Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1920

bij L J MULLER LANBE TIENDEWEQ 74 BOUDA De Heer en Mevrouw P BOKHOVEN VAK Vkedminuen ge gen bartelijk dank voor de vele blgken van belangstellipg bij de geboorte van hun dooht rtje MARIA OEERTRUIDAondervonden 2431 13 Gouda 1 Mei 1920 GEVRAAGD op fabriekakantoor een iinke Bediemle leeftijd circa 20 jaar Brieven met volledige inlichtingenonder no 2447 Bur OoudBche Oourant Markt 31 15 TE KOOP I Een ioeÓ daorapeelde VIOOL met hut en nok potprija f 3 8 24S0 Adrc 1 OE BRUIJN Ja Gouderik GOUDA GEBOREN 27 April Wilhelmina Maria Louisa d v M F L de Jong en Th J W Week 28 Cornelia z v A van Vl et en N H Luitjes Johanna Wilhelmina d v W Broer en J de Wijs 29 Abraham z v H Verboom en D J van Reede Willem z V J Berckenkamp en J Verbeek ONDERTROUWD G M Busser on J M A Foppele W C Langeraar en J M van der Wiant D van Roon en A Huurmart H van den Heuvel en Sj Moilema J A van Vuuren en G Woordmeüer A de Koning en C de Waard J Salmen en A Hol G J Zijleman en M Agten A A Woerlee en M J de png OVERLEDEN 30 April Geertruida C Holthuüsen 11 mnd BOSKOOP van li30 April 1920 GLBOREN CorneÜs Johannes z v L Beerthuijzen en C Koo e Aplonla A V C S G P3 en P de Pater Slji tji Jaoobi d V O Ooeterwijk aa C an d T Spftk GETROUWD A N Ball € 27 J wonpiut te Leiden en A Friasol 25 j alhier OVERLEDEN Adriana Streng oud 44 j ïlttgenoote van C Verg r HAASTRECHT GEBOREN Hendrika d v M Stolwijk en J M van Elteren Dirk Adrianus v W Buitelaar en J van Wensveen GEHUWD C van Mourik en L C Kroes VLIST GEBOREN Geene OVERLEDEN Geene Er zal heel wat te troosten geweest zUn Aardig dat die kindetea zooveel bloemen meebrengen RAAD6BLOPLOSSINGKN Van da Oudefvn Schier monnik oog Schiermonnl og Beiden z jn ze even ver van A GelaariKle kat Geel geld raadsel lak taart laars dek Van de Jongeren Kameel Mond Zijn hoed Goede oplossingen sonden Van de Ouderen Corry Q Gonda v W Marie v S Dick V V Wim M Marie P Jan de J Ria R Van de Jongeren Wltly R De prUa werd loegekeiid aant Manc van Scheers te Goada IJKINDERCOURANT AAN DE JEUGD Nu lie Kindercourant tegenwoordig zoo Iclein geworden is dat er alleen plaats is voor een brief aan allen sn de briefjes aan jullie ieder afzonderlijk met raadsels en een heel kort verhaaltje dacht ik dat jullie t wel prettig zoudt vinden als ik nu niet bepaald iets bizonders te verteilen heb ik een verhaaltje zal schrüven of een gebeurtenis die t meest op een verhaaltje lijkt Even alleen vertellen dat onze Elsje weer door t huis huppelt maar erg smalletjes er uit ziet en ik heusch nog niet zeker weet of we wel samen naar de Kinderoperette kunnen gaan We zullen er maar het beste van hopen en als we gaan weet ik nu al dat ik een heele massa van m n krantenkindertjes daar zal zien Ik geloof heusch dat ik t net zoo leuk vind om er heen te gaan als Elsje dus als t niet kan is t voor ons allebei een erge teleurstelling Deze week hoorde ik van een ondeut ende atreek van twee jongens die zich ver eclden op een regenachtigen Zondagmiddag Buiten was alles glimmend nat van den regen s Morgens was t nog een beetje chappelük geweest maar nu lag de tuin vol grcwte pla ssen en t goot wat je roemt pypestelen t Waa in huis nog t oeste vonden de verstandige groote men sjhen maar Wim en Herman twee snuiters van 13 en 14 jaar waren dit heel niet met die groote menschen eens want zy vonden t onder alle omstandigheden buiten veel beter dan binnen in de kamer Ze hadden al allerlei verzonnen Wim zou een deuntje trommelen op de ruiten en Herman moest raden wat t was Ze hadden 8 Uan Ik zie ik zie wat jij niet ziet en allerlei van die dingen meer tot ze eindigden met tegen het raam te hangen en hun open aanmerkingen te msken over de enkele voorbijgangers Wat zullen we nou toch doen geeuwde Wim Verzin Jy es wat zei Herman en too verveelden ze elkaar Eindelijk zei Herman op eens opgewekt A weet wat Hü fluisterde Wim wat in t oor want al waren ze alleen in de kamer ra was uit naar een receptie en Moeder lag wat te rusten Herman was toch bang oat iemand ieta zou hooren pan moet n we wachten tot t oijna ojnker is t begint al te schemeren zei im en met t idee dat ze zich weldra waden amuseeren verveelden ze zich een t rtier lang niet Toen fluisterden ze nog wat en Wim sloop naar boven naar hun aapkamertje en kwam terug met een lang eind touw Herman was bang dat t voor t doel nog niet lang genoeg was en bond er nog een eind aan dat hü in zijn zak vond loen trokken ze hun schoenen uit slopen ae trap af trokken by de buitendeur hun j Kftoen n weer aan en glipten naar buiten aar maakten ze aan een scharnier van de Ingendinfen tot thnedagmiddêg IS uur Voor de Ouderen Mijn gehe l bestaat uit twee lettergrepen en is een drank die tnen s winterm weldrinkt Geeft ge mU m n tweede dan zult gezeker niet zeggen mijn eerste maar als gemijn gv heet krÜgt zegt ge t wel Ik besta uit vier letters zonder tnUzou alles op aarde niet zoo geregeld gaan Keert ge mij om dan ben ik gevaarlijk Ontneemt ge mU mün hoofd dan vindt gemij vp het hoofd Neem mlJn tweede letterweg dan behoor ik in de keuken Wat doet deze man Voor de Jongeren Mijn eerste lettergreep is een voorwerpdat men op het hoofd draagt MiJn tweededraagt men in de hand Myn geheel drangtmijn eerste Wie weet de kunst zoover te drijven met roode inkt mooi zwart te schrijven 8 Wat is s nachts altUd open en verdag roet menachenvleeseh gevuld Het Haantje Drie kipjes liepen op een ry En legden elk een prachtig ei Ze riepen tok tok tok tok En haastten aich naar t kippenhok Maar t haantje kraalde Kuketefai Zeg kippetjes wat doe Je nu Die eitjes hooren in het nest Dom kJppenvolk dat weet Je beat Tok riep een kipje hoor eena aan Wat heb JU weer een praata heer Haan Leg Jij in nest maar eerst een al Dan op jouw voorbeeld volg t vri Beteuterd stond het h antie daar De kipjes lachten met elkaar Eb nooit heeft t haantje weer gaaegtl Waar t ei rooeat worden neerfelefd Meer ter lioogto van V t hoM Ubbcrgen bij NijuMgen e n ktotlc opfpcnieohi dat bij ooderzoek bleek Ie bevallen een rcedfi in taai van ontbinding veriiearend UJki van een voor of kort na de geboorio overleden kind van bet vrouwelijk gi alaoht De pollde doet onderzoek Ned lezut t Washinfton I heer Cramer Ned secant to Waeliteigtoii gnat 8 Bed te New YorV aan boord von do Kroonland aaax Neierland Algemeen ta men van nKening dK de heer Creuier nlct meer op zijn gezantMJliapspoM zal lenigi Ceeren hetgeen door de Ned Kolonie zeer zou woiWen betreurd Moobt dit het geval zijn dan wordt gehoopt op de bezptJLn van den pOHt door een even htkyitêtu man êia d heer Cre roer ieouind dte volkomen op de hoogte i zoow 4 van den Europeeschen ai van den Atnertkaaneohnn econonid w h4 n en 1 nan eei en en potitiekeo boestand eiL dip tevena votftoniea vertrouwd ts met de beUmgea van den handel en de 8Clie veart Door rook xcatlkt BIJ een brand gMeravond in perooel Ho zenburgiMrut 127 te s Qraventia een 6 JariK knaapje tengevolge van den rook in bod gésëkL Doode lik ongeval Gisteravond ia de tretnmachinieti PlnËster uit Roermond ttiflschen Rowrroond en 8ktard van den teoder geivallen waarop hij geklonunen waa om den stoker briketten U geven HIJ was bemtood dood De toestand in de Bouwbedrijven Te AiiKterdam zijn thans ond rhaaJolln gen gaande tuasohen de patroonAorganifltilloa en de werknemersbonden In de bouwbedrijven over do nieuwe landelijke collectieve overeenkomst Het geschil loopt thans noff over hot loon Do Bouwarbeid rsbcHid heeft zijn eisohen In zake M uurloon voor deglrooto s eden van f l lfi temggi bracht tot f 1 06 waai4eeeno er do patroon f 0 90 aanbieden L toliJk orgianlBabit s tiatden f 0 90 per uur i eftlaoht in de groote leden maar aiitjpealen zIJ bier velnigi itivloed hebben hoeft dtt fai de praotljk geen reeult at De verwanhting moet over t aligcnh en zijn dat men wn I tot overeenstemmen za4 i ra en en dot een oonilB ct In de bouwvakken zal kunnen woelen voorkomen FINANCIEELE BERICHTÏN Fusie in den geldhandel De firma s Van Blankenetein en De Haan 1 Kotierdam en Gouda en W DevWaUzn te Rolïerdiim liebben met Ingaogi van 1 Me4 hunne aaken vereentgd en Seze zullen worden voor geeet ood de finia W Davildn en Co Het bijkantoor te Gouda zal worden gcvdre ven onde de firma Van Blanltwueln en de Haan ooier Wdini van den heer J vm Btankenstein MODEPRAATJE Plaatsgebrek noopt on om het Modepraatje voor ditmaal te doen vervollen Het zal in een der eerstvolgende nununers worden opgenomen STADSNIEUWS GOUDA 1 Mei 1920 KicsvereeatKlng Burgerplicht De kiesvereenlging Burgerplicht vergadert Dinsdag 4 Mei a 8 des avonds 8 o in de bovenzaal van het Schaakbord ter behandeling van de verschillende huishoudeItjke aangelegenheden bestuursverkiezing n en verder ter bespreking van den beschryvingsbrief voor de algemeene vergadering van de Liberale Unie welke op 8 en e M i te Amsterdam wordt gehouden Zondag 2 Hei zullen hier oude duiven van den KoordHoliandschen Postduivenbond in vrijheid worden gelaten Dit zal en interessant schouwspel zijn daar dit een groote massa betreft van de vele BMigesloten vereeni gingen waardoor veel liefhebbers zich naar de plaats van loslating zullen begeven JubUes Aan de Kpninkl ke Stearine Kaarsenfabriek Goudi lhier herdachten heden Clazina van der Voorden en Abraham de W s den dag waar zij v66r 2tf jaar in dienst der Maatschappij traden Met de gelukwenschen der Directie mochten beide jubilarissen een geschenk onder enveloppe in ontvangst nemen Ook van andere ziyde ondervonden zij veel twlangstelling Gouda Vooruit De film die deze week in Gouda Vooruit loopt en waarvan het tweede gedeelte daar volgende week verwacht wordt roept ons weer de verschrikkelijke tjjd voor den geest van den wereldoorlog De film is vervaardigd door den Pranschen regisseur Abel Gance die deze film onder den titel J accuse heeft gebezigd als een aanklacht tegen al diegenen die den oorlog hebben gewild Hij heeft op geniale wyze het geheele werk in scène gezat het geeft verrassende staaltjes van kino kunst en daarnaast 3en handeling die een ieder doet ontroeren Dit filmwerk moet ieder gaan zien iwt doet in vele opzichten denken aan de manier waarop Henri de Barbusse in zijn werk Le Feu het verschrikkelijke leven in de loopgraven beschrüft Het is in vele opzichten aaagrüpend het wordt ook bijzonder goed vcridiaard dpor den heer Kené Het programma bevatte verder een mooigriüeurde natuuropname van SevJlla ens er interessant k kje in een muntsla erij en go d stel acrobaten en een als komischbadoeld beeld dat ons echter minder konbekoren De Minister van Landbouw Nijverheii onHandel heeft bepaald dat an de boter bereid door producenten die zich schriftelijkhebben verbonden tot nakoming van verplichtingen zal mogen worden uitgevoerd 40 pet der productie over de week van 16 24 dezer Stct Scheepvaartbe we ging Scheepvaartbeweging door de Mallegatsluis gedurende de maand April 1920 Schepen 2206 Inhoud 155 336 M Stoomrichepen 344 Inhoud 81 466 M 2660 Totaal vaartuigen Totaal inhoud 186 802 M en 12 houtvlotten uitmakende 66 koppels Spaar en Hulpbank Gedurende de maand April zijn ingelegden terugbetaald dé navolgende bedragen Inleg n 399 posten 29881 18 ƒ 29966 93 27627 47 Bijgeschreven rente 86 76 Terugbetaald in 133 posten Meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 2439 46 Aan het einde der maand Maart wa i tenname der inleggers ingeschreven ƒ 776 n4 36 Zoodat aan het eind der maand April hun tegoed bedroeg ƒ 779 163 81 In den loop der maand April zijn 16 nieuwe boekjes afgegeven 2 afgegeven boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 21 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand April 2536 boekjes in omloop waren Suikerkaart De Minister van Landbouw maakt bekend dat in hei tijdvak van Maandag $ tot Zondag 9 Meiigeldfg zullen zijn de bons no 30 en 31 der Rijkasuikerkaart Aanbesteding Het boul en van 18 woningen voor de bouwvereenl Het Volksbelang te Berifambacht is opgedragen aan J Schouten te Gouda voor ƒ 104 940 Meel prijs De prijs I van regeeringsmeel bedraagt van 1 Mei 1920 af ƒ 17 60 per 100 K G vermeerderd met voorkomende onkosten de prijs van regöeringsmeel fc e8temd voor den meelhaudel islvan 1 Mei af ƒ 21 per 100 K G eveneens vermeerderd met voorkomende onkoste inlunuUng De één en zeJientiprjarige A P inwoner ran bet BestedMlngenhuis is aangehouden omdat hii verdicht weid van net plegen van onzedelijke handelingen met een negenjarig Duitsch meisje dat tUdelUk hier vertoeft De man zal In t Huis van Bewaring te Rotterdam worden opgesloten Wanhoopsdaad Een alhier wontmoe üeig was dusdanig n de schuldtA geraakt dat hu g en budert uitkomst meer zag dan ar kort en roeu een eind aan te maken Hii nam i en i or veelheid jodium tinotuur m maar geJukkig kon tudug door geneeskundigen worden ingegrepen HÜ werd naar t Ziekenhuis veivoeid waar hem een brsakm dUei werd toegediend Dit had het gewenschte gevolg zoodat ihi buiten levensgevaar naar zyn woning kon terugkeeren Gato Gato is de verkorte naam voor de N V Goudsche Auto Transport Ondememmg üe enkele stadgenooten hier hebben opgericht Dank zij dit initiatief is het mo relyk goederenvervoer zoowei binnen da stad als daui miten sneller te doen piaats hebben wat den neringdoenden zeker niet onaangenaam zal zijn De N V belast zich ook met de levering van vrachtaatomo bielen reparaties etc Bi zo ulerhe len vindt men in een advertentie in dit nummer waarin tevens de namen en adressen zyn vermeld tot wie belanghebbenden zich kunnen wenden voor het verkrijgen van nadere inliohtingen enz Kaas naar Engeland Een Reuter bericht van 30 April uit Londen meldt De regeering heeft besloten reen Termere aankoopen te doen in buitenlandsche kaas Handelaren kunnen thans kaas invoeren van weUcen oorsprong ook behalve uit NieuwZeeland en Australië BOSKOOP Op de aanbeveling opgemaakt door Burgemeester en Wethouders voor de benoeming van een secretaris dezer gemeente zijn geplaatst in alphabetische volgorde C van Heesen secretaris van Ambt Vollenhove W B van de Water secretaris van Overschie In de maand April is alhier een geval van besmettelijke ziekte roodvonk geconstateerd Door de Ratterdamscbe rechtbank is uitgesproken het faillissement van A van Bergen kruidenier alhier Tot curator is benoemd Mr E A Cosman GOUDERAIL De raad dezer gemeente is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 4 Mei 1920 des namiddags ten 7 ure Aan de orde komen Mededeelingen Ingekomen stukken Beëediging van d nieuw benoemden secretaris Tot predikant bü de Ned Herv Gemeente alhier is beroepen da M B Verkerk te Polsbroek HAASTRECnr Naar we vernemen is thans met zekerheid vastgesteld dat de Mo orbrandBpuit Maandagvoormiddag omstreeks 10 uur zal proefwerken Gisterenavond hield de afd Hmastrecht van de vereeniging Volksonderwijs haar Jwurvergadering in bet gebouw Qincordla W den het r T T undfi iHtrzittttrachap Wensvecn De notulen wenien gelezen en goedgekeurd Het jaai verslag van den secretaris werd aangehouden en zal aan het hoofdbestuur opgezonden worden Daarna werd verslag gedaan door den penningmeester d aruit bleek dat de vereeniging voor belangrijk hoogere uitgaven heeft gestaan dan door inkomsten gedekt werden Over de propaganda werden besprekingen gevoerti en plannen besproken voor het volgende seizoen De Voorzitter bracht ter sprake de stichting van het kinderhuis voor vacantiekolonies E n commissie werd benoemd bestaande uit mej H R Anker D Reneman en J Scheer welke zal tractkten voor deze zoo belangrijke zaak ook in Haastrecht iets te doen Daarna werd medegedeeld dat het gebouw Concordia voor de vergadering van de afd belangeloos is afgestaan Verwacht wordt aangezien hiertoe een verzoek uit de leden kwam dat dit het vergaderingbezoek zal bevorderen Hierna werd de vergadering gesloten KRIMPEN a d USSEL Door de zangvereeniging Door Inspanning Uitspanning is een nieuw bestuur gekozen dat bestaat uit J A van Dam voorzitter M de Jong 2e voorzitter G van Staveren secretaris mej D Boers 2e secretaresse en C Maat penningmeuster terwijl de heer Z de Jong de functie van directeur weder heeft aanvaard MOORDRECHT Bij Kon besluit is toegestaan als vereeniging uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam de x ereen Woningbouwvereeniging Moordrecht gevestigd alhier OUDEWATBH Tot onderwijzer aan de R K Jongensschool alhier is benoemd mej A M H Thier te Hoenkoop Donderdagavond fietste de 11 jarige N Roosenboom uit deze gemeente langs de Stormkade Door onbekende oorzaak geraakte zij liaar stuur kwijt en kwam met fiets en al in de diepe IJsel i meisje behield echter haar tegenwoordigheid van geest en wist de beschoeiing te grypen waardoor het haar mocht gelukken op den wa te klauteren Eenigen tijd later is ook de fiets uit de IJsel opgehaald Wel een lesje voor menigeen liever de straatweg 3venom te rydcn dan de gevaarlyke Stormkade KUNST Nationale Opera Wegens ziekte van Mevr Santhagen Manders werd ons in plaats van Lecocq i Madame Angot Lortzing s komisch zangspel Czaar en Timmerman geboden Beiue werken zyn vroeger door de zang reen rAmoki bpoei oj evoerd dus voor Gouda oude bekenden De hernieuwde kennisméKing met Lortzing h werk dat dateert uil itidti zal ongetwyield voor de meesten een kumgename gewekt zyn Het is natuurlyk aan net reeds te ver gevorderde seizoen toe Ce scAryven dat de schouwburg maar matig bezet Was l rtzmg s muziek hoewel verre van oorspronlceluk en sterk den invloed dragend an de grootmeesters uit zyn tyd figt wei gemakkelyk Voor het gehoor doch moeityk i ixir de uitvoerders vooral door de snelheid aer tempi en de vele coloratuurpasages het Koor ddt nogal eens scherp klonk krijgt iieel wat moeilijkheden te overwinnen en liet heett die vrywet overwonnen dat niet illes even goed tpBlukte ligt in de o i wei oens wat te snelle tempi die de dirigent aam Het mannenkoor by het begin dreigde bUHtichenbeide in dën wedloop onder te gaan i e rol van burgemeester van Bett die zoo aangename hcmnneringen wakker roept aan de giansr ke vertollung die de heer estbroeü daarvan indertyd gaf werd uitstekend weergegeven door den heer Bijle did tieel juiut was zijn opvatting van den zwaktioofdigen magistraat met zyn achLerdochtiglieid en malle fratsen maar dat ny ov r zoo n zwak stemgeluid beschikt zat nem tegen De rol van den Czaar Peter Michaelow was by den he thRenauwen in goede banJen hy gaf goSa spel te zien en beschikt over een krachtig en mooi baritongeluid yn zeer onduidelijke uitspraak deed ons echter zyn vertolking niet ten volle apprecieeren bit een oogpunt van zangtechniek voldeed ons van de heeren het beste Kubbenga die de rot van Engelsch gezant Lord Syndham vertolkte vooral ook aan het sextet gaf hy met zijn diepe bas veel relief zoo ook de heer van Schaik Fransch gezant Maricies van Chateauneuf wiens heider tenorgoluid wy bewonderden Lea Fuldauer dia de sympathieke rol vervulde van Maril s Burgemeesters mcht muntte uit door schoonen xang en zeer goed spel terwyt de zware rol van Peter Iwanow den Timmerman bij den heer Besseling in uitstekende handen was De kleine partij Weduwe de Bruin werfl naar behooren vervuld door mej den Hartog zoo ook die van Generaal Leford den Russischen Gezant door een zanger wiens naam wü hebben gemist Het orkest onder leiding van Henri Zeldenrust dient geprezen maar door de zeer onvoldoende orkefltruimte waarover de heeretr helaas in onzen overigens zoo muoien schouwburg beschikken en die hen opgepropt doet zitten ais haringen in een vat terwijl het slagwerk den bezoekers der eerste 6 rijen rechts nogal eens de ooren doet tuiten is het bü opera opvoeringen niet mogelijk dit op zffn juiste waarde te schatten Over het geheel genomen was het wel een geslaagde avond We hopen in het volgende seizoen onze Nationale Opera nog vaak hier terug te zien voor een nieuw werk houden we ons dan ook eens aanbevolen Vermelden we ten slotte dat aan Lea Fuldau r volkomen verdiend een fraaibloemstuk werd aangeboden 11 JnUleiui Anton Veilictt De toot unsteoaar A B H Veilhetj zal Dinsdag 4 Met bij zijn 25 lail9 JubAkm te Den Haag gèhuMl i wordeik bij PREDIKBHURTEN Zondag 2 Met 1920 GOUDA Remonstr Kerk 10 u v m Ds A Fetter em pred te s Gravenhage St Janskerk 7 u v m Ds Verheul 10 u v m Ds Borger Woensdag 5 Mei 12 u m Ds Verheul Huwelöksinzegening Kleine Kerk 10 u v m Ds Haspers pred te Feijenoord Luthersche Kerk 10 u v m Ds Scharten AMMERSTOL Ned Herv Kerk 10 u v m Ds J van der Spek pred te Schoonhoven BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Van der Heijden BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds Plantinga BOSKOOP Ned Herv Kerk 9 u v m Da Velthoen pred te Alfen a d Rijn 6 u n m Ds Goedhard veldprediker te Arnhem Gebouw Salvatori 914 u v m de heer Man in t Veld GOUDERAK Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds Uieshaar pred te Utrecht HAASTRECHT Ned Herv Kerk 7 u n m Ds van der Broek Geref Kerk 10 u v m en 1 u n m Da van der Wolf MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Kniphuizen OUDEWATER Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Buiskool 6 u n m Ds Buiskool Duopbediening STOLWIJK Ned Herv Kerk lOVè u v m Ds Zonneveld cm pred te Rotterdam Evangelisatiegebouw 10 u v m en 1 n m de heer Smit godsdienstonderwijzer te Delft WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Steenbeek Doopbe liening 6 u n m Ds Steenbeek Geref Kerk 9 u v m en 5Vi u n m Ds Wielenga Remonstr Kerk 10 u v m Ds Lente pred te Leitien een uU ooriug fln d Hait lie afdfollitg 11 Toonkiiiu t waarvan hIj direot H ir n honorair Ibl Lh iMj die i tot nhoidi zal woaUmi luioglevoixni l fl Iteatiiludefl van Ceear Froiw SPORT VOËTBAU ff o d tr ij d e a van morgen Kaïiipioi itscluLp van Nederland iX veuter Go Ahead V O C tiiroiiingen Be Quiok M V V OvergiangsoompeUUe yciuedaiii S V V jt F C 2o klflt ee A Gouda Uljmpia Uilvereum Aanvang ly uur 3e kla C Vlaardiiigen V F U T U P Bokerwodatrijden Olympia i uur Quick H D V a 4 uur Otympiia I S drta D O 0 o uB a Hot protest van Gouda t gen iiot eorato ilotlpunè door haar geniaakl ia bdveiü e noemden wcdslrijd m aigjeweaen Nederland en de Olympische Spelen Op 30 Mei hebijen op hot L V V veld te Uirwlit voorwedaitrijdtn dor Ned Athlotiek I niu pkiaU ter aanwijzing vaa de vcrtegenwoordiyera van N ed arland naarde Olympifiolw Öpelen te Antwerpen Wielrijden Zondag 30 Mei zal aldus Remo een betrouwbaarheidsrit om het kampioenschap van Nederland gehouden worden De te volgen weg is van Soesterbepg achter Amersfoort om langs den Rüfcsstraatweg naar Apeldoorn en over Arnhem en Ede terug tot Amersfoort naar Soesterberg De afstand is pl m 120 KM De afrit heeft des morgens om 11 uur plaats BURGERLIJKE STAND Voor de veteranen en nieuwelingen wordt gelijktijdig een betrouwibaapheld nt verreoen over denzelfden weg en afstand met uien verstande dat 5 minuten later gestart wortit Voor den aanvang van den rit wortit san de deelnemers bekend gemaakt in welken tijd zij den rit hebben te rydeu De RotteHamsehe Rennersclub de Pedaalridders zal op 16 Mei een nationaie b itrouwbaarheidsrit houden De baan zal loopen van Rotterdam naar Amersfoort De afstand is 160 K M Van 16 Mei tot 30 September zal er zoo mel it de Kampioen een rondrit voor toeristen gehouden worden Het is een tocht om de Zuideraee De afstand bedraagt 460 K M Motorrijden Er zal dit jaar aldus de Kampioen een londrit voor motorrijders worden gehouden De route is ongeveer Amsterdam Enkhuizen Stavoren Joure Beesterowaag Groningen Usquert App ngedam S jchteren Winschoten Coevorden Wmttrswyk Nijmegen Roerinond Eindhoven Oistenwy k Breda Zu d Beveland Walcheren terug naar Bergen op Zoom Dordrecht Tie Arnhem Nunspeet Nijkerk Amsterdam Deae rondrit ia pl m 1500 KM ADVERTENTIëN 28 April is in het Hofmangï aticbt te Gouda na een langdurig on smaitpliik geduldig lijden ovetldden Mejuffrouw CONSTANCE VAN STEEL in den oaderdom van 73 jaren GlNNIKEN 1 Mei Namens de familie Dr I C IDENBÜRG Arts Wfegens buitenlandscl e familiebetiekkingen eerst heden geplaatst 23 2451 1 in güstereaavood te Rotterdam gotiou leii veaijaderinig van do Zaid Hollandschf Boiid n alwaar vertegenwoordigd wareo do Goudsohe Dorilsche en RotlarJamaioh Voethal Iwndipn zijn l 3prekingen gehouden onijrcnt de jaariijksoho bondenwedstrijden DU aai zullen ze gehouden woHeo lo Dordrecht en wel op 30 MM a Do loting liad het volgende reduit lat A 11 12 u Lei taöheV B Dïr oheV B B 12 li u Rotterd V B GoudaoheV B C 23 u Veriieier A Veriiezer B D 35 u ffinna w A ffïrwmar B MARKTBERICHTEN Coöperatieve TuiniersveKeniging Gouda en Omstreken KAASMARKT Veiling van 30 April 1920 Kropsli Ift ftoort ta 90 5 60 iJ 2 soort flfO 3 00 Bloen ool I ft 30 IRomkomiHPrfl f lrV24 Eieren I lO O Aardbeien 6 00 8 00 per lOO stuks Rabarber 11 40 6 20 Peen f 20 26 RaliJ f 0 90 2 90 Raapstelen f 1 0O 1 80 Selderh 0 30 2 40 Peters © ie f 1 10 1 20 Prd f 1 40 3 50 Sja lotion f O 30 0 90 per 100 bo Powtelein 4 53 Spinazie 10 30 21 40 Zuring f7 10 per 100 K G Zuringi fO Sl RloveU en f 0 10 0 57 par kist Kaaspakhuizen het centrum van den m TE KOOP AANGEBODEN Kaashandel een groot Kaaspakhuis met bijgebouw voorzien van stellingen Adelaar Gouda Te bevragen bij de N V TOT AANNEMING VAN WERKEN vh H J NEDERHORST Turfmarkt 8 GOUDA t 30 tp RllwlelffabPlek Bo l lfacl 1 a lEPillEEIEN EMAILLEEREN ii VEFNIKKELEH Villi RllWIELEN n k koawu ru KUwl Ua A k T l d 244120 w f punna Hoeden en Voiles Hulstnoeclaps zoekt Uw voord in de Goedkoope Snelschoenmakerij P WIEZER Wiïhelininastraatl3 Gehuwd E VISSER I BIOSCOOP GOUDA VOORUIT J M MIJNLIEFF Ginneken Goada 1 Mei 1920 OU di BIOSCOOP GOUDA VOORUIT no iiinimvr bMwfct GIJ die wallicb In aren md BlUSCOOPVOURaTELLINQ htbt ln Komi d t CD Tol cBd we k om ibMisr b so k a om l iltn wt d oe i r am d BioMoop aT a kaa Wij vartoonto De pplizan zl n hadan ala volgt J accuse Heeren Zolen en Hakken f2 50 Werkschoenen ld 3 Jongens Zolen en Hakken 2 Dames 1 75 Kinderwerk naar maat Gummihakken Dames 30 en Heeren 40 cent lidtrin imndig worilt Int wi rli dti trlingil gahaald an waar tlisla kaïorgd RIJWIELMAGAZIJN J HULLEMAN LANOE TIENDEWEO 5 GOUDA f 0 76 t1 fO 60 f 0 60 2441 50 Heeren Hakken Werkschoenen id Jongens Hakken Dames Clk baMOhuloliB Da iroota uDklachi icgca mIUd a Iki wat aaDlaidlag af tot da roMal irai di llor acuwca Do bloodigo Wopaldkrijg Wij farandccrao dat U no4 olmmer eau darfa i k Alnwark kabi aalaa ala dan 3 waakwba aaria I vaa Frankrijki aalaal a rr£Uaaiif Abel Gangi v di nlf du krijl onmukli 4S1 M TELEFOON 3S0 Kil WeilDKRFILII KCa WMOCRriLM HeefI in voorraad eene ruime aorteerlng Burgers Eli en geïmporteerde EogelscheRijwielefl Nieuwste modellen Billijke prijzen Volledige garantie Volgende week leverbaar ex s s Rotterdam 2442 32 INDIAN MOTORRIJWIELEN Abonneert V op dit Blad KAMENIER GEVRAAGD v dadelgk beschaafde hoo Btvertrou wde KAMENIER bij zwakke Dume veel reizende Ijoeftijd 2030 Br fr onder no 2446bur Ooudache Courant 14 Vraagt ZAAL s BOTER en GEKRUID GDUD scHEbiEEa jCErr i St Nicolaas MARKT 32 Telefoon 216 pakhuiadeur beneden het touw vast en verder aan een boom aan de overzijde van t trottoir Telkens ala er een voorbijganger langs kwam hielden ze even op en deden of ze wat heen en weer liepen Ze onderzochten of t touw wel op de goeie hoogte hmg en stopen even onhoorbaar aU ze naar beneden gegaan waren de trap weer op Daar posteerden ze zich by het raam en verkneuterden zich at bij t idee dat er iemand langs zou komen wiena hoed door t touw van z n hoofd zou worden gerukt zonder dat die voorbijganger zou tcunnen nagaan hoe die hoed plotseling van zyn hoofd over de straat tuimelde Daar komt er één aan hoor zei Wim is t een lange vroeg Herman Niet zoo heel erg die zal er misschien niet tegenaan loopen beredeneerden ze samen En ze hadden gelijk De meneer die langs kwam had nergens last van Daar heb je d r weer een en nog wet een met een hoqgen hoedl zei Herman Die komt zeker van de receptie waar Pa CMjk heen is zei Wim Daar was de hooggcdopte heer bij t touw De jongens stonden ademloos voor de ramen Daar vloog de hooge hoed over straat Daar vloog de hooge hoed over de straat rolde en rolde tot vlak b een groote plas De heer keek verschrikt en verwonderd om zich heen hy begreep er niets van ontdekte geen enkele oorzaak voor t afwaaien van z n hoed hij liep er maar vlug heen om t gehavende hoofddeksel te redden en liep met een verstoord gezicht verder De jongens hadden natuurlek geweldige pret en hadden moeite gehad zich niet te verraden door hun schaterlachen Toen de heer voorby was fluisterden ze elkaar met van ondeugd stralende gezichten toe k Wou dat er nog meer van die receptie kwamen Wat ging dat fijn zegl Zag je t gezicht van den vent Wat zal ie nijdig zijn enz enz Ik zie m n kinders dat m n verhaal te lang wordt voor één brief volgende week vertel ik jullie dus verder van die twee bengels nu ga ik voor m n kleinste bengel zorgen nee hoor zou Elsje zeggen t is geen bengel t is een ongel Dag kinders tot volgende week CORRESPONDENTIl Nelly Oh wat weet ik nu een geheimpjes één van Gootje dat jy niet weet en één van jou dat Gootje niet weet t Is toch maar heerlijk hoor om tante te zijn van al die kinders dan weet je zooveel prettige geheimen soms Is moeder weer beter t Is alles ook te veel voor haar Jantje v d L Elsje is gelukkig byna beter vent Gelukkig dat je er nog net bijtijds aan dacht om me te schrijven hè k Zou heuach niet weten wat ik er van denken moest als ik van jou geen briefje zou hebben Wildvogel Ik kon me levendig indenken dat je weinig lust had in schrijven nu moeder zóó weg moest Gelukkig hoorde ik vanavond dat alles goed waa gedaan t Was zeker zuster die ik sprak Ik wil heeJ graag nog eens van je hooren hoe t gaat en als Moeder thuis is kom ik zeker K T e k e 1 1 j e Meisje meisje komt t oude toekje van jakwraclüieid weer boren van Curwood en vind ze praehtlg Theeroosje Dus Elsje en Theo hebben dezelfde ziekte gehad Hoe is het nn met T Is hü nog naar de operette geweest of moent hij dat pretje missen zooals Elsje t Was zeker een prettige dag toen vader jarig wa Sneeuwwitje Wat een prettige herinnering aan dien dag hi Lief dat jullie Gootje ook wat bloemen hebt gebracht Gc zetlig de heele familie zoo bü elkaar hè Wat zul jullie gesnoept hebben Kruidje roer me niet Of Ik het weet dat jullie vroeger een anderen schuilnaam hadi Za je wel dat we in Arnhem vlak bij elkaar gelogeerd hebben ik dacht het al mal dat je ons geen enkelen keer hebt gezien Je kent ons toch goed genoeg Wie weet logeeren we nog wel eens tegelijk in Arnhem K r u 11 e m i e Zoo loo jullie hebt vader en moeder mooi bedacht op dien dag Van anderen kregen ze ook zeker mooie geschenken Wat zul jullie moe geweest zijn toen je in t bedje lag t is maar goed dat er niet iedere week zoo n feest is L o 11 i KI Meiske dit is dus je laatste Hollandsehe briefje in een Holland iche krant Ik hoop dat je de meest aangename herinneringen aan ons kleine gastvrije land zult meenemen naar je vaderland Ik schrijf je nog een apart briefje naar je huis Vaarwel Oostenryksch nichtje Mededinger Zoo vent is J P een vrindje van je Je schryft dat je weer op je eigen kamertje gelogeerd hebt maar heb jullie dan vroeger in dat huis gewoond Met dit koude weer ga Je zeker niet veel naar den tuin hA Alles zal nu wel nwol In bloei staan Meidoorn Wel jongedame heb je maar vergeten je briefje te eindigen Goed dat ik aan je hand wist te herkennen dat de brief van jou was Wat een gefuif en dat alles in één week Gootje Wat vreeaelijk aardig idee van juffr O en wat zullen Jan en Nellie genieten Heerlijk voor ze wat zulten ie Jou een massa te vertellen hebben hi Ik hoop dat ik ze zie Wat verwennen de menBchen jou toch Wat zul je een lastige juf zijn als je beter bentt Of niet zeg Wat heerlijk dat broertje iets vooruit gaat Dank voor je raadsels hoor kindje maar vermoei jij je nu maar niet daar kunnen de gezonde kinderen me nu wel es mee helpen Dag meiske kalm zijn hoor Broertje Wel m n baasje eet jij alle kersen van xus op Maar daar worden jou wangetjes natuurtijk zoo rood van H h jy nu ook je haren laten afknippen net als Elsje Maar Elsje heeft gelukkig geen kaal knikkertje Germaan Ja Elsje laat ons altijd onverwacht schrikken Zoo speelt se buiten en zoo heeft ze heoge koorts We zijn anders al erg tevreden dat te dit jaar zoo weinig ziek geweest is Wat prettig dat je een hond Üirijgt Marie DaAr had ik Jou haast vergeten Gelukkig vind ik je briefje nog net b tydi Maar meisje wat ben jy een lang eind ja als je loo hard groeit ben je een dure klant vooral tegenwoordig en je zus C ta Jnlst klein hi Ik kan me begrijpen dat het en drukte was met al dat kleine grut Hec kom je er door hoeveel waren t er wel Waarom zou ik nu brieven van anderen prettiger vinden dan van jou Ik ken maar enkelen van jullie persoonlek en dan lóó oppervlakkig dat jullie voor mü immers allen gelijk bent NADRUK VERBODEN Art 15 Auteurswat Jou brieven zijn altyd heel gezeJlig je bent 6én van m n oudste riendinnetjes en natuurlijk zyn de bneven van de oudsten voor mij t gezelligst om te lezen maar van jullie allen ouden of jongen zijn ze voor mi even belangryk om te beantwoorden t Is lief van je dat je Elsje een paar kaarten wilt sturen dat vindt ze neker heerlyk Nu weet ik precies wie je bent ik heb je nu goed gezien in de kerk Wilde Roos Dat was een kort briefje rieze week Ben je niet naar de uitvoering geweest ja toch Had je daar niets van te vertellen T u 1 p j e Je hebt zoo onduidelijk geschreven kleintje dat ik heusch niet kan lezen wat broertje gekregen heeft Vertel je t me nog eens 7 Voor de volgende werk RAADSELS Neger Hartelijk geluk gewenscht met je verjaardag Heb je een prettigen dag gehad Vertel me eens wat je gekregen hebt Roosje t Is maar gelukkig dat jullie nu Zondag uit kunt slapen t Is een aardig idee van dat meisje om die mevrouw iets t geven Blondkopje Nee hoor ik heb Je broer niet gMsien Wat gezetüg zoo n feestje thuis Wil je vader en moeder geluk wenschen ik hoop dat jullie een echt prettigen dag zu t hebben Nu komt de nieuwe jurk zeker goed te pas Nee Elsje is nog niet buiten geweest H A F Grootpn Padvinder Ik dacht wel dat je niet in Gouda was omdat ik steeds geen briefje kreeg Ik kan me begrijpen dat je genoot in Artis en in Amsteixlani Wat hceriyk dat jullie zoolang naar buiten gaat maar je kunt toch niet zoolang weg van schoot Ja Elaje is nogal ziek geweest maar nu gelukkig weer beter Wij gaan Augustus altijd naar Scheveningen voor Klsje s gezondheid Lelietje der Dalen Meisje je bent tegenwoordig niet zoo heel trouw hé nu kreeg ik gelukkig weer eens een gezellige brief van je Wat jammer dat je niet mee hebt gedaan Dus je gaat stellig over Wat prettigi Wat leer jullie al een gewichtige dingen voor zulke peuters Dag ineiske Zusje Waarmee heeft jou broertje t wel zoo druk t Postpapier is moot hé Wat speel jij s avonds prettig in t parkje hé Elsje is nog wat klein ar voor ik kan haar daar niet meer zien en dat vind ik angstig Erica Meisje waar is die school van jou toch ik heb er nooit vaa gehoord Je moet er een heele massa laeren geloof ik Wat aardig dat je een ansicht kreeg uit Weenen Zielig idee dat die kinderen lut weer honger moeten lijden Indiaan Prettig dat iulUe altyd zulke fietstochtjes maakt Je bent neker wel een heel sterke jongen is het niet Je vindt het zeker heerlijk in dat kamp net iets voor jou t Is te hopen iH t duurder is dat jullie meer brood krÜft er sal wel een heelen voorraad mogen s0n voor al die gezonde jongens Ik vind dat je niunnier in de klas heel mooi Ia Ik ken al d brickm il