Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1920

Ko 14306 N V DE TIJDGEEST rrekWnq van 50Ü nummei 4 len overstaan van Nolanj O fi MUUE Dlnadai 4 Met t9ao Pm van 000 15t79 21 385 I 100 6081 1 20 r350 18039 I 100 888 1728 12051 123 9623 Pnizca vafi 90 elyen gdd 142 2297 4433 7356 9642 12392 14058 163391811 207 2406 4684 91 61 9714143164 6 23 99 4700 7409 7612512 54 81 18766 87 2501 68 25 85 131427616530 7 06 J7 4886 73 99 3714322 81 SI 51 95 97 7578 9724 39 9316696 go 424 2695 S048 7620 31 40 14424 16711 18844 525 96 5178 7713 81 48 51 78 18B23 75 2777 87 34 9808 56 9616806 97 643 2805 5206 49 9929 6714503 1719011 751 25 41 67 3512671 16 23 40 ïg 51 42 7818 53 76 43 te 42 90 73 64 27 10131 12732 51 16947192 905 2902 5305 85 99 33 651705419312 39 53 55 9710255 93 82 63 Z 73 815440 7933 10328 128191461017117 49 1023 3029 5508 74 9 21 30 22 78 61 84 90 810410418 62 84 77 86 89 98 5616 10 10606 84 1472817219 91 1156 3115 46 22 39 12916 4 39 n 68 20 5719 8510701 2014800 9519416 99 40 50 8250 20 21 2017358 1 B22 1240 67 74 63 84 48 35 81 27 69 3292 5810 8317 10813 1J0I9 64 17489 78 74 93 31 48 88 A 96 1750319651 79 330O 5926 56 1Ü9J I 5914909 419723 83 66 80 8492 11027 131521504917807198191375 3459 6079 8501 33 85 72 23 55 78 71 88 2 631320815107 34 59 1404 3507 89 8001 66 57 3917712 61 36 16 6141 911129 77 68 52 76 59 31 99 56 9 Ho 85 67 90 63 32 b312 8716 1122 H9 15243 1786519979 1515 57 28 6111376 133501530817917 91 11 83 95 6611107 73 9 7620011 45 84 6462 8861 4J 76 20 180J H 52 3722 95 69 11523 13411 37 2120104 89 34 6585 8926 11629 17 76 25 19 1j05 74 6724 77 93 24 15550 66 JS 17 3802 66 9013 97 26159101813420276 1775 1116823 34 11740 78 3b 6620318 1805 M 83 82 6 1 1350 39 77 44 1 53 23 6909 85 68 78 98 9620541 77 48 91 9115 69 90 1W l5 1823520710 84 79 92 921211846 1 1638 S 44 17 94 83 7073 2311900 64 83 59 89 2008 4103 75 9306 121IB 67 86I834720813 2107 71 98 23 27 b 16106 49 SI 19 42317107 9465 701371b 25 632 801 48 43 83 86 89 611 12 18417 57 75 57 85 891221213870 11 212 40 81 67 7212 91 37 85 3818518 2222 43U1 46 9526 4411922 52 59 73 73 79 69 12376 42 93 87 90 91 97 9627 91 jO 1613018617 3 Tie a ws e zi i d v ert©zi t eTolsod IMactic Td f Int rc 545 Polen en Rusland De inneming van Klef Polen s politiek WryvinK in Opper SUezie Duitscli protest Oproep dei Russische intellectueeten Russisclie lundelsmissie naar Engeland Uitbreiding van den Oppersten Riuid Hülerand naai Londen De stallingen in Frankrijk Intergeallieci de conferentie Ouitsch Deensch conflict Geen i ksweer in t Ruliige bied ONS OVERZICHT neemt verontrutjtende voiiiita aau Zoo a o d te breslau een byeeukomiiL ha Op pet ÜUeziBche Foien gehouden wtuti intn De iluBsische en Poolsche kweuties zijn tengevolge vaa de inneminfc van Kicf door oe Folen en Oekrtueners aau de orJe van den dajt gekamen In tweeërlei juz cht beeft Klefs bezettioff verrasscml oweikt m de eerste plaats j het eeil merkwaar iijgheid dat de Poten dit aucces behaalden m verbiiMling met de üekraieners met v ie se kort geleden nog overhoop iajren we gena de Poolache aanspraken op Oofat Oa kcie De aanvoerder der Oekraieners schunt er echter zün heil In te hébben gezien aa men te gaan met do Poleh ter bestruding van een gemeenachappelUken vjband Een tweeite b izomlerheid is het feit iat Klef werd ingenomen Men herinnert zich dat Uoyd tearg onlangs Polen een zach te wenk schunt te hetxtwn gegeven om vrede te sluiten met soviet Busland Po len scheen daartoe ook geneigd en liusland was eveneens voor vredesbesprekmjren te vinden waa èr zelfs 2eer toe beieid maar telkens kwam er een kmk in den kabel waardoor dé conferentie werd m tgosteld De fout iag voomameluk bu de Polen óif weigerden de krugsvemchtingeri stop t zetten en die den Russen een p aat der onderhandelingen ilden voorschruven wat deze weigerden zich te laten welffivallen In stilte werden de Polen gesteund door de Amerikanen en vooral door de Franschen Met Frankrilk is Polen ie bes t maatjes de instructeurs van het Pool Khe leger z n Franschen en m W ai schau houdt men het oog op Parus jjeveatirfd De feden van deze sympathie ligt voor de Jiand de republiek en het pas gcvorm le Icomnkruk hebben één ding gemeen vrees voor den Duitschen nabuur Zoowel Fran rlik als Polen vreezen Duitachtand s re vanche en beide hebben er een lief c ng voor over om den nabuur te verzwakken Anderzijds echter en dit vertroebelt de te Warschau gevoerde politiek heeft Polen er belang by economische toenadering te oeken tot Duitschland Het streven daai naar komt echter pas in de tweede plaats en dat er ijiderdaad van eyrapath e tus Mshen Warschau en Berlun geen sprake is owljst de wTuvlng die in voortdurend sterker mate tusschen Duitschei a en Polen JB Opper Silene valt waar te nemen De opwinding is de laatste dagen ten top ge stegen De Poolsche vertegenwoord ger b J de commissie voor het referendum en het Poolsche consulaat hebben Oppeln verla ten In verschillende deelen van ile stad kwam het Maandag tot bloedUe botsin gen De Poolsche propaganda m Opper Si Iwaë roert mch volgens de Deutsche All gemeine Zeitung weer zeer geducht en 90 eet ie wu zo vunvond teetoi mli hoelt d JimP Dm God om raefejc ven eiw lwe t genomen om ona te wtraffen oor 0M8 zoDdeo Hoe k u een man met WOn m iiw kven Welken waarbof hoel 1 TOOT lela nd dan oor ile umteUns TMi de hrt M gelooft het denk ik voor hot oogen 1 M f T l rmli r iB zijn hpl l n indenken dK zulk een loot m n t Ik wilde dat ik je kon belpen rïf J niemand tan Je belpon beh lTe MJ kiuiuen sleolitB bHden jBWdenl Uc km rf lAidenl Hot beel l brte ento IMdle i mijnl fcikje m ilj i beeng ga i D r al Ik nooit overbeen tomen Jbn antwoonUe nte w antwooid zou r be r Ag M heelt er een doukbe van wat eb geledm iur ik weel dat h klnd i dulSil jr Ik in haar oog ttabbd noekwMinlte IJK Ik elool b M b ito k on hrt y aki Ik IhUak tezegp u VDVISBTBNTMN D Heer en Mevroaw OOEDEWAAOEN BoRSTLiP geven kennis van de geboorte van een Zoen Rotterdam d Mei 1920 Prins Hendnkstraat 4 2 97 U Hedon overleed plotiehng onze geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer PIETER ABBEMA m den ouderdom van 58 jaren üit aller naam A ABBEMA DEM Toom Goada 3 Mei 1920 2475 18 Achtpr de Vischmarkt 3 Jhr Ma VAN DOORN vraagteea 2466 10 Zioh schiifteUjk aan te melden Rotterdamfiche D k 11 Goada GEVRAAGD op fabnekskantoor een flinke Bediende leeftyd oirca 20 jaar Bneron met volledige inhchtinf enonder no 2447 Bur Goudache Cou rant Markt 31 15 Reiziger aEVRAAüD voor GOaDA goed inji evoord bi kaas en vloeachwarenzaken om voor een bekende fabriek Machines te verkoopen mot hulp van hoofd vertegenwoordiger Provisie en vast salaris Brieven onder no 2477 b reauGoudscho Courant 15 Kennismaking rWEB HEHREN te U i 20 en 23 Tei9iock a keoniamakmi nti twva bvsllatN tt Oaniaa om eielligden HemelvMrlidag door Ie brenten 2467 lO Brieven liefit nel ponrel dat wordl Jerelourneerd onder motlo HKenniimtkinl adverlemiebureau M J OLTHOF Waddlnzvaeo Vanaf heden dageiyks aanvoer van Versche Aardbeien Asperges X in DE GOUDSCHE ERÜITKAHDEL Lange Tiendeweg 27 Telef 3t3 Zoo juist ontvangen n ai oot ooilaotl PIVER artikelen Zl etalage I Aanbeveloud 2478 17 H P V WIJN GAARDEN WmUITVERKOOP 1 PARFUMEMEN mi mg ilMktf Mkali LANQE TIENDEWEO II OOUDA TOUW 51 ODi ÜRS 26 oent TANDPASTA 21 HOBUINK 4 SPEENEN 2 ZEEP 9 ALUINBLOKKEN 2b POUDKE nE RIZ 14 ODOL MONDWATER 100 HMSER PASTILLES 18 I2S1 ux anx na ma 2 um Zi d KtalaB Vl 10 KORTING SuikaPKlakle bio larmoe impotentie hofiit bronchi tii aihtma rheumatlek neuraifria jicht Ievertitkte verstopping eczeem en alle huidbaard haar en anueziekten aderapatzwe ran enz Spoediire en volkomen genezingdar emztigite gevallen per brief door dewonderbare plantenextracten van dolctarDAMMAN veredilllend voor elke ziekteMen vrage circulaire No 86 met bewezenaan b j dm heer 1 SNABILIE Gr Harkt 7 Rottaidam aet aaiiwkeuriga omiclirtlfin iw uakta 1 S 14 Ad arU H ia dit Blad Sla na Slgaran Heden ontvangen een nieawe sigaar merk NAPOLION Vorstenlanden dek gemêleerd met Braïiel waarde min teni 12 et wordt verkocht voor 7 ct overtuigd U Deze sigaar is zeer groot van stuk eenig van brand nitmantend van geur Verkrijgbaar Tupfmapm aouda Teveai Toartgaag vaa altverkoop ven ea groot hoaraalkaid Sigaren ▼ r4 P C IM 2476 15 Bij d HOLLANDIA DRUKKERIJ te BAARN encfann 2501 10 DE SPIJSVERTERING door Dr B F TEN GATE Speci li rl Round o 3 h niene druk f J 4 ing f 3 6S b Bch ndcll M g darm ee leverfiekien met inbegnp G titeenen Vet euchl Suikeniekt Jicht Ni relekte Bleek luchl PopuUlr gMcbrcvcn Dnikkeitj A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA Met het umnemen van DRUKWERKEN in elke gcwenachtc uitvoering belast zich U HAASTRECHT d h r J SCHEER SANGUINOSE Vinuiii Saii ulnai4 n In vacuo Aanbevolen tegen slapeloos held gebrek aan kracht en energie gedurige vermoeid held lusteloosheid en moede loosheid zenuwhoofdp jn gebrek aan eetlust pijn In de maag In den rug en de lenden kortom tegen alle verachljnaelen van BlotdarmoeileenZenuwzwikti Prl per flacon 2 6 fl f 11 12 fl f 21 Waobt U Toor namaak VAN DAM At Co Da Riemerttraat 2c 4 Den Haag Te verknif en bij Apolkekera en Drogiilen Fleiicben worden leruggenomea aoj LÜMl 1 HET BESTE POETSMIDDEI Voor alle METALEN ƒ 00 HET GEBHUI = VEN SCHUDDEN i Koopt het t Is best BOSKOOP Advertentiën en abonnementen np dit blad worden aangenomen dooi P A WEI LER Zadeweg 72 Rlieumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitsprekelijk Igden heb Ik mljself genenen Sindsdien heb ik het als mijn levenstaak beschouwd te trach ten ook anderen te genesen Ik weet wat het beteekent te moe ten lyden maar fk ken ook de vreugde van terugkeer tot ge Kondbeid en kracht Ik heb mbzelf gene zen maar ook duizen den anderen Tal van attesten xou tk U kunnen toonen vaa lieden die reedt vele geneenniddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slot te door Gloria Tonie zyo genezen u z n nu weder gezond en sterk en zu vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het m gf Iukt dit geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rhenmatiek Jicht Spit ea Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot de ï g ongeneeseluke gevallen zat één doos waarschijnl k met voldoende zyn om U al geheele genezing te brengen maar toch zal U reeds na de eerste doos blaken dat m ne beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrygbaar in doo zen ƒ 2 50 Te GOUDA bu ANTON COOPS Wüditraat 29 en verder bÜ de voornaamste Drogisten VrMfft eveneens de QtORIA LAXEERPILLEN i f 075perdooa Waar niet vericr jgbaar volgt toezending na ontvangat van poitwiaiël ptiu 0J 0 voor porto door John A Smith N Z Voor nrtodam 1607 49 Ook na hchte gevalUn van INFLUKNZA of QRIBP laat de eetlnat dikw ts nog gernimen tt d te wenichen over GEBRUIKT DAN Dr NANNING s KINADRÜPPELS dozft breng en de maag spoedig weer in orde Alom verkrijKbaar a f L30 per flacon Men lette op den naam Dr H NANNINO buiten op de loode doos 1990 Dr H NANNINO s Pharni Chetn Fabriek DEN HAAG 1 36 GOED UITGEVOERD DIIDIIWEIIK levert vlug en tot billijken pnjs 1 1 Druldcerij A BRINKiVIAN ZOON 1 1 MARKT 31 Tel Int i 32 GOUDA 1 N V Wessanen s Koniniciijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 827 Voedert uw Vee met ói LIÜNZAADKOEKEN merk ster e W L la l J N IM EEL merk STER in geplombeerde zakken SOYABOONENKOEKEN merk wt Alles gegarandeerd Zuiver en uitmuntende door groote VoedingswaardeEere Diploma Parijs 1900 Negen Gouden Medailles Bi GEBR GRAAUW s Uitgevers Maatschappij en Boekhandel te Amsterdam Singel 80 Telefoon 6460 Noord is wederom verkniabaar Het wereldberoemde boek van Prof Dr AUGUST FOREL Het Sexueele Vraagstuk 16 208te DUIZENDTAL Van dit werk worden in Nederland binnen enkele maanden VIJFTIENDUIZEND EXEMPLAREN VERKOCHT Gabonden In stavlsan linnen praohlband Prijs f 12 50 Belaalbaar ia i maaDdelijlisclie lennijneD m I Ui oi a coDlagl VIERDE Vijfduizendtal VIERDE Vijfduizendtal Het complete werk wordt direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljet toegezonden ook wel iets ven behooren Ie weien Men bepaalde er ch echter loc met van dat onderwerp alechis d physiologiache en mechanische zijde toe te lichten en verloor daarbij het hooge belang uil hel oog dat hel ook op elk ander gebied voor ons heeft dacht alleen aan het san gename en gevaarlijke ervan waardoor zoo licbt een ongezonde nieuwsgirngheid bevredigd werd en vergal dal volgens Prof PAOLA MANTEGAZZA voortplanten leven ia Dn begrepen Ie hebben is de groote verdienste van den geleerden schrijver van dil werk Met dit werk wordt aio het ontwiklicldc publiek de ge legeohetd gebodeo om roet el belgeen rechtatrceki of zijdelmgi Tio nabi of ven verre mei het £ c l chialeven m betrekking BtMi kennii Ie m ken dal ongeveer een kwart eeuw eledea lol groote tchade van ona volk aog in zulk een diepe duisternis gehuld waf waarin volgens de opvatting dier dagen alleen de ontacht of het toeval licht mocht verspreiden Schroomvallig alechta voetje voor voetje is men er aedert toe overgegaan een tip van dien dichten sluier op Ie lichten en in het laatst s n selfs de angst va 11 1 gaten de achterlijkaten tol de erkenniDg gekomen dat hun jongens n meisjes er Enkele hoofdstukken uit de inhoudsopgave HOOFDSTUK IV De geilachtsdrift 1 De gestachltdnft van den man 2 De geilachtadnft van de vrouw 3 De flirt HOOFDSTUK V De sexueele liefde en de overige ver tchijDselcD van de gealachtad ift in het zicleleven van den mentch A l2e roeenheden De sexueele liefde a De phyaiache verach inaalen der sexueele liefde bij den man moed voort plantingsdriA ijverzucht sexueele anoeveri pornographische geest exneele huichelarij preulschheid en schaamtegevoel oa gehuwde staat De phyiische vcrstbijnselcn van de sexueele liefde van de vrouw oude vrijaters pasaivilcit en verlangan tich overgeven en dwepen pantofTelhuwelijken zwangerschap es moedarliefde apentiefde routine vrouwelijke jalouaic coquelterie vrouweliike preuttchheid en schaamtegevoel t Felichiime d Betrekkingen der liefde tol den godadiensl Voorbeelden uit hel leven 1 27 HOOFDSTUK VI Eihooiogie ooraprong en geschiedenis vao het sexueele leven van den menach en van het huwelijk 1 Oorsprong van het huwelijk 2 De oudheid der huwelijks mttellingefi 3 Critiek der proroiscuiteitslecr 4 Huweli k en ongehuwd xi n S Minnen vnjen eni 6 BakonngainiddeleD 7 Vrijhaid der keus 8 Geilachtelijke teeltkeus 9 Wel der overeenkomst baataarden 10 Verbod vaa het huwelijk lua cben bloedverwanten U De rol van het gevoel en de be rekening bij de geslachtelijke leeltkeua 12 Roofhuwehlk en koophuwelijk 18 Teruggang van het koophuwelijk huwelijka goed 14 Huwclijkaplechiigheden en verlovmgagebruikea IS Bijdrage o de gesGhiadeniB van het buitenech eli k geslachtaverkeer 18 Terugblik 19 Bijlage Invloed van het ras op het calachtaleven HOOFDSTUK X Hel sexueele vraagstuk in iijn verhou ding tol geld en bezit geldfauwelijk prostituiiea koppelarij t wezen der cocotten en maitreasaa HOOFDSTUK XI Invloed van de uitwendige levens voorwaarden bij het gealachtaleven Klimaat landleven eo atadsleven eenzaamheid gez lligheid en labriekslev o Land looperij familie Zero Amerikanisme Herberg en alcohol Rijk dom en armoe Adel ea ttaad Individueele levenswijze Inter naten Allerlei HOOFDSTUK XIV Genecakunde ea gealachtaleven Alge meenheden Middelen voor hat regelen eventueel verhinderen der bevrnchtlngcB HygUne van het huwahik Bcroepiigeheimen van den arta Behandeling van aexueele nekten HOOFDSTUK XIX Terugblik en perspectief van de toekomal Utopische gcdachlen over het ideale huwelijk van de toekomal 2468 270 GOUDSCHE COURANT BE8TELBILJET Oodergeteekende weoHeht Tan GEBR GRAAUW a Uitgevers Mï en Boekhandel te Amsterdttm Ringel 80 te ontvangen en te betalen m 5 maandelgksohe termijnen van f 2 50 of u contant I ex Hef Sexueele Ifpaagstuk door Prof Op AUOUST FOREL gebonden in sterigeu linnen prachtband voor n prijs van f II WOONPLAATS NAAM Doorhalen wai dmi verlaagd wordt 59e Jaargang Woensdag 5 Mei 1920 GOllIISCHE COllRAfT voor a 0 u d SL © ant OarxxstxelcexL TEBSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZOU BN rBESTOAGBN INGEZONDEN MEDEOEEUNOEN 1 4 regeli 1 M elke regel meer f M Op de roerpagiaa 60 hoogar Gewoaa advartentUa ea lacesoodea mededeeliagen bU coatrael tot leer gan i Heerden prii Gi oote lettere en randen worden tierekasd naar plaataraimte Adverteatibn kunnea worden ingetonden door tuMchenkomat vaa müêié delaren Advertentiebuieaux ea onu Agenten AIONNEHENTSPBUS p r kwirtul ftü rei wKk 17 nt met ZondaKablul ftg kwartMl ƒ t M par week 22 cent oveml wur de bezorrine prr looper geschietjt fruHd IMI port per kwertul ƒ 2 76 net Zondeesblad ƒ 3 4 Abeuteawaten worden dagelijks unreaomeQ aan oae Bureau Markt 31 GOUÜA Ml oaaa aceaten des boekhandel ea de poitkantorea ADYUtTENTIEPRIJS Uit Gouda ra omatreken kahoorende tot den besorgknng 1 6 ref oli ƒ 1 SO eiken regel meer ƒ 25 Van buiten Gouda ea den beiorf ikr ng 1 6 raaels ƒ 1 65 elke recel meer ƒ U IO A lTertentiën Tan publidie Termakeltjkheden 16 eeat per regel AdTvrtentien lu ket Zaterdagnununer 20 bgslag op dea prgs BuTMi M A K K T SI G O U O A AdnOnlstraticj T Uf Inttrc Ü een anc boisjewisuscne een anti Üu taetie poutiek wank hu veiueniit euK ma ousw uae nubuui van levaueue p aiuieu Daai üm moet l olen aa ue UosUtide doüi ten gvidel van landataten bevuiUKd wurdeu ibus und moet teruggedreven vuulen tut Ie lojlwjne grenzen van iii l H t moei dus nier aUeen het gebied tot achte Minsk l nsk en Kamienietz l odoUk in handen tei iolea laten doch nog itW i 0 veittan te kiloflib t i meer tot Smolensk tut vooi L u VianueJ en Komei tot itael en tot de n idden Dujepi lussehen Poitta en Rus un cl moeten Wil Roetheme n het Mootdon eu Oekiaieuu m het lUidea kuiuen vu 1 a gen d e men te Warachay dooi een fed rate met I olen velbanden denkt De ötryd zaï voorloopirf niet eindigen V djil de Itooile legert woideh ife leeltelu i aangevoeld door vixiegeM Rui 8i jche be e hebbers dit natuuilyk gi sag liet oude Rusland zouden heratellen hvt hett ren dtr l m Oost KuiQpa staat dua nog voor de dem aangezien ook dftOekiaieiiers en tolen met van wuken UlW eten omdat iiv hun Öestaan bedieigd ichten Ken en undci heeft sommige Russische ki ngen Üi agöt gendiaakt dat de RtenLv opn ciiw gevsijjend al willen logr pcn De Kussi t he l ai van inteUectuedkn beeft in de Nat on een oprup geplaatst tot lo publie ke jjimie van Kuropa en Ameiila Hieiin woiilt o a veiklaaid dat buiteoi mdsche hulp vooi het eionomische heutei lan Rus h n l noo lig 1 doeh dut er h 1 trevaai tchiiilt in buitenlandsche O n hei biizon dei in gewapende interveÉitie in de in iienirindaehe politiek van een volk van 150 mill oen zielen het belungi ulttte punt m hetUusbibcl e viuagstuk is hel rolgende HetLb onmogeiuJc om dan to tiu d vaa iseieaiing v n dt leusachtige rijjk te oestendigen totdat het £ n economische en aocia eproblemen heeft opgelost De beumgen vanRusland en awlero landen dulden dit meten de huidiKe toestand eischt lo dat alle gewapende intoKventie in t e b nnenlamische zaken in Rusland ial op houden lo dat de economische en intellectueel e bet tkkingen met Itualand wor len iier at afgp en van het bestaande régime 1 0 dat ei een regeling vooi vule sa menwerking met Rusmnd zal wortlen ge troffen vooi het iierstel van Runlan 1 s economische mateneelei eii intellecturele klachten 0 Verzoek van de Nation hebben vei aehillende intellectueele leideu m Lnge land hun instemminK met dezen opiotp be tuigd Dl Nation meent dat de Britsche regee nng beginnen moet om de stici teis van de L me der Intellectueele Arbeiders uit te nooil gen om Lngeland te bezoeken tm em It tot een resultaat ts komen D Nation staat m d t opzicht n et al een andere bladen lun een zeifde mee ning toegedaan over t algemeen gevoelt men in i ngeland veel meer sympathie voor Rusland dan in trankruk Binnenkort zulle te Londen onderhan t eUngen woinien gevoerd over hetstel dei eouomisene betrekKmgen De ovietliati 4eiit hauilelsimasie die eeu tudlaitir te Ko fenliagen iieelt vurtotjfd ia van uaai naar Loudtn veitrokksu Ze bestaat uil Uuen Litvinol Aueh Krastuii die bu d eauvrug van Moskou verdacht is maken ei deel van uit Le Londeusohe corre8pon lent van de lemps meent dat binnen een niut 1 tt verw uderd tudstip vei tegeiiw oordigei 1 van Rusland tot den Oppeisten Raad kun len wolden toegelaten Hetzelfde zou kunnen geschieden ten opziclite van DuitsciiUmi de gcJelegeer len Ue te Spa komen zouden dan tot toe i eding woidtn uitgenoodljrd t Uericht kliniit vru vaair het duidt er QP nat men in ententeknn t n nog geen yiHte politieke lun volgt de overeenstem i iinK sehunt met zoo InnifC te zun ala men na San Kemo wel heeft willen voorstellen Daarop wust ook d niededeeUajtt dat Mj1 itjrand en Lloyd Geoige te Londen nog een vóór betiprekinx zullen liouden De Èran aülie premier ia reeds naar de BritHone hoofdstad vertrokken teneinde oog eemge Ijunteö ondei t oog to zien alvorens men len vioegeren vijand ontmoet M lleiand veiisat zi3n tarnt op oen on unitig tudstip De spoor wegntaking bieidt zich met uit daarentegen iio iut de beweging ondei de haven en münarbei OiTH toe Het wonderbaailuke is lus ge t lii I twee g iuepen aibeideij truden vx oi de belangen van een derde roop die deze zelf niet wepseht te verdeüLgen Of iieieel staan de legeciing en het Alge i een Vtibond van don Arbeid C 1j T atheip tegenover elkaar mtiuuchea on Iti handelen xe toeh IffeaJilk Tia da w eizudsche communwiué s die ze aan de eis geven Men zegt ook dat behalve Jie openbare gedachtenwisselingun door ic pers leeds geheime ondei handelingen tUHBcben regeering en C G T plaats heb ben Albert Ihomas w x tevens e n be middelende rol spelen Zoo is het ok nog gebU Ven by aankondiging van id hechte n animingen zomiei dat deze ten uitvoer nebi icht Bchunen te zdn In de provincie heeft men el eenige ül tie operaties doen houden maar te Pa Hiö vvaai de zetel van de bevv egmg ia aai elt de regeering nog Het s intus chcti mogeUik lat in den minioteiraad van vandaag besloten wordt door te tasten De C i 1 richt weh ïü een aanplak biljet tot het volk en geeft de vallende viei voornaamste redenen voor de ataking p le le luurte Je het trebreK aan 1011 Istoffen e het onvoldoendt vtrkftor U I iml 4e idem ter ïee I opcnbaie meen ng is do bewoging cht r niet gunstig gciind Voor le eerste naai is er bu een staking sprake van Ie organisatie eenei maehtigc anti staking bew ging Verscheidene commissie uit het spoorwegpersoneel weigeren iich bu de bew ff ng aan te sluiten waUtt reen nkol organisatonsch doel nastre De rhd urii Uiiinatti met auteu travueru iu Q a ae inattitK üappuea Uun staat tot iiwt pro icui aal Ugii onUei d aiLK tUeis xatt netisent v ideeldheul Ue nie esce uiKemeune laden hebben moties aanKeiiotiMU waarm de reg eeiiO woHLi aaiigespuoi tegonsiana t biuven itieuen aan at bewenwr dei waaordK ten gevolge van de ontevretlenheiu ovei veil gneirtpolitie de oprichtniic vun etn 1 ooibcne militie bepleitte üfi ceol zou ieie militie mt be woners van Ojipöi bile zie en iqieii bestaan doch bu ue bespie kingen bleek duidelyk dat mei slechts een aorps van onverdachte 1 oolbche be ambten wenschte Ook is de piopaganda yooi de voUsstemming duchtig m K Aeei ioo worden o a slechts levensmiude en be looft dan die Duitschers dit het bewiis aullen kuanea leveren dat 2u v ot Polen hebben KO teiml Ooit to tieutheii ziin op stootjes voorgekomen tnkeie peisonen die geariesteeid werden doch wier vooniö m verband met de staking niet rt wezen nei 1 eischten dat vveer de Duitoehe lecht bpraak zou wöixï n ingevoerd en toen hiei ian geen gevolg weixl gegeven vli melden lU dlies wat in hun cellen was en losten zelf hohoten uit de vensteru Het g lukte ue e ligheidspoiitie de orde te herstellen d Qh intusbehen verzamelde zich een groo te menigte waaronder vele ioien die apoedig een delgende houding aannamen 111 den namiddag werd de gevanffcnis dooi een transche wacht bwet Op gearresteerde Poolsche spionnen zyn stukken die m geheim schrift waren op ifesteld gevonden waaruit het bestaan van Poolsche Putschplannea in upper Si ezie bleek Naar aanleidinx daai van heeft de Duitache regeering den voorzitter der intei geallieerde comnusftie te Oppeln ge nel aal Le llond een nota ovt rhanüigd ttaarm kennis wordt gegeven van het be htaan eenet revolutionnaire Poolsehp oi ganirtfttie en waarin de intergGalUeeide commissie wordt veizoeht met a le te h i rer beachikking staande middelen de op loeiige Poolsche organisaties in Opper 0 ez e o k naar deze met dooi de Poolsche offit eele regeenng maar door partculieie looUche organisaties m het leveu yn ito roepen op te heffen en alle peuoiien t e iaaimede in verbinding zijn getieden mt liet land te zetten De buitache zaakjfelastigden te Londen Parus en Rome hebben den regeeringen aldaar van bovenstaande nota kennis ge geven Df Poolsche opmarsoh naar Rusland moet dan ook met als een oogiunken naai üerlyn worden opgevat hoewel het bolfje wistisch gevaar voor Du tschlanu h eixloor dtellig wordt verminderd Pilsoedbki het Poolsche staatshoofd voert evengoed ala It 1 arus IS gisterv i begoaaen d tater geai eui lo eooieninliu tei vuorbereiUioff van te iinaneieeie t uaierentie te UruMMi De lekffBties van ai intartfeklaeurd parlemenan zuHea verder de transpertpioe cnieni de openbare scuuUl en het opeiuiaat ereUiet den wi s ilkot rs en de buusting behandelen en de coaciumu vvaarbue man op lUkia punten aomt zuiiaa tie liHóié van d fuuuiueeje woiaitiau vormen wellui wind deur nuuuMi m Jirua M 1 lai worden gehouden De oaiUarantui wunit tot 7 deuu in het Luaeuiüurg ge houden en DeaciuMal at UiUanutd un eerevoorzitters lut luB deMUiat at van d jutriuriienten van Ueigifc Hnulié China uruot Urittannut thiekenlead li nianü itaie Japan ielen ioitugai KoaaMaié öen e eu Isjecbo ioftakye De rwMiuUea van deze vergadering xultea 7 Jaaar tiU dens een plechtige demonstiatie welke in de Soi bonne xal plaats hebben worden m tlegedeetd MilJeraDd xal dan oen mie houden De Uitslag van de atsmming ia Noonl leetwuk waarbij de e n t MBa aan Denemarken werd toegewexan heeft m UeenachDuitach conflict aanleiding gaffeven De Dcensche regeennc maakt ar nJ aitn praak op reeds nu in de te bezet a zone de rechten der souvereiniteit te htib ben en xe wil de rec tnirMÜt difor D Msche rechters itoen plaata hebban t odat den Duitschen ambtenaran noff slecht hat adm mstratief bestuur fou btüvan Daar toe a Denemarken echter volgaji de bepaliigen van het vredesvardrag niet leehtgtl De Duitsche regeenng heeft iaui m tegen het Deensche beaiuit gapretestoerd olang deze aangelegenheid met m het leine is gebracht tusschen de beide batrok ken landen zullen de Duitschu ambtena ren n de eeratu zone met uitaonderinff van le douanetteambten en rechters op an uzing van de Duitsche luksregea nng hun werkzaamheden staken Vun mor en if zal du i in de geheele cersl e zone het post en spoorwegverkeer worden utiljïeleg Dl Denen iiJn intuischen r e U begmnen met de becettinfr van dé eerste tone DtH nriche ruiterij is heden bli kold a da Duit he ruksgrens ovargetrokken Feuilleton Dt Duitsche regeering apast z eh In da lust in t Ruhrg bied te herstauon londer nKt t vredesverdrag in conflict le komen lei Inngend telegram is een bosluit der ryk ipgeerinjr aan de militaire commando s te Munster en Kassei overgebracht in hou l n e dat de troepen die ten Zuulen vsn le Uuhr sun opgerukt m hoofdstak WIJ mder g xm valsoh Diorw nd tl lo eü Het znl dm toe tvian l uiet ergyr kunnm maiiia dan dliu nu a a I og hel Iwar oift li heeft re te gifynoeg te drftg n eide Jtni nog altijd pile4t nd voor de vrouw wier door 11 n hogf verwrongen gelaat hij voorziobztiig Uirhflan butjolde nieti illj Uak afg Blokken ov r het wlnto kerKhoJ wiwi h H maanluAl hflidler niaar met zacht o pr to grifolt enen la en huivenU tvtu 4 et te een Umd b l voor het iiJMriJB zti lilj onvawt IndUn ik daar ook maar koi liggpa en liaar in nrfjn arinen alui ik kon hü r adtjd tn slaap bren Jbn boe rustelooö zij ook wa eli het ik mot haw m de kamer open geioopen Wa zou tk nW geven I le o nog ofUfl ifn haiwl op £ n ami fD sprak met o i rrwleiide t edorhei ii Kom oiuln jongen M dient iiirgient bier nog e dralen To Maidlt i ved Ig vwl veiliger t n warmer en gelukklgier dao z ffB m iw ainoen lM wit Ik niet denken Zfj hia 1 mij iet Hei Klein sezlchlje straaW als de ïjon t 4kpnB a i o mij z g en zij leerde al te iuiateren atfi tk mijn sfeutel in do iir stak lint weet Ik dat weet Vk het fa wan hopig knrel akt de igeA f m bl leze dbi n fr len maar Ht verzamelt de lam mfrt n aan zijn borat Pat giploof Jij ook maar or la tot nu to niet gebeiml om ie laar eterk van te doopdrtngcii eleöht al wl tn frooten nood verkp rwi wordt orw hart naar Ood gwhwen Purtwo anftwoMdde slet tmn Het h w l iitso l Kn hij hu r net e n fKxIrooid liart aan ht d o o uur brugdatt laakb 1 m ub nV litt lili ulk wn armo troowi wa gMWf 8t Maar lilj luul meer vol i icht dn i hIj wuii Hi sprak oiioph iuiltliik f m n ij buil Il M kerkhof fjpin on de somier taMhbooiiKu voorbij giugin üp de op u Jiekl ri bewaakten ui oo lutur hf4 llclil 11 l i 11 iiwehtUiko gtMiieunschftp d r sirii ten lil be loot zond r iOté le iwgf u dat zij Itmzlj IXirliam er zich tegüu verz tt naai lmm zoudi 11 loopen llij hitld ijn am rtiövig aöl om da iokiar Ourlian h li aI iii t welen wat ik Uw n Ag s uio t zegigdi aW Ui Umgkout zeki l ur haji to i IJ aiu d Q voii van knhi tl vinn fcikoiiien wIjgen 7 il Ik t Ix t ijii Oet riio altijd het bmft ziju tuh schc ht u dlf t kaar me l c iri poa orbop nuMïotiien zrfde limvaug loai mniend M Mr het U tooh iiiogslijk du tooh huniit het volkonifn riiiten dat jp dftn laaiHt m ti d heht ginmM al onl tsan Ü t zijn de laatMe janta de wel veriiirtsjf nde laten He zij bl ile Knoi iHsfi toorgwiracbt Ilm z H Durham met kaJiib mnYioo Milooi b id fxwüten nooh imih g fno I nooti iiwiMwb li k vrien di lilkheid en zlj hebbwi wn aïipod gf maakt van dien comemloiiwlKn godsdienst d rt gfthwl Io Is vw bet wwkrfuto ven H heeft hun noort eWnirfcmt om dfc er niete t wat hhbl d kon mw dun maar Ji tnwl t4 fhni pooiii van Ijnwofd nu Ugm i houden Ht Ii n b liïftuHMOh u alt Ml vclWffti hlsiiep Alkw v im ln Uir diui fin wligtMidi ondragiilijk zu lHinv t V w nui dat Ui7 t viwriilj wa uil niorgMi ga Ik mi ir TOhotUiMl d Durham op vn totu r g xn uut wcKil iwftin Ik verlang r muii len o ui 1 rian U zin Ml Ud ze lu hij In lubM defen mwir wu u ijii ht d r lut Oiaf rui krei g U tri u 1 prau II 1 van l m Vïiswhi n gn ik v ïih o idIM 7al iitii iiH r Ho loui l 1 f t rw r 11 I a ik WMct lilt 11 vn4ltr mi no d r lilj Vgiiie zullen blljv 1 tni H Iwiw lan ni t n NiO ik iiiutt w 4cki tiK n Iml i4n Ikg ei golffpnhtid h b Imr em v rkiari t ven Tilartn tn 7ijii uooit ir mitkkt4ljk ot rt ilig dan ui jj hf liatw it gj fiii JIni zoo goed Is J kunt Ik laat dize ils tpn hM wat aan i omf mijn longien niaar Ik weel dat j k 1 vertrouwen nt IH h e jf wort at Ik nMai al te blU lien hit wcMfff ti lot n dut r over blijf U m Hoc lang zid j wtgb ljvfnv Ut lati r dan een paar t eui llrt verk wMht Ik l b n givoH orf Ut h l n eit luew zal kunnen opvatten Tl zal ie vt at ze HMA Jfan Ik wae g ln l er boen Ik oDgetroavnd was He werk mogk emi h r b eo veeMeelienile meiMer dJD maar aiu g I iii jmjLjj j i L üw ht t urttehvurt nuoit temaiKi ROSS DURHAM Naar HH ncetoob UAVID LÏALL OeaubrlHerde VertUbg Ifcrr R WE EL lUKt i R0S6UM Nadrak rwbelM l ii iiH i e niet ItoM zeide Jim kali Je zoudt da vooHNjgngaM lac met uill Q ukwirwchea en na eeo pooaja zid jn m aat zijn to voelen dat leUaidle niet vyrioreu bobt dit zlj nOf alaedif v iU op Ml ptaaAt il waar Ja h r ueei zuU tacu fvkulfni Iht ktlukt SM d ukijn ien eu tta men het mtMr koQ v atton maar inlU8iiah n kan Ü UI niei sitohto alen roet baar ee lea c zichtie in de oHnle xetde Ikiriurm erwill hij zijii pait vt nelde gen uren Tl n I wati aeht mtr toen zlj m Hariey btn lanif warim en Jbn iMuüttt een hclitui zueltt v n vrom tuen tHirMmzlJn lmu 1 la het alot Mtak Uaftr nn wa hiJ voh tiaki kalm wt viohself giJieel poeeeter Vgi H wa tn Ie veMibuk zij wae fwo aan lot nlljki giMtitle In baar zwarte Japen mi t bmr dir l edroeld laat en hurwne v ki 1wi blik Uiirbain Mo zijn am om haar Htthmvtnra en kiMt haar vlucht op haai wBtig tl t k alle goei Hev H t s 4 t inrij dat J4 ongvnM hph gemaakt He ts VOO M Ken litea vij nu waiiptanaaan Dr v rbehünf w bijna me ha A nee kon verdratfNi ZIJ lou ztflh aan hem bebWn wié tn vaatklampm maar n een oof itbttk duvde bij haar Kuchtjea terug Zit f in M aaa den fpVMtdiHiiaadMi tnial tyd zitten Durham pr k te n leder m Bch m moer zlcfeielf Tante Lortmer waa HanLbaar en vorHebt Wbfdt vo fpt I