Goudsche Courant, dinsdag 4 mei 1920

No 14305 Merrouw ö W VAN GELDEREN Regerskoop 53 Boakoop VRAAGT tagan 1 Juli e n flink Burgermeisje Rheumatiek en Jicht genezen Na twintiK jaar aa onuitaprekeiuk lu w heb ik nnjzdf genezen Sindsdien heb JL het als mon levenstaak beschouwd te tiach ten ook anderen te tj enezeo Ik weet wat het beteekent te moe ten l den maar Ik ken ook de vreugde van terugkeer tot ge zondheld en kra t Ik heb mijzerv gena ten maar ook duizenden anderen Tal van attesten zou fli U kunnen toonen van lieden die reeds vele geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic 2 j genezen Zy z ti nu weder gezond en sterk en z vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het m gelukt dit geneesmiddel sanvn te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit ta Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de z g ongeneeselyke gevallen zal één doot waarschynlyk niet voldoende zyn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blaken dat mijne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrygbaar m doo zen i ƒ 2 50 Te GOUDA by ANION COOPS WÖdfltraat 29 en verder by de voornaamste Drogisten Vraeet eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN d f O 75 per doo Waar met verkiygbaar vol t toezendingna ontvangst van postwissel plus ƒ 0 20voor porto dooi John A Smith NZ Voorburgwal Amsterdam ifi07 49 DlV£R fi H TIMMERMANS Firma H A OIESTELHOIIST lactr Biljart tn Maubtlfabrialt tEIWCa 17 Talataaa iga OUDA AOed kanneode naaien 4e buil houding Hulp in 2461 12 Jbh Mn Ma VAN DOORN vraagt 2466 10 Zich aohriftelgk aan te melden Rotterdamache Dijk 11 Goada KAMENIER GKVRAAGDv dadelgk beschaafde koogBtvertroawde KAMENIER bg iwakke Dame veel reizende Leeftfld 20 30 Br fr onder no 2445bur Joadaohe Conrant 14 I V tot Ainnaming van Warktn v h H J Naderhorit tt Boudi van Aandeelhouders MAANDAG 17 MEI 1920 des pp voormiddags 11 uur in Hotel DE ZALM te OOUDA Punten van behandeling liegen ter inzage ten kantore der Vennootachap Volgena art 22 der Statuten kannende hondera van aandeelen aan toonderalleen van bun atemrecbt gebruikmaken indien zij uiterlgk op 13 Mei a 8 hunne aandeelen ton kantore derVennootachap hebben gedeponeerd 3465 28 0E DIRECTIE Moderne Kunsthandel B P BORGER ROSKAM Gedurende de maand MEI Etsii m ALBERT NEÜHUIJS Selijlilerjjefl no il DE WiNTEII Vpij loeaana N V DE TIJDGEEST TreHhing van 300 nummers len uverstaan van Notaris A G MUblE Maandaj 3 Mei 1920 Pn 5 van 1 1500 7731 I 1000 13711 f U0 19 87 tl f 200 10889 f 100 163 3210 39 8311 11668 18979 Prijzen vao t 90 cl en geld 332 2649 4899 7330 9479 11374 I43 17136 19137 54 4915 46 8811403 145J8 53 H 2728 502J 7499 90 17 93 181923064 78 29 7509 9507 48 1468217205 93a 407 2806 36 44 72 55 1476S 14 14517 II 82 46 73 71 68 J6 8428 42 5129 7649 961211596 97 67 1IH07 56 79 5204 7780 Jb 981480717333 2650 11601 48 61 71 77 3460 20 COHEN Go ARNHKM Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz 70 ÏB 82 11759 g 17401 19520 52 96 61 14945 39 94 57 97 11809 69 5319642 75 9726 61 1504517561 46 90 41 11903 15I1I 73 64 60 33 18 17684 67 15329 9019701 66 33 11 5725 26 W5 12027 94 17766 M 74 32 42 47 6915567 42 67 n 89 54 57 78 8215607 82 93 II K 342I 79 8032 IC 41 12178 61 9419821 1 54 83 451016112 209 15714 17804 52 34 3504 5804 8105 62 86 15803 3510919 51 8 23 31 I02IUI23I6 8 64 2 6 48 5936 84 4812553 85 78 35 76 ü 44 93 71 57 19918 17941 85 80 76 46 9810318 90 J5 18018 2Ü03S M2H 87 53 8239 3912653 51 1S16 53 69 3607 90 57 10420 81 1600618209 U8 86 21 6085 65 3012702 59 9520181 I41J 80 6218 8309 48 28 74 1830020312 49 3743 46 62 66 47 16107 11 21 68 63 72 79 69 54 90 1620491 1557 3 J03 93 844010507 82 99 88 52 1680 12 6334 58 5212867 l62iS7 18405 62 87 19 41 62 56 12991 66 7 65 17 55 6401 8596 6513032 16372 64 i 3902 17 8638 83 71 16501 1851120599 1810 28 53 621061513115 13 18634 20637 68 4078 6511 73 27 42 41 18743 2Ü76S 1903 89 43 7510764 1320416602 79 79 36 94 6612 9710846 42 7 93206411 46 4134 6780 8791 6213473 1918825 B 58 61 6817 8801 84 13513 66 8420002 2000 89 28 8934 109201366316752 96 31 20 4210 90 43 4513773 8818908 36 66 19 6902 551110313809 1680 31 41 2113 21 24 9007 82 84 60 48 54 74 99 34 48 9613951 68 62 82 23014487 42 9154 11225 911694119014 2446 4502 7010 9211 6214122 52 50 96 4738 7106 9301 11321 53 17004 79 2524 4825 14 36 3814235 9 19108 64 67 7293 67 5 5717116 18 86 80 7307 9442 63 143B7 18 39 1869 86 f t nar iMia aa aaialretMi H J VAN SCHALEN WyOSTRAAT 2i OOUOA ROSS DURHAM Naar M bncelsob Tan DAVID LYAIX 0mAk9itÊ 6té VerMb vti Mvrr J R ffEaSEL INKj v ROaÖUM Nadruk vmboóm Zeg dat wit uOoAt weerl riep Ag OM beftl Hlj had gdoa reCht haar t WQ n Zij bahoonle 000 iJBtU llvveltog Jtj en Koes iiioeU L el Ifaw mu trooflieü e heat allee wat tie i w ov Tig UeTfln Ut zal noolk In etaat zlju fieiii tu trooet ilc zaj beiii altijd I jm doen lit tobI Ik ttA bean éezm avood dal Ood Mai Tan o genomen heeft om ona l atral K ontciM irtj Heon veiigeten hebbeo In t hods U zult w en dat het waar Is t JMie TT hebt mij zoo iWkwijta ge t iBchuwdt n t fefauii vaa tante l o irerd plotse btefJc Zóó w nte n bmr eJffen woor 2 n Ha r teruiglgQg Ten ZlJ voelde bet nu t v W a bwouw da 4e laat kwajii B o andere steal verbmk de treurit e tW an blijde katnw etem dUe een nieuwen toon Tan vertrouw L en hoop aan loef od Verkniifbaar bi ANTON OOOPS W dstraat en MOOËPRAATJE Regoiboox kleuren Datne hoc denkt gu over een regeuboog Bewondert gy haar kleurenpracht of Mndt gy fiat dp Hegeaboog Qwiin wel wat betwheidener luul kunnen zyn in de Iriauren ay haar kleed Dat ty tich byvoorbeeid haa moeten bepalen tot een kleed van twee tinten die zeer mooi harmonieenlen m plaata van tulk een bonte kleurendoa uit te kjeien Toch kon zii moeiiyk een bdiooner kleed gekozen liebben toen de Oppergoden in de Oneksche oudheid haai de keuxe van een kleed ga cn zy koon de 5 Mchoonute kleuren uit met hun tujiacheniiohakeenngen en weefde zich daaruit een kleed Ik donk dat zü de kleuren koon van de Khoonatf natuurverschunselen Ui i koos het groen van het irtéMhe lenteloover toen trok de diep blauwe lucht haar aandacht en de Mtialende gouden ronne sctiyn en v iet haai keuxe op blauw en goud De dag was al ver gevonierd toen zy deze drie kieuren gekozen had en dat hoeft u niet te verH onderen dames hoe lang doet gy er niet over om stof voor een meu we japon te kiezen bn z y moest et een kiezen voor het leven die zy altyd tot in de eeuwigheid zou moeten dragen denk eens aan Dl daar ook zorg en tyd voor noodig was Stel u voor dat zy im een paar da gen al berouu had zooals velen van ons overkomt en dat zy de japon na een paar dagen al verwenscht had en nooit meer een anuore had kunnen krygen Wat een trage die voar een jonge mooie vrouw l aarom was zy zeer verstandig toen zy zulk een kleurig kleed koos dan kon zy eiken Jag naar deze of gene kleur erin ky ken en zich verbeelden dat zy een andere japon aanhad ooal ik zei koos zy het fnsHche groen van het lente loover het die pe blauw van den hemel en het utraiende goud van de zun Toen neigde de zon ter kimme er voegde zy het prachtige rood van de ondergaande zon by de kleuren van haar kleed Daarna tiof haar de schoonheHJ van de paarsche 8cha luw in de avondBchemering dn werd deze tmt ook uitverkoren Hierna werden er tusschenkleuren aan toe gevoegd die deze vyf hoojfdtinten zachter in elkaar deden overgaan en toen werd het wottdermooie kleed door feeën vmgertjes geweven Toen de nfienschen materialisten werden en vergaten in droomen feeën en kabouter tjes te gelooven en in wonderen konden zy de RegeaboogGodm met meer ondeibchei den Maar noma zien w j even de sleep van haar kleed die de mennchen Regenboog noemen en ons even een blik geeft m een feeën wereld vol prachtige kleuren en won deren en dan snel weer uit ons gezicht ver dw jnt Deze regenboog kleuren zien we nu in de mode overgebracht maar aangezien de kun t de natuui maar heel zelden kan even aren is het schoooe in de mutatie byoa ge heel verloren gegaan Het z n zwarte z den rokken waaftnede men deze gevaarl jke proeven heeft geno men strep i in regenboog kleuren ondei aan of zelïs over de geheele breedte van de rok als gameeringl Ik vind het effect over het algemeen meer dan verschrikkel k Ik zou heuRch niMnand aanraden ze te nemen Hield deze onzinnige mode nu tenminste nog m r by Bwart zijden rokken op maar iets verstantligs kan men in het Mode rük immers nooit varwachtenl Du worden de i egenboog kleuren ook als gameering gebruikt op wollen manteltjes die zU m myn oog totaal beiiervpn I n zelfs ziet mpo deze bonte gameering een enkele keer in treepzyde vertegeawpordigd op een Witte zyden blouse wat heelemaal onmoge lÜk leeiyk ih Het doet my denken aan t Pranscht spreekwoord Altijd wat nieuws t Cest du nouveau qu d nous fauti Of het mooi is komt er mindei op aan els het maar nieuw is Ik hoop evenwel dat gU aan dergelijke dwaaahe ien niet mee zult doen zelfs geen aandacht zult schenken want zij zyn een onmogeHike gril an het oogenbhk die ongeloof jk gauw weer ej dw nt gelukkig WintermantelM in den zomer lacht gy ofti dit opschrift Ik weet deze meuwe dwaasheid heuncli nitt anders te be titelen Van den wmtei was er nau elyk een lekkf i wanne dikke wolstof te krygen tenzij vooi onmogelyk hooge piyjen en nu staiin vooi alle winkelramen zeer dikke harige wolstoffen uitgestald voor zomer mantels I Voor en plotseling koud mvallenden avond zyn ze heerlyk dan kruipt men er in een dun zoinei japonnetje lekker in weg tn voelt er 7ioh l ehagelyk in Maar moet men ze dan eerst een heelen dag in th zon mfesteepen of er anders een apaite zomermentel voor overdag op na houden Dikwüls neemt men immers des zomers alleen een mantel mee met het oog op den avomi tel u oor dat men den heelen dag een warme wollen mantel over den aim moet meesleepen met het oog op den avond O zat misschien menig egoTirt verwetti mooi moisje denken Ik hoef hem toch nooit zelf U dragen Maat denkt gy dan o schoone goïste dal m V r loof de of uw man het piettig vindt dm liirUn dag zulk een zwaai wann Rng te toiflchen Daarom zou ik u laden Neemt get n omei mantels zoo dik alb wol len dekens al is lut homieid k ei mo lp Misschien zyn de wmterstoffen te laat uU het buitenland gekomen on wil men m nu dwingen in d n zomer wintei stoffen te dra gen Wie wed In elk ge al taat een dikke wollen man tel heel leeiyk op en dun elegant zomerja ponnetje nog buiten het feit dat hn warm en lastig isl Daarom zou ik u aanraden Houd die wolplaag vei van ii kom niet in venoe king iilg de Moilo n i e t I MAPin lïRAXO ADVEKTENTIÏN G e b o r n n JOHAH V MULDER BoRKiiOOODA Ue I9S0 3467 U A J MULDER eo Voorkomen is beter dan genezen Zorg daarom door een verstandige leefwijze dat Uw lichaam gezond blijft Een goede handleiding hiertoe vindt Gg in het boek DE SPIJSVERTERING DOOR Dr B F TEN CATE p aiul ru l aoll r lam Derde heriieiie druk 2 din in één band f 2 40 ing f3 65 gebonden ® INHOUD la daal Maag Darm an Laaarzlaktan mal Inbagrlp dar Dalitaanaa Ha daal Vatiucht Sulkarilaktan Jicht NIarzlakta an Blaakzucht MT De e derde liruk ipreckt voor zich zelf Ultgava dtr Holltndla Drukkerij te Baarn ff Groote f Prijsafslag 9 Wsbed Tahlettmi üfM Hmm HmoMiiM KMMIIti l n iM fflsinn Mnonvirpilitfng mw wadmffl k Mlkkaii tfeaiaii wbUM MIM4 w HO lilliMiiil Mwk vanninderd prij Mi SO Mirts K W M ZEI FUAALNLVimW k aM u Anfate awl HUiSHOUDGOED OOROntCHTiCHE HlTAAlMAntNrAtRIlA 1895 16 GOED 0 TGEYOERD DROXWEIIK levert vlug en tot billijken prijs Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 Tel Int 82 GOUDA THUERE s THEE 606 2923 83 14 3039 5425 7813 31 76 55Ü6 25 42 3126 46 52 795 74 71 611 3205 99 22 68 5623 I02U 9U 64 79 16 M 95 69 22 9873 Is fusch van smaak en fgn v in gcui zvj is goed waterhoudend schenkt heldei af en laat geen drabbig bezinksel achtei Piys per V4 KG ƒ 1 45 ƒ 1 80 ƒ 2 f 2 50 en ƒ 3 vooi handen bu L P HOOGENDIJK Hoogstraat 24 Tel 19 N V vh GEBR DERCKSEN Hoogstiaat en Weslh iven lel 91 92 J C FICKWEILER v h L V d Beek Lange Tiendeweg 45 Tel 549 Firma T CREBAS Dubbele Buuit Tel 40 C NOORDEGRAAF Groenendaal 62 G J DE BRUYN Kamemelksloot 84 D BLOMMENDAAL Turfmarkt 18 G WIENTJES Tiendeweg 44 lel 512 l J M h i Ml JICHTJ SPIT M jaai lofli b iei Prya pei Flrich 95cl n f I 40 h J HH npfffflLKTRS r DROül llJ had HCHTLK i ROTIEtoV VAN EUK Turfmarkt 101 5828 50 VAN LOON Markt AGENDA 8 pn 9 Mei J uur Soc On Qmoenen Iveli nl cl H Sproolcifl popp©iia pel Op H NANKING S QUINA LAROCHE f 1 1 22S0 20 6 nt k d eno k a wij geragnld tijdis nwdeOmiiiff te mo en oMTancen Taa var gadeHncaa oonOBrian rccjnakaliJkiMdM en om deie la onia i ii la ta nr neiden DrukkaclJ A BRlNUiAH SOOa ODDA 59e Jaargang Dinsdag 4 Hei 1920 fiOMCHE COVRA W 3 i© U wS © an i d v ©rt©an tT©lDlsud v oor Gro ctd eL © aa Oaoo stxeiceaa TERSCHUNT DAGBLUKS BIHALVE zou EN F1B8 TPA0BN ABONNEMENTSPRIJS par kwartaal ƒ 2 15 par waak 17 cent met Zondagsblad par kwartaal ƒ 2 9 par waak 22 cant ovaral waar da bexorging per looper geschiedt ftaaao pai post par kwartaal 2 76 mat Zondagsblad 8 4t AbeaaaKaatBD worden dagelijkfl aangenomen aan ons Bureau Markt 31 GOUDA Ut onsa agenten den boekhandel en de poatkantoren ADVIRTENTIIPRUS JJit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 6 regels 130 elkan regel meer ƒ rZS Van buiten Gouda en den beaorgskring 1 6 rafala ƒ 1 55 elke regel meer ƒ U SO Aiirerteutiën ran pubbeke Termakelljkhedan IS eeat per regel AdrvrtcetiëD u kat Zaterdagnumnar 20 blialag op daa prus INGSZONDBN MEDEDEBUNOBN 1 t rM ls IW Ik nt Mr t M Op da Toerpagiaa 60 hoogtr Oawena advertantlën ea lagaaoadea madadnaliagaa bD coatraet Kt aaw f li oaardan prija Groote letters en randen worden berakaod naar plaatsniimte Advartantlfo kunnaa wordea lageaondan door tuaschankomat vaa soUada Beakhaadelaraa AdTartaatiaburaaax en onaa Agaataa Bprwi H A K K T 81 G O U D A RMlactic T l f Inttrc 546 AdminUitraU Tdtf latarc I wilden toepaasen op een oorspronkelijke manier Ze coiHlen zich tttpt aan het it glement hou len wat tot fr volg moe t heb ben dat de dienst ernatijïe veitragmg zou omioivinden Dit plan werd dooi alle spoorwegarbeiders mat vtrantwoordeUik heldagcvoel afgekeurd Th aa de ecrr tans van den bond van avoorwegpontoneel zeide naar danleiding hlerraa tol ie ar beidera van het Derby di trict dut zii ei op moesten rekenen dat het vu gen Van deze politiek alleen maar pr jsvti hoogmg en een duurdei wonlen van het kven ten gevolde zou kunnen heW en De pourweg maatsehappiiBn zouden er met onde Ui len omdat z i er tegen waarborg i m Het lagelijksch bestuui van den bond van spooinegporsoneel heeft deze o jIitii k niet goedgekeurd en men zou met andei kun uen ioen dan ze betreuren Ik laaH de oliooiwegarbeiders aan zeide Ihoma 7ich nitt te laten verlel den tot deze wtire van strudvoeren Laat u met helnvloeden dooi degenen die alechta voor den dag van he ien leven en dien van morgen vergeten Maakt de Fngelöche wuze van eerHik n en open Itr id tot de u we en aiet een strud i i die anti Britach ia Tegen de afkeurende woorden an Tho maa werd geen enkele stem gehoord en na 1 Mei is ovpial het werk gewoon her vat Van een vrede tusachen Hualan 1 en Po len zal nu in lang nieta komen De Kussen moeten een groot tegenoffensief vourbc leiden dat in Juni zou worden onttemo men en de Polen zien eerst nu een schoon toekomst in t verachiet mits xe den at lld ooibzotten Kief was liet bolwerk dei Lol jjtwiki en nu dit gevallen is opent uch m Li peispettitf voor de Poen en do OekiajieiuichL nationale troepen daar u looi een aanval in Zuidelijke 1 chting de bolsjewiki aan de arte Kce in den i ug kunnen worden bedieigd Deie zooden zich dan genoodzaakt kunnen zien de waite ee kuuten un htt Donets btkkon I U geven Dul de Foulsclie oppeibevelhebbci l i ed k met rtn deigeiyke oventua iteit re enii g houdt blijkt uit de prociait atie die lui tut dr bevolking van OekraÜna heeft jrniititr n waarin liij oa het volgende egt W iiineei ten nationale legeenng van de Ocki ajiensche republiek is gevormd en de Rliudkpachten van het Ueki a iienache volk Noldoendc gt utganiaeetd zullen ziin om de Rren en van hun gebied te kunnen vei f digen en aan een nieuwen aanvul het noofd te bieden zullen de PooUthe troe ïen he Oekrajienach giondgebiel onti 11 men laai zti hun tiiak dan Hebben ver vuld Pilaoedaki rekent dus op een algeheele i ver inning dei Poolbch Oekrai i noche troo pen waardoor de bolsiewiki het liind uer zwarte aarde en de mlinen van het OonetF bekken aan hun hamlen rouden len ontglippen Dat dan de poaitie der bovjttregeering letiwat hachelUk zou wor ten behoeft geen verder betoog Onlanga rog 18 door Lenin verklaard dat boviet Itusland geen volkomen onafhankelijkheid aan Oekmiiena zou kunnen toeataan daar Moskou de vrije beachikkmg moot hebben over de korenachuur van Zuid Ruiland in fie miinen in het Doneta gebied De postie der bolsjewiki wortit nog ver zwakt door onderlinge verdeeldheid Dagens Nyheter verneemt uit Moskou oat het m de communiatiMhe i trale commlaaie tot een volledige acheurjng ge komi n is Fr moeten rich twei groepen hebben gevormd de eene onder leiding van i enin en Trot ky 70u tot cmCca Iea geneigd zun en de overtuiging aun toeg e daan dat het tegenwoordig ateUei vol loemle ia de commumatische denkbeelden m h t buitenland te verbreiden terwlJI Ie jmtete wil vaathouden aan het zuivere communisme kaBtetl Hil ntrd onffevaar aea aur van Sythen verwuderd vermoonl aan daa wag gevonden Êenig n tUd galedan wai hem reetlt aangezegd ttat er door het roode lagei een prt s van 20 000 mark op lUa hoofd WBfl gaxat Etn bericht uit BerlUn zagt dat er aaa regiment rükawe r en ean afdaal ag fftaatnpoUtie met het oog op dan amatigen toestand in het diatnct Ooasetdorp naar Duatteldorp gagaaa lyn Ook Kaïaarwertli en Uattlngan Un besat De noodzakelijkheid weer troapan aaar t Ruhrgcbied te zenden is voor de Duit tche regeertnir een laelUk ding juict nu de conferentie te Spa nadert an xe tieh tot het uitertite inapant om don gaulUearden huai goeden wil te toonen Frankrijk zal luaiin Hllteht rantetding vinden Ihiitaehlaml opnieuw te beachuldigen van handa linfen in atrijd met t vredeaTerdrag Belgiè lal ala gaithaar de deelnamart aan de conferentia hunner waardig ontvaa gen Br wordt gewerkt aan da voorbarai d ng der beaprakingan Dt Imlependance belga bericht dat da ttlgxche m niatP van buitenlann che ia kon den burgcmecatei van Spa heeft ontvangen die zich met hem is komen varstaan over de biizonderheden der ontraagiit dia de atad Spa voomemena is den detafta tiea der Gealliaerden aan te bieden Genoemd blad bericht oveneana dat de minister van economie een onderhoud mat den koning heeft gehad over den opper sten laad te San Remo en ovar de onranlaatie van de aanstaande bUeankomat dia icn 5en Hel te Spa moet plaata tiabhen Pu nearé die ainda his preaidcnt éi t fch met de politiek inlnat en zich ook aan journaliattek bezondigt heeft in de Revua des Ueux Mondea over de confcrentia te San Hemo geachreven Over de roaultatan laai verkregen ia hil ni i tevradeo Da aena dag zoo legt hy moeten wu de rechten verdetiigen dio wu hebbea beti ffenda da verw wt t gebleilen den anderen dag hebben w u op te treden voor onzen invloed in iitn I ovant Tengovoiga van een reaka van rrbturteniaaen is onze poaitie te Konataa tinop 1 rn in Klem Azië totaal bedorven In Syrid waar Fmlr Peiaal z ch tot ko iiing heeft uitgeroepen ten onzen koate tiutiU de te ona geheel en al buiten hat and te diingen door de averechtsche cop ceaa uit te buiten die wU hem gedaan liebbtin op veizoek van onze gcallicarden maai nog steeds opanlUke breuk vermU aendi Aan do christelijke vevolkifw in Hy1 e iie door ona beachermd wor It geeft men de keua tuaschen ondertaakenmg of aitplundenug Om onze partijganirera nog meel te ontmoedigen baweran zU lat al ttt mit Parus zoo Ja a geaproken Men in ttrpieteert het ongelukkige verd Tig van ti JanuBii als een beiofte van afat nd van l rankrtfk Zoo doet een blad te Damaacua lat n nauwe verbinding ataat met Feitial het vooHcomen aliof de invaale vaa Ca a I c I vr fioor een bende ondar ajeriefen een militaire operatie ta welke is u tgevoerd De stakingen in Frankrijk De mijnwerkers staken niet Meci stakingsanimo b de zeelieden De toestand op de spoorwegen onveranderd Arrestaties Onlusten in Italië en Spanje Van Igdelgk verzet afgezien Kief dooi de Polen genomen Verre perspectieven Scheuiing ondei d bolsjewiki Dtritsche Rqksweei in t Ruhi gebied De conferentie t Spa Een oordeel van Pcdncaré De vrede met Turkije en Hongaige ONS OVBRZICHT I iet ffestaakt Op de spoorwegen blyft de toestand vr i we normaal Ie Pari is hebben saa de 4r 000 spool s eg beambten sletiita L üOl dan het atakingsbevel gevolg ge ev n l bewegmg zal onmogeluk lang Kunneii iu ren vooral ook dank z i het grooi aantal viywiUigeis dat zich aanmeldt ttiwu de legpenng tevens trachtig tegen U ota kerfa optreedt Het Journal officiel bevat ecu besluit machtiging verleenende tot opvoi ifi ng van transportmiddelen behalve bpourv eg matei leel m de depai tementen d t bed end wonden dooi de I L M de Oilcdns Ma it bchappij en de Staatsspoorwegen Enkele Btakinguleideru zijn geurrerittoid evenals Monate de admimatrateui van liet uiteist Imksche blad Vie Ouviierc u be bchuldigd vtordt op 1 Mei tot otakinj te hebben opgoruul Te MaiseiUe i het ty dpn de aanhouding van een lid van het siak ngscomité dei spoorwegaibe Iers tot relletje gekomen De KusBiache bolsjewiki hrt ben een mm dei aangename Mei verrasalnc gebiegen op 1 Mei hebben de Polen Kief bezet Reeds den vongen avond liep te War schau het gerucht dat cavalerie de stad b nncngetrokken was terwijl tcvena be 1 ichten waren ontvangen betreffende een opstand van de jnwmiera dl de boUjewiki uit de stad zouden hebtoen verdreven na eerst de Joodache leden van de soviet regeenng te hebben vermoord De Intocht der Foolache troepen in Kief werd Zondagmiddag te Warschau dgi r extra edities aangekondigd en veroorzamite groote geestdrift Voor de Ruasen was het bericht een don derslag uit óea helderen hemel Tot Woensdag j 1 hadden de bolsjewiki in hun militaire berichten beweerd dat de linode troepen het Poolache offensief langh het geheele front van ten noorden van jitomir tot dt Roemeensche grens hadut n dtge slagtn Daarna veianderden zyn van toon gavon het aucces dei Polen toe en deden een dringend beroep op hun aanhangers om de ramp te helpen aifwenden Doze jp roep die draadlooa uit Moaeou verstuurd werd waa geteekcnd door de comimasaria aen Kalimn Lenin Tajitsjenn Trotiky en Kursky en was gericht tot alle arbeidera boeren en eerlijke burgera in Rutland Bltikbaar is zn echter in hoof zaak be doeld voor die Polen die half en half bolsitwiatische sympathieën hebbon daar voortdurend gesproken wonlt ovei de on erdriikking van het Poolsche vilk door hun pans welk woord vorsten of heeren beteekent en thans in bolsiewistisch Rus land gebezigd wordt voor ieder de men van reactionnaire tendenzen verdenkt tJunkiyk heeft n ar achteiaf Dlukt met de eenige uibzondenng gemaalLt op een legei van een rustigen 1 Meidag In eenige Ualiaanache Bt en kwain htt oven een tot bloedige botatngen Bii een relletje te Turun werden 2 menschen gedujd en 30 gewond dooi een bom te Pol wti den een officier en een betoogei gedood tijdens een ontmoeting tusschen militanen en demonstranten terwyl te Lentini Sy racuse by een vechtpartu tusschen boe len en soldaten drie miilitaiien gewond werden Ook tn Spanje ia 1 Mei met onbloeüig verloopen Ie Madrid werden tilden een betooginu waaraan 20 000 personen deel namen uit een huja een aantal st hoten ge lost waardooi 9 peraonen werden gewond In Bilbao vond een schermutsel ng pUata a iiby 1 doode viel In Valencia pooftdi n dnehomierd syndicaliBten een betooging tegen deunttrventie der Entente n Kus land te eginnen Teiwul zy den kieU Leve Rusland aanhieven kwam het tot een conflict waai in ongeveer 200 achoten erden gewisseld 2 manifestanten en 3 polititmannen werden getroffen In het geheel hebben 66 arrestaties in Valencia plaat gehad In Engeland hebben de 1 Mei betoogin gen jmst een geordender toestand gescha pen doordat de voorgenomen Uintrekk ri op groote schaal werd afgelast Men weet dat de Londenache spoorwegmannen om hun eiachen door te voeren lüdeiuk verzet De Confederation General du Ii avail Jie aanvankeluJc absoluut met te spreken waa over een spoorwegstaking doch na derhand toen ze zag dat de tetLrate de bewegmg dan zondei haar zou doarzf tten steun doch ook niet meer aan dut toe legde heeft zich nu ze eenmaal haai iinuim heeft geleend met hart en ziel n t avon tuur gestort Ze heeft zich van oe leiding verzekerd dooi wat men reedB Drie maanden geleden hadden de spoorwegen 86 000 ton kolen in resenve het welk voldoende is voor het verkeer voor us dagen Thans hebben zu 685 000 ton hetwelk overeenkomst met 17 uagen nor maal verkeer of 25 dagen beperkt verkoer De gaaiabnek heeft 50 000 ton ko en m reserve overeenkomende met het veibruik voor 13 dagen terwul zy gedurende 14 maanden slechts een reserve vooi twep da gen had Eindel k ia er in de haven een voorraad van 320 000 ton kolen Dl Duitach communisten oftewel spar tacieit agiteeren in t Ruhrgebivd n alle tlltc Oogenachijnlilk heeracht ei rust Tiaai de schyn bedriegt hier zojala bUJkt uit nkele gebeurtenissen die bekend wor len Tcekenend ia de moord oP Baron von c torholt Gyaepfcer van het kajteel hythtn die gisteren voor don krijgsraad te Munster ala getuige gehoord zou wor den in da zaak togen den rooden ganlist uaan beschuldigd van plundering van het In de havens was de stakingsanimo grooter de zeelieden en dokwerkers heb ben m grooter getale aan den oproep van de Confederation gevolg gegeven dan de upoorwegmannen hoewel ook onder hen de stakmg verre van algemeen is Te Havre was giBterochtemd het werk neeigelegd loor 4500 dokwerkera 1200 wagenbestuur dera en 3300 eelieden Te Marseille was f staking m de haven algemeen 20 0 reingers konden met vertrekken en een groote hoeveelheid koopwaren was aan t bederrvfn alle schepen waren door de man whappen verlaten en op de kaden en wer ven werd in het geheel met gewerkt Te Nantea legde de dokwerkera na een g s termiddag gehouden büeenkomst het werk neer De zeelieden zyn daar nog met m taking Ook te Breat en te Bordeaux wor it Feuilleton Maai op ik oogenbUk w r4 er aan Uvoordeur geiöld b Jiiii kwajii blootetwofd binnta Ik koü liem met lohalen eno iiiij iiiee Jini TtA m Buieo kend maar hlj schndde ziju hoold Noon lieve ia zou U met kuiuioiimaar je kiim op imj vcrtrouwf n 1 brengbem tenig lUj doed zijn oaohe nez omzijn lalw 2ietto zi n hoed op en erilwet n M rouw Loriiner twijfekle tir n et m dat nmart t e koeibloe g gedra geii op iu t oog iiblik de ht r iem n van AgUf had or w rd Stil rt nrtin lieljej log jo boold te gtn ie l orst van je anm oud taiti on aohn 1 pene ui IJ oeüdc 700 loon Ulijn kleino Elflce tn rf niMftr na e i pbomifi teert fïod oos te zegigMi l wil g wiii k r Hel w 8 vriendelijk teedof bedo maar Agn kon het nfet verdra n Dtomilnoe Lorimer kwam tusatdumbdde sM Taoe zie je alüt dat ho arme kiod gieiieel in de war ie IM woorden im nie B tot haar zeggvi ÏjooI haar mee vredrl VgrioH wierp bem etm dankharen hidi too 1 Het zliüh éoot hem Maar zIJ kon ntet lusteoi Zfj hilstenle 8paTH haar ooren In om het geitiïd lo hoeren van MUllceerende voet ppMi van de daar ttanenkwaoi Uaarslj jf i lantj waohton Uil Htifi e £ HU oogienbliIT toen hij op 4inul kudiii O i iulB ujkliAiet P lu t gt lait an l ui ajii toeu iilj lioin am hot grai wegtrok i houi waai hij heau ium ÖkoilKid zou kuiiiioib oekeu Romj wa trugigogittAu lijiiar bil kiml dtd hmi hil aing ftedeji en dai lüj aau beiien had en 1all OIt hij al die lAJiatlen vau £ ijii har liad luli eKoirt Hli itep txu V oorbijgBimdi iijUiilg aan e I M vrti den koetwier h n naar Piiidhlf Hond o rtjdOTi on dat Mj finn zou n g g4n viriiiiitr hi tiKK st slilhoudou Hl erli ili htt rijtu bij Swi h f lti tr 11 r dute zioh i iar da oudi l graal pUiui fbii t iiiïddtii an d kunt an Hfljiififttemi lag oin ven door dt oiU hiUztn alle vol Iwrtn waHni Pii aai h l n Uilen Hu iiep snel wuii Wi wa v ugl en Jong eii iiju hart waw vervuld m i un liri epHain II Bo eu op dis h uti oiihii H tt liij Mti rijtuig du kngp aiii iirurtkwaiii het ard dampt wi waIdijK linar uiil g put Hij hkf ztju haii l op ïhh j rtsi heiT uit Harlm Strwtlmr boor giPTedoii Ja meneer Ifi is naar het kirUio ge aib z t r wit lau atn k uit Uit lo s nlfH In orde mi uoei N i luaar hi heeft vandaaig vii klein kiatlie begrffv en dat i aikb liin ltgri 1 niel den kor eii afstand af grng h kerkhof op Het eerele oogenbllk wVt IJj nauwelijks welke rlobünifhij iiiont neir4 n maar zijn InadiKt leidde hem en hij legde zijn wee redtt ala tva pijl af i Mr het hMveltJe van hel pa fedk lvea f r 14 laar tn het koiuU luaanliclil Hg ivli DurhHin Hgjgen mtt ijn gelaai ooro T Ijn wang tug 11 d hi ror n a 1 nl gieil rukt f a n drong naar de iipp i an Il ii tn hij iiKuwt oen oog tn lll wadKen mu dien in OTidt rllnikken Uaaiiia lwotii bIj acht o tar or n wi boog uil o er d llgigeiuk gMrtalt t i ïe joa gwn ik txHi het Ik vermoedde fiai ik jf ZOU vinden Vind lae nlc in h iiigciid jp went dat hei dat wet U iii r lil kan bni lévi heibai j iM te iUn UMI kan ik wi r t iik oiel Ropo het doo l mij JJiirliuni riohlU iclt op H t 1 h el ri ndHfik van j fliii imifli ♦ kimt intj iiM liili oti mijn ong iik II 1h ii iiKT r lf niet ii 0 r 411 Iii t ïh met niij ge laan lUl bentt uat j voor ii lj a K II u n 4 n 04 n wm urn all fi u Iith I Dan zou ik uiÜ aiilihM vtMir den iiionKi 1 iHwiM hair top zlin gwaAn N II it rfi xAA njHfi U tm troo ligt nu t m A e n zAid liii nMtdc gvool Mr idorh Ik wMt dat ttit heel hard fi Tndien jo Hieohfia Ie pewou ontspan Ding kon viiMb n I kuum plotaitivifE nxK giro tb hevig Ik I Hn tftond tuivijilt wii welnigi me oiiiAH Mniitd luaar ioc i liuiertljk ver Ivit Het wa t n vve ind toom t mi mu vroon 1 oogenltHk voOr Iten bt ldi ii peluk klg v ft n 7IJ ver vi rwijderd van len weir dn over In i herkbol flt p ofadioon ij M wUitd van de voor Hjcaawte vot l Kitpp n koodtNi boomn He ti vlg mik ken vau den ateriten man In zijn riflls angoi hracdit vorUdHtegi voor de doll pljD iD bet barl vtio I iriMm o uMKl Ken Hjd waa bIJ kaJnior Ik ban inozeit weer zooata ja l t JtQk God ik iH illkwijli do kljHtonm van aa doren üiva ter m lAtttaik ik ooM daa moh n t had varuioed zou M bel voor ben Ijn fewt eat z 4 lïlj tee tuMa Ja dat bcffHjp Ik z6ó voeteu vij t len als de dood kgnil sei Jlm KoBi oudL Jongen laM Ik e inee oaar ImUa oonicn Nug adat ik Imd hoc niet gweed Toaa ik V iQttvond VtiCNCluf daida u n oMl bvxm be zullen gsMD fk Ml op Kat 009 iibOk nM hel g v oet dat k een thiHa bHh Uijn vrouw ht oft mjj t uft q0aalol a toch Ji x ée moeder van VaidfA Ik rm luij al lioa tu l luoigelijk u dM ij zAt hard kon zljit Zij lijdt ook aifaN wellJki vaal erger dan jij j voOMMl ZIJ wam u t itfe mij uolHirna wimI sa ia liohaell id t hattr oordeel l op da oen ot métftaa mir orwdrt ii worcleu ih i b id vvouw zei Baaa dot liidkn ik dat gunretea hud zmi ik haar nooit getrouw 1 heMivn i a n ra dat b het niet Im i de g loüf Awwfli Mt op den hodem ar hg in op da oeoe oi MMk re maniar afv nllig fBitonlen herhaaUe Jiui I x te ewr dan la er miudtT hoop wa HAjeë wai Durliaui xaL Sf MM bee t de heiOe Itatale jaren vaat ntet i IJ geéftfnktix Rom voomI tn dan laartk m tijd Pu vevoDdentel tk en ik b a aeoHay iet infoguan Ze hatik nw 1 ha rt fuwt fa nsMi voor da M Wvit varvolpl mê St