Goudsche Courant, maandag 3 mei 1920

flW Pf W iï i 1 Ifo 14304 59e Jairgang KMÏïMïlPllESLANI JJKÜKÏDIENSÏ J v STEEN Directeur AUG BORREMANS m Met ingang van heden opening goederendienst RotterdamAmslerdam Sneek vice versa in verbinding met alle plaatsen in Friesland en Groningen Alle schepen zijn ingericht voor kaasvervoer f r 2392 li5 w liiitoürMliöplaït$t8llottBÉinBBil BiBrlianoBDÏliiiihaïBii 1 ïirtBpwBorilp ta SnaBk lih Kaspersma 1 AjBiit ta AmstBriiaiii I Schyitaiaker Sinflal raJo 2S BadMtit TaM Intarc 546 h AdmiaMratia TaM latare Maar de Westphaliache Laudeji Zi t meUlt tal de militaire untwaptmng op zjjn laatiit tegen midden Mei voltooid tüu Bovenuien vindt heden een grottdiga cos IroteeriOK Plute van bet nog voorhanden oorlogamnteneel waarbij groot boeveel heden wapens munitie en oorlogstuig ud wordfn gereed gemaakt voor uitievenng De Duitsdhe regeennK gtiooft dat htt ha r voor 24 Mei dus Juiat een dag voor t btgin der conferentie te Spa lal nU gelukt aan den eisch d gealUeenJea ta hebbeit voldaan Ook de ANatlonale Vergadering zal ftieii in haul sitting van 18 tot Jl Mei met de tenuitvoerlegging van het viedesrerdrag bezfg houden en verstrekkande besluKea nemen over de belaogriike kveatie van bet herstel De meerderheidspartuen zullen een gS meen chappelijke verklaring afleggen waaibu Ze het uitvoeren van het vimlrag van VeraaiUes aU een enu en plidit erkennen en hun weniwh te kenaen geven om tot overeenatenimmtf met de eatente sta ten te komen In hoever zulk een weaaeh ook hii die entente staten en vooral bi Frankrijk voorhanden ia zal de con ere tie te Spa moeten toonen Indien dit bet geval 1 $ zullen de Duitscfae meerdeibawli partijen betoogen dat een herziening vnn het verdrag van Verzaillez verataadig en noodzakeiyit la en de beate grondtflng voor oen overeemstemming zal zijo De Temps verneemt uit Luik dat or veer de conferentie te Spe een groote villa ge huuiYl zal worden waui de bespreklagtn gehouden zullen worden Dt vertegenwOoruiger van de bondgenooten zullen onder idak vladen In villn e bi den amtnrit De BelgiHche minuter vm BuftenlandWhe aken heeft in een interview de wen fichelukbeid uitgeaproken dat Amer ka ook te Apa lou mn vertfltfenwoordlg I Hel I evenwei te verwaehten dat Amenkm deze confd entie met zal bewonen imniert htt js off cieel nog altUd In oorlog met Duitaeb land hoewel op t oogenbUk in de Ver tenigdo Staten hard gewerkt wordt om de betrekkingen met Centraal Europa te her f tp n Onlangs heeft het Huis van Afgt vaartligden een motie aangenomen waarl U d staat van oorlog met Duitechland U bt lndrgd wen verklaard Dp eommiKMie voor Buiteniandaehe Za ken uit den Senaat heeft een motie Ma I en lennat voorgelegd waaibij voorgeateld wordt om de resoluties waarbü de oorlog v fri verklaard aan Duit hlaml en Ooatenruk In te trekken en waarin de pre i dent verzocht wordt om de diplomatieke en hanrieli etrekkingen met Duitschland en k staten waaruit het vroegere Ooitaa ruksrhe riJk was samengesteld te barrat en Naar verinfdt zullen de debatten ovw leze motie de vokvule week in den Senaut worden geopend ¥ De RiuHMeche regeering doet al het mogelOke om eveneens vrede te krtfgeiL No de Westerscbe uten no r altUd niet tot directe onderhandelingen bereid itfn ge Feuilleton ROSS DURHAM iNaar bet iLacelaob DAVID LYAU U autorftaeerd vwwiln Ti ll Tr 7 Pl WBSSEL INKhv ROöSUJI Nwlruic varbodM HOOH iTl K VXiV I Het pa gedolven graf Fill zat hwipdptt bi de rtk M er mei fjA v ler en mowti r Aglh e kon in de sUHe VAti het luilrt liet gedmqpt op nt neeiyyut van tuin e iuiiH n hooreo Plolw Hi wm4 d biiMidpiir niK een ffpwe4dj n Hl 9ifMk g wor en dio het eheele htiiH dew Mftqd den V1 M Dfjde naar lieneden ivMT nrfcken tmltm zarftt op elke tmtb Ib fetojnl a in l knir an de cwtkanxr iiwt ver btJ I ipl n mooder keek ovfW zlhi t I r f I Ih U ItotM rie iij Mihril t r Im I mrt hiiii githeiird I rtflp h H n en h 11 h p II ootfduMif Is iiaei d vertMite vp t i i Mevrouw 1 inmer liep hem raohi UI i Moot te drnr wMtl dé wind wotl hun giii ileeri d laiiipekapp n trtik a ew lm Jiirtii Imivmii l a ma Ii b zj Iwiar taiuNl op den Arm vai VgiMM m Itraobm hear In Of w mM givzHiv k i er t trp ikwi n ii Hi tante lane Jaat uhJ Ik btb Ixm uf ggfzonlett zey ik OUttlBtÉimx rai 11 7VbRelf dooden ZóA eag Mj r lilt Miin IWe wM zeg Jef zrMe taofe Jene r H oniiIitxpreki lU k t k rhi id Te prwkt over e hi tlen Rwn d ader van W b de kletn rfiKel è Mol tot nlrti hfO Markt 3 en 4 Gouda Tow gaf A mea alle hoop op Zij ei weta niaftr de luxtp stierf op dat oog Wik in haar kaH om nooit wwr iip t IbloelcQ Oe twewte ohtrurig kwam binin n h l uui eniBÜgiB ïTÏoiid Jl ke ouder nia i ili volkonwo in de zor van hw htiiia tl H rwlJJ de twtM UMiinea ia d kaninrwt ïeo Mep AigneB die lang ein fc looz oogen blikKen do tfMigi of en neer upH Iwiur hun ltie ikiwndl n dDO l Aii M in hnnr Tow de dwiT eindelijk werd geopend i U hun alMt za iriat ij dat a h H e nog QiM was gobewiri he tocii gi Ou Durtbajit stoegt zijn ftrt om wud P8 vwi zfjo Xw ineUqa fe arnstigi gevaarllfk Jt k s Je uwe dapp T zffn om het te lm en one to help Te weet drtt alle VU In menaobeJJke macM ttuM o hiiflr w zal oebeuren M ii hity kionk he tltttaUwnd van BW Üppw T l fooii 6867 T Utfr inoi a VAN BTKKN BI rh T n Kotf rdat Meisjes gevraagd h tegen hoog loon voor direct I Aanmelding bij De Papierhandel M A CATS Fluweelensingel 52 53 Gouda KENNISGEVING iiiM m I Hier tér stede is opgericht een N V onder den naam Goudsiie AutihTraosporMInileriiiiiiinD 6ato iirelke zich ten doel stelt HET VERVOEREN VAN OÖEDaïEN binnen en buiten Oouda HET LEVEREN EN HERSTELLEN VAM VRACHTflUTOMOBIELEN STALLEN enz f Voor naéere inlichtingen en het stutten van contracten wende men lch tot onperstaande adressen 2444 40 i HULLfMAN Lange Tiendeweg 6 Telefoon 350 ABLOfMEN Kattansingel 74 Telef on 539 BEK ENDMAK ING Ondargeteekende bericht hiermede dat ds middagèluitlng van Tk tot 4 2 uur tl doli k woi dt opaohevon Ilags tot m UIM De z ak is dus thans doorloopend geopend van des rnorgens 8 fOl d S avond B uur Des Zater Hoog chtené f J KEU Gediplomeerd Kapper DUBBELE BUURT 8 JE ADRES voor degelijk ea mooi ZWART en BRUIN SCHOENWERK is en blijft altijd SCHOENBAZAR MODERN Tevens reparatie inrichting è la minute uiterst coneurrearende prijzen zoowel nieuw sohoenwerk als reparatie Aanbevelend TH Zl KTALAaa I Kleiweg 23 24J4 411 ADAGIO Is een 8 cents sigaar gedekt met FIJN VAAL SUMATRA ZANDBLAD mooi slank model Zéér Hohtrookend en f ijngeiirig fabrikaat wan Sigarenfabriek DE KOOPHANDEL lljixtal 2200 40 II D G CHR KEET De prijzen aan de fabrieken tijden onruatluiratndl meer in prijs omlioog gegaan De laatste maanden behoefden ruimschoots gekocht waren In t begin van t najaar 1919 En goedkoop ingekochte ook wederom goedkoop omzetten zoo beneden de inkoopwaarde van heden rnoime sorteering KABPETTEN in alle soorten tegen scherp concurreerende prxjzen KOODZWAKT KARPETTEN 3X4 vanaf ƒ 13 90 Prachtvolle TAPISTRY KARPETTEN schitterende Persische dessins vanaf ƒ 17 90 v AXMINSTEK KARPETTEN in meei dan 30 verschillende dessins in alle prijzen 1 ANCASTER GORDIJNEN prima kwaliteit lancaster met a l mooie franje vanaf ƒ 3 90 Enorme Icerae LINNEN ROLGORDIJNEN in alle pi u en TAPIS BELGE KABPETTEN vanaf ƒ 10 90 Prachtige ERREMATTEN 2X3 vanaf ƒ 3 25 l rmu COCOSLOOPERS Stevens fabrikaat ƒ 1 79 per eL COCOSMATJE S vanaf 98 cent per stuk ÏTRAOËb met en zonder rand dubbele breedte vanaf 69 eent tot de allerf unste soorten toe Meer dan 8 T verschillende dessins voorradig l nuhtvnlle AXMTNSTERS voor vaste kleeden de allermooiste Engelsche kwaliteiten vanaf ƒ 4 90 per L iMma VELVETLOOPKBS ƒ 4 90 per eL 3AH8TRY toot vasU klaedw ƒ 2 T8 per al REUZEN UITVERKOOP in ons nieuw Magazijn KLEIWEG 69 Komt zien en overtuigd U Beslist de moeite waard Ie adpes voor RIJwIelonderdeslen Banden Uzerwaren Qereedschappen en Electrische Artikelen Kleiweg 67 en 69 Gouda TbI JntBfE 203 SERGE PLUCHE PLUCHETTE RIPS en LINNEN Fiia e DE II GOUWE 91 Telefoon 47 FIRMA VERKLEIJ WOERDEU BLOK ESBRUO GOUOJI LANOE riENDEWEO 71 TELEF 449 Vervoert alle soorten Koopmansgoederen per Vracht Auto s van en naar alle plaatsen T Vraagt Prijsopgaaf Tapijten Ifitraoes Bedden Sommige goederen zijn sinds s S 6 maanden terug 50 en wij echter zoo goed als niets te koopen daar alle artikelen daar ons standpunt steeds gehandhaafd wordt dat wij het kunt U in onze zaak op t oogenblik koopen voor prijzen 2J0i l 2 Piaehtvolle uzersterke TAPIJTLOOPERb met met papier ket ting of inslag ƒ 1 28 per el Zeer zwaar gekeperde KOEHAARLOOPEKS buitengewoon O e e voor ƒ 2 08 pei eL VLOEBZBlLEN in alle kwaliteiten en breedten vanaf 2 38 p el Prachtvoite LINOLEUM vanaf ƒ 3 48 per el GRANIET m alle kleuren 2 M breed ƒ 90 pei el lAFELZEILEN gemarmerd of gekleurd ƒ 1 28 pei elKapok dstallant oomploct 2 pers vanaf S3 SO X para Kapokmatrassan vanaf 34 WIJ VERWERKEN UITSHIITBND PRIMA ONVERMENGDE JAVAKAPOK Prachtvolle RIPS voor overgordunen ƒ 1 90 per el Prinu SERGE vooi overgordunen 1 69 per eL Zeer zware PLUCHETTE alle kleuren 2 65 per el VEEREN BEDSTELLEN prima tqii sn vaaran vansf 70 i par stal 2 persoooa WOLLEN FANTASIEDEKENS vanaf ƒ 11 90 2 penHWu GES HKTE DEKENS vanaf ƒ 12 90 MOLTON DEKENS vanaf ƒ 195 FrmchtvolH TAFEL£XEEDEN voor ds woonJuiner 1 STEEDS VOORRADIO en kaurlga calUctla niauwsie modtllM DAMES en KiNDERHOEDEN en verdere NOUVEAUTÉ s A E GREVENSTUK 2212 10 Psperitrait IB LANBE TIEMDEWEa 27 Tal 313 HEEFT IN VOORRAAD Sinaasappelen Citroenen Bananen Appelen Nieuwe Vijgen Kastanjes diversa soorten noolen Biiicgroenten ts Ei stirli BflcvrrBBrBnilB prijzBi fiz Bnz Drogisterij MARKT B BUlÖÖSHoofd Eau de Cologne Vvrkrusbaitr bij S H VAN LOON U ï h Vraagt MMMAKS 2 i ao AGENDA H Mol il luir Gebouw Houw enlfoaing 1 slclit Onlon nde Conamaalf Annea org B b efd n lediging te mogen oMvangen Tan y Ifadi r ngen oOQOetten reniiakelljkheden en om deze ia onae agenda te vc nielden ElMtatahe DiukkaK A BRINnUH ft HKW OOOIU Maandag 3 ïei 1920 60VMHË COIIMIVT 3 Tie ULTxrs ean A cL v ©rt©aa tTeTDl© d TrooxO 0 va d si © aa Oaoctstrelcean VERSCHUNT OAUELUKS BEHALVE ZON E rEESTDAOBN l t regele SOS elke refal Mr SM INOBZONDEN MKDEDKCUNOIN Op de voerpagiMi 60 boogar ABONNENENTSFRUS p r kmrtaal ƒ 2 25 t r WMk 17 cent met ZondagsblBd fn kwartsml ƒ Z 90 per week 22 cent over j waar de bezorging per l oper geachipdt FraMO pei poat per kwartaal ƒ 2 T5 met Zoadagsblad ƒ 3 4S Gewone advertentfëa ea iDgex i dea mededealiM bV aoatnet tot vmi gwaAlceerden pr a Uroete letters ea randen Worden berekawi aaar plaatsnifmfee Advertentlën kunnen woi den ingesunden dbor tusachenkooiat van ioUerfe delarea Adverteatiebureaux ea onae Ageate4 AbeaaemeBteo worden dagelijks aangeoomen aan odh Bureau Markt 31 GOUDA au oaaa agenten den boekhandel en de postkantoren AOTIRTKMTIIPRUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot dan belorgknngj 1 6 regels ƒ 1 30 eU n regel mee ƒ 21 Van buiten Gouda en den beaorgakr ng I i rafels ƒ I fA elke regel me r ƒ 0 30 Atlrerlentién van pubLekc vermakelUkfaedan IS eent per regel AdTertcmtien in het Zaterdegnummer 20 beslag op Jen prtjs Buraaa M A K K T O U D A De spoorwegstaking mislukt De Btaking verre van algemeen Uitbieiding van t conflict Eisch dei arbeiders in de leigroeven intcewilliK Verklaring van MUlerand Meirelletjes 1 Mei in België Engeland en Duitschland rustig veiloopen Uitvoeung van t viedesveidfag De conferentie te Spa Amerika en de vredeskwestle Rus nd s vi edespogingen Internationaal eonti a levolutionnan c mplot tegen Rusland ONS OVERZICHT ui le Alexander Btaiu gewond Bfi telle tjeti up den Boulevaixl Magenta werd c n manife tant fi edood Uu de relletjes p d Pla e Kepublique werden 27 agenten ge wond van w ie J ernstig tn andere landen is de 1 Mei dag rustig aten me xioen versierd In Biussel heeft de vakvereenigio van café in leetauratie perÉWneel de enkele caté s en re tauiantB die open wat en tot uit ng gedwongen Overigenu geen incidenten In baigeland waren ter gelegenheid van den 1 MeMJag waien duizenden fabi eken n weikplaataen gesloten E r werd met gewelkt maar de openbare diensten func l onetiden gewoon Groote demonstraties werden georgani eerd te ïx nden en tn de provinciale centra Toespraken weitien Jn het Fngel b Joodsch RufisjBoh Poolsch en FrnnBch gelicht tot een maasa vergadering in Ilydepaik ben motie wenJ aangenomen waai van de eisch luidt eoclale hcrvormin gen en vrede met Rusland ell H in Duitschland is vooi zoover tot heden bekend is Zaterdag niets buitenge Moons voorgevallen Overal hadden demon Htiaties plaats waren winkels gesloten rustte de arbeid doch nergens hadden botsmgen plaats een roitetmati gheid di bi lna merkwaardig ia in het ex keuerr Mtn heeft ei t hooM op t oogenblik rol van andeie dingen dan betoogingen Met kiacl t wordt gpwcikt om de bepalingen van het vredesverdrag zoo vlug ei zoo goe i inogelyli uit te voeren opdat de I iansche vporspelling lat de Duitschers te Spa als beschuUUgden zouden verschil nen n et met reden behoeft te worden be waarheid Iemand uit de onmiddelluke omgevingvan 1 loi d George heeft aan den corres i mknt te lijnden van de Timed gezegd it II Duilaehe rülii anftelier te Spa ope volgende dne vragen zal hebljtn te antwoorden J Waarom heeft DHiUchlattdzoo dikwuls het vredeaverdiag gthohmlen J Hoe stelt Duitschland zi vooriie chendingcn go d te maken en er denterugkeer vün te voorkomen 7 i Wat aun ie inkomsten waarover Duitschlanl m to taal besc iikt en hoe groot is zijn betalingBcapac teit Het IS dus zaak in de korte spanne ttjdi me len Duitschers nog rest zooveel te doen dat althans I loyd George tevreden s Kitkskanselier Muller moet wil hu met kans op succes onderhandelen kunnen ann toonen dat Dultschiftnd het verifrarf zoo vöol ah raogeUfk was heeft vervuld Daar om wpikcn alle I egeerinaspersoncn t Ber lun en in het Ruk met koortnachtigen uver t 1b meeKevftHeii of op eeii teleurste Ing uitgeloopen juist ooa s nmo vll AI les ia betrekitelu en t hafij t ti maai vun iif van welken kant men eeu uak beziet Üa lariisenMir die vieemle in zjju stad te nvordeu opgesloten en Ie eeibbvolKende wie weet thoeveel weken feen gelegenheid te hebben auai de campagne ti gadii de lAFUSche kantooflbedieade uie zich ai Re noodzskt waande lantre ocntend en namidda wandelmK en te onuerneuien omdat de metro fetop stond de HoIlanJer ii un aanstaand uitstapje naai La i le Lumiere ibedieigd zaK zy allen vinden het ongetwufeld © en jneevallertje dat de al emeene spovrweKStakinK in I rankruk is mislukt IDe i ederatie van spoorweKl odtn wi Ie Algeaneene Bond van den Arbt I die ayn steun aan de beweging W Kojteven iullen het mindei amusant vinden dat de poging om de nationahsatie dei veikeois Jiuddeien te bevedhten fiasco heeft elc uen De staking had ntet mmdei ntet al e meen kunnen zyn De meeste roote tremen leden de Panisöhe métro deed dienst of ei nietfl aaa de hand was en waar noodig leden leeHingren van de Polytechnische sehool en ingenieurs dienst ala nachinist De eitel ke toestand van ae spooi wast ktsklD is jjt WOlfft l 4UBSt P Noorder en wsterspoorweg it normaal B i de Miidi ztin tduin a enkeJe tremen re wppnineerd Op de Paus Lvon Médi tOranée heeft het verkeer wem k geleden Te Parus is het aantal staker bu deze miatschappu oabeduidend Daarentegen staken m de piovmcie in fifl depots en werkplaatsen een groot aan tal werklieden Oak te Pauis Orleans handhaaft sun volledigen dienst voor zoo ver het pefsoneniverkeer betreft en maakt daapbu gebruik van vienhondèld leerhnK ingenieurs Gisteren liepen op d net 400 ïoedei entre nen Het brandpunt der etakmjï is de Quest Etat Alle diensten op dit net zlm beperkt en de groot sneltreinen woiden door in enieurs bestuurd De Confederation General du Tiavail j ef na tot de conelusie te zun p ekomen dat de staking T erre van algtmeen was het nfhct uitgebreid t Klinkt eenigs zma aonderling dst wanneer in t bedruf waarom iiet gaat de betrokkenen ze f het werk niet necrlegg en het conflict wordt uitgebreid t ia evenwel slechts een diplo matieke t rm een politieke echlfnbeweg ng lie men er in de arbeiderawereld ook reeds op na ihoudt Aan de munwerkera en zee lieden is gevrftajrd Maandag evt neens te staking af te kowfajfen om de door de ipDuiwegibeambten geviaagde natioo isa tie det spoorwegen ook vooi de munén un c liiindelbvloot te verkiugen Nu itt ci wei mg kans dat de launwerktirti in staking zullen gaan Ze heb4 eQ deze jui i afgelakt omdat de Senaat vouge week op t Laat bte K ffenbiik toch noff het wetdontweip heeft aangenomen waarbu de wenachcn lei arbeiders in de leiateengroeven worden De C O 1 wil met de z g uitbroiding meta anders bereiken dan het voor de bpooi wegmannen gemakkelukei te maken I terug te treden Ie hoopt dat de regee ung die vóór alles het herstel van handel en mdubtrie wenscht onder bedreiging van een staking dei mynwerkers en zeelieden net de spoorwegbeambten tot een vooi bei de pattuen drageiuk veigeluk za t uuhten te komen wat dooi den secretaj fa Muitel Laurent in een interview nmlrukkeUik is vcrklaatd W t weten wet zeide deze dat uu de nationaliaa tie AvcJi vanuaag noch morgen tot stand kunnen brengen Wu willen toezevffcmffon die aanleid ng zullen geven tot öigemeene en openbare btspre ngen welke licht zullen brengen Dit litht is wel noodig want geen ankele spoorman zou kunnen v rt lleu hoe d nati i U t bihoort t iEeschi leQ Tei telyk heeft Millerand den besche den eiPch leedi ingowillytd De premier leg Ie Zater ddg de volgende verklaring af üni de oorlogsweeen te genezen heeft ht t zege vierende en vredelievende irankuik artwid en productie nomlig Het kan nocij wtrten noch protluceeren indien met een normaal verkeerswezen Frankruk regelmatig pteen kool en igrondstoffen toevoert Dit iH het oogenihk dat men iieeft uit gekozen om de werklieden der bioonie gen myne en havbns tp verzoeken de ar men over elkaar te kiuisen en op Jeze wijz de crisis van de duurte te veieige ren Met weIJt motief Men heeft iicli op feeën enkele vakvereemgingseisCh ocioepen Gisteren nog hebben Kamer en Senaat we derom aan de mijnwerkers hun goeden wil getoond door de aanneming van een van hun voornaamste eiwhen de uitbre ding van de wet op de pensioenen tot de arboi ï ers uit de leisteengroeven Men zou degenen die van nat onalisatie fapreken deerluJf in moeilukhedcn brenjien mdien men hun verzocht dit wooui tp om chrijven met een duideluke en practische formule Getro uw aan haar belofte zal de legeenng de Kamer bu haar heropening ren wetsvoorstel voorlegden tot rooTg ni atie van de spoorwegwetten In den op roep tot de stakmg vJndt men s echtg den Wil om het land op te vJoden um de ie vohit onnah e b weg hafl pwt te beretden De openbare meentJifr IS deze ag tatie en dexe beweginK zeer v aodig gezmd Zu wil in vrede arbeideii ïtt regeetmg xal wat haar betreft hafir plicht veivull n welke Is de orde te iiandbpivsn en len ai be d te besthenncn Zu doet met vert ou wen een beroep op het aezondo verstand 6 1 lp vaderlandslieivettheltt dei aibeiders m door hun kalmte bun vagtberadon iipid de mindwlige oim4ndiBg te doen mi tukken Deze verklaiing van Mtiierand opent de bcspi ekingen tusachen de regeenng en te eidets De mededeeliniir dut de K amei on middellyk na het reces de pooi wegwetge ving ter hand zal nenuA is een basis waaiap men Ie onderhandeling n Jcan oort7etten L e 1 Mei dag is oTuriffMs in l iankiuk enkele betreurenftw aardm incidenten m lie hoofdstad uitgezonder it lUfatü veiloo cn Aanvankeluk heei scbl ooa te Parus t on vielgt kalmte De bfdlevuK u waai p z h een giootc iiiem e m Zundaga kieed ng bOvend t o len efü merk a ii dlg thouwspol daar aile café en GotaJla t gtalottn aren en ti zith K en enkel voer turf veitooiidt gctn tuxi fas uitgeicden llU ie kiuispunten ia het Mizon Ier bii do Opeia de VJadeileiiie enl stonden en gioot aantal nieuwsgierigen die jfwach ten i ei iet gebeuren zon Behalve eenige bciotlen patrouilles die de Stad dooikiuis ten ag men geen militairen maai men gevu Ide dat e guleed atoaden om op te tretlen Omlei de menigte z g mtn weinig rootle anjers in de knoopsgAten het Ie ic tj vi dslsn kat vrgadnianw aUkibloem pje van den Fauzenaai op 1 Mei domi netrde oveial De aiibeklors gehooizaam den blukbaar aan het parool oin geen straatbetoogmgen te houden Later op den dag verandeitte dit le en half dr e hiel den een gioot aantal manifestanten dte zich om de Arbeidebeurs verzameld ha l den een betooging en trachtten het ver tiek van de autobus vaa de Ma leleine naar de Bast lie te beletten Zn werdi n oi Ie politie verspreid Ketoogvrs wierpen met proje telen naai ic lepubiike nsche gaides die uit de ka aerm Chateau I Fau kwamen Op den hoek van derup Mara s en de lue Beauie paire vielen de betoogers politie agent n aan die van hun iTVolvers moe itm ge biuik maken E r viel een gpwondc Bu de Porte Samt Martin en bij de Porte Samt Denis wierpen stajiers met steenen naar autobussen Eenige pcisonen werden licht gewond Op de Place de la Rép iblique werden bu relletjea een twin tigtal personen gearresteerd Te omstieeks vuf uur hebben zich vru ernstige ongeregeldheden voorgedaan bj het Gare de ITEst waarby eenige looden en talruke ewonden moeten zun geval en Men zei eveneens dat miadadiare ele menten wapenmajazunen daar te plaatse geplunderd hadden Bu andere relletjes werd de afg vaar Dnr4min En Mn woek wem tuj o vigifgaan an Ion o rwlon uiann llj ken kWUjd io eou oiiei fo lalt r ladiuini Hij spnUt getii woord n lotm Jfaii hem wegl 4dd ptwIjI ija vrttnd mjko nterkc ion anti iw m Wfindc IxHinerkte nen dat zijn vootatap jwn lankeldon op M bovrorwi pad lv brooht beu naar liuu meer verhe Ikhii toeni ht A n Siibn l iun jngti i4 vaar gih ÉL g eifKltap ait iiMwrouw Lortitwr 7ljn konwM afw ohtte Droe VftrlutM r nk K I zuUtvi op do co of andere manier w r MKwt it bo inefi ie v zebl M U kam mndzuiuli aUt ipdimnd die zjjn l p i dii n oiibt grljptlljk feil Ui vallen 8ju GhI uit iiH Q d ItfltHkenia iiHiai kon 1 Krdpinl n t Im giemakkelijk zeilde rij mot vt fff Ui pb kiMidt liiftpJooze eten H U ntw tnif oiixlMt wri God In Hl lnifliiij i h i Uii gK erd IIi I l icl mil h n In dt kamor ntaan i ii kit Iwar vretmit am II bc b aMi l wel giwlcii f t wIJ hear nUt OU hot MkDUden zeidp zij kaini Ik Ix b eproefd haar nt t a Ie IM U Knj pil Hu IttiH f haar zoo vreeiihl aanzien dat zH iprtond Fn t w n hij gannanltle aak Il zij t n lii bttin kreet Kl k iUk 700 RooPl Hft t Pm mij dal ik h l gizegd btb Hoit 1 nuA wjar H t ik w et niet w t 4k z Kijk zoo niet Tk d God btdd n o n een ander kind ti gc en Mur htj was rertntkJcpD n had dedeur fC ¥4ot n De Mllte van bet 0rtfdMMe op h huls ul jo HKwUm operoeren 111 1 g uJ 7ljn nieie over otaohoon htt Ihiii liard vi l eu Maidtp HlaaJili btuir laat Be a iinlia n dflar waar zij b hiir 1 i r B o h ld gUMlaan t wi d xwrt van nttor I koedpr To i lieigiile d tiHe van wfl groo p tiii Bloniw zic4 p hl hu to l e daiurfl die Volgden wwrt n afgrljtvplljk Wi hun zwart tuiil lum 1 jaienIK4d 11 hm onuH rpnkt lljko ztebilaai Ht Durl a in sdrlirt d kaïner ztidt n di n ewftoi iifiolil wLiep lil daar lw l l hli in d ti itiimg tool rot met Iu lioht half ntw giMiriaiid Oei overrcdïltg Idilp om hem i kiunm tp doo niTlalen ïn i k sn er 11 el vrtt t n hd iroosH haar ook iiid ont t bcm tt l n IJ wW dlof on r IniiKl ot opft steenaotiii ÜzwijgiMi Ht gWMi fKihappelIjkp ninpt IVaelit hpn niet tot elkaar iw cn ij ohwirn vmi likoar aI U drijven to dl ontzutttwfe da K m I r zjn da g dte niet p reviii kt nn n wordon zl nio t worden door Jp f i om Ie kunnen wxmlcfl begrepiMi t n ZIJ wordpn helpen door meftlgi h troo d hart Sn iiKmdg klnderlooA hulst Hit4 Ss jKe n e zftchöng voor zulk oen smart tt woteii dat dl nook alleen kan ataan dat etn groote mmlgtp deco tnneit orl zt4 r do hfttemte op a rde 7a dto AgitaM ta i vxreo vp rbaafid ovoT hanr kitlnwA mót A 1 mwndeo d t üij grstenntï word door wo tnnt riljke kracht Op den derdai da br eti es zIJ bet kindja naar h l kkfoe kerUwf te HunpeleM en V foAen ht4 cbwr ter nfite SteehUt mkt ao hXHlen uu het 0r 4 xU M m naar Do k4 Aiwhibald donkt vin uiei orzija luidore iiiiddölou we aan r juist een boproe ta Inolu liapper te zlja mijn Uövü vrouw o w j 7ubeo baiir zoo kS wil nog roddfiih oo betfoa de taoge strijd om hot ko rt bare leveiu Het duurde ieji gehöelou s ea gedupynde nog een lan naohiwake Hp4 M heeu A oee toe totw Jj iaöjrteru zag op deee aigrfjeedjke uroii die zoo ouU l i plotoeling i zoïwliw Mnar chu wing op iMWw waren neers edaaJd oï I14 huis den jpeihetden da een iaamiajikt wa fct iB jlnn kwamen to gingwi roemde man m ii noi co iwtige vriwuieliike g K u u op d4 ti ap zIJ liad hen tt oiP knoiren g ziin Mt zlj kok n haar medi lijdend aHu en l iniddem van iion IXirtia kaini k wanJiopeod en éooh WAS Op p n oo pnbllk zij wJai ni w p nwr en ho haalde emand baar naarilc awloro k ii r eo toen J daar kwam zaï Kons ntet het kindje in sijn arinra Piaat vervvigi Zij jffük luera lieve niets kan haar McUen Neien zlJ be lt getvi pijii iu in tlMr a h4 bet Je latét gnuw beHim ai 4a