jaar in Jaar uit Üverde voor socialisme opheffintf van het piivaatfoezit van den gremd en productiemïddeltn be oogde voelden de S D A P era toch dat ze met deze leuzen niet stonden op den bodem van de practiache politiek Twee voorname factoren noodig voor de verwe zenlijking van het ideaal ontbraken nl een voldoend georganieeende piuletarische macht en een on kkeling der maatschap l =r py tot een hoogte dat het sociaiume daar uit kou voortvloeien beide tacloran un iu de jaren die pas achter ons iggen be reikt De omstandigheden xyn gewyzigd We staan nu voor groote dingen aidus de heer HugenholU Hy herinneide voorts aan hetgeen in de Kamer over oc ansa tie was gezegd cntiseerde de houdinig van de heeren ireub en Marchaut ea ge waagde van de benoeming van ae staats commissie die moest onderzoeken m hoe verre de productie en de distnbutu beter kan beantwoorden aan t algemeen eiang dan ze op t oogenblik doen Door at in stelling dezer commisBie en tevena door het feit dat de Hooge Raad van Arbeid opdracht kreeg te onderzoeken m hoeverre den arbeiders meer medezeggii achap n Qe ediyven kan worden gegeven kwam Ie kwestie van socialisatie m de bfeer der practiache politiek Ihans staan we aan den drempel van het socialisme Udvotng beaprak de heer Hugenholta nu hoe dit alles gekomen j8 De groote en machtige hefboom aie de vragen welke met t sociahsmt in verband ptaan op den voorgrond heeft geplaats was de oorlog die ontstaan is als u tvloei 0I van het kapitalistische stelsel Hienn immers berust de voortbrenger op w nat bcjag dit leidde tot concurrentie tm chen te volken tot kolonnsatie en drang naar bewapening waawiooi tenslotte ie giu rtclylte catastrophe over de wereid geko men 10 Do hoop dat de Volktrenbond reeds gedurende de kapitalistische maat ochappy het oorlogsgevaar zou verminde len 18 ydel gebleken Als gevolg h trvan 6 de drang der socialistische partyen n oe heele wereld sterk geworden om een zoodanige wyj van voortbreng w te vtr kry gen dat VMnstbejag en concuiTentie ucht ophouden te bestaan de wiyviirf tussohen de volkeren en daarmee net oor ogsgevaar worden vernietigd Deze diang leidde tot den eisch van social oa tie wat lus met een uit het buitenland geinipor teerd verlangen is want een zeilde oor zaak leidt overal tot hetzelfde gevolg Uveral is de drang tot socialisatie onge veer tegelykertyd ontstaan Doch de wenboh oouog in de toekomst te vermyden is niet de eenige 001 zaak tot en drang naar socialisatie A o twt ede oorzaak geldt de loonbewegang 01 dei de ar be ders Doordat het geld tydens Jon oor log aan waarde heeft verloren eischcn de arbeiders loonsverhooging worJt deze toegestaan dan stygt de prys der levens muuieien om ia t de werkgever de kosltn Ier loansverhoogmg afwentelt op de vel bru kers dit zyn in hoofdzaak de arb Oers Zoo ontstaat de vicieuse cirkel pru styging loonsvtrhoog ng prysbtyg ng Het hooger loon geelt niet meer koopicracht aan welke omstandigheid een einue niott wonlen gema kt door de pioduclie op te oer n Ue eisoh van meer pioductie mag uan de aribe ders worden gesteld i chter uoet zich juiht nu het verschynsei vooi dat nplaats van meer minder wordt voortgt bracht D t komt Ie doordat ue oor ok millioenen menachenievens heelt veinie tigii e IS er vooral in de laiuicn d e in 001 og zyn geweest een grooïi mate van aibeidsontwennmg waarin echter na ver loop van tyd verbetering komt ünherdtel baar en d t is de derde oorzaax dei e nngere productiviteit is dat in t hoold ler arbe dera iets is gebroken de ootoove r ng de de arbeiders voor het kap talis tische stelsel hadden is nl veidwenen tengevolge van den oorlog De arbe dei s bedanken er voor nog langer t wersen voor een kle n groepje menscnt n die n weelde leven Ze willen wel producceren maai zelve mee de profyten van hun werk Hoe kan nu de productie woiuen opge voerd Vroeger ais de arbeidero loon ver hoog ng begeeixien gingen ze op het ge schiKtste oogenblik in staking wahrnae ze den stiyd aanbonden alleen tegen den patroon Dit is veranderd Stakii g betee kent thans een stryd der arbe ders tegen de gemeenschap dus ook tegen hun o gen klasse Dit moet den arbe lers du laUik Remaakt worden en wel door hun incde ze K ngschiap te geven in de ona incming üVi venciaarde nadrukkeii ik net t be weien dat dt by de tegenwooid ge um wik eling van de arbeiders reeds kan Het i ociaiisat e rapport zegt ook dat medezeg gmg cnap mogelyk is naarmate ie v nt wiKiteung en het verantwoorde ykheidh gevoel der arbeiuers toeneemt i e atbei uers moeten nu leeren begrypen dat ze voor de gemeenschap weiken De kapita aten z tu n wel is waar nog tuaschen hen n de gemeenbchap ze moeien venwynen op den duui thans echter reed3 moeten de arbi ders beaeiien dat ze ais ze 11 atak ng gaan luet aiieen den strijd aanb nden te Ken de patroons maar ook tegen hun eigen iclaase Uitdrukkelyk spreekt het soi ui sane rapport van medezeggingschap De arbe ders moeten in de onderneming a et alleen e macht uitoefenen het bedruf moet met het eigendom der anbeiders doch dat der gemeensciiap zyn l pr meence dat het op t oogenblik een ramp zou zyn als de ar be dei eigenaars werden waarvan Rus laml een treurig voorbeeld geelt De er helders loverden daar voor een max mum loon een minimum werk Bovend en bezit ten de arbeiders met de noodige kenn t ze runnen dus de technische leiders n et mis sen Namen de arbe defsraden inaalrege len zonder daann deskundige ti chn sche ieders te kennen dan zouden deze spoeJig het byltje er by neerleggen In de derde plaats moet de fabriek met komen aan de arbeiders doch aan de ge meenschap omtiat behalve de arbeiders ook de verbruikers rej ten hebben te doen ïïelden leneinde de productie zoo hoog mogelyk op te voeren geeft de commissie als loonvorm het stukwerk in te voeren met dien verstande dat een m nimum en maximum loongrens wordt vaatgetteld De derde factor die de sociaUsatiege uachtc op den voorgrond heeft geplaatst is de drang der veri ruiker8 Hoewel ona land voldoende voorraden heeft zyn de Ie venamiddelen duur doondat de onuernemers hebben geleerd zich vast aaneen te sluiten Wetten daartegen zijn onvoldoende geble kon ze worden overtreden huurcommis siewet Met verechiliende voorbeelden toonde spr aan dat een lovendmiddolenvoorziening die afhangt van de winat onzeker ia Niet het algemeen belang doch een groepje bankmagnaten bepaa t welke nieuwe ondernemingen zullen worden op gericht IM UblN 8F0TU0EK DE MEEST BEGEERDE STAKING Overal in alle zaken Geeft een staking veel verdriet Slechts bij één manier van staken Zun Pr die gevolgen niet t We d als weldaad opgenomen t Bracht een opgelucht gevoel Als d 1 e staking eens swu komen Weet ge I zei waai k op doel In een zeei bescheiden hoekje Dat k met moeite heb gezocht Zit ik om myn hals een doekje Want k zit leeluk op den tocht In mijn kamei zyn ze bezig Met een spons en vettig sop Stoelen zyn daar met aanwezig Alles taat ei op z n kop Stukken uit myn huishoudkamei Staan gestapeld in t salon In myn bed nu veel voomamei Ligt thans Meyei s Lexikon Myn bui eau zoo schoon en heldei Als men hem slechts zelden ziel Staat nu tyd lyk in den keldei Maai gebi uiken mag k hem niet Lezer gaat t thans m U rijpen Ja ge snapte dit allang En ge kunt nu ook begiypen Waai k zoo vung naai veilang t Zou heusch myn geluk volmaken Ali de Nedeilandsche Viouw t Gi oote schoonmaak we i k zou st ken Maai ik viees t gebeuit niet gauw ARN VAN RAALTE Jzn De vierde factor vooi het op den voor grond komen van de socialiaatie geaachte s het weieid tekort en de overtuig ng dat aaiaan zoo apoedig mogeiyk een t nd inoet komen Overal ziet men ocU onop zeittlyite geldverspilling o a doo btt be btaan van klein en nuddenbediuven de oneconomisch wenken öy de trueLvormmg veruwynen deze doch mtn moet met mee neu dat de trubtvormuyï geieuieiyk ten aidoenüe veit eteiing Drengi want alleen liet voortieet van de trust worut beoogd iiy tiustitiseering is men eerst recht aan u n winütduivel overgeleverd Behaive opheliing van het beuryf is noodig specialises ring normaiist criii en tegengaan van verspilling door ween e pro ductie Ide mode o a noemde apr een uit denKsel van contectie fabiikanten lie nooldsakelyk beooigen het behalen van winst L ok de distributie geschiedt onecuno misch Spr weeis o a op het gioote aan Lal sigarenwinkels te Amsterdam Het pu bi ek moet al die winkeUers ondernouden ihet zou dus veel voorüeeligei zyn alb er minder winkels waren De soGialisatJe kan slechU 2eer jtelwde yk gesch eden Ie omdat men crvaiing moet opdoen en Ie omdat ue overbodig geworden arbeideis moeten wjruen ge ateund Et moet dus gezorgd worden dat het aantal werkloozen met te gioot wordt Uegonnen moet worden by ue oedryven e zoover gevorderd zyn dat ze g ocn kt yn voor socialisatie zooals biiv de Goud iche Kdaraeiüaibnek kleme bediyven lee nen zich minder voor sociaL sat e In m tUlels moet een comnuab e a orden benoemd om de socialisatie in andere be dry ven voor te bereiden by de wet kan ae concentratie worden bevorderd Ook kan ue oveilied op ander wyze ingryptn byv ooor tegenover een met gesociauaeeid be Iryf een concurreerend gemeenochap oe aryf op te richten t Zdl noodig zyn de te socialiaeeren be iiryven schadeloos te stellen teneinde het particulier ka pitaal met af te scnriiüten waardoor de kapitalisten genoopt werden hun geld in t buitenland te be eggen en ook omdat het onb llyk zou zyn een kleine groep de kosten der socialisatie te laten betalen De kosten noodig voor ce soc a lisatie moeten gevonden worden uit een matige vermogensheffing en btaat erf recht fciadelyk besprak de heer fiugenholtz nog de orgamsat e Het bedryf komt aan staat provincie of gemeente Aan t hoofd staat een directeur met een groote mate vnan bevoegidheid die naast zich bfcft een mmiss e van Beheer en loezioht in deae commissie zyn vertegenwoord gd de ge meenschap venbruikera arbe dera en tech nici De positie der arbeiders wordt gere gold in overleg met de vakvereen gingen Spr zeide tenslotte dat op het rapport ier cowmiiaeie zeker wel cntiek is te Ie veren De leiding der S D A P zal goede opbouwende cntiek ook dankbaar aanvaar den doch de arbeiders moeten beseffen nat de sociaJieatie eisch met zal worden tioorgewoerd doordat de tegeastanJers worden overtuigd Alleen door een macht te vormen kunnen de arbeiders hun e sch zien ingewiiUiïd De heer Lafeber dankte den heer Hu genholtz voor do belanjpwekkende voordracht en sloot met een opwekkend noord ee büeenkomat Ziejrervolg Stadsnieuws Tweede Blad KUNST Men hx ft Caniso 24 000 pond sterling nr boden voor 12 voor8t 4lin en in b ft jon al theater te Havanna Hij heeft dh nanbod aangenomen Tevens liooit hij © en ninbod van denzelfden kant m overwagin gi nomen van 60 000 pond sterling voor 30 oor e Cngen in vei 8chllk n le steden in uM Aroerikfc isso 1S2 Den 13 Mei hopen onze geliefde Coders ADRIANUS VISSER en KLAZIENA VAN OER WERKEN bun 40 jarige Echtvereeniging te herdoukun 2422 20 Hunne dankbare Kinderen Bebuwd en Kleinkinderen Haastreiht IJ Mei 1920 A C COSIJN in Assurantiën GOUDA Telefoon No 8ll IZAK VAN DANTZIG Makelaar WIJDSTRAAT w Teleph 473 20 GOUDA Mevr SPIT Crabethstraat Ib vraagt wepe s hnwpliik der tegen voordij e n flinke Dienstbode niet nia raeit je alteen 2421 10 LUNCHROOM HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA VERKOOPINO van HEERENKLEEDING MOTORRiaWIEL te koop o vraagd m prima staal en losie zijipao £ rieven met volled ge be chri vin £ en pri o r No 2429 Bureau van dii blad 5 Ie Orgelbespeling In de QROOTE of ST JANSKERK te Gouda op MAANDAG 3 MEI dei avonds 7 uur door den Heer J H B SPAANDER MAN mfit welwillende mfdewtrkine van Mejuffrouw J A F RIESZ Sopraan Gouda en den Hoer J J JAGFR Viool Goud PROGRAMMA S levens bewi zorivan toegang a 25 cent verkrligbaHrbl den Bonkhandel J DE VEN enbij den Koster 2428 1 vanaf MAANDAG 3 MEI tot on met DONDERDAG 6 MEI De voorraad bestaat uit Colbsrt Costuums in alle Fantasie Kleuren alsook Zwart en Blauw Wil laten eenige pri zen volgen COSTUUMS van 35 40 46 50 60 70 80 90 voor 17 50 20 22 50 26 30 DAGELIJKS GEOPEND van s morgens 10 uur tot s avonds a uur DINSDAG tot T uur s avonds Belast zich met aan en verkoo p van hulzen Concurreerende Verhuizing Sproetfii Zomer onder vakkundige leiding l H2 Jl zelf de donkerste verdwijnen door MD pot 8PRUTOL B alle o d ilro i i n Firma VERiVIIJ en BiJL GOUOA NIEUWE HAVEN 53 55 Tel Interc 419 stalling en Remise VEST Tel Intere 570 Firma J C SIBBES GOUDA HOOOSTRAAT 7 Telef 423 Il t bijzonder wordt Uwe aandacht geïestigd op onze Melange Grove Thee a 20 ets p ons Gruisthee a 32 ets p ons Alom verkrijgbaar Vraagt Uw Winkelier TRICOT en NETONDER DORLAS Westliaven Gouda s morgens half 8 1 uur s middags half 3 7 uur KANTOOR en WINKEL geopend Wr UITVERKOOP Vl PARFUMERIËN sni nsg slsekts ankals sasa LANOE TIENDEWEO 11 GOUDA TOUW 61 OUi URS 26 oent TANDPASTA 21 SCHMINK 4 SPttNEN 2 ZLEP 9 ALUINBLOKKEN 26 PuUDKE DE lilZ 14 M ODOL MONDWATER 100 EMSER PASTILLES 18 12SI nz n 20 MT Zla ds Blaiaa e VI 10 KORTING 1288 40 r Baby en Kinder Artikelen u Groote Kru J Kinderstroohoeden t HET GOEDKOOPSTE ADRES voor alle STOFFEER BEHANG en BEDDENWERK is Groenevireg 73a Iste klas DIVANS f 55 Vraagt prijs voor ID Salon Huis en Slaaphamer Ameublamanlan en allo Boortea Clubfaulruils b eeli sicb beleefd saa toot bet traasport r a een Plaaa ai Orgala eo Braaaliaataa ens eos VKRHUIZINQBN Berging van INBOEDELS 2823 Asabe eleed 15 L M POLDERVAART TEL 144 TURFMARKT I BOUDA Levert SPRINOMATRASSEN KAPOK en SPIRAALMATRASSEN tegen den uilersten prjjs Vpaagt de talen oolleotie BEHANGSELPAPIEREN vanaf 35 cent tot in He fijnste dessins Levert alle soorten Oordijnen Rol Vitrage en Overgordijnen Tevens REPARATIE INRICHTING Aanbevelend DEKKERsi toiiMyha nmtiMw ilrtfirttHili Prijs f 5 D DIRECTIE mukt bfkend d tin de httden t GonHa sohoadMn JaarlyiiKhe Algrmecne Verc deri k vanAandeclhouderi bot DIVIDEND over 1919 II bepaald op 375 gulden perAandeel en bat iilbaar ia geiteld van 1 MEI as af ten kantore der Vennootaohap te Ooada bij de neeren R Mees Zoenen te Rotterdam en bg dn Rotterdamsohe Baokvereeniging te Amster dam 2376 20 ZIB KTALAOB GoüDi 38 April 1920 NoTiBM N F CAMBIËR V N KOdTEN te GOUDA aal op DINSDAG 4 MEI a des moriiens ha f tien uur aan het huis Oouwe 200 aldaar 1 C Fickeiler s KOFFIE en TIEE Is de beste Neemt eens proef laDjeTieÉvegiSMSt PUBLIEK VERKOOPEN Eon gtdotltt van otn Netten inboedel mz In overleft met den vendum este S P VAN DEN HOEK KmM STBAAT albier kunnen goederen worden Ingebracht Daags te voren van 9 12 en 2 5 uur te zien 2343 è ireD eo taasvervoer Motorbitftdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT En Kras En detail Z tndo k n Sponzan Dw9ll sHs eoooavw kborst la Cooos loll ps ngalsoh 4366 20 enz eaa T ANDFRS Firma Wed P IJITENDAAU Bezem en Borstelfabrikant Kleiwegstraat 13 15 Gouda T l 47 Oouwa 43S 20 O O U D A I Aannemer van transporten te water naar alle plaatsen Nlerilakts illHiiiilnuilt blaaiiliktt il kti der uriniwtgin snktltn ontst pijnl awakte onwUlekeunge urine loozing op eiken teeftUd geheime stekten vernauwing vloeiingen gezwellen impoteu tie ent Voikomeo en snelle genezing per brief door de wonderbare planten extracten van DOKTEK DAMMAN vetHchillena voor elke ziekte Men vrage brochure No 86 met bewüzenaan bU den Heer SNABILIE GrooteHarkt 7 RottanUm met nauwkeurige onschrUYlDg der siekl 4W 7 IK I Adworteart in dit Blad lALQEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR Diteciio Uti J VOORZ AT en A VAN STAVEREN Accooal ali Leer reo M O l oekhoüden UTKECHT DRIFT II Tslelooo W52 938 ijkaiitaap ta Sau aii L IIUTTEH Waslhanaa 10 M KOUKTABAK prijzen 13 15 18 20 25 enz per ons Prima Heerrnbaai 25 rt ons Kecl niif Baai 15 et 1 uns IICIIE II imi SIIG 2 23 30 II IBülllEJIie 35 et I ons Ook voorradig allo Engolscho n do bokondo Hollandseba CigaroUan H H WINKELIERS ENOROS PRIJZEN 399 30 Hoogachtend Tel Interc 589 K BERLIJN lectfo TecImiscl Bureau Js F W T Lange TIandeweg 24 Telefoon 326 20T4 31 ManieQ van Liona an RPaoiaa navaiiaai ae Electromotoren van I4 tot 6 P K uit voorraad leverbaar JCOCOS ROZEN ZEEP 1 COOBBELMAM t jBALT A OE JONG 1 OOSTHAVER SI BOUOA T lefoon 118 Magazijn van Parfumeriein en Toilet Artikelen